0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trường cụm công nghiệp nội hoàng, huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

120 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỤM CƠNG NGHIỆP NỘI HỒNG, HUYỆN N DŨNG, TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 8440301 Người hướng dẫn khoa học: TS Trịnh Quang Huy NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Liên i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Trịnh Quang Huy tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Công nghệ Môi trường, Khoa Môi trường - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Sở Kế hoạch Đầu tư, Chi cục bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang, Phịng Tài ngun Mơi trường huyện n Dũng, … giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Liên ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tình hình phát triển khu, cụm công nghiệp 2.1.1 Tình hình phát triển khu, cụm cơng nghiệp Việt Nam 2.1.2 Tình hình phát triển khu, cụm công nghiệp tỉnh Bắc Giang 2.2 Hiện trạng môi trường khu, cụm cơng nghiệp việt nam 2.2.1 Ơ nhiễm môi trường nước mặt nước thải khu, cụm công nghiệp 2.2.2 Mơi trường khơng khí 13 2.2.3 Ô nhiễm môi trường đất 16 2.2.4 Chất thải rắn thông thường chất thải nguy hại 17 2.3 Công tác quản lý môi trường khu, cụm công nghiệp việt nam .19 2.3.1 Hệ thống quản lý môi trường khu, cụm công nghiệp 19 2.3.2 Các biện pháp quản lý môi trường 20 2.3.3 Một số công nghệ việc xử lý chất thải áp dụng khu, cụm công nghiệp Việt Nam 23 2.4 Những bất cập công tác quản lý khu, cụm công nghiệp việt nam 28 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 30 3.1 Địa điểm nghiên cứu 30 iii 3.2 Thời gian nghiên cứu 30 3.3 Đối tượng nghiên cứu 30 3.4 Nội dung nghiên cứu 30 3.5 Phương pháp nghiên cứu 30 3.5.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 30 3.5.2 Phương pháp khảo sát thực địa 31 3.5.3 Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp 31 3.5.4 Phương pháp kế thừa 32 3.5.5 Phương pháp đánh giá 34 3.5.6 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 34 Phần Kết thảo luận 35 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã nội hoàng 35 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 4.1.2 Điều kiện kinh tế 37 4.1.3 Điều kiện xã hội xã nội hoàng 38 4.2 Tình hình phát triển ccn nội hồng 39 4.2.1 Giới thiệu ccn nội hoàng 39 4.2.2 Hiện trạng đầu tư loại hình sản xuất doanh nghiệp CCN nội hoàng 40 4.3 Hiện trạng chất lượng mơi trường ccn nội hồng 47 4.3.1 Hiện trạng mơi trường khơng khí xung quanh 47 4.3.2 Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt 48 4.3.3 Hiện trạng chất lượng môi trường nước ngầm 49 4.3.4 Hiện trạng môi trường đất 50 4.4 Hiện trạng công tác quản lý mơi trường ccn nội hồng 51 4.4.1 Hiện trạng áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường doanh nghiệp thuộc CCN nội hoàng 51 4.4.2 Hiện trạng thực thủ tục pháp lý bvmt doanh nghiệp CCN nội hoàng 63 4.5 Đánh giá ưu, nhược điểm công tác quản lý môi trường CCN nội hồng 67 4.5.1 Ưu điểm 67 iv 4.5.2 Một số tồn tại, hạn chế 68 4.6 Đề xuất giải pháp quản lý 70 4.6.1 Đối với doanh nghiệp CCN nội hoàng 70 4.6.2 Đối với sở kế hoạch