0

Giáo Án Toán Đại Số Lớp 7

46 2 0
  • Giáo Án Toán Đại Số Lớp 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 21:20

x  - x x < Các công thức lũy thừa số hữu tỉ Tỉ lệ thức tính chất dãy tỉ số Số vô tỉ Căn bậc hai số khơng âm B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC C ÔN TẬP – LUYỆN TẬP Hoạt động : Luỵên tập - Mục tiêu: Củng cố kỹ thực phép tính, tính nhanh, tìm x - Phƣơng pháp/kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình - Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân, nhóm, cặp đơi - Phƣơng tiện dạy học: sgk - Sản phẩm: Giải tập tính giá trị biểu thức, tìm x Hoạt động GV HS GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Bài 1:Thực phép tính -4 16 a) + + 0,5 + 23 21 23 21 3 b) 193 - 33 -5 -5 c) 154 : - 254 : GV: Ghi đề - Hãy nêu cách thực HS thảo luận nhóm trình bày Đại diện HS lên bảng thực GV: Nhận xét, đánh giá Nội dung II Bài tập Bài 1: Thực phép tính -4 16 a) + + 0,5 + 23 21 23 21 16   4    1 + +  + 0,5  23 23   21 21  =1 +1 + 6,5  2,5 3 b) 19 - 33 3 1 = 19  33   (14)  6 7 3 -5 -5 c) 154 : - 254 :  5 7   15  25  :  (10)  14 Bài 97/49 SGK 4  GV: Ghi đề lên bảng Bài 97/ 49 SGK:Tính nhanh : - Hãy nêu cách thực a)(-6,37.0,4).2,5)  -6,37 (0,4.2,5) Cá nhân HS thực  -6,37.1  -6,37 Hai HS lên bảng trình bày b) (-0,125) (-5,3).8  (-0,125.8 ) (-5,3) GV: Nhận xét, đánh giá  -1 (-5,3)  5,3 Bài 98 /49 SGK GV: Ghi đề bài, u cầu HS thảo luận nhóm tìm Bài 98 /49 SGK: Tìm y 31 4 cách giải b) y :  -133 c)1 y   GV kiểm tra nhóm 64 HS lên bảng giải 4 43 y  y   GV: Nhận xét, đánh giá 33 5 35 8 43 43 43 y y :   11 35 35 49 Bài 101 tr 49 sgk Bài 101 tr 49 sgk: Tìm x, biết GV: Ghi đề bài, hƣớng dẫn cách giải, yêu cầu HS a) x  2,5  x   2,5 thảo luận nhóm làm HS: Thảo luận nhóm tìm kết quả, đại diện nhóm lên b) x  -1,2  khơng có giá trị x c) x + 0,573  bảng trình bày x  2- 0,573  1,427 GV: Nhận xét, sửa sai (nếu có)  x   1,427 1 d) x +3  -4  -1  x +3     x   x       x   3  x  3    10 3   D VẬN DỤNG, TÌM TỊI, MỞ RỘNG E HƢỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Ơn lại kiến thức ơn tập Bài tập 99,100,102 trang 49,50 sgk - Bài 133,140, 141, trang 22, 23 SBT * CÂU HỎI, BÀI TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC Câu 1: (M1) : Trả lời câu hỏi ôn tập chƣơng Câu 2: (M2) Bài 97 sgk Câu 3: (M3) Baøi 96 sgk Câu 4: (M4) Bài 101 sgk Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: ÔN TẬP CHƢƠNG I (tt) I MỤC TIÊU : Kiến thức: Củng cố quy tắc thực phép tính, tính chất tỉ lệ thức dãy tỉ số Kĩ năng: Rèn kỹ thực phép tính, tìm số chƣa biết, tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) tỉ số chúng Thái độ: Tập trung, tự giác, tích cực làm Năng lực hình thành: - Năng lực chung: tính tốn, tƣ duy, tự học, GQVĐ, sử dụng ngơn ngữ - Năng lực chuyên biệt: Thực phép tính, tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) tỉ số chúng II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, SGK Học sinh: Ôn lại kiến thức ôn tiết trƣớc Bảng tham chiếu mức yêu cầu cần đạt câu hỏi, tập, kiểm tra, đánh giá Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao (M1) (M2) (M3) (M4) Ôn tập chƣơng I (tt) Thứ tự thực Tìm x Tính giá trị Giải tốn thực phép tính biểu thức tế IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A KHỞI ĐỘNG B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC C ƠN TẬP – LUYỆN TẬP Hoạt động 1: Tính giá trị biểu thức Mục tiêu: Củng cố thứ tự thực quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số số thực Phƣơng pháp/kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân, nhóm Phƣơng tiện dạy học: sgk Sản phẩm: Làm