0

nhannhamrathay

1 3 0
  • nhannhamrathay

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:31

-Áp dụng tính nhẩm nhân hai số, bình phương của một số khi có thể được.[r] (1)-Áp dụng tính nhẩm nhân hai số, bình phương số có thể - Cơ sở tính toán từ các công thức sau và tương tự: (chú ý các phần “thừa-thiếu”: a,b) * (100 + a)(100 + b) = 100.100 + 100b + 100a + ab = 100(100 + a + b) + ab dạng: XY00 + ab * ( 50 + a )( 50 + b ) = 50.50 + 50b + 50a + ab = 50( 50 + a + b) + ab = 50+a+ b 100+ab dạng: XY00 + ab ÁP DỤNG : 1/ Nhân hai số “gần” 100 -Vd1: 107.112 (phần thừa 100 là và 12) 100+7+12 = 119 7.12 = 84 kết quả: 11 984 -Vd2: 97.88 (so với 100: thiếu 3, thừa 12) 88-3 = 85 3.12 = 36 kết quả: 8536 -Vd3: 94.112 (so với 100: thiếu 6, thừa 12) 112-6 = 106 6.12 = 72 kết quả: 10600 -72 = 10 528 2/ Nhân hai số “gần” 50 *nhớ chia - Vd1: 57.53 (so với 50: thừa 7và 3) ( 57+3):2 = 30 7.3 = 21 kết quả: 3021 - Vd2: 36.48 (so với 50: thiếu 14 và 2) (36-2):2 = 17 14.2 = 28 kết quả: 1728 - Vd3: 37.53 (so với 50: thiếu 13, thừa 3) (37+3):2 = 20 13.3 = 39 kết quả: 2000-39 = 1961 - Vd4: 37.52 (so với 50: thiếu 13, thừa 2) (37+2):2 = 19,5 13.2 = 26 kết quả: 1950-26 = 1924 (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: nhannhamrathay, nhannhamrathay