0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trường tại khu công nghiệp vân trung, huyện việt yên, tỉnh bắc giang

95 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN VĂN DŨNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VÂN TRUNG, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG Ngành: Khoa học môi trường Mã số: 8440301 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thanh Lâm NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Dũng i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy Nguyễn Thanh Lâm tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Khoa Môi trường, Bộ môn Quản lý môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bắc Giang giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Dũng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu chung Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tổng quan KCN Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển khu công nghiệp 2.1.2 Phân bố khu công nghiệp nước 2.1.3 Vai trị khu cơng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 2.2 Hiện trạng môi trường KCN Bắc Giang 2.2.1 Hiện trạng mơi trường khơng khí KCN tỉnh Bắc Giang 2.2.2 Hiện trạng môi trường nước KCN Bắc Giang 2.2.3 Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn KCN 2.2.4 Ảnh hưởng ô nhiếm môi trường KCN đến người môi trường xung quanh 2.3 Hiện trạng công tác quản lý môi trường khu công nghiệp 2.3.1 Cơ sở pháp lý quản lý môi trường khu công nghiệp 2.3.2 Tình hình quản lý mơi trường khu cơng nghiệp 12 2.3.3 Tình hình quản lý môi trường khu công nghiệp Bắc Giang 14 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 17 3.1 Đối tượng nghiên cứu 17 3.2 Phạm vi nghiên cứu 17 3.3 Nộı dung nghıên cứu 17 iii 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 17 3.4.2 Phương pháp vấn 17 3.4.3 Phương pháp so sánh với quy chuẩn 18 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 18 Phần Kết thảo luận 19 4.1 Đặc điểm tình hình phát triển KCN Vân Trung 19 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 19 4.1.2 Đặc điểm KCN Vân Trung 24 4.2 Hiện trạng quản lý vấn đề môi trường KCN Vân Trung .26 4.2.1 Bộ máy tổ chức quản lý môi trường khu công nghiệp 26 4.2.2 Hiện trạng áp dụng công cụ quản lý môi trường quan quản lý nhà nước 31 4.2.3 Trách nhiệm BVMT chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Vân Trung 39 4.2.4 Các đáp ứng quản lý nguồn thải phát sinh 40 4.3 Hiện trạng môi trường KCN Vân Trung 54 4.3.1 Hiện trạng môi trường nước 54 4.3.2 Hiện trạng mơi trường khơng khí 55 4.4 Đề xuất số biện pháp bảo vệ môi trường cho KCN Vân Trung 56 Phần Kết luận, kiến nghị 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 61 Tài liệu tham khảo 62 Phụ lục 64 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BQL Ban quản lý BTNMT Bộ tài nguyên môi trường CCN Cụm công nghiệp CTR Chất thải rắn CTNH Chất thải nguy hại KCN Khu công nghiệp KTTD Kinh tế trọng điểm QLMT Quản lý môi trường QCCP Quy chuẩn cho phép QCVN Quy chuẩn Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn TN&MT Tài nguyên môi trường TW Trung ương XLNT Xử lý nước thải UBND Ủy ban nhân dân v DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Mực nư Bảng 4.2 Các loạ Bảng 4.3 Hiện trạ Bảng 4.4 Tổng h nghiệp Bảng 4.5 Ước tín Bảng 4.6 Nước th Bảng 4.7 Kết Bảng 4.8 Kết sau k Bảng 4.9 Kết Bảng 4.10 Kết Techno Bảng 4.11 Tổng h Vân Tru Bảng 4.12 Khối lượ Bảng 4.14 Kết Bảng 4.15 Kết qu 2016 - vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Ngun tắc mối quan hệ hệ thống quản lý môi trường KCN 13 Hình 4.1 Sơ đồ KCN Vân Trung 19 Hình 4.2 Lượng mưa trung bình qua năm 21 Hình 4.3 Nhiệt độ khơng khí trung bình năm 21 Hình 4.4 Số nắng trung bình qua