0

Đánh giá thực trạng nguồn vốn cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn xã pá lông, huyện thuận châu, tỉnh sơn la

77 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - VỪ A SỀNH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGUỒN VỐN CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PÁ LÔNG, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Khoa: Kinh tế & PTNT Lớp: K48 – KTNN Khóa học: 2016 - 2020 Thái Nguyên - năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - VỪ A SỀNH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGUỒN VỐN CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PÁ LƠNG, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Khoa: Kinh tế & PTNT Lớp: K48 – KTNN Khóa học: 2016 – 2020 Giảng viên hướng dẫn: TS Dương Hoài An Thái Nguyên - năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá thực trạng nguồn vốn cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội địa bàn xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La” Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn thầy cô Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình truyền đạt kiến thức năm học tập, với vốn kiến thức tiếp thu trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà cịn hành trang q báu để bước vào đời sống cách vững tự tin Để có kết này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến T.S: Dương Hồi An tận tình bỏ nhiều thời gian quý báu để hướng dẫn suốt q trình viết khóa luận tốt nghiệp Đồng thời, tơi xin cảm ơn cô, chú, bác UBND xã Pá Lông tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất bạn bè, người thân gia đình người ln bên cạnh động viên giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Vừ A Sềnh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất xã Pá Lông năm 2019 14 Bảng 3.2 Tình hình dân số lao động xã Pá Lông năm 2019 16 Bảng 3.3 Kết sản xuất kinh doanh xã Pá Lông năm 2017 - 2019 18 Bảng 3.4 Bảng thống kê vật nuôi xã qua năm 2017-2019 20 Bảng 4.1 Bình quân thay đổi thu nhập hộ vay vốn 56 Bảng 4.2 Các hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức cho người dân sử dụng vốn có hiệu 57 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Hộ nghèo đến vay vốn Điểm giao dịch NHCSXH xã Pá Lơng Hình 4.1: Biểu đồ thể địa hộ vay vốn năm 2020 25 Hình 4.2: Biểu đồ phân bố độ tuổi hộ vay vốn năm 2020 27 Hình 4.3: Biểu đồ thể giới tính hộ vay vốn năm 2020 27 Hình 4.4: Biểu đồ thể trình độ văn hóa hộ vay vốn năm 2020 28 Hình 4.5: Biểu đồ thể trình độ chun mơn hộ vay vốn năm 2020 30 Hình 4.6: Biểu đồ thể số nhân hộ vay vốn năm 2020 31 Hình 4.7: Biểu đồ thể số lao động hộ vay vốn năm 2020 32 Hình 4.8: Biểu đồ thể diện tích đất nơng nghiệp hộ vay vốn năm 2020 33 Hình 4.9: Biểu đồ thể diện tích đất hộ vay vốn năm 2020 34 Hình 4.10: Biểu đồ thể số lượng gia cầm hộ vay vốn năm 2020 35 Hình 4.11: Biểu đồ thể số lượng gia súc hộ vay vốn năm 2020 36 Hình 4.12: Biểu đồ thể đơn vị ủy thác cho vay vốn hộ nghèo năm 2020 37 Hình 4.13: Biểu đồ thể thời gian đến Điểm giao dịch gần 38 Hình 4.14: Biểu đồ thể trị giá khoản vay 39 Hình 4.15: Biểu đồ thể trị giá khoản vay nhu cầu vay vốn hộ vay vốn 40 Hình 4.16: Biểu đồ thể trị giá khoản vay cần thêm hộ vay vốn 41 Hình 4.17: Biểu đồ thể lãi suất cho vay hộ vay vốn năm 2020 42 Hình 4.18: Biểu đồ lãi suất so với khả chi trả hộ vay vốn năm 2020 43 Hình 4.19: Biểu đồ thể thời hạn vay vốn 44 Hình 4.20: Biểu đồ thể thời hạn vay vốn so với nhu cầu hộ 44 Hình 4.21: Biểu đồ thể mục đích vay vốn hộ 45 Hình 4.22: Biểu đồ thể thời gian hoàn tất thủ tục vay vốn 46 Hình 4.23: Biểu đồ thể trợ giúp để hồn thiện thủ tục vay vốn 47 Hình 4.24: Biểu đồ thể đánh giá mức độ phức tạp thủ tục vay vốn 48 Hình 4.25: Biểu đồ thể thời gian