0

Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường nhà máy sản xuất gạch nung tuynel tại huyện đông triều, tỉnh quảng ninh và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

80 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:41

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÃ VĂN TRUNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG TUYNEL TẠI HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG ’’ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 - 2018 Thái Ngun, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÃ VĂN TRUNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG TUYNEL TẠI HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ’’ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học mơi trường Lớp : K46 – KHMT – N02 Khoa : Môi trường Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Đức Thạnh Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Được trí Ban giám hiệu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Môi trường thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Đức Thạnh, em tiến hành thực đề tài “Đánh giá trạng môi trường nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm mơi trường” Để hồn thành khóa luận mình, em nhận hướng dẫn tận tình thầy giáo TS Nguyễn Đức Thạnh giúp đỡ toàn thể cán bộ, nhân viên, Viện kỹ thuật công nghệ môi trường Nhân dịp này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Nguyễn Đức Thạnh người hướng dẫn đề tài tồn thể thầy cơ, cán khoa Mơi trường, thầy hướng dẫn phân tích phịng phân tích khoa Mơi trường Em xin chân thành cảm ơn tới tồn thể cán bộ, bạn bè, thầy người thân gia đình động viên khuyến khích giúp đỡ em suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Trong q trình thực khóa luận tốt nghiệp, kinh nghiệm kiến thức em hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót khiến khuyết em mong tham gia đóng góp ý kiến từ phía thầy giáo bạn sinh viên để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày… tháng… năm 2018 Sinh viên Lã Văn Trung ii DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Tọa độ ranh giới khu I (Khu vực xây dựng nhà máy) 20 Bảng 4.2: Tọa độ ranh giới khu III (Khu vực đấu nối hạ tầng kỹ thuật) 21 Bảng 4.3: Tọa độ ranh giới khu IV 21 Bảng 4.4: Nhiệt độ không khí trung bình tháng năm (đơn vị 0C) 25 Bảng 4.5: Độ ẩm khơng khí trung bình tháng năm (đơn vị %) 26 Bảng 4.6: Tổng lượng mưa tháng năm (đơn vị mm) 26 Bảng 4.7: Tốc độ gió tháng năm (m/s) 27 Bảng 4.8: Vị trí lấy mẫu/đo đạc mơi trường khơng khí 35 Bảng 4.9: Kết phân tích mơi trường khơng khí khu vực nhà máy 37 Bảng 4.10: Thành phần than cục 41 Bảng 4.11: Kết tính tốn tải lượng nồng độ khí thải bụi phát sinh đốt cháy nhiên liệu than 42 Bảng 4.12: Bảng so sánh kết nồng độ chất nhiễm tính tốn lý thuyết với giới hạn cho phép khí thải nhà máy theo QCVN 19:2009/BTNMT (B) 44 Bảng 4.13: Lượng khí phát thải từ động trình vận chuyển sản phẩm 45 Bảng 4.14: Phát sinh khí thải trình vận chuyển sản phẩm 45 Bảng 4.15: Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải đối tượng bị tác động môi trường gây giai đoạn hoạt động dự án 57 Bảng 4.16: Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải đối tượng bị tác động giai đoạn hoạt động dự án 58 iii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1: Vị trí khu vực thực dự án 19 Hình 4.2: Sơ đồ tổ chức quản lý Dự án 30 Hình 4.3: Sơ đồ công nghệ sản xuất 31 Hình 4.4: Sơ đồ hoạt động Dự án kèm dịng thải 34 Hình 4.5 Sơ đồ cơng nghệ xử lý bụi khí thải 39 Hình 4.6: Mặt cống thu nước qua đường 50 Hình 4.7: Mặt hố ga loại 1, loại 50 iv DANH MỤC VIẾT TẮT BTNMT Bộ Tài nguyên môi trường CBCNV Cán