0

Giải pháp nâng cao thương hiệu tuyển dụng cho công ty cổ phần giao nhận và vận chuyển indo trần (itl corp)

115 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ HẢI VI GIẢI PHÁP NÂNG CAO THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN INDO TRẦN (ITL CORP) LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ HẢI VI GIẢI PHÁP NÂNG CAO THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN INDO TRẦN (ITL CORP) Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Hướng đào tạo: Hướng ứng dụng Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN QUỐC TẤN TP Hồ Chí Minh – Năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn “Giải pháp nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng cho công ty cổ phần giao nhận vận chuyển Indo Trần (ITL Corp)” cơng trình nghiên cứu hướng dẫn khoa học TS Phan Quốc Tấn, khơng có hình thức chép hay sử dụng nghiên cứu người khác hình thức Số liệu nội dung luận văn trung thực, trích dẫn ghi nguồn gốc rõ ràng kết luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học trước Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2021 Người viết Trần Thị Hải Vi MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH TĨM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TẠI CÔNG TY GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN INDO TRẦN (ITL CORP) 1.1 Giới thiệu tổng quan công ty 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.1.2 Chức nhiệm vụ 1.1.3 Cơ cấu tổ chức 1.1.4 Tình hình nguồn nhân lực cơng ty 1.1.5 Kết hoạt động kinh doanh công ty: 1.2 Xác định vấn đề 1.3 Mục tiêu 13 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 14 1.5 Phương pháp nghiên cứu 14 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu: 15 1.7 Kết cấu luận văn 15 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG 16 2.1 Thương hiệu tuyển dụng: 16 2.1.1 Định nghĩa thương hiệu tuyển dụng: 16 2.1.2 Tầm quan trọng thương hiệu tuyển dụng 17 2.2 Lược khảo nghiên cứu có liên quan đến thương hiệu tuyển dụng: 18 2.2.1 Nghiên cứu Piere Berthon cộng (2005) 18 2.2.2 Nghiên cứu Simon Knox Cheryl Freeman (2006) 19 2.2.3 Nghiên cứu Neeti Leekha Chhabra (2012) 20 2.2.4 Nghiên cứu Fei Zhu Zhen Wang (2014) 20 2.2.5 Nghiên cứu Joanna Santiago (2018) 21 2.2.6 Nghiên cứu Ana Tkalac Verčič cộng (2018) 22 2.2.7 Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng đến thường hiệu tuyển dụng 23 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu tuyển dụng ITL: 23 2.3.1 Tính thú vị cơng việc 25 2.3.2 Cơ hội phát triển 26 2.3.3 Chính sách đãi ngộ 27 2.3.4 Cơ hội ứng dụng 27 2.3.5 Danh tiếng doanh nghiệp 28 2.3.6 Thương hiệu tuyển dụng 29 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG TẠI CƠNG TY GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI INDO TRẦN (ITL CORP) 31 3.1 Tổng quan kết khảo sát 31 3.1.1 Giới thiệu mẫu khảo sát 31 3.1.2 Đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha: 32 3.2 Phân tích chung thực trạng thương hiệu tuyển dụng ITL: 33 3.3 Phân tích thực trạng yếu tố tác động đến thương hiệu tuyển dụng công ty Giao nhận vận chuyển Indo Trần (ITL) 37 3.3.1 Tính thú vị cơng việc 37 3.3.2 Cơ hội phát triển 43 3.3.3 Chính sách đãi ngộ 47 3.3.4 Cơ hội ứng dụng 51 3.3.5 Danh tiếng doanh nghiệp: 54 3.4 Đánh giá chung 59 3.4.1 Ưu điểm 59 3.4.2 Hạn chế 59 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI INDO TRẦN (ITL) 61 4.1 Mục tiêu chiến lược định hướng công ty thời gian tới 61 4.2 Cơ sở đề xuất giải pháp 62 4.3 Giải pháp kế hoạch thực 63 4.3.1 Giải pháp nâng cao thương hiệu tuyển dụng sách đãi ngộ 63 4.3.2 Giải pháp nâng cao thương hiệu tuyển dụng yếu tố tính thú vị cơng việc 67 4.3.3 Giải pháp nâng cao thương hiệu