0

GA lop4 tuan 5 CKTKN suu Nam Sach

18 3 0
  • GA lop4 tuan 5 CKTKN suu Nam Sach

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:45

-Ghi tªn bµi lªn b¶ng b.Hoạt động1: Làm việc theo nhóm -HS nhắc lại tên bài - GV ®a mçi nhãm mét b¶ng thèng kê để trống, cha điền nội dung, yêu - HS có nhiệm vụ điền nội dung vào các ô c[r] (1)Thø hai ngµy 23 th¸ng n¨m 2013 §Þa lÝ I.Môc tiªu Trung du B¾c Bé - Nêu đợc số đặc điểm tiêu biểu địa hình TDBB: (Vùng đồi với đỉnh tròn, sờn thải, xếp cạnh nh bát úp) - Nêu đợc số hoạt động sản xuất chủ yếu ngời dân vùng TDBB: ( Trồng chè và cây ăn là mạnh vùng trung du; trồng rừng đợc đẩy mạnh) - Nêu đợc tác dụng việc trồng rừng TDBB: che phủ đồi ngăn cản tình trạng đất bị xấu II.§å dïng d¹y häc - Bản đồ hành chính VN - Tranh ¶nh vÒ Trung du BB III Hoạt động dạy học chủ yếu A.KiÓm tra bµi cò - Ngêi d©n ë HLS lµm nh÷ng nghÒ g×? -1 HS lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái nghÒ nµo lµ chñ yÕu? -Mét vµi HS nªu ghi nhí - Nªu ghi nhí B.Bµi míi: - HS dùa vµo b¶ng sè liÖu vµ kªnh ch÷ ë 1.Giíi thiÖu bµi: -Nªu yªu cÇu cña bµi mục 1trong SGK, trao đổi cặp đôi trả lời 2.vùng đồi với đỉnh tròn sờn thoải GV cho HS lµm viÖc víi SGK, th¶o luËn c¸c c©u hái cặp đôi đặc điểm vùng đồi núi 2-3 HS trả lời ®©y - Vùng trung du là vùng núi, vùng đồi hay đồng bằng? - Các đồi đây ntn? - M« t¶ b»ng lêi hoÆc vÏ s¬ lîc vïng trung du - Nªu nh÷ng nÐt riªng biÖt cña vïng trung du BB -2HS đồ -Chỉ trên đồ vị trí các tỉnh Bắc - HS nhắc lại Giang, Phó Thä, VÜnh Phóc - Kết luận: Vùng đồi với đỉnh trßn, sên th¶i, xÕp c¹nh nh b¸t óp 3.chÌ vµ c©y ¨n qu¶ ë trung du Làm việc tơng tự nh hoạt động -HS lµm viÖc theo cÆp: - Kể tên cây đợc trồng nhiều -Từng cặp HS dựa vào tranh ảnh, kênh ®©y ch÷ tr¶ lêi c©u hái - Tại đây lại trồng đợc nhiều cây Đại diện nhóm lên trình bày chÌ vµ c©y ¨n qu¶? HS đồ và nêu nhận xét chè - Quan s¸t H1, chØ vÞ trÝ cña Th¸i Th¸i Nguyªn Nguyên trên đồ - Em cã nhËn xÐt g× vÒ chÌ TN - Dùa vµo b¶ng sè liÖu, nhËn xÐt vÒ s¶n HS liªn hÖ thùc tÕ lîng chÌ cña TN - Quan s¸t H2, nªu c¸c kh©u chÕ biÕn HD quan s¸t , nhËn xÐt chÌ -GV củng cố , cho HS xem tranh đồi chè ë vïng trung du BB 4.Hoạt động trồng rừng HS lµm viÖc theo nhãm 4: - Vì vùng trung du BB nhiều nơi đồi Từng nhóm HS dựa vào tranh ảnh, kênh bÞ träc hoµn toµn ch÷ tr¶ lêi c©u hái -§Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, ngêi d©n §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy nơi đây đã làm gì? HS liªn hÖ thùc tÕ -Dùa vµo b¶ng sè liÖu, nhËn xÐt vÒ diÖn tÝch trång rõng ë B¾c Giang - Nªu t¸c dông cña viÖc trång rõng Cñng cè bµi - Nêu đặc điểm vùng Trung du BB 2-3 Hs đọc phần bài học Kü thuËt Kh©u thêng (TiÕt 2) (2) I MôC TI£U: -HD cho HS biết cách cầm vải, lên kim, xuống kim khâu và đặc điểm mũi khâu, đờng khâu thờng - HS biết cách khâu và khâu đợc các mũi khâu theo đờng vạch dấu - Rốn luyện tính khộo lộo đôi bàn tay II/ CHUẩN Bị: Bộ đồ dùng Kĩ thuật III/ HO¹T §éNG D¹Y - HäC: HD1 : HS quan s¸t vµ nhËn xÐt mÉu: (1 sè thao t¸c kh©u thªu c¬ b¶n) - Nhận xét đờng khâu, mũi khâu (mặt tr¸i, mÆt ph¶i) H§2: Híng dÉn thao t¸c kü thuËt - GV lµm mÉu – HS quan s¸t - HS quan s¸t mÉu kh©u thêng (Quan s¸t mÆt tr¸i, mÆt ph¶i) - HS quan s¸t H1 (SGK) nªu c¸ch cÇm v¶i, cÇm kim - HS quan s¸t H (a,b) Nªu c¸ch lªn kim, xuèng kim kh©u H§3: HD thao t¸c kü thuËt kh©u thêng - HS quan s¸t tranh - HS quan s¸t – Nªu - Híng dÉn HS thao t¸c kh©u mòi thêng H§4: HS thùc hµnh kh©u mòi kh©u thêng c¸c bíc kh©u thêng trªn v¶i - HS quan s¸t H4 : Nªu c¸ch v¹ch dÊu - GV theo dâi híng dÉn thªm * H§ nèi tiÕp: DÆn chuÈn bÞ tiÕt sau _ Thø ba ngµy 24 th¸ng n¨m 2013 CHÝNH T¶ I.Mục đích, yêu cầu Nghe viÕt : Nh÷ng h¹t thãc gièng - Nghe, viết đúng và trình bày bài chính tả “Những hạt thóc giống” sẽ; biết trình bµy ®o¹n v¨n cã lêi nh©n vËt - Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm đầu vần dễ lẫn: l/n; en/eng( BT2b) - HS có ý thức rèn chữ , mong muốn viết chữ đẹp II §å dïng d¹y häc - VBT TV B¶ng nhãm III.Các hoạt động dạy học KiÓm tra bµi cò : - Gọi HS lên bảng đọc cho HS viết - NhËn xÐt vÒ ch÷ viÕt cña HS D¹y bµi míi : a Giíi thiÖu bµi : GV nªu M§YC cña tiÕt häc b Híng dÉn nghe viÕt chÝnh t¶ * Trao đổi nội dung đoạn văn - Gọi HS đọc đoạn văn - Hái: + Nhà vua chọn ngời nh nào để nối ng«i? + Vì ngời trung thực là ngời đáng quý? - HS lªn b¶ng thùc hiÖn yªu cÇu - r¹o rùc, d×u dÞu, giãng gi¶, giao hµng, - b©ng khu©ng, nh©n d©n, v©ng lêi, d©n d©ng, - L¾ng nghe - HS đọc thành tiếng + Nhà vua chọn ngời trung thực để nối ng«i + Vì ngời trung thực dám nói đúng thực, không màng đến lợi ích riêng mà ảnh hởng đến ngời Trung thực đợc ngời tin yêu và kính träng * Híng dÉn viÕt tõ khã - C¸c tõ ng÷: luéc kÜ, thãc gièng, dâng - Yªu cÇu HS t×m c¸c tõ khã, dÔ lÉn d¹c, truyÒn ng«i,… viÕt chÝnh t¶ - ViÕt vµo vë nh¸p - Yêu cầu HS luyện đọc và viết các từ vừa tìm đợc * ViÕt chÝnh t¶ - GV đọc cho HS viết theo đúng yêu - HS viết bài cÇu, nh¾c HS viÕt lêi nãi trùc tiÕp sau dÊu chÊm phèi hîp víi dÊu g¹ch ®Çu dßng * Thu, chÊm, nhËn xÐt bµi cña HS c Híng dÉn lµm bµi tËp - HS đọc thành tiếng * Bµi 