0

Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường tại chi nhánh công ty TNHH thương mại VHC thái nguyên

70 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:46

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - PHẠM QUỐC LINH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên - năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - PHẠM QUỐC LINH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thanh Hải Thái Nguyên - năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô giáo khoa Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên ln quan tâm tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu cho thời gian học tập rèn luyện trường Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy hướng dẫn thực tập TS Nguyễn Thanh Hải tận tình hướng dẫn, định hướng tạo điều kiện cho em suốt thời gian thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn Viện Kỹ thuật Công nghệ Môi trường, Ban chủ nhiệm đề tài NCKH giúp đỡ thực tập tiếp cận tài liệu nghiên cứu Em xin dành lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè người quan tâm động viên, đồng thời chỗ dựa tinh thần lớn giúp em hoàn thành tốt nhiệm vụ giao suốt thời gian học tập làm Đề tài vừa qua Mặc dù thân có nhiều cố gắng, xong điều kiện thời gian lực nhiều hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp em khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo bạn để luận văn em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Phạm Quốc Linh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Phương pháp lấy mẫu trường 21 Bảng 3.2 Phương pháp lấy bảo quản mẫu 22 Bảng 3.3.Vị trí lấy mẫu 22 Bảng 3.4 - Vị trí lấy mẫu mơi trường nước: 23 Bảng 3.5 Phương pháp đo trường 24 Bảng 3.6 Phương pháp phân tích phịng thí nghiệm 24 Bảng 4.1 Kết đo đạc phân tích chất lượng mơi trường khơng khí khu vực làm việc 33 Bảng 4.2: Kết đo đạc phân tích chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh khu vực chi nhánh 39 Bảng 4.3 Kết phân tích nước thải chi nhánh Cơng ty TNHH Thương mại VHC Thái Nguyên 46 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Vị trí trung tâm thương mại HC Thái Nguyên đồ 26 Hình 4.2 Biểu đồ thể kết đo Bụi lơ lửng mẫu khơng khí khu vực làm việc đợt năm 2017 35 Hình 4.3 Biểu đồ thể kết đo CO mẫu khơng khí khu vực làm việc đợt năm 2017 35 Hình 4.4 Biểu đồ thể kết đo CO2 mẫu khơng khí khu vực làm việc đợt năm 2017 36 Hình 4.5 Biểu đồ thể kết đo SO2 mẫu khơng khí khu vực làm việc đợt năm 2017 37 Hình 4.6 Biểu đồ thể kết đo NO2 mẫu khơng khí khu vực làm việc đợt năm 2017 37 Hình 4.7 Biểu đồ thể kết đo Độ ồn mẫu khơng khí khu vực làm việc đợt năm 2017 38 Hình 4.8 Biểu đồ thể kết đo Bụi lơ lửng mẫu khơng khí xung quanh khu vực đợt năm 2017 40 Hình 4.9 Biểu đồ thể kết đo CO mẫu khơng khí xung quanh khu vực đợt năm 2017 41 Hình 4.10 Biểu đồ thể kết đo CO2 mẫu khơng khí xung quanh khu vực đợt năm 2017 42 Hình 4.11 Biểu đồ thể kết đo SO2 mẫu khơng khí xung quanh khu vực đợt năm 2017 43 Hình 4.12 Biểu đồ thể kết đo NO2 mẫu khơng khí xung quanh khu vực đợt năm 2017 44 Hình 4.13 Biểu đồ thể kết đo Độ ồn mẫu khơng khí xung quanh khu vực đợt năm 2017 45 Hình 4.14 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng pH mẫu nước thải đợt năm 2017 47 Hình 4.15 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng BOD5 mẫu nước thải đợt năm 2017 48 iv Hình 4.16 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng COD mẫu nước thải đợt năm 2017 49 Hình 4.17 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng TSS mẫu nước thải đợt năm 2017 50 Hình 4.18 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng TDS mẫu nước thải đợt năm 2017 51 Hình 4.19 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng Sunfua tổng số mẫu nước thải đợt năm 2017 52 Hình 4.20 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng Amoni tổng số mẫu nước thải đợt năm 2017 53 Hình 4.21 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng Nitrat tổng số mẫu nước thải đợt năm 2017 54 Hình 4.22 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng Phosphat tổng số mẫu nước thải đợt năm 2017 55 Hình 4.23 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng Coliforms tổng số mẫu nước thải đợt năm 2017 56 v DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT BOD :Nhu cầu oxy hóa sinh học BTNMT : Bộ tài nguyên Môi trường BYT : Bộ Y Tế CLN : Chất lượng nước ĐTM : Đánh giá tác động mơi trường KSONN : Kiểm sốt nhiễm nước MTKK : Mơi trường khơng khí NT : Nước Thải ONKK : Ơ nhiễm khơn khí QCVN : Quy chuẩn Việt Nam QĐ : Quyết định QH : Quốc hội SMEWW : Các phương pháp chuẩn xét nghiệm nước TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TN&MT : Tài Nguyên Môi trường TNHH : Trác nhiệm hữu hạn TP : Thành phố TQKT : Tổng quan kinh tế TS : Tiến Sỹ TSS : Tổng chất rắn lơ lửng WHO : Tổ chức Y tế Thế giới nước thải vi MỤC LỤC Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2.Mục tiêu đề tài 1.2.1.Mục tiêu chung 1.2.2.Mục tiêu cụ thể 1.3.Yêu cầu đề tài 1.4.Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa thực tiễn: 1.4.2 Ý nghĩa học tập: Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1.Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1.Cơ sở lý luận 2.1.2.Cơ sở pháp lý 2.2 Ảnh hưởng nhiễm khơng khí ô nhiễm nước đến môi trường 2.2.1.Ảnh hưởng nhiễm khơng khí đến mơi trường 2.2.2.Ảnh hưởng ô nhiễm nguồn nước đến môi trường 2.3.Hiện trạng ô nhiễm môi trường 11 2.3.1 Hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí giới 11 2.3.2.Hiện trạng ô nhiễm môi trường khơng khí Việt Nam 11 2.3.3.Hiện trạng nhiễm mơi trường khơng khí tỉnh Thái Nguyên 12 2.3.4 Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước Việt Nam 13 2.3.5 Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước tỉnh Thái Nguyên 16 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1.Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2.Phạm vi nghiên cứu 20 3.2.Địa điểm thời gian nghiên cứu 20 3.2.1.Địa điểm nghiên cứu 20 3.2.2.Thời gian nghiên cứu 20 vii 3.3.Nội dung nghiên cứu 20 3.4.Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp kế thừa, thu thập số liệu thứ cấp 20 3.4.2.Phương pháp khảo sát thực địa 21 3.4.3.Phương pháp lấy mẫu, bảo quản vận chuyển mẫu 21 3.4.4 Phương pháp đo trường phân tích phịng thí nghiệm 24 3.4.5 Phương pháp thống kê xử lý số liệu 25 3.4.6.Phương pháp tổng hợp, so sánh, viết báo cáo 25 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Tổng quan chi nhánh công ty công ty TNHH Thương mại VHC Thái Nguyên 26 4.1.1.Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội khu vực chi nhánh 26 4.1.2 Tổng quan công ty TNHH Thương mại VHC Thái Nguyên 29 4.2 Đánh giá trạng mơi trường nước khơng khí khu vực chi nhánh công ty TNHH thương mại VHC Thái Nguyên 32 4.2.1.