công nhân viên CTNH Chất thải rắn nguy hại CTR Chất thải rắn HTKT Hạ tần kỹ thuật KTXH Kinh tế- xã hội QCVN Quy chuẩn Việt Nam QĐ - TTg Quyết định – Thủ tướng QLMT Quản lý môi trường QTC Quy tiêu chuẩn TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân VLXD Vật liệu xây dựng VLXKN Vật liệu xây không nung v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC VIẾT TẮT iv PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Khái niệm môi trường 2.1.2 Khái niệm ô nhiễm môi trường 2.1.3 Khái niệm ô nhiễm đất 2.1.4 Khái niệm ô nhiễm nước 2.1.5 Khái niệm nhiễm khơng khí 2.2 Cơ sở pháp lý 2.2.1 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hướng dẫn kỹ thuật môi trường 2.3 Cơ sở thực tiễn 10 2.3.1 Tình hình sản xuất, tiêu thụ gạch nung Tuynel giới Việt Nam 10 PHẦN III ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 16 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài 16 vi 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài 16 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu đề tài 16 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 16 3.2.2 Thời gian nghiên cứu đề tài 16 3.3 Nội dung nghiên cứu 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 16 3.4.1 Phương pháp quan sát 16 3.4.2 Phương pháp thu thập tài liệu số liệu thông tin thứ cấp 17 3.4.3 Phương pháp tham khảo ý kiến 17 3.4.4 Phương pháp so sánh đối chiếu với tiêu chuẩn Việt nam, Quy chuẩn Việt nam thi hành có hiệu lực 17 3.4.5 Phương pháp xử lý, tổng hợp,phân tích số liệu 17 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 19 4.1 Điều kiện tự nhiên- kinh tế- xã hội khu vực nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 19 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 19 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực xung quanh nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel 29 4.2 Tổng quan nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 30 4.1.2 Sơ đồ tổ chức bố trí nhân nhà máy 30 4.2.2 Sơ đồ quy trình cơng nghệ nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 31 4.3 Hiện trạng môi trường nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 35 4.3.1 Hiện trạng môi trường khơng khí 35 4.3.2 Môi trường nước nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel 47 vii 4.3.3 Chất thải rắn nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel 51 4.3.4 So sánh trạng môi trường với báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel 53 4.4 Đề xuất số biện pháp khắc phục, phịng ngừa, xử lý nhiễm môi trường nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel 59 4.4.1 Một số giải pháp khắc phục, phịng ngừa, xử lý nhiễm mơi trường khơng khí 59 4.4.2 Một số giải pháp khắc phục, phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường nước 61 4.4.3 Một số giải pháp khắc phục, phịng ngừa, xử lý nhiễm quản lý chất thải rắn 61 4.4.4 Một số giả pháp góp phần đẩy mạnh cơng tác bảo vệ mơi trường phịng ngừa nhiễm phịng tránh cố môi trường 62 4.4.4.1 Cải thiện điều kiện việc làm 62 4.4.4.3 Phòng tránh cố môi trường 63 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 5.1 Kết luận 66 5.2 Kiến nghị 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trên thị trường nay, nhu cầu sản phẩm vật liệu xây dựng cao cấp phục vụ xây dựng cơng trình xây dựng dân dụng lớn, đặc biệt mặt hàng gạch xây dựng, gạch ốp lát loại Theo quy hoạch sản xuất vật liệu xây dựng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh có xác định tiếp tục mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường nước xuất số sản phẩm vật liệu xây dựng có lợi thế, có chủng loại sản phẩm vật liệu ốp lát Nắm bắt chủ trương tỉnh, lợi địa phương, vị trí dự kiến đầu tư thuận lợi giao thông thủy, nguồn nguyên liệu sẵn có, nguồn lao động địa phương, xa khu dân cư Công ty cổ phần Tâm Vân Hạ Long lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel địa bàn xã Hồng Quế, thị xã Đơng Triều với dây truyền cơng nghệ khép kín, đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường nước, hướng tới xuất khẩu.