tuyển dụng hội phát triển 70 4.3.4 Giải pháp nâng cao thương hiệu tuyển dụng danh tiếng công ty 73 4.3.5 Giải pháp nâng cao thương hiệu tuyển dụng hội ứng dụng 77 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt ITL VNR500 IT SOP KPI MTP TPNS Ý nghĩa Công ty giao nhận vận chuyển Indo Trần (ITL Corp) Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam - VietNam Report Bộ phận cơng nghệ thơng tin Quy trình thao tác chuẩn – Standard Operation Procedure Chỉ số đo lường hiệu cơng việc – Key Performance Indicator Chương trình ni dưỡng nhân tài lãnh đạo – Management Training Program Trưởng Phòng Nhân Sự DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 Tên bảng Tình hình nhân ITL giai đoạn 2017 - 2019 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ITL giai đoạn 2017 – 2019 Các số tăng trưởng ITL giai đoạn 2017 - 2019 Số liệu nhu cầu tuyển dụng giai đoạn 2017 - 2019 Bảng thống kê nguyên nhân không thu hút ứng viên giai đoạn 2017 – 2019 Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng đến thường hiệu tuyển dụng Tính thú vị cơng việc Cơ hội phát triển Chính sách đãi ngộ Cơ hội ứng dụng Danh tiếng doanh nghiệp Thương hiệu tuyển dụng Thống kê liệu khảo sát Kết xử lý liệu đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha Kết phân tích trung bình nhân tố Thương hiệu tuyển dụng Danh sách hoạt động tuyển dụng Bảng phân tích tỷ lệ ứng viên từ chối lời mời nhận việc lý thuộc sách đãi ngộ Danh sách giải thưởng ITL nhận giao đoạn 2017 2020 Kết phân tích trung bình yếu tố Kết phân tích trung bình nhân tố Tính thú vị cơng việc Bảng thống kê lực cạnh tranh theo mơ hình kinh doanh ITL Chí phí tuyển dụng thơng qua đối tác ITL Bảng mô tả công việc ITL Kết phân tích trung bình nhân tố Cơ hội phát triển Thống kê phòng ban triển khai SOP nội ITL Số lượng chương trình đào tạo kỹ nhân lực Online Kết phân tích trung bình nhân tố Chính sách đãi ngộ So sánh mức lương khởi điểm trung bình thị trường logistics ITL năm 2019 Nguồn thu nhập không thường xuyên nhân viên ITL Tỷ lệ khen thưởng hàng năm ITL Kết phân tích trung bình nhân tố Cơ hội ứng dụng Trang 6 12 23 25 25 26 27 28 29 32 32 33 34 35 36 37 37 38 40 41 43 43 46 47 49 49 50 51 3.20 3.21 3.22 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Tần suất thực chương trình nội Kết phân tích trung bình nhân tố Danh tiếng cơng ty Bảng thống kê số lượng học viên tham gia chương trình đào tạo MTP giai đoạn 2017 - 2019 Nội dung khảo sát lương 2019-2020 Đề xuất điều chỉnh sách phúc lợi ITL Bảng đánh giá lực tháng/lần Đề xuất mức thưởng cuối năm ITL Các chương trình đề xuất thi đua nội hàng năm Đề xuất sách thăng tiến từ cấp nhân viên lên nhà quản lý cấp trung ITL Chương trình đào tạo đề xuất Kinh phí dự trù cho việc xây dựng nhận dạng thương hiệu ITL 52 54 56 64 65 66 66 69 71 72 76 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 Tên hình Sơ đồ cấu tổ chức ITL Mơ hình lý thuyết Piere Berthon cộng (2005) Các yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu tuyển dụng ITL Con đường phát triển nghiệp theo chức vụ ITL Giao diện trang web ITL Kết ghi nhận độ tiếp cận Fanpage công ty Trang 19 24 44 57 58 Yếu tố điều kiện phát triển doanh nghiệp thu hút Yếu tố kinh tế doanh nghiệp thu hút Yếu tố ứng dụng doanh nghiệp thu hút Điều kiện phát triển ITL khiến muốn ứng tuyển vào cơng ty Tơi bị thu hút sách đãi ngộ tốt ITL Tôi bị thu hút hội ứng dụng kiến thức vào công việc ITL Tơi bị thu hút ITL doanh nghiệp có uy tín ngành logistics Mơ tả lại cho phù hợp với công ty ITL PHỤ LỤC 3: THANG ĐO VÀ BIẾN QUAN SÁT Stt Các yếu tố Ký hiệu biến IN1 Tính thú vị công việc IN2 IN3 IN4 IN5 DE1 Cơ hội phát triển DE2 DE3 DE4 10 EC1 11 12 Chế độ đãi ngộ EC2 