để hoàn tất thủ tục trả tiền 49 Hình 4.26: Biểu đồ thể mức độ phức tạp thủ tục trả tiền 51 Hình 4.27: Biểu đồ thể thời gian Ngân hàng bên liên quan thẩm định đơn vay vốn 52 Hình 4.28: Biểu đồ thể mức độ phức tạp quy trình thẩm định đơn vay vốn 53 Hình 4.29: Biểu đồ thể thời gian để bình xét hộ nghèo 54 Hình 4.30: Biểu đồ thể mức độ minh bạch bình xét hộ nghèo địa phương 55 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa XĐGN Xóa đói giảm nghèo CSXH Chính sách xã hội ĐCSVN Đảng cộng sản việt nam HN Hộ nghèo SXKD Sản xuất kinh doanh TD Tín dụng HSSV Học sinh sinh viên TK&VV Tiết kiệm vay vốn NHCSXH Ngân hàng Chính sách xã hội HTX Hợp tác xã ĐU Đảng ủy UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân CNH – HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại GD&ĐT Giáo dục đào tạo THCS Trung học sở KHKT Khoa học kỹ thuật ĐTCS Đối tượng sách KT – XH Kinh tế - xã hội TCTDNT Tổ chức tín dụng nơng thơn v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ, CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu PHẦN CƠ SƠ KHOA HỌC 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm Ngân hàng Chính sách xã hội 2.1.2 Khái niệm Tín dụng 2.1.3 Vai trò việc cho vay vốn hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức trị - xã hội địa bàn xã Pá Lông 2.1.4 Vai trò việc cho vay vốn hộ nghèo Ngân hàng Chính sách đến q trình phát triển kinh tế hộ địa bàn xã Pá Lông 2.1.5 Vai trò việc cho vay vốn hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội đến sản xuất nơng nghiệp địa bàn xã Pá Lông 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Tín dụng nơng nghiệp, nơng thơn số nước giới 2.2.2 Tín dụng nơng nghiệp, nơng thơn Việt Nam 10 PHẦN ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Đặc điểm địa bàn 13 3.1.1 Vị trí địa lý 13 3.1.2 Địa hình đất đai 13 vi 3.1.3 Khí hậu 15 3.1.4 Tình hình xã hội 15 3.1.5 Tình hình kinh tế 18 3.1.6 Giới thiệu Điểm giao dịch Ngân hàng CSXH xã Pá Lông 21 3.2 Phương pháp nghiên cứu 22 3.2.1 Chọn điểm mẫu nghiên cứu 22 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 23 3.2.3 Phương pháp nghiên cứu 23 3.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 24 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Đặc điểm hộ điều tra 25 4.1.1 Đặc điểm thông tin chung chủ hộ điều tra vay vốn 25 4.1.2 Đặc điểm trình độ số nhân 28 4.1.3 Đặc điểm gia cầm, gia súc hộ vay vốn 34 4.2 Tình hình vay vốn 36 4.2.1 Đơn vị uỷ thác 36 4.2.2 Thời gian đến Điểm giao dịch gần 37 4.2.3 Trị giá khoản vay 38 4.2.4 Trị giá khoản vay so với nhu cầu vay 39 4.2.5 Trị giá khoản vay cần thêm 40 4.2.6 Lãi suất vay 41 4.2.7 Lãi suất so với khả chi trả hộ 42 4.2.8 Thời hạn vay 43 4.2.9 Thời hạn vay so với nhu cầu 44 4.2.10 Mục đích vay 45 4.2.11 Thời gian hoàn tất thủ tục vay 46 4.2.12 Trợ giúp hoàn tất thủ tục vay 47 4.2.13 Đánh giá mức độ phức tạp thủ tục vay vốn 48 4.2.14 Thời gian trả tiền 49 4.2.15 Mức độ phức tạp thủ tục trả tiền 50 4.2.16 Thời gian để Ngân hàng bên liên quan thẩm định đơn vay vốn 51 4.2.17 Mức độ phức tạp quy trình thẩm định đơn vay vốn 53 4.2.18 Thời gian để bình xét hộ nghèo 54 vii 4.2.19 Mức độ minh bạch quy trình bình xét hộ nghèo địa phương 55 4.2.20 Hiệu sử dụng vốn hộ vay 56 4.2.21 Các tổ chức hội hỗ trợ nâng cao kiến thức cho người dân sử dụng vốn hiệu 57 4.3 Phân tích thuận lợi, khó khăn hộ vay vốn Ngân hàng CSXH thông qua đơn vị uỷ thác 58 4.3.1 Đoàn niên 58 4.3.2 Hội nông dân 59 4.4 Một số giải pháp thúc đẩy chương trình cho vay vốn hộ nghèo Ngân hàng CSXH thông qua tổ chức hội 59 4.4.1 Đoàn niên 59 4.4.2 Hội nông dân 60 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến nghị 61 5.2.1 Đối với quyền địa phương 62 5.2.2 Đối với người dân 