0

Giáo án Toán lớp 12 ( chi tiết)

17 9 0
  • Giáo án Toán lớp 12 ( chi tiết)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 21:28

Chủ đề SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Thời lượng dự kiến: 03 tiết I MỤC TIÊU Kiến thức - Hiểu định nghĩa đồng biến, nghịch biến hàm số mối liên hệ khái niệm với đạo hàm - Nắm qui tắc xét tính đơn điệu hàm số Kĩ - Biết vận dụng qui tắc xét tính đơn điệu hàm số dấu đạo hàm - Biết vận dụng tính đơn điệu hàm số vào giải toán thực tế 3.Về tư duy, thái độ - Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao Định hướng lực hình thành phát triển: + Năng lực tự học: Học sinh xác định đắn động thái độ học tập, tự nhận sai sót khắc phục sai sót + Năng lực giải vấn đề: Biết tiếp cận câu hỏi tập, biết đặt câu hỏi, phân tích tình học tập + Năng lực tự quản lý: Làm chủ cảm xúc thân học tập sống Trưởng nhóm biết quản lí nhóm mình, biết phân cơng nhiệm vụ cho thành viên biết đôn đốc, nhắc nhở thành viên hồn thành cơng việc giao + Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thơng qua hoạt động nhóm Có thái độ, kĩ giao tiếp + Năng lực hợp tác: xác định nhiệm vụ nhóm thân, biết hợp tác với thành viên nhóm để hồn thành nhiệm vụ học tập + Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Biết nói viết theo ngơn ngữ Toán học II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên + Giáo án, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu, Học sinh + Đọc trước + Chuẩn bị bảng phụ, bút viết bảng, khăn lau bảng … III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: Tiếp cận khái niệm đồng biến, nghịch biến Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động Trò chơi “Quan sát hình ảnh” Mỗi nhóm viết lên giấy A4 khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số tương ứng từ đồ thị sau: Đội có kết đúng, nộp nhanh nhất, đội thắng Phƣơng thức tổ chức: Theo nhóm – lớp B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Mục tiêu: Nắm mối liên hệ dấu đạo hàm tính đơn điệu, lập bảng biến thiên hàm số Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh hoạt động Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động * Hồn thành xác phiếu I TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ học tập số 1, từ rút nhận Nhắc lại định nghĩa Nhắc lại định nghĩa: Kí hiệu K khoảng, đoạn xét mối liên hệ tính đơn điệu dấu đạo hàm cấp khoảng Giả sử hàm số y  f  x  xác định K hàm số khoảng đơn y  f  x  đồng biến K  x1 , x2  K : x1  x2  f  x1   f  x2  điệu y  f  x  nghịch biến K  x1 , x2  K : x1  x2  f  x1   f  x2  *Nếu hàm số đồng biến K đồ thị lên từ trái sang phải, hàm số nghịch biến K đồ thị xuống từ trái sang phải Ví dụ Hoàn thành phiếu học tập số Phƣơng thức tổ chức: Theo nhóm – lớp KQ1 a) y   0, x   Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh Tính đơn điệu dấu đạo hàm Định lí: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm K  Nếu f   x   0, x  K y  f  x  đồng biến K  Nếu f   x   0, x  K y  f  x  nghịch biến K VD2: Tìm khoảng đơn điệu hàm số: a) y  x  b) y   x  x b) y  2 x  Chú ý: Giải sử hàm số y  f  x  có đạo hàm K Nếu f   x   ( f   x   ) , x  K f   x   số hữu hạn điểm KQ2 hàm số đồng biến (nghịch biến) K y  x x  VD3: Tìm khoảng đơn điệu hàm