Đánh giá trạng mơi trường khơng khí 32 4.2.2 Đánh giá trạng môi trường nước 46 4.3 Đề xuất số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cải thiện chất lượng môi trường khu vực chi nhánh TNHH Thương mại VHC Thái Nguyên 57 4.3.1 Một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khơng khí 57 4.3.2.Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 57 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2.Kiến nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề - Bước vào kỷ XXI, với hội phát triển mạnh mẽ, loài người đứng trước thách thức lớn vấn đề gia tăng dân số, lượng, lương thực, đặc biệt vấn đề môi trường, vấn đề nhân loại quan tâm, đe dọa nghiêm trọng ổn định phát triển tất nước giới Nhân loại ý thức rằng, vấn đề môi trường không xem xét đầy đủ kỹ lưỡng sách phát triển tăng trưởng kinh tế cơng nghiệp hố với tốc độ nhanh định kèm với việc huỷ hoại mơi trường Nguy mơi trường tình trạng báo động quốc gia phát triển có Việt Nam - Việt Nam năm gần khơng ngừng đẩy mạnh cơng nghiệp hóa - đại hóa, lợi ích mà cơng nghiệp hóa - đại hóa mang lại thể rõ qua tình hình tăng trưởng kinh tế, giáo dục, xã hội Tốc độ cơng nghiệp hố thị hoá nhanh gia tăng dân số gây áp lực ngày nặng nề môi trường vùng lãnh thổ Môi trường nhiều đô thị, khu công nghiệp làng nghề ngày bị ô nhiễm nước thải, khí thải chất thải rắn, nhiễm mơi trường sản xuất công nghiệp nặng - Chi nhánh công ty TNHH Thương mại VHC Thái Nguyên Ngày 23/7/2014, Hệ thống siêu thị điện máy HC thức khai trương đại siêu thị 282B Đường Lương Ngọc Quyến, P.Quang Trung, TP Thái Nguyên, nâng tổng số lên 12 siêu thị chuỗi Điện máy HC toàn miền Bắc miền Trung.Ra đời Hà Nội từ năm 1990, gây dựng thương hiệu HC từ năm 2005, với 20 năm kinh nghiệm, chuỗi Siêu thị Điện máy HC tạo dựng uy tín chỗ đứng lòng hàng triệu người tiêu dùng 47 * Ghi chú: - QCVN 14:2008/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt + Cột B: áp dụng sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16/01/2007, tất sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 - (-): Không quy định quy chuẩn * Nhận xét: - Qua kết phân tích bảng 4.3 cho thấy mẫu nước thải có hàm lượng tiêu phân tích mẫu nước thải có giá trị nằm giới hạn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt - Kết phân tích số thông số thể biểu đồ cụ thể sau: - Hàm lượng pH: Hình 4.14 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng pH mẫu nước thải đợt năm 2017 48 * Nhận xét: - Qua biểu đồ hình 4.14 ta thấy rằng: Hàm lượng pH mẫu nước thải đợt năm 2017 có đợt cao với kết 7,2 thấp đợt với kết 6,5 ta thấy hàm lượng pH mẫu nước thải phù hợp mức cho phép không vượt QCVN14:2008/BTNMT (Cột B): Quy chuẩn quốc gia nước thải sinh hoạt - Hàm lượng BOD5: Hình 4.15 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng BOD5 mẫu nước thải đợt năm 2017 * Nhận xét: - Qua biểu đồ hình 4.15 ta thấy rằng: Hàm lượng BOD5 mẫu nước thải đợt năm 2017 có đợt cao với kết 45,1 mg/l thấp đợt với kết 35,8 mg/l ta thấy hàm lượng BOD5 mẫu nước thải phù hợp mức cho phép không vượt QCVN14:2008/BTNMT (Cột B): Quy chuẩn quốc gia nước thải sinh hoạt 49 - COD: Hình 4.16 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng COD mẫu nước thải đợt năm 2017 * Nhận xét: - Qua biểu đồ hình 4.16 ta thấy rằng: Hàm lượng COD mẫu nước thải đợt năm 2017 có đợt cao với kết 67,2 mg/l thấp đợt với kết 53,2 mg/l ta thấy hàm lượng COD mẫu nước thải phù hợp mức cho phép QCVN14:2008/BTNMT (Cột