0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả một số mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

113 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:46

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THU TRANG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỘT SỐ MƠ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH Ngành: Quản lý đất đai Mã số : 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Chính NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Trang i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Tơi xin chân thành cảm ơn cảm ơn Phịng Tài ngun Mơi trường, Phịng Tài chính, Chi cục Thống kê, Trung tâm ƯDKHKT BV trồng vật nuôi huyện Thạch Hà giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản Lý Đất Đai, Khoa Quản Lý Đất Đai – Học viện Nông nghiệp Việt Nam giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Văn Chính tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Trong luận văn tốt nghiệp, khó tránh khỏi sai sót, mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cơ để luận văn hoàn thiện tốt Một lần xin trân trọng cảm ơn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Trang ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng .vii Danh mục hình .viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học .3 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn .3 Phần Tổng quan tài liệu .4 2.1 Đất đai tình hình sử dụng đất đai Việt Nam 2.1.1 Đất đai vai trò đất đai phát triển kinh tế - xã hội 2.1.2 Tình hình sử dụng đất đai Việt Nam 2.2 Khái quát hiệu sử dụng đất 2.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng đất 2.2.2 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu sử dụng đất .9 2.2.3 Các yếu tố liên quan đến hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 10 2.2.4 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất 13 2.2.5 Cơ sở để lựa chọn hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất 15 2.3 Một số nghiên cứu hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 16 2.3.1 Những nghiên cứu hiệu sử dụng đất giới 16 2.3.2 Những nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất Việt Nam 18 2.4 Mơ hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 20 2.4.1 Khái niệm mơ hình 20 2.4.2 Mơ hình sử dụng đất 21 iii 2.4.3 Vai trị mơ hình 22 2.4.4 Một số mơ hình sử dụng đất đạt hiệu cao Việt Nam .22 Phần Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 25 3.1 Địa điểm nghiên cứu 25 3.2 Đối tượng nghiên cứu 25 3.3 Nội dung nghiên cứu .25 3.3.1 Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Thạch Hà 25 3.3.2 Đánh giá trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 25 3.3.3 Đánh giá hiệu số mô hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 3.3.4 25 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu 26 3.4.1 Thu thập số liệu thứ cấp 26 3.4.2 Điều tra số liệu sơ cấp 26 3.4.3 Phương pháp xác định mô hình .26 3.4.4 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất 27 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu .31 Phần Kết thảo luận 32 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 32 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 4.1.2 Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội - hạ tầng 37 4.1.3 Dân số, lao động việc làm 41 4.1.4 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 42 4.1.5 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội môi trường 43 4.