2a (3) - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung - HS nhãm tiÕp xóc ®iÒn ch÷ - Tæ chøc cho HS thi lµm bµi theo cßn thiÕu (mçi HS chØ ®iÒn ch÷) nhãm - Cử đại diện đọc lại đoạn văn - Ch÷a bµi (nÕu sai) - NhËn xÐt, tuyªn d¬ng nhãm th¾ng Lêi gi¶ : nép bµi – lÇn nµy – lµm em – với các tiêu chí: tìm đúng từ, làm lâu – lòng thản – làm bài nhanh, đọc đúng chính tả * Bài GV tổ chức cho các em tự làm - HS đọc yêu cầu và nội dung bài và nêu kết đúng - Lêi gi¶i: Con nßng näc 3.Hoạt động nối tiếp - Lêi gi¶i: Chim Ðn - ChuÈn bµi chÝnh t¶ sau _ LuyÖn tõ vµ c©u I Mục đích yêu cầu MRVT : Trung thùc - Tù träng BiÕt thªm mét sè tõ ng÷ ( gåm c¶ thµnh ng÷, tôc ng÷ vµ tõ H¸n ViÖt th«ng dụng) chủ điểm Trung thực – Tự trọng ( BT4); tìm thêm 1, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với t trung thực và đặt câu với t tim đợc (BT1, BT2); nắm đợc nghĩa từ “tự träng” (BT3) Ii Chuẩn bị: -Phiếu khổ to để HS kẻ bảng làm BT1 -Tõ ®iÓn -Bót d¹ & phiÕu khæ to, viÕt néi dung BT3, IIi HO¹T §éNG D¹Y - HäC: 1.Bµi cò: LuyÖn tËp vÒ tõ ghÐp, tõ l¸y GV yªu cÇu HS lµm l¹i BT2, BT3 (lµm miÖng) 2.Bµi míi: a.Giíi thiÖu bµi -GV nªu néi dung vµ yªu cÇu bµi häc b.Híng dÉn luyÖn tËp Bµi tËp 1: -Cho HS đọc yêu cầu bài tập - GV phát phiếu cho cặp HS trao đổi, làm bµi -Cho HS tr×nh bµy - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: Tõ cïng nghÜa víi tõ trung thùc: th¼ng th¾n, th¼ng tÝnh, th¼ng, thËt thµ, thµnh thËt …… Tõ tr¸i nghÜa víi tõ trung thùc: dèi tr¸, gian dèi, gian lËn, gian manh, gian x¶o, gian ngoan ……… Bµi tËp 2: - GV nªu yªu cÇu cña bµi HS lµm bµi C¶ líp nhËn xÐt -HS l¾ng nghe -HS nh¾c l¹i tªn bµi HS đọc yêu cầu bài tập HS lµm viÖc theo cÆp vµo phiÕu Mỗi bàn cử đại diện lên sửa bài tËp HS nhËn xÐt HS đọc to lời giải đúng Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng - GV nhËn xÐt HS đọc yêu cầu bài tập HS suy nghĩ, em đặt câu với tõ cïng nghÜa víi trung thùc, c©u víi tõ tr¸i nghÜa víi trung thùc HS tiếp nối đọc câu văn đã đặt Bµi tËp 3: -Cho HS đọc yêu cầu bài tập -GV d¸n b¶ng tê phiÕu , mêi HS lªn b¶ng lµm bµi thi – khoanh trßn ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lời đúng -GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng (ý c) HS đọc yêu cầu đề bài Từng cặp HS trao đổi HS lªn b¶ng lµm bµi thi C¶ líp nhËn xÐt & söa bµi theo lêi giải đúng Bµi tËp 4: -Cho HS đọc yêu cầu bài tập - GV mêi HS lªn b¶ng, lµm bµi trªn phiÕu: gạch dới bút đỏ trớc các thành ngữ, tục ngữ nµo nãi vÒ tÝnh trung thùc; g¹ch díi b»ng bót xanh thµnh ng÷, tôc ng÷ nãi vÒ tÝnh tù träng - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: C¸c thµnh ng÷, tôc ng÷ a, c, d: nãi vÒ tÝnh trung thùc HS đọc yêu cầu bài tập Từng cặp HS trao đổi, trả lời câu hái HS lên bảng làm bài thi, sau đó đọc lại kết (4) C¸c thµnh ng÷ b, e: nãi vÒ lßng tù träng 4.Cñng cè GV cho HS hÖ thèng l¹i néi dung bµi häc To¸n HS häc thuéc phÇn ghi nhí bµi ChuÈn bÞ bµi: Danh tõ T×m sè trung b×nh céng I MôC TI£U: - Bíc ®Çu hiÓu biÕt vÒ sè trung b×nh céng cña nhiÒu sè - BiÕt t×m sè trung b×nh céng cña 2, 3, sè - Bµi tËp cÇn lµm: Bµi ( a,b,c); Bµi II HO¹T §éNG D¹Y - HäC: *H§1 ¤n kiÕn thøc cò: HS nªu kÕt qu¶ BT4 - Nêu các đơn vị đo thời gian đó học *H§2: Giíi thiÖu sè TBC vµ c¸ch t×m sè TBC HS đọc bài toán (SGK) - Gọi HS đọc bài toán (SGK) Nªu c¸ch gi¶i bµi to¸n – Quan s¸t h×nh vÏ tãm t¾t ND HS lªn b¶ng gi¶i nh (SGK) GV nªu: Can thø nhÊt cã lÝt, can thø hai cã lÝt LÊy tæng sè lÝt dÇu cña hai can chia cho ta đợc số lít dầu rút vào mæi can (6 + 4) : = (lÝt) Ta nãi: lµ sè TBC cña sè vµ Ta nãi: Can thø nhÊt cã lÝt , can thø hai cã lÝt TB mçi can cã lÝt GV cho HS nªu c¸ch tÝnh sè TBC cña sè vµ (6 + 4) : = (Nªu sè VD kh¸c) 6, 9, HS nh¾c l¹i quy t¾c 15 KÕt luËn: Muèn tÝnh sè TBC cña hay (nhiều số) ta tính tổng các số đó HS lên bảng chữa bài chia tổng đó cho số các số hạng - HS c¶ líp chó ý vµ nhËn xÐt * H§3: LuyÖn tËp: Bµi 1: - YC häc sinh tù lµm bµi vµo vë, sau đó gọi HS lên bảng chữa bài đọc nội dung và yêu cầu bài toán - GV nhận và thống cách làm đúng 1HsHS tham gia tìm hiểu và phân tích đề toán Bµi - Gọi HS đọc nội dung và yêu cầu bài HS tự làm bài vào Rồi yêu cầu HS to¸n lªn tr×nh bµy bµi gi¶i vµ gäi HS c¶ líp + Bµi to¸n cho ta biÕt g×? nhËn xÐt + Yªu cÇu chóng ta lµm g×? Cho HS tù lµm bµi vµo vë Råi yªu cÇu Bµi gi¶i Trung b×nh mçi em c©n nÆng sè HS lªn tr×nh bµy bµi gi¶i ki- l«- gam lµ: GV chốt kết đúng, ( 36 + 38 + 40 + 34) : = 37 (kg) §¸p sè: 37 kg * H§ nèi tiÕp: Nªu c¸ch t×m sè TBC NhËn xÐt tiÕt häc - DÆn dß Khoa häc I MôC TI£U: Sö dông hîp lÝ c¸c chÊt bÐo vµ muèi ¨n Sau bµi häc hs thÓ: - Biết đợc cẩn ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thùc vËt - Nªu Ých lîi cña muèi ièt ( gióp c¬ thÓ ph¸t triÓn vÒ thÓ lùc vµ trÝ tuÖ) , t¸c h¹i cña thãi quen ¨n mÆn ( dÓ g©y bÖnh huyÕt ¸p cao ) II §å DïNG D¹Y – HäC: - H×nh trang 20, 21 SGK -VBT khoa häc III C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC CHñ YÕU: * H§1.