0

Giáo Án Toán Đại Số Lớp 9

44 2 0
  • Giáo Án Toán Đại Số Lớp 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 21:22

Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: CHƢƠNG I: CĂN BẬC HAI CĂN BẬC BA §1 CĂN BẬC HAI I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: HS biết CBH HS hiểu đƣợc khái niệm bậc hai số không âm, ký hiệu bậc hai, phân biệt đƣợc bậc hai dƣơng bậc hai âm số dƣơng, định nghĩa bậc hai số học 2.Kỹ năng: HS thƣc hiên đƣợc: Tính đựợc bậc hai số, vận dụng đƣợc định lý để so sánh bậc hai số học HS thực thành thạo toán CBH 3.Thái độ: Cẩn thận, xác, linh hoạt Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Tự học, giải vấn đề, tƣ duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Khai phƣơng tích nhân bậc hai tính tốn biến đổi biểu thức II CHUẨN BỊ: Chuẩn bị giáo viên - GV:Sgk, Sgv, dạng toán… Chuẩn bị học sinh - HS: Xem trƣớc bài; Chuẩ n bi ̣các du ̣ng cu ̣ ho ̣c tâ ̣p; SGK, SBT Toán Bảng tham chiếu mức yêu cầu cần đạt câu hỏi, tập, kiểm tra, đánh giá Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao (M1) (M2) (M3) (M4) Căn bậc hai Nắm đƣợc định nghĩa Tìm đƣợc bậc hai số So sánh đƣợc hai căn bậc hai học số a bậc hai III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP (Tiến trình dạy học) * Kiểm tra cũ (giới thiệu chƣơng) -HS: A KHỞI ĐỘNG HOẠT ĐỘNG Tình xuất phát (mở đầu) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi học sinh Phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình… Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm Phƣơng tiện thiết bị dạy học: Các nội dung SGK Sản phẩm: Thái độ học tập học sinh Hoạt động GV Hoạt động Hs Hs Trả lời H: Phát biểu định nghĩa bậc hai số học? Tính: 16  ; 25  1, 44  ; 0, 64  Hs nêu dự đốn H: Tính: 75 ? Gv dẫn dắt vào B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: HOẠT ĐỘNG Định lý Mục tiêu: Hs nêu đƣợc định nghĩa bậc hai số học số a Phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình… Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm Phƣơng tiện thiết bị dạy học: Các nội dung SGK Sản phẩm: Tính đƣợc bậc hai số a cho trƣớc HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG GV giao nhiệm vụ học tập Căn bậc hai số học: Lớp GV hoàn chỉnh lại khái niệm bậc hai - Căn bậc hai số không âm a số x cho số không âm : x2 = a - Số dương a có hai bậc hai hai số đối Số dƣơng a có bậc hai? Ký hiệu ? nhau: số dương ký hiệu a số âm ký hiệu Số có bậc hai ? Ký hiệu ?  a HS thực ?1/sgk Số có bậc hai sơ HS định nghĩa bậc hai số học a  Ta viết = GV hoàn chỉnh nêu tổng quát * Định nghĩa: (sgk) HS thực ví dụ 1/sgk * Tổng quát: ?Với a  x0  Nếu x = a ta suy đƣợc gì?  a  R ; a  : a  x   Nếu x  x =a ta suy đƣợc gì? x a a   GV kết hợp ý HS vận dụng ý vào để giải ?2 * Chú ý: Với a  ta có: GV giới thiệu thuật ngữ phép khai phƣơng GV tổ chức HS giải ?3 theo nhóm Nếu x = a x  x2 = a Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ Nếu x  x2 = a x = a Đánh giá kết thực nhiệm vu HS Phép khai phương: (sgk) GV chốt lại kiến thức HOẠT ĐỘNG Hai quy tắc khai phƣơng tích nhân hai bậc hai Mục tiêu: Hs nêu đƣợc hai quy tắc nói vận dụng làm đƣợc số tập đơn giản Phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình… Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm Phƣơng tiện thiết bị dạy học: Các nội dung SGK Sản phẩm: Giải tập quy tắc khai phƣơng tích nhân hai bậc hai NLHT: NL giải số tốn có chứa bậc hai HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG GV giao nhiệm vụ học tập So sánh bậc hai số học: * Định lý: Với a, b  0: Với a b không âm HS nhắc lại a < b + Nếu a < b a  b GV gợi ý HS chứng minh a  b a < b + Nếu a  b a < b GV gợi ý HS phát biểu thành định lý * Ví dụ GV đƣa đề ví dụ 2, 3/sgk a) So sánh (sgk) HS giải GV lớp nhận xét hoàn chỉnh lại b) Tìm x khơng âm : GV cho HS hoạt động theo nhóm để giải ?4,5/sgk Đại Ví dụ 1: So sánh diện nhóm giải bảng Lớp GV hồn chỉnh Giải: C1: Có > nên > Vậy 3> lại Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ C2 : Có 32 = 9; ( )2 = Vì > Đánh giá kết thực nhiệm vu HS  3> GV chốt lại kiến thức Ví dụ 2: Tìm số x> biết:   a x >5 b x nên x >  x > 25 (Bình phƣơng hai vế) b Vì x  3> nên x <  x < (Bình phƣơng hai vế)Vậy  x 2) *Chú ý (sgk) A  A A A   A A < *Ví dụ ( sgk) D TÌM TỊI, MỞ RỘNG E HƢỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Học thuộc đinh nghĩa,định lý - Làm tập sách giáo khoa - chuẩn bị cho tiết sau a) ( x  2)  x   x  ( x 2) b) a  a  a ( a < ) Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: §3 LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƢƠNG I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Hiểu đƣợc nội dung cách chứng minh định lý liên hệ phép nhân phép khai phƣơng 2.Kỹ năng: Rèn luyện cho HS kỹ khai phƣơng tích nhân bậc hai tính tốn biến đổi biểu thức 3.Thái độ: Cẩn thận, xác, linh hoạt Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Tự học, giải vấn đề, tƣ duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Khai phƣơng tích nhân bậc hai tính tốn biến đổi biểu thức II CHUẨN BỊ: Chuẩn bị giáo viên - GV:Sgk, Sgv, dạng toán… Chuẩn bị học sinh - HS: Xem trƣớc bài; Chuẩ n bi ̣các du ̣ng cu ̣ ho ̣c tâ ̣p; SGK, SBT Toán Bảng tham chiếu mức yêu cầu cần đạt câu hỏi, tập, kiểm tra, đánh giá Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng (M1) (M2) (M3) cao (M4) Liên hệ Tìm hiểu cách chứng Hiểu đƣợc khai phƣơng Vận dụng khai phƣơng Chứng minh minh định lý liên tích nhân tích nhân định lí phép nhân phép khai hệ phép nhân bậc hai tính tốn bậc hai để tính tốn phép khai phƣơng biến đổi biểu thức biến đổi biểu thức phƣơng III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP (Tiến trình dạy học) * Kiểm tra cũ (nếu có) -HS: Phát biểu định nghĩa bậc hai số học? Tính: 16  ; 25  1, 44  ; 0, 64  A KHỞI ĐỘNG HOẠT ĐỘNG Tình xuất phát (mở đầu) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi học sinh Phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình… Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm Phƣơng tiện thiết bị dạy học: Các nội dung SGK Sản phẩm: Thái độ học tập học sinh Hoạt động GV Hoạt động Hs GV giới thiệu: Ta biết mối liên hệ phép tính lũy thừa bậc hai phép khai Hs nêu dự đoán phƣơng Vậy phép nhân phép khai phƣơng có mối liên hệ khơng? Gv dẫn dắt vào B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: HOẠT ĐỘNG Định lý Mục tiêu: Hs nêu đƣợc định lý chứng minh đƣợc định lý Phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình… Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm Phƣơng tiện thiết bị dạy học: Các nội dung SGK Sản phẩm: Định lý tích hai bậc hai HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG GV giao nhiệm vụ học tập 1/ Định lý: -GV : cho HS đọc nội dung ?1 cho em tự lực làm ?1 (SGK) Sau HS lên bảng trình bày làm 16.25  16 25 (= 20) 16.25  16 25 (= 20) +HS : Định lý: Với hai số a b không âm, ta có -GV: khái quát ?1 thành nội dung định lí a b = ab -Gọi HS phát biểu định lý Sau GV hƣớng dẫn HS chứng minh định lý -Hƣớng dẫn:Theo định nghĩa bậc hai số học, để chứng Chứng minh : (SGK) minh a b bậc hai số học a.b ta phải chứng minh điều ? -GV : em tính ( a b )2 = ? Chú ý: Định lý đƣợc mở rộng cho tích -GV: định lý mở rộng cho tích nhiều số không âm nhiều số không âm Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ Đánh giá kết thực nhiệm vu HS GV chốt lại kiến thức HOẠT ĐỘNG Hai quy tắc khai phƣơng tích nhân hai bậc hai Mục tiêu: Hs nêu đƣợc hai quy tắc nói vận dụng làm đƣợc số tập đơn giản Phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình… Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm Phƣơng tiện thiết bị dạy học: Các nội dung SGK Sản phẩm: Giải tập quy tắc khai phƣơng tích nhân hai bậc hai NLHT: NL giải số tốn có chứa bậc hai HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG GV giao nhiệm vụ học tập 2/Áp dụng: -GV giải thích hƣớng dẫn HS quy tắc khai phƣơng a/ Quy tắc khai phương tích: Quy tắc: (SGK) tích hƣớng dẫn em làm ví dụ SGK -chia HS nhóm làm ?2 Sau đó2HS đại diện hai nhóm lên ?2 SGK bảng chữa GV nhận xét, sữa chữa cịn sai sót a) 0,16.0,64.225  0,16 0,64 225 = 0,4.0,8.15 = 4,8 b) 250.360  25.36.100  25 36 100 = 5.6.10 = 300 b/ Quy tắc nhân thức bậc hai: -GV hƣớng dẫn HS quy tắc Quy tắc nhân thức bậc Quy tắc: (SGK) hai hƣớng dẫn em làm ví dụ SGK -Chia HS2 nhóm làm ?3 Sau đó2HS đại diện hai nhóm lên ?3.SGK bảng chữa a) 75  3.75  225  15 GV nhận xét, sữa chữa cịn sai sót 75  3.75  9.25  25  15 b) 20 72 4,9  20.72.4,9 -GV trình bày phần ý ví dụ theo SGK +HS lớp tự lực làm ?4, GV gọi 2HS lên bảng thực Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ Đánh giá kết thực nhiệm vu HS