0

Tài liệu Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm dòng ngắn mạch trên lưới truyền tải

105 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN LONG ĐĂNG VƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM DÒNG NGẮN MẠCH TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 07 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN LONG ĐĂNG VƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM DÒNG NGẮN MẠCH TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HUỲNH CHÂU DUY TP HỒ CHÍ MINH, tháng 07 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS HUỲNH CHÂU DUY (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng TS Nguyễn Xuân Hoàng Việt Chủ tịch GS TS Lê Kim Hùng Phản biện PGS TS Lê Chí Kiên Phản biện PGS TS Ngô Cao Cường Ủy viên TS Đoàn Thị Bằng Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày 23 tháng 01năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : Nguyễn Long Đăng Vương Giới tính : Nam Ngày, tháng, năm sinh : 20/07/78 Nơi sinh: TP.HCM Chuyên ngành : KỸ THUẬT ĐIỆN MSHV : 1441830045 I- Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới truyền tải II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu tổng quan dòng điện ngắn mạch lưới điện truyền tải - Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải - Áp dụng giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải III- Ngày giao nhiệm vụ: 23/01/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30/8/2016 V- Cán hướng dẫn: TS HUỲNH CHÂU DUY CÁN BỘ HUỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nghiên cứu trình bày Luận văn trung thực chưa công bố đâu Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn Tôi xin cam đoan nội dung tham khảo Luận văn trích dẫn đầy đủ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Long Đăng Vương ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin chân thành cám ơn Thầy TS HUỲNH CHÂU DUY tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đóng góp ý kiến q báu cho q trình thực Luận văn Xin cám ơn quý Thầy, Cô trang bị cho kiến thức quý báu q trình học tập giúp tơi đủ lực để thực Luận văn Xin cảm ơn tập thể lớp 14SMĐ21 động viên giúp đỡ trình thực Luận văn Cuối cùng, xin cám ơn Trường Đại học Công nghệ Tp HCM; Khoa Cơ - Điện - Điện tử; Phòng Quản lý Khoa học - Đào tạo sau Đại học Cơ quan nơi công tác tạo điều kiện tốt cho thực Luận văn Nguyễn Long Đăng Vương iii TÓM TẮT Luận văn tập trung vấn đề liên quan đến Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải mà bao gồm nội dung sau: + Chương 1: Giới thiệu chung + Chương 2: Tổng quan ngắn mạch lưới điện truyền tải + Chương 3: Nghiên cứu giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải + Chương 4: Áp dụng giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải + Chương 5: Kết luận hướng phát triển tương lai iv ABSTRACT The thesis presents issues relating to "Reduction of short-circuit current