EC3 13 EC4 14 AP1 15 Cơ hội ứng dụng AP2 16 AP3 17 18 AP4 RE1 19 20 21 Danh tiếng công ty RE2 RE3 RE4 Biến quan sát ITL cung cấp sản phẩm dịch vụ sáng tạo Công ty ITL thường xuyên truyền tải nội dung cơng việc lạ/tư tích cực thơng qua hoạt động tuyển dụng sáng tạo ITL cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao cho khách hàng ITL đề cao sử dụng sáng tạo nhân viên công việc ITL cung cấp cơng việc thú vị làm việc mơi trường đầy thách thức Nếu có hội, cảm thấy tự hào làm công việc mang lại hiệu cho ITL Tôi cảm thấy tự tin làm việc ITL Khi làm việc cho ITL, tơi tích lũy nhiều kinh nghiệm cho cơng việc tương lai Tơi có nhiều hội phát triển nghề nghiệp tương lai làm việc cho ITL Mức lương sách ưu đãi ITL nhìn chung hấp dẫn Mức lương ITL trung bình ITL đảm bảo việc làm cho nhân viên Các hội thăng tiến rộng mở làm việc ITL ITL cung cấp hội để hướng dẫn người khác tơi học làm việc cho ITL ITL tạo hội để áp dụng học ITL doanh nghiệp có định hướng khách hàng rõ ràng ITL tổ chức nhân văn-đóng góp cho xã hội Danh tiếng ITL bạn bè khen ngợi Công ty ITL biết đến doanh nghiệp có danh tiếng tốt Công ty ITL nhà tuyển dụng có uy tín Sẽ tốt hồ sơ doanh nghiệp tơi có tên ITL Nguồn Berthon cộng (2005) Berthon cộng (2005) Berthon cộng (2005) Berthon cộng (2005) Isabelle Hillebrandt Björn S Ivens (2013) 22 23 24 25 26 EB1 Thương hiệu nhà tuyển dụng EB2 EB3 EB4 EB5 Sự thú vị công việc ITL khiến muốn ứng tuyển vào công ty Điều kiện phát triển ITL khiến muốn ứng tuyển vào cơng ty Tơi bị thút sách đãi ngộ tốt ITL Tôi bị thút hội ứng dụng kiến thức vào công việc ITL Tôi bị thút ITL doanh nghiệp có uy tín ngành logistics Berthon cộng (2005) nghiên cứu định tính PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH PHỎNG VẤN VIÊN STT Họ Tên Nguyễn Quốc Thúc Nguyễn Tường Vy Lê Thị Hải Yến Huỳnh Kim Hải Chức vụ Giám đốc nhân Trưởng nhóm tuyển dụng Chuyên viên tuyển dụng Chuyên viên tuyển dụng Trưởng phịng chăm sóc khách hàng đại lý Trưởng phịng nghiên cứu định hướng khách hàng Đoàn Thị Lụa Cao Thị Tường Vi Nguyễn Thị Dư Nhân viên phịng hàng khơng Nguyễn Ngọc Phương Nhân viên phịng hàng khơng Nguyễn Thị Vân Chi Nhân viên phịng kế tốn 10 Bùi Phương Ái Nhân viên kinh doanh 11 Trần Nguyễn Ái Vy Nhân viên phòng hàng không Ghi Trúng tuyển tháng năm 2020 Trúng tuyển tháng năm 2020 Trúng tuyển tháng năm 2020 Trúng tuyển tháng năm 2020 Ứng viên chương trình MTP 2020 Trúng tuyển tháng năm 2020 PHỤ LỤC 5: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Thân chào anh/chị, Tôi học viên Viện đào tạo Sau đại học thuộc trường Đại học kinh tế TP.HCM Hiện làm đề tài nghiên cứu “Giải pháp nâng cao thương hiệu tuyển dụng cho công ty Giao nhận Vận chuyển Indo Trần (ITL)” Mục đích khảo sát nhằm tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu tuyển dụng ITL xây dựng giải pháp nâng cao hình ảnh thương hiệu công ty thị trường tuyển dụng Việt Nam Rất mong anh/chị dành chút thời gian để trả lời bảng câu hỏi vấn Ở khơng có quan điểm hay thái độ hay sai, mà tất thơng tin hữu ích cho nghiên cứu Vì vậy, tơi mong anh/chị dành thời gian trao đổi số suy nghĩ anh/chị vấn đề Cảm ơn hợp tác anh/chị! Tại phần này, dựa thông tin bạn có hình dung bạn cơng ty ITL, bạn chọn mức độ với cảm nhận bạn cho phát biểu bên Mức độ đồng ý tăng dần từ đến the quy ước sau: 1= hồn tồn khơng đồng ý, 2= không đồng ý, = trung lập, = đồng ý, = hoàn toàn đồng ý Phản hồi Tính thú vị cơng việc IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 ITL cung cấp sản phẩm dịch vụ sáng tạo Công ty ITL thường xuyên truyền tải nội dung cơng việc lạ/tư tích cực thơng qua hoạt động tuyển dụng sáng tạo ITL cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao cho