0

Mẫu các loại Hợp đồng 2021

170 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 16:47

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN Tại Phịng Cơng chứng số ………………………………………… (Trường hợp việc công chứng thực ngồi trụ sở, ghi địa điểm thực Cơng chứng Phịng Cơng chứng), chúng tơi gồm có: BÊN CẦM CỐ TÀI SẢN (SAU ĐÂY GỌI LÀ BÊN A): Ông (Bà):……………………………………………………………………… Sinh ngày:……………………… Chứng minh nhân dân/ CCCD số:………….… Cấp ngày……… ……tại…………………………………………… Hộ thường trú (trường hợp hộ thường trú ghi đăng ký tạm trú): ……………….……………………………………………………………………… ……… Hoặc chọn chủ thể sau: Chủ thể vợ chồng: Ông:…………………………………………………………………………… Sinh ngày:……………………… Chứng minh nhân dân/CCCD số:………….… Cấp ngày……… ……tại…………………………………………… Hộ thường trú (trường hợp khơng có hộ thường trú ghi đăng ký tạm trú): ……………………………………………………………………… ……………………… Cùng vợ Bà:…………………………………………………… ………… Sinh ngày:……………………… Chứng minh nhân dân/CCCD số:………….… cấp ngày……… ……tại…………………………………………… Hộ thường trú (trường hợp khơng có hộ thường trú ghi đăng ký tạm trú): ……………………………………………………………………… ……………………… (Trường hợp vợ chồng có hộ thường trú khác nhau, ghi hộ thường trú người) Chủ thể hộ gia đình: Họ tên chủ hộ: …………………….……………………………………… Sinh ngày:……………………… Chứng minh nhân dân/CCCD số:………….… cấp ngày……… ……tại…………………………………………… Hộ thường trú (trường hợp khơng có hộ thường trú ghi đăng ký tạm trú): ……………………………………………………………………… ……………………… Các thành viên hộ gia đình: Họ tên: …………………………….…………………………………… Sinh ngày:……………………… Chứng minh nhân dân/CCCD số:………….… cấp ngày……… ……tại…………………………………………… Hộ thường trú (trường hợp khơng có hộ thường trú ghi đăng ký tạm trú): ……………………………………………………………………… ………………………  Trong trường hợp chủ thể nêu có đại diện ghi: Họ tên người đại diện: ……………….… ……………………………… Sinh ngày:……………………… Chứng minh nhân dân/CCCD số:………….… cấp ngày……… ……tại…………………………………………… Hộ thường trú (trường hợp khơng có hộ thường trú ghi đăng ký tạm trú): ……………………………………………………………………… …………………… Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ……………………………… ngày ……………….do …………………………………………………… lập Chủ thể tổ chức: Tên tổ chức: ………………………………………………………………… Trụ sở: ………………………………………………………………………… Quyết định thành lập số:……………………………………………… … ngày… tháng … năm ……… ……………………………………………………………………………….cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……………………………… ngày… tháng … năm ……… ……………………………………………………………………………….cấp Số Fax: ……………………………………………… Số điện thoại:…………………………… …………… Họ tên người đại diện: : …………………………………………………… Sinh ngày: : ………………… Chức vụ: : ……………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân/CCCD số: : ……………… cấp ngày: ……………tại: ……………………………… ……… Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………… ngày ……………….do ………………………………………………… lập BÊN NHẬN CẦM CỐ TÀI SẢN (SAU ĐÂY GỌI LÀ BÊN B): (Chọn chủ thể nêu trên) ………………………………………………………………………………………………… ……………….… ………………………………………………………………………………………………… ……………….… ………………………………………………………………………………………………… ……………….… ………………………………………………………………………………………………… ……………….… ………………………………………………………………………………………………… ……………….… Hai bên đồng ý thực việc vay tài sản với thỏa thuận sau đây: ĐIỀU NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM Bên A đồng ý cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu để bảo đảm thực nghĩa vụ trả nợ cho bên B (bao gồm: nợ gốc, lãi vay, lãi hạn phí) Số tiền mà bên B cho bên A vay là: …………………………………………………… (bằng chữ: ………………….