in transmission power systems" that includes the following contents: + Chapter 1: Introduction + Chapter 2: Literature review for reducing of short-circuit current in transmission power systems + Chapter 3: Proposals for reducing of short-circuit current in transmission power systems + Chapter 4: Solution applying for reducing of short-circuit current in transmission power systems + Chapter 5: Conclusions and future works v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI C M N ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv ANH M C CÁC HÌNH viii ANH M C CÁC NG x Chương Giới thiệu chung 1.1 Giới thiệu 1.2 Mục tiêu nội dung nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục luận văn Chương Tổng quan dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải 2.1 Giới thiệu 2.2 Tương đương hệ thống điện 2.2.1 Xác định thông số mạng hai cửa 2.2.2 Tổng trở tương đương từ thông số mạng hai cửa 10 2.2.3 Mạch tương đương đường dây ngắn mạch ba pha qua tổng trở chạm 11 2.3 Phân tích cố ba pha đường dây 12 2.3.1 Trước cố 12 2.3.2 Khi có cố 13 2.3.3 Khi có cố khơng xét đến dòng tải .14 2.4 Nguyên nhân dòng ngắn mạch tăng cao 15 2.5 Thông số ảnh hưởng đến tăng dòng ngắn mạch 15 2.5.1 Khi ngắn mạch pha (ngắn mạch đối xứng) .15 2.5.2 Khi ngắn mạch không đối xứng N(1), N(1,1), N(2) 15 2.5.3 Điện kháng thứ tự nghịch (TTN) thứ tự không (TTK) phần tử 16 2.5.4 Sơ đồ thay (song song, nối tiếp, ) 18 vi CHƯ NG 21 NGHIÊN CỨU GI I PHÁP GI M DÒNG NGẮN MẠCH TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN T I .21 3.1 Nguyên nhân tăng cao dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải 21 3.2 Giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải 21 3.2.1 Giải pháp sử dụng hệ thống truyền tải điện DC 21 3.2.2 Giải pháp sử dụng DVR (Dynamic Voltage Restorer) 24 3.2.3 Giải pháp gỡ bỏ cuộn tam giác máy biến áp 26 3.2.4 Giải pháp ứng dụng thiết bị điện tử công suất kết hợp thiết bị kháng hạn chế dòng ngắn mạch .26 3.2.5 Giải pháp sử dụng thiết bị điện tử công suất kết hợp thiết bị kháng hạn dòng tụ điện bù dọc 27 3.3 Đánh giá lựa chọn giải pháp 29 3.4 Lựa chọn kháng hạn dòng ngắn mạch 31 3.4.1 Giới thiệu 32 3.4.2 Các sơ đồ lắp kháng .32 3.4.3 Tính tốn lựa chọn thơng số kháng hạn dịng 34 3.5 Kiểm tra giá trị TRV RRRV máy cắt ngăn lắp đặt kháng hạn chế dòng ngắn mạch 35 3.6 Hạn chế TRV RRRV cho máy cắt có lắp kháng hạn chế dịng ngắn mạch 36 CHƯ NG 38 ÁP D NG GI I PHÁP GI M DÒNG NGẮN MẠCH TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN T I .38 4.1 Giới thiệu 38 4.2 Tính tốn dịng điện ngắn mạch lưới điện truyền tải 38 4.2.1 Thông số lưới điện 38 4.2.2 Trường hợp ngắn mạch pha cân .43 4.2.3 Trường hợp ngắn mạch pha chạm đất 51 4.2.4 Trường hợp ngắn mạch pha 56 4.2.5 Trường hợp ngắn mạch pha chạm đất .60 4.3 Áp dụng giải pháp hạn chế dòng ngắn mạch 65 4.3.1 Giải pháp lắp đặt kháng điện hạn chế dòng ngắn mạch 65 77 