khách hàng ITL đề cao sử dụng sáng tạo nhân viên công việc ITL cung cấp môi trường làm việc thú vị 5 5 5 5 Phản hồi Cơ hội phát triển DE1 DE2 DE3 Tôi cảm thấy tốt cho thân có hội làm việc cho ITL Tôi cảm thấy tự tin làm việc cho ITL Khi làm việc cho ITL, tơi tích lũy nhiều kinh nghiệm cho cơng việc tương lai DE4 Tơi có nhiều hội phát triển nghề nghiệp tương lai làm việc cho ITL 5 Phản hồi Chính sách đãi ngộ EC1 EC2 Mức lương sách ưu đãi tổng thể ITL nhìn chung hấp dẫn Mức lương ITL so với công ty ngành logistics trung bình EC3 ITL đảm bảo việc làm cho nhân viên EC4 ITL cung cấp hội thăng tiến với mức lương hấp dẫn 5 5 5 5 5 5 5 Phản hồi Cơ hội ứng dụng công việc AP1 AP2 AP3 AP4 ITL cung cấp hội để tơi hướng dẫn người khác tơi học làm việc cho ITL ITL tạo hội để tơi áp dụng học ITL doanh nghiệp có định hướng khách hàng rõ ràng ITL tổ chức nhân văn-đóng góp cho xã hội Phản hồi Danh tiếng công ty RE1 RE2 RE3 RE4 Danh tiếng ITL bạn bè khen ngợi Công ty ITL biết đến doanh nghiệp có danh tiếng tốt Cơng ty ITL nhà tuyển dụng có uy tín Sẽ tốt hồ sơ tơi có tên ITL Phản hồi Thương hiệu tuyển dụng EB1 EB2 EB3 EB4 EB5 Sự thú vị công việc ITL khiến muốn ứng tuyển vào công ty Điều kiện phát triển ITL khiến muốn ứng tuyển vào cơng ty Tơi bị thút sách đãi ngộ tốt ITL Tôi bị thút hội ứng dụng kiến thức vào công việc ITL Tơi bị thút ITL doanh nghiệp có uy tín ngành logistics Phần thơng tin cá nhân: Vui lịng cho biết giới tính anh/chị? Nữ Vui lịng cho biết tình trạng nhân anh/chị? ộc thân Đã kết hôn Vui lòng cho biết độ tuổi anh/chị? ến 25 đến 35 đến 45 Trên 45 Vui lòng cho biết trình độ học vấn cao anh/chị? ốt nghiệp THPT trở xuống ấp/ Cao đẳng ại học ọc ến sĩ Vui lòng cho biết kinh nghiệm làm việc anh chị? năm 2-4 năm năm trở lên Vui lòng cho thu nhập anh chị? ới triệu 7-10 triệu từ 10 đến 15 triệu 15 triệu Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh chị! PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH TRUNG BÌNH NHÂN KHẨU CỦA MẪU Statistics GIOI TINH TINH TRANG DO TUOI HOC VAN KINH NGHIEM THU NHAP HON NHAN Valid 199 199 199 199 199 199 0 0 0 N Missing GIOI TINH Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam Valid 52 26.1 26.1 26.1 Nu 147 73.9 73.9 100.0 Total 199 100.0 100.0 TINH TRANG HON NHAN Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Da ket hon Valid 40 20.1 20.1 20.1 Doc than 159 79.9 79.9 100.0 Total 199 100.0 100.0 DO TUOI Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 18-25 94 47.2 47.2 47.2 26-35 105 52.8 52.8 100.0 Total 199 100.0 100.0 HOC VAN Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Cao dang 45 22.6 22.6 22.6 2.0 2.0 24.6 Dai hoc 150 75.4 75.4 100.0 Total 199 100.0 100.0 Cao hoc Valid KINH NGHIEM Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent < nam 77 38.7 38.7 38.7 > nam 28 14.1 14.1 52.8 2-4 nam 94 47.2 47.2 100.0 199 100.0 100.0 Valid Total THU NHAP Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid < 7tr 41 20.6 20.6 20.6 > 15tr 32 16.1 16.1 36.7 10-15tr 45 22.6 22.6 59.3 7-10tr 81 40.7 40.7 100.0 Total 199 100.0 100.0 PHỤ LỤC 7: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA Tính thú vị cơng việc Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 888 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted IN1 14.52 7.372 765 854 IN2 14.60 7.120 748 860 IN3 14.21 8.094 644 882 IN4 14.31 7.971 741 862 IN5 14.29 7.490 752 858 Cơ hội phát triển Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 852 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted DE1 11.30 3.888 736 794 DE2 11.12 4.218 697 813 DE3 10.96 3.943 625 844 DE4 11.25 3.846 726 798 Chính sách đãi ngộ Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 