năm 22 Hình 4.5 Độ ẩm trung bình qua năm 22 Hình 4.6 Sơ đồ tổ chức BQL KCN tỉnh Bắc Giang 29 Hình 4.7 Hệ thống thu gom xử lý nước thải KCN Vân Trung 41 Hình 4.8 Hệ thống xử lý nước thải Công ty TNHH MTV SJ–TECH Việt Nam 43 Hình 4.9 Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Vân Trung 45 Hình 4.10 Các nguồn phát sinh Bụi khí thải KCN Vân Trung 47 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Văn Dũng Tên luận văn: Đánh giá trạng công tác quản lý môi trường Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Ngành: Khoa Học Môi Trường Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường khu công nghiệp Vân Trung Đánh giá trạng chất lượng môi trường khu công nghiệp Vân Trung Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý chất lượng môi trường khu công nghiệp Vân Trung Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp: từ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên, chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Vân Trung, sách báo tài liệu liên quan đến nội dung đề tài Phương pháp điều tra, khảo sát: T ến hành đ ều tra, khảo sát lựa chọn ngẫu nhiên 30 doanh nghiệp hoạt động khu công nghiệp Vân Trung công tác bảo vệ môi trường (chiếm 2/3 số doanh nghiệp KCN) Phương pháp vấn cán chủ chốt: vấn cán ban quản lý KCN Vân Trung hoạt động quản lý môi trường Phương pháp so sánh với quy chuẩn môi trường quy định pháp luật: nội dung hoạt động bảo vệ môi trường khu công nghiệp Vân Trung so sánh đối chiếu với quy chuẩn môi trường, quy định pháp luật hành Kết kết luận Giới thiệu tình hình phát triển đặc điểm KCN Vân Trung: KCN Vân Trung vào hoạt động năm 2012 với tổng diện tích 350ha Hiện KCN giai đoạn với diện tích xây dựng 150ha có 45 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực chính, tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 63% Hệ thống sở hạ tầng KCN hoàn thiện Tuy nhiên số lượng doanh nghiệp KCN tiếp tục tăng lên thời gian tới viii Hiện trạng phát sinh quản lý vấn đề môi trường KCN Vân Trung: Hệ thống quản lý môi trường KCN Vân Trung thực tương đối tốt có phối hợp chặt chẽ bên liên quan gồm: Cơ quan quản lý nhà nước (Sở TN&MT Bắc Giang), chủ đầu tư (BQL KCN Vân Trung) doanh nghiệp Cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN như: hệ thống thu gom nước thải, đường giao thông, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động BVMT KCN diễn Các nguồn thải phát sinh từ KCN Vân Trung kiếm soát cách chặt chẽ: Nước thải xử lý hoàn toàn đạt ngưỡng QCVN40/2011/BTNMT Cột A trước thải ngồi mơi trường; khí thải từ ống khói kiểm sốt 100% theo QCVN19/BTNMT; Chất thải rắn doanh nghiệp thuê công ty môi trường thu gom, vận chuyển chở tới khu vực xử lý theo quy định; 100% doanh nghiệp phải đăng ký chủ nguồn thải nguy hại có sổ chủ nguồn thải nguy hại, 93% doanh nghiệp xây dựng khu lưu trữ CTNH ký kết hợp đồng vận chuyển CTNH với công ty mơi trường có đủ lực Chỉ rõ trạng chất lượng môi trường KCN Vân Trung: Hiện trạng môi trường xung quanh KCN Vân Trung tương đối tốt tất thông số môi trường khơng khí xung quanh đạt QCVN 05/2009/BTNMT Chất thải rắn chất thải nguy hại thu gop triệt để 100% Tuy nhiên, môi trường nước mặt xung quanh KCN (Cống Bún) bị ô nhiễm chất hữu thông số BOD5, COD, NH4, PO4, E.Coli Coliform vượt ngưỡng QCVN08/2015/BNMT Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý môi trường khu công nghiệp Vân Trung: Hoạt động quản lý môi trường KCN Vân Trung đạt kết tích cực song nhiều điểm cần lưu tâm khi: tỷ lệ doanh nghiệp chưa chấp hành đầy đủ thủ tục bảo vệ mơi trường cịn cao (VD báo cáo quan trắc CTNH đạt 50%; số sở bị xử phạt năm 2017 sở), KCN chưa có khu thu gom chất thải rắn CTNH tập trung Do đó, đẩy mạnh giải pháp hồn thiện hệ thống quản lý mơi trường cho KCN Vân Trung thời gian tới ix 62 17 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang (2015) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp Vân Trung năm 2014 18 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang (2016) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp Vân Trung năm 2015 19 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang (2017) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp Vân Trung năm 2017 20 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang (2016) Báo cáo trạng môi trường tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 – 2015 21.UBND huyện Việt Yên (2017) Báo kinh tế xã hội huyện Việt Yên năm 2016 II Tài liệu Online: 22 Phạm Văn Sơn Khanh (2011) Ơ nhiễm mơi trường đất hệ lụy sức khỏe cộng đồng Truy cập ngày 20/8/2017 http://www.dangcongsan.vn/khoa-giao/o-nhiem-moi-truong-dat- va-nhung-he-luy-doi-voi-suc-khoe-cong-dong-422587.html 23 Trần Quang Huy (2011) Công tác quản lý môi trường KCN Truy cập 25/9/2017 http://www.vusta.vn/vi/news/Thong-tin-Su-kien-Thanh-tuu-KHCN/Quan-ly-moi-truong-tai-cac-khu-cong-nghiep-hien-nay-35801.html 24 pháp Vũ Bình (2013) Xử lý nhiễm KCN: Thiếu hành lang lý Truy cập ngày 2/10/2017 http://baocongthuong.com.vn/cong-nghiep/4296/thieu-hanh-langphap lý.htm#.U2fJGoF_u5I, 07/10/2013 25 Việt Vũ Quốc Huy (2016) Cơ cấu dân số lực lượng lao động Nam Truy cập ngày 4/11/2017 https://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/97370/Co-cau-dan-so-va-luc-luong-laodong-tai-Viet-Nam.html 2016 63 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách doanh nghiệp hoạt động KCN Vân Trung TT Tên doanh nghiệp FUGIANG CO.,LTD FUHUA CO.,LTD RONGXIN ELECTRONICS CO.,LTD SMART SHIRTS GARMENTS MAMUFACTURING BAC GIANG WOOSUNG PRECISION CO.,LTD EMW VIET NAM DYT VIET NAM VINA SOLAR TECHNOLOGY VINA CELL TECHNOLOGY 10 TRINA SOLAR 11 JINTU PRECISION VIET NAM 12 KANEGABO CO.,LTD 13 DONGSAN PRECISION CO.,LTD 14 RISUN (HK) VIET NAM 15 TEXON CO.LTD 16 CTY ĐIỆN TỬ BROAD VIỆT NAM 64 17 SUN ART WORK CO.,LTD 18 LIAN TECH CO.,LTD 19 HAESUNG WATCH TECH VINA 20 Công ty TNHH Jiel-Tech vina 21 SJ TECH VIET NAM 22 WONJIN VINA 23 YJE VINA 24 YOUNGJIN VINA 25 HUNG DU PLASTICS 26 BASF VIỆT NAM 27 NEWWING INTERCONNECT 28 U-TECH VINA 29 LATON CO.,LTD 30 DAIHAN INK CO.,LTD 31 CÔNG TY TNHH NHÔM DONGTAI VIỆT NAM 32 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRUNG BẮC 33 YUAN XINXIN CO.,LTD 34 JINYANG MTS CO.,LTD 35 ALLIED FEATHER CO.,LTD 36 CÔNG TY TNHH ANLAN Việt Nam 37 STRONICS CO.,LTD 38 FRANCOOL CO.,LTD 39 JEONGKWAN CO.,LTD 40 41 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ VIỆT NAM GUANHAN PACKAGING CO.,LTD 42 MOBASE SUNSTAR CO.,LTD 43 S-CONNECT BG VINA CO.,LTD 44 SEJONG WISE VINA CO.,LTD 45 DAEHAN PRECISION VINA CO.,LTD TỔNG CỘNG 66 Phụ lục 2: Tình hình thực biện pháp quản lý mơi trường doanh nghiệp KCN Vân Trung STT Tên cơng ty Địa Loại hình hoạt động Thủ tục Biện pháp bảo vệ môi trường pháp lý môi trường 150 Công ty TNHH Fugiang Công ty TNHH Fuhua Xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Vân Trung E1 Liên doanh FUHUA x x x Công ty TNHH điện tử Rongxin (Việt Nam) x x x x x x x x x x x Công ty TNHH khoa học công nghệ lượng bảo vệ môi trường Everwell Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang Sản xuất linh phụ kiện máy ảnh, điện thoại di động, ôtô Lắp ráp, gia công pin lượng mặt trời 67 x x x 16 Công ty TNHH EMW Việt Nam 10 CT TNHH Kim loại xác Jintu (VN) 11 Cơng ty TNHH Kanegabo Công ty TNHH 12 Dongsan Precision Vina 13 Công ty TNHH điện tử Broad Việt Nam C T T N H H T ú i g i ấ y m ỹ t h u ậ t T h i D n g x x x x x Tech CN-03 CN-10 CN-03 CN-03 CN05 