đầu tư tỉnh 70 4.6.3 Đối với đơn vị quản lý nhà nước bảo vệ môi trường cấp 71 Phần Kết luận kiến nghị 72 5.1 Kết luận 72 5.2 Kiến nghị 73 Tài liệu tham khảo 74 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt BTNMT Bộ tài nguyên Môi trường BOD5 Hàm lượng oxy hóa sinh học BVMT Bảo vệ mơi trường BVTV Bảo vệ thực vật CCN Cụm công nghiệp COD Hàm lượng oxy hóa hóa học ĐTM Đánh giá tác động môi trường KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất KLN Kim loại nặng KTTĐ Kinh tế trọng điểm LVS Lưu vực sơng ƠNMT Ơ nhiễm mơi trường QCVN Quy chuẩn Việt Nam QĐ Quyết định TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam QCCP Quy chuẩn cho phép TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê số lượng khu công nghiệp Việt Nam Bảng 2.2 Đặc trưng thành phần nước thải số ngành công nghiệp (trước xử lý) Bảng 2.3 Tải lượng chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt Bảng 2.4 Một số ngành công nghiệp gây chất ô nhiễm điển hình 14 Bảng 2.5 Ước tính tải lượng số thơng số nhiễm khơng khí từ hoạt động cơng nghiệp nước năm 2009 14 Bảng 2.6 Nguồn gốc công nghiệp kim loại nặng chất thải 17 Bảng 2.7 Lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh năm 2011 18 Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất CCN Nội Hoàng năm 2017 40 Bảng 4.2 Đặc trưng phát sinh chất thải nhóm ngành sản xuất CCN Nội Hồng 46 Bảng 4.3 Kết phân tích mơi trường khơng khí xung quanh 47 Bảng 4.4 Hiện trạng môi trường nước mặt 48 Bảng 4.5 Kết phân tích chất lượng nước ngầm 49 Bảng 4.6 Kết qủa phân tích chất lượng đất 50 Bảng 4.7 Kết phân tích chất lượng khí thải sau xử lý số loại hình sản xuất 53 Bảng 4.8 Tính chất nước thải sản xuất trước sau xử lý số loại hình sản xuất cơng nghiệp đặc thù CCN Nội Hoàng 58 Bảng 4.9 Tính chất nước thải sinh hoạt sau xử lý số doanh nghiệp CCN Nội Hoàng 60 Bảng 4.10 Tính chất nước thải hỗn hợp CCN Nội Hoàng 62 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Các nguồn thải từ khu cơng nghiệp Hình 2.2 Tần suất số lần đo vượt TCVN số thông số sông Đồng Nai đoạn qua Tp Biên Hoà 11 Hình 2.3 Hàm lượng COD lưu vực sông Cầu 13 Hình 2.4 Hàm lượng Coliform lưu vực sơng Cầu 13 Hình 2.5 Biểu đồ Diễn biến nồng độ TSP xung quanh số KCN thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc, Trung, Nam giai đoạn 2011-2015 15 Hình 2.6 Nồng độ SO2 xung quanh khu vực sản xuất số địa phương giai đoạn từ năm 2011 – 2015 16 Hình 2.7 Sơ đồ hệ thống quản lý môi trường KCN Việt Nam 20 Hình 2.8 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tập trung KCN Tiên Sơn.23 Hình 2.9 Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp áp dụng theo công nghệ SBR 24 Hình 2.10 Sơ đồ công nghệ xử lý bụi cấp 25 Hình 2.11 Sơ đồ công nghệ xử lý bụi công ty xi măng gạch men 26 Hình 4.1 Quang cảnh CCN Nội Hoàng 39 Hình 4.2 Tỷ lệ % số lượng doanh nghiệp theo ngành nghề CCN Nội Hồng 41 Hình 4.3 Sơ đồ sản xuất thép lò hồ quang 42 Hình 4.4 Sơ đồ cơng nghệ sản xuất gỗ 43 Hình 4.5 Sơ đồ công nghệ sản xuất sản phẩm từ nhựa 44 Hình 4.6 Sơ đồ khối quy trình mạ linh kiện điện tử 44 Hình 4.7 Sơ đồ cơng nghệ sản xuất ngành sản xuất thức ăn chăn ni 45 Hình 4.8 Sơ đồ cơng nghệ xử lý bụi, khí thải hệ thống lọc bụi cyclone 51 Hình 4.9 Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý khí thải Nồi 52 Hình 4.10 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sản xuất 55 Hình 4.11 Hệ thống cống thoát nước mưa 59 Hình 4.12 Cống nước thải 60 Hình 4.13 Tình hình thực thủ tục pháp lý bảo vệ mơi trường 63 Hình 4.14 Tình hình thực việc báo cáo cơng tác BVMT định kỳ 64 Hình 4.15 Tình hình thực việc quan trắc, giám sát môi trường định kỳ 64 viii 80 TT Tên Doanh nghiệp thiết bị đo lưu lượng nước thải 10 11 12 BVMT đơn g - Khơng - Khơng Chưa Chưa Có Khơng Chưa - Khơng Có - Có Có 81 TT Tên Doanh nghiệp Quyết định phê duyệt/xác nhận MT Xác nhận cơng trình BVMT 13 Cơng ty TNHH vận tải 14 Công ty TNHH MTV Việt Chiến Thiên Á Việt Nam Đang hoàn thiện đề án BVMT chi tiết Đang hoàn thiện đề án BVMT chi tiết Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 UBND tỉnh Bắc Giang việc phê duyệt báo cáo ĐTM 16 Công ty TNHH TM SX bao bì Ánh Thảo 17 Cơng ty TNHH MTV mơi trường Hana 18 Cơng ty TNHH Hanil Technology Thông báo số 858/UBND-TNMT ngày 8/9/2014 UBND huyện Yên Dũng việc chấp nhận đăng ký cam kết BVMT QĐ số 418/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 UBND tỉnh Bắc Giang việc xác nhận đăng ký đề án BVMT chi tiết Giấy xác nhận số 86/UBND-TNMT ngày 27/6/2016 UBND huyện Yên Dũng việc xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT Chưa Chưa Chưa - Chưa - 82 TT Tên Doanh nghiệp Quyết định phê duyệt/xác nhận MT Xác nhận cơng trình BVMT Giấy xác nhận số 877/GXNUBND ngày 31/7/2017 UBND huyện Yên Dũng việc xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT Thông báo số 07/UBND-TNMT ngày 20 21 Công ty cổ phần xuất nhập Bắc Giang 22/1/2014 UBND huyện Yên Dũng Công ty TNHH MTV Yamashita Việt Nam Thông báo số 96/TB-UBND ngày 29/12/2014 UBND huyện Yên Dũng việc xác nhận cam kết BVMT Công ty TNHH 22 Haidong Technology (VN) 23 Công ty TNHH Da Kyeong Chem 24 Công ty TNHH - việc xác nhận cam kết BVMT - Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 UBND tỉnh Bắc Giang việc phê duyệt báo cáo ĐTM Đang hoàn thiện ĐTM Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày Chưa Chưa Số 83 AT 25 26 Tên Doanh nghiệp Conkaiser 19/8/2008 UBND tỉnh Bắc Giang việc phê duyệt báo cáo ĐTM Công ty TNHH SG Vina Thông báo số 70/TB-UBND ngày 04/12/2013 UBND huyện Yên Dũng việc xác nhận cam kết BVMT Thông báo số 37/TB-UBND ngày 08/7/2013 UBND huyện Yên Dũng việc xác nhận cam kết BVMT Thông báo số 16/TB-UBND ngày 3/11/2014 UBND huyện Yên Dũng việc xác nhận cam kết BVMT Thông báo số 40/TB-UBND ngày 23/5/2014 UBND huyện Yên Dũng việc xác nhận cam kết BVMT Thông báo số 78/TB-UBND ngày 31/10/2014 UBND huyện Yên Dũng việc xác nhận cam kết BVMT Công ty TNHH Việt Nam Geosan Tech Công ty TNHH KTC 27 28 Quyết định phê duyệt/xác nhận MT Electronics Việt Nam Công ty TNHH MTV T/S Vina Quan trắc môi trường (lần/năm) Giấy phép xả thải vào nguồn nước Chưa Khơng Có - Khơng Có Chưa Khơng Có - Khơng Có - Khơng Có thiết bị đo lưu lượng nước thải 84 TT Xác nhận Tên Doanh nghiệpQuyết định phê duyệt/xác nhận MT cơng trình BVMT TN HH MT V C ô n g t y T N H H 30 31 S a e k w a n g E n g V i n a C ô n g ty Việt Nam Công N ty u TNHH r