GV chốt lại kiến thức  2.2.36.49  36 49 = 2.6.7 = 84 Chú ý: ( SGK) ?4 SGK 3a3 12a  3a3.12a  36a4 a)  (6a )2  6a  6a b) 2a.32ab2  64a 2b2  64 a b2 = 8ab ( Vì a  0, b  0) C LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG (1) Mục tiêu: Hs vận dụng đƣợc kiến thức học vào giải tập (2) Sản phẩm: Kết hoạt động học sinh (3) NLHT: NL giải số tốn có chứa bậc hai HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG GV giao nhiệm vụ học tập GV cho HS thực tập lớp Bài tập : Bài 17: a/ 0,09.0,64  0,09 0,64 = 0,3 0,8 = 2,4 c/ 12,1.360  12,1.10.36 = 121.36  121 36 = 11 = 66 Bài 18: a/ 2,5 30 48 = 2,5.30.48  2,5.10.3.48 = GV hƣớng dẫn HS biến đổi thừa số dƣới dấu c/ thành thừa số viết đƣợc dƣới dạng bình phƣơng = GV hƣớng dẫn HS biến đổi tích 2,7 1,5 thành tích thừa số d/ 25.3.3.16  2.32.4 = (5.3.4)  60 0,4 6,4  0,4.6,4 64  10 10 2 28 2.8  2.8  =   1,6   10 10  10  2,7 1,5  2,7.5.1,5 = 9.0,3.5.5.0,3  32.5 2.0,32 = 0,3 = 4,5 19/15 Rút gọn biểu thức sau a/ 0,36a với a < ta có : 0,36a  (0,6a ) = 0,6a = -0,6a c/ 27.48(1  a ) với a > ta có : 27.48(1  a ) = GV cần lƣu ý HS loại bỏ dấu GTTĐ phải dựa vào điều kiện đề cho GV hỏi HS điều kiện tốn a > mà khơng phải a  3.9.3.16(a  1) = 2.4 (a  1) = (a  1) = a  = 36(a - 1) (với a >  a - > 0) d/ a (a  b) với a > b > ta có : ab 1 a (a  b ) = (a ) (a  b) ab ab a a  b = ab Với a > b > ta có a2 >  a  a a-b>0  ab ab 1 a (a  b ) =  a  (a  b) = a2 : ab ab 20/15 Rút gọn biểu thức sau 2a 3a a/ với a  2a 3a 2a.3a  = 3.8 ta có : a2 = a a a     với a  2  2 52 với a  a 52 52  13.52  13.13.4 ta có : 13a = 13a a a b/ 13a = 132.2  (13.2) = 26 c/ 5a 45a  3a = = a  3a  (3.5.a )  3a  15a  3a 2 5a.45a  3a = 5a.9.5a  3a GV lƣu ý HS cần xét điều kiện xác định Với a  ta có 15a  15a thức bậc hai Do : 5a 45a  3a = 15a - 3a = 12a d/ (3-a)2 - 0,2 180a với a với a 180a có nghĩa ta có : (3-a)2 - 0,2 180a = (3-a)2 - 0,2.180a Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ Đánh giá kết thực nhiệm vu HS GV chốt lại kiến thức = (3-a)2 - 36a = (3-a)2 - (6a ) = (3-a)2 - 6a (3  a )  6a với a  = với a < (3  a )  6a 21/13 : Chọn câu b D TÌM TỊI, MỞ RỘNG E HƢỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Học thuộc hai quy tắc, làm tập 17c, d, 18b, d, 20b, c, d, 22 , 24 SGK trang 15, 16 - Chuẩn bị BT kỹ tiết sau luyện tập CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS: Câu 1: (M1) Hãy nêu quy tắc khai phƣơng tích, nhân hai bậc hai Câu 2: (M3) Thực phép tính a) 0,09.64 b) 24  7  e) 63 f ) 2,5 30 48 c) 12,1 360 g ) 132 122 d ) 22 34 h) 172  82 nhiệm vụ Đánh giá kết thực nhiệm vu HS GV chốt lại kiến thức GV giao nhiệm vụ học tập Yêu cầu Hs lên bảng thực Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ Đánh giá kết thực nhiệm vu HS GV chốt lại kiến thức     ( khác làm tƣơng tự ) Dạng 2: Phân tích thành nhân tử Bài 55 /30 (sgk) a)ab  b a  a   b a a           a 1 a 1 b a 1 b) x3  y  x y  xy  x x  y y  x y  y x x GV giao nhiệm vụ học tập HS hoạt động nhóm để làm 55 (3 phút) -Sau đại diện nhóm lên trình bày -GV kiểm tra nhóm Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ Đánh giá kết thực nhiệm vu HS GV chốt lại kiến thức GV giao nhiệm vụ học tập GV gọi HSđứng chỗ trả lời tập 57 Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ Đánh giá kết thực nhiệm vu HS GV chốt lại kiến thức   2 2 3 3 3     2 2 2 2 4.2       x y y x y  x y Dạng 2: Phân tích thành nhân tử Bài 55 /30 (sgk) a)ab  b a  a   b a a           x  y  a 1 a 1 b a 1 b) x3  y  x y  xy  x x  y y  x y  y x x    x y y   x y  x y  x  y Dạng 3: So sánh Bài 56/30 (sgk): Sắp xếp theo thứ tự tăng dần Kết quả: a) < 29 < < b) 38  14   D TÌM TỊI, MỞ RỘNG E HƢỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Làm BT lại SGK - Xem trƣớc bài” Rút gọn biểu thức chứa bậc hai” CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS: Câu 1: Nêu phép khử mẫu biểu thức lấy trục thức mẫu ? (M1) Câu 2: Nêu phép trục thức mẫu ? (M2) Câu 3: - Hãy nêu lại dạng toán giải tiết học hơm (M2) Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: §8 RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố lại cho HS tất qui tắc phép biến đổi học: đẳng thức, khai phƣơng tích, khai phƣơng thƣơng, đƣa thừa số dấu căn, đƣa thừa số vào dấu căn, trục thức mẫu… Kỹ : Học sinh biết phối hợp kĩ biến đổi biểu thức chứa bậc hai vàbiết sử dụng