0.1137 0.0491 0.0491 10 0.1262 0.0552 0.0552 10 0.1087 0.0540 0.0540 11 10 0.2327 0.1114 0.1114 NHAP VAO NUT SU CO KHAC? NHAP 'y' HOAC 'n' -> 'n' >> 4.3.4 Trường hợp ngắn mạch pha Sự cố ngắn mạch pha xét đến nút 1, 6, 10 >> llfault(z1,Z1,z2,Z2) PHAN TICH SU CO NGAN MACH PHA NHAP VAO VI TRI NUT BI SU CO -> NHAP VAO TONG TRO SU CO Zf = R + j*X O DANG SO PHUC Zf = j*0.1 SU CO NGAN MACH TAI NUT TONG CUONG DO DONG DIEN SU CO = 4.1623 dvtd GIA TRI DIEN AP NUT KHI XAY RA SU CO TRONG dvtd So -Bien dien ap - Nut Pha a Pha b Pha c 1.0000 0.5206 0.5618 1.0000 0.5206 0.5618 1.0000 0.6609 0.6507 1.0000 0.5206 0.5618 1.0000 0.6609 0.6507 1.0000 0.8741 0.8250 1.0000 0.8741 0.8250 1.0000 0.9720 0.9652 1.0000 0.9720 0.9652 10 1.0000 0.9842 0.9787 78 11 1.0000 0.9973 0.9964 GIA TRI CUONG DO DONG DEN NHANH CHO SU CO TAI NUT Tu Den -Bien dong dien Nut Nut Pha a Pha b Pha c F 0.0000 4.1623 4.1623 0.0000 1.0679 1.0679 0.0000 1.1739 1.1739 0.0000 1.0679 1.0679 0.0000 0.1380 0.1380 10 0.0000 0.1537 0.1537 10 0.0000 0.1380 0.1380 11 10 0.0000 0.2917 0.2917 NHAP VAO NUT SU CO KHAC? NHAP 'y' HOAC 'n' -> 'y' NHAP VAO VI TRI NUT BI SU CO -> NHAP VAO TONG TRO SU CO Zf = R + j*X O DANG SO PHUC Zf = j*0.1 SU CO NGAN MACH TAI NUT TONG CUONG DO DONG DIEN SU CO = 7.1190 dvtd GIA TRI DIEN AP NUT KHI XAY RA SU CO TRONG dvtd So -Bien dien ap - Nut Pha a Pha b Pha c 1.0000 0.7740 0.7180 1.0000 0.7740 0.7180 1.0000 0.6972 0.6666 1.0000 0.7740 0.7180 1.0000 0.6972 0.6666 1.0000 0.6102 0.6173 1.0000 0.6102 0.6173 1.0000 0.9098 0.9162 79 1.0000 0.9098 0.9162 10 1.0000 0.9479 0.9471 11 1.0000 0.9910 0.9909 GIA TRI CUONG DO DONG DEN NHANH CHO SU CO TAI NUT Tu Den -Bien dong dien Nut Nut Pha a Pha b Pha c 0.0000 0.4467 0.4467 0.0000 0.4910 0.4910 0.0000 0.4467 0.4467 F 0.0000 7.1190 7.1190 0.0000 0.3810 0.3810 10 0.0000 0.4244 0.4244 10 0.0000 0.3810 0.3810 11 10 0.0000 0.8054 0.8054 NHAP VAO NUT SU CO KHAC? NHAP 'y' HOAC 'n' -> 'y' NHAP VAO VI TRI NUT BI SU CO -> 10 NHAP VAO TONG TRO SU CO Zf = R + j*X O DANG SO PHUC Zf = j*0.1 SU CO NGAN MACH TAI NUT 10 TONG CUONG DO DONG DIEN SU CO = 7.3445 dvtd GIA TRI DIEN AP NUT KHI XAY RA SU CO TRONG dvtd So -Bien dien ap - Nut Pha a Pha b Pha c 1.0000 0.9695 0.9638 1.0000 0.9695 0.9638 1.0000 0.9588 0.9556 1.0000 0.9695 0.9638 1.0000 0.9588 0.9556 80 1.0000 0.9459 0.9458 1.0000 0.9459 0.9458 1.0000 0.6489 0.6404 1.0000 0.6489 0.6404 10 1.0000 0.6199 0.6208 11 1.0000 0.9270 0.9271 GIA TRI CUONG DO DONG DEN NHANH CHO SU CO TAI NUT 10 Tu Den -Bien dong dien Nut Nut Pha a Pha b Pha c 0.0000 0.0553 0.0553 0.0000 0.0608 0.0608 0.0000 0.0553 0.0553 0.0000 0.3697 0.3697 10 0.0000 0.4119 0.4119 10 0.0000 0.3697 0.3697 10 F 0.0000 7.3445 7.3445 11 10 0.0000 6.5632 6.5632 NHAP VAO NUT SU CO KHAC? NHAP 'y' HOAC 'n' -> 'y' NHAP VAO VI TRI NUT BI SU CO -> NHAP VAO TONG TRO SU CO Zf = R + j*X O DANG SO PHUC Zf = j*0.1 SU CO NGAN MACH TAI NUT TONG