878 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted EC1 10.34 4.285 786 824 EC2 10.39 4.411 759 836 EC3 9.80 5.212 762 842 EC4 9.62 4.954 670 869 Cơ hội ứng dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 827 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted AP1 11.51 3.615 601 804 AP2 11.50 3.059 718 751 AP3 11.45 3.370 678 770 AP4 11.31 3.610 619 797 Danh tiếng doanh nghiệp Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 886 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted RE1 11.30 4.505 740 862 RE2 11.18 5.058 755 854 RE3 11.36 4.818 766 848 RE4 11.26 4.972 758 852 Thương hiệu tuyển dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 845 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted EB1 14.43 6.569 705 799 EB2 14.48 6.998 636 818 EB3 14.58 6.073 731 791 EB4 14.15 7.078 547 842 EB5 14.14 7.233 660 814 PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH Yếu tố Tính thú vị công việc Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation IN1 199 3.46 839 IN2 199 3.38 907 IN3 199 3.77 781 IN4 199 3.67 731 IN5 199 3.69 825 Valid N (listwise) 199 Yếu tố Cơ hội phát triển Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation DE1 199 3.58 774 DE2 199 3.76 705 DE3 199 3.91 840 DE4 199 3.63 793 Valid N (listwise) 199 Yếu tố Chính sách đãi ngộ Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation EC1 199 3.05 906 EC2 199 2.99 893 EC3 199 3.58 683 EC4 199 3.76 816 Valid N (listwise) 199 Yếu tố Cơ hội ứng dụng vào công việc Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation AP1 199 3.75 709 AP2 199 3.75 807 AP3 199 3.81 734 AP4 199 3.94 698 Valid N (listwise) 199 Yếu tố Danh tiếng doanh nghiệp Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation RE1 199 3.73 929 RE2 199 3.85 775 RE3 199 3.67 828 RE4 199 3.77 794 Valid N (listwise) 199 Yếu tố Thương hiệu tuyển dụng Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation EB1 199 3.52 822 EB2 199 3.46 777 EB3 199 3.37 916 EB4 199 3.79 837 EB5 199 3.80 701 Valid N (listwise) 199 PHỤ LỤC 9: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ Descriptive Statistics N STT II III I V IV IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 DE1 DE2 DE3 DE4 EC1 EC2 EC3 EC4 AP1 AP2 AP3 AP4 RE1 RE2 RE3 RE4 EB1 EB2 EB3 EB4 EB5 Valid N (listwise) Minimum Maximum 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Mean 3.46 3.38 3.77 3.67 3.69 3.58 3.76 3.91 3.63 3.05 2.99 3.58 3.76 3.75 3.75 3.81 3.94 3.73 3.85 3.67 3.77 3.52 3.46 3.37 3.79 3.80 Std Deviation 0.839 0.907 0.781 0.731 0.825 0.774 0.705 0.840 0.793 0.906 0.893 0.683 0.816 0.709 0.807 0.734 0.698 0.929 0.775 0.828 0.794 0.822 0.777 0.916 0.837 0.701 Giá trị trung bình 3.60 3.72 3.35 3.81 3.76 3.59 PHỤ LỤC 10: YÊU CẦU CÔNG VIỆC ... Giải pháp nâng cao thương hiệu tuyển dụng hội phát triển 70 4.3.4 Giải pháp nâng cao thương hiệu tuyển dụng danh tiếng công ty 73 4.3.5 Giải pháp nâng cao thương hiệu tuyển dụng hội ứng dụng. .. ? ?Giải pháp nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng cho công ty cổ phần giao nhận vận chuyển Indo Trần (ITL Corp)? ?? thực nhằm giúp ITL củng cố xây dựng hình ảnh thương hiệu tuyển dụng để phục vụ cho. .. TẠI CÔNG TY GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN INDO TRẦN (ITL CORP) 1.1 Giới thiệu tổng quan công ty 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty giao nhận vận chuyển Indo Trần (ITL Corp) thành lập vào ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao thương hiệu tuyển dụng cho công ty cổ phần giao nhận và vận chuyển indo trần (itl corp) , Giải pháp nâng cao thương hiệu tuyển dụng cho công ty cổ phần giao nhận và vận chuyển indo trần (itl corp)