0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội

125 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM THỊ UYÊN ĐÁNH GIÁ THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CĨ CƠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Quản lý kinh tế Mã ngành: 60 34 04 10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Ngoan NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, báo cáo, kết nghiên cứu hoàn toàn trung thực chưa sử dụng khóa luận, luận văn, luận án Tơi xin cam đoan thơng tin khóa luận ghi rõ nguồn gốc trích dẫn đầy đủ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Thị Uyên i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lịng biết ơn sâu sắc, tơi xin gửi lời cảm ơn đến tới PGS.TS Nguyễn Hữu Ngoan, người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh tế PTNT, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực tiếp giảng dạy giúp đỡ suốt q trình học tập, nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn, quan, UBND huyện Gia Lâm, phòng LĐTBXH huyện Gia Lâm tạo điều kiện thuận lợi cung cấp số liệu, tài liệu giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng nghiệp, bạn bè tồn thể gia đình, người thân động viên thời gian nghiên cứu đề tài Mặc dù có nhiều nỗ lực, song trình độ thời gian có hạn nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, Tơi kính mong nhận góp ý bảo thầy giáo bạn đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Thị Uyên ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix Danh mục sơ đồ ix Danh mục biểu đồ ix Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đóng góp luận văn 1.6 Kết cấu nội dung luận văn Phần Cơ sở lý luận thực tiễn 2.1 Một số vấn đề lý luận thực thi sách người có công 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Đặc điểm, vai trị mục đích thực thi sách người có cơng 2.1.3 Nội dung đánh giá thực thi sách người có cơng 12 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới thực thi sách người có cơng 19 2.2 Cơ sở thực tiễn thực thi sách người có cơng Việt Nam 22 2.2.1 Kinh nghiệm thực thi sách người có cơng số địa 22 iii 2.2.2 Rút học kinh nghiệm cho thực thi sach người có cơng huyện Gia Lâm 23 2.2.3 Một số nghiên cứu có liên quan 25 Phần Phương pháp nghiên cứu 26 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 26 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 26 3.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 28 3.2 Phương pháp nghiên cứu 34 3.2.1 Phương pháp tiếp cận 34 3.2.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu: 34 3.2.3 Phương pháp thu thập số liệu 34 3.2.4 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 36 3.2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 36 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 36 4.1 Tình hình chung thực sách người có cơng địa bàn huyện Gia Lâm 37 4.1.1 Các sách áp dụng người có công 37 4.1.2 Tổ chức máy thực sách người có cơng 43 4.1.3 Kết chung thực sách người có cơng 46 4.2 Thực trạng thực thi sách người có 55 4.2.1 Thực trạng thực thi công tác tuyên truyền, phổ biến sách 55 4.2.2 Thực trạng thực thi chế độ ưu đãi người có cơng thời kỳ trước cách mạng 56 4.2.3 Thực trạng thực thi chế độ ưu đãi thân nhân liệt sỹ 61 4.2.4 Thực trạng thực thi chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng 62 4.2.5 Thực trạng thực thi chế độ ưu đãi thương, bệnh binh 63 4.2.6 Thực trạng thực thi sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chế độ ưu đãi đẻ người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học 65 4.2.7 Đánh giá chung kết thực thi chế độ ưu đãi người có cơng Địa bàn huyện huyện Gia Lâm 66 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi sách người có cơng địa bàn huyện Gia Lâm 71 iv 4.3.1 Chủ chương sách Đảng, pháp luật nhà nước 71 4.3.2 Phân cấp phân quyền tổ chức thực thi sách 73 4.3.3 Tổ chức kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo hoạt 77 4.3.4 Năng lực tổ chức, cán thực thi sách 80 4.3.5 Đối tượng người có cơng 82 4.4 Định hướng giải pháp tăng cường thực thi sách người có cơng huyện Gia Lâm 4.4.1 83 Định hướng tăng cường thực thi