¤n kiÕn thøc cò: HS tù tr¶ lêi Tại ta cần ăn phối hợp chất đạm động vật và chất đạm TV? (5) - V× nªn ph¶i ¨n c¸? * H§2: T×m hiÓu c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo §äc môc b¹n cÇn biÕt liªn hÖ t×m hiÓu - Cho HS qua s¸t tranh (SGK) thực tế - Thảo luận nhóm đôi - Trả lời câu - KÓ tªn c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo? hái c¸c mãn ¨n muèi võng, l¹c C¸c mãn ¨n r¸n b»ng mì, c¸c lo¹i thÞt r¸n, c¸ r¸n, b¸nh r¸n, c¸c mãn ¨n luéc hay nÊu b»ng thÞt mì: ThÞt lîn luéc, canh sên, lßng, * HĐ3: Tìm hiểu lại ăn phối hợp - HS đọc mục bạn cần biết SGK – Quan chất béo có nguồn gốc từ động vật và chất sát tranh (SGK) bÐo cã nguån gèc tõ thùc vËt ThÞt r¸n, c¸ r¸n, - KÓ tªn mét sè mãn ¨n võa cung cÊp chất béo động vật vừa cung cấp chất béo thùc vËt? - Vì phải ăn phối hợp chất béo động Trong chất béo động vật có nhiều a – xít vËt vµ chÊt bÐo thùc vËt? V× vËy nªn cÇn bÐo khã tiªu; chÊt bÐo thùc vËt cã ăn phối hợp loại chất béo động vật và nhiều a – xít béo dễ tiêu thùc vËt - GV gi¶i thÝch t¸c h¹i ¨n nhiÒu chÊt bÐo no- Lµm t¨ng huyÕt ¸p * H§4: T×m hiÓu vÒ Ých lîi cña muèi i - èt vµ t¸c h¹i cña ¨n mÆn - GV nªu vai trß cña nuèi I - èt: ThiÕu I - HS quan s¸t tranh - th¶o luËn ốt tuyến giáp phải tăng cờng hoạt động nªn dÔ g·y u tuyÕn - bíu cæ; thiÕu I - èt sÏ g©y nhiÒu rèi lo¹n chøc n¨ng c¬ thể làm ảnh hởng đến sức khỏe trẻ em hạn chÕ vÒ ph¸t triÓn trÝ tuÖ - Làm nào để bổ sung I - ốt cho thÓ? - T¹i kh«ng ¨n mÆn? * H§ nèi tiÕp: ¨n muèi I - èt - HÖ thèng c¸c néi dung chÝnh cña bµi Vì có nhiều liên quan đến bệnh huyết ¸p cao _ TiÕng viÖt+ I Mục đích yêu cầu TiÕt (TuÇn 5) : ¤n tËp Gióp HS : + Cñng cè vÒ phô ©m l/n BiÕt t¹o tõ ghÐp tõ tiÕng cho tríc + Cñng cè vÒ cèt truyÖn II §å Dïng Vë LuyÖn TiÕng ViÖt III Các hoạt động dạy - học chủ yếu A KiÓm tra bµi cò - §äc l¹i bµi : Mét nhµ th¬ ch©n chÝnh vµ cho biÕt ý nghÜa cña c©u chuyÖn Híng dÉn luyÖn tËp Hoạt động 1: GV nêu MĐYC tiết học Hoạt động 2: GV tổ chức cho các em hs nêu yêu cầu bài , hớng dẫn HS phân tích và tìm lời giải đúng Bµi 1: Cho HS diÒn l/n vµo chç chÊm §¸p ¸n : - lóa chiªm, lÊp lã….lªn….Nßi….lªn….l¹… - n¾ng…nªn…nãn - n¨m nay…lªn …líp…n¨m Sau đó lu ý phân biệt các trờng hợp này để HS ghi nhớ Bài 2: Cho HS đọc yêu cầu  HS tham gia tìm từ ( Tôn trọng, quan trọng, trọng tài, träng dông, kÝnh träng, ….) Bài 3: Cho HS đọc bài thơ Gà Trống và Cáo  Chỉ các phần cốt truyện Phần mở đầu: Cáo già bống nhìn thấy Gà Trống trên cành liền nghĩ kế để dụ Gà Trèng xuèng (6) Phần diễn biễn: Cáo bày tỏ thái độ thân mật và laon báo tin vui cho tất loµi Phần kết thúc: Gà Trống biết rõ ý đồ xấu xa Cáo liền nghĩ kế nhìn thấy cặp chó s¨n tõ xa ®ang tãi C¸o giµ sî qu¸ ch¹y biÕn mÊt vµo rõng Hoạt động 4: Tổ chức rút kinh nghiệm LuyÖn viÕt I.Môc tiªu GDATGT: Bài 5: Biển báo hiệu đờng - Giúp HS nhận biết đợc các loại biển báo hiệu đờng bộ, tác dụng các loại biển báo - Khi qua dờng có ý thức chú ý đến biển báo - Tuân theo luật và đúng phần đờng quy định biển báo II §å dïng - Biển báo hiệu đờng III Các hoạt động dạy học A KiÓm tra bµi cò - Khi qua đờng nơi giao phải nh - HS trả lời nào để đảm bảo an toàn? B Bµi míi Hoạt động Ôn tập và giới thiệu bài - Để điều khiển nguời và các phơng tiện giao - đặt các loại biển báo giao thông thông trên đờng đợc an toàn, trên các đờng va hệ thống đèn báo hiệu phố ngời ta đã làm gì? - tæ thi HS nói tên biển báo đó và em đã nhìn thấy - HS trả lời ®©u - Biển hình tròn, viền đỏ, GV hỏi lớp xem các em đã nhìn thấy biển báo trắng, hình vẽ màu đen Biển báo hiệu đó cha và có biết ý nghĩa báo đó cấm kh«ng? Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung biển báo GV ®a biÓn b¸o hiÖu míi : biãn 11a, 122,110 - Em h·y nhËn xÐt h×nh d¸ng, mµu s¾c, h×nh vÏ cña biÓn b¸o - BiÓn b¸o nµy thuéc nhãm biÓn b¸o nµo? - C¨n cø h×nh vÏ bªn em cã thÓ hiÓu néi dung cÊm cña biÓn lµ g×? - Yªu cÇu hS nh¾c l¹i t¸c dông c¸c biÓn b¸o Hoạt động 3: Trò chơi - GV chia líp thµnh nhãm GV treo 23 biÓn b¸o hiÖu lªn b¶ng Híng dÉn HS c¸ch ch¬i: Sau mét phót mçi nhãm mét em lªn g¾n tªn biÓn, g¾n xong vÒ chç, em thø hai lªn g¾n tiÕp tên biển khác, lần lợt đến hết GV tæng kÕt , biÓu d¬ng nhãm ch¬i tèt nhÊt vµ đúng Hoạt động 4: Củng cố -GV yªu cÇu HS nh¾c lo¹i chøc n¨ng c¸c lo¹i biÓn b¸o Biển 110 Biển hình tròn, viền đỏ, trắng, Hình vẽ xe đạp, Biển báo câm xe đạp * BiÓn 122 H×nh c¹nh b»ng nhau, Nền đỏ, co chữ STOP Dừng l¹i BIÓn 20 BiÓn b¸o hiÖu gioa đờng u tiên * 209 BiÓn b¸o n¬i giao cã tín hiệu đèn 233 Báo hiệu nơi đoạn đờng nhuy hiÓm * BiÓn 304: Dµnh cho ngêi ®i xe th« x¬ 305 Dµnh ch ngêi ®i bé - C¸c tæ thi ®ua - HS nh¾c l¹i _ Ho¹t §éng TËp ThÓ GDATGT: Bài 6: Em thích xe đạp an toàn - H/s nhận biết đợc điều nên và không nên làm tự xe đạp để đảm bảo an toµn - H/s thực hành xe đạp theo cách an toàn - GD h/s ý thøc an toµn giao th«ng (7) II §å dïng d¹y - häc: GV: Tranh phóng to, xe đạp HS III Các hoạt động dạy - học chủ yếu: A KiÓm tra bµi cò: - Nêu đặc điểm và ý nghĩa số biển báo GT đã học B Bµi míi: GTB: Em nào biết xe đạp? Các em có thích xe đạp không? GV Chèt nh s¸ch h/d vµ giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng Néi dung HĐ1: Xem tranh và tìm xem bạn nào xe đạp đúng c¸ch vµ an toµn *Xem tranh: GV cho HS xem