i KH T K e T c Đ h T V N 32 Cô ng ty TN HH JP E Sh en g Yu an VN Cô ng ty TN H H IL Yak 34 Vina Giấy xác nhận số 14/UBNDTNMT ngày 24/01/2017 UBND huyện Yên Dũng việc xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT Thông báo số 15/TB-UBND ngày 3/11/2014 UBND huyện Yên Dũng việc xác nhận cam kết BVMT Giấy xác nhận số 02/UBND-TNMT ngày 15/01/2016 UBND huyện Yên Dũng việc xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT Giấy xác nhận số 839/UBNDTNMT ngày 9/1/2015 UBND huyện Yên Dũng việc xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT Quyết định số 126/QĐUBND ngày 27/01/2016 UBND tỉnh Bắc Giang việc phê duyệt báo cáo ĐTM TN&MT tỉnh Bắc Có Giang cấp - Có Có - Có - S ố / G X N - T N M T ngày 28/02/201 Có d o S 85 TT Tên Doanh nghiệp Xác nhận Quyết định phê duyệt/xác nhận MT cơng trình BVMT thiết bị đo lưu lượng nước thải P r o m a d e V i n a C ô n g t y T N H H W o rl d G i ấ y G x c D h n h ậ n s ố / U B N D T TeleComN M T n G U h u k Q cá o ĐT M Qu yết địn h số 38 8/ QĐ UB ND ng ày 10/ 7/2 01 củ a UB ND tỉn h Bắ c Gi an g việ c ph ê du yệt bá o cá o ĐT M Gi xá c nh ận số 68/ GX NTN MT ng ày 21/ 4/2 01 củ a UB ND hu yệ n Yê n Dũ ng vi ệc xá c n hậ n đă n g ký kế h oạ ch B V M T Q u y ế t đ ị n h s ố / Q Đ U B N D n g y / / c ủ a U B N D tỉnh Bắc Giang Không Chưa Không Chưa Không Chưa Không Không Không 86 Có Chưa Có Khơng Có TT Tên Doanh nghiệp Quyết định phê duyệt/xác nhận MT Xác nhận cơng trình BVMT Quan trắc môi trường (lần/năm) Giấy phép xả thải vào nguồn nước thiết bị đo lưu lượng nước thải việc phê duyệt đề án BVMT chi tiết Công ty Cổ phần Liên 42 Minh Tuấn Việt 43 Công ty Cổ Phần Vietfeed Công ty TNHH Việt 44 Thắng Công ty TNHH Mạo 45 Hợi Giấy xác nhận số 78/GXN-UBND ngày 03/6/2016 UBND huyện Yên Dũng việc xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT - Không - - Không Chưa - Không - - Không Chưa - Khơng Có - Khơng Chưa Giấy xác nhận số 05/GXN-UBND ngày 21/01/2016 UBND huyện Yên Dũng việc xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT Quyết định số 803/QĐ-BTNMT ngày 27/6/2003 Bộ TN&MT việc phê duyệt ĐTM QĐ số 407/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 cỉa UBND tỉnh Bắc Giang việc phê duyệt báo cáo ĐTM Chưa Không Đang vận hành thử Khơng nghiếm Nguồn: Sở TN&MT, Phịng TN&MT, điều tra doanh nghiệp Ghi chú: “-“ : K 87 ... 2017 xã Nội Hoàng - Báo cáo đánh giá trạng môi trường tỉnh Bắc Giang, trạng môi trường huyện Yên Dũng; trạng công tác bảo vệ mơi trường cụm cơng nghiệp Nội Hồng - Báo cáo sản xuất doanh nghiệp. .. vệ mơi trường 66 ix TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Hồng Liên Tên Luận văn: Đánh giá trạng công tác quản lý mơi trường cụm cơng nghiệp Nội Hồng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. .. 2.3 Công tác quản lý môi trường khu, cụm công nghiệp việt nam .19 2.3.1 Hệ thống quản lý môi trường khu, cụm công nghiệp 19 2.3.2 Các biện pháp quản lý môi trường 20 2.3.3 Một số công
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trường cụm công nghiệp nội hoàng, huyện yên dũng, tỉnh bắc giang , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trường cụm công nghiệp nội hoàng, huyện yên dũng, tỉnh bắc giang