tập 99, 105 sgk Hoạt động GV HS Nội dung GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Bài 99/49sgk Bài 99 / 49 SGK 3  1  P   0,5   :  3      :  2  GV: Ghi đề lên bảng, chia lớp thành nhóm 5  6  Nhóm 1: Tính P  1  1  3 Nhóm 2: Tính Q      :  3          6  2 HS thảo luận, trình bày  5 GV theo dõi, hƣớng dẫn:  11    1          + Biến đổi hỗn số, số thập phân dạng phân số  10    12 + Xét xem thứ tự thực 11 1 22  20  37 - HS lên bảng trình bày      30 12 60 60 GV: Nhận xét, đánh giá 5 2    - 1,008  : :  -   Q  9 17   25   Bài 105 tr 50 sgk GV ghi đề lên bảng - Gọi hs lên bảng thực GV: Nhận xét, đánh giá  13 59  36   126     : :      25 125    17  29 116  119 36  29.7 : (7)   :   125 125 125  36 17  Bài 105 tr 50 sgk: Tính giá trị biểu thức : a) 0.01 - 0.25 = – 0,1 – 0,5  - 0,4 1 b) 0,5 100  0,5.10  – 0,5  4,5 Hoạt động 2: Tìm số chưa biết Mục tiêu: Củng cố tính chất tỉ lệ thức tính chất dãy tỉ số Phƣơng pháp/kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân, cặp đôi Phƣơng tiện dạy học: sgk Sản phẩm: Vận dụng đƣợc tính chất tỉ lệ thức dãy tỉ số để giải toán GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Bài 133 tr 22 sbt Bài 133/ 22 sbt: Tìm x 2,14.(3,12) a x   5,564 a x : - 2,14  - 3,12 : 1,2 1, 2 3 25 4 12 48 b : x  2 : ( - 0,06) b x  :    50 12 25 25 625 - Nhắc lại cách tìm số chƣa biết tỉ lệ thức HS thảo luận theo cặp làm Gọi HS lên giải Bài 81 tr 14sbt: Tìm a, b, c biết GV: Nhận xét, đánh giá a b a b b c b c Bài 81 tr 14sbt: Tìm a, b, c biết : ;       10 15 15 12 a b b c a + b + c  - 49  ;  a b c a b c 49   -7     10 15 12 10  15  12 GV ghi đề bài, hƣớng dẫn cách làm: a ? Có nhận xét tỉ số cho ? Vậy 10  -7  a  -7.10  -70 ? Có thể biến đổi thành dãy tỉ số đƣợc b không ?  -7  b  -7 15  - 105 HS thảo luận theo cặp làm 15 HS lên bảng giải c GV: Nhận xét, đánh giá 12  -7  c  -7 12  -84 D VẬN DỤNG, TÌM TỊI, MỞ RỘNG Hoạt động 3: Tìm hai số biết tổng tỉ số chúng (hoạt động cá nhân, cặp đơi) - Mục tiêu: Củng cố tính chất tỉ lệ thức tính chất dãy tỉ số - Sản phẩm: Làm tập 103 sgk NLHT: Sử dụng ngôn ngữ, vận dụng vào toán thực tế, GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Bài 103/50sgk Gọi số tiền lãi hai tổ a b Ta có: Bài 103/50sgk - Gọi HS đọc đề a a b    a + b = 12 800 000 GV: Nếu gọi số lãi hai tổ a b ta có b 5 đẳng thức thể nội dung toán ? Áp dụng tính chất dãy tỉ số ta có: HS: Lập tỉ lệ thức giải tìm a b a b a  b 12800000     1600000 HS lên bảng giải 35 GV: Nhận xét, đánh giá a   1600000  a  4800000 b  1600000  b  8000000 Vậy hai tổ đƣợc chia số lãi lần lƣợt là: 4800000 đồng; 8000000 đồng E HƢỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Ôn kĩ kiến thức học, xem lại tập giải - Tiết sau kiểm tra tiết * CÂU HỎI, BÀI TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC Câu 1: (M2) Bài 133 sbt Câu 2: (M3) Baøi 99, 105 sgk, 81sbt Câu 3: (M4) Bài 103 sgk ...  -7     10 15 12 10  15  12 GV ghi đề bài, hƣớng dẫn cách làm: a ? Có nhận xét tỉ số cho ? Vậy 10  -7  a  -7. 10  -70 ? Có thể biến đổi thành dãy tỉ số đƣợc b không ?  -7  b  -7 15... tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) tỉ số chúng II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, SGK Học sinh: Ôn lại kiến thức ôn tiết trƣớc Bảng tham chiếu mức yêu cầu cần đạt câu hỏi, tập, kiểm tra, đánh giá... (14)  6 7? ?? 3 -5 -5 c) 154 : - 254 :  5 ? ?7   15  25  :  (10)  14 Bài 97/ 49 SGK 4  GV: Ghi đề lên bảng Bài 97/ 49 SGK:Tính nhanh : - Hãy nêu cách thực a)(-6, 37. 0,4).2,5)  -6, 37 (0,4.2,5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Án Toán Đại Số Lớp 7, Giáo Án Toán Đại Số Lớp 7