tranh ë trang tríc bµi häc * Cho h/s th¶o luËn nhãm: + Bạn nào tranh xe đạp an toàn? + Ban nào xe đạp không an toàn? *GV chèt b¹n cã c¸ch ®i an toµn (tranh4), b¹n kh«ng®i AT ( tranh 1;2;3 ) vµ ph©n tÝch sù nguy hiÓm ®i kh«ng AT H§2: T×m hiÓu nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm - GV cho làm cá nhân: Các em có biết xe đạp nh nµo lµ an toµn kh«ng? - GV bæ sung vµ nhÊn m¹nh viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm trớc và xe đạp( nh sách hd) H§3: Lµm phÇn gãc vui häc tËp - GV mô tả tranh xe đạp - Y/c h/s xem tranh vµ chän xe phï hîp - H/s xem tranh để tìm hiểu- Kiểm tra đánh giá - GV chèt nh s¸ch hd Cñng cè bµi: - Để xe đạp đợc an toàn em cần làm gì? - Thực hành xe đạp an toàn - HS nªu - HS thi ®ua tr¶ lêi - HS quan s¸t tranh bµi, th¶o luËn nhãm,tr¶ lêi c©u hái - §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o - HS H/s quan s¸t vµ nghe - HS xem tranh để tìm hiÓu - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái - HS nghe - HS nghe - HS nªu xe phï hîp - HS nªu - HS thùc hµnh trªn s©n trêng _ Thø t ngµy 25 th¸ng n¨m 2013 Tập đọc I Mục đích yêu cầu Gµ Trèng vµ C¸o - Bớc đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ lục bát với giọng vui, dí dám - HiÓu ý nghÜa: Khuyªn ngêi h·y c¶nh gi¸c, th«ng minh nh Gµ Trèng, chí tin lời kẻ xấu bụng nh Cáo.(trả lời đợc các câu hỏi SGK, thuộc đợc đoạn thơ kho¶ng 10 dßng) II.§å dïng d¹y häc : -Tranh minh ho¹ SGK III C¸c H§ d¹y - häc : A- KiÓm tra bµi cò: -2 HS đọc và trả lời câu hỏi HS đọc bài: Những hạt thóc giống Nªu ý nghÜa cña truyÖn B HD luyện đọc và tìm hiểu bài GV hớng dẫn HS luyện đọc tơng tự nh các tiết tr- HS nối tiếp đọc đoạn: §o¹n 1: 10 dßng th¬ ®Çu íc §o¹n 2: dßng tiÕp theo §o¹n 3: dßng cuèi HS đọc bài HS đọc phần chú giải (SGK) HS đọc thầm toàn bài GV đọc mẫu toàn bài: (giọng vui, dí dõm, thể đợc tính cách nhân vật) b) T×m hiÓu bµi: GV cho HS đọc đoạn và trao đổi, trả lời lần lợt câu hỏi SGK Gà Trống đứng đâu? §Ëu v¾t vÎo trªn cµnh c©y Cáo đứng đâu? (8) Cáo đó làm gì để dụ Gà Trống xuống đất? Tin tức Cáo thông báo thật hay bịa đặt §øng díi gèc c©y Đon đã mời bày tỏ tình thân Bịa đặt để dụ Gà Trống xuống và ¨n thÞt V× Gµ kh«ng nghe lêi C¸o? Gà tung tin có cặp chú săn chạy tới để làm Hiểu ý định xấu Cáo g×? C¸o rÊt sî chã s¨n, ph¶i bá ch¹y lé mu gian Khi nghe Gà nói thái độ Cáo nh nào? KhiÕp sî, hån l¹c ph¸ch xiªu, co - ThÊy C¸o ch¹y, Gµ nh thÕ nµo? c¼ng ch¹y - Theo em Gµ th«ng minh ë ®iÓm nµo? Kho¸i chí cêi Rót ý chÝnh bµi (Nh I) HS nh¾c l¹i néi dung chÝnh a) Luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng GV tổ chức cho hs đọc diễn cảm và học thuộc - HS nối tiếp đọc đoạn lßng 10 dßng th¬ bµi th¬ (Häc thuéc yªu cÇu HS đọc đúng giọng theo gợi ý SGK) * H§ nèi tiÕp: - HS thi đua đọc thuộc bài - Dặn HS nhà luyện đọc thêm _ To¸n I Môc tiªu: LuyÖn tËp - Tính đợc trung bình cộng nhiều số - Bíc ®©u biÕt gi¶i bµi to¸n vÒ tim sè trung b×nh céng - Bµi tËp cÇn lµm: Bµi 1, Bµi 2, Bµi II.C¸c H§ d¹y- häc: KiÓm tra bµi cò : Nªu c¸ch t×m sè TBC - HS tr¶ lêi 2/ Bµi míi a/Giíi thiÖu bµi : GV nªu M§YC cña tiÕt häc b/ LuyÖn tËp - HS lÇn lît nªu yªu cÇu tõng bµi tËp – GV gîi ý HD c¸ch tÝnh - HS lµm bµi – GV theo dâi Bµi 1: Gäi HS nªu kÕt qu¶ * H§2 : Tæ chøc tr×nh bµy kÕt qu¶ Sè TBC cña 96 , 121 vµ 143 lµ: , chữa bài theo đáp án đúng (96 + 121 + 143) : = 120 Sè TBC cña: 35,12,24, 21 vµ 43 lµ: (35 + 12 + 24 + 21 + 43) : = 27 Bµi 2: Gi¶i: TB mçi n¨m d©n sè cña x· t¨ng lªn (96 + 82 + 71) : = 83 (ngêi) §S: 83 (ngêi) Bµi 3: Gi¶i: TB sè ®o chiÒu cao cña mçi HS: (138 + 132 + 130 + 136 + 134) : = 134 (em) * H§ nèi tiÕp: §S: 134 em - DÆn HS xem l¹i bµi ë nhµ Thø n¨m ngµy 26 th¸ng n¨m 2013 KÓ chuyÖn I MôC §ÝCH, Y£U CÇU Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Dựa vào gợi ý (SGK) biết chọn và kể lại câu chuyện đã nghe, đã đọc nói tính trung thùc - Hiểu câu chuyện va nêu đợc nội dung chính truyện II §å DïNG D¹Y – HäC: sè mÉu chuyÖn vÒ tÝnh trung thùc III C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC CHñ YÕU: H§1 Gäi HS kÓ chuyÖn “Mét nhµ th¬ ch©n em tham gia chÝnh” H§2 HD häc sinh kÓ chuyÖn: (9) a) HDHS tìm hiểu yêu cầu đề - HS đọc đề bài - Gạch chân từ quan trọng: (đợc nghe, đọc tính trung thực) HS tham gia thùc hiÖn yªu cÇu cña gi¸o viªn - HS đọc nối tiếp các gợi ý - sè HS nèi tiÕp giíi thiÖu b) HS thực hành kể chuyện trao đổi ý nghĩa tên câu chuyện mình chuyÖn - HS kể chuyện theo nhóm đôi - KiÓm tra cho nhau, th¶o luËn néi dung ý nghÜa cña chuyÖn c) Thi kÓ tríc líp + GV - C¶ líp nhËn xÐt - HS xung phong kÓ chuyÖn – Tuyªn d¬ng b¹n kÓ hay * H§ nèi tiÕp: VÒ nhµ luyÖn kÓ l¹i cho ngêi th©n nghe _ LuyÖn Tõ Vvµ C©u I/ Mục đích, yêu cầu: Danh tõ -Hiểu danh từ là từ vật (ngời, vật, tợng, khái niệm đơn vị) -Nhận biết đợc danh từ vật số các danh từ cho trớc ; tập đặt câu với danh tõ * Gi¶m t¶i : - Bá DT chØ KN, §V; chØ lµm BT 1; phÇn NX II.ChuÈn bÞ: -PhiÕu khæ to viÕt néi dung BT1, -Tranh ¶nh vÒ mét sè sù vËt cã ®o¹n th¬ ë BT1 (PhÇn nhËn xÐt): s«ng, rÆng dõa… -4 tê phiÕu khæ to viÕt néi dung BT1 III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Bµi