0

Giáo án Toán Lớp 9 ( chi tiết)

29 7 0
  • Giáo án Toán Lớp 9 ( chi tiết)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 21:24

Chủ đề MỆNH ĐỀ Mệnh đề khái niệm không xa lạ với học sinh, với người Vậy mệnh đề gì? Có loại mệnh đề nào? Cách phát biểu mệnh đề, cách thực suy luận logic mệnh đề nào? Chúng ta tìm hiểu chủ đề Thời lượng dự kiến:2 tiết I MỤC TIÊU Kiến thức - Biết mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến - Biết mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương - Phân biệt điều kiện cần, điều kiện đủ, giả thiết kết luận - Biết ký hiệu ,  Kĩ - Biết lấy ví dụ mệnh đề, mệnh đề phủ định mệnh đề, xác định tính sai mệnh đề trường hợp đơn giản - Nêu ví dụ mệnh đề kéo theo mệnh đề tương đương - Biết mệnh đề đảo mệnh đề cho trước - Biết phát biểu mệnh đề tốn học có sử dụng ký hiệu ,  , 3.Về tư duy, thái độ - Rèn tư logic, thái độ nghiêm túc - Tích cực, chủ động, tự giác chiếm lĩnh kiến thức, trả lời câu hỏi - Tư sáng tạo 4.Định hướng lực hình thành phát triển +Năng lực tự học: Học sinh xác định đắn động thái độ học tập;tự đánh giá điều chỉnh kế hoạch học tập; tự nhận sai sót cách khắc phục sai sót +Năng lực giải vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, tập có vấn đề đặt câu hỏi Phân tích tình học tập +Năng lực tự quản lý: Làm chủ cảm xúc thân trình học tập vào sống; trưởng nhóm biết quản lý nhóm mình, phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho thành viên nhóm, thành viên tự ý thức nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ giao +Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thơng qua hoạt động nhóm; có thái độ tơn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực giao tiếp +Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ nhóm, trách nhiệm thân đưa ý kiến đóng góp hồn thành nhiệm vụ chủ đề +Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Học sinh nói viết xác ngơn ngữ Tốn học II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên +Chuẩn bị phương tiện dạy học: Phấn, thước kẻ, máy chiếu, + Kế hoạch học Học sinh + Đọc trước + Kê bàn để ngồi học theo nhóm + Chuẩn bị bảng phụ, bút viết bảng, khăn lau bảng < III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu:Biết phối hợp hoạt động nhóm sử dụng tốt kỹ ngơn ngữ Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh hoạt động Trị chơi “Ai nhanh hơn?”: Mỗi nhóm viết lên giấy A4 Nhóm có số lượng câu nhiều câu khẳng định khẳng định ln sai đội thắng Phương thức tổ chức: Theo nhóm – lớp B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Mục tiêu:Nắm vững khái niện mệnh đề, mệnh đề chứa biến Biết cách lập mệnh đề phủ định, lập mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, điều kiện cần, điều kiện đủ Biết cách sử dụng hai kí hiệu ,  phát biểu mệnh đề tốn học Biết xét tính sai mệnh đề Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh hoạt động Mệnh đề, mệnh đề chứa biến *Lấy ví dụ mệnh đề mệnh đề chứa biến a) Mệnh đề *Xác định mệnh đề Mỗi mệnh đề phải sai hay sai Mỗi mệnh đề vừa đúng, vừa sai b) Mệnh đề chứa biến Ví dụ Xét câu sau “ x  ” Hãy tìm hai giá trị x để từ câu cho, nhận mệnh đề mệnh đề sai Mệnh đề chứa biến câu chứa biến, với giá trị biến thuộc tập đó, ta mệnh đề Phương thức tổ chức: Cá nhân – lớp Phủ định mệnh đề Để phủ định mệnh đề, ta thêm (hoặc bớt) từ “không” (hoặc “không phải”) vào trước vị ngữ mệnh đề Kí hiệu mệnh đề phủ định mệnh đề P P , ta có P P sai P sai P Ví dụ Lập mệnh đề phủ định hai mệnh đề sau P : “3 số nguyên tố”; Q : “7 không chia hết cho 5”; Phương thức tổ chức: Cá nhân – lớp Mệnh đề kéo theo Cho hai mệnh đề P Q Mệnh đề “Nếu P Q” gọi mệnh đề kéo theo, kí hiệu P  Q Mệnh đề P  Q phát biểu “P kéo theo Q” “Từ P suy Q” Ví dụ Từ mệnh đề P: “Gió mùa Đơng Bắc về”, Q: “Trời trở lạnh”, phát biểu mệnh đề P  Q Kết + x  ta  - + x  ta  - sai * Lập mệnh đề phủ định mệnh đề Kết P : “3 số nguyên tố”; Q : “7 chia hết cho 5” * Lập mệnh đề dạng kéo theo * Kiểm tra mệnh đề kéo theo hay sai Kết “Nếu gió mùa Đơng Bắc trời trở lạnh” Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh * Mệnh đề P  Q sai P Q sai Ví dụ Kiểm tra tính sai hai mệnh đề sau a) "  2   3   2  " 2 Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động Kết a) Mệnh đề sai  3   2  2 mệnh đề sai b) Mệnh đề b) "    4" Các định lí tốn học mệnh đề thường có dạng P  Q Khi đó, ta nói: P giả thiết, Q kết luận P điều kiện đủ để có Q Q điều kiện cần để có P Ví dụ Cho tam giác ABC Từ mệnh đề P: “Tam giác ABC có hai góc 60 ” Q: “ ABC tam giác đều” Hãy phát biểu định lí P  Q Nêu giả thiết, kết luận phát biểu định lí dạng điều kiện cần, điều kiện đủ Phương thức tổ chức: Cá nhân – lớp Mệnh đề đảo, hai mệnh đề tương đương Ví dụ 6.Cho tam giác ABC Xét mệnh