số: y  x3 + y' Phƣơng thức tổ chức: Cá nhân – lớp  +  y  II QUY TẮC XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Quy tắc Tìm tập xác định Tính f   x  *Đọc hiểu quy tắc xét tính đơn điệu hàm số Tìm điểm f   x   f   x  không xác định Sắp xếp điểm theo thứ tự tăng dần lập bảng biến thiên Kết luận khoảng đồng biến, nghịch biến hàm số Phƣơng thức tổ chức: Cá nhân – lớp *Thực vào tập, bạn thực nhanh xác lên bảng thực câu a) Hàm số ĐB  ; 1 Áp dụng VD4: Xét đồng biến, nghịch biến hàm số a) y  x3  3x  x 1 b) y  x 1 c) y  x  x  Phƣơng thức tổ chức: Cá nhân – lớp 1;   Hàm số NB  1;1 b) Hàm số ĐB  ; 1 Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động  1;   Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh c) Hàm số NB  ; 1  0;1 Hàm số ĐB  1;0  1;   *Hàm số   nên hàm số f  x  đồng biến VD5 Chứng minh x  sin x  0;  cách xét khoảng  2 đơn điệu hàm số f  x   x  sin x Phƣơng thức tổ chức: Cá nhân – lớp C f   x    cos x    0;  Do f  x   x  sin x  nửa khoảng HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Mục tiêu:Thực dạng tập SGK Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động học sinh Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến hàm  D    y  3x  x số y  x3  3x  Phƣơng thức tổ chức: Cá nhân – lớp x   y  Cho y   3x2  x    x   y  2  Bảng biến thiên:  Kết luận: + Hàm số đồng biến khoảng  ;0   2;   + Hàm số nghịch biến khoảng  ;0  Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến hàm  x2  x  số y  x2 Phƣơng thức tổ chức: Cá nhân – lớp Các nhóm thảo luận, trình bày kết nhóm lên giấy A0, giáo viên đánh giá kết theo gợi ý:  D   \ 2  y   x2  4x   x  2 Cho y    x2  x    x  1  y    x   y  9  Bảng biến thiên:  Kết luận: + Hàm số đồng biến khoảng  1;   2;5 + Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1 Chứng minh hàm số y   x  x  đồng biến khoảng  2;1 , nghịch biến khoảng 1;  Phƣơng thức tổ chức: Cá nhân – lớp  5;    D   2; 4  y  x 1  x2  x  Cho y    x    x   Bảng biến thiên:  Kết luận: + Hàm số đồng biến khoảng  2;1 hàm số nghịch biến khoảng 1;  Chứng minh sin x  cos x  x  1, x   0;   Phƣơng thức tổ chức: Cá nhân – lớp Các nhóm thảo luận, trình bày kết nhóm lên giấy A0, giáo viên đánh giá kết theo gợi ý:  Ta có: sin x  cos x  x     sin  x    x  4     Xét f  x   sin  x    x, x   0;   4    f   x   cos  x    4    Do   cos  x    4     f   x   cos  x     4   Hàm số nghịch biến  0;    f  x   f  0  Vậy : sin x  cos x  x  1, x   0;   D,E HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TỊI MỞ RỘNG Mục tiêu: Làm số tập tìm giá trị tham số m Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động học sinh Tập hợp tất giá trị tham số m để TXĐ: D   y  x2  2mx   2m  3 hàm số y  x3  mx   2m  3 x  đồng biến Ta có Để hàm số đồng biến khoảng   y  , x  Phương thức tổ chức: Cá nhân - nhà  x2  2mx  2m   0, x       m2  2m    1  m  Vậy 1  m  giá trị cần tìm Tập hợp tất giá trị tham số m để TXĐ: D   2 hàm số y   x3  mx2  m2 x  đồng biến Ta có y  3x  2mx  m khoảng  0;  Phương thức tổ chức: Cá nhân - nhà x  m y   3x2  2mx  m2    x   m  Để hàm số đồng biến khoảng  0;   m m    m   04m   3  m  Vậy m  giá trị cần tìm Hỏi có số ngun m để hàm số TH1: m  Ta có: y   x  phương trình y   m2  1 x3   m  1 x  x  nghịch biến