B): Quy chuẩn quốc gia nước thải sinh hoạt 50 - Hàm lượng TSS: Hình 4.17 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng TSS mẫu nước thải đợt năm 2017 * Nhận xét: - Qua biểu đồ hình 4.17 ta thấy rằng: Hàm lượng TSS mẫu nước thải đợt năm 2017 có đợt cao với kết 83,1 mg/l thấp đợt với kết 74,6 mg/l ta thấy hàm lượng TSS mẫu nước thải phù hợp mức cho phép không vượt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B): Quy chuẩn quốc gia nước thải sinh hoạt 51 - Hàm lượng TDS: Hình 4.18 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng TDS mẫu nước thải đợt năm 2017 * Nhận xét : - Nhìn vào biểu đồ hình 4.18 ta thấy rằng: Hàm lượng TDS mẫu nước thải sinh hoạt đợt năm 2017 có đợt có hàm lượng BOD nước thải cao với kết 454,2 mg/l đợt thấp đợt với hàm lượng TDS có mẫu nước thải 217,6 mg/l Nhìn chung hàm lượng TDS mẫu nước thải đợt năm không vượt ngưỡng cho phép QCVN 14:2008/BTNMT ( Cột B): Quy chuẩn quốc gia nước thải sinh hoạt 52 - Sunfua: Hình 4.19 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng Sunfua tổng số mẫu nước thải đợt năm 2017 * Nhận xét: - Nhìn vào biểu đồ hình 4.19 ta thấy rằng: Hàm lượng sunfua mẫu nước thải sinh hoạt đợt năm 2017 có đợt có hàm lượng BOD nước thải cao với kết 1,56 mg/l đợt thấp đợt với hàm lượng sunfua có mẫu nước thải 1,04 mg/l Nhìn chung hàm lượng sunfua mẫu nước thải đợt năm không vượt ngưỡng cho phép QCVN 14:2008/BTNMT ( Cột B): Quy chuẩn quốc gia nước thải sinh hoạt 53 - Hàm lượng Amoni: Hình 4.20 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng Amoni tổng số mẫu nước thải đợt năm 2017 * Nhận xét: - Qua biểu đồ hình 4.20 ta thấy rằng: Hàm lượng amoni mẫu nước thải đợt năm 2017 có đợt cao với kết 7,35 mg/l thấp đợt với kết 4,58 mg/l ta thấy hàm lượng amoni mẫu nước thải phù hợp mức cho phép QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B): Quy chuẩn quốc gia nước thải sinh hoạt 54 - Hàm lượng Nitrat: Hình 4.21 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng Nitrat tổng số mẫu nước thải đợt năm 2017 * Nhận xét: - Qua biểu đồ hình 4.21 ta thấy rằng: Hàm lượng nitrat mẫu nước thải đợt năm 2017 có đợt cao với kết 31.4 mg/l thấp đợt với kết 17.7 mg/l ta thấy hàm lượng nitrat mẫu nước thải phù hợp mức cho phép QCVN14:2008/BTNMT (Cột B): Quy chuẩn quốc gia nước thải sinh hoạt 55 -Hàm lượng Phosphat: Hình 4.22 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng Phosphat tổng số mẫu nước thải đợt năm 2017 * Nhận xét: Qua biểu đồ hình 4.22 ta thấy rằng: Hàm lượng phosphat mẫu nước thải đợt năm 2017 có đợt cao với kết 3,7 mg/l thấp đợt với kết 2,77 mg/l ta thấy hàm lượng phosphat mẫu nước thải phù hợp mức cho phép QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B): Quy chuẩn quốc gia nước thải sinh hoạt 56 - Hàm lượng Colifroms tổng số: Hình 4.23 Biểu đồ thể kết phân tích hàm lượng Coliforms tổng số mẫu nước thải đợt năm 2017 * Nhận xét: Qua biểu đồ hình 4.23 cho ta thấy rằng: Hàm lượng coliforms tổng số mẫu nước thải đợt năm 2017 có đợt đợt cao với kết 4642 MPN/100 ml tổng số coliforms có mẫu nước thải, thấp với kết 3800 MPN/100 ml tổng số coliforms mẫu nước đợt năm 2017 đợt 2.Có thể nhận thấy tổng số coliforms có mẫu nước thải đợt năm 2017 không vượt qua ngưỡng cho phép QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) Quy chuẩn quốc gia nước thải sinh hoạt 57 4.3 Đề xuất số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cải thiện chất lượng môi trường khu vực chi nhánh TNHH Thương mại VHC Thái Nguyên 4.3.1 Một số biện pháp giảm thiểu nhiễm khơng khí 4.3.1.1.