0

(Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng chế độ nuôi dưỡng đến sức sản xuất của lợn nái hậu bị (landrace x yorkshire) và (yorkshire x landrace) trong điều kiện chăn nuôi trang trại

90 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:48

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGỤY THỊ VÂN ẢNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ NUÔI DƯỠNG ĐẾN SỨC SẢN XUẤT CỦA LỢN NÁI HẬU BỊ (LANDRACE x YORKSHIRE) VÀ (YORKSHIRE x LANDRACE) TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI TRANG TRẠI Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.01.05 Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Bích Ngọc TS Phạm Kim Đăng NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, khách quan chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn làm rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Ngụy Thị Vân i LỜI CẢM ƠN Nhân dịp hoàn thành luận văn, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới giáo TS Trần Thị Bích Ngọc, môn Nghiên cứu Phát triển Công nghệ chăn nuôi - Viện chăn nuôi Việt Nam; thầy giáo TS Phạm Kim Đăng, mơn Sinh lý tập tính động vật khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình tơi q trình thực đề tài hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo Bộ mơn Sinh lý tập tính động vật giúp đỡ đóng góp nhiều ý kiến quý báu trình nghiên cứu thực đề tài Lời cảm ơn chân thành xin gửi tới bác, cô, trại lợn giống ngoại Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, trại lợn Đại Phượng, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An hợp tác giúp đỡ q trình thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới, gia đình bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ động viên suốt thời gian qua Hà Nội, ngàytháng Tác giả luận văn Ngụy Thị Vân ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục biểu đồ viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tình hình chăn ni lợn nái ngoại Việt Nam 2.2 Nhu cầu lượng protein lợn 2.2.1 Nhu cầu lượng 2.2.2 Nhu cầu Protein axit amin 10 2.3 Ảnh hưởng mức lượng, protein axit amin phần ăn lợn hậu bị đến suất sinh sản 13 2.4 Ảnh hưởng chế độ ăn lợn hậu bị đến suất sinh sản 17 2.5 Tình hình nghiên cứu nước ngồi nước 18 2.5.1 Tình hình nghiên cứu nước 18 2.5.2 Tình hình nghiên cứu nước 22 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 24 3.1 Vật liệu, thời gian địa điểm nghiên cứu 24 3.2 Nội dung nghiên cứu 24 3.3 Phương pháp nghiên cứu 24 Phần Kết thảo luận 30 4.1 Ảnh hưởng chế độ ăn đến khả sinh trưởng, tuổi thành thục sinh dục độ dày mỡ lưng lợn hậu bị LY YL 30 iii 4.2 Ảnh hưởng chế độ ăn đến hiệu sử dụng thức ăn lợn hậu bị LY YL 37 4.3 Ảnh hưởng chế độ ăn đến suất sinh sản lợn hậu bị YL LY lứa 43 4.4 Ảnh hưởng chế độ ăn đến suất sinh sản lợn hậu bị YL LY lứa 48 Phần Kết luận kiến nghị 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 54 Tài liệu tham khảo 55 Phụ lục 61 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CCS CĐ cs CSS CSSS ĐD ĐDLĐ ĐDML ĐDTL ĐH GĐ G KL KLBĐ KLCS KLĐD Số cai sữa Chế độ Cộng Số sơ sinh Số sơ sinh sống Động dục Động dục lần đâu Độ dày mỡ lưng Động dục trở lại Đại học Giai đoạn Giống Khối lượng Khối lượng bắt đầu Khối lượng cai sữa Khối lượng động dục KLPGLĐ Khối lượng phối giống lần đầu KLSS L LY PGL1 SCCS SS ST TA TB TLTT TT TTTA Y YL Khối lượng sơ sinh Landrace (Landrace x Yorkshire) Phối giống lần Số cai sữa Sơ sinh Sinh trưởng Thức ăn Trung bình Tỷ lệ thụ thai Tăng trọng Tiêu tốn thức ăn Yorkshire (Yorkshire x Landrace) v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Số lượng lợn vàsảnlượngthịtlợnhơicủaViệtNamgiaiđoạn 2011 - 2014 Bảng 2.2 Cơ cấu đàn nái tổng đàn giai đoạn 2006 - 2014 Bảng 2.3 Mức lượng cần bổ sung cho lợn Bảng 2.4 Nhu cầu protein axit amin lợn Bảng 2.5 Ảnh hưởng mức ăn trước kỳ động dục tới số lượng trứng rụng (Hughes Vanley, 1980) Bảng 2.6 Ảnh hưởng mức ăn trước thời kỳ động dục tới số lượng trứng rụng (Huges Vanley 1980) Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm Bảng 3.2 Khẩu phần ăn cho lợn hậu bị nuôi trại lợn Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trại lợn Đại Phượng, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Bảng 4.1 Ảnh hưởng chế độ ăn đến khả sinh trưởng, tuổi thành thục sinh dục độ dày mỡ lưng lợn hậu bị Landrace x Yorkshire Yorkshire x Landrace trại lợn Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Bảng 4.2 Ảnh hưởng chế độ ăn đến khả sinh trưởng, tuổi thành