đường thẳng có hệ số góc âm nên hàm số ln nghịch biến  Do nhận m  khoảng  ;   TH2: m  1 Ta có: y  2 x  x  phương Phương thức tổ chức: Cá nhân - nhà trình đường Parabol nên hàm số nghịch biến  Do loại m  1 TH3: m  1 Khi hàm số nghịch biến khoảng  ;   y  x     m2  1 x2   m  1 x   , x    a  m     2      m  1   m  1  1  m  m2       m  1 4m      m  1    m 1 Vì m nên m  Vậy có giá trị m ngun cần tìm m  m 1 IV CÂU HỎI/BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Câu Câu Câu Câu NHẬN BIẾT Cho hàm số y  f  x  có bảng xét dấu đạo hàm sau: Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  2;0  B Hàm số đồng biến khoảng  ;0  C Hàm số nghịch biến khoảng  0;  D Hàm số nghịch biến khoảng  ; 2  Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Hàm số cho nghịch biến khoảng đây? A  0;1 B  ;0  C 1;   Hàm số sau đồng biến  ? x 1 x 1 A y  B y  x3  x C y  x3 x2 Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên sau: Hàm số cho nghịch biến khoảng đây? A  2;0  B  2;    C  0;  Câu Câu D  0;    A Hàm số đồng biến khoảng  ;   B Hàm số nghịch biến khoảng  0;   C Hàm số nghịch biến khoảng (; ) D Hàm số nghịch biến khoảng  ;0  Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f ( x)  x  1, x  Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  ;0  B Hàm số nghịch biến khoảng 1;   C Hàm số nghịch biến khoảng  1;1 D Hàm số đồng biến khoảng  ;   THÔNG HIỂU Cho hàm số y  x3  3x Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  0;  B Hàm số nghịch biến khoảng  2;   C Hàm số đồng biến khoảng  0;  Câu D y   x3  3x Cho hàm số y  x  x  Mệnh đề đúng? Câu D  1;0  D Hàm số nghịch biến khoảng  ;0  Khoảng đồng biến hàm số y  x3  x  3x là: A   ;  1 B (-1; 3) C  ;    D   ;  1 3 ;   Câu Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng xác định nó? 2x 1 x 1 2x 1 x2 A y  B y  C y  D y  x 1 2x 1 x 1 x 1 nghịch biến khoảng đây? x 1 A  0;   B  1;1 C  ;   Câu 10 Hàm số y  D  ;0  Câu 11 Cho hàm số y  x  Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  1;1 B Hàm số đồng biến khoảng  0;   C Hàm số đồng biến khoảng  ;0  Câu 12 Hàm số y  x  x nghịch biến khoảng  1 A 1;   B  0;   2 Câu 13 Tất giá trị m để hàm số y  A  m  D Hàm số nghịch biến khoảng  0;   1  C  ;1 2  D  ;0  VẬN DỤNG x3   m  1 x   m  1 x  đồng biến tập xác định B m  C m  Câu 14 Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  10;   D  m  x6 nghịch biến khoảng x  5m A B Vô số C D Câu 15 Cho hàm số y   x  mx   4m   x  với m tham số Có giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến  ;   A B C D 2 Câu 16 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x  3mx   m  1 x  đồ ng biế n  A  2 m 2 B  2 m 2 C   m  Câu 17 Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y    ;  10 ? D   m  x2 đồng biến khoảng x  5m A B C D Câu 18 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  mx  sin x đồng biến  A m  B m  C m  D m  Câu Câu Câu VẬN DỤNG CAO mx  4m với m tham số Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên m để xm hàm số nghịch biến khoảng xác định Tìm số phần tử S A B C Vô số D mx  2m  Cho hàm số y  với m tham số Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên xm m để hàm số đồng biến khoảng xác định Tìm số phần tử S A B C Vô số D Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x3   m  1 x   m2  2m  x  3 nghịch biến khoảng  0;1 Cho hàm số y  A 1  m  B m  C m  1 D 1  m  Câu Có giá trị nguyên âm tham số m để hàm số y  x3  mx  khoảng  0;    A Câu Câu B đồng biến x5 C D tan x  Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  đồng biến khoảng tan x  m    0;   4 A   ;0  1;  B   ;0 C 1;  D   ;0   1;  Hỏi có số nguyên m để hàm số y   m2  1 x3   m  1 x  x  nghịch biến khoảng   ;    ? A Vô số V PHỤ LỤC B C D PHIẾU HỌC TẬP PHIẾU HỌC TẬP SỐ Cho hai hàm số sau đồ thị chúng a) y  x b) y  x Sử dụng máy tính cầm tay tính đạo hàm hoàn thành bảng biến thiên sau PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Nội dung Nhận thức MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao …………………………………………………Hết………………………………………… Chủ đề KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN Thời lượng dự kiến: tiết I MỤC TIÊU Kiến thức -Biết khái niệm thể tích khối đa diện -Biết cơng thức tính thể tích khối lăng trụ khối chóp Kĩ -Tính thể tích khối lăng trụ khối chóp -Vận dụng việc tính thể tích để giải số toán thực tế 3.Về tư duy, thái độ -Rèn luyện tư logic, thái độ chủ động, tích cực học tập -Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao Định hướng lực hình thành phát triển: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tự quản lý, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu Học sinh + Đọc trước + Sách giáo khoa, bảng phụ, dụng cụ học tập III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu:Tạo tâm học tập cho học sinh, giúp em ý thức nhiệm vụ học tập, cần thiết phải tìm hiểu vấn đề nêu từ gây hứng thú với việc học Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh Hãy quan sát hình sau trả lời câu hỏi Câu 1: Khối Rubik (H1) có vng tơ màu kích thước 1cm Hỏi thể tích khối Rubik bao nhiêu? Câu 2: Cần khối đất, đá để đắp khối kim tự tháp hình chóp tứ giác có độ dài cạnh đáy 230m , chiều cao 147m ( H2) Câu 3: Có thể xếp hết hay khơng vali hình 3vào khoang hành lý ôtô hình 4? Hình Hình Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động Học sinh quan sát hình vẽ, đọc câu hỏi chưa trả lời câu hỏi Hình Hình Như vậy, thể tích khối đa diện tính nào? Phương thức tổ chức:Hoạt động cá nhân – lớp B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Mục tiêu:Hình thành khái niệm thể tích khối đa diện, biết cơng thức tính thể tích khối lăng trụ khối chóp Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh hoạt động 1.Khái niệm thể tích khối đa diện Thể tích khối đa diện hiểu theo nghĩa thông thường số đo độ lớn phần không gian mà chiếm chỗ (Bao gồm phần khơng gian bên hình đa diện) Định nghĩa: Mỗi khối đa diện (H) có thể tích làmột số V(H) Hiểu thể tích khối đa diện thoả mãn tính chất sau: i) V(H) số dương; ii) Nếu (H) khối lập phương có cạnh V(H) =1 iii) Nếu hai khối đa diện (H) (H’) V(H) = V(H’) iv) Nếu khối đa diện (H) phân chia thành hai khối đa diện (H1) (H2) thì: V(H)=V(H1 )+ V(H2) Ví dụ 1:Cho khối lập phương có cạnh 1cm (có thể tích 1cm3 ) Các khối đa diện ghép từ khối lập phương có cạnh 1cm (hình vẽ) i) So sánh thể tích hai khối lập phương (hình vẽ) So sánh thể tích hai khối lăng trụ đối xứng qua mặt phẳng (hình vẽ) Kết VD1: i) Hai khối