cò: Më réng vèn tõ: Trung thùc – Tù träng - GV yªu cÇu HS viÕt tõ gÇn nghÜa & tr¸i nghÜa với trung thực & đặt câu với từ đó - GV nhËn xÐt & chÊm ®iÓm 2.Bµi míi: a.Giíi thiÖu bµi -GV nªu néi dung vµ yªu cÇu bµi häc -Ghi tªn bµi lªn b¶ng b.Híng dÉn phÇn nhËn xÐt - Yªu cÇu 1: + GV ph¸t phiÕu cho c¸c nhãm HS, híng dÉn các em đọc câu thơ, gạch dới các từ vËt tõng c©u th¬ + GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng c.Ghi nhí kiÕn thøc Yêu cầu HS đọc thầm phần ghi nhớ d.Híng dÉn luyÖn tËp Bµi tËp 1: - GV mời HS đọc yêu cầu bài tập - GV ph¸t phiÕu bµi lµm cho HS - GV nhËn xÐt Bµi tËp 2: - GV mời HS đọc yêu cầu bài tập - GV nhËn xÐt - HS lµm bµi trªn b¶ng, c¶ líp lµm l¹i vµo vë nh¸p -HS l¾ng nghe -HS nh¾c l¹i tªn bµi - Yªu cÇu 1: + HS trao đổi, thảo luận + §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ truyÖn cæ, cuéc sèng, tiÕng xa, c¬n, nắng, ma, con, sông, rặng, dừa, đời, cha «ng, con, s«ng, ch©n trêi, truyÖn cæ, «ng cha – HS lần lợt đọc to phần ghi nhí SGK - HS đọc yêu cầu bài tập - HS lµm viÖc c¸ nh©n vµo vë - HS lµm bµi vµo phiÕu - Nh÷ng HS lµm bµi trªn phiÕu tr×nh bµy kÕt qu¶ - C¶ líp nhËn xÐt - HS đọc yêu cầu bài tập - HS lµm bµi vµo vë - HS tổ tiếp nối đọc câu văn mình đặt đợc (10) - C¶ líp nhËn xÐt 4.Cñng cè GV cho HS hÖ thèng l¹i néi dung bµi häc häc thuéc phÇn ghi nhí bµi HS thùc hiÖn yªu cÇu cña gi¸o viªn - ChuÈn bÞ bµi: Danh tõ chung & danh tõ riªng To¸n I/ Môc tiªu: Biểu đồ -Gióp HS : -Bớc đầu có hiểu biết biểu đồ tranh -Biết đọc và phân tích số liệu trên biểu đồ, tranh BT : 1,2(a.b) II/ §å dïng day häc: -Biểu đồ tranh (sách GV) III/ Các hoạt động dạy học; /KiÓm tra bµi cò: - Gäi HS lªn b¶ng gi¶i bµi 2, - HS quan sát biểu đồ “Các gia đình” treo trên bảng - GV nhËn xÐt vµ chÊm ®iÓm 2/ Day bµi míi: a Giíi thiÖu bµi -GV nªu M§YC cña tiÕt häc b.Làm quen với biểu đồ tranh - GVgiới thiệu: đây là biểu đồ vẽ các - HS quan sát biểu đồ “Các của gia đình gia đình” treo trên bảng -GV nªu c©u hái +Biểu đồ gồm có cột ? -2 cét Cét bªn tr¸i cho biÕt g× ? -Nêu tên các gia đình Cét bªn ph¶i cho biÕt nh÷ng g× ? -Cho biÕt sè con, mçi cña tõng gia đình là trai hay gái -Biểu đồ cho biết các gia -Gia đình cô Mai, gia đình cô Lan, cô đình nào ? Hång, c« §µo, c« Cóc -Gia đình cô Mai có đó là trai hay -Có là gái g¸i ? -Gia đình cô Lan có đó là trai hay -Có trai g¸i ? -Biểu đồ cho biết gì các gia đình -Có trai và gái c« Hång ? Vậy gia đình Cô Đào , cô Cúc ? -Gia đình cô Đào có gái -Gia đình cô Cúc có trai -HS tæng kÕt l¹i c¸c néi dung trªn: Gia đình cô Mai có gái,gia đình cô Lan có trai, gia đình cô Hồng và cô Đào có gái -Những gia đình có trai là gia đình cô Lan và cô Hồng c.LuyÖn tËp thùc hµnh *Bµi 1: -Cho HS quan sát biểu đồ -GV cho HS lµm – c©u s¸ch GK -GV ch÷a bµi *Bµi 2: -C¶ líp quan s¸t -C¶ líp lµm bµi -HS söa bµi +Biểu đồ biểu diễn các môn thể thao khèi tham gia -Khèi cã líp: 4A, 4B, 4C -Khèi tham gia m«n thÓ thao: b¬i, nhảy dây, cờ vua, đá cầu +M«n b¬i cã líp tham gia lµ 4A vµ 4C +M«n cê vua chØ cã líp tham gia: líp 4A +2 líp 4A vµ 4C tham gia tÊt c¶ m«n, đó họ còn tham gia môn đá cầu -1 HS đọc to (11) -Cho HS đọc đề -Cho HS lµm bµi vµo vë -Cho HS söa bµi -C¶ líp lµm bµi -HS söa bµi Bµi gi¶i: a)Số thóc gia đình Bác Hà thu hoạch đợc năm 2002 10 x = 50 (t¹) = (t©n) b)Số tạ thóc năm 2000 gia đình Bác Hà thu đợc là: 10 x = 40 (t¹) Năm 2002 gia đình Bác Hà thu đợc nhiều năm 2000 lµ: 50 – 40 = 10 (t¹) c)Số tạ thóc năm 2001 gia đình Bác Hà thu hoạch đợc lµ: 10 x = 30 (t¹) Số thóc năm gia đình Bác Hà thu đợc: 40 + 30 + 50 = 120 (t¹) = 12 9tÊn) Năm thu hoạch đợc nhiều thóc là năm 2002, năm thu ho¹ch Ýt thãc nhÊt lµ n¨m 2001 3.Cñng cè -GV cho HS hÖ thèng l¹i bµi - Chuẩn bị tiết sau : “ Biểu đồ tiếp theo” Khoa häc ¡n nhiÒu rau vµ qu¶ chÝn Sö dông thùc phÈm an toµn I Môc tiªu : Sau bµi häc, HS biÕt: -Biết đợc ngày ăn nhiều rau, chín , sử dụng thực phẩm và an toàn -Nêu đợc : + Mét sè tiªu chuÈn cña thùc phÈn s¹ch vµ an toµn +Mét sè biÖn ph¸p thùc hiÖn vÖ sinh an toµn thùc phÈm -Mối quan hệ ngời với môi trờng : Con ngời cần đến thức ăn, nớc uống từ m«i trêng -Ham hiểu biết khoa học, có ý thức vận dụng điều đã học đợc vào sống *Các kĩ sống đợc giáo dục : - KÜ n¨ng tù nhËn thøc vÒ Ých lîi cña c¸c lo¹i rau, qu¶ chÝn - KÜ n¨ng nhËn diÖn vµ lùa chän thùc phÈm s¹ch vµ an toµn II.§å dïng d¹y häc: -H×nh trang 22,23 SGK -Sơ đồ tháp dinh dỡng cân đối trang 17 SGK -Chuẩn bị theo nhóm: số rau, (cả loại tơi và loại héo, úa), số đồ hộp và vỏ đồ hộp III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Bµi cò: - T¹i cÇn ¨n phèi hîp chÊt bÐo cã nguån gèc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật? - HS tr¶ lêi - T¹i chóng ta nªn sö dông muèi I-èt vµ kh«ng - Líp nhËn xÐt nªn ¨n mÆn?GV nhËn xÐt, chÊm ®iÓm 2.Bµi míi: a.Giíi thiÖu bµi Hoạt động 1: Tìm hiểu lí cần ăn nhiều rau và qu¶ chÝn Môc tiªu: HS biÕt gi¶i thÝch v× ph¶i ¨n nhiÒu rau vµ qu¶ chÝn h»ng ngµy - GV yêu cầu HS xem lại sơ đồ tháp dinh dỡng cân - HS quan sát sơ đồ tháp dinh đối và nhận xét xem các loại rau và chín đợc dỡng và nhận xét: rau và khuyên dùng với liều