……………… đồng) Các điều kiện chi tiết việc cho vay số tiền nêu ghi cụ thể Hợp đồng tín dụng ĐIỀU TÀI SẢN CẦM CỐ Tài sản cầm cố , có đặc điểm sau: Theo ………………………………………………………………………………………… bên A chủ sở hữu tài sản cầm cố nêu Hai bên thỏa thuận tài sản cầm cố Bên …… giữ (Nếu hai bên thỏa thuận giao tài sản cầm cố cho người thứ ba giữ ghi rõ chi tiết bên giữ tài sản) ………………………………………………………………………………………………… ……………….… ………………………………………………………………………………………………… ……………….… ………………………………………………………………………………………………… ……………….… ĐIỀU GIÁ TRỊ TÀI SẢN CẦM CỐ Giá trị tài sản cầm cố nêu là: đ (Bằng chữ: đồng) 2 Việc xác định giá trị tài sản cầm cố nêu để làm sở xác định mức cho vay bên B, không áp dụng xử lý tài sản để thu hồi nợ ĐIỀU NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A Nghĩa vụ bên A: - Giao tài sản cầm cố nêu cho bên B theo thoả thuận; có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản cầm cố, phải giao cho bên B gốc giấy tờ đó, trõ trường hợp có thoả thuận khác; - Báo cho bên B quyền người thứ ba tài sản cầm cố, có; - Đăng ký việc cầm cố nều tài sản cầm cố phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định pháp luật; - Thanh tốn cho bên B chi phí cần thiết để bảo quản, giữ gỡn tài sản cầm cố, trõ trường hợp có thoả thuận khác; - Trong trường hợp giữ tài sản cầm cố, phải bảo quản, khụng bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn sử dụng tài sản cầm cố, đồng ý bên B; sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy bị giá trị giảm sút giá trị, bên A khụng tíêp tục sử dụng theo yêu cầu bên B; Quyền bên A − Yêu cầu bên B đình việc sử dụng tài sản cầm cố, sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy bị giá trị giảm giá trị; − Yêu cầu bên B giữ tài sản cầm cố người thứ ba giữ tài sản cầm cố hoàn trả tài sản cầm cố sau nghĩa vụ thực hiện; bên B nhận giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản cầm cố, u cầu hồn trả giấy tờ đó; − Yêu cầu bên B giữ tài sản cầm cố người thứ ba giữ tài sản cầm cố bồi thường thiệt hại xảy tài sản cầm cố giấy tờ tài sản cầm cố ĐIỀU NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B Nghĩa vụ bên B : − Giữ gìn, bảo quản tài sản cầm cố giấy tờ tài sản cầm cố nêu trên, trường hợp làm mất, hư hỏng, phải bồi thường thiệt hại cho bên A; − Không bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn dùng tài sản cầm cố để bảo đảm cho nghĩa vụ khác; − Khụng khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, không bên A đồng ý; − Trả lại tài sản cầm cố giấy tờ tài sản cầm cố nêu cho bên A nghĩa vụ bảo đảm cầm cố chấm dứt thay biện pháp bảo đảm khác Quyền bên B - Yêu cầu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố hồn trả tài sản đó; - Yêu cầu bên A thực đăng ký việc cầm cố, tài sản cầm cố phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định pháp luật - Yêu cầu xử lý tài sản cầm cố theo phương thức thoả thuận theo quy định pháp luật để thực nghĩa vụ, bên A không thực thực không nghĩa vụ; - Được khai thác công dụng tài sản cầm cố hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, có thoả thuận; - Được tốn chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố trả lại tài sản cho bên A ĐIỀU VIỆC NỘP LỆ PHÍ CƠNG CHỨNG Bên chịu trách nhiệm nộp lệ phí cơng chứng Hợp đồng ĐIỀU XỬ LÝ TÀI SẢN CẦM CỐ Trong trường hợp hết thời hạn thực nghĩa vụ trả nợ mà bên A khơng trả trả khơng hết nợ, bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản cầm cố nêu theo quy định pháp luật để thu hồi nợ với phương thức: Chọn phương thức sau đây: − Bán đấu giá tài sản cầm cố − Bên B nhận tài sản cầm cố để thay cho việc thực nghĩa vụ bảo đảm − Bên B nhận trực