lập phương có cạnh (bằng nhau) nên thể tích Hai khối lăng trụ tích ii) Khối đa diện cho chia thành hai khối hình hộp chữ nhật có kích thước lần lượt: Khối 1: 3x3x1 Khối tích: V1  Khối 2: 3x3x2, tích: V2  18 V  V1  V2 Thông qua VD1, học sinh củng cố lại khái niệm bề thể tích khối đa diện ii) Tính thể tích V khối đa diện (hình vẽ) Học sinh nắm nội dung ý Chú ý:  Số dương V(H) nói gọi tích hình đa diện giới hạn khối da diện (H)  Khối lập phương có cạnh bằng1 gọi khối lập phương đơn vị  Thể tích khối hộp chữ nhật tích ba kích thước Phương thức tổ chức:Hoạt động cá nhân – lớp thơng qua hướng dẫn giáo viên Thể tích khối lăng trụ: Nếu xem khối hộp chữ nhật ABCD ABCD khối lăng trụ có VABCD A ' B ' C ' D '  AA ' AB AD đáy hình chữ nhật ABCD chiều cao AA từ ý suy  AA '.S ABCD  B.h thể tích diện tích đáy nhân với chiều cao Từ rút cơng thức tính Ta chứng minh điều với khối lăng trụ bất thể tích khối lăng trụ thông kỳ qua khối lăng trụ cụ thể khối hộp chữ nhật Định lí: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h là: V  B.h Học sinh nắm cơng thức tính thể tích khối lăng trụ áp dụng làm tập Ví dụ 2: Cho hình lăng trụ có diện tích đáy B  2a chiều cao h  a thể tích bao nhiêu? Ví dụ 3: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vuông A , AC  a,  ACB  60 AA '  2a Tính thể tích khối lăng trụ Phương thức tổ chức: Kết VD2: V  B.h  2a a  2a3 Kết VD3: a2 V  SABC AA '  2a  a3 - Vấn đáp - Hoạt động cá nhân – lớp Ta chia khối lăng trụ tam giác thành khối chóp tam giác tích Như thể tích Thể tích khối chóp: Như biết, chia khối lăng trụ tam giác thành khối chóp có đáy tam giác Vậy liệu thể tích khối chóp có nhau? Và cơng thức để tính thể tích khối chóp gì? khối chóp khối lăng trụ ban đầu Định lí: Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h là: V  B.h Nắm cơng thức tính thể tích khối chóp áp dụng làm tập Ví dụ 4: Cho hình chóp tam giác S ABC có đáy tam giác cạnh a , chiều cao hạ từ đỉnh S đến mặt phẳng  ABC  a Thể tích khối chóp bao nhiêu? Phương thức tổ chức: - Vấn đáp - Hoạt động theocặp – lớp C thể tích Kết VD4: Diện tích tam giác ABC a2 SABC  a.a.sin 60  Thể tích khối chóp 1 a2 V  SABC h  a 3 HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Mục tiêu:Thực dạng tập SGK, củng cố lại cơng thức tính thể tích khối đa diện Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh hoạt động a a3 b) V  12 a3 c) V  Câu 2: VABCD A ' B ' C ' D ' 3 a)Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'.Tính tỉ số thể tích khối hộp a) VACB ' D ' Câu 1: a) Tính thể tích khối chóp tứ giác có cạnh đáy chiều cao a b) Tính thể tích khối tứ diện cạnh a c) Tính thể tích khối bát điện cạnh a Phương thức tổ chức:Hoạt động cá nhân – lớp thể tích khối tứ diện ACB'D' b) Cho hình chóp S.ABC.Trên đoạn thẳng SA, SB, SClần lượt lấy ba điểm A', B', C' khác S V SA ' SB ' SC ' Chứng minh S A ' B ' C '  VS ABC SA SB SC a) V  b) Tính diện tích tam giác theo hai cạnh góc xen Phương thức tổ chức:Hoạt động nhóm – lớp a) Hình chóp C A'B'C'và hình lăng trụ ABC.A'B'C'có đáy đường cao Câu 3: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' Gọi E F lừ trung điểm cạnh AA ' BB ' Đường thẳng nên VC A ' B ' C '  V Từ suy CE cắt đường thẳng C ' A ' E  Đường thẳng CF