lợng nh nào tháng chín cần đợc ăn đủ víi sè lîng nhiÒu h¬n nhãm ngời lớn thức ăn chứa chất đạm, chất bÐo -GV ®iÒu khiÓn c¶ líp tr¶ lêi c¸c c©u hái: +KÓ tªn mét sè lo¹i rau, qu¶ c¸c em vÉn ¨n h»ng - HS kÓ ngµy - HS nªu HS kh¸c nhËn xÐt +Nªu Ých lîi cña viÖc ¨n rau qu¶ KÕt luËn cña GV: Nªn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i rau, để có đủ vi-ta-min, chất khoáng cần thiết cho thÓ C¸c chÊt x¬ rau, qu¶ cßn gióp chèng t¸o bãn c.Hoạt động 2: Xác định tiêu chuẩn và an toµn (12) Mục tiêu: HS giải thích đợc nào là thực phẩm s¹ch vµ an toµn - GV yêu cầu HS họp nhóm đôi và cùng trả lời c©u hái thø nhÊt trang 23 SGK: “Theo b¹n, thÕ nµo lµ thùc phÈm s¹ch vµ an toµn?” GV gợi ý các em có thể đọc mục mục Bạn cÇn biÕt vµ kÕt hîp víi viÖc quan s¸t c¸c h×nh 3,4 trang 23 SGK để thảo luận câu hỏi trên - GV yªu cÇu mét sè HS tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc theo cÆp GV lu ý các em phân tích đợc các ý sau: - HS họp nhóm đôi và thảo luËn c©u hái - HS tr¶ lêi HS kh¸c nhËn xÐt - Thực phẩm đợc coi là và an toàn cần đợc nuôi trồng theo quy tr×nh hîp vÖ sinh (vÝ dô: h×nh cho thÊy sè ngêi n«ng d©n ®ang ch¨m sãc ruéng rau s¹ch) - C¸c kh©u thu ho¹ch, chuyªn chë, b¶o qu¶n vµ chÕ biÕn hîp vÖ sinh - Thực phẩm phải giữ đợc chất dinh dỡng - Kh«ng «i thiu - Kh«ng nhiÔm hãa chÊt - Không gây ngộ độc gây hại lâu dài cho sức khoẻ ngời sö dông d.Hoạt động 3: Thảo luận các biện pháp giữ vệ sinh an toµn thùc phÈm -GV chia líp thµnh nhãm, giao nhiÖm vô: Nhãm 1: C¸ch chän thøc ¨n t¬i, s¹ch; C¸ch nhËn thøc ¨n «i, hÐo… Nhóm 2: Cách chọn đồ hộp và chọn thức ăn đợc đóng gói (lu ý đến thời hạn sử dụng in trên vỏ hộp hoÆc bao gãi hµng) Nhóm 3: Sử dụng nớc để rửa thực phẩm, dụng cô nÊu ¨n; Sù cÇn thiÕt ph¶i nÊu thøc ¨n chÝn -Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy GV kÕt luËn GV nêu : Mối quan hệ ngời với môi trờng : Con ngời cần đến, thức ăn, nớc uống từ môi trêng 4.Hoạt động nối tiếp -GV cho HS hÖ thèng l¹i ND bµi häc - HS häp nhãm vµ th¶o luËn c©u hái theo tõng nhãm - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy, líp nhËn xÐt -ChuÈn bÞ bµi: Mét sè c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n _ LÞch sö Nớc ta dới ách đô hộ phong kiến phơng Bắc I Môc tiªu: Sau bµi häc, HS biÕt: -HS thấy đợc ách áp tàn bạo, độc ác kẻ thù & tinh thần đấu tranh liên tục giành độc lập nhân dân ta -HS nắm đợc từ năm 179 TCN đến năm 938 SCN, nớc ta bị phong kiến phơng Bắc đô hộ -Nêu đôi nét đời sống cực nhọc nhân dân ta dới ách đô hộ triều đại Phong kiÕn Ph¬ng B¾c : +Nh©n d©n ph¶i cèng n¹p s¶n vËt quý +Bọn đô hộ đua ngời hán sang lẫn với dân ta, bắt nhân dân ta phải học chữ Hán , sèng theo phong tôc cña ngêi H¸n -C¨m thï giÆc & båi dìng lßng tù hµo víi truyÒn thèng bÊt khuÊt, kh«ng chÞu lµm n« lÖ cña nh©n d©n ta II.ChuÈn bÞ: - PhiÕu häc tËp Em h·y ®iÒn tªn c¸c cuéc khëi nghÜa vµo cét “Cuéc khëi nghÜa” cho phï hîp víi thêi gian diÔn cuéc khëi nghÜa Thêi gian N¨m 40 N¨m 248 N¨m 542 – 602 N¨m 722 N¨m 766 – 779 N¨m 905 N¨m 938 Cuéc khëi nghÜa Khëi nghÜa Hai Bµ Trng Khëi nghÜa Bµ TriÖu Khëi nghÜa Lý BÝ – TriÖu Quang Phôc Khëi nghÜa Mai Thóc Loan Khëi nghÜa Phïng Hng Khëi nghÜa Khóc Thõa Dô ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng (13) - B¶ng thèng kª Tríc n¨m 179 TCN Thêi gian C¸c mÆt Chñ quyÒn Là nớc độc lập Kinh tÕ V¨n ho¸ §éc lËp & tù chñ Cã phong tôc tËp qu¸n riªng Từ năm 179 TCN đến năm 938 SCN Níc ta trë thµnh quËn, huyÖn cña phong kiÕn ph¬ng B¾c BÞ phô thuéc Dân ta phải sửa đổi theo phong tục tập quán cña ngêi H¸n, häc ch÷ H¸n nhng nh©n d©n ta vÉn gi÷ g×n b¶n s¾c d©n téc III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 2.Bµi cò: Níc ¢u L¹c - Thµnh tùu lín nhÊt cña ngêi d©n ¢u - HS tr¶ lêi L¹c lµ g×? - HS nhËn xÐt - Ngêi L¹c ViÖt & ngêi ¢u ViÖt cã nh÷ng ®iÓm g× gièng nhau? 3.Bµi míi: a.Giíi thiÖu: -GV nªu néi dung vµ yªu cÇu bµi häc -HS l¾ng nghe -Ghi tªn bµi lªn b¶ng b.Hoạt động1: Làm việc theo nhóm -HS nhắc lại tên bài - GV ®a mçi nhãm mét b¶ng thèng kê (để trống, cha điền nội dung), yêu - HS có nhiệm vụ điền nội dung vào các ô cầu các nhóm so sánh tình hình nớc ta trống, sau đó các nhóm cử đại diện lên báo tríc & sau bÞ phong kiÕn ph¬ng c¸o kÕt qu¶ lµm viÖc Bắc đô hộ - GV gi¶i thÝch thªm c¸c kh¸i niÖm chñ quyÒn, v¨n ho¸ - GV nhËn xÐt c.Hoạt động 2: Làm việc cá nhân - GV ®a phiÕu häc tËp (cã ghi thêi gian diÔn c¸c cuéc khëi nghÜa, cét HS ®iÒn tªn c¸c cuéc khëi nghÜa cho phï hîp víi thêi gian diÔn c¸c cuéc khëi nghÜa các khởi nghĩa để trống) 4.Cñng cè -GV cïng HS hÖ thèng néi dung bµi -ChuÈn bÞ bµi: Khëi nghÜa Hai Bµ Trng häc _ Thø s¸u ngµy 27 th¸ng n¨m 2013 TO¸N Biểu đồ (Tiếp) A MôC TI£U: - Gióp HS : - Bớc đầu nhận biết biểu đồ cột - Biết cách đọc và phân tích số liệu trên biểu đồ cột BT : 1, 2(a) II/ §å dïng day häc: - Biểu đồ cột Số chuột bốn thôn diệt đợc vẽ trên tờ giây khổ to có chiều dài 80cm, chiÒu r«ng 60cm - Biểu đồ bài tập III/ Các hoạt động dạy học: 1/ KiÓm tra bµi cò: - Gäi HS lªn b¶ng gi¶i bµi - GV nhËn xÐt vµ chÊm ®iÓm 2/ Day bµi míi: a.Giíi thiÖu bµi GV nªu M§YC cña tiÕt häc b.Làm quen với