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Thạch Hà 44 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Thạch Hà 44 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Thạch Hà 45 4.3 Lựa chọn mơ hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp .45 4.3.1 Cơ sở lựa chọn mơ hình sử dụng đất .45 4.3.2 Kết lựa chọn số mơ hình sử dụng đất 48 iv 4.4 Đánh giá hiệu số mơ hình sử dụng đất 50 4.4.1 Hiệu kinh tế 50 4.4.2 Hiệu xã hội 54 4.4.3 Hiệu môi trường 57 4.4.4 Đánh giá tổng hợp hiệu kinh tế, xã hội, môi trường 64 4.5 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng mơ hình lựa chọn 66 4.5.1 Đề xuất mơ hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp đánh giá .66 4.5.2 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng mơ hình 67 Phần Kết luận kiến nghị .71 5.1 Kết luận 71 5.2 Kiến nghị 72 Tài liệu tham khảo 73 Phụ lục 76 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa Tiếng Việt BV Bảo vệ BVTV Bảo vệ thực vật CLĐ Cơng lao động CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa đại hóa CPTG Chi phí trung gian CSHT Cơ sở hạ tầng FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Tổ chức lương thực nông nghiệp Liên Hợp Quốc) GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTGT Giá trị gia tăng GTNC Giá trị ngày công GTSX Giá trị sản xuất HĐND Hội đồng nhân dân HQĐV Hiệu đồng vốn IRRI International Rice Research Institute (Viện nghiên cứu lúa quốc tế) KHKT Khoa học kỹ thuật LUT Land Use Type - Loại sử dụng đất UBND Uỷ ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp tiêu đá Bảng 3.2 Phân cấp tiêu đá Bảng 3.3 Phân cấp tiêu đá Bảng 4.1 Một số yếu tố khí tư Bảng 4.2 Diện tích đặc điể Bảng 4.3 Cơ cấu phát triển k Bảng 4.4 Diện tích, suấ Thạch Hà Bảng 4.5 Kết phát triển n Bảng 4.6 Kết phát triển n 2016 Bảng 4.7 Dân số, lao động Bảng 4.8 Hiện trạng sử dụng 2016 Bảng 4.9 Một số mơ hình sử Bảng 4.10 Đánh giá hiệu kinh tế mơ hình trồng cam tiểu vùng Bảng 4.11 Đánh giá hiệu kinh tế mô hình sử dụng đất tiểu vùng Bảng 4.12 Đánh giá hiệu kinh tế mơ hình chun rau màu tiểu vùng Bảng 4.13 Hiệu xã hội mơ hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp lựa chọn Bảng 4.14 Đánh giá mức đầu tư phân bón thực tế so với khuyến cáo địa bàn huyện Thạch Hà Bảng 4.15 Đánh giá mức độ sử dụng thuốc BVTV thực tế địa bànhuyện Thạch Hà Bảng 4.16 Mức độ che phủ mơ hình lựa chọn địa bàn huyện Thạch Hà Bảng 4.17 Tổng hợp hiệu số mơ hình sử dụng đất địa bàn huyện Thạch Hà vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Diện tích nhóm đất theo mục đích sử dụng Hình 4.1 Vị trí địa lý huyện Thạch Hà 32 Hình 4.2 Mơ hình trồng Cam hộ ơng Mai Bá Quảng, xóm xã Thạch Ngọc .51 Hình 4.3 Vườn bắp cải hộ ơng Nguyễn Văn Liên thơn Thống Nhất, xã Thạch Liên 52 Hình 4.4 Vườn bí hộ ơng Ngơ Văn Thành thơn Thượng Phú, xã Tượng Sơn .52 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Họ tên: Nguyễn Thị Thu Trang Tên đề tài: “Đánh giá hiệu số mơ hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh” Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã ngành:8850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: Đánh giá hiệu số mơ hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp địa bàn huyện Thạch Hà - Đề xuất mơ hình sử dụng có hiệu tiểu vùng huyện Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Thạch Hà Phƣơng pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp - Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp - Phương pháp chọn điểm điều tra - Phương pháp xử lý số liệu Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất gồm: Hiệu kinh tế, hiệu xã hội, hiệu mơi trường Kết kết luận Đất sản xuất nông nghiệp huyện Thạch Hà bao gồm mô hình sử dụng đất là: chun lúa, chun rau màu, ăn Kết đánh giá hiệu số mơ hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp sau: Về hiệu kinh tế: Tại tiểu vùng mơ hình ăn trồng cam đánh giá có hiệu cao Tại tiểu vùng mơ hình chun rau màu mơ hình có hiệu kinh tế cao với GTGT trung bình 232,440 triệu đồng/ha Về hiệu xã hội: Mơ hình chun rau màu có tiểu vùng tiểu vùng mơ hình thu hút nhiều công lao động Số công lao động trung bình mơ hình 1066 CLĐ/ha; Giá trị ngày cơng mơ hình cao trung bình đạt 245 nghìn đồng/ha Mơ hình trồng cam tiểu vùng thu hút số lượng lao