kĩ biến đổi biểu thức chứa bậc để giải toán liên quan Thái độ: Linh hoạt, sáng tạo, xác Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Tự học, giải vấn đề, tƣ duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác - Năng lực chuyên biệt: NL Biến đổi phép tính thức bậc hai II CHUẨN BỊ: Chuẩn bị giáo viên - GV:Sgk, Sgv, dạng toán… Chuẩn bị học sinh - HS: Xem trƣớc bài; Chuẩ n bi ca ̣ ́ c du ̣ng cu ̣ ho ̣c tâ ̣p; SGK, SBT Toán Bảng tham chiếu mức yêu cầu cần đạt câu hỏi, tập, kiểm tra, đánh giá Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao (M1) (M2) (M3) (M4) Dùng Rút gọn biểu Nắm vững tất Hiểu đƣợc tất Vận dụng đƣợc tất đẳng thức để thức chứa qui tắc phép qui tắc phép qui tắc phép biến đổi học để rút biến đổi học biến đổi để rút gọn rút gọn biểu bậc hai gọn biểu thức biểu thức thức III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP (Tiến trình dạy học) * Kiểm tra cũ (nếu có) HS1: Viết công thức phép biến đổi thức học 2 HS2: a) Rút gọn: b) Tìm x biết x    (Điều kiện: x  )  1 1 A KHỞI ĐỘNG HOẠT ĐỘNG Tình xuất phát (mở đầu) - Mục tiêu: Hs biết vận dụng kiến thức liên quan để làm tập - Phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình… - Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, cặp đôi - Phƣơng tiện thiết bị dạy học: Các nội dung SGK - Sản phẩm: Tái lại số nội dung kiến thức mà học sinh học Hoạt động GV Hoạt động Hs Gv đặt vấn đề: Để thực đƣợc toán rút gọn biểu thức Đ: Ta cần biết vận dụng thích hợp phép tính chứa bậc hai, ta cần làm điều gì? phép biến đổi biết H: Hãy nêu phép biến đổi biểu thức chứa học? Đ: Câu trả lời học sinh B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: HOẠT ĐỘNG Tìm hiểu ví dụ cách rút gọn biểu thức chứa bậc hai - Mục tiêu: Hs nắm đƣợc cách rút gọn biểu thức chứa bậc hai thơng qua ví dụ cụ thể - Phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình… - Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, cặp đơi, nhóm - Phƣơng tiện thiết bị dạy học: Các nội dung SGK - Sản phẩm: Thực phép biến đổi biểu thức chứa bậc hai HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG GV giao nhiệm vụ học tập Ví du1: Sgk nêu VD1 sách giáo khoa H Điều kiện a > cần để làm gì? H Để rút gọn ta cần thực phép biến đổi nào? HS đứng chỗ trình bày, giáo viên ghi bảng -GV cho HS làm ?1 ?1 Rút gọn HS lớp tự lực làm bài, học sinh lên bảng trình bày 5a  20a  45a  a GV yêu cầu học sinh nhận xét cách giải, nêu phép biến  5a  4.5a  9.5a  a đổi vận dụng để thực  5a  5a  12 5a  a Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ Đánh giá kết thực nhiệm vu HS  13 5a  a  a 13  GV chốt lại kiến thức  GV giao nhiệm vụ học tập HS tiếp tục nghiên cứu ví dụ (SGK) H Khi biến đổi vế trái ta áp dụng đẳng thức nào? HS làm ?2 GV hƣớng dẫn: a a  b b   a  b 3 Học sinh lớp giải Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ Đánh giá kết thực nhiệm vu HS GV chốt lại kiến thức (với a  )  Ví dụ 2: (sgk) ?2 Chứng minh đẳng thức a a  b b  ab  a  b Với a>0, b>0 a b Biến đổi vế trái a  b a  ab  b a a  b b  ab   ab a b a b     a  ab  b  ab    a b   Vậy vế trái vế phải, đẳng thức đƣợc chứng minh Ví dụ 3: (sgk) a) (sgk) 1 a b) P =    a   a  (TMĐK) a ?3 Rút gọn biểu thức sau GV giao nhiệm vụ học tập HS tiếp tục nghiên cứu ví dụ H Hãy nêu thứ tự thực phép toán P GV hƣớng dẫn học sinh rút gọn H Sau rút gọn P nhỏ nào? GV yêu cầu HS làm ?3 x x x2  HS chia thành hai nhóm, nhóm giải câu, nhóm a)   x trƣởng trình bày giải x x Hs nhóm khác nhận xét đánh giá giải nhóm bạn, 3  a 1 a 1 a  a  a a đồng thời rút kinh nghiệm nên vận dụng kiến thức hợp b)   lí để giải nhanh gọn xác 1 a 1 a 1 a Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ   a  a (Với a  a  ) Đánh giá kết thực nhiệm vu HS GV chốt lại kiến thức C LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG - Mục tiêu: Hs áp dụng đƣợc kiến thức vừa học để giải số tập cụ thể - Phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình… - Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, cặp đơi, nhóm - Phƣơng tiện thiết bị dạy học: Các nội dung SGK - Sản phẩm: Kết hoạt động học sinh HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG GV giao nhiệm vụ học tập Bài 58a) GV: Treo đề bai bảng phụ chia lớp làm nhóm: 1 5  20    4.5  nhóm làm 58a; nhóm làm bài59a; nhóm làm 5 60 SGK HS: Làm theo