biểu đồ cột - GV cho HS quan sát biểu đồ Số chuột bốn thôn đã - Cả lớp quan sát (14) diệt đợc treo trên bảng - GV cho HS tù ph¸t biÓu - HS ph¸t biÓu ý kiÕn - Tên Bốn thôn đợc nêu trên biểu đồ - ý nghĩa cột biểu đồ - Cách đọc số liệu biểu diễn trên cột - Cét cao h¬n biÓu diÔn sè chuét nhiÒu h¬n, cét thÊp h¬n biÓu diÔn sè cét Ýt h¬n c.LuyÖn tËp thùc hµnh *Bµi 1: - Cho HS đọc đề - HS đọc đề - Cho lµm 3, c©u s¸ch GK - C¶ l¬p lµm bµi - HS tr×nh bµy kÕt qu¶ C©u a:Nh÷ng líp nµo tham gia trång c©y ? - 4A, 4B, 5A, 5B, 5C Câu b:Lớp 4A trồng đợc bao nhiêu cây ? - 35 c©y Lớp 5B trồng đợc bao nhiêu cây ? - 40 c©y Lớp 5C trồng đợc bao nhiêu cây ? - 23 c©y C©u C: Khèi líp cã mÊy líp tham gia trång c©y, lµ - líp tham gia nh÷ng líp nµo ? Câu d: Có lớp trồng đợc trên 30 cây là lớp - 5A, 5B ,5C - líp: 4A, 5A, 5B nµo ? C©u E:Líp nµo trång nhiÒu c©y nhÊt ? - 5A Líp nµo trång Ýt c©y nhÊt ? - 5C *Bµi 2: - HS đọc yêu cầu đề - GV vẽ biểu đồ treo trên bảng - Sè líp Mét cña n¨m häc 2003 - 2004 nhiÒu h¬n cña n¨m 2002 - 2003 bao nhiªu líp ? - HS tr×nh bµy kÕt qu¶ - - = líp - N¨m häc 2002 - 2003 mçi líp Mét cã 35 häc sinh Hỏi năm học đó trờng tiểu học Hòa Bình có bao 35 x = 105 HS nhiªu häc sinh líp Mét ? - NÕu n¨m häc 2004 - 2005 mçi líp Mét cã 32 häc sinh th× sè häc sinh líp Mét n¨m häc 2002 - 2003 Ýt h¬n n¨m häc 2004 - 2005 bao nhiªu häc sinh ? 32 x = 128 HS - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt 128 -105 = 23 HS Hoạt động nối tiếp HS söa bµi GV cñng cè l¹i n«i dung bai häc HS vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi tuÇn sau _ đạo đức I.Môc tiªu: Bµy tá ý kiÕn (TiÕt 1) - Biết đợc :Trẻ em cần phải đợc bày tỏ ý kiến vấn đề có liên quan đến trẻ em - Bíc ®Çu biÕt bµy tá ý kiÕn cña b¶n th©n vµ l¾ng nghe, t«n träng ý kiÕn cña ngêi kh¸c * KNS: - Kĩ trình bày ý kiến gia đình và lớp học - Kĩ lắng nghe nời khác tr×nh bµy ý kiÕn - KÜ n¨ng kiÒm chÕ c¶m xóc - KÜ n¨ng biÕt t«n träng vµ thÓ hiÖn sù tù tin II.§å DïNG D¹Y HäC: -SGK Đạo đức lớp Một vài tranh đồ vật dùng cho hoạt động khởi động Mỗi HS chuẩn bị bìa nhỏ màu đỏ, xanh, trắng III.C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC: (TiÕt 1) 1.KTBC: - GV nªu yªu cÇu kiÓm tra: +Nh¾c l¹i phÇn ghi nhí bµi “Vît khã häc tËp” - Mét sè HS thùc hiÖn yªu cÇu 2.Bµi míi: - HS nhËn xÐt 2.1/Giíi thiÖu bµi: GV nªu M§YC cña tiÕt häc 2.2/Néi dung: Khởi động: Trò chơi “Diễn tả” - GV nªu c¸ch ch¬i: GV chia HS thµnh nhãm vµ giao cho nhóm đồ vật tranh Mỗi (15) nhãm ngåi thµnh vßng trßn vµ lÇn lît tõng ngêi nhóm vừa cầm đồ vật tranh quan sát, vừa nêu nhận xét mình đồ vật, tranh đó - GV kÕt luËn: Mçi ngêi cã thÓ cã ý kiÕn nhËn xÐt kh¸c vÒ cïng mét sù vËt - HS thùc hiÖn - HS th¶o luËn : + ý kiến nhóm đồ vËt, bøc tranh cã gièng kh«ng? Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (Câu 1, 2- SGK/9) - HS th¶o luËn nhãm - GV chia HS thµnh nhãm vµ giao nhiÖm vô cho mçi - §¹i diÖn tõng nhãm tr×nh nhãm th¶o luËn vÒ mét t×nh huèng ë c©u bµy - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung  Nhóm : Em làm gì em đợc phân công làm + Em nên mói rõ để ngmột việc không phù hợp với khả năng? xung quanh hiÓu  Nhãm : Em sÏ lµm g× bÞ c« gi¸o hiÓu lÇm vµ phª êi + Em giải thích lí để b×nh? c« hiÓu vµ chia sÏ Nhãm : Em sÏ lµm g× em muèn chñ nhËt nµy ®- + Em sÏ häc tËp tèt, ngoan îc bè mÑ cho ®i ch¬i? ngo·n, v©ng lêi cha mÑ Nhóm : Em làm gì muốn đợc tham gia vào + Em nói rõ mong muốn cña m×nh vµ t×nh nguyÖn hoạt động nào đó lớp, trờng? tham gia - GV nªu yªu cÇu c©u 2: + Điều gì xảy em không đợc bày tỏ ý kiến - Cả lớp nêu ý kiến việc có liên quan đến thân em, đến lớp em? - GV kÕt luËn: *KNS + Trong tình huống, em nên nói rõ để ngời xung quanh hiÓu vÒ kh¶ n¨ng, nhu cÇu, mong muèn, ý kiÕn cña em Điều đó có lợi cho em và cho tất ngời Nếu em không bày tá ý kiÕn cña m×nh, mäi ngêi cã thÓ sÏ kh«ng hái vµ ®a nh÷ng định không phù hợp với nhu cầu, mong muốn em nói riªng vµ cña trÎ em nãi chung + Mçi ngêi, mçi trÎ em cã quyÒn cã ý kiÕn riªng vµ cÇn bµy tá ý kiÕn cña m×nh Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm đôi (Bài tập 1- SGK/9) - GV nªu cÇu bµi tËp 1: NhËn xÐt vÒ nh÷ng hµnh vi, ViÖc lµm cña tõng b¹n mçi trêng hîp sau: + Bạn Dung thích múa, hát Vì bạn đã ghi tên tham gia vào đội văn nghệ lớp + §Ó chuÈn bÞ cho mçi buæi liªn hoan líp, c¸c b¹n ph©n c«ng Hång mang kh¨n tr¶i bµn, Hång rÊt lo l¾ng v× nhµ m×nh kh«ng cã kh¨n nhng l¹i ng¹i kh«ng d¸m nãi + Khánh đòi bố mẹ mua cho cặp và nãi sÏ kh«ng ®i häc nÕu kh«ng cã cÆp míi - GV kết luận: Việc làm bạn Dung là đúng, vì bạn đã biết bày tỏ mong muốn, nguyện vọng m×nh Cßn viÖc lµm cña b¹n Hång vµ Kh¸nh lµ không đúng Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến (Bài tập 2- SGK/10) -GV phổ biến cho HS cách bày tỏ thái độ thông qua c¸c tÊm b×a mµu: + Màu đỏ: Biểu lộ thái độ tán thành + Màu xanh: Biểu lộ thái độ phản đối + Màu trắng: Biểu lộ thái độ phân vân, lỡng lự - GV lÇn lît nªu tõng ý kiÕn bµi tËp (SGK/10) - GV yªu cÇu HS gi¶i thÝch lÝ - GV kết luận: Các ý kiến a, b, c, d là đúng ý kiến đ lµ sai v× trÎ em cßn nhá tuæi nªn mong muèn cña c¸c em nhiÒu