[28] Để tìm hiểu rõ có nhìn thực tế mơi trường mà hoạt động sản xuất gây nên biện pháp áp dụng để bảo vệ môi trường sinh thái sức khỏe người công ty nay, khuôn khổ đề tài tốt nghiệp, đồng ý ban chủ nhiệm khoa Môi trường hướng dẫn giảng viên: TS Nguyễn Đức Thạnh nghiên cứu đề tài “Đánh giá trạng môi trường nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng môi trường nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 57 Bảng 4.15: Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải đối tượng bị tác động môi trường gây giai đoạn hoạt động dự án Hoạt động Các chất thải Đối tượng bị phát sinh tác động Quy mô tác động Mức Thời độ tác gian động Khơng gian - Bụi, khí thải độc hại; - Môi trường - Vận chuyển - Nước thải; khơng khí; ngun, - CTR thơng - Mơi trường - Tại khu vực nhiên, vật thường (phế nước; nhà máy; liệu, sản phẩm gạch - Môi trường - Khu vực phẩm; không đủ tiêu đất; xung quanh - Sản xuất chuẩn; tro - Hệ sinh thái nhà máy gạch xỉ,…); cảnh quan; động Trong đoạn đèn huỳnh hoạt kinh tế xuất; - Môi trường - Lưu vực - nước mưa nước sông Vàng - Nước thải sinh hoạt; - Rác thải sinh hoạt kiểm soát động chảy tràn người lao - CTNH: (bóng - Con người - Nước thải sản Sinh hoạt bình; giai quang thải, ) Thốt nước Trung dự án Trung (>50 bình; năm) kiểm sốt - Chất lượng mơi trường đất, nước, người hệ sinh thái Khu vực nhà Ít; có ăn ca, văn thể phịng, nhà kiểm ở,… sốt 58 Bảng 4.16: Nguồn gây tác động khơng liên quan đến chất thải đối tượng bị tác động giai đoạn hoạt động dự án Nguồn gây tác động Hoạt động phương tiện, máy móc thiết bị sản xuất Tập trung CBCNV Sử dụng nguyên nhiên vật liệu: nước, điện, dầu,… Đối tượng bị tác động - Môi trường đất; - Sức khỏe CBCNV; Dân cư địa phương - Thay đổi cấu lao động địa phương; - An sinh xã hội; - Tác động tới KTXH địa phương - Ảnh hưởng đến dân cư địa phương công nhân thi công; - Ảnh hưởng đến KTXH địa phương; - Chế độ thủy văn khu vực; - Ảnh hưởng đến mực nước ngầm Mơi trường đất, Thốt nước mặt nước, chế độ thủy văn khu vực Quy mô tác động Mức độ Theo không Theo thời tác động gian gian Khu vực dự án khu vực xung quanh Khu vực dự án khu vực xung quanh Trung bình; kiểm sốt Trong giai đoạn hoạt động dự án (>50 năm) Khu vực dự án khu vực xung quanh Khu vực dự án khu vực xung quanh Ít, kiểm sốt Trong giai đoạn hoạt động dự án (>50 năm) Trung bình; kiểm soát 59 4.4 Đề xuất số biện pháp khắc phục, phịng ngừa, xử lý nhiễm mơi trường nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel 4.4.1 Một số giải pháp khắc phục, phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường không khí Các giải pháp kiểm sốt bụi nhiễm bụi khí thải vấn đề khơng thể tránh khỏi nhà máy nói riêng ngành sản xuất vật liệu nói chung Giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động phương tiện giao thông vận tải vào nhà máy - Tổ chức thường xuyên làm phun nước cho đoạn đường vận chuyển vật liệu vào nhà máy, khn viên nhà máy - Trong q trình vận chuyển cần quán triệt công tác dùng bạt che để giảm thiểu bụi phát sinh trình vận chuyển tới môi trường nhà máy khu dân cư lân cận - Tăng cường trồng xanh xung quanh nhà máy để cải thiện mơi trường khơng khí, giảm khói bụi tiếng ồn phát tán ngồi khu dân cư lân cận làm đẹp cảnh quan nhà máy * Giảm thiểu