CUONG DO DONG DIEN SU CO = 3.5740 dvtd GIA TRI DIEN AP NUT KHI XAY RA SU CO TRONG dvtd So -Bien dien ap - Nut Pha a Pha b Pha c 1.0000 0.7241 0.6746 1.0000 0.7241 0.6746 1.0000 0.4993 0.5608 81 1.0000 0.7241 0.6746 1.0000 0.4993 0.5608 1.0000 0.8625 0.8089 1.0000 0.8625 0.8089 1.0000 0.9693 0.9620 1.0000 0.9693 0.9620 10 1.0000 0.9827 0.9767 11 1.0000 0.9970 0.9960 GIA TRI CUONG DO DONG DEN NHANH CHO SU CO TAI NUT Tu Den -Bien dong dien Nut Nut Pha a Pha b Pha c 0.0000 1.5568 1.5568 F 0.0000 3.5740 3.5740 0.0000 0.4386 0.4386 0.0000 2.0186 2.0186 0.0000 0.1511 0.1511 10 0.0000 0.1684 0.1684 10 0.0000 0.1511 0.1511 11 10 0.0000 0.3195 0.3195 NHAP VAO NUT SU CO KHAC? NHAP 'y' HOAC 'n' -> 'n' 4.3.5 Trường hợp ngắn mạch pha chạm đất Sự cố ngắn mạch pha chạm đất xét đến nút 1, 6, 10 >> dlgfault(z0,Z0,z1,Z1,z2,Z2) 82 PHAN TICH SU CO PHA CHAM DAT NHAP VAO VI TRI NUT BI SU CO -> NHAP VAO TONG TRO SU CO Zf = R + j*X O DANG SO PHUC Zf = j*0.1 SU CO PHA CHAM DAT TAI NUT TONG CUONG DO DONG DIEN SU CO = 3.3533 dvtd GIA TRI DIEN AP NUT KHI XAY RA SU CO TRONG dvtd So -Bien dien ap - Nut Pha a Pha b Pha c 0.9005 0.3353 0.3353 0.8507 0.3858 0.3858 0.8961 0.5376 0.4900 0.8507 0.3858 0.3858 0.8961 0.5376 0.4900 0.9541 0.8242 0.7572 0.9541 0.8242 0.7572 0.9903 0.9613 0.9518 0.9903 0.9613 0.9518 10 0.9943 0.9780 0.9707 11 0.9990 0.9962 0.9950 GIA TRI CUONG DO DONG DEN NHANH CHO SU CO TAI NUT Tu Den -Bien dong dien nhanh nut nut Pha a F 0.0000 0.2116 0.2116 0.2116 0.1631 1.4030 1.4518 0.2409 1.5372 1.5802 0.2686 1.4030 1.4203 0.0347 0.1807 0.1841 Pha b 5.5787 Pha c 5.8526 83 10 0.0388 0.2014 0.2050 10 0.0369 0.1806 0.1837 11 10 0.0768 0.3819 0.3886 NHAP VAO NUT SU CO KHAC? NHAP 'y' HOAC 'n' -> 'y' NHAP VAO VI TRI NUT BI SU CO -> NHAP VAO TONG TRO SU CO Zf = R + j*X O DANG SO PHUC Zf = j*0.1 SU CO PHA CHAM DAT TAI NUT TONG CUONG DO DONG DIEN SU CO = 4.0992 dvtd GIA TRI DIEN AP NUT KHI XAY RA SU CO TRONG dvtd So -Bien dien ap - Nut Pha a Pha b Pha c 0.9434 0.6347 0.5175 0.9407 0.6366 0.5201 0.9294 0.5274 0.4533 0.9407 0.6366 0.5201 0.9294 0.5274 0.4533 0.9432 0.4099 0.4099 0.9432 0.4099 0.4099 0.9826 0.8430 0.8517 0.9826 0.8430 0.8517 10 0.9900 0.9085 0.9062 11 0.9983 0.9842 0.9838 GIA TRI CUONG DO DONG DEN NHANH CHO SU CO TAI NUT Tu Den -Bien dong dien nhanh nut nut 0.0804 0.7626 0.7573 0.0577 0.8420 0.8338 0.0099 0.0099 0.0099 Pha a Pha b Pha c 84 0.0321 0.7724 0.7571 F 0.0000 12.2240 12.2929 0.0401 0.6493 0.6517 10 0.0471 0.7241 0.7248 10 0.0716 0.6473 0.6484 11 10 0.1334 1.3697 1.3720 NHAP VAO NUT SU CO KHAC? NHAP 'y' HOAC 'n' -> 'y' NHAP VAO VI TRI NUT BI SU CO -> 10 NHAP VAO TONG TRO SU CO Zf = R + j*X O DANG SO PHUC Zf = j*0.1 SU CO PHA CHAM DAT TAI NUT 10 TONG CUONG DO DONG DIEN SU CO = 3.9913 dvtd GIA TRI DIEN AP NUT KHI XAY RA SU CO TRONG dvtd So -Bien dien ap - Nut Pha a Pha b Pha c 0.9931 0.9452 0.9358 0.9930 0.9452 0.9359 0.9913 0.9262 0.9209 0.9930 0.9452 0.9359 0.9913 0.9262 0.9209 0.9903 0.9027 0.9025 0.9903 0.9027 0.9025 0.9276 0.4629 0.4430 0.9276 0.4629 0.4430 10 0.9653 0.3991 0.3991 11 0.9932 0.8657 0.8655 GIA TRI CUONG DO DONG DEN NHANH CHO SU CO TAI NUT 10 Tu Den nut nut -Bien dong dien nhanh -Pha a Pha b Pha c 85 0.0098 0.0963 0.0960 0.0095 0.1060 0.1055 0.0004 0.0004 0.0004 0.0077 0.0967 0.0958 0.0593 0.6443 0.6421 10 0.0275 0.7205 0.7196 10 0.0988 0.6873 0.6560 10 F 0.0000 12.9067 12.9071 11 10 0.5260 11.4530 11.4755 NHAP VAO NUT SU CO KHAC? NHAP 'y' HOAC 'n' -> 'y' NHAP VAO VI TRI NUT BI SU CO -> NHAP VAO TONG TRO SU CO Zf = R + j*X O DANG SO PHUC Zf = j*0.1 SU CO PHA CHAM DAT TAI NUT TONG CUONG DO DONG DIEN SU CO = 3.0498 dvtd GIA TRI DIEN AP NUT KHI XAY RA SU CO TRONG dvtd So -Bien dien ap - Nut Pha a Pha b Pha c 0.9054 0.6361 0.5397 0.8955 0.6418 0.5489 0.9053 0.3050 0.3050 0.8955 0.6418 0.5489 0.9053 0.3050 0.3050 0.9477 0.8161 0.7424 0.9477 0.8161 0.7424 0.9887 0.9597 0.9489 0.9887 0.9597 0.9489 10 0.9934 0.9771 0.9690 11 0.9989 0.9961 0.9947 86 GIA TRI CUONG DO DONG DEN NHANH CHO SU CO TAI NUT Tu Den -Bien dong dien nhanh nut nut 0.2856 1.9689 2.0076 0.0363 0.0363 0.0363 F 0.0000 4.4878 4.9625 0.1166 0.5436 0.5645 0.4268 2.5278 2.6056 0.0389 0.1877 0.1944 10 0.0437 0.2092 0.2165 10 0.0428 0.1871 0.1941 11 10 0.0883 0.3960 0.4105 Pha a Pha b Pha c NHAP VAO NUT SU CO KHAC? NHAP 'y' HOAC 'n' -> 'n' >> ảng 4.3 Kết tính tốn dịng ngắn mạch sau đặt thêm kháng điện hạn dòng đường dây TT 4A, D4B D5 ạng ngắn mạch òng ngắn mạch vị trí (đvtđ) 10 Ngắn mạch pha 3,8785 5,8259 5,9554 3,4292 Ngắn mạch pha chạm đất 4,3833 6,3372 6,2802 3,8491 Ngắn mạch pha 4,1623 7,1190 7,3445 3,5740 Ngắn mạch pha chạm đất 3,3533 4,0992 3,9913 3,0498 87 ảng 4.4 Kết hạn chế dòng ngắn mạch TT ạng ngắn mạch Kết hạn chế dòng ngắn mạch (%) 10 Ngắn mạch pha 3,14 13,53 12,19 4,70 Ngắn mạch pha chạm đất 2,37 10,95 9,94 3,56 Ngắn mạch pha 3,85 19,08 17,36 5,58 Ngắn mạch pha chạm đất 0,93 4,65 4,46 1,45 ảng 4.4 cho thấy dòng ngắn mạch tất trường hợp giảm so với trước đặt kháng điện hạn dòng đường dây 4A, D4B D5, đặc biệt dòng ngắn mạch giảm mạnh đến gần 20% vị trí ngắn mạch nút số 10 Điều chứng tỏ giải pháp đặt kháng điện hiệu việc hạn chế dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải 88 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI 5.1 Kết luận Giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải vấn đề quan trọng cấp thiết lưới điện Đặc biệt, giai đoạn này, lưới điện phát triển mạnh mẽ Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải” thực nhằm mục đích đưa nhìn tổng quan nguyên nhân tăng cao dòng ngắn mạch giải pháp hạn chế dòng ngắn mạch mà bao gồm: + Giải pháp sử dụng hệ thống truyền tải điện DC + Giải pháp sử dụng DVR + Giải pháp gỡ bỏ cuộn tam giác máy biến áp + Giải pháp ứng dụng thiết bị điện tử công suất kết hợp thiết bị kháng hạn chế dòng ngắn mạch + Giải pháp sử dụng thiết bị điện tử công suất kết hợp thiết bị kháng hạn dòng tụ điện bù dọc Trên giải pháp, luận văn tiến hành phân tích giải pháp lựa chọn giải pháp hạn chế dòng ngắn mạch cho phù hợp với tiêu chí kỹ thuật kinh tế vận hành hệ thống điện, đặc biệt lưới điện truyền tải Giải pháp mà luận văn đề xuất áp dụng cho lưới điện truyền tải lắp đặt kháng điện hạn dòng ngắn mạch Luận văn trình bày nội dung sau: Chương giới thiệu chung mục tiêu nghiên cứu tính cấp thiết tốn giảm giá trị dòng điện ngắn mạch lưới điện truyền tải Chương trình bày tổng quan vấn đề liên quan đến dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải Chương trình bày nguyên nhân tăng cao dòng ngắn mạch giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải Trên sở giải pháp, luận văn phân tích, đánh giá lựa chọn giải pháp phù hợp cho cấu trúc lưới điện 89 Chương áp dụng giải pháp đề xuất cho việc giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải Giải pháp áp dụng lắp đặt kháng điện hạn chế dòng ngắn mạch Kết cho thấy dòng ngắn mạch trường hợp ngắn mạch pha, ngắn mạch pha chạm đất, ngắn mạch pha, ngắn mạch pha chạm đất giảm so với trước đặt kháng điện hạn dòng, khoảng gần 20% Điều chứng tỏ giải pháp đặt kháng điện hiệu việc hạn chế dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải 5.2 Hướng phát triển tương lai Với kết đạt được, cần phải nhìn nhận giải pháp đề xuất áp dụng cho mục tiêu giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải chưa phân tích vấn đề sau mà xem xét phân tích sâu định hướng phát triển tương lai đề tài - Chi tiêu kỹ thuật: + ài toán ổn định hệ thống điện lắp đặt thêm kháng điện hạn dịng ngắn mạch + ài tốn phân bố công suất tổn thất điện lưới điện lắp đặt thêm kháng điện hạn dòng ngắn mạch - Chi tiêu kinh tế: + ài toán tối ưu hóa chi phí vận hành lưới điện lắp đặt thêm kháng điện hạn dịng ngắn mạch Ngồi ra, tương lai, giải pháp giảm dòng ngắn mạch khác xem xét áp dụng để có sở thực nghiệm phục vụ cho việc so sánh, đánh giá lựa chọn giải pháp giảm dòng ngắn mạch hợp lý Một lưới điện lớn mà áp dụng giải pháp đề xuất định hướng phát triển tương lai đề tài 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030 (QHĐ HC) [2] Quyết định số 3134/QĐ-BCT, ngày 13/6/2014 Bộ Công Thương việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện truyền tải năm 2015, có xét đến năm 2019 (QĐ 3134) [3] Các định phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố [4] Thông tư số 12/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 Bộ Công Thương việc quy định hệ thống điện truyền tải (Thông tư 12/2010/TT-BCT) [5] Thông tư số 39/2015/TT- CT ngày 18 tháng 11 năm 2015 Bộ Công Thương việc quy định hệ thống điện phân phối (Thông tư 39/2015/TT-BCT) [6] Quyết định số 216/QĐ-NPT ngày 22/3/2011 việc phê duyệt đề cương chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho lưới điện truyền tải Việt