Đối với tiếng ồn yếu tố vi khí hậu * Khống chế tiếng ồn độ rung động: - Những nơi điều hành sản xuất làm cách âm để cán bộ, nhân viên vận hành tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn độ rung[2] * Cải thiện yếu tố vi khí hậu: - Yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cán bộ, công nhân nhà máy, để giảm nhẹ chất ô nhiễm gây cho người môi trường nhà máy nên áp dụng số biến pháp như: + Các thiết bị làm việc nhiệt độ cao phải có thiết bị bảo ơn cách nhiệt + Phun nước hàng ngày tuyến đường, sân xung quanh chi nhánh Đặc biệt vào mùa nắng mùa khô hanh để chống bốc bụi từ mặt đường, tạo vi khí hậu + Trồng xanh xung quanh chi nhánh để che nắng, giảm lượng xạ mặt trời tiếng ồn, khí độc bụi phát tán bên ngồi chi nhánh 4.3.2.Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước - Thu gom triệt để rác thải rắn, tận dụng tối đa loại nguyên vật liệu rơi vãi bề mặt để hạn chế tới mức thấp xâm nhập tác nhân ô nhiễm vào nước mưa[4] - Các rãnh thoát nước quanh khu vực chi nhánh thường xuyên bảo dưỡng, nạo vét để đảm bảo thu triệt để lượng nước bề mặt[4] 58 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Kết đánh giá trạng môi trường chi nhánh Cơng ty TNHH Thương mại VHC Thái Ngun có kết luận sau: - Về khơng khí nơi làm việc khu vực chi nhánh: Với số liệu cụ thể như: - Bụi: + Đợt 0,23 mg/m3, Đợt 0,33 mg/m3, Đợt 0,54 mg/m3 - CO2: + Đợt 340 mg/m3, Đợt 730 mg/m3, Đợt 940,2 mg/m3 - Độ ồn: + Đợt 71,5 dBA, đợt 75 dBA đợt 77,4 dBA - Trên số số liệu mẫu khơng khí nơi làm việc chi nhánh Công ty TNHH Thương mại VHC Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn cho phép theo QĐ 3733:2002/BYT: Quyết định Bộ Y tế việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyển tắc 07 thông số vệ sinh lao động Giá trị so sánh với lần tối đa (mg/m3) (STEL).QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu nơi làm việc lao động nhẹ QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn nơi làm việc.(thời gian tiếp xúc giờ) - Về khơng khí xung quanh khu vực chi nhánh: Với số liệu cụ thể như: - Bụi: + Đợt I với K2 0,196 µg/m3 K3 0,18 µg/m3 Đợt II với K2 0,23 µg/m3 K3 0.47 µg/m3 - CO2: 59 + Đợt I với K2 0,47 µg/m3 K3 0,44 µg/m3 Đợt II với K2 870 µg/m3 K3 950 µg/m3 - Độ ồn: + Đợt I với K2 69,5 dBA K3 67,2 dBA Đợt II với K2 68,5 dBA K3 64,2 dBA - Trên số số liệu mẫu khơng khí xung quanh khu vực chi nhánh Công ty TNHH Thương mại VHC Thái Nguyên có tác động phương tiện giao thông hoạt động dân sinh sống xung quanh chi nhánh khơng khí xung quanh chi nhánh Công ty TNHH Thương mại VHC Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh (tính trung bình giờ) QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn - Về chất lượng nước khu vực chi nhánh: Với số liệu cụ thể sau: - pH: + Đợt I 6,85, đợt II 7,2, đợt III 6,5 - BOD5: + Đợt I 42,3 mg/l, đợt II 45,1 mg/l, đợt III 35,8 mg/l - Tổng số Coliforms: + Đợt I 642 MPN/100 ml, đợt II 800 MPN/100 ml, đợt III 100 MPN/100 ml Trên số số liệu phân tích nước thải chi nhánh Cơng ty TNHH Thương mại VHC Thái Nguyên Có thể thấy lượng nước thải chi nhánh Công ty TNHH Thương mại VHC Thái Nguyên chưa bị ảnh hưởng hoạt động chi nhánh nằm giới hạn cho phép so với QCVN 14:2008/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt 60 5.2.Kiến nghị - Vì khơng có q nhiều ảnh hưởng đến mơi trường xung quanh nên em xin có vài ý kiến đề nghị sau: - Cần định chế độ quan trắc môi trường định kỳ nhằm mục đích xác định thơng số nhiễm Trên sở lập kế hoạch xử lý kịp thời - Tăng cường công tác tuyên truyền môi trường hình thức từ thơng tin đại chúng, loa, đài phát địa phương hay buổi tọa đàm, học tập tập chung - Các rãnh thoát nước quanh khu vực chi nhánh thường xuyên bảo dưỡng, nạo vét để đảm bảo thu triệt để lượng nước bề mặt - Thu gom triệt để rác thải rắn, tận dụng tối đa loại nguyên vật liệu rơi vãi bề mặt để hạn chế tới mức thấp xâm nhập tác nhân ô nhiễm vào nước mưa Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại VHC Thái Nguyên phải cam kết thực nghiêm túc nội dung bao cáo Đánh giá tác động môi trường Đề nghị Sở Tài Nguyên môi trường quan chức hướng dẫn, hỗ trợ công ty thực ngày tốt công tác bảo vệ môi trường, giữ cho môi trường xanh- sạch- đẹp 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO I.Tiếng Việt Lê Thị Vân Anh (2017), đề tài: “Quan Trắc mơi trường khơng khí nhà máy sản xuất gạc Tuynel Phú Lộc năm 2016 địa bàn xóm Cổng Đồn, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” Lương Văn Hinh ctg (2015), Giáo trình “Ơ nhiễm môi trường, NXB Nông nghiệp Hà Nội” Trịnh Lê Hùng (2006), Kỹ thuật xử lý nước thải, NXB Giáo Dục Hoàng Huệ (1996), Xử lý nước thải, NXB Xây dựng, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường, Các tiêu chuẩn môi trường, quy chuẩn môi trường Việt Nam Vũ Hoài Nam (2014) đề tài: “Đánh giá thực trạng môi trường nông thôn địa bàn xã Lam Vỹ - Huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên” Luật Bảo vệ môi trường 2014 Luật Tài nguyên nước năm 2012, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Trần Thị Trang (2014), đề tài: “Đánh giá trạng môi trường công ty cổ phần xi măng Điện Biên” 10 Viện Kỹ thuật Công nghệ môi trường Việt Sinh (2018), Báo cáo quan trắc chi nhánh công ty TNHH thương mại VHC Thái Nguyên II.Internet 11 http://dichvu.nioeh.org.vn/suc-khoe-moi-truong/o-nhiem-khongkhi-nguyen-nhan-hau-qua-va-bien-phap-khac-phuc 12 http://tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item=Th%C3%A1iNguy%C3%AAn-t%C4%83ng-c%C6%B0%E1%BB%9Dngc%C3%B4ng-t%C3%A1c-ki%E1%BB%83m-so%C3%A1tch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-ngu%E1%BB%93nn%C6%B0%E1%BB%9Bc-38839 13 http://www.moitruongdeal.com/hien-trang-o-nhiem-moi-truongnuoc-tai-viet-nam.html 14 http://www.tnmtthainguyen.gov.vn/home/c-s-d-liu-huyn-nhhoa/1962-2013-12-04-01-02-57.html 15 https://congtyxulynuoc.com/hau-qua-o-nhiem-nuoc-thai/ ... ? ?Đánh giá trạng môi trường chi nhánh công ty TNHH Thương mại VHC Thái Nguyên? ?? 1.2.Mục tiêu đề tài 1.2.1.Mục tiêu chung - Đánh giá thực trạng, mức độ ảnh hưởng đến môi trường chi nhánh công ty. .. trường khơng khí chi nhánh cơng ty TNHH Thương mại VHC Thái Nguyên -Đánh giá mức độ ảnh hưởng ô nhiễm môi trường nước thải khu vực chi nhánh công ty TNHH Thương mại VHC Thái Nguyên - Đề xuất... quan chi nhánh công ty công ty TNHH Thương mại VHC Thái Nguyên 26 4.1.1.Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội khu vực chi nhánh 26 4.1.2 Tổng quan công ty TNHH Thương mại VHC Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường tại chi nhánh công ty TNHH thương mại VHC thái nguyên , Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường tại chi nhánh công ty TNHH thương mại VHC thái nguyên