tiếp khoản tiền tài sản từ bên thứ ba trường hợp bên thứ ba có nghĩa vụ trả tiền tài sản cho bên A Việc xử lý tài sản cầm cố nêu thực để toán cho bên B theo thứ tự nợ gốc, lãi vay, lãi hạn, khoản phí khác (nếu có), sau trõ chi phí bảo quản, chi phí bán đấu giá chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài sản cầm cố ĐIỀU PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG Trong trình thực hợp đồng, phát sinh tranh chấp, bên thương lượng giải nguyên tắc tôn trọng quyền lợi nhau; trường hợp không giải được, hai bên có quyền khởi kiện để u cầu tồ án có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật ĐIỀU CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN Bên A bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan sau đây: Bên A cam đoan: a Những thông tin nhân thân tài sản cầm cố ghi hợp đồng thật; b Tài sản cầm cố nêu khơng có tranh chấp; c Tài sản cầm cố không bị quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật; d Việc giao kết hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối ép buộc; e Thực đầy đủ tất thoả thuận ghi Hợp đồng này; f Các cam đoan khác… Bên B cam đoan: a Những thông tin nhân thân ghi Hợp đồng thật; b Đã xem xét kỹ, biết rõ tài sản cầm cố nêu giấy tờ tài sản cầm cố, đồng ý cho bên A vay số tiền nêu Điều Hợp đồng này; c Việc giao kết hợp đồng hồn tồn tự nguyện, khơng bị lừa dối ép buộc; d Thực đầy đủ tất thoả thuận ghi Hợp đồng này; e Các cam đoan khác… ĐIỀU 10 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG Hai bên công nhận hiểu rõ quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp mình, ý nghĩa hậu pháp lý việc giao kết hợp đồng Hai bên đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt cơng chứng viên Hoặc chọn trường hợp sau đây: − Hai bên đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng ký, điểm vào Hợp đồng trước có mặt công chứng viên − Hai bên đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước có mặt cơng chứng viên − Hai bên nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt cơng chứng viên − Hai bên nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng ký, điểm vào Hợp đồng trước có mặt cơng chứng viên − Hai bên nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước có mặt cơng chứng viên − Hai bên nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt Cơng chứng viên; − Hai bên nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng ký, điểm vào Hợp đồng trước có mặt Cơng chứng viên; − Hai bên nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước có mặt Cơng chứng viên; Hợp đồng có hiệu lực kể từ BÊN A BÊN B CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ Độc lập - Tự NGHĨA - VIỆT Hạnh NAM phúc - HỢP ĐỒNG NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN “.VN” Số: ………/20 / .-………/HĐNĐK - Căn Bộ Luật Dân năm 2015; - Căn Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; - Căn Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng năm 2006; - Căn Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2013 Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin mạng; - Căn Nghị định Số: 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 Chính phủ việc quy định chi tiết Luật Thương mại hoạt động xúc tiến thương mại; - Căn Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng năm 2015 Bộ Thông tin Truyền thông quy định quản lý sử dụng tài nguyên Internet; - Căn Thông tư Số: 208/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 Bộ Tài Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.VN” địa Internet (IP) Việt Nam; - Căn nhu cầu khả Công ty …… Hợp đồng Nhà đăng ký tên miền “.vn” (sau gọi chung “Hợp đồng”) ký Hà Nội vào ngày tháng năm 2016 giữa: Bên A : TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM Địa : Điện thoại : Fax: Tài khoản : Mã số thuế Đại diện : Bên B : Địa : Điện thoại : Fax: Tài khoản : Mã số thuế: Đại diện : Bên A Bên B sau gọi riêng Bên gọi chung hai Bên Hai Bên thỏa thuận thực hợp đồng nhà đăng ký tên miền “.vn” theo điều khoản sau đây: Điều Đối tượng Hợp đồng Bên A giao Bên B nhận thực cung cấp dịch vụ đăng ký, tr ì tên miền quốc gia “.vn” theo điều khoản thống hợp đồng phụ lục hợp đồng kèm theo Điều Thời hạn, phạm vi thực hợp đồng 2.1 Thời hạn thực hợp đồng: Hợp đồng có thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày Bên A nhận từ Bên B khoản đảm bảo thực hợp đồng theo Điều (sau hợp đồng hai bên ký kết) 2.1.1 Trong thời gian thực hiện, hợp đồng thay đổi khi: 2.1.1.1 Chính sách quản lý nhà nước vấn đề liên quan hợp đồng có thay đổi hai bên xem xét, thỏa thuận ký lại hợp đồng sở quy định nhà nước 2.1.1.2 Một bên đề nghị bên đồng ý xem xét, thỏa thuận lại ký kết hợp đồng 2.1.2 Trước ngày hết hạn thực hợp đồng 30 (ba mươi) ngày, hai bên tiến hành đánh giá việc thực hợp đồng để xem xét việc tiếp tục ký lại hợp đồng chấm dứt hợp đồng 2.2 Phạm vi thực hợp đồng: * Đối với Nhà đăng ký nước: Bên B cung cấp dịch vụ đăng ký, trì tên miền “.vn” tồn lãnh thổ Việt Nam nước * Đối với Nhà đăng ký nước ngoài: Bên B cung cấp dịch vụ đăng ký, trì tên miền “.vn” bên ngồi lãnh thổ Việt Nam Điều Số lượng tên miền “.vn” đăng ký mới, số lượng tên miền “.vn” trì Bên B thực cung cấp dịch vụ Căn mục tiêu phát triển tên miền “.vn” Bên A, hai bên thống số lượng tên miền “vn” đăng ký, trì mà Bên B cam kết đạ t theo nội dung cụ thể, chi tiết Phụ lục 01 hợp đồng Điều Ký quỹ tài khoản 4.1 Bên B có nghĩa vụ nộp khoản tiền ký quỹ vào tài khoản Bên A với số tiền tối thiểu 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng) để khấu trừ khoản phí phát sinh liên quan đến tên miền 4.2 Trường hợp khoản tiền ký quỹ ngoại tệ (đối với nhà đăng ký nước ngoài) quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá chuyển khoản Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố thời điểm số tiền có tài khoản Bên A Điều Thu phí, lệ phí lên miền “.vn” 5.1 Bên B cung cấp dịch vụ đăng ký, trì tên miền “.vn” mức thu lệ phí, phí khơng vượt mức thu lệ phí, phí Bộ Tài quy định h ình thức Bên B không thu thuế giá trị gia tăng khoản lệ phí đăng ký, phí trì tên miền “.vn” 5.2 Bên B không thu khoản chi phí dịch vụ phát sinh liên quan đến tên miền “.vn” không đồng ý chủ thể đăng ký tên miền “.vn” thời điểm đăng ký, trì thời điểm có phát sinh lệ phí, phí 5.3 Các khoản lệ phí, phí tên miền phát sinh lỗi tác nghiệp Bên B bị khấu trừ khơng hồn trả lại 5.4 Các khoản lệ phí, phí tên miền khấu trừ qua hệ thống tự động, Bên A phát thu thiếu, Bên B phải nộp bổ sung đủ theo mức lệ phí, phí tên miền “.vn” Bộ Tài qui định Điều Tiền hưởng từ chi phí thu lệ phí, phí tên miền “.vn” (hoa hồng) toán 6.1 Hoa hồng: Hoa hồng số tiền Bên B Bên A toán hàng quý (qu ý/lần) sở mức lệ phí đăng ký phí trì tên miền “.vn” 6.1.1 Tỷ lệ hoa hồng áp dụng theo mức chi hoa hồng quan có thẩm quyền ban hành Nội dung cụ thể, chi tiết theo thỏa thuận Phụ lục 04 hợp đồng 6.1.2 Trong trường hợp bên B tiếp nhận số lượng tên miền chuyển đến từ Nhà đăng ký khác Bên A mà lệ phí đăng ký phí trì số lượng tên miền tốn đầy đủ, số tên miền khơng tính hoa hồng trả cho Bên B 6.2 Thanh tốn: 6.2.1 Hình thức tốn: Chuyển khoản 6.2.2 Chứng từ tốn: Bảng tính hoa hồng có xác nhận hai bên hóa đơn tài hợp lệ Bên B theo hướng dẫn Phụ lục 03 6.2.3 Quy trình tốn: Trong vịng 10 ngày làm việc quý kế tiếp, hai bên tiến hành đối chiếu xác nhận hoa hồng Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ chứng từ toán Bên B, Bên A thực toán hoa hồng cho Bên B Điều Bảo đảm thực hợp đồng Bên B nộp cho Bên A chứng thư bảo đảm thực hợp đồng cấp ngân hàng vòng 03 (ba) ngày làm việc sau hợp đồng ký kết: 7.1 Trường hợp Bên B nhà đăng ký mới, Bên A yêu cầu Bên B nộp chứng thư bảo đảm thực hợp đồng cấp ngân hàng có giá trị 50.000.000 đồng 7.2 Trường hợp Bên B nhà đăng ký cũ, Bên A yêu cầu Bên B nộp chứng thư bảo đảm thực hợp đồng có giá trị 3% tổng số tiền hoa hồng Bên B hưởng năm trước liền kề, tương đương ……………… đồng (bằng chữ: ………… ……….), tối đa bảo đảm thực hợp đồng không 300.000.000 đồng 7.3 Bảo đảm thực hợp đồng có hiệu lực thời gian thực hợp đồng 7.4 Hình thức bảo đảm thực hợp đồng: chứng thư bảo đảm qua ngân hàng Điều Yêu cầu đảm bảo hoạt động Nhà đăng ký tên miền “.vn” Bên B 8.1 Trong trình thực hợp đồng, Bên B phải đảm bảo: 8.1.1 Tuân thủ tiêu chuẩn hoạt động Nhà đăng ký tên miền “.vn” theo nội dung chi tiết Phụlục 02 hợp đồng 8.1.2 Cung cấp thông tin cập nhật, điều chỉnh, bổ sung có thay đổi, để Bên A quản lý, theo dõi, đánh giá, phối hợp hỗ trợ 8.2 Trong thời gian thực hợp đồng, Bên A phát Bên B không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn hoạt động Nhà đăng ký tên miền “.vn” theo nội dung chi tiết Phụ lục 02 hợp đồng, Bên B phải: Tạm dừng công tác phát triển tên miền, hoàn thiện việc đáp ứng tiêu chuẩn trên, thông báo cho Bên A biết đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn phát triển tên miền Bên A đồng ý cho Bên B tiếp tục dịch vụ phát triển tên miền “.vn” văn Điều Quyền hạn nghĩa vụ Bên A 9.1 Quyền hạn: 9.1.1 Quản lý, giám sát, kiểm tra bên B trình triển khai, thực cung cấp dịch vụ đăng ký trì tên miền “.vn” theo quy định hành, theo nội dung trách nhiệm Bên B hợp đồng hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài nguyên Internet 9.1.2 Sử dụng logo Bên B hoạt động truyền thông, quảng bá tên miền “.vn”; Chủđộng phối hợp với đối tác khác có hình thức khuyến khích thúc đẩy nhu cầu sử dụng cộng đồng, mở rộng phạm vi đối tượng sử dụng tên miền “.vn”, đảm bảo công Nhà đăng ký hệ thống Nhà đăng ký tên miền “.vn” 9.1.3 Triển khai hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường tên miền “.vn” thông qua hệ thống cung cấp dịch vụ Bên B 9.1.4 Phạt vi phạm hợp đồng: tạm ngừng, chấm dứt thực hợp đồng với Bên B áp dụng biện pháp hạn chế số tác nghiệp liên quan đến tên miền không bồi thường thiệt hại cho Bên B theo khoản 12.1, Điều 12 hợp đồng 9.1.5 Yêu cầu bên B thực hiện, chủ động thực việc tạm ngừng, thu hồi nh ững tên miền vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài nguyên Internet thông tin điện t Internet Việt Nam 9.1.6 Để phục vụ công tác quản lý nhà nước điều hành nghiệp vụ, yêu cầu bên B báo cáo xác thực: 9.1.6.1 Số liệu thống kê đại lý tên miền cấp 9.1.6.2 Thông tin, hồ sơ chủ thể đăng ký tên miền 9.1.7 Lựa chọn, định Nhà đăng ký khác tiếp quản tên miền từ Bên B trình xử lý chấm dứt hợp đồng, Bên B không chủ động thực chuyển đổi tên miền sang Nhà đăng ký khác nêu điểm 2, khoản 13.2.1, điều 13 điểm 2, khoản 13.2.2 Điều 13 9.1.8 Trường hợp Bên B không thực đầy đủ trách nhiệm chấm dứt hợp đồng khách hàng Bên A Bên A có quyền giữ lại tồn số tiền đặt cọc số tiền hoa hồng mà Bên