đề dạng P  Q sau a) Nếu ABC tam giác ABC tam giác cân b) Nếu ABC tam giác ABC tam giác cân có góc 60 Hãy phát biểu mệnh đề P  Q tương ứng xét tính sai chúng * Xác định giả thiết, kết luận định lí toán học phát biểu dạng điều kiện cần, điều kiện đủ Kết + Nếu Tam giác ABC có hai góc 60 ABC tam giác + Giả thiết:Tam giác ABC có hai góc 60 + Kết luận: ABC tam giác + ABC tam giác điều kiện cần để tam giác ABC có hai góc 60 + Tam giác ABC có hai góc 60 điều kiện đủ để ABC tam giác Kết + Nếu ABC tam giác cân ABC tam giác – Sai + Nếu ABC tam giác cân có góc ABC tam giác – Đúng Mệnh đề Q  P gọi mệnh đề đảo mệnh đề P  Q *Lập mệnh đề đảo mệnh đề cho trước (phát biểu định lí đảo) Nếu hai mệnh đề P  Q Q  P ta nói P Q hai mệnh đề tương đương Kí hiệu: P  Q đọc là: P tương đương Q, P điều kiện cần đủ để có Q, P Q Phương thức tổ chức: Cá nhân – lớp Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh Kí hiệu   Kí hiệu  đọc “với mọi” Kí hiệu  đọc “có một” (tồn một) hay “có một” (tồn một) Ví dụ Phát biểu thành lời mệnh đề sau n   : n   n Mệnh đề hay sai? Ví dụ Phát biểu thành lời mệnh đề sau x   : x2  x Mệnh đề hay sai? Ví dụ 9.Hãy phát biểu mệnh đề phủ định mệnh đề sau P : “Mọi động vật di chuyển được” Q : “Có học sinh lớp khơng thích học mơn Tốn” Phương thức tổ chức: Cá nhân – lớp C Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động *Đọc hiểu hai ví dụ 6,7,8,9 – SGK Ghi nhớ  x  X , P( x)  x  X , P( x)  x  X , P( x)  x  X , P( x) KQ7 Với số nguyên n ta có n   n - Đúng KQ8.Có số nguyên x thỏa x  x - Đúng KQ9 P : “Có động vật khơng di chuyển được” Q : “Mọi học sinh lớp thích học mơn Tốn” HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Mục tiêu:Thực dạng tập SGK Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động Trong câu sau, câu mệnh đề, mệnh đề chứa Đ1 biến? – mệnh đề: a, d a)   – mệnh đề chứa biến: b, c b)  x  c) x  y  Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh d) –  Phương thức tổ chức: Cá nhân – lớp Xét tính Đ–S mệnh đề sau phát biểu mệnh Đ2 đề phủ định nó? Từ P, phát biểu “không P” a) 1794 chia hết cho a) 1794 không chia hết cho b) số hữu tỉ b) số vô tỉ c)   3,15 c)   3,15 d) 125 > d) 125  Phương thức tổ chức: Cá nhân – lớp Cho mệnh đề kéo theo: * Các nhóm trình bày kết A: Nếu a b chia hết cho c a  b chia hết cho c , nhóm lên giấy A0, giáo viên đánh giá (a, b, c ) kết B: Các số nguyên có tận chia hết cho C: Tam giác cân có hai trung tuyến D: Hai tam giác có diện tích a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo mệnh đề b) Phát biểu mệnh đề trên, cách sử dụng khái niệm “điều kiện đủ” c) Phát biểu mệnh đề trên, cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần” Phương thức tổ chức: Cá nhân – lớp Phát biểu mệnh đề sau, cách sử dụng khái * Các nhóm trình bày kết niệm “điều kiện cần đủ” nhóm lên giấy A0, giáo viên đánh giá a) Một số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho kết ngược lại b) Một hình bình hành có đường chéo vng góc hình thoi ngược lại c) Phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt biệt thức dương Phương thức tổ chức: Cá nhân – lớp Đ5 Dùng kí hiệu ,  để viết mệnh đề sau: a) x   : x.1  x PD a) Mọi số nhân với  x   : x.1  x b) Có số cộng với b) x   : x  x  PD c) Mọi số cộng với số đối  x   : x  x  Lập mệnh đề phủ định? c) x   : x    x   PD Phương thức tổ chức: Cá nhân – lớp  x   : x   x    D,E HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TỊI MỞ RỘNG Mục tiêu: Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh Tìm hiểu khái niệm mệnh đề bách khoa mở theo link https://vi.wikipedia.org/wiki/Mệnh_đề_toán_học Mệnh đề, hay gọi đầy đủ mệnh đề lôgic khái niệm nguyên thủy, không định nghĩa Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động Theo kết tìm hiểu được, giải tốn logics sau Ví dụ 10 Tại Tiger Cup 98 có bốn đội lọt vào vòng bán kết: Việt Nam, Singapore, Thái Lan Indonesia Thuộc tính mệnh đề giá trị chân lý nó, quy định sau: “Mỗi mệnh đề có hai giá trị chân lý Mệnh đề có giá trị chân lý mệnh đề đúng, mệnh đề có giá trị chân lý mệnh đề sai” Chú ý: Có mệnh đề mà ta khơng biết (hoặc chưa biết) sai biết "chắc chắn" nhận giá trị Chẳng hạn: “Trên Hỏa có sống” Giải tốn suy luận lơgic Trước thi đấu vịng bán kết, ba bạn Dụng, Quang, Trung dự đốn sau: Dung: Singapore nhì, cịn Thái Lan ba Quang: Việt Nam nhì, cịn Thái Lan tư Thơng thường giải tốn dùng công cụ lôgic mệnh đề ta tiến hành theo bước sau: Bước 1: Phiên dịch đề từ ngôn ngữ đời thường sang ngôn ngữ lôgic mệnh đề: Tìm xem tốn tạo thành từ mệnh đề Diễn đạt điều kiện (đã cho phải tìm) tốn ngơn ngữ lơgic mệnh đề Bước 2: Phân tích mối liên hệ điều kiện cho với kết luận tốn ngơn ngữ lơgic mệnh đề Bước 3: Dùng phương pháp suy luận lôgic dẫn dắt từ điều kiện kết luận tốn Trung: Singapore Indonesia nhì Kết quả, bạn dự đoán đội sai đội Hỏi đội đạt giải mấy? KQ10 Kí hiệu mệnh đề: d1 , d hai dự đoán Dung q1 , q2 hai dự đoán Quang t1 , t2 hai dự đoán Trung Vì Dụng có dự đốn dự đốn sai, nên có hai khả năng: Nếu G  d1   G  t1   Suy G  t2   Điều vơ lý hai đội Singapore Indonesia đạt giải nhì Nếu G  d1   G  d   Suy G  q2   G  q1   Suy G  t2   G  t1   Vậy Singapore nhất, Việt Nam nhì, Thái Lan ba cịn Indonesia đạt giải tư Phương thức tổ chức: Theo nhóm – nhà IV CÂU HỎI/BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Mức độ nhận biết Bài NHẬN BIẾT Trong phát biểu sau, phát biểu đúng, phát biểu sai? 1) Văn hóa cồng chiêng di sản văn hóa phi vật thể Thế giới 2)   8,96 3) 33 số nguyên tố 4) Hôm trời đẹp quá! 5) Chị rồi? Bài Trong câu sau, câu mệnh đề, câu mệnh đề có chứa biến: a)   Bài b)  x  c) x – y  d) số vô tỷ Các câu sau đây, câu mệnh đề, câu mệnh đề ? Nếu mệnh đề hay cho biết mệnh đề hay sai Bài a) Không lối này! b) Bây ? c) không số nguyên tố d) số vô tỉ Các câu sau đây, câu mệnh đề, câu mệnh đề ? Nếu mệnh đề cho biết mệnh đề hay sai a) Số  có lớn hay khơng ? b) Hai tam giác chúng có diện tích c) Một tứ giác hình thoi có hai đường chéo vng góc với d) Phương trình x2  2016 x  2017  vô nghiệm Bài Dùng ký hiệu   để viết mệnh đề sau: a) Có số ngun khơng chia hết cho b) Mọi số thực cộng với c) Có số hữu tỷ nhỏ nghịch đảo Bài Bài Tìm giá trị thực x để từ câu sau ta mệnh đề mệnh đề sai: a) x2  x b) x  5x c) x2  d) x  x Cho mệnh đề chứa biến " P  x  : x  x3 ", xét tính sai mệnh đề sau 1 b) P   3 a) P 1 Bài THÔNG HIỂU c) x  , P  x  d) x  , P  x  Cho số thực x Xét mệnh đề: P : “ x2  1” Q : “ x  1” a) Phát biểu mệnh đề P  Q mệnh đề đảo b) Xét tính sai mệnh đề c) Chỉ giá trị x mà mệnh đề P  Q sai Bài Sử dụng khái niệm “điều kiện cần” “điều kiện đủ” phát biểu mệnh đề sau: a) Hai tam giác có diện tích b) Số tự nhiên có chữ số tận chữ số chia hết cho c) Nếu a  b a  b2 d) Nếu a  b  hai số a b  Bài 10 Nêu mệnh đề phủ định mệnh đề sau cho biết tính sai mệnh đề phủ định A : "6 số nguyên tố"; B : "   27  số nguyên "; C : '' n  , n  n  1 số phương '' ; D : '' n  , n4  n2  hợp số " Bài 11 Nêu mệnh đề phủ định mệnh đề sau cho biết tính sai mệnh đề phủ định A : '' x  , n2  chia hết cho '' B : '' x  , x chia hết cho x  1'' Bài 12 Nêu mệnh đề phủ định mệnh đề sau cho biết tính sai mệnh đề phủ định A : '' x  , x3  x   0'' ; B : '' Tồn số thực a cho a   Bài 13 Bài 14  2'' a 1 Xét tính sai mệnh đề sau nêu mệnh đề phủ định a) P  x  : '' x  , x  3'' b) P  n  : '' n  * : 2n  số nguyên tố '' c) P  x  : '' x  , x  x   0'' d) P  x  : '' x  , x  x  x   0'' Dùng thuật ngữ '' điều kiện cần '' để phát biểu định lí sau a) Nếu MA  MB M thuộc đường trịn đường kính AB b) a  b  điều kiện đủ để a  b2  Bài 15 Sử dụng thuật ngữ '' điều kiện đủ '' để phát biểu định lí sau a) Nếu a b hai số hữu tỉ tổng a  b số hữu tỉ b) Nếu hai tam giác chúng có diện tích c) Nếu số tự nhiên có chữ số tận chữ số chia hết cho Bài 16 Cho định lí "Cho số tự nhiên n , n5 chia hết cho n chia hết cho 5" Định lí viết dạng P  Q a) Hãy xác định mệnh đề P Q b) Phát biểu định lí cách dùng thuật ngữ “điều kiện cần” c) Phát biểu định lí cách dùng thuật ngữ “điều kiện đủ” d) Hãy phát biểu định lí đảo (nếu có) định lí dùng thuật ngữ “điều kiện cần đủ” phát biểu gộp hai định lí thuận đảo Bài 17 Phát biểu mệnh đề sau với thuật ngữ "điều kiện cần", "điều kiện đủ" a) Nếu hai tam giác chúng có diện tích b) Nếu số nguyên dương chia hết cho chia hết cho c) Nếu hình thang có hai đường chéo hình thang cân d) Nếu tam giác ABC vuông A AH đường cao AB2  BC BH Bài 18 Sử dụng thuật ngữ '' điều kiện cần đủ '' để phát biểu định lí sau a) Một tứ giác nội tiếp đường tròn tổng hai góc đối diện 1800 b) x  y x3 y c) Tam giác cân có trung tuyến Bài 19 Dùng thuật ngữ '' điều kiện cần đủ '' để phát biểu định lí sau a) Một tam giác tam giác cân có hai góc b) Tứ giác hình bình hành tứ giác có hai đường chéo cắt trung điểm đường   c) Tứ giác MNPQ hình bình hành MN  QP Bài 20 Dùng thuật ngữ '' điều kiện cần đủ '' để phát biểu định lí sau a) Tam giác ABC vng AB2  AC  BC b) Tứ giác hình chữ nhật có ba góc vng c) Tứ giác nội tiếp đường tròn có hai góc đối bù d) Một số chia hết cho có chữ số tận số chẵn Bài 21 VẬN DỤNG Lập mệnh đề kéo theo mệnh đề tương đương hai mệnh đề sau cho biết tính đúng, sai chúng Biết: - P : '' Điểm M nằm phân giác góc Oxy '' - Q : '' Điểm M cách hai cạnh Ox , Oy '' Bài 22 Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần”, “điều kiện đủ” để phát biểu định lí sau a) Nếu tứ giác hình vng có bốn cạnh Có định lí đảo định lí khơng, ? b) Nếu tứ giác hình thoi có hai đường chéo vng góc Có định lí đảo định lí