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đói nghèo vấn đề kinh tế xã hội sâu sắc, XĐGN vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài, sách xã hội quan trọng Đảng Nhà nước Trong công đổi ĐCSCVN khởi xướng lãnh đạo nhằm công nghiệp hóa - đại hóa đất nước, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ văn minh xóa đói giảm nghèo vấn đề trung tâm (Lục Thu Cúc, 2015) Giảm nghèo hay gọi vượt nghèo thoát nghèo theo tinh thần Đảng Nhà nước ta “tạo điều kiện thuận lợi để giúp đỡ người nghèo tự vươn lên, hộ nghèo khơng cịn khả lao động Nhà nước cộng đồng giúp đỡ” (Phạm Thị Thùy Trâm, 2017) Trong năm qua, sách tín dụng cho nơng nghiệp nơng thơn chìa khóa cho thực mục tiêu xóa đói giảm nghèo Theo chun gia kinh tế “vịng luẩn quẩn nghèo đói” đuổi theo người nghèo họ nắm bắt nguồn vốn sản xuất kinh doanh để tăng thu nhập Việc tiếp cận sử dụng hiệu nguồn vốn tín dụng xem cơng cụ quan trọng góp phần phá vỡ vịng luẩn quẩn Tuy nhiên hỗ trợ vốn người nghèo nghèo Vì chương trình tín dụng hộ nghèo cần kèm với chương trình giảm nghèo khác chương trình khuyến nơng, đào tạo nâng cao lực sản xuất cho hộ nghèo, đào tạo nâng cao trình độ sử dụng vốn… Các nguồn vốn hỗ trợ cần xem xét kỹ đến nhu cầu, khả sử dụng vốn hộ nghèo Các hoạt động vay vốn tín dụng dành cho HN góp phần khơng nhỏ cho cơng xóa đói giảm nghèo xã Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức tín dụng thống có vai trị quan trọng đặc biệt tồn hệ thống tín dụng vi mơ cho xóa đói giảm nghèo Trong q trình thị hóa nay, sở hạ tầng xã nâng cao, kinh tế ngày phát triển Kéo theo đó, kinh tế hộ gia đình cải thiện, mức sống ngày tăng có thêm nhiều hội, thách thức để người dân lên phát triển sản xuất, kinh doanh để thoát nghèo làm 54 4.2.18 Thời gian để bình xét hộ nghèo (Nguồn: Số liệu điều tra thực tế) Hình 4.29: Biểu đồ thể thời gian để bình xét hộ nghèo Để bên liên quan bình xét hộ nghèo địa phương, UBND xã Pá Lông đạo phân công ban nghành Đoàn thể xã, phối hợp với cấp đến hộ gia đình để tiến hành bình xét hộ nghèo Cụ thể là: + Có 22 hộ, chiếm 45,83% đánh giá bên liên quan bình xét hộ ngèo địa phương từ 41 đến 60 phút Trong số hộ cho rằng, bên liên quan xét từ 50 phút, chiếm 6,25%, 27,08% số hộ cho bên liên quan bình xét hộ nghèo 60 phút, số lại hộ chiếm 12,5% + Tổng số hộ cho bên liên quan bình xét hộ nghèo từ 20 đến 30 phút, chiếm 35,42% tổng số hộ điều tra, số hộ cho bên lên quan bình xét hộ nghèo địa phương 30 phút có 12 hộ, chiếm 25%, số lại chiếm 8,33% tổng số hộ điều tra có hộ cho 20 phút chiếm 2,08% + Các hộ đánh giá bên liên quan bình xét hộ nghèo từ 31 đến 40 phút hộ, chiếm tỷ lệ nhỏ, có hộ đánh giá bên liên quan bình xét hộ 55 nghèo 40 phút, chiếm 8,33%, số lại hộ chiếm 4,16% Số hộ cịn lại có hộ cho bên liên quan bình xét hộ nghèo 120 phút, chiếm 6,25% tổng số hộ điều tra 4.2.19 Mức độ minh bạch quy trình bình xét hộ nghèo địa phương (Nguồn: Số liệu điều tra thực tế) Hình 4.30: Biểu đồ thể mức độ minh bạch bình xét hộ nghèo địa phương Về mức độ minh bạch bên liên quan bình xét hộ nghèo Qua hình 4.30 thấy 100% hộ đánh giá mức độ minh bạch minh bạch minh bạch Nguyên nhân UBND với ban nghành Đồn thể xã, phối hợp với cấp điều tra cách công - văn minh xã hội, điều tra hộ gia đình xem có ngơ, thóc, số lượng gia cầm, gia súc tài sản gia đình… Chính vậy, hộ đánh giá bên liên quan bình xét hộ nghèo địa phương minh bạch minh bạch Cụ thể hơn: Tổng số hộ đánh giá bên liên quan bình xét hộ nghèo địa phương minh bạch 40 hộ, chiếm 83,33%, chiếm tỷ lệ cao hộ vay vốn điều tra Số hộ lại chiếm 16,67% tổng số hộ vay vốn đánh giá biên liên quan bình xét hộ nghèo minh bạch 56 4.2.20 Hiệu sử dụng vốn hộ vay Ngân hàng sách xã hội có sách ưu đãi đặc biệt cho hộ nghèo dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, biên giới vùng đặc biệt khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn thông qua tổ chức xã hội để hộ nghèo đầu tư chăn nuôi trồn trọt, hỗ trợ làm nhà ở, hỗ trợ nước vệ sinh môi trường, hướng dẫn chuyển giao tiến kĩ thuật thông qua lớp tập huấn thôn Sự quan tâm Ngân hàng Chính sách xã hội giúp cho người dân nâng cao nhận thức, có hội vươn lên khỏi đói nghèo có sống ổn định, an ninh trật tự an toàn xã hội giữ vững Bảng 4.1 Bình quân thay đổi thu nhập hộ vay vốn Trước vay vốn Sau vay vốn Chỉ tiêu Thu nhập (Tr.