động không lớn 530 CLĐ/ha lại có GTNC cao 192,97 nghìn đồng/CLĐ/ha ix TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt: Bộ Tài nguyên Môi trường (2010) Kiểm kê đất đai 2010 Bộ Tài nguyên Môi trường (2015) Kiểm kê đất đai 2015 Bùi Hoàng Nữ Anh (2013) Giải pháp nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 – 2020 Bùi Ngọc Dung Phan Thị Thanh Nhàn (2013) Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội cho sử dụng phát triển bền vững dải ven biển Hà Tĩnh Chi cục Thống kê Thạch Hà (2016) Niên giám thống kê huyện Thạch Hà 2016 Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh (2015) Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 Đặng Xuân Hòa (2013) Đánh giá hiệu số mơ hình sản xuất nơng nghiệp sau chuyển phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp sang đất công nghiệp huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Đào Châu Thu (1998) Giáo trình đánh giá đất NXB Nơng nghiệp Hà Nội Đào Châu Thu (1999) Đánh giá đất Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 10.Đào Châu Thu Đào Trọng Đức (2009) Đánh giá thực trạng đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hợp lý địa bàn huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 11 Đào Châu Thu Nguyễn Khang (1998) Giáo trình đánh giá đất Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 12.Đào Thế Tuấn (1998) Hệ thống nông nghiệp lưu vực sông Hồng, Hợp tác Việt – Pháp chương trình lưu vực sơng Hồng Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội 13.Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nơng nghiệp.Tạp chí Khoa học đất, (11) 14 Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp Tạp chí khoa học đất, (11) 120 15.Đỗ Thị Tám Nguyễn Thị Hải (2010) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 16.Đỗ Văn Nhạ Nguyễn Thị Phong Thu (2016) Đánh giá hiệu sử dụng đất địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 73 17.Đỗ Văn Nhạ, Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Khắc Việt Ba (2016) Đánh giá hiệu số mô hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp hàng hóa địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 18.Hội khoa học đất (2000) Đất Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 19.Lê Thái Bạt (2003) Đánh giá hiệu kinh tế số loại hình sử dụng đất địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 20.Nguyễn Ích Tân (2000) Nghiên cứu tiềm đất đai, nguồn nước xây dựng mơ hình sản xuất nơng nghiệp nhằm khai thác có hiệu kinh tế cao số vùng úng trũng Đồng sông Hồng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 21.Nguyễn Thị Vịng (2001) Nghiên cứu xây dựng quy trình cơng nghệ đánh giá hiệu sử dụng đất thông qua chuyển đổi cấu trồng Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Hà Nội 22.Phạm Vân Đình Đỗ Kim Chung (1998) Kinh tế nông nghiệp Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội 23.Phịng Tài huyện Thạch Hà (2016) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện Thạch Hà năm 2016 dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 24.Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Thạch Hà (2016) Báo cáo quy hoạch huyện Thạch Hà giai đoạn 2015 - 2020 25.Quốc hội (2013) Luật đất đai năm 2013 Nhà xuất Thống kê Hà Nội 26 Trần Hồng Hà (2017) Quyết định 455/QĐ-BTNMT phê duyệt công bố kết thống kê diện tích đất đai năm 2015 ngày 21/3/2017 Bộ Tài nguyên Môi trường 27.Trần Văn Chính (2008) Đánh giá hiệu đề xuất mơ hình hình sử dụng đất vùng gị đồi huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông lâm nghiệp Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội 28.Trung tâm ƯD KHKT BV giống trồng vật nuôi huyện Thạch Hà (2016) Báo cáo tổng kết dự án“Ứng dụng tiến khoa học công nghệ phát triển sản xuất chuyên canh rau an toàn xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà” 29 Vũ Khắc Hòa (1996) Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác địa bàn huyện Thuận Thành tỉnh Hà Bắc Luận án tiến sĩ kinh tế Đại học Nông nghiệp Hà Nội 30.Vũ Năng Dũng (1997) Đánh giá hiệu số mơ hình đa dạng hóa trồng vùng Đồng sông Hồng Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 74 31.Vũ Thị Phương Thụy (2000) Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Hà Nội Luận án tiến sĩ kinh tế Đại học Nông nghiệp Hà Nội 32.Vũ Thị Thanh Tâm (2007) Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Luận án tiến sĩ kinh tế Đại học Nông nghiệp lâm Huế II Tài liệu Tiếng Anh: 33.FAO (1976) A Faramework for Land Evaluation, Rome 34.Khonkaen University (1992) FESLM An International framme – work for Evaluation sustainable and management, World soil report No 75 PHỤ LỤC Phụ lục Hiện trạng sử dụng đất huyện Thạch Hà năm 2016 STT Mục đích sử d 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2,2,3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.4 Tổng diện tích tự nhiên Nhóm đất nơng nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất trồng hàng năm kh Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất sản xuất nơng nghiệp k Nhóm đất phi nơng nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất xây dựng trụ sở qua Đất quốc phịng Đất an ninh Đất xây dựng cơng trình Đất sản xuất, kinh doanh p Đất sử dụng vào mục đích Đất sở tơn giáo Đất sở tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 hỏa táng Đất sơng, ngịi, kênh, rạch, Đất có mặt nước chun dù Đất phi nơng nghiệp khác Nhóm đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Núi đá khơng có rừng 76 Phụ lục Các mơ hình kiểu sử dụng đất huyện Thạch Hà Tiểu vùng Tiểu Lúa màu vùng Cây ăn Tiểu vùng màu Tiểu vùng 77 Phụ lục Mức sử dụng phân bón tiêu chuẩn mức sử dụng thực tế tiểu vùng địa bàn huyện Thạch Hà STT Khuyến cáo (kg/ha) Cây trồng N Lúa xuân Lúa hè thu Cam Bí xanh Dưa chuột P2O5 120 -130 80-90 80-100 50-60 100-200 70-80 150-170 100-130 140-160 190-210 Dưa đỏ 120-140 120-140 Cải củ 180-220 150-170 Cải bẹ 160-180 78 110-120 Phụ lục Một số loại thuốc bảo vệ thực vật đƣợc dùng cho loại trồng Cây trồng Lúa Bí xanh Dưa chuột Tên thuốc Trị bệnh Reasgant 3.6 EC; 1.8EC Sâu đục thân,sâu lá, sâu đục bẹ lúa Diboxylin 2SL Đạo ôn, khô vằn, bạc lá, l Padan 95SP Sâu lá, rầy nâu, đục Beeler 620 OD Cỏ lồng vực, đuôi phụng, Regent Bọ trĩ, bọ phấn, rệp Kasumin Lở cổ rễ Ridozeb Héo rũ, chết ẻo Diboxylin 2SL Héo rũ, lở cổ rễ Goliath 10 SP Kích thích hoa, đậu Match 50 EC Sâu tơ, sâu đục hoa Regen Bọ trĩ Dưa đỏ 79 Politrin Sâu vẽ bùa, sâu đục Vitashield 40 EC Sâu ăn lá, sâu xanh, sâu tơ, Mancozeb Trị nấm bệnh Damycine 3SL Thối gốc, thối rễ, lở cổ rễ Vitashield 40 EC Sâu ăn lá, sâu xanh, sâu tơ, Tỏi, ớt Bọ phấn trắng, bọ rùa Ridozeb Héo rũ, chết ẻo Boocđô 1-2% Loét, sẹo, thán thư, sương m trắng,… Astrin 50 EC Sâu vẽ bùa, sâu đục AQCM Sâu đục thân Mancozeb 80WP Phòng trừ thối thân, thối thân, thối trái… Goliath 10 SP Kích thích hoa, đậu Cải củ Cải bẹ Cam 80 Phụ lục Giá số mặt hàng nơng sản phân bón năm 2016 STT Tên sản phẩm Đơn vị tính I Nơng sản Lúa Bí xanh Dưa chuột Dưa đỏ Cải củ Cải bẹ Cam II Phân bón Đạm ure Supe lân Phân kali N:P:K Vôi 81 Đơn giá ... sản xuất nông nghiệp huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh năm 2016 3.3.3 Đánh giá hiệu số mơ hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh - Đánh giá hiệu kinh tế số mô hình. .. đến sử dụng đất huyện 3.3.2 Đánh giá trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh - Hiện trạng sử dụng đất huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh năm 2016 Hiện trạng sử dụng đất sản. .. giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 25 3.4 PHƢƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả một số mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả một số mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh