0

tenbaigiang

13 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:12

Tæng kÕt - NghÖ thuËt: Tõ ng÷ thuÇn ViÖt, d©n d·, ®a nghĩa giàu biểu cảm, đậm đà sắc thái dân gian - Néi dung: TÊm lßng thiÕt tha m·nh liÖt cña Hå Xu©n H¬ng vÒ sù th¾m thiÕt vµ nghÜa t×n[r] (1)Chào mừng các thầy cô đến dự thăm lớp (2) Gi¶ng v¨n Mêi trÇu Hå Xu©n H¬ng (3) I T¸c gi¶ 1.Cuộc đời • Hå Xu©n H¬ng (nöa cuèi thÕ kØ XVIII – nöa ®Çu thÕ kØ XIX) • Quª ë Quúnh L«i- Quúnh Lu – NghÖ An • Kh«ng dËp khu«n theo phÐp t¾c phong kiÕn • Cã tµi, giao du réng, t×nh duyªn ngang tr¸i Ph¸c ho¹ DiÔn viªn (4) Sù nghiÖp s¸ng t¸c - S¸ng t¸c : + TËp th¬ ch÷ H¸n, N«m “ Lu H¬ng KÝ” + Kho¶ng trªn díi 50 bµi th¬ N«m - §Æc ®iÓm th¬: + Trữ tình, đằm thắm, chua xót + Trµo phóng, hãm hØnh, s©u cay + Ng«n ng÷ b×nh dÞ, s¸ng, biÓu c¶m giµu c¸ tÝnh (5) II Bµi th¬ Mêi trÇu Qu¶ cau nho nhá miÕng trÇu h«i, Nµy cña Xu©n H¬ng míi quÖt råi Cã ph¶i duyªn th× th¾m l¹i, §õng xanh nh l¸, b¹c nh v«i (6) Ph©n tÝch a - Hai c©u th¬ ®Çu C©u 1: “Qu¶ cau nho nhá miÕng trÇu h«i” Giíi thiÖu h×nh ¶nh qu¶ cau miÕng trÇu (7) MiÕng trÇu nªn d©u nhµ ngêi Vµo vên h¸i qu¶ cau xanh Bæ lµm s¸u mêi anh x¬i trÇu (8) Ph©n tÝch a) Hai c©u th¬ ®Çu - C©u 1: “Qu¶ cau nho nhá miÕng trÇu h«i” Giíi thiÖu h×nh ¶nh qu¶ cau miÕng trÇu Nho nhá, xoµng xÜnh - C©u 2: “Nµy cña Xu©n H¬ng míi quÖt råi” Lêi mêi trÇu tù nhiªn th©n mËt Th©n phËn nhá nhoi vµ sù ý thøc vÒ gi¸ trÞ cña ngêi phô n÷ xhpk Tªm trÇu (9) b) Hai c©u th¬ sau C©u 3: “Cã ph¶i duyªn th× th¾m l¹i” Lêi nh¾n göi vÒ sù g¾n bã chung t×nh C©u 4: “§õng xanh nh l¸ , b¹c nh v«i” Câu phủ định, so sánh, thành ngữ để phê phán hờ hững lạnh nhạt tình cảm Bộc lộ tâm t khát vọng hạnh phúc lứa đôi (10) Chủ đề Bµi th¬ thÓ hiÖn íc m¬ vÒ cuéc sèng h¹nh phóc, tình yêu chính đáng ngời phụ nữ xã hội phong kiÕn III Tæng kÕt - NghÖ thuËt: Tõ ng÷ thuÇn ViÖt, d©n d·, ®a nghĩa giàu biểu cảm, đậm đà sắc thái dân gian - Néi dung: TÊm lßng thiÕt tha m·nh liÖt cña Hå Xu©n H¬ng vÒ sù th¾m thiÕt vµ nghÜa t×nh gi÷a ngêi víi ngêi (11) LuyÖn tËp 1.Bài thơ Mời Trâù thuộc phơng thức biểu đạt chÝnh nµo ? a Tù sù b BiÓu c¶m c Miªu t¶ d NghÞ luËn V× em biÕt bµi th¬ Mêi TrÇu thuéc ph¬ng thức biểu đạt mà em đã khoanh tròn câu ? a V× bµi th¬ bµy tá t×nh c¶m, c¶m xóc b V× bµi th¬ t¸i hiÖn tr¹ng th¸i sù vËt, ngêi c V× bµi th¬ tr×nh bµy diÔn biÕn sù viÖc (12) Giá trị nghệ thuật bài thơ Mời trầu đợc t¹o nªn tõ nh÷ng ®iÓm nµo? a Giäng ®iÖu tù nhiªn, tho¶i m¸i,pha chót đùa vui hóm hỉnh, toát lên cảm giác nhẹ nhµng n÷ tÝnh b Ng«n ng÷ th¬ n«m b×nh dÞ mµ gîi c¶m vµ cã hån c Hình tợng nhân vật đợc xây dựng có cá tính độc đáo d Tất đúng (13) Xin tr©n träng c¶m ¬n c¸c thÇy c« (14)
- Xem thêm -

Xem thêm: tenbaigiang, tenbaigiang