l¹i kh«ng cã lîi cho sù ph¸t triÓn cña chÝnh c¸c em hoÆc kh«ng phï hîp víi hoµn c¶nh thực tế gia đình, đất nớc 3.Hoạt động nối tiếp - C¶ líp th¶o luËn - §¹i ®iÖn líp tr×nh bµy ý kiÕn + ViÖc lµm cña Dung phï hîp + Việc Hồng cha đúng v× b¹n ng¹i kh«ng d¸m nãi + ViÖc lµm cña Kh¸nh lµ không đúng - HS nhóm đôi thảo luận và chọn ý đúng - HS biểu lộ thái độ theo cách đã quy ớc - Vµi HS gi¶i thÝch - HS c¶ líp thùc hiÖn (16) - Thùc hiÖn yªu cÇu bµi tËp - HS thùc hiÖn theo sù híng + Em h·y viÕt, vÏ, kÓ chuyÖn hoÆc cïng c¸c b¹n dÉn cña gi¸o viªn nhóm xây dựng tiểu phẩm quyền đợc tham gia ý kiÕn cña trÎ em - Mét sè HS tËp tiÓu phÈm “Mét buæi tèi gia đình bạn Hoa” - ChuÈn bÞ bµi: TiÕt - HS l¾ng nghe _ TËp lµm v¨n §o¹n v¨n bµi v¨n kÓ chuyÖn I Mục đích yêu cầu -Cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn -Biết vận dụng hiểu biết đã có để tập tạo dựng đoạn văn kể chuyện II.ChuÈn bÞ: -Bút + phiếu khổ to viết nội dung BT1, 2, (Phần nhận xét) để khoảng trống cho HS lµm bµi theo nhãm III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Bµi míi: a)Giíi thiÖu bµi GV nªu M§YC cña tiÕt häc b) H×nh thµnh kh¸i niÖm * Híng dÉn phÇn nhËn xÐt Bµi tËp -GV nªu c©u hái gîi ý - GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i đúng: a/Nh÷ng sù viÖc t¹o thµnh cèt truyÖn Nh÷ng h¹t thãc gièng ? b/ Mỗi việc đợc kể đoạn v¨n nµo? -HS l¾ng nghe Bµi tËp -HS trao đổi theo cặp, trả lời: a) - Sù viÖc 1: Nhµ vua muèn t×m ngêi trung thùc để truyền ngôi, nghĩ kế luộc chín thóc giống råi ®em giao cho d©n chóng, giao hÑn: thu hoạch đợc nhiều thóc thì đợc truyền ngôi, kh«ng cã thãc th× sÏ bÞ trõng ph¹t - Sù viÖc 2: Chó bÐ Ch«m dèc c«ng ch¨m sãc mµ thãc ch¼ng n¶y mÇm - Sù viÖc 3: Ch«m d¸m t©u víi vua sù thËt tríc sù ng¹c nhiªn cña mäi ngêi - Sù viÖc 4: Nhµ vua khen ngîi Ch«m trung thực, dũng cảm; định truyền ngôi cho Ch«m b) - Sự việc đợc kể đoạn (3 dòng đầu) - Sự việc đợc kể đoạn (2 dòng tiếp) - Sự việc đợc kể đoạn (8 dòng tiếp) - Sự việc đợc kể đoạn (4 dòng còn lại) Bµi tËp - Chç më ®Çu ®o¹n v¨n lµ chç ®Çu dßng, viÕt lïi vµo « - Chç kÕt thóc ®o¹n v¨n lµ chç chÊm xuèng dßng Bµi tËp - DÊu hiÖu gióp em nhËn chç më ®Çu & kÕt thóc ®o¹n v¨n? - GV nãi thªm: §«i lóc xuèng dßng vÉn cha hÕt ®o¹n v¨n (cã nhiÒu lêi tho¹i th× ph¶i xuèng dßng nhiÒu lÇn míi hÕt ®o¹n v¨n) Bµi tËp - Mçi ®o¹n v¨n bµi v¨n kÓ chuyÖn kÓ ®iÒu g× ? - Làm nào để đánh dấu chỗ Bµi tËp b¾t ®Çu vµ kÕt thóc mét ®o¹n v¨n - Mçi ®o¹n v¨n bµi v¨n kÓ chuyÖn kÓ mét * Ghi nhí kiÕn thøc sù viÖc mét chuçi sù viÖc lµm nßng cèt cho diÔn biÕn cña truyÖn - HÕt mét ®o¹n v¨n, cÇn chÊm xuèng dßng - HS lần lợt đọc to phần ghi nhớ SGK (17) c) Híng dÉn luyÖn tËp - GV gi¶i thÝch thªm: ba ®o¹n nµy nãi vÒ mét em bÐ võa hiÕu th¶o võa thËt thµ, trung thùc Em lo thiÕu tiÒn mua thuèc cho mẹ nhng thật thà trả lại đồ ngời khác đánh rơi Yêu cầu bài tập là: đoạn 1, đã viết hoàn chỉnh Đoạn cã phÇn më ®Çu, kÕt thóc, cha viÕt phÇn th©n ®o¹n C¸c em ph¶i viÕt bæ sung phÇn thân đoạn còn thiếu để hoàn chỉnh đoạn - HS đọc yêu cầu bài tập - HS làm việc cá nhân suy nghĩ, tởng tợng để viết bổ sung phần thân đoạn - Một số HS tiếp nối đọc kết lµm bµi cña m×nh C¶ líp nhËn xÐt - GV nhËn xÐt, khen ngîi, chÊm ®iÓm ®o¹n v¨n tèt 4.Hoạt động nối tiếp - Yªu cÇu HS häc thuéc phÇn ghi nhí bµi, viÕt vµo vë ®o¹n v¨n thø víi phần đã hoàn chỉnh HS nh¾c l¹i phÇn ghi nhí - ChuÈn bÞ bµi: Tr¶ bµi v¨n viÕt th _ To¸n+ I ¤n luyÖn (TuÇn 5) (Tõ Bµi 6- Bµi 10) Môc tiªu : Gióp HS : - Giúp các em củng cố cách đọc và khai thác thong tin trên biểu đồ Nắm vững tác dụng mõiloại biểu đồ Biểu đồ tranh và biểu đồ cột Tìm số TBC - Cñng cè vÒ gi¶i to¸n II Các hoạt động dạy - học : Hoạt động 1: GV nêu MĐYC tiết học Hoạt động 2: GV tổ chức hớng dẫn cho các em hoàn thành bài Bài 6: Gv cho HS đọc thông tin biểu đồ Da vào biểu đồ trả loài câu hỏi VD:a/ Ngày thứ cửa hàng bán đợc : 15 x = 75 máy điện thoại b/ Tìm TBC ngày : Lây tổng số máybán đợc ca ba ngày chia cho Bài 7: cho HS đọc thông tin biểu đồ Da vào biểu đồ trả loài câu hỏi Lu ý: Cho HS nhắc lại: muốn đổi phần đơn vị thời gian ta làm nào? Bµi 8: cho HS tù lµm bµi råi cïng c¶ líp ch÷a bµi Baig 9: Cho HS đọc đề bài Nêu cách giải  sau đó tự giải  em lên bảng trình bày Bµi 10* : Bíc t×m tæng cña sè ®Çu : 200 x = 800 Bíc TÝnh tæng cña sè víi sè thø : 800 + 210 = 1010 Bíc 3: TÝnh TBC cña sè : 1010: = 202 Hoạt động 3: Khắc sâu kiến thức trọng tâm bài học _ Sinh ho¹t I Môc tiªu: Kiểm điểm hoạt động tuần - HS thấy đợc u, khuyết điểm lớp tuần; đề phơng hớng tuÇn tíi - Phân công phụ trách ban huy chi đội II Néi dung: 1- Kiểm điểm nề nếp, họat động tuần - Ban c¸n sù líp lÇn lît tr×nh bµy theo ph©n cÊp kÕt qu¶ theo dâi thi ®ua trrong tuÇn -Lớp trởng lên báo cáo tổng hợp hoạt động tuần lớp - ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn líp - GV nhËn xÐt chung: + u ®iÓm: + Tån t¹i: (18) 2- Phæ biÕn c«ng t¸c thi ®ua tuÇn -NÒ nÕp : -Häc tËp : -TDVS : -Các hoạt động khác 3.Văn nghệ : Tổ chức cho các em múa hát mái trờng , quê hơng đất nớc (19)
- Xem thêm -

Xem thêm: GA lop4 tuan 5 CKTKN suu Nam Sach, GA lop4 tuan 5 CKTKN suu Nam Sach