nhóm, đại diện nhóm lên trình bày  5    5 làm bảng nhóm Bài 59a) Rút gọn (với a > 0; b > 0) Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ         Đánh giá kết thực nhiệm vu HS GV chốt lại kiến thức a  4b 25a  5a 16ab  9a  a  4b.5a a  5a.4b a  2.3 a  a  20ab a  20ab a  a   a Bài 60a) Rút gọn bểu thức B B  16( x  1)  9( x  1)  4( x  1)  x  B  x 1  x 1  x 1  x 1  x 1 D TÌM TỊI, MỞ RỘNG E HƢỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Bài tập nhà: 58; 59; 60 câu lại, 61; 62 tr 32, 33 SGK - HD: Bài 60b) B = 16 với x > -1  x   16  x    x   16  x  15 (thoả điều kiện) - Tiết sau chuẩn bị “Luyện tập” CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS: Câu 1: Muốn đƣa thừa số dấu ta làm nhƣ nào? (M1) Câu 2: Nêu cách biến đổi đƣa thừa số vào dấu căn? (M1) Câu 3: Nêu phép khử mẫu biểu thức lấy trục thức mẫu ? (M1) Câu 4: Nêu phép trục thức mẫu ? (M2) Câu 5: làm tập 58.59.60 (M3) Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố cho HS phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa bậc hai 2.Kỹ : Rèn luyện thành thạo kỹ biến đổi đơn giản biểu thức chứa thức bậc hai (đƣa thừa số dấu căn, đƣa thừa số vào dấu căn, khử mẫu, trục thức mẫu,…) hình thành cách giải dạng tốn: Rút gọn biểu thức, chứng minh tính giá trị biểu thức…và toán liên quan 3.Thái độ: Cẩn thận , linh hoạt , sáng tạo Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Rút gọn biểu thức - Năng lực chuyên biệt: Biến đổi phép tính thức bậc hai II CHUẨN BỊ: Chuẩn bị giáo viên - GV:Sgk, Sgv, dạng toán… Chuẩn bị học sinh - HS: Xem trƣớc bài; Chuẩ n bi ̣các du ̣ng cu ̣ ho ̣c tâ ̣p; SGK, SBT Toán Bảng tham chiếu mức yêu cầu cần đạt câu hỏi, tập, kiểm tra, đánh giá Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao (M1) (M2) (M3) (M4) Nắm vững tất Hiểu đƣợc tất Vận dụng đƣợc tất Dùng Luyện tập qui tắc phép qui tắc phép qui tắc phép đẳng thức để rút biến đổi học để rút biến đổi học biến đổi để rút gọn gọn biểu thức gọn biểu thức biểu thức III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP (Tiến trình dạy học) * Kiểm tra cũ HS: Sửa tập 59 b sgk/32 A KHỞI ĐỘNG - Mục tiêu: Hs viết đƣợc kiến thức vừa học để giải số tập cụ thể - Phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình… - Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân - Phƣơng tiện thiết bị dạy học: Các nội dung SGK - Sản phẩm: Kết hoạt động học sinh HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Giao nhiệm vụ học tập: Nhắc lại kiến thức liên quan, Hs lên bảng viết lại phép biến đổi biểu thức công thức phép biến đổi biểu thức chứa bậc hai chứa bậc hai học nhƣ sgk B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: C LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG - Mục tiêu: Hs áp dụng đƣợc kiến thức vừa học để giải số tập cụ thể - Phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình… - Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, cặp đơi, nhóm - Phƣơng tiện thiết bị dạy học: Các nội dung SGK - Sản phẩm: Kết hoạt động học sinh HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG GV giao nhiệm vụ học tập DẠNG :Rút gọn biểu thức 2HS lên bảng làm BT 62 sgk/33 Bài 62(sgk/33): Rút gọn biểu thức sau: HS dƣới lớp theo dõi nhận xét giải 33 a) 48  75  5 Gv hƣớng dẫn cho HS cách đến kết 11 hợp lí chung a, b, 33 4.3 c, d  16.3  25.3  5 H Muốn rút gọn biểu thức ta làm nhƣ nào? 11 3.3 - Đƣa thừa số dấu 10 10  17    10      10      - Chia hai thức bậc hai 3  - Khử mẫu biểu thức lấy - Rút gọn thức đồng dạng GV Lƣu ý HS cần tách biểu thức lấy thành thừa số phƣơng để đƣa dấu Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ Đánh giá kết thực nhiệm vu HS GV chốt lại kiến thức b) 150  1, 60  4,5  25.6  96    4.2.3  3.3 5 64 6       1  11   16.6   28     84       21      21  3.7  21  21  21 d )     120   30   30  11 c) GV giao nhiệm vụ học tập GV Hƣớng dẫn 64/33 sgk GV: Muốn chứng minh đẳng thức A = B ta làm ntn? (Biến đổi A thành B B thành A Thông thƣờng biến đổi vế phức tạp thành vế đơn giản) GV: Vế trái đẳng thức có dạng đẳng thức nào? GV: Hãy biến đổi vế trái đẳng thức cho vế phải HS: Lên bảng thực Cả lớp làm vào Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ Đánh giá kết thực nhiệm vu HS GV chốt lại kiến thức GV giao nhiệm vụ học tập GV: Yêu cầu HS làm tiếp BT 65 sgk/34 H Để rút gọn trƣớc hết ta