thục sinh dục độ dày mỡ lưng lợn hậu bị Landrace x Yorkshire Yorkshire x Landrace trại lợn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Bảng 4.3 Ảnh hưởng chế độ ăn đến hiệu sử dụng thức ăn lợn hậu bị Landrace x Yorkshire Yorkshire x Landrace trại lợn Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Bảng 4.4 Ảnh hưởng chế độ ăn đến hiệu sử dụng thức ăn lợn hậu bị Landrace x Yorkshire Yorkshire x Landrace trại lợn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Bảng 4.5 Ảnh hưởng chế độ ăn đến suất sinh sản lợn hậu bị Landrace x Yorkshire Yorkshire x Landrace nuôi trại lợn Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên lứa thứ Bảng 4.6 Ảnh hưởng chế độ ăn đến suất sinh sản lợn hậu bị Landrace x Yorkshire Yorkshire x Landrace nuôi trại lợn Đại Phượng, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An lứa thứ vi Bảng 4.7 Ảnh hưởng chế độ ăn đến suất sinh sản lợn hậu bị Landrace x Yorkshire Yorkshire x Landrace nuôi trại lợn Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên lứa thứ hai 48 Bảng 4.8 Ảnh hưởng chế độ ăn đến suất sinh sản lợn hậu bị Landrace x Yorkshire Yorkshire x Landrace nuôi trại lợn Đại Phượng, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An lứa thứ hai 50 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Khối lượng phối giống lần đầu khối lượng động dục lần đầu lợn hậu bị trại lợn Thái Nguyên 33 Biểu đồ 4.2 Khối lượng phối giống lần đầu khối lượng động dục lần đầu lợn hậu bị trại lợn Nghệ An 33 Biểu đồ 4.3 Tốc độ sinh trưởng lợn hậu bị trại lợn Thái Nguyên 36 Biểu đồ 4.4 Biểu đồ 4.5 Biểu đồ 4.6 Biểu đồ 4.7 Tốc độ sinh trưởng lợn hậu bị trại lợn Nghệ An 36 Tiêu tốn thức ăn lợn hậu bị trại lợn Thái Nguyên .39 Tiêu tốn thức ăn lợn hậu bị trại lợn Nghệ An 39 Lượng Protein ăn vào hàng ngày lợn hậu bị trại lợn Thái Nguyên 41 Biểu đồ 4.8 Lượng Protein ăn vào hàng ngày lợn hậu bị trại lợn Nghệ An 41 Biểu đồ 4.9 Năng lượng trao đổi ăn vào hàng ngày lợn hậu bị trại lợn Thái Nguyên 42 Biểu đồ 4.10 Năng lượng trao đổi ăn vào hàng ngày lợn hậu bị trại lợn Nghệ An 42 Biểu đồ 4.11 Khối lượng lợn sơ sinh lợn cai sữa ổ lứa trại lợn Thái Nguyên 44 Biểu đồ 4.12 Khối lượng lợn sơ sinh lợn cai sữa ổ lứa trại lợn Nghệ An 44 Biểu đồ 4.13 Tiêu tốn thức ăn kg lợn cai sữa lứa trại lợn Thái Nguyên 47 Biểu đồ 4.14 Tiêu tốn thức ăn kg lợn cai sữa lứa trại lợn Nghệ An 47 Biểu đồ 4.15 Khối lượng lợn sơ sinh lợn cai sữa ổ lứa trại lợn Thái Nguyên 49 Biểu đồ 4.16 Khối lượng lợn sơ sinh lợn cai sữa ổ lứa trại lợn Nghệ An 49 Biểu đồ 4.17 Tiêu tốn thức ăn kg lợn cai sữa lứa trại lợn Thái Nguyên 51 Biểu đồ 4.18 Tiêu tốn thức ăn kg lợn cai sữa lứa trại lợn Nghệ An 51 viii béo hơn, nên khả tiết sữa nuôi hơn, mặt khác lợn nuôi dưỡng mức thấp bị ảnh hưởng Các số liệu bảng 4.7 cho thấy, nuôi dưỡng mức cao làm cho lợn động dục trở lại chậm Hiệu sử dụng thức ăn khơng có khác giống lợn YL LY (P>0,05) Tiêu tốn thức ăn cao thấy nhóm lợn cho ăn tự Nhóm lợn cho ăn hạn chế 80% có hiệu sử dụng thức ăn so với nhóm ăn tự do, suất sinh sản thấp nên hiệu thức ăn thấp so với nhóm ăn hạn chế 90% Năng suất sinh sản lứa đẻ thứ hai lợn hậu bị giống YL LY trại lợn Đại Phượng, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trình bày bảng 4.8 biểu đồ 4.16, 4.18 Bảng 4.8 Ảnh hưởng chế độ ăn đến suất sinh sản lợn hậu bị Landrace x Yorkshire Yorkshire x Landrace nuôi trại lợn Đại Phượng, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An lứa thứ hai Ảnh hưởng chế độ ăn SEM Chỉ tiêu Tự TLTT (%) CSS (con/ổ) CSSS (con/ổ) KLSS (kg/ổ) KLSS (kg/con) CCS (con/ổ) KLCS (kg/ổ) KLCS (kg/con) ĐDTL (ngày) TTTA (kg TA/kg 14,41a 57,94a 6,82ab lợn CS) TLTT: Tỷ lệ thụ thai; CSS: Số sơ sinh; CSSS: Số sơ sinh sống, CCS: Số cai sữa: KLSS: Khối lượng sơ sinh; KLCS: Khối lượng cai sữa: ĐDLĐ: Động dục lần đầu: ĐDTL: Động dục trở lại; TTTA: Tiêu tốn thức ăn: G: Giống: CĐ: Chế độ Các số trung bình hàng (ở cột ảnh hưởng chế độ ăn) có chữ khác khác có ý nghĩa thống kê; NS (non-significant), khơng có sai khác; *, ** hay *** ký hiệu, sai khác có ý nghĩa thống kê tương ứng với P
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng chế độ nuôi dưỡng đến sức sản xuất của lợn nái hậu bị (landrace x yorkshire) và (yorkshire x landrace) trong điều kiện chăn nuôi trang trại , (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng chế độ nuôi dưỡng đến sức sản xuất của lợn nái hậu bị (landrace x yorkshire) và (yorkshire x landrace) trong điều kiện chăn nuôi trang trại