cắt đường thẳng C ' B ' F ' Gọi V thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' V C ABB ' A '  V  V  V 3 a) Tính thể tích khối chóp C ABFE theo V b) Gọi khối đa diện  H  phần lại khối lăng trụ Do EFlà đường trung bình hình bình hành ABB'A' nên diện tích ABFE ABC A ' B ' C ' sau cắt bỏ khối chóp C ABFE Tính tỉ số thể nửa diện tích ABB'A' Do tích  H  khối chóp C.C ' E ' F ' 1 VC ABFE  VC ABB ' A '   V b) Áp dựng câu a) ta có V( H )  VABC A' B 'C '  VC ABEF  V  V  V 3 Vì EA'song song CC'nên theo định lí Ta-let, A’ trung điểm E'C.Tương tự, B'là trung điểm F'C.Do dó diện tích tam giác C'E'F'gấp bốn lần diện tích tam giác A'B'C Phương thức tổ chức:Hoạt động nhóm – lớp Từ suy VC.E ' F 'C '  4VC A ' B ' C '  V Do D,E V( H ) VC E ' F ' C '  HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TỊI MỞ RỘNG Mục tiêu:Giải số vấn đề cụ thể thực tiễn đặt phần khởi động, giúp học sinh thấy ứng dụng việc tính thể tích, tốn học vào sống, học sinh thấy cần thiết phải học mơn tốn, từ hình thành lịng say mê, ham học mơn tốn Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh hoạt động Câu 1) Cần khoảng khối đất, đá để đắp khối kim Thể tích khối kim tự tháp tự tháp hình chóp tứ giác có độ dài cạnh đáy 230m , V  230.230.147 chiều cao 147m  592 100  m3  Vậy cần khoảng 592 100 khối đất, đá để đắp khối kim tự tháp cho Phương thức tổ chức:Hoạt động nhóm – lớp Câu 2) Một bậc tam cấp xếp từ khối đá hình lập phương có cạnh bằng 20cm hình vẽ Hãy tính thể tích khối tam cấp? Phương thức tổ chức:Hoạt động nhóm – lớp Câu 3) Hai khối đa diện tích có hay khơng? Nếu khơng em cho ví dụ Phương thức tổ chức:Hoạt động nhóm – nhà Câu 4) Có thể xếp hết hay khơng vali hình 3vào khoang hành lý ơtơ hình 4? V  20.80.80  20.60.80  20.40.80  40.20.80  352 000  cm3  - Hai khối đa diện tích chưa - Học sinh lấy ví dụ minh họa cho điều - Điều cịn tùy thuộc vào tổng thể tích vali thể tích khoang hành lỹ ôtô - Học sinh gải thích cụ thể xếp hết, khơng Hình Hình Phương thức tổ chức:Hoạt động nhóm – nhà IV CÂU HỎI/BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN BIẾT Cho khối chóp có diện tích đáy S; chiều cao h thể tích V Trong đẳng thức đây, tìm đẳng thức 3V V A S  B S  V h C S  D S  V h h h Câu Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B, chiều cao h.Thể tích V khối lăng trụ Câu A V  B.h B V  B.h C V  B h D V  B.h THÔNG HIỂU Câu 3.Cho hình chóp S ABC có tam giác ABC vuông A , AB  a , AC  a , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy SA  a Thể tích khối chóp S ABC a3 a3 a3 6a A B C D 12 Câu 4.Cho hình chóp S ABC có tam giác ABC vng A , AB  a , AC  a , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy, góc SB với mặt phẳng đáy 60o Thể tích khối chóp S ABC a3 a3 3 A B C a D a 3 Câu 5.Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy, SC  a Thể tích khối chóp S ABCD 4a 2a 5a 3a B C D 3 3 Câu 6.Cho hình chóp S ABCD có SA   ABCD  , đáy hình thang vng A D thỏa mãn A AB  2a, AD  CD  a, SA  a Tính thể tích khối chóp S.BCD A 2a B 2a C a3 D a3 Câu 7.Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , AA  a Thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' a3 a3 a3 3 A B C a D 12 a Câu 8.Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC có đáy tam giác ABC cạnh CC  AB Thể tích khối lăng trụ ABC ABC a3 a3 a3 a3 A B C D 16 48 Câu 9.Khối hộp chữ nhật ABCD ABCD có AB  , AD  , AA  thể tích A B 10 C 12 D 24 VẬN DỤNG Câu 10.Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng B ; đỉnh S cách điểm A, B, C Biết AC  2a, BC  a ; góc đường thẳng SB mặt đáy  ABC  600 Tính theo a thể tích V khối chóp S.ABC A V  a3 B V  a3 6 C V  a3 D V  a3 12 Câu 11.Cho tứ diện ABCD có cạnh AB, AC AD đơi vng góc Các điểm M , N , P trung điểm đoạn thẳng BC , CD, BD Biết AB  4a , AC  6a , AD  7a Tính thể tích V khối tứ diện AMNP A V  7a3 B V  28a3 C V  14a3 D V  21a3 Câu 12 Cho tứ diện ABCD tích V Gọi V ' thể tích khối tứ diện có đỉnh trọng tâm V' V V' V ' 23 V' V'     A B C D V 27 V 27 V 27 V 27 Câu 13.Cho hình chóp S.ABC có chiều cao , diện tích đáy Gọi M trung điểm cạnh SB N thuộc cạnh SC cho NS  2NC Tính thể tích V khối chóp A.BMNC A V  15 B V  C V  30 D V  10 Câu 14.Cho khối chóp S.ABC tích 16 Gọi M , N , P trung điểm cạnh SA, SB, SC mặt khối tứ diện ABCD Tính tỉ số Tính thể tích V khối tứ diện AMNP A V  B V  C V  D V  Câu 15.Gọi V thể tích hình lập phương ABCD.A ' B ' C ' D ' , V1 thể tích tứ diện A ' ABD Hệ thức sau đúng? A V  6V1 B V  4V1 C V  3V1 D V  2V1 Câu 16.Cho lăng trụ đứng ABC.A ' B ' C ' Gọi D trung điểm AC Tính tỉ số k thể tích khối tứ diện B ' BAD thể tích khối lăng trụ cho A k  B k  12 C k  D k  VẬN DỤNG CAO Câu 17.Một người cần làm hình lăng trụ tam giác từ nhựa phẳng để tích cm3 Để hao tốn vật liệu cần tính độ dài cạnh khối lăng trụ tam giác bao nhiêu? A Cạnh đáy 6cm cạnh bên 1cm B Cạnh đáy 3cm cạnh bên 2cm C Cạnh đáy 2cm cạnh bên 3cm D Cạnh đáy 3cm cạnh bên cm Câu 18.Cho nhôm hình chữ nhật có kích thước 80cm50cm Người ta cắt bốn góc tâm nhơm bốn hình vng nhau, hình vng có cạnh x cm , gập nhơm lại thùng khơng nắp dạng hình hộp Tính thể tích lớn Vmax hộp tạo thành A Vmax  18000cm3 B Vmax  28000cm3 C Vmax  38000cm3 D Vmax  8000cm3 Câu 19.Cho bìa hình chữ nhật có kích thước 60cm40cm Người ta cắt hình vng hình vẽ, hình vng cạnh xcm , gập bìa lại để hộp có nắp Tìm x để hộp nhận tích lớn A x  20 cm B x  4cm D x  C x  5cm Câu 20.Một hộp không nắp làm từ mảnh tơng theo hình vẽ Hộp có đáy hình vng cạnh x cm , chiều cao h cm  thể tích 500cm3 Tìm độ dài cạnh hình vng x cho hộp làm tốn bìa tông A x  2cm B x  3cm C x  5cm D x  10cm V PHỤ LỤC PHIẾU HỌC TẬP 10 cm PHIẾU HỌC TẬP SỐ PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Nội dung Nhận thức MƠ TẢ CÁC MỨC ĐỘ Thơng hiểu Vận dụng Vận dụng cao ... cạnh V(H) =1 iii) Nếu hai khối đa diện (H) (H’) V(H) = V(H’) iv) Nếu khối đa diện (H) phân chia thành hai khối đa diện (H1) (H2) thì: V(H)=V(H1 )+ V(H2) Ví dụ 1:Cho khối lập phương có cạnh 1cm (có... mà chi? ??m chỗ (Bao gồm phần khơng gian bên hình đa diện) Định nghĩa: Mỗi khối đa diện (H) có thể tích làmột số V(H) Hiểu thể tích khối đa diện thoả mãn tính chất sau: i) V(H) số dương; ii) Nếu (H)... tác, lực sử dụng ngôn ngữ II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chi? ??u Học sinh + Đọc trước + Sách giáo khoa, bảng phụ, dụng cụ học tập III
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 12 ( chi tiết), Giáo án Toán lớp 12 ( chi tiết)

Từ khóa liên quan