đ) Tỷ lệ (%) Thu nhập (Tr.đ) Tỷ lệ (%) Trồng trọt 10,16 29,33 13,26 28,81 Chăn nuôi 9,3 26,85 13,33 28,98 Buôn bán 5,26 15,18 6,65 14,46 Nghành nghề (lương) 7,43 21,45 9,5 20,64 Khác 2,49 7,19 3,27 7,11 Tổng 34,64 100 46,01 100 (Nguồn: Số liệu điều tra thực tế, 2020) Qua số liệu điều tra thấy mức thu nhập người dân trước vay vốn sau vay vốn có thay đổi đáng kể Tổng thu nhập trước vay vốn hộ 34,64 triệu đồng sau vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội thơng qua tổ chức Đồn thể xã, thu nhập hộ tăng lên 32,82% đạt 46,01 triệu đồng Sau vay vốn hộ có điều kiện đầu tư kỹ thuật, giống, chăm sóc từ nâng cao số lượng hàng hóa, sản phẩm cuối có giá trị cao chất lượng, đem lại doanh thu lợi nhuận nhiều góp phần cải thiện đời sống hộ dân 57 4.2.21 Các tổ chức hội hỗ trợ nâng cao kiến thức cho người dân sử dụng vốn hiệu Trên địa bàn nghiên cứu có nhiều tổ chức tín dụng ưu đãi khác để hỗ trợ người nghèo đồng bào dân tộc thiệu số Thực tế cho thấy nơng dân cịn khó vay vốn ngân hàng để đầu tư sản xuất nông nghiệp để mang lại hiệu kinh tế cao Điều cho thấy tổ chức hội xã làm tốt cơng tác tun truyền tổ chức tín dụng ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội đến người nghèo, khuyến cáo người dân có nhu cầu vay vốn nên tiếp cận với tổ chức tín dụng để tránh rủi ro vay vốn Ngoài việc tuyên truyền tổ chức tín dụng, tổ chức hội phối hợp với đơn vị có liên quan như: Tổ chức tín dụng, phịng khuyến nơng phịng nơng nghiệp phát triển nơng thơn tiến hành hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức hướng dẫn cho người dân sử dụng vốn hiệu Kết trình bày bảng 4.2 sau: Bảng 4.2 Các hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức cho người dân sử dụng vốn có hiệu Đơn vị: (Lớp/Lần) Các hoạt động Năm 2017 Tập huấn tín dụng Tập huấn kỹ thuật sản xuất Tham quan mơ hình kinh nghiệm Năm 2018 Năm 2019 17 19 23 (Nguồn: Báo cáo cơng tác ủy thác tín dụng Hội nơng dân Đoàn niên năm 2017-2019) Qua bảng cho thấy, năm 2017 mở 17 lớp tập huấn kỹ thuật tổ chức tập huấn tín dụng lần tham quan học tập kinh nghiệm, đến năm 2018 số lớp tập huấn tăng lên 19 lớp tập huấn kỹ thuật, lớp tập huấn tín dụng lớp tham quan mơ hình kinh nghiệm Đến năm 2019 số lượng lớp tập huấn tiếp tục tổ chức nhiều với lần tập huấn tín dụng, 23 lần tập huấn kỹ thuật sản xuất lần tham quan mơ hình học tập học tập kinh nghiệm Qua ta thấy tổ chức hội quan tâm đến đời sống hộ dân, quan tâm tình hình sử dụng vốn vay người dân Tổ chức Hội giúp cho hộ dân sử dụng đồng vốn vay cách hiệu thông qua lớp tập huấn 58 Với phương châm cầm tay việc, kết hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật chỗ giúp hộ nghèo dân tộc bỏ thói quen canh tác lạc hậu, áp dụng kỹ thuật theo hướng dẫn mang lại hiệu kinh hộ cao hơn, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao hiệu sử dụng đồng vốn Đây yếu tố định đến việc hoàn trả vốn, lãi cho Ngân hàng góp phần XĐGN Ngồi để tăng cường vai trị trách nhiệm cấp Hội, Đồn cơng tác tuyên truyền sách ưu đãi Ngân hàng đến hộ nghèo, hộ cận nghèo đối tượng sách khác Đồng thời nâng cao vai trị, trách nhiệm tổ chức Hội, Đoàn việc đạo, triển khai hoạt động vay vốn hỗ trợ người dân phát