Tx Fuhua CN-01 CN-05 Tx Fuhua 15 Công ty TNHH Việt Nam x Công ty TNHH Lian Texon Risun x 17 14 Công ty TNHH Vina x Tx Fuhua x x x EMW Việt Nam x Sản xuất băng dinh x Gia công vật liệu kim loại x Sản xuất, gia công cốc giấy cao cấp Hoạt động sản xuất, gia công linh kiện điện tử cho điện thoại di động thiết bị điện tử khác Nhà máy điện tử Broad Việt Nam Hoạt động sản xuất, gia công, lắp ráp thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông x x x x x Nhà máy sản xuất loại túi xách bao bì giấy Gia cơng loại sản phẩm, linh phụ kiện điện tử 68 x x 27 C ô n g Công ty TNHH 18 Haesung watch tech vina t y T N H H Công ty TNHH Jeil- 19 Vina 20 MTV Tech Công ty TNHH SJ Tech Việt Nam 21 Công ty TNHH Wonjin Vina 22 Công ty TNHH YJE Vina 23 Công ty TNHH Nhôm Dongtai Việt Nam CN-01 28 Côn g ty TNH H CN-01 CN-16 C & K CN-16 Glob al VN CN-16 CN-01 CN-09, CN-11, CN-12, CN-13 25 Công ty TNHH Hưng Dụ 26 Công ty TNHH Youngjin Vina Dự án nhà máy Jeil-Tech Vina SX linh kiện LCD dùng cho ĐTDĐ Dự án Wonjin Vina Nhà máy YJE Vina Sản xuất loại nhơm định hình Thi công xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Dự án nhà máy công ty Hưng Tx Fuhua 24 Công ty cổ phần S&G Sản xuất linh kiện điện tử Dụ BG Nhà máy Youngjin Vina BG II CN-06 Dự án SX LKĐT&PKĐTDĐ CNK Global Tx SJ Tech Sản xuất mực in CN-01 69 x x x x x x x x x x x x x x 36 Daihanink 29 Công ty TNHH Laton Rosin 30 CT TNHH SH Vina 31 CT TNHH UTech 32 Công ty TNHH Basf Việt Nam Công ty TNHH New Wing Interconnect 34 Technol ogy (Bắc 35 Giang) Công ty TNHH An Lan Việt Nam C ô n g t y T N H H V i n a Cell Technology 37 Công ty TNHH CN-01 Stronics Việt Nam Công ty TNHH Tx SJ Tech Lô CN-16 38 Jeong kwan Vina 39 Yuan Tx Fuhua CN-01 Công ty TNHH Xin Xin Việt Nam Tx Fuhua E09, Lô CN-03 CN-05 Tx Fuhua CN-17 CN-01 CN-10-09 Gia công, Nhà máy sản xuất dây tai nghe, dây kết nối sản xuất sản DA SX, Gia công sản phẩm phẩm từ điện tử nhựa cây, Nsản xuất tế bào quang nhựa thơng điện Dự án hồn thiện vỏ ĐTDĐ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Nhà máy Stronics Vân Trung Hoạt động sản xuất, gia cơng hình Amoled Dự án Dự án sản xuất tai nghe Ucác loại sản phẩm điện tử Tech Vina Hoạt động sản xuất sơn, hóa 70 chất phụ gia Dự án JinYang MTS Vina 41 40Công ty TNHH Trina Solar Công ty TNHH Vật liệu điện tử VN Công ty TNHH 42 Daehan Precision Vina 43 Công ty TNHH SConnect 44 Công ty TNHH Korea Nano System Vina 45 Công ty TNHH Jungil-Tech Dự án nhà máy Trina Solar (VietNam) Science & Technology - Bắc Giang x x x x x x Nhà máy vật liệu điện tử VN x x x x x x CN-10 Dự án gia cơng sản xuất sản phẩm khí Daehan Precision x CN-17 Nhà máy S-Connect BG Vina x Tx Fuhua Sản xuất thiết bị tự động hóa, chế tạo khn, đồ gá jig, lắp đặt máy móc x Tx Fuhua DỰ ÁN NHÀ MÁY JUNGIL-TECH x Tx VinaCell x Lô CN 10-28, KCN Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang 71 x x ... công tác quản lý môi trường khu công nghiệp Vân Trung Đánh giá trạng chất lượng môi trường khu công nghiệp Vân Trung Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý chất lượng môi trường khu. .. hưởng môi trường (Bộ Tài nguyên & Môi trường, 2009) 2.3 HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP 2.3.1 Cơ sở pháp lý quản lý môi trường khu công nghiệp * - Về Luật Luật Bảo vệ Môi. .. quản lý môi trường Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Ngành: Khoa Học Môi Trường Tên sở đào tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng công
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trường tại khu công nghiệp vân trung, huyện việt yên, tỉnh bắc giang , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trường tại khu công nghiệp vân trung, huyện việt yên, tỉnh bắc giang