B hưởng để khắc phục hậu Bên B gây thời điểm chấm dứt hợp đồng 9.1.9 Đơn phương chấm dứt hợp đồng Nhà đăng ký thực xử lý chấm dứt hợp đồng Nhà đăng ký quy định Điều 12 hợp đồng 9.2 Nghĩa vụ: 9.2.1 Sau ký hợp đồng, Bên A cung cấp cho Bên B giấy chứng nhận Nhà đăng ký tên miền“.vn”, cấp giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ Nhà đăng ký quản lý tên miền “.vn” cho cán Bên B chuyên trách quản lý nghiệp vụ tên miền “.vn”; công bố thông tin Nhà đăng ký tên miền “.vn” Website Bên A 9.2.2 Phổ biến, đào tạo nghiệp vụ quản lý tên miền “.vn” cho bên B theo nội dung chi tiết Phụ lục 03 hợp đồng này; Hướng dẫn cập nhật kịp thời sách, quy định quản lý, sử dụng tài nguyên Internet Việt Nam, sách phí lệ phí tên miền “.vn” cho Bên B 9.2.3 Cung cấp cho Bên B tài khoản phương tiện tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối Bên A công bố, để Bên B kết nối thực tác nghiệp liên quan tới tên miền theo Phụ lục 03 hợp đồng 9.2.4 Thanh toán đầy đủ hoa hồng cho Bên B theo tỷ lệ hoa hồng quan thẩm quyền ban hành thỏa thuận Phụ lục 04 hợp đồng 9.2.5 Thiết lập cấu hình thiết bị hướng dẫn Bên B thực việc đồng (zone transfer) toàn ghi liệu tên miền “.vn” (Resource Record) Bên B quản lý hệ thống liệu tên miền quốc gia Bên A quản lý 9.2.6 Hướng dẫn, phối hợp với Bên B trình thực hiện: 9.2.6.1 Thúc đẩy phát triển tên miền “.vn” 9.2.6.2 Duy trì kết nối, sử dụng hệ thống quản lý tên miền Bên A 9.2.6.3 Xử lý chấm dứt hợp đồng Nhà đăng ký Điều 10 Quyền hạn nghĩa vụ Bên B 10.1 Quyền hạn: 10.1.1 Được công nhận thực vai trò Nhà đăng ký tên miền “.vn”, sử dụng mẫu logo chuẩn thông tin Website Bên A hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, trì tên miền “.vn” 10.1.2 Chủ động triển khai tuyên truyền, quảng bá cung cấp dịch vụ đăng ký, trì hoạt động tên miền “.vn” cộng đồng 10.1.3 Tiếp nhận tài khoản phương tiện tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối Bên A công bố, để kết nối thực tác nghiệp liên quan tới tên miền theo Phụ lục 03 hợpđồng 10.1.4 Chủ động thực tác nghiệp liên quan tới tên miền Bên B quản lý theo hướng dẫn Phụ lục 03 hợp đồng 10.1.5 Phát triển đại lý, đối tác bán hàng, môi giới phục vụ tích cực cho hoạt động đăng ký trì sử dụng tên miền “.vn” Hướng dẫn, sử dụng mẫu hợp đồng thống toàn hệ thống cung cấp dịch vụ Bên B với chủ thể 10.1.6 Từ chối cung cấp dịch vụ tổ chức, cá nhân không đáp ứng quy định đăng ký, sửdụng lên miền “.vn” 10.1.7 Xác nhận hưởng hoa hồng theo quy định 10.1.8 Tham gia chứng minh, cung cấp thông tin việc vi phạm phá giá, cạnh tranh không lành mạnh, lũng đoạn Nhà đăng ký khác, đại lý cấp dưới, đ ối tác bán hàng môi giới 10.1.9 Đơn phương chấm dứt hợp đồng Nhà đăng ký quy định theo nội dung Điều 12 hợp đồng 10.2 Nghĩa vụ: 10.2.1 Tổ chức thực cung cấp dịch vụ đăng ký, trì tên miền cho cộng đồng theo quy định văn pháp lý liên quan đến quản lý, sử dụng tài nguyên Internet 10.2.2 Đảm bảo thực tốt hướng dẫn thực nghiệp vụ quản lý tên miền “.vn” theo Phụ lục 03 hợp đồng này; Cập nhật kịp thời sách, quy định quản lý, sử dụng tài nguyên Internet Việt Nam, sách lệ phí phí có liên quan 10.2.3 Xây dựng cơng bố cơng khai biểu mẫu, quy trình, thủ tục đăng ký tên miền “.vn”; Lưu trữ đầy đủ, xác thông tin tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền theo Phụ lục 03 hợp đồng 10.2.4 Quản lý hệ thống đại lý cấp dưới, quy định rõ trách nhiệm đại lý cấp mẫu hợp đồng Nhà đăng ký đại lý 10.2.5 Tạm ngừng hoạt động, thu hồi tên miền theo yêu cầu quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Chịu