triển kinh tế làm giàu đáng Tăng cường cơng tác đạo kiểm tra, giám sát quản lý nguồn vốn tổ trưởng tổ vay vốn, thành viên tổ vay vốn, đôn đốc trả gốc, trả lãi thu hồi nợ hạn, kịp thời đưa giải pháp tháo gỡ khó khăn cơng tác quản lý vốn 4.3 Phân tích thuận lợi, khó khăn hộ vay vốn Ngân hàng CSXH thông qua đơn vị uỷ thác 4.3.1 Đoàn niên Điểm mạnh Điểm yếu Cơ hội Thách thức S1: Là Cầu nối W1: Công tác kiểm NHCSXH hộ tra, giám sát việc sử tác tập huấn cán vốn, trả lãi hàng nghèo có nhu cầu dụng nguồn vốn Đoàn sở, kết tháng hoàn trả vay vốn; hộ vay chưa nối niên vay vốn; S2: Đoàn niên thường vốn ủy thác; trung tâm địa xuyên; 02: Phối hợp chặt chẽ dụng Khoa học kỹ điểm cho hộ W2: Năng lực quản với NHCSXH, phát thuật mới; nghèo vay vốn; lý tín dụng cịn hạn huy chất lượng tín T3: Sử dụng nguồn S3: Công tác chế; dụng; đạo, công tác thu lãi W3: Chưa bám sát O3: Thông tin công thu tiền gửi tiết thực tế tiếp cận tiến khai sách cho kiệm tốt kỹ thuật mới; O1: Mở rộng công T1: Ý thức sử dụng hộ nghèo có nhu cầu vay vốn; T2: Chưa biết áp vốn vay chưa mục đích; 59 4.3.2 Hội nông dân Điểm mạnh Điểm yếu Cơ hội S1: Là Cầu nối W1: Thông tin NHCSXH hộ tun truyền cịn nghèo có nhu cầu vay hạn chế địa hình vốn hộ nghèo; thơn bản; S2: Phối hợp với W2: Năng lực quản NHCSXH hộ lí nguồn vốn tín vay vốn thực hoạt dụng tổ động tín dụng tốt; TK&VV chưa cao S3: Công tác đạo, O1: Tăng cường tiếp T1: Ý thức sử nhận vốn nâng cao dụng vốn, trả lãi chất lượng lực hàng tháng quản lý tín dụng hồn trả vốn; thời gian tới; T2: Chưa biết áp O2: Tập chung dụng Khoa học quan tâm cấp kỹ thuật mới; hoạt động tín T3: Chưa mạnh dụng; O3: Mở rộng công tác dạn đổi đầu W3: Chưa bám sát thực tế tiếp cận tiến tập huấn cán tư vốn mở rộng kỹ thuật mới; sở, kết nối niên sản xuất kinh doanh vay vốn ủy thác; thu lãi hàng tháng, vận động, đôn đốc, xử lý thu nợ tốt; Thách thức 4.4 Một số giải pháp thúc đẩy chương trình cho vay vốn hộ nghèo Ngân hàng CSXH thông qua tổ chức hội 4.4.1 Đoàn niên - Căn vào phân tích SWOT trên, tơi đề xuất số giải pháp cho Đoàn niên sau: + Đoàn niên cần kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn hộ vay phải thường xuyên, nắm bắt xử lý kịp thời hộ vay vốn đầu tư sản xuất, số hộ chuyển mục đích sử dụng sử dụng vào hoạt động vốn, dẫn đến tình trạng nợ hạn, tăng cường vai trị trách nhiệm tổ chức Hội cơng tác thu hồi nợ, nợ đến hạn hộ uỷ thác cho vay vốn hộ nghèo + Cần tăng cường việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay để giúp hộ kịp thời việc sử dụng vốn vay mục đích hiệu Để đảm bảo nguồn vốn cho vay hiệu cần phải tăng cường biện pháp kiểm tra giám sát trước, sau vay vốn + Thường xuyên tập huấn cơng tác quản lý tổ, quan tâm kỹ tuyên truyền, làm rõ trách nhiệm, quyền lợi tổ TK&VV 60 + Thành lập tổ quy định, phù hợp với địa bàn thôn, trì sinh hoạt theo quy ước tổ, tạo đồn kết gắn bó cộng đồng tổ viên + Cần trì mối quan hệ lâu dài với hộ ủy thác cho vay vốn tổ vay vốn nhằm hỗ trợ mặt để đơi bên có lợi + Cùng với việc cho vay vốn, cấp Hội làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nghèo vươn lên làm giàu để đồng vốn mang lại hiệu cao 4.4.2 Hội nông dân Căn vào phân tích SWOT trên, tơi đề xuất số giải pháp cho Hội nông dân sau: + Hội nơng dân nâng cao vai trị, trách nhiệm thực nhiệm vụ Điểm giao dịch xã, kịp thời nắm bắt xử lý vấn đề phát sinh tổ TK&VV thuộc Hội quản lý + Hội nơng dân phải thường xun phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng hộ vay, rà soát khoản nợ đến hạn để kịp thời đạo đôn đốc, thu hồi nợ nhằm nâng cao chất lượng dư nợ, hạn chế sử dụng biện pháp xử lý nghiệp vụ giá hạn nợ giảm thiểu tình trạng phát sinh nợ xấu, tuyên truyền nâng cao ý thức người vay sử dụng vốn thực nghĩa vụ trả nợ lãi