khơng, ? Bài 23 Xác định tính - sai mệnh đề sau a) x  , x  2  x2  b) x  , x   x  c) m, n  , m n số lẻ  m2  n2 số chẵn d) x  , x   x  Bài 24 Bài 25 Xét tính - sai mệnh đề sau a) a  , a  b) n  , n2  không chia hết cho c) x  , y   : x  y  x3  y d) x  , y   : x  y  xy Dùng kí hiệu  ,  trước mệnh đề chứa biến để mệnh đề đúng: a) x   b) a    a c) 15 bội số x d)  x    1 e) x   y f)  a  b  a  b   a2  b2 g)  a  b   a  b2 h) x  i)  x  y k) x2  5x   l)  x  y  z  xz  yz 2 j) Bài 26  x  2 1  x  xy  y Lập mệnh đề phủ định xét tính sai chúng: a) x  , x2 –  b) n  , n2  chia hết cho c) x  ,  x – 1  x – d) n  , n2  n Bài 27 VẬN DỤNG CAO Chứng minh phản chứng: a) Nếu a , b số dương a  b  ab b) Nếu n số tự nhiên n chia hết cho n chia hết cho c) Trong tứ giác lồi phải có góc khơng nhọn (lớn hay 90 ) có góc khơng tù (nhỏ hay 90 ) d) Nếu x, y   x  –1 , y  –1 x  y  xy  –1 Bài 28 Chứng minh số vô tỉ Bài 29 Bằng phương pháp phản chứng, chứng minh '' Nếu hai số ngun dương có tổng bình phương chia hết cho hai số phải chia hết cho 3'' Bài 30 Chứng minh phản chứng: a) Nếu a  b  hai số a b phải lớn b) Cho n   , 5n  số lẻ n số lẻ Bài 31 Trong ngơi đền có vị thần ngồi cạnh Thần thật (ln ln nói thật); Thần dối trá (ln nói dối) ; Thần khơn ngoan (lúc nói thật, lúc nói dối) Một nhà tốn học hỏi vị thần bên trái: Ai ngồi cạnh ngài? – Thần thật Nhà toán học hỏi người giữa: – Ngài ai? – Là thần khơn ngoan Nhà tốn học hỏi người bên phải – Ai ngồi cạnh ngài? – Thần dối trá Hãy xác định tên vị thần Hướng dẫn: Cả câu hỏi nhà tốn học nhằm xác định thơng tin: Thần ngồi thần gì? Kết có câu trả lời khác Ta thấy thần ngồi bên trái khơng phải thần thật ngài nói người ngồi thần thật Thần ngồi khơng phải thần thật ngài nói: Tơi thần khôn ngoan ⇒ Thần ngồi bên phải thần thật thà⇒ở thần dối trá⇒ở bên trái thần khôn ngoan 10 Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh + Nếu với giá trị x thuộc tập D có giá trị tương ứng y thuộc tập số thực  ta có hàm số Ta gọi x biến số y hàm số x Tập hợp D gọi tập xác định hàm số Củng cố Yêu cầu học sinh: 2x  + Cho hàm số dạng y  x 1 + Tính y x  0; x  2; x  4; x  1; x  + Chỉ tập xác định hàm số Yêu cầu học sinh: + Cho hàm số dạng bảng số liệu (tương tự bảng số liệu tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT trường THPT A qua năm) + Chỉ vài cặp giá trị biến số hàm số biến + Chỉ tập xác định hàm số Cách cho hàm số Tiếp cận kiến thức - Từ ví dụ phần trên, yêu cầu học sinh vài cách cho hàm số - Liệu cách cho hàm số khác khơng? Hình thành kiến thức *Ta có cách cho hàm số : + Hàm số cho công thức + Hàm số cho bảng + Hàm số cho biểu đồ * Cách tìm Tập xác định hàm số: + Đối với hàm số cho bảng cho biểu đồ, ta quan sat xác định tập xác định + Đối với hàm số cho dạng cơng thức: Quy ước: Tập xác định hàm số y  f ( x) tập hợp tất giá trị x cho biểu thức f ( x) có nghĩa Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động - Đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ tương ứng 1-1 biến số hàm số biến Các nhóm hoạt động độc lập trình bày kết lên bảng phụ + Gv chia lớp làm nhóm: nhóm thực yêu cầu 1, nhóm thực yêu cầu + Các nhóm ghi kết lên bảng phụ cử đại diện lên báo cáo trước lớp, nhóm khác theo dõi góp ý cần (chỉ cần nhóm báo cáo, nhóm khác gv trực dõi hướng dẫn hồn thiện sản phẩm q trình em thực yêu cầu) x , y  x  cho dạng công thức + Bảng số liệu tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT trường THPT A qua năm hàm số cho dạng bảng số liệu - Từ ví dụ phần trên, học sinh cách cho hàm số: công thức Và bảng số liệu - Khi học môn Địa lí, bảng số liệu cịn mơ tả dạng nào? -> Hàm số cịn cho dạng biểu đồ + Hàm số y  + Nhắc lại Tập xác định hàm số: Bảng số liệu tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT trường THPT A qua năm + Gv cho hàm số dạng đồ thị yêu cầu học sinh tập xác định nó.( sử dụng bảng phụ có sẵn đồ thị ( Hình 13_sgk/trang 33 tương tự) + Cho hàm số y  x  Ta quan sát nhận thấy tập xác định hàm số không? + Các biểu thức đại số có nghĩa nào? Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh Ví dụ: Tìm tập xác định hàm số 2x a) y  x  b) y  x3 Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động 1 f ( x) ; ; f ( x) f ( x) -> f ( x) có nghĩa f ( x)  ; có nghĩa f ( x)  ; f ( x) có nghĩa f ( x)  f ( x) (Học sinh thực ví dụ theo hướng dẫn gv) * Chú ý: Hàm số xác định hai, ba, công thức 2 x  x   Ví dụ: Hàm số y    x x  Tập xác định hàm số là: D = (; 2]  (3; ) Hoặc D =  \ (2;3] Củng cố: Tìm tập xác định hàm số a) y  x    x 2x  b) y   2x  x 9 Tìm tập xác định hàm số x4 a) y  2x     x x  b) y    2 x x  Đồ thị hàm số: Tiếp cận kiến thức - Yêu cầu học sinh vẽ đồ thị hàm số y  x  lên bảng phụ - Gv trình chiếu (hoặc dùng bảng phụ) đồ thị hàm số +Với x  hàm số xác định bởi biểu thức nào? +Với x  hàm số xác định bởi biểu thức nào? +Với  x  hàm số xác định bởi biểu thức nào? -> Tập xác định hàm số gì? Các nhóm hoạt động độc lập trình bày kết lên bảng phụ + Gv chia lớp làm nhóm: nhóm thực yêu cầu 1, nhóm thực yêu cầu + Các nhóm ghi kết lên bảng phụ cử đại diện lên báo cáo trước lớp, nhóm khác theo dõi góp ý cần để hoàn thiện sản phẩm + Giáo viên theo dõi qua trình làm việc học sinh đưa nhận xét chung * Gv theo dõi q trình làm việc nhóm, chọn nhóm có sản phẩm nhất, yêu cầu đại diện nhóm trình bày cách thực > đồ thị hàm số y  ax  b đường gì? + Học sinh quan sát nhớ lại kiens thức -> Đồ thị hàm số y  ax đường gì? - Gv trình chiêu đồ thị số hàm số khác để học sinh tham khảo Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động x nhắc lại với học sinh đồ thị hàm số y  ax 2 (đã học THCS) -> Đồ thị hàm số khác đường gì? Vậy đồ thị hàm số gì? Hình thành kiến thức Đồ thị hàm số y  f ( x) xác định tập D tập hợp tất điểm M ( x, f ( x)) mặt phẳng tọa độ với x thuộc D Củng cố: Dựa vào đồ thị hàm số y  f ( x)  x  ( có hình vẽ minh họa) a) Tính f (2), f (0), f (5), f (10) b) Tìm x cho f ( x)  (bằng hình vẽ phép tính) - Các nhóm học sinh hoạt động độc lập trình bày kết lên bảng phụ + Gv chia lớp làm nhóm: nhóm thực yêu cầu 1, nhóm thực yêu cầu + Các nhóm ghi kết lên bảng phụ cử đại diện lên báo cáo trước lớp, nhóm khác theo dõi góp ý cần để hoàn thiện sản phẩm + Giáo viên theo dõi, hướng dẫn q trình làm việc nhóm học sinh đưa nhận xét chung y Dựa vào đồ thị hàm số y  f ( x)  x ( có hình vẽ minh họa) a) Tính f (2), f (0), f (5), f (10) b) Tìm x cho f ( x)  (bằng hình vẽ phép tính) II Sự biến thiên hàm số Tiếp cận kiến thức: - Xét đồ thị hàm số y  x (bảng phụ trình chiếu).Ta nói: x đồng biến khoảng (0; ) + Hàm số y  x nghịch biến khoảng (;0) > Hàm số gọi hàm số đồng biến khoảng (a, b) ? hàm số nghịch biến khoảng (a, b) ? + Hàm số y  Hình thành kiến thức: - Yêu cầu học sinh: Từ ví dụ trên+ tham khảo sách giáo khoa để đưa khái niệm hàm số đồng biến khoảng (a, b) ? hàm số nghịch biến khoảng (a, b) ? + Để chứng minh hàm số y  f ( x) đồng biến khoảng (a, b) ta chứng minh x1 , x2  (a; b), x1  x2 , f ( x1 ) < f ( x2 ) f ( x1 )  f ( x2 )  0) x1  x2 + Để chứng minh hàm số y  f ( x) nghịch biến ( chứng minh x1 , x2  (a; b), *Học sinh quan sát hình vẽ trả lời câu hỏi: - Trên khoảng (0; ) , + Theo hướng từ trái sang phải, đồ thị hàm số lên hay xuống? + Với x1 , x2  (0; ), x1  x2 , so sánh f ( x1 ) f ( x2 ) - Trên khoảng (;0) , + Theo hướng từ trái sang phải, đồ thị hàm số lên hay xuống? + Với x1 , x2  (;0), x1  x2 , so sánh f ( x1 ) f ( x2 ) - Học sinh thảo luận, tham khảo sgk để đưa ra: + Khái niệm hàm số đồng biến khoảng (a, b) ? hàm số nghịch biến khoảng (a, b) ? + Cách chứng minh hàm số đồng biến khoảng (a, b) ? hàm số nghịch biến khoảng (a, b) ? Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh khoảng (a, b) ta chứng minh x1 , x2  (a; b), x1  x2 , f ( x1 ) > f ( x2 ) ( chứng minh x1 , x2  (a; b), Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động + Nhận xét dấu biểu thức x1  x2 f ( x1 ) - f ( x2 ) trường hợp hàm f ( x1 )  f ( x2 )  0) x1  x2 - Chú ý: sgk/trang 36 - Nhắc lại tính đồng biến, nghịch biến hàm số y  ax  b , y  ax (đã học THCS) số đồng biến khoảng (a, b) , hàm số nghịch biến khoảng (a, b) với x1 , x2  (a; b), + Nếu a  , hàm số y  ax  b đồng biến  Nếu a  , hàm số - Gv thuyết giảng: y  ax  b nghịch biến  + Xét chiều biến thiên hàm số tìm khoảng đồng + Nếu a  , hàm số y  ax đồng biến biến nghịch biến (0; ), nghịch biến khoảng + Kết xét chiều biến thiên tổng kết (;0) Nếu a  , hàm số y  ax đồng bảng gọi bảng biến thiên hàm số biến (;0) nghịch biến khoảng (giáo viên minh họa hình vẽ bảng biến thiên (0; ) hàm số y  x (sử dụng bảng phụ trình chiếu) - Học sinh lắng nghe nắm kiến thức + Để diễn tả hàm số đồng biến vài hàm số khác) khoảng (a, b) ta vẽ dấu mũi tên lên (từ a đến b) + Để diễn tả hàm số nghịch biến khoảng (a, b) ta vẽ dấu mũi tên lên (từ a đến b) + Bảng biến thiên hàm số giúp ta sơ hình dung đồ thị hàm số (đi lên khoảng nào, xuống khoảng nào) - Giáo viên phát phiếu học tập cho nhóm, đồng thời treo bảng phụ (hoặc trình chiếu) nội dung lên bảng Củng cố: - Các nhóm hoạt động độc lập trình PHIẾU HỌC TẬP Cho bảng biến thiên hàm số y  2 x (có hình vẽ bày kết lên bảng phụ - Giáo viên theo dõi, hướng dẫncác nhóm kèm theo) Em khoảng đồng biến thực hiên, sau chọn nhóm có kết khoảng nghịc biến hàm số y  2 x đề nghị nhóm cử đại diện lên báo cáo Cho đồ thị hàm số y  x3  3x  (có hình vẽ kèm trước lớp, nhóm khác theo dõi góp ý theo) Em lập bảng biến thiên hàm số cần y  x3  3x  Chứng minh hàm số y  2 x  nghịch biến  III.TÍNH CHẴN LẺ CỦA HÀM SỐ Tiếp cận kiến thức - Xét hàm số y  f ( x)  3x ,(có minh họa đồ thị - Thực phép toán so sánh đồng thời quan sát đồ thị Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh bảng phụ trình chiếu) -> y  f ( x)  3x hàm số lẻ - Xét hàm số y  f ( x)  3x ,(có minh họa đồ thị bảng phụ trình chiếu) -> y  f ( x)  3x hàm số chẵn Hình thành kiến thức - Hàm số y  f ( x) với tập xác định D gọi hàm số chẵn nếu: x  D  x  D f   x   f  x  - Hàm số y  f ( x) với tập xác định D gọi hàm số lẻ nếu: x  D  x  D f   x    f  x  Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động + so sánh f (1) f (1) , f (2) f (2) , f (5) f (5) , f (10) f (10) , f (25) f (25) + So sánh f ( x) f ( x) ? - Thực phép toán so sánh đồng thời quan sát đồ thị + so sánh f (1) f (1) , f (2) f (2) , f (5) f (5) , f (10) f (10) , f (25) f (25) + So sánh f ( x) f ( x) ? - Từ kết so sánh f ( x) f ( x) ví dụ phần trên, học sinh được: + Hàm số y  f ( x) hàm số chẵn f ( x) f   x  với nhau? + Hàm số y  f ( x) hàm số lẻ f ( x) - Hàm số y  f ( x) với tập xác định D khơng phải hàm số chẵn, hàm số lẻ (nếu: x  D mà  x  D x  D  x  D mà Hoặc f   x   f  x  f   x    f  x  - Các bước xét tính chẵn, lẻ hàm số: + Tìm tập xác định D hàm số + Kiểm tra tính đối xứng D ( x  D  x  D ?) -> nếu: x  D mà  x  D y  f ( x) khơng phải hàm số chẵn, khơng phải hàm số lẻ + Tính f   x  , so sánh với f ( x) kết luận f   x  với nhau? + Nếu f ( x) xác định f ( x) không xác định (hoặc f ( x) không xác định f ( x) xác định) sao? -> Nhận xét tập xác định hàm số chẵn, hàm số lẻ? + Nếu hàm số y  f ( x) với tập xác định D có x  D  x  D mà f   x   f  x  f   x    f  x  sao? -> Các bước xét tính chẵn, lẻ hàm số? - Đồ thị hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng - Đồ thị hàm số lẻ nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng - Cho y  f ( x)  3x hàm số chẵn Nhận xét vị trí điểm có tọa độ ( x, f ( x)) ( x, f ( x)) hệ trục Oxy? -> Tính đối xứng đồ thị hàm số chẵn? - Cho y  f ( x)  3x hàm số lẻ Nhận xét vị trí điểm có tọa độ ( x, f ( x)) ( x, f ( x)) hệ trục Oxy? Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh Củng cố Xét tính chẵn, lẻ hàm số sau? a) f  x   b) f x   x x Xét tính chẵn, lẻ hàm số a) f  x   3x  b) f  x   x  C Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động -> Tính đối xứng đồ thị hàm số lẻ? - Gv chia lớp làm nhóm: nhóm thực yêu cầu 1, nhóm thực yêu cầu - Các nhóm hoạt động độc lập trình bày kết lên bảng phụ - Gv chọn nhóm cử đại diện lên báo cáo trước lớp( nhóm thực yêu cầu 1, nhóm thực yêu cầu 2), nhóm khác theo dõi góp ý cần để hồn thiện sản phẩm + Giáo viên theo dõi qua trình làm việc học sinh đưa nhận xét chung HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Mục tiêu:Thực dạng tập SGK Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động BÀI : Tìm tập xác định hàm số sau 3x  x 1 a y  b y  c y  x    x 2x 1 x  2x  BÀI : Cho hàm số y  3x  x  Các điểm sau có thuộc đồ thị hàm số khơng a M(-1;6) b N(1;1) c P(0;1) BÀI :Xét tính chẳn lẻ hàm số b y  x  x  y  x3  x D,E HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TỊI MỞ RỘNG Mục tiêu: Giúp học sinh biết vận dụng kiến thức vào thực tế sống Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động Bài toán : Bài tốn máy bơm : Một hộ gia đình có ý định mua máy bơm để phục vụ cho việc tưới tiêu vào mùa hạ Khi đến cửa hàng ơng chủ giới thiệu hai loại máy bơm có lưu lượng nước chất lượng máy Các nhóm phân cơng nhiệm vụ cho thành viên nhóm Máy thứ giá 1500000đ tiêu thụ hết 1,2kW Chốt kiến thức:Trong x số tiền phải trả Viết báo cáo kết bảng phụ để báo cáo Báo cáo thảo luận: Các nhóm treo làm nhóm Một học sinh đại diện cho nhóm báo cáo HS theo dõi câu hỏi thảo luận với nhóm bạn Máy thứ hai giá 2000.000đ tiêu thụ hết 1kW sử dụng máy thứ là: Theo bạn người nông dân nên chọn mua loại máy để đạt hiệu kinh tế cao Số tiền trả cho máy thứ x là: g(x) = 2000 + x (nghìn đồng) f(x)=1500 + 1,2x (nghìn đồng) Ta thấy chi phỉ trả cho hai máy sử dụng sau khoảng thời gian x0 nghiệm phương trình: f(x) = g(x)  1500+1,2x = 2000+x  0,2x = 500  x =2500(giờ) Ta có đồ thị hai hàm f( x) g(x) sau: f x = 500+1 5000 4500 b) Phương thức : Chia lớp thành nhóm, cho học sinh hoạt động nhóm 4000 3500 Vấn đề đặt ra: 3000 Chọn máy bơm hai loại để mua cho hiệu kinh tế cao Như giá ta phải quan tâm đến hao phí sử dụng máy nghĩa chi phí cần chi trả sử dụng máy khoảng thời gian Giả sử giá tiền điện là: 1000đ/1KW Chuyển giao nhiệm vụ: L1: Hãy thiết lập hàm số biểu thị số tiền phải trả sử dụng máy 1, máy x L2: Tìm thời gian để dùng máy máy có số tiền bỏ L3: Thiết lập giả thiết khoảng thời gian sử dụng máy chi phí 2500 2000 1500 1000 500 -4000 -3000 -2000 -1000 1000 -500 Quan sát đồ thị ta thấy rằng: sau sử dụng 2500 tức ngày dùng tiếng tức khơng q năm máy thứ chi phí thấp nhiều nên chọn mua máy thứ hai hiệu kinh tế cao Trường hợp 1: thời gian sử dụng máy năm mua máy thứ tiết kiệm Trường hợp 2: thời gian sử dụng nhiều hai năm nên mua máy thứ Nhưng thực tế máy bơm sử dụng thời gian dài Do trường hợp người nông dân nên mua máy thứ hai Sản phẩm: Học sinh thiết lập hàm số biểu thị số tiền phải trả sử dụng máy 1, máy x Giải phương trình tìm x đề số tiền chi phí cho máy Dự kiến câu trả lời nên mua máy 2000 2500 IV CÂU HỎI/BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Câu Khẳng định hàm số y  3x  sai:   A đồng biến R B cắt Ox   ;0  C cắt Oy  0;5    Câu Tập xác định hàm số y  A [3;+) x 1 là: x 3 B  \ {3} Câu Hàm số y  x nghịch biến khoảng A  ;0  B  0;   D nghịch biến R C 1;3   3;   D [1;+) C  \ 0 D  C x  D x  Câu Tập xác định hàm số y  x  là: A  ;1 B  Câu Với giá trị m hàm số y   x3   m2  1 x  3x hàm số lẻ: A m  1 B m  C m  1 D kết khác Câu Hàm số hàm số sau hàm số chẵn A y   3x   3x B y   x C y   3x   3x D y  3x  x    x  3 Câu Cho hàm số f  x     x  A B D NÕu   x  NÕu x  C Câu Cho đồ thị hàm số y  f  x  hình vẽ Kết luận kết luận sau A Hàm số lẻ B Đồng biến  C Hàm số chẵn D Hàm số vừa chẵn vừa lẻ y x -4 -3 -2 -1 Giá trị f  1 ;f 1 là: -2 -4 10 Câu Hàm số sau hàm số lẻ: A y  x B y  2x  4x C y  2x  D y   x5  3x  Câu 10 Tập xác định hàm số y  x    x là: A  2;6 B 6;   C  ; 2 D  V PHỤ LỤC PHIẾU HỌC TẬP PHIẾU HỌC TẬP SỐ PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Nội dung Nhận thức MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ Thông hiểu 11 Vận dụng Vận dụng cao Chuyên đề 1.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA Thời lượng dự kiến: 02 tiết I MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm định nghĩa vectơ khái niệm quan trọng liên quan đến vectơ như:  phương hai vectơ, độ dài vectơ, hai vectơ nhau, vectơ … Kĩ - Biết chứng minh hai vectơ nhau, biết dựng vectơ vectơ cho trước có điểm đầu cho trước 3.Về tư duy, thái độ - Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, tư sáng tạo, biết quy lạ quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao - Thực thành thạo cách vận dụng kiến thức tương ứng vối dạng toán Định hướng lực hình thành phát triển: - Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề, lực thực nghiệm; lực dự đoán, suy luận lý thuyết; phân tích, khái qt hóa rút kết luận khoa học; đánh giá kết giải vấn đề - Năng lực chuyên biệt: Hiểu vận dụng phép toán vectơ để giải toán II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên + Giáo án, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu, Học sinh + Đọc trước + Chuẩn bị bảng phụ, bút viết bảng, khăn lau bảng … III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: Tiếp cận khái niệm vectơ Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập Dự kiến sản phẩm, đánh học sinh giá kết hoạt động  Cho HS quan sát hình 1.1 Nhận xét hướng chuyển - Học sinh làm quan sát hình ảnh, hình dung động Từ hình thành khái niệm vectơ chuyển động vật - HS suy nghĩ, phát biểu câu trả lời, thảo luận rút kết luận chung Từ hình vẽ ta thấy chiều mũi tên chiều chuyển động vật Vậy đặt điểm đầu A , cuối B đoạn - Giáo viên đánh giá AB có hướng A  B Cách chọn cho ta vectơ kết luận Từ hình thành khái niệm vectơ AB H1 Thế vectơ ? H2 Với điểm A, B phân biệt có vectơ có điểm đầu điểm cuối A B? B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Mục tiêu:Nắm khái niệm vectơ, vectơ phương, vectơ hướng, hai vectơ vectơ - không Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh Khái niệm vectơ: *Định nghĩa: Vectơ đoạn thẳng có hướng B  a A Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động HS nắm khái niệm, phân biệt điểm đầu, điểm cuối, biết cách kí hiệu vectơ  Vectơ AB , ký hiệu A: điểm đầu (điểm gốc) B: điểm cuối (điểm ngọn) Lưu ý: Khi không cần rõ điểm đầu, điểm cuối, vectơ có   thể ký hiệu là: a, x, Vectơ phương, vectơ hướng:  - Giá vectơ AB đuờng thẳng AB - Hai vectơ có giá song song trùng gọi hai vectơ phương - Hai vectơ phương chúng hướng ngược hướng   HS nhận biết, xác định phương, hướng vectơ, kết luận phương hướng vectơ tạo hai ba điểm thẳng hàng - Ba điểm A, B, C thẳng hàng  AB AC phương Hai vectơ nhau:  Độ dài vectơ AB khoảng cách hai điểm A    B Độ dài vectơ AB ký hiệu: | AB | Vậy | AB | AB  BA Vectơ có độ dài gọi vectơ đơn vị      a / / b ab   | a || b | HS biết cách chứng minh hai vectơ nhau, biết dựng vectơ vectơ cho trước có điểm đầu cho trước  Chú ý: Khi cho trước vectơ a điểm O , ta ln   tìm điểm A cho: OA  a Ví dụ: Xác định cặp vectơ hình bình hành ABCD Vec tơ khơng: Vectơ có điểm đầu điểm cuối trùng gọi vectơ2 HS xác định phương, hướng, độ dài  khơng, ký hiệu:   Ví dụ: AA, BB, vectơ – không Vectơ – không phương, hướng với vectơ Độ dài vectơ – không C vectơ - không HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Mục tiêu:Củng cố nội dung lý thuyết học vectơ, thực dạng tập SGK Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập Dự kiến sản phẩm, đánh học sinh giá kết hoạt động   a) Đúng Bài 1/7/sgk Cho ba vectơ a, b, c khác vectơ -không b) Đúng Các khẳng định sau hay sai?      a) Nếu hai vectơ a, b phương với c a b phương      b) Nếu hai vectơ a, b ngược hướng với c a b hướng Bài 2/7/sgk Trong hình 1.4 vectơ phương, hướng, ngược hướng vectơ -Các vectơ phương:   + a, b     + x, y, z, w   + u, v - Các vectơ hướng:   + a, b    + x, y, z - Các vectơ ngược hướng:     + x, y, z ngược hướng w   + u, v - Các vectơ nhau:   a, b Bài 3/7/sgk Cho tứ giác ABCD Chứng minh tứ giác   hình bình hành AB  DC    +Nếu AB  DC AB  hướng với DC   AB  DC Do AB / / DC AB  DC Vậy ABCD hình bình hành +Nếu ABCD hình bình hành AB / / DC AB  DC Mà theo hình  vẽ AB hướng với Bài 4/7/sgk Cho lục giác ABCD có tâm O  a) Tìm vectơ khác vectơ-khơng phương với OA  b) Tìm cácc vectơ vectơ AB D,E    DC Vậy AB  DC      BC , CB, EF , FE, DO, a)     OD, AD, DA, AO    b) EO, OC, FD HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TỊI MỞ RỘNG Mục tiêu:Vận dụng kiến thức học vào toán chứng minh hai vectơ Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập Dự kiến sản phẩm, đánh học sinh giá kết hoạt động Cho tam giác ABC có D,E,F trung điểm Ta có DE đường TB AB,BC,CD tam giác ABC a) Chỉ vectơ phương   b)Cmr : DE  AF nên DE = AC=AF vàDE // AF Mà DE phương AF   Vậy DE  AF IV CÂU HỎI/BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC: TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC CHUYÊN ĐỀ 1.1 Câu 1.Với hai điểm phân biệt A, B ta có vectơ có điểm đầu điểm cuối A B? A B C D Câu 2.Cho tam giác ABC Có thể xác định vectơ ( khác vectơ khơng ) có điểm đầu điểm cuối đỉnh A, B, C ? A B C D Câu 3.Cho lục giác ABCDEF có tâm O Số vectơ hướng với vectơ BC có điểm đầu điểm cuối đỉnh lục giác tâm ? A B C D Câu 4.Cho ngũ giácABCDE Có vectơ khác vectơ-khơng có điểm đầu điểm cuối đỉnh ngũ giác A 10 B 15 C 16 D 20 Câu 5.Cho tam giác ABC Gọi M, N, P trung điểm BC, CA, AB Có  vectơ khác vectơ - không phương với MN có điểm đầu điểm cuối lấy điểm cho? A B C D Câu 6.Mệnh đề sau ? A Có vectơ phương với vectơ B Có hai vectơ phương với vectơ C Có vơ số vectơ phương với vectơ D Khơng có vectơ phương với vectơ  Câu 7.Cho vectơ a , mệnh đề sau ?    A Có vơ số vectơ u mà a  u    B Có vectơ u mà a  u    C Khơng có vectơ u a  u    D Có vectơ u mà a  u   Câu 8.Cho hai vectơ không phương a b Khẳng định sau :   A Khơng có vectơ phương với hai vectơ a b   B Có vơ số vectơ phương với hai vectơ a b   C Có vectơ phương với hai vectơ a b D Cả A, B, C sai Câu Mệnh đề sau đúng:  A Hai vectơ phương với vectơ thứ ba khác hướng  B Hai vectơ phương với vectơ thứ ba khác phương C Hai vectơ phương với vectơ thứ ba phương D Hai vectơ ngược hướng với vectơ thứ ba hướng Câu 10.Cho điểm A, B, C phân biệt,   A Điều kiện cần đủ để A, B, C thẳng hàng AB phương với AC   B Điều kiện đủ để A, B, C thẳng hàng với M, MA phương với AB   C Điều kiện đủ để A, B, C thẳng hàng với M, MA hướng với AB D Điều kiện cần đủ để A, B, C thẳng hàng AB = AC Câu 11.Cho tam giác ABC, cạnh a Mệnh đề sau ? A  AC  a B   AC  BC C  AC  a D   AB, AC phương     Câu 12.Cho AB  điểm C Có điểm D thỏa mãn AB  CD ? A Vô số B điểm C điểm D điểm   Câu 13.Tứ giác ABCD hình AB  DC A Hình thang B Hình thang cân C Hình bình hành D Hình chữ nhật Câu 14.Cho ba điểm phân biệt M, N, P thẳng hàng, điểm N nằm hai điểm M P Khi cặp vectơ sau hướng?         A MN PN B MN MP C MP PN D NM NP Câu 15.Cho tam giác ABC có trực tâm H D điểm đối xứng với B qua tâm O đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.Khẳng định sau đúng?         A HA  DC AD  CH B HA  CD AD  HC         C HA  CD AC  HD D HA  DC AD  HC ... , f (? ??25) f (2 5) + So sánh f ( x) f (? ?? x) ? - Thực phép toán so sánh đồng thời quan sát đồ thị + so sánh f (? ??1) f (1 ) , f (? ??2) f (2 ) , f (5 ) f (? ??5) , f (1 0) f (? ??10) , f (? ??25) f (2 5) + So sánh...  f ( x) với tập xác định D gọi hàm số lẻ nếu: x  D  x  D f   x    f  x  Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động + so sánh f (? ??1) f (1 ) , f (? ??2) f (2 ) , f (5 ) f (? ??5) , f (1 0) f (? ??10)... y  x3 Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động 1 f ( x) ; ; f ( x) f ( x) -> f ( x) có nghĩa f ( x)  ; có nghĩa f ( x)  ; f ( x) có nghĩa f ( x)  f ( x) (Học sinh thực ví dụ theo hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán Lớp 9 ( chi tiết), Giáo án Toán Lớp 9 ( chi tiết)