tiếng ồn, rung Các biện pháp khống chế ô nhiễm tiếng ồn, rung cho hoạt động sản xuất dự án thực sau: - Cách ly hợp lý nguồn ồn không gây ảnh hưởng đến khu nhà vùng dân cư xung quanh - Cân động trước lắp đặt thiết bị gây tiếng động - Các thiết bị gây ồn lớn phải có hệ thống tiêu âm theo tiêu chuẩn công nghệ lắp đặt kèm theo - Lắp đặt đệm cao su, lò xo chống rung thiết bị có cơng suất lớn 60 - Kiểm tra cân máy móc, thiết bị lắp đặt Kiểm tra độ mịn chi tiết máy móc, thiết bị định kỳ tra dầu bơi trơn - Đúc móng máy đủ khối lượng, tăng chiều sâu móng, đào rãnh đổ cát khô than củi để tránh rung theo mặt - Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, máy móc Tăng cường trồng xanh để cải thiện khí hậu, hạn chế lan truyền tiếng ồn khu vực nhà kho, xưởng sản xuất, khu nhà điều hành, nhà Diện tích trồng xanh khu vực nhà máy đảm bảo tỷ lệ 15% tổng diện tích đất nhà máy *Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt Trong trình sấy nung sản phẩm phát sinh nhiệt lớn phát tán môi trường xung quanh, để giảm tác động nhiệt gây dự án áp dụng biện pháp sau: - Lò nung thiết kế có lớp cách nhiệt (bơng cách nhiệt) tường lò, lắp đặt hệ thống điều chỉnh nhiệt độ nung cho phù hợp với loại sản phẩm, tránh trường hợp nhiệt độ cao thấp gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Lượng nhiệt dư thừa từ lị nung đưa sang tuần hồn qua lị sấy để làm khơ sản phẩm mộc, khơng phát tán nhiệt ngồi - Bố trí thời gian làm việc hợp lý cho CBCNV CBCNV trang bị đầy đủ bảo hộ lao động - Dùng biện pháp làm thơng gió để thơng thống nhà xưởng: + Thơng gió nhà xưởng tự nhiên phương pháp lợi dụng chênh lệch nhiệt độ, áp suất gió bên ngồi bên nhà xưởng +Thơng gió cưỡng bức: Sử dụng quạt cơng nghiệp để thơng thống nhà xưởng + Các biện pháp thơng thống nhà phải thiết kế thực trình thi cơng xây dựng Dự án phải đảm bảo hồn thành cơng trình trước vào hoạt động sản xuất 61 4.4.2 Một số giải pháp khắc phục, phịng ngừa, xử lý nhiễm mơi trường nước - Nhà máy cần tiến hành kiểm tra định kỳ tiêu môi trường nước thải nước sinh hoạt để đảm bảo chất lượng nước đạt yêu cầu TCVN, QCVN thi hành - Các tuyến cống, hố gom, mương thoát nước cần phải thường xuyên kiểm tra, nạo vét chất rắn bùn - Để hạn chết việc cặn hệ thống cống trước vào hệ thống cống chung nước mưa chảy tràn cần xử lý sơ hố lắng cặn song chắn rác Lượng rác cặn định kỳ vét lên đem chôn lấp bón cho xanh - Tiến hành kiểm tra bảo dưỡng thường xun cơng trình xử lý nước thải tập chung, tiến hành kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cấp nước, mương thoát nước vận hành - Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, phương tiện vận tải nơi quy định, giảm thiểu lượng chất thải rơi vãi gây ô nhiễm nguồn nước 4.4.3 Một số giải pháp khắc phục, phịng ngừa, xử lý nhiễm quản lý chất thải rắn Các biện pháp giảm thiểu đề xuất sau nhằm khắc phục, phòng ngừa xử lý tác động môi trường tiêu cực chất thải rắn nhà máy Các mục tiêu bao gồm: - Hạn chế tối đa lượng chất thải rắn từ nhà máy - Thu gom tồn chứa loại chất thải hợp lý để ngăn ngừa chất thải phát tán trờ lại môi trường - Xử lý chất độc hại trước vận chuyển đến bãi xử lý * Đối với nguồn chất thải biện pháp cụ thể đề xuất sau: 62 - Chất thải từ kho bãi : Nếu trình vận chuyển có rơi vãi ngồi nhà máy cần thu gom đưa kho bãi chúng giảm bừa bộn khu vực kho bãi tiết kiệm nguyên liệu - Chất thải rắn sinh hoạt : Rác cần thu gom riêng biệt vào thùng có nắp đậy, đến cuối ngày tổ vệ sinh nhà máy hàng ngày thu gom tập chung khu tập kết rác thải bố trí cách khu nhà ăn tập thể 15m 4.4.4 Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh cơng tác bảo vệ mơi trường phịng ngừa nhiễm phịng tránh cố môi trường 4.4.4.1 Cải thiện điều kiện việc làm - Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân mũ bảo hộ, găng tay, trang Và phải có quy định nghiêm ngặt sử dụng - Định kỳ khám sức khỏe đảm bảo chế độ nghỉ ngơi cho CBCNV tháng/lần - Tăng cường giới hóa sản xuất tránh lao động gắng sức giảm số lượng người lao động hít thở mơi trường khói bụi tiếng ồn cao gây ảnh hưởng tới sức khỏe - Bảo dưỡng định kỳ thiết bị theo dõi chế độ vận hành thiết kế thường xuyên để giảm thiểu tai nạn lao động - Chuẩn bị sẵn băng, thuốc men số dụng cụ sơ cứu khu vực văn phịng, để phịng trước có cố xảy 4.4.4.2 Đào tạo giáo dục nhận thức môi trường Dự án phải quan tâm đến vấn đề an tồn nhằm đảm bảo mơi trường lao động an toàn lao động sau: - Ban hành quy định nội quy an toàn lao động khu vực dự án 63 - Không vận chuyển thi công ngày mưa bão - Các tài liệu dẫn thiết bị, máy móc phải kiểm tra định kỳ - Công ty tiến hành kiểm tra xe ôtô vận tải phải đảm bảo đầy đủ yêu cầu kỹ thuật an toàn qua kỳ kiểm tra kiểm tra đột biến cán phụ trách theo quy định cấp trên, nhà nước phép đưa sử dụng - Khi hoạt động lái xe tuân thủ luật lệ giao thông, hướng dẫn lái xe máy xúc hiệu lệnh cịi, vị trí đỗ nhận tải lái xe máy gạt bãi thải vị trí đổ thải, thứ tự vào đổ thải - Đường vận tải liên lạc đảm bảo thông số kỹ thuật theo thiết kế theo quy phạm an toàn ban hành với loại thiết bị vận tải sử dụng - Tổ chức tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh lao động kịp thời sơ cấp cứu ban đầu xảy tai nạn lao động biện pháp sơ cứu, cấp cứu co tai nạn lao động xảy - Bố trí phận y tế, trang bị tủ thuốc y tế khu vực nhà điều hành đảm bảo sơ cứu có tai nạn xảy tổ chức khám sức khỏe cho người lao động - Đào tạo tập huấn cho cơng nhân sử dụng an tồn, kỹ thuật thiết bị máy công trường, trồng kỹ thuật kết hợp đảm bảo an toàn lao động 4.4.4.3 Phịng tránh cố mơi trường - Trong trình sản xuất : + Định kì kiểm tra tính kĩ thuật, chất lượng hoạt động máy móc, thiết bị, phát kịp thời hỏng hóc, trục trặc có biện pháp sửa chữa, thay 64 + Lập hồ sơ theo dõi máy móc, thiết bị qua lần kiểm tra bảo quản tốt, tránh thất lạc + Định kỳ kiểm tra chất lượng làm việc lò sấy, lò nung để phát kịp thời cố có biện pháp khắc phục - Khu vực dự án phải đảm bảo an tồn phịng cháy chữa cháy trang bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chữa cháy - Hệ thống đường điện dự án đảm bảo hành lang an toàn điện, thiết bị điện nối đất - Hệ thống cứu hỏa kết hợp khoảng cách phân xưởng lớn 10m đủ điều kiện cho người phương tiện di chuyển có cháy, giữ khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng Vị trí nhà máy nằm sát bờ sông thuận lợi cho việc cấp nước chữa cháy, kết hợp dụng cụ chữa cháy bình CO2, bình bọt từ phận sản xuất đặt địa điểm thao tác thuận tiện - Tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cho cán công nhân viên phương pháp ứng cứu cố cháy nổ Thường xuyên tổ chức buổi tập phòng cháy chữa cháy, ứng cứu cố cháy nổ, tổ chức đội cứu hoả với trang thiết bị tối thiểu - Xây dựng phương án phịng chống cháy cho tồn dự án trình quan cơng an phịng cháy chữa cháy thẩm định cấp giấy phép - Tăng cường kiểm tra phịng chống cháy nổ vào mùa khơ - Mua sắm trang thiết bị phòng chống cháy, phương tiện thông tin liên lạc cho phận quản lý chủ đầu tư quyền địa phương phối hợp - Nâng cao trình độ lực quản lý tinh thần trách nhiệm cho toàn CBCNV 65 - Hàng năm, có kế hoạch tập huấn, huấn luyện kiểm tra cơng tác phịng cháy chữa cháy cho CBCNV - Khi xảy cố cháy: vụ cháy lớn phải nhanh chóng phối hợp với lực lượng địa phương; báo cho cấp liên quan để xử lý kịp thời - Thực chế độ khen