nên thực phép biến đổi nào? Trong ngoặc tròn thứ ta nên làm gì? ( chọn mẫu chung hợp lí quy đồng cộng) H Mẫu thức phân thức chia có đặc điểm gì? ( HĐT bình phƣơng hiệu ) 1HS lên bảng giải Sau GV HS nhận xét sửa sai H Để so sánh M với ta làm nào? (Xét hiệu M-1) HS giải tiếp Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ Đánh giá kết thực nhiệm vu HS GV chốt lại kiến thức D TÌM TỊI, MỞ RỘNG E HƢỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Học thuộc phép biến đổi thức bậc hai - Làm tập 63b; 64 tr 33 SGK DẠNG :Chứng minh đẳng thức Bài 64: Biến đổi vế trái ta có  1 a a   a   a     a    1 a      1 a   1 a      a    1 a     a     1    a a a  1  1  a   a 1  a  2 1 Vậy đẳng thức đƣợc chứng minh DẠNG: So sánh giá trị biểu thức (có rút gọn ) Bài 65( sgk/34) : Rút gọn so sánh giá trị M với ( a > 0; a  1)  a 1  M   : a 1  a  a 1 a a   1    :  a a 1 a 1     a    a 1   a 1  a 1 a 1  a 1  a 1 2  a 1 a a 1 a 1  a 1   a a a Có a > a   a    0 a hay M – <  M < M 1  - Ơn tập định nghóa bậc hai số học số, định lí so sánh bậc hai số học, khai phƣơng tích , khai phƣơng thƣơng để tiết sau học “căn bậc ba” Mang máy tính bỏ túi CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HS: Câu 1: Muốn đƣa thừa số dấu ta làm nhƣ nào? (M1) Câu 2: Nêu cách biến đổi đƣa thừa số vào dấu căn? (M1) Câu 3: Nêu phép khử mẫu biểu thức lấy trục thức mẫu ? (M1) Câu 4: Nêu phép trục thức mẫu ? (M2) Câu 5: làm tập 58.59.60 (M3) Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: §8 CĂN BẬC BA I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh hiểu đƣợc khái niệm bậc ba kiểm tra đƣợc số bậc ba số khác Hiểu đƣợc số tính chất bậc ba Kỹ năng: Biết đƣợc cách tìm bậc ba số nhờ máy tính Thái độ: Cẩn thận, xác, tập trung Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Tự học, giải vấn đề, tƣ duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Hiểu đƣợc số tính chất bậc ba II CHUẨN BỊ: Chuẩn bị giáo viên - GV:Sgk, Sgv, dạng toán… Chuẩn bị học sinh - HS: Xem trƣớc bài; Chuẩ n bị dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán Bảng tham chiếu mức yêu cầu cần đạt câu hỏi, tập, kiểm tra, đánh giá Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp vận dụng cao (M1) (M2) (M3) (M4) Vận dụng thành Vận dụng thành thạo CĂN BẬC Biết đƣợc cách Hiểu đƣợc k.n bậc ba tìm bậc ba kiểm tra đƣợc số bậc thạo cách tính cách tính bậc ba BA số nhờ ba số khác Hiểu đƣợc bậc ba để rút gọn để rút gọn biểu thức máy tính số tính chất bậc ba biểu thức đơn giản phức tạp III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP (Tiến trình dạy học) * Kiểm tra cũ A KHỞI ĐỘNG HOẠT ĐỘNG Tình xuất phát (mở đầu) - Mục tiêu: Bƣớc đầu xây dựng khái niệm bậc ba dựa toán thực tế - Phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình… - Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân - Phƣơng tiện thiết bị dạy học: Các nội dung SGK - Sản phẩm: Khái niêm bậc ba Hoạt động GV Hoạt động Hs GV: Yêu cầu HS đọc tốn SGK tóm tắt Tóm tắt: đề Thùng lập phƣơng V = 64(dm3) H: Thể tích hình lập phƣơng đƣợc tính theo cơng Tính độ dài cạnh thùng? thức nào? Gọi cạnh hình lập phƣơng x (dm) ĐK: x > 0, GV hƣớng dẫn HS lập phƣơng trình thể tích hình lập phƣơng tính theo cơng thức: GV giới thiệu: Từ = 64 ngƣời ta gọi bậc V = x3 ba 64 Giải : (Sgk) H Vậy số bậc số a số x nhƣ nào? B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: HOẠT ĐỘNG Khái niệm bậc ba - Mục tiêu: Hs nắm đƣợc định nghĩa bậc ba - Phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình… - Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân - Phƣơng tiện thiết bị dạy học: Các nội dung SGK - Sản phẩm: Hs tìm đƣợc bậc ba số HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG GV giao nhiệm vụ học tập Khái niệm bậc ba: Định nghĩa : ( Sgk) Gv giới thiệu định nghĩa bậc ba nhƣ sgk Ví dụ: bậc H Hãy tìm bậc ba 8, -1, -125 H Với a > 0, a < 0, a = số a có -5 bậc ba -125 bậc * Mỗi số a có bậc ba GV nhấn mạnh khác bậc ba Kí hiệu: a bậc hai, giới thiệu kí hiệu bậc ba Chú ý : a  a3  a HS giải ?1 theo mẫu 1HS lên bảng giải ?1 a (sgk) b 64  4   1 H Qua ví dụ1 có nhận xét ?  c  d 125 Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ Nhận xét: ( sgk) Đánh giá kết thực nhiệm vu HS GV chốt lại kiến thức HOẠT ĐỘNG Các tính chất bậc ba - Mục tiêu: Hs nắm đƣợc tính chất bậc ba - Phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình… - Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, cặp đôi - Phƣơng tiện thiết bị dạy học: Các nội dung SGK - Sản phẩm: Hs vận dụng đƣợc tính chất bậc ba để làm số ví dụ HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG GV giao nhiệm vụ học tập Tính chất: GV giới thiệu tính chất bậc ba thông qua việc a) a 0) để A xác định ? B B ?Phát biểu định lý mối liên hệ phép nhân phép khai A2 B  A B (với B ≥ 0) 4/ phƣơng Cho ví dụ ? Phát biểu định lý mối liên hệ phép chia phép khai 5/ A B  A2 B (với A ≥ B ≥ 0) phƣơng Cho ví dụ A B   A2 B (với A < B ≥ 0) - HS đứng chỗ trả lời, GV treo bảng phụ, uốn nắn, chốt lại Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ Đánh giá kết thực nhiệm vu HS GV chốt lại kiến thức B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: C LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG - Mục tiêu: Hs áp dụng đƣợc kiến thức vừa học để giải số tập cụ thể - Phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình… - Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân - Phƣơng tiện thiết bị dạy học: Các nội dung SGK - Sản phẩm: Kết hoạt động học sinh HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG GV giao nhiệm vụ học tập II) Luyện tập: DẠNG 1: Rút gọn BT -HS làm tập 70a, c / 40 SGK phiếu học tập, HS lên 70/ Tìm giá trị biểu thức sau cách biến đổi, rút gọn thích hợp: bảng (sgk) Gợi ý HS : 25 16 196 25 16 196 14 40 = = = Aùp dụng quy tắc khai phƣơng a/ 81 49 81 49 9 27 tích đẳng thức 64.49 8.7 56 640 34,3 64.343 (8) để thực câu a) c/ = = = = quy tắc khai phƣơng 81 9 567 567 thƣơng ;hằng đẳng thức (8) để d/ 21,6 810 112  52 = 216.81 11  511  5 thực câu c) - HS tiếp tục thực cá nhân = 9.4 216.6 = 36 1269 = 36.36 = 1296 làm tập 71a) trang 40 SGK 71/ Rút gọn biểu thức sau: (sgk) HS lên bảng a/   10 - Gợi ý HS : Aùp dụng phép biến đổi đƣa thừa = 16   20 - = – 3.2 + - = - số dấu quy tắc khai phƣơng tích để biến  +  3  -  1 =  + - = + d/ đổi 10   2 72/ Phân tích thành nhân tử (sgk) Sau thực phép tính (với x, y, a, b khơng âm a ≥ b) thức để rút gọn a/ xy - y x + x - = y x ( x - 1) + x - Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS = ( x - 1)(y x + 1), với x ≥ thực nhiệm vụ Đánh giá kết thực nhiệm c/ a  b + a  b2 = a  b +  a  b  a  b  vu HS = a  b (1 + a  b ), với a ≥ b > GV chốt lại kiến thức       73/ (sgk)   2a = a thay a = - đƣợc:   9  -   9  = 3.3 – 15 = -6 a/ 9a -  12a  4a2 = a -  2a , 3m 3m m  4m  = + m  2 m 2 m 2 1  3m; neáu m > 3m =1+ m 2 =  m 2 1- 3m; neáu m < thay m = 1,5 < tính đƣợc: - 3,5 GV giao nhiệm vụ học tập DẠNG 2: Tìm x - HS hoạt động nhóm làm tập 74 a/ 40 Bài tập 74/40: 2 nhóm làm câu a), nhóm làm câu b) a/  2x  1 =  2x  = ? Có nhận xét biểu thức dƣới dấu căn? Gợi ý HS vận dụng đẳng thức A  A đối  2x – = 2x – = - với biểu thức (2x – ), nhấn mạnh, phân tích HS  x1 = 2; x2 = - hiểu rõ cần xét hai trƣờng hợp 2x – = 15x - 15x - = 15x , điều kiện x ≥ b/ 2x – = -3 3 -Đại diện nhóm dựa vào bảng nhóm trình bày kết nhóm mình, nhóm khác tham gia giáo 15x =  15x =  15x = 36  viên nhận xét, sửa sai, bổ sung, thống kết  x = 2,4 - Gợi ý HS chuyển vế 15x -2 với nhau, biến đổi, rút gọn vế trái để đƣợc 15 x = 16, tìm x b/ + Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ Đánh giá kết thực nhiệm vu HS GV chốt lại kiến thức D TÌM TỊI, MỞ RỘNG E HƢỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Làm tập 70, 71 lại, 72,73, 75, 75, 76 /40, 41SGK, 100 trang 19 SBT -Nghiên cứu, ôn phần công thức biến đổi thức trang 39 chuẩn bị cho tiết sau * Hƣớng dẫn : Bài 75b): Biến đổi vế trái có tiếp (  5)(  5)  2 Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: ÔN TẬP CHƢƠNG I ( Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Hệ thống lại phép biến đổi thức bậc hai( Đƣa thừa số dấu căn, đƣa thừa số vào dấu căn, khử mẫu biểu thức lấy căn, trục thức mẫu ) Kĩ năng:Biết vận dụng thành thục kỹ có tính tốn, biến đổi biểu thức số biểu thứcù chữ có chứa thức bậc hai Thái độ : Biết hệ thống hoá kiến thức học , sử dụng để giải toán cách hợp lý Định hƣớng phát triển lực: - Năng lực chung: Tự học, giải vấn đề, tƣ duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Vận dụng thành thục kỹ có tính tốn, biến đổi biểu thức số biểu thứcù chữ có chứa thức bậc hai Phƣơng pháp, kĩ thuật, hình