0

Nhu cầu đào tạo về nhiễm khuẩn hô hấp cấp nặng của bác sĩ chuyên nghành truyền nhiễm tại một số bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện việt nam 2015

72 0 0
  • Nhu cầu đào tạo về nhiễm khuẩn hô hấp cấp nặng của bác sĩ chuyên nghành truyền nhiễm tại một số bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện việt nam 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:26

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO Bộ Y TẾ TRƯỞNG DẠI 1IỌC Y IIÀ NỘI NGUYÊN KIÊU NINH NilU CÀU ĐÀO TẠO VÈ NHIÊM KHUÂN 1IÔ HÁP CÁP NẶNG CÙA CẢC BẢC Sì CHUN NGÀNH TRUYỀN NHIÊM TẠI MỘT SĨ BỆNH VIỆN TUYẺN TÌNH VÀ TUYẾN HUYỆN VIỆT NAM 2015 Chun ngành: Y tề cơng cộng KHĨA LUẬN TĨT NGHIỆP củ NIIÂN Y KHOA KHĨA 2012-2016 THƯ VỈỆM- rmíỏ.MG Ml HỌC Y HẢ HỘI đLMỊ? HÀ NỘI -2016 -w -ír -Ể: LỊÌ CÁM ƠN Trong suốt q trinh học tạp vã hồn thành khóa luận, cm đà nhạn rẩt nhiêu hướng dần, giúp dỡ lận lình cùa quý thầy cỏ anh chị bạn Em xin gửi lời cám ơn tới Ban Giâin hiệu, Phòng Quàn lý Dào tạo Dại học, Trưởng Đại học Y Hủ Nội dâ cho phcp lạo dièu kiện cho cm hồn thành khóa luận Em xin cám ơn thầy giáo cô giáo môn Giáo dục sức khỏe, thầy cô Viện Đào Tạo Y học Dự phịng Y lể Cơng cộng dả nhiệt tình giảng dạy, chi bão Kio diều kiện cho em suốt trinh học lập vả hoàn thành khỏa luận Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết om sâu sầc chân thành tới Ths.Bs.Tạ Hồng Giang, giàng viên mơn Giáo dục sức khỏe, người thầy trục liếp dạy dỗ, chi bão, hướng dẫn dóng góp nhiều ý kiến dê khịng giủp em hồn thành khóa luận, địng thời giúp em trau dồi thêm dược nhiều kinh nghiệm quý báu trinh học tập Cuối cùng, em xin bây tơ lịng biết ơn sáu sẳc tới tồn thể gia dinh, người thân người bạn đả ln dành cho em lình câm chân thành ln cồ vũ, giúp đờ nhiệt tình cho em suốt khoảng thời gian làm khóa luận Hù Nội ỉ ỉgày Ị tháng 05 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Kiều Ninh •V ■> 12 Thực quy trinh cai tl>ở máy vả rúl ỏltg 4 4 4 4 4 4 nội quân 13 14 Láy hẻnh phẩm 'chín dôn Chi đinh dọc kci q xét nghiêm chẩn dvãn bênh nilicm khuân hõ hầp cắp nặng »5 16 Sử dụng diện lãm đồ theo dõi liồi sức Sừ dụng máy monitoring theo dỏi hồi súc 17 Sử dụng catheter động mạch theo dừi hổi sức IS Sử dụng catheter tình mạch trung tâm theo doi hòi sức ĨÕ Chi định vả theo dõi diều trị kháng sinh cho trường hợp nhièm khuẩn hô hấp cầp nặng 20 Chi dinh vã theo dôi diều trị thuốc kháng virus cúm nhi ỉm khuẩn hô hấp cầp nặng 21 Sử dụng thuôc an thân giân ca cho bênh nhân thò mảy 22 Diều tri dự pliỏng biên chửng ICU (loci dụ dày stress, huyết khối tỉnh mợch sâu loét tì dè, vấn đề dinh dường, ) 23 Diều tri dự cúc biển chứng ICU (nhiẻm khuin bụnh viện ) 24 Sừ đụng cóc biện ph ftp phịng hộ ci nhản tiếp xúc vái bệnh nhân nhiêm khn hơ háp cáp nặng (khẩu trang, áo chồng, nứt n) -w ã* CN ôG Mlie thnh tho cỳn cùn nnh/chị việc áp dụng nội dung dirói (Tọì mỏi hàng bàng iỉưửỉ điền sổ phù hợp vời càu trà ỉời anh/chị tụi mõi cột Vói cộỉ "Mức dộ thành thạo áp dụng " củ dtểdìền ỉ phương ớn: ỉở anh/chị chưa áp dụng nội dung thực tẻ: ỉ anh/chì dã àp dựng chưa thành thạo: 2: àp dụng thạo ) Mút độ thành thạo áp dụng Chưa áp dụng J Đã ãp dụng, chưa thànhĩhợo Àp dụng thành thạo Cúc nội dung F.I Khám, phàn loại đánh giá bệnh nhân NKHH cấp có dấu hiệu cần xử trí cap cứu F.2 Xử tri bàn/bước đầu bệnh nhân NKI III cấp có triệu chứng cấp cứu F.3 Vận chuyên an toàn bệnh nhân NKHH cầp nộng F.4 Triệu chứng làm sàng chần đoản nhiỗm khuẩn hô hấp cắp nặng, nhiêm khuẩn nặng sổc nhiêm khuẩn F.5 Kỷ thuật đật ồng nội khí quẩn F.6 Chi dịnh câc phương pháp thờ oxy F.7 Xử trí sơc nhiêm khuân F.8 Kê đơn thuốc điều trị sốc nhiềm khuẳn F.9 Cài đật máy thở máy CCT bân F.10 Cài dật máy thở nâng cao F.II cẩi đặt máy thở theo chiển lược thõng bào vệ phổi AR.DS F.I2 Thực quy trình cai thờ máy rút ống nội quân - in *4: ... cầu tạo xử tri nhiễm khoản hô hấp cấp nặng cùa câc bác Tuy nhiên Việt Nam vản chưa có nghiên cứu thực trạng nhu cầu đào tạo nhiễm khuẩn hô hấp cấp nặng cùa bác truyền nhiêm tuyến tinh tuyến huyện. .. cơng việc liên quan tới nhiễm khuẩn hô hấp cấp nặng 47 4.3 Nhu cầu IỌO nhiễm khuẩn hô hấp cốp nặng cảc bác sĩ ngành truyền nhiễm số bệnh viện tinh vã huyện năm 2015 50 KT LUN ããããããããããããããããããããããããããããããã*ãããằãããããããããããããããããããããããããããããããôããããããããããã... bắp cấp nặng cúa bãc chuyên ngành truyền nhiễm số bộnh viện tuyến tinh vả tuyển huyện năm 2015? ?? 16 Bảng 2.3: Biền sổ/chi số cho mục lieu “Mô lả nhu càu tọo nhiễm khuẩn hô hap cap nặng bãc sĩ chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhu cầu đào tạo về nhiễm khuẩn hô hấp cấp nặng của bác sĩ chuyên nghành truyền nhiễm tại một số bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện việt nam 2015 , Nhu cầu đào tạo về nhiễm khuẩn hô hấp cấp nặng của bác sĩ chuyên nghành truyền nhiễm tại một số bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện việt nam 2015