Nam giai đoạn 10 năm (2011-2020) [7] Công văn số 0187/NPT-KH-KT ngày 19/01/2011 Tổng công ty truyền tải điện quốc gia việc lập giải pháp tổng thể hạn chế dịng ngắn mạch cho lưới điện truyền tải [8] Cơng văn số 1077/NPT-QLĐT ngày 05/04/2012 Tổng công ty truyền tải điện quốc gia việc báo cáo giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho lưới truyền tải [9] Công văn số 704/EVNNPT-KT ngày 11/03/2013 Tổng công ty truyền tải điện quốc gia việc báo cáo nghiên cứu giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho lưới truyền tải điện giai đoạn 2011-2020 [10] Công văn số 3281/EVNNPT-KT ngày 17/09/2013 Tổng công ty truyền tải điện quốc gia báo cáo nghiên cứu giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho lưới truyền tải điện giai đoạn 2011-2020 [11] Thông báo số 98/TB-EVN ngày 05/4/2016 EVN kết luận Phó Tổng giám đốc Ngô Sơn Hải họp đề án nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho lưới điện truyền tải Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Tổng công ty truyền tải điện quốc gia 91 [12] Công văn số 1362/EVNNPT-KT+KH ngày 12/04/2016 Tổng công ty truyền tải điện quốc gia việc thực đề án nghiên cứu giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho lưới truyền tải điện [13] Công văn số 2934/EVNNPT-ĐTX ngày 12/04/2016 PTC4 việc tiếp tục hoàn thiện đề án nghiên cứu giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho lưới truyền tải giai đoạn 2011-2020 [14] Công văn số 1418/EVNNPT-KT-KH ngày 15/04/2016 Tổng công ty truyền tải điện quốc gia việc thực đề án nghiên cứu giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho lưới truyền tải điện [15] Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Thế Thắng, “Các giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải, ứng dụng khu vực miền đông nam bộ”, 2013 [16] Trần ách, Lưới điện hệ thống điện, Nhà xuất khoa học - Kỹ thuật, 2008 [17] Nguyễn Hoàng Việt, Phan Thị Thanh Bình Huỳnh Châu Duy, Ngắn mạch ổn định hệ thống điện, Nhà xuất Đại học Quốc gia TP HCM, 2013 [18] Hadi Saadat, Power system analysis, McGraw-Hill Publishing, 2001 ... Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới truyền tải II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu tổng quan dòng điện ngắn mạch lưới điện truyền tải - Nghiên cứu đề xuất giải pháp. .. - Nghiên cứu tổng quan dòng điện ngắn mạch lưới điện truyền tải - Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền tải 3 - Áp dụng giải pháp giảm dòng ngắn mạch lưới điện truyền. .. truyền tải 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tưởng phạm vi nghiên cứu đề tài là: - Đối tượng nghiên cứu đề tài lưới điện truyền tải - Phạm vi nghiên cứu đề tài đề xuất giải pháp giảm dòng ngắn mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm dòng ngắn mạch trên lưới truyền tải, Tài liệu Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm dòng ngắn mạch trên lưới truyền tải