thức tổ chức dạy học: - Phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình… - Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm - Phƣơng tiện thiết bị dạy học: Các nội dung SGK II CHUẨN BỊ: Chuẩn bị giáo viên - GV:Sgk, Sgv, dạng toán… Chuẩn bị học sinh - HS: Xem trƣớc bài; Chuẩ n bi ̣các du ̣ng cu ̣ ho ̣c tâ ̣p; SGK, SBT Toán Bảng tham chiếu mức yêu cầu cần đạt câu hỏi, tập, kiểm tra, đánh giá Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao (M1) (M2) (M3) (M4) ÔN TẬP Biết đƣợc kiến Hiểu đƣợc phép Vận dụng thành thạo Vận dụng thành thạo CHƢƠNG I thức toán bậc cách tính kiến cách biến đổi bậc hai, hai bậc ba thức để tìm x bậc ba bậc hai, bậc ba để làm tập cụ thể III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP (Tiến trình dạy học) * Kiểm tra cũ (nếu có) A KHỞI ĐỘNG B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: C LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG (1) Mục tiêu: Hs áp dụng đƣợc kiến thức vừa học để giải số tập cụ thể (2) Sản phẩm: Kết hoạt động học sinh (3) NLHT: lực vận dụng cách biến đổi để rút gọn biểu thức, chứng minh đẳng thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG GV giao nhiệm vụ học tập I Lý thuyế t GV: Yêu cầu HS viết “Các công thức biến A  AB (với AB ≥ B  0) đổi thức 6, 7, 8, 9” lên bảngï, u cầu HS 6/ B B giải thích cơng thức thể nội dung A A B học, Và yêu cầu HS giải thích  7/ (với B > 0) Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực B B nhiệm vụ C A B C Đánh giá kết thực nhiệm vu HS 8/ (với A ≥ A  B2)  AB A B GV chốt lại kiến thức  9/ GV giao nhiệm vụ học tập    C A B C  AB A B (với A ≥ , B ≥ Và A  B) 71c/SGK GV nêu BT 71c hỏi ta nên thực toán cách dùng phép biến đổi nào? HS ta nên khử mẫu biểu thức lấy căn, đƣa thừa số dấu căn, thu gọn ngoặc thực biến chia thành nhân GV gọi 1HS lên bảng thực GV Sửa chữa GV: Nêu tập 75 GV làm cho học sinh câu a cách gọi HS đứng chỗ thực bƣớc biến đổi ngoặc vế trái để GV ghi bảng 1  1   200  : 2 2  1  =     = 54 2 4  c/  75/ Chứng minh đẳng thức sau: (sgk) Giải:    2 3  36.6   a/ VT =    2 2    1   =  6  2 1     3  =  = - 1,5     1 1  GV tƣơng tự GV gọi 1HS lên bảng thực b/ VT =   7    1 tiếp câu b 1    GVgọi HS nhận xét kết làm bạn 2 HS nhận xét sửa chữa sai sót =    = -  = -2       GVyêu cầu HS hoạt động nhóm Nửa lớp làm câu 75 c Nửa lớp làm câu 75d GV: kiểm tra hoạt động nhóm HS:(đại diện nhóm lên bảng trình bày) Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ Đánh giá kết thực nhiệm vu HS GV chốt lại kiến thức GV giao nhiệm vụ học tập GV: Nêu đề 76 bảng Hƣớng dẫn HS làm tập số 76 sgk Yêu cầu HS suy nghĩ nêu thứ tự thực phép tính Q Thực rút gọn ? ngoặc thứ ta dùng phép biến đổi nào? ?phép chia ta nên chuyển thành phép toán nào? ? phép toán nhân tử thức ta thấy xuất đẳng thức nào? ?sau đƣa đẳng thức ta làm gì? GV Lƣu ý: a > b >  a2 > b2 >  a2  b2 > Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực nhiệm vụ Đánh giá kết thực nhiệm vu HS  c/ VT =  =    a b   ab    a   a  b = a – b, với a, b dƣơng a  b    1  a   a a 1 d/ VT =    a 1              b   a  b   ab         a 1   a 1   =  a  a = – a, với a  a  76/ (sgk) Giải: a/ Rút gọn Q a Q= = = a2  b a2  a a2  b a a b  a2  b  a  a  a  b  2   b a  b   - -  a2  b  b a2  b b a b 2 = = ab a2  b ab , (với a > b > 0.) a b b/ Thay a = 3b vào Q, ta có: a a2  b =  - a2   a2  b  b a2  b2 ab   a  b  a  b  = GV chốt lại kiến thức Q= D TÌM TỊI, MỞ RỘNG E HƢỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ + Chuẩn bị tiết sau kiểm tra tiết – Chƣơng Đại số + Ôn tập câu hỏi ôn tập chƣơng, công thức + Xem lại dạng tập làm 3b  b = 3b  b 2b = 4b = 2 ...  a) 5 b) 49 49 25 49 :  :   8 8 25 -HS chia nhóm làm ?3 Sau đại diện hai nhóm lên ?3 bảng chữa 99 9 99 9   3 a) -GV nhận xét, sửa chữa cho HS 111 111 52 52 13.4     117 13 .9 117 -GV... 25 16 196 25 16 196 14 40 = = = Aùp dụng quy tắc khai phƣơng a/ 81 49 81 49 9 27 tích đẳng thức 64. 49 8.7 56 640 34,3 64.343 (8) để thực câu a) c/ = = = = quy tắc khai phƣơng 81 9 567 567... lực chuyên biệt: Hiểu đƣợc sở việc đƣa thừa số hay vào dấu để so sánh số hay rút gọn biểu thức II CHUẨN BỊ: Chuẩn bị giáo viên - GV:Sgk, Sgv, dạng toán? ?? Chuẩn bị học sinh - HS: Xem trƣớc bài;
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Án Toán Đại Số Lớp 9, Giáo Án Toán Đại Số Lớp 9