suất hàng tháng + Hội nông dân cần phối hợp với NHCSXH tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, đảm bảo 100% cán tham gia vào hoạt động tín dụng sách xã hội tập huấn nghiệp vụ + Hội nông dân tăng cường vai trò trách nhiệm tổ chức Hội công tác thu hồi nợ, nợ đến hạn hộ uỷ thác cho vay + Hội nơng dân cần nâng cao vai trị, trách nhiệm thực nhiệm vụ Điểm giao dịch xã, kịp thời nắm bắt xử lý vấn đề phát sinh tổ TK&VV thuộc Hội quản lý + Cùng với việc cho vay vốn, cấp Hội làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng nhân rộng mơ hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nghèo vươn lên làm giàu để đồng vốn mang lại hiệu cao 61 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận - Trên sở nghiên cứu, vay vốn hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội thơng qua Đồn niên Hội nơng dân địa bàn xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, tác giả xin rút số kết luận sau: + Hệ thống tín dụng nơng thơn địa bàn xã Pá Lông, NHCSXH chủ lực Bên cạnh đó, nguồn tín dụng tư nhân, bà con, bạn bè phổ biến rộng rãi giúp gắn chặt tình làng, nghĩa xóm Các TCTDNT cung cấp lượng vốn lớn cho hộ địa bàn xã thơng qua Đồn niên Hội nông dân giúp hộ dân giải vấn đề quan trọng tất hoạt động sản xuất vốn + Việc cho vay hộ nghèo Ngân hàng CSXH, thơng qua Đồn niên Hội nông dân xã Pá Lông mang lại hiệu lớn Thành viên tổ chức Đoàn thể đóng vai trị cán tín dụng thực gần gũi với người dân, người dân tín nhiệm Nhiều hộ nghèo sử dụng vay vốn sản xuất với nỗ lực phấn đấu làm ăn thân mà thoát nghèo, bước ổn định sống, khẳng định phát triển lên, vốn tín dụng góp phần tích cực việc nâng cao thu nhập xóa đói giảm nghèo cho hộ gia đình + Khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng người dân địa cịn chưa cao, hộ dân chưa mạnh dạn vay vốn tổ chức tín dụng hoạt động địa bàn xã, mạnh dạn đề xuất giải pháp cho tổ chức trị xã hội số kiến nghị với quyền địa phương xã Pá Lơng nhằm để chương trình cho vay ủy thác thông qua tổ chức xã hội địa bàn xã phục vụ khách hàng tốt người dân nhằm sử dụng vay mục đích có hiệu 5.2 Kiến nghị Để hoạt động tổ chức, chương trình tín dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, cải thiện 62 đời sống hộ nghèo địa bàn xã, phạm vi đề tài, xin đưa số kiến nghị sau: 5.2.1 Đối với quyền địa phương Hội Đồn thể giải pháp quan trọng giúp cho hộ nghèo địa bàn xã có phát triển ổn định Cán khuyến nông, cán nông nghiệp phải giám sát dự báo kịp thời rủi ro gặp phải như: Hạn hán, sâu bệnh, sạt lở đất, Cho người dân để giảm thiệt hại xuống hết mức Cán huyện tăng cường sở giám sát, đạo sở tổ chức tiết kiện vay vốn để nắm bắt nhu cầu vay vốn bà nông dân, đồng thời kiểm tra vốn vay sử dụng có hiệu Chính quyền địa phương cần có sách thu hút tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư vào địa phương, thúc đẩy tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư kể nhà đầu tư, tư nhân vào địa phương Cán tổ chức tín dụng, Phịng nơng nghiệp, Trạm khuyến nơng, tăng cường mở lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho hộ nông dân việc sử dụng vốn hiệu quả, áp dụng Khoa học - kỹ thuật vào sản xuất 5.2.2 Đối với người dân Mạnh dạn vay vốn để đầu tư phục vụ cho hoạt động sản xuất nơng nghiệp, kinh doanh Cần chủ động, tích cực tìm hiểu ứng dụng tiến KHKT vào sản xuất, đưa giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, tăng hiệu kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển Đồng thời phải toán vốn hạn để tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng quay nhanh đồng vốn vay vốn lần sau Trong trường hợp không hoàn trả nợ hạn, hộ cần phải gia hạn phối hợp với cán tín dụng để có biện pháp xử lý Tóm lại, để việc vay vốn sử dụng vốn vay hộ nơng dân đạt hiệu cao khơng xuất phát từ phía hộ nơng dân mà địi hỏi phải có quan tâm từ phía quyền địa phương tổ chức tín dụng Đây tiền đề cho công phát triển kinh tế nông thôn 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2017 - 2019 UBND xã Pá Lông Báo cáo phát triển Việt Nam, (2004) Báo cáo chung nhà tài trợ hội nghị nhóm tư vấn nhà tài trợ cho Việt Nam - Ngày 02-03/12/2003 Báo cáo cơng tác ủy thác tín dụng Hội nơng dân Đồn niên năm 2017-2019 Lục Thu Cúc, (2019) Đánh giá hiệu vốn vay hộ nghèo phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Nông lâm Thái Nguyên Điểm 1, điều luật lao động 2012, số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng năm 2012, quy định độ tuổi lao động Hà Thị Hoa, (2014) Nghiên cứu khả tiếp cận vốn tín dụng thống hộ nơng dân, huyện Định Hóa,tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thác sĩ phát triển nông thôn, Đại học Nông lâm Thái Nguyên Nguyễn Thị Xuân Hương, (2018) Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn tín dụng cho hộ nghèo từ Ngân hàng Chính sách xã hội quận mơn, thành phố Cần Thơ Tạp chí khoa học cơng nghệ lâm nghiệp, số (2018) Nguyễn Minh Kiều, (2007) Nghiệp vụ Ngân hàng đại, Tái 11/07/2007, Nxb Thống kê Khoản 1, điều 143 Luật đất đai 2013, số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013, Quy định đất nông thôn 10 Cao Thị Tuyết Lan, (2016) Nghiên cứu hoạt động ủy thác tín dụng hội nơng dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Luận văn Thạc sỹ phát triển nông thôn, Đại học Nông lâm Thái Nguyên 11 Nguyễn Thị Hiền Lương, (2019) Giải pháp tiếp cận tín dụng hộ nông dân Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn đông anh, thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp, Đại học Nông lâm Thái Nguyên 64 12 Hoàng Thị Thu (2016), Giáo trình Tài Tiền tệ, Nhà xuất Đại học Thái Nguyên 13 Nguyễn Văn Toản, (2016) Nghiên cứu hoạt động hệ thống tín dụng thơng địa bàn nơng thơn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Luận văn Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp, Đại học Nông lâm Thái Nguyên 14 Phạm Thị Thùy Trâm, (2017) Tính chủ động giảm nghèo người dân nghiên cứu khảo sát phường 15, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí phát triển bền vững, số 64 (12/2017) 15 Bùi Thanh Tùng, (2014) Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tín dụng hộ sản xuất chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 16 UBND xã Pá Lông, Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La PHIẾU ĐIỀU TRA NGUỒN VỐN CHO VAY HỘ NGHÈO Kính chào ơng/bà Tơi tên là: Vừ A Sềnh lớp k48 kinh tế nông nghiệp, sinh viên khoa Kinh tế Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Hiện nay, thực khóa luận tốt nghiệp đề tài “Đánh giá thực trạng nguồn vốn cho vay hộ nghèo ngân hàng sách xã hội địa bàn xã pá lơng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La” Để giúp đánh giá xác thực trạng nguồn vốn cho vay hộ nghèo ngân hàng sách xã hội địa bàn xã Pá Lơng, kính mong ơng bà dành chút thời gian để trả lời câu hỏi bên Mọi ý kiến đóng góp ơng bà hữu ích cho nghiên cứu tơi Tơi xin đảm bảo ý kiến ông bà giữ bí mật tuyệt đối phục vụ cho báo cáo tốt nghiệp I THÔNG TIN CHUNG Họ tên chủ hộ:………………………… ……… ,Tuổi:……………… …… Dân tộc:………………,Nam/Nữ :………………………… ……………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………………… Trình độ văn hóa…………… ,Trình độ chuyên môn ……………………………… Số nhân khẩu: ………….… ,Số lao động gia đình: ……………… Diện tích đất nơng nghiệp ………… …., Diện tích đất …………….