tra, kiểm tra quan quản lý nhà nư ớc có thẩm quyền; Báo cáo, cung cấp thông tin phối hợp với quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 10.2.6 Thiết lập hệ thống máy chủ tên miền (DNS), hệ thống kỹ thuật cung cấp dịch vụ triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tên miền liệu tên miền tổ chức, cá nhân Sử dụng máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam (Primary DNS) cung cấp dịch vụ 10.2.7 Không chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký, trì tên miền “.vn” hình thức cho bên thứ ba 10.2.8 Không xâm phạm gây tổn hại tới quyền lợi ích hợp pháp chủ thể Nhà đăng ký tên miền “.vn” khác 10.2.9 Tiếp quản tên miền Bên A định trường hợp cần thiết; chủ động tiếp cận, thông báo đến chủ thể đảm bảo quyền lợi liên quan đến tên miền chủ thể tên miền chuyển 10.2.10 Bên B thực thu lệ phí, phí tên miền theo nội dung Điều 10.2.11 Bên B ký hợp đồng đại lý, đối tác bán hàng tổ chức, doanh nghiệp (là pháp nhân) trả chi phí cho đại lý cấp dưới, đối tác bán hàng theo nội dung Phụ lục 04 Điều 11 Khuyến cung cấp dịch vụ đăng ký, trì tên miền “.vn” 11.1 Trường hợp Bên B thực chương trình khuyến dành cho khách hàng đăng ký, trìtên miền “.vn” phải tuân thủ quy định Nghị định Số: 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 Chính phủ việc quy định chi tiết Luật Thương mại hoạt động xúc tiến thương mại; Giá trị khuyến 01 tên miền “.vn” theo loại thời gian khuyến không 50% chi phí hoa hồng Bên B hưởng 01 tên miền đăng ký, trì; thời hạn khuyến khơng 30 ngày/ 01 Quý không 90 ngày / 01 năm 11.2 Bên B không sử dụng hình thức khuyến làm giảm tiền lệ phí, phí khách hàng phải nộp đăng ký, trì sử dụng tên miền “.vn” 11.3 Bên B khơng sử dụng tên miền “.vn” làm hàng hóa, dịch vụ hoạt động khuyến hàng hóa, dịch vụ khác Điều 12 Phạt vi phạm hợp đồng 12.1 Bên A thực phạt vi phạm hợp đồng Bên B trường hợp sau: 12.1.1 Bên B không thực cam kết số lượng tên miền “.vn” đăng ký mới, tên miền“.vn” trì (Điều 3) 12.1.2 Bên B vi phạm tiêu chuẩn hoạt động Nhà đăng ký tên miền “.vn” (Điều 8) 12.1.3 Bên B không thực nghĩa vụ Nhà đăng ký (khoản 10.2 Điều 10) 12.1.4 Bên B không thực qui định khuyến mại cung cấp dịch vụ đăng ký, trì tên miền “.vn” (Điều 11) 12.1.5 Bên B vi phạm quy định pháp luật quản lý sử dụng tài nguyên Internet 12.1.6 Bên B sử dụng, lợi dụng tư cách trách nhiệm Nhà đăng ký tên miền “.vn” để thực hoạt động phát triển loại tên miền Internet khác 12.1.7 Bên B có dấu hiệu, chứng cấu thành việc cung cấp dịch vụ đăng ký, trì tên miền “.vn” mức lệ phí, phí Bộ Tài quy định; chiết khấu cho đối tác, đại lý cung cấp dịch vụ cấp đăng ký phát triển, trì tên miền lớn theo nội dung Phụ lục 04 12.2 Bên B thực phạt vi phạm hợp đồng Bên A trường hợp sau 12.2.1 Bên A vi phạm chậm thực toán hoa hồng (Điều 5) Nội dung chi tiết hình thức, mức phạt vi phạm hợp đồng theo nội dung chi tiết Phụ lục 05 hợp đồng Điều 13 Chấm dứt hợp đồng trình tự chấm dứt hợp đồng 13.1 Trong thời hạn hiệu lực, hợp đồng chấm dứt xảy trường hợp sau: 13.1.1 Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng 13.1.2 Bên B khơng cịn có khả thực hợp đồng (thua lỗ, phá sản ) 13.1.3 Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trường hợp: 13.1.3.1 Yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền 13.1.3.2 Bên B không thực cam kết Điều năm liên tiếp 13.1.3.3 Bên B có vi phạm lặp lại lần) lần khơng trì lực t ổ chức thực dịch vụ đăng ký, trì tên miền “.vn” Trường hợp chấm dứt hợp đồng, bên phải có trách nhiệm thơng báo cho bên văn