sách người có công huyện Gia Lâm 83 4.4.2 Giải pháp tăng cường thực thi sách người có cơng huyện 84 Phần Kết luận kiến nghị 90 5.1 Kết luận 90 5.2 Kiến nghị 91 Tài liệu tham khảo 93 Phụ lục 98 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt NCC CĐHH BHYT HĐKC HĐCM LĐTB&XH UBND HĐND UĐXH vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình đất đai huyện Gia Lâm giai đoạn 2014 – 2016 29 Bảng 3.2 Tình hình dân số lao động huyện Gia Lâm giai đoạn 2014 - 2016 31 Bảng 3.3 Tình hình sở hạ tầng huyện Gia Lâm năm 2016 32 Bảng 3.4 Kết sản xuất - kinh doanh huyện Gia Lâm giai đoạn 2014 – 2016 33 Bảng 3.5 Số lượng mẫu điều tra 35 Bảng 4.1 Tổng hợp văn sách người có cơng 41 Bảng 4.2 Đội ngũ cán LĐTBXH huyện Gia Lâm 44 Bảng 4.3 Qui mô, cấu người có cơng huyện Gia Lâm 47 Bảng 4.4 Tình hình chi trả chế độ hàng tháng cho người có cơng năm 2016 48 Bảng 4.5 Tổng hợp danh sách đối tượng điều dưỡng 50 Bảng 4.6 Bảng tổng hợp xây nhà tình nghĩa 51 Bảng 4.7 Tổng hợp kết vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa 53 Bảng 4.8 Kinh phí tặng quà đối tượng sách kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7/2016 54 Bảng 4.9 Kết hoạt động thông tin tuyên truyền 55 Bảng 4.10 Tổng hợp đối tượng người HĐCM trước ngày 01/01/1945 thân nhân hưởng tuất người HĐCM trước 01/01/1945 57 Bảng 4.11 Các chế độ ưu đãi người HĐCM trước ngày 01/01/1945 58 Bảng 4.12 Tổng hợp đối tượng người HĐCM từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa năm 1945 thân nhân hưởng tuất cán tiền khởi nghĩa 59 Bảng 4.13 Các chế độ ưu đãi người HĐCM từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng tám năm 1945 60 Bảng 4.14 Tình hình thực chế độ ưu đãi đối vơi thân nhân liệt sĩ 61 Bảng 4.15 Tình hình thực chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng 62 Bảng 4.16 Tổng hợp đối tượng thương bệnh binh 64 Bảng 4.17 Tình hình thực chế độ ưu đãi Thương bệnh binh 65 Bảng 4.18 Tình hình thực chế độ ưu đãi người HĐKC đẻ bị nhiễm CĐHH 66 Bảng 4.19 Tình trạng sức khỏe người có cơng 67 vii Thực thi sách người có công địa bàn huyện Gia Lâm chịu ảnh hưởng yếu tố: chủ trương sách người có cơng; phân cấp phân quyền thực thi sách; lực tổ chức cán thực thi sách; thân đối tượng người có cơng có ảnh hưởng đến kết thực thi sách người có cơng địa bàn huyện Gia Lâm Hiện nước ta có khoảng 8,8 triệu người có cơng với cách mạng hưởng chế độ ưu đãi lần hàng tháng, chiếm khoảng 10% dân số Trong đó, Gia Lâm có 9.714 đối tượng người có cơng với cách mạng; việc đánh giá thực thi sách người có cơng địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để đề số giải pháp thực cần thiết Nghiên cứu đề xuất số giải pháp đổi công tác quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức, tuyên truyền, nhận thức thực sách người có cơng, đổi phương thức chi trả trợ cấp người có cơng thân nhân người có cơng với cách mạng, đổi quy trình xét duyệt hồ sơ, tăng cường chế độ chăm sóc sức khỏe người có cơng ứng dụng Công nghệ thông tin quản lý nhằm nâng cao chất lượng thực thi sách ưu đãi người có cơng tên địa bàn huyện ngày tốt 5.2 KIẾN NGHỊ Đảng, Nhà nước tăng cường đạo quan ban, ngành củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm cơng tác sách đảm bảo đáp ứng u cầu cơng tác Người có cơng với cách mạng tình hình Đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc Người có công với cách mạng, huy động tham gia tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ coi việc làm thường xuyên Cấp ủy Đảng, quyền tồn thể nhân dân, tiến tới xã hội hóa nội dung Đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền việc triển khai phổ biến giáo dục pháp luật Chính sách ưu đãi Người có cơng với cách mạng, tuyên truyền sâu rộng đến tầng lớp nhân dân chủ trương, sách Đảng, Nhà nước cơng tác chăm sóc Người có cơng Phát động rộng khắp phong trào xã, phường, thị trấn làm tốt cơng tác ưu đãi Người có cơng với cách mạng theo tiêu chuẩn Bộ Lao động -Thương binh Xã hội, coi nhiệm vụ công tác phát triển kinh tế, xã hội, góp phần ổn định trị địa phương 91 Đề nghị Sở Lao động - Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội cần sớm xây dựng đạo ứng dụng rộng rãi, đồng công nghệ thông tin công tác quản lý, thực sách ưu đãi người có cơng với cách mạng để thuận tiện cho quan chuyên môn thực nhiệm vụ; đồng thời thuận tiện cho người dân tra cứu, tìm kiếm thơng tin liên quan người có cơng Phối hợp hồn thiện triển khai ứng dụng đề án xác định danh tính Liệt sỹ, đáp ứng mong đợi thân nhân Liệt sỹ địa bàn huyện Gia Lâm nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2013) Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, quan lý hồ sơ, thực chế độ ưu đãi Người có cơng với cách mạng thân nhân Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2015) Thông tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo người có cơng họ, số 36/2015/TT-BLĐTBXH, Hà Nội, ngày 28/9/2015 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Nội vụ (2008) Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp quản lý nhà nước lao động - thương binh xã hội địa phương, số 10/2008/TTLT-BLĐTB&XH-BNV, Hà Nội, ngày 10/7/2008 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Nội vụ (2015) Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Lao động - Thương binh Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, số 37/2015/TT-BLĐTBXH-BNV, Hà nội, ngày 02/10/2015 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Nội vụ (2015) Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Lao động - Thương binh Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, số 37/2015/TT-BLĐTBXH-BNV, Hà nội, ngày 02/10/2015 Bộ Lao động Thương binh xã hội - Bộ Tài (2014) Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngŕy 03/6/2014 liên Bộ Lao động Thương binh xã hội - Bộ Tài hướng dẫn chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, người có cơng với cách mạng thân nhân; Quản lý cơng trình ghi cơng liệt sỹ Bộ Lao động Thương binh xã hội - Bộ Y Tế - Bộ Tài (2016) Thơng tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học người hoạt động kháng chiến đẻ họ 93 Bộ Lao động-Thương binh Xã hội (2015) Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo người có cơng với cách mạng họ Bộ Nội vụ - Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2014) Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH hướng dẫn thực số điều Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng 10 Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh xã hội- Bộ Tài (2008) Thơng tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008; Thông tư liên tịch số 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 09/6/2011 liên Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh xã hộiBộ Tài hướng dẫn thực Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg 11 Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh xã hội- Bộ Tài (2012) Thơng tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của liên Bộ Quốc phòng- Bộ Lao động Thương binh xã hội- Bộ Tài hướng dẫn thực Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 12 Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh xã hội- Bộ Tài (2013) Thơng tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng sách thương binh chiến tranh khơng cịn giấy tờ 13 Bộ Quốc phịng - Bộ Lao động Thương binh xã hội- Bộ Tài (2014) Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014 hướng dẫn thực số điều Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng 14 Bộ Xây dựng (2013) Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 Bộ Xây dựng hướng dẫn thực Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg 15 Chính phủ (2006) Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp 16 Chính phủ (2006) Pháp lệnh người có cơng với cách mạng năm 2006 17 Chính phủ (2007) Pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng 94 18 Chính phủ (2013) Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, số 56/2013/NĐ-CP, Hà Nội, ngày 22/5/2013 19 Chính phủ (2013) Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 31/3/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Pháp lệnh ưu đãi Người có cơng với cách mạng 20 Chính phủ (2013) Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng 21 Chính phủ (2015) Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Chính phủ quy định chế thu, quản lý học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 22 Chính phủ (2015) Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có cơng với cách mạng, số 20/2015/NĐ-CP, Hà Nội, ngày 14/2/2015 23 Chính phủ (2015) Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có cơng với cách mạng 24 Chính phủ (2015) Nghị định chế thu, quản lý học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 -2021, số 86/2015/NĐ-CP, Hà Nội, ngày 02/10/2015 25 Chính phủ, (2006) Nghị định 54/2006/NĐ - CP hướng dẫn thi hành số điều pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng, ban hành ngày 26/05/2006 26 Chính phủ, (2013) Nghị định số: 31/2013/NĐ – CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành số điều Pháp lệnh Ưu đãi người có cơng với cách mạng, ban hành ngày 09/04/2013 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ VI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 28 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 29 Đảng cộng sản Việt Nam (2012), Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa XI: Một số vấn đề sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, 95 số 15-NQ/TW, Hà Nội, ngày 01/6/2012 30 Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII”, Văn phịng Trung ương Đảng, Hà Nội 31 Đoàn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2016) Giáo trình sách kinh tế xã hội năm 2016 nhà xuất Khoa học 32 Giáo trình Lý luận pháp luật Quyền người – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 33 Liên Bộ Lao động- Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, (2006) Thơng tư liên tịch số 17/2006/TTLT - BLĐTB & XH - BTC - BYT, ngày 21/11/2006 quy định, hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ người có cơng 34 Phịng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Gia Lâm, (2014) “Báo cáo tổng hợp kết rà soát NCC huyện Gia lâm năm 2014” 35 Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Gia Lâm, (2014) “Báo cáo tình hình chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Thường Tín– tháng 12 năm 2016” 36 Phịng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Gia Lâm, (2014) “Tổng hợp danh sách đối tượng điều dưỡng theo Thông tư số 13/2014” 37 Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Gia Lâm, (2016) “Tổng hợp kinh phí tặng đối tượng sách kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ ( 27/7/1947-27/7/2016) 38 Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Gia Lâm Báo cáo tổng hợp đối tượng người có huyện Gia Lâm năm 2012 39 Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Gia Lâm Báo cáo tổng hợp đối tượng người có huyện Gia Lâm năm 2013 40 Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Gia Lâm Báo cáo tổng hợp đối tượng người có huyện Gia lâm năm 2014 41 Phịng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Gia Lâm Báo cáo tổng hợp đối tượng người có huyện Gia Lâm năm 2015 42 Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Gia Lâm Báo cáo tổng hợp đối tượng người có huyện Gia Lâm năm 2016 43 Quốc hội (2013) : “Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 28/11/2013 96 44 Thủ tướng (2008) Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 Thủ tướng Chính phủ việc thực chế độ quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có 20 năm cơng tác qn đội phục viên, xuât ngũ địa phương 45 Thủ tướng (2011) Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 Thủ tướng phủ chế độ niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến 46 Thủ tướng (2011) Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 Thủ tướng Chính phủ chế độ, sách đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 phục viên, xuất ngũ, việc 47 Thủ tướng (2013) Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 hỗ trợ người có cơng với cách mạng nhà 48 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm (2016) Lịch sử Đảng nhân dân huyện Gia Lâm 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2005) Pháp lệnh Ưu đãi người có cơng với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11(sửa đổi năm 2012) 50 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2012) Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH ngày 16/7/2012 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ưu đãi Người có cơng với cách mạng 51 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2012) Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH ngày 20/10/2012 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng 97 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CĨ CƠNG Thơng tin chung Họ tên:…………………………………………………………………… Tuổi:……………………………… giới tính……………………………… Nơi (địa chỉ):…………………………………………………………… Nội dung Câu 1: Ơng/Bà thuộc nhóm đối tượng người có cơng đây? (Đánh dấy x vào □ ông/bà lựa chọn ) Thân nhân liệt sỹ Bà mẹ Việt nam anh hùng Thương binh Bệnh binh Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐ Người có cơng giúp đỡ cách mạng Cựu Thanh niên xung phong Thân nhân NCC hưởng tuất Câu 2: Tình trạng sức khỏe Ơng/Bà là? Khỏe Trung bình Trung bình yếu Yếu 98 Câu 3: Thu nhập hàng tháng của Ông/Bà là? Từ trợ cấp hàng tháng Nhà nước Kinh doanh buôn bán Làm th Làm nơng nghiệp Khơng làm Câu 4: Vấn đề việc làm Ông/Bà là? a Có việc làm thường xuyên b Việc làm thời vụ c Khơng có việc làm Câu 5: : Hồn cảnh gia đình Ơng/Bà mức đây? Khó khăn □ 2.Trung bình □ Khá giả □ Câu 6: Ngồi chế độ trợ cấp, Ơng/Bà hưởng chế độ ưu đãi xã hội khác dây? (có thể lựa chọn nhiều phương án) 1.Chế độ chăm sóc sức khỏe y tế 2.Chế độ việc làm 3.Chế độ ưu đãi giáo dục em người có cơng □ 4.Hỗ trợ xây dựng cải thiện nhà 5.Hỗ trợ kinh tế gia đình Câu 7: Địa phương Ơng/Bà có thực chương trình chăm sóc người có cơng với cách mạng mà Ông/bà biết hưởng? (có thể lựa chọn nhiều phương án) Chương trình thăm tặng quà Tết Nguyên Đán, ngày Thương binh liệt sỹ Quốc khánh 2/9 □ Chương trình vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa □ Chương trình xây sửa nhà cho hộ sách người có cơng 99 □ Các chương trình khác: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………… Câu 8: Các đơn vị tổ chức chương trình chăm sóc người có cơng với cách mạng địa phương Ông/Bà là? Nhà nước Doanh nghiệp, đơn vị Các ban ngành đoàn thể địa phương Cộng đồng dân cư Gia đình dịng họ Ơng/Bà hỗ trợ nào? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………… Câu 9: Ông/Bà cho biết mức độ chương trình chăm sóc, trợ giúp địa phương? 1.Thường xuyên 2.Thinh thoảng 3.Hiểm hoi Câu 10 :Các hoạt động cơng tác xã hội văn hóa, thể dục thể thao mà ông/bà tham gia; dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe quan tâm, thăm hỏi quyền địa phương, hội, đồn thể có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần chất lượng sống ơng bà? Cuộc sống có ý nghĩa, có ích, đóng góp nhiều cho xã hội gia đình, cháu Được nhà nước, xã hội quan quan tâm trọng dụng □ Tinh thần sảng khối, sức khỏe chăm sóc Được gia đình, kính trọng Mở rộng giao tiếp, thêm kiến thức, kinh nghiệm Khác……………………… 100 Câu 11: Ông /bà cảm thấy thái độ cán trợ giúp nào? 1.Vui vẻ, nhiệt tình 2.Khơng tỏ thái độ 3.Khó chịu Câu 12: Ơng/bà có đánh lực cán LĐTBXH? Mức độ đánh giá Đối tượng đánh giá Rất tốt Tốt Chưa tốt Cán LĐTBXH Câu 13: Đánh giá ơng/bà vấn đề thực thi sách Ưu đãi người có cơng địa phương ? Rất tốt □ Khá Trung bình □ □ Chưa tốt □ Câu 14: Ông /bà thấy nhu cầu sau nhu cầu quan trọng cả? 1.Nhu cầu vật chất 2.Nhu cầu tinh thần 3.Nhu cầu chăm sóc sức khỏe 4.Nhu cầu khác Câu 15: Ơng/bà có kiến nghị để nhà nước bổ sung, sửa đổi sách ưu đãi người có cơng? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Rất cảm ơn Ông/Bà giành thời gian hợp tác giúp đỡ chúng tơi q trình nghiên cứu Chúng tơi xin đảm bảo tính bí mật thơng tin sử dụng cho mục đích nghiên cứu./ 101 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ THỰC THI CHÍNH SÁCH Phần Thông tin chung cán điều tra Họ tên……………………………………………… Tuổi………… Giới tính: Nam Nữ Đơn vị công tác…………………………………Chức vụ……………… Dân tộc Dân tộc khác Kinh Trình độ chun mơn nghiệp vụ: Trê n đại họ c Tru ng cấp Đ C h Số năm công tác………………Số năm giữ chức vụ tại…………… Phần Đánh giá cán thực thi sách người có cơng Xin Ơng/bà cho biết đánh giá trước điều kiện