……… Số lượng gia cầm: ………………,Số lượng gia súc: ………………………… Tình hình kinh tế nào? (có dư, đủ ăn, khơng đủ ăn) …………………… Gia đình thuộc hộ? ……………………………………………………………… II NỘI DUNG PHỎNG VẤN Ông/bà vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội thơng qua: Hội nơng dân ; Đồn niên ; Ông/bà bao lâu……… (phút/giờ) để đến điểm vay vốn gần nhất? Tổng số tiền ông/bà vay bao nhiêu? …………………………………… Trị giá khoản vay so với nhu cầu ông/bà là: Nhiều ; Vừa đủ ; Ít  Nếu trị giá khoản vay chưa đáp ứng đủ đủ ……triệu VNĐ Lãi suất (%/tháng/năm)? …………………………………………… Lãi suất so với nhu cầu ông/bà là: Cao ; Thấp  ; Vừa phải  Thời hạn vay vốn (tháng)? …………………….……………………… Thời hạn vay vốn so với nhu cầu ông/bà là: Dài ; Ngắn ; Vừa phải  10 Mục đích vay vốn ơng/bà gì:…………………………… ……… 11 Ông/bà ……(phút/giờ) để hoàn tất thủ tục vay vốn (Nếu đơn vị tính phút gạch bỏ ngược lại) - Nếu cần trợ giúp để hoàn thiện thủ tục vay vốn, giúp ông/bà: + Nhân viên ngân hàng + Người thân + Bạn bè ; ; ; + Không biết nhờ 12 Mời ông/bà đánh giá mức độ phức tạp thủ tục vay vốn theo thang điểm đây: + Rất phức tạp, tương đương điểm ; + Tương đối phức tạp, tương đương điểm + Không phức tạp, tương đương điểm + Đơn giản, tương đương điểm ; ; ; + Rất đơn giản, tương đương điểm 13 Ông/bà mất…… (phút/giờ) để hoàn tất thủ tục trả tiền - Mời ông/bà đánh giá mức độ phức tạp thủ tục trả tiền theo thang điểm đây: + Rất phức tạp, tương đương điểm ; + Tương đối phức tạp, tương đương điểm + Không phức tạp, tương đương điểm + Đơn giản, tương đương điểm ; ; ; + Rất đơn giản, tương đương điểm 14 Mất … … (ngày/tuần/tháng)4 để ngân hàng thẩm định đơn vay vốn ông/bà - Mời ông/bà đánh giá mức độ phức tạp quy trình thẩm định đơn xin vay vốn theo thang điểm đây: + Rất phức tạp, tương đương điểm ; + Tương đối phức tạp, tương đương điểm + Không phức tạp, tương đương điểm + Đơn giản, tương đương điểm ; ; ; + Rất đơn giản, tương đương điểm 15 Mất … (phút/giờ/ngày)5 để bên liên quan bình xét tình trạng nghèo hộ địa phương ông/bà (Nếu đơn vị tính phút gạch bỏ ngược lại) - Mời ông/bà đánh giá mức độ minh bạch quy trình bình xét hộ nghèo địa phương ông/bà theo thang điểm đây: + Rất không minh bạch, tương đương điểm ; + Tương đối minh bạch, tương đương điểm ; + Minh bạch, tương đương điểm ; + Rất minh bạch, tương đương điểm ; + Hoàn toàn minh bạch, tương đương điểm 16 Khoản tiền vay giúp ông/bà nào? ……………………………………………………………………………………… 17 Những thuận lợi vay khoản vay gì? ……………………………………………………………………………………… 18 Những khó khăn vay khoản vay cách khắc phục nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19 Những thuận lợi sử dụng vay khoản vay gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 20 Những khó khăn sử dụng vay khoản vay cách khắc phục nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 21 Những khó khăn trả lãi khoản vay cách khắc phục nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 22 Ông/bà dùng vốn vay đầu tư vào lĩnh vực gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… XIN CHÂN HÀNH CẢM ƠN ... đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGUỒN VỐN CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PÁ LÔNG, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy... hội viên Hội nông dân, chi hội Đoàn Thanh niên, hộ nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, cán phụ trách tín dụng cấp xã, cán Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 3 1.3.2... nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 6 Với đặc thù Ngân hàng Chính sách xã hội, thực nghiệp vụ tín dụng cho đối tượng xã hội, cấu nguồn vốn hoạt động Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội xã gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng nguồn vốn cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn xã pá lông, huyện thuận châu, tỉnh sơn la , Đánh giá thực trạng nguồn vốn cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn xã pá lông, huyện thuận châu, tỉnh sơn la