trước 30 ngày Khi nhận thông báo chấm dứt hợp đồng, hai Bên tiến hành thực thủ tục lý Hợp đồng thanh, toán tài 13.2 Trình tự chấm dứt hợp đồng 13.2.1 Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng, bao gồm trường hợp khơng cịn khả thực hợp đồng: Bước 1: Bên B thông báo cho Bên A biết trước 30 ngày trước thời điểm chấm dứt hợp đồng Kể từ thời điểm nhận thông báo, Bên A ngưng giao diện đăng ký tên miền “.vn” Bước 2: Kể từ thời điểm Bên A nhận thông báo, thời gian 45 ngày, Bên B phải chọn lựa Nhà đăng ký chuyển đổi xong số tên miền kèm thông tin liệu, hợp đồng tên miền ký với chủ thể sang nhà đăng ký để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng Bước 3: Bên B thực đầy đủ trách nhiệm với khách hàng Bên A, sau thực thủ tục chấm dứt hợp đồng với Bên A Bước 4: Bên A xóa thông tin Nhà đăng ký Bên B Website http://nhadan gky.vn 13.2.2 Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng: Bước 1: Bên A thông báo cho Bên B biết trước 30 ngày thực ngưng giao diện đăng ký tên miền “.vn” Bước 2: Kể từ thời điểm Bên B nhận thông báo, thời gian 45 ngày, Bên A chọn lựa Nhà đăng ký chuyển đổi số tên miền “.vn” Bên B kèm thông tin liệu sang Nhàđăng ký để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng Bước 3: Bên B thực đầy đủ trách nhiệm với khách hàng Bên A, sau thực thủ tục chấm dứt hợp đồng Bước 4: Bên A xóa thơng tin Nhà đăng ký Bên B Website http://nhadangk y.vn Điều 14 Điều khoản chung 14.1 Mỗi Bên cam kết bảo đảm có đủ thẩm quyền để thực hợp đồng cam kết theo hợp đồng thực trách nhiệm cụ thể hợp đồng; không thực hành vi gây ảnh hưởng tới uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp bên 14.2 Hợp đồng ký lại, sửa đổi bổ sung phụ lục trư ờng hợp có thay đổi sách quản lý nhà nước mà hai bên buộc phải tuân thủ Bất kỳ việc thay đổi hay bổ sung hợp đồng có hiệu lực thể văn ký xác nhận hai bên Việc sửa đổi, bổ sung phải bên thông báo cho bên văn trước 15 ngày làm việc 14.3 Trường hợp biểu lệ phí, phí Bộ Tài ban hành áp dụng, Bên A có văn thông báo hướng dẫn thực số thay đổi (nếu có) nội dung Hợp đồng 14.4 Hợp đồng điều chỉnh tuân theo pháp luật Việt Nam, có xung đột với pháp luật khác (Đối với Nhà đăng ký nước ngoài, hợp đồng Nhà đăng ký tiếng Việt sở để xem xét cuối có sai lệch nội dung với hợp đồng Nhà đăng ký tiếng Anh) Các Bên đồng ý tất tranh chấp, khiếu nại liên quan tới việc thực hợp đồng mà khơng thể tự hịa giải phải giải tịa án có thẩm quyền Việt Nam phải tuân theo án định cuối tòa án Việt Nam 14.5 Nội dung Phụ lục hợp đồng làm rõ thỏa thuận số điều khoản hợp đồng không trái với nội dung điều khoản hợp đồng Các phụ lục đính kèm theo hợp đồng coi phận tách rời thống hợp đồng 14.6 Hợp đồng lập thành 06 có giá trị pháp lý nhau, Bên giữ 03 Hai bên thống triển khai thực hợp đồng kể từ ngày có hiệu lực./ ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B ... đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước có mặt tơi; − Các bên giao kết nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi hợp đồng ký vào Hợp đồng. .. đọc Hợp đồng này, đồng ý tồn nội dung ghi Hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước có mặt tơi; − Các bên giao kết nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đồng ý toàn nội dung ghi Hợp đồng ký vào Hợp đồng. .. bên đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng ký, điểm vào Hợp đồng trước có mặt cơng chứng viên − Hai bên đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu các loại Hợp đồng 2021, Mẫu các loại Hợp đồng 2021

Từ khóa liên quan