0

Đánh giá kết quả trám răng không sang chấn trên răng hàm sữa học sinh tuổi 7-9 bằng fuji VII tại trường Hermann Gmeiner năm 2015

58 0 0
  • Đánh giá kết quả trám răng không sang chấn trên răng hàm sữa học sinh tuổi 7-9 bằng fuji VII tại trường Hermann Gmeiner năm 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:39

LỊI CẢM ƠN Trong q trình thực hiộn khóa luận em đà nhộn nhiều giúp đờ tận tinh vã quý bàu cua đơn VỊ va cá nhân Em xin gưi lời cam (HI trân trụng tới Ban Giám Hiệu Phòng Đào tạo vã Quan lý Đại học mòn Răng tre em cac Thày Cò Viện Đáo tụo Ràng llàm Mặt Trường Dại học V Hà Nội đà tạo diều kiện cho em nghiên cứu vá hốn khóa luận Với lịng kinh trọng va biết ơn sâu sắc, em xin gưi lời cam ơn chân thành dến Ts Trần Thị Mỹ Hạnh dà dành nhiều gian quý báu tân tinh hướng dần tao diều kiện thuận lợi trinh thực de tài hỗn thành khóa luận tổt nghiệp bác sỳ Y khoa Em xin chân thảnh cam ơn PGS TS Vô Trtramg Như Ngọc ThS Lương Minh Hằng dà dóng góp nhùng ỷ kiến q báu dê em hồn khóa luận Em xin chán thành cam ơn Ban Giãm Hiệu, thầy cô trưởng Hermann Gmcincr dà tao điêu kiên giúp em qua trinh nghiên cứu Em xin gưi lời cam ơn sau sắc tới cảc bạn lơp Y6R cac em si nil viên khỏa dưỡi đà dộng viên, giúp dờ em qua trinh thực hiên khoa luận Cuối cúng, xin gứi lõi cám ơn cũa dối với ung hộ dộng viên, quan tâm khích lệ cũa bồ mc em trai nhùng người dành cho tinh thương yêu tạo điều kiện cho hoc tập vả hoãn thánh khóa luận Hà Nội, ngày 29 tháng 05 Sinli viên Bin Bao Ngọc •W.-
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả trám răng không sang chấn trên răng hàm sữa học sinh tuổi 7-9 bằng fuji VII tại trường Hermann Gmeiner năm 2015, Đánh giá kết quả trám răng không sang chấn trên răng hàm sữa học sinh tuổi 7-9 bằng fuji VII tại trường Hermann Gmeiner năm 2015