thưởng, kỷ luật trường hợp liên quan 66 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình nghiên cứu tìm hiểu trạng mơi trường nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel tiến hành thông qua khảo sát trường, tơi có kết luận sau: 1.Dự án nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Đơng Triều nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng Dự án phù hợp với quy hoạch sản xuất công nghiệp địa phương Đây dự án có tính khả thi, lợi ích mặt kỹ thuật kinh tế-xã hội Bên cạnh mặt tích cực, dự án có tồn mặt tiêu cực tới môi trường kinh tế - xã hội Một số tác động tiêu cực xảy Dự án không áp dụng biện pháp giảm thiểu hợp lý: - Phát tán bụi, khí thải, tiếng ồn vào mơi trường khơng khí hoạt động đào, san gạt, đổ thải thi công công trình giai đoạn thi cơng xây dựng Hoạt động phương tiện giao thơng, khí thải… q trình hoạt động Dự án, làm ảnh hưởng xấu tới mơi trường khơng khí khu vực dự án, gia tăng chất ô nhiễm cho khu vực môi trường xung quanh - Tác động tới môi trường nước từ việc nước mưa chảy tràn qua khu vực mặt bằng, nước thải sinh hoạt nguồn nước không xử lý hợp lý ảnh hưởng xấu tới môi trường nước khu vực - Các chất thải rắn phát sinh từ dự án, không xử lý hợp lý ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên sức khỏe người lao động Để giảm thiểu tác động xấu tới môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực, Chủ đầu tư thực giải pháp giảm thiểu: - Thực tổng hợp giải pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu bụi, tiếng ồn, khí thải 67 - Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn, xử lý nước nước thải sinh hoạt, nước thải sau xử lý đáp ứng đạt QCVN 14:2008/BTNMT (B), QCVN 40:2011/BTNMT (B) - Xây dựng hệ thống xử lý bụi khí thải, sau xử lý đạt tuân theo QCVN 19:2009/BTMT (cột B) - Các công nghệ đại thu gom, xử lý chất thải rắn đạt QCVN - Trồng xanh xung quanh khuôn viên dự án - Xây dựng kế hoạch thực chương trình ngăn ngừa, ứng phó với cố, rủi ro xảy trình xây dựng, sản xuất - Thực công tác quan trắc môi trường, giám sát mơi trường q trình xây dựng, thực dự án, để phục vụ công tác ngăn ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường - So sánh trạng môi trường nhà máy với báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty: Công ty thực tương đối tốt biện pháp bảo vệ môi trường đề báo cáo đánh giá tác động môi trường Các biện pháp nhà máy áp dụng cho kết khả quan nồng độ chất ô nhiễm không khí giảm rõ rệt dần phù hợp với yêu cầu đề ra, tiêu môi trường nước đạt ngưỡng cho phép - Về ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất nhà máy cộng đồng dân cư xung quanh: Khơng khí mơi trường bị tác động nhiều gây ảnh hưởng tới sống người dân sống xung quanh khu vực nhà máy Tiếng ồn, khói bụi hoạt động sản xuất vận chuyển vật liệu nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến mơi trường khơng khí Mơi trường nước chất thải không gây ảnh hường đến đời sống người dân 68 5.2 Kiến nghị - Vận động công nhân viên công ty tự giác tuân thủ yêu cầu an toàn lao động bảo vệ mơi trường - Nhà máy cần hồn thiện nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, khí thải, quản lý tốt chất thải rắn để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường - Tiến hành quan trắc định kỳ để theo dõi trạng môi trường khu vực nhà máy theo dõi biến động mơi trường, phịng tránh cố mơi trường 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Xây dựng (2013) Báo cáo tình hình thực chủ trương bước giảm dần sản xuất sử dụng gạch đất nung, tăng cường sản xuất sử dụng vật liệu xây không nung Cục Bảo vệ môi trường (2008) Xây dựng mơ hình triển khai thí điểm việc phân loại, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt cho khu đô thị Lê Huy Bá (1998) Sinh thái môi trường ứng dụng, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Trần Ngọc Chấn (2001), Giáo trình nhiễm mơi trường khơng khí xử lý khí thải, Tập 1, tập Chính sách an tồn mơi trường ngân hàng giới (2004),Hướng dẫn kỹ thuật ngành Giao thông vận tải, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Nxb Thống Kê Tăng Văn Đoàn - Trần Đức Hạ (2001), Kỹ thuật môi trường, Nxb Nông nghiệp Trần Đức Hạ (2005), Kỹ thuật môi trường, Xử lý nước thải sinh hoạt qui mô vừa nhỏ, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Nguyễn Thị Hải (2014), “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản lý môi trường lị sản xuất gạch thủ cơng địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang” Phạm Ngọc Hồ, Hồng Xn Cơ (2005) Đánh giá tác động mơi trường, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội, 10 Phạm Ngọc Hồ, Đồng Kim Loan, Trịnh Thị Thanh (2009), Giáo trình sở mơi trường khơng khí, Nxb Giáo dục 11 Lê Văn Khoa(2001), Khoa học Môi trường, Nhà xuất giáo dục 70 12 Bùi Tá Long (2008), Mơ hình hóa mơi trường, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Đình Mạnh (2005), Giáo trình đánh giá tác động mơi trường 14 Trạm khí tượng thủy văn Bãi Cháy, Số liệu khí tượng thủy văn từ năm 2011 đến năm 2015 15 Việt Nam môi trường sống (2004), Nhà xuất trị quốc gia 16 Website: www.quangninh.gov.vn 17 World health Oganization Assessment of sources of air of water and land pollution, part one: Rapid inventory in environmental pollution, Geneva 1993 18 Xuhuongcongnghe/overview/201707260243220880tong%20quan%20%20vatlieuxaykhongnung.pdf 19 Tổng cục Môi trường (2009), Thế ô nhiễm môi trường đất http://vea.gov.vn/vn/truyenthong/hoidapmt/Pages/Th%E1%BA%BFn% C3% A0ol%C3%A0%C3%B4nhi%E1%BB%85mm%C3%B4itr%C6%B0%E 1%BB%9Dng%C4%91%E1%BA%A5t.aspx 20 Tổng cục Môi trường(2009), ô nhiễm nước gì? 21 http://vea.gov.vn/vn/truyenthong/hoidapmt/Pages/%C3%94nhi%E1%BB %85 mn%C6%B0%E1%BB%9Bcl%C3%A0g%C3%AC.aspx 22 Tổng cục mơi trường (2009), nhiễm khơng khí gì? 23 http://vea.gov.vn/vn/truyenthong/hoidapmt/Pages/%C3%94nhi%E1%BB %85 mkh%C3%B4ngkh%C3%ADl%C3%A0g%C3%AC.aspx 24 tong-quan-cong-nghe-san-xuat-gach-nung-tren-the-gioi-va-viet-nam.htm 25 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-bao-vemoi-truong-2014-238636.aspx 71 26 https://text.xemtailieu.com/tai /danh-gia-hien-trang-quan-ly-moitruong-tai-nha-may 27 www.baoxaydung.com.vn/news/vn/search&q=gạch%20khang 28 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất gạch ốp lát cao cấp vùng nguyên liệu (Giai đoạn 1)” Công ty cổ phần Tâm Vân Hạ Long làm chủ dự án thuê Công ty TNHH Đầu tư Tư vấn 3T lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ... nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Tổng quan nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel - Hiện trạng môi trường nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel - Đề xuất số biện pháp. .. cứu đề tài ? ?Đánh giá trạng môi trường nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường? ?? 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực... trình cơng nghệ nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 31 4.3 Hiện trạng môi trường nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường nhà máy sản xuất gạch nung tuynel tại huyện đông triều, tỉnh quảng ninh và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường , Khoá luận đánh giá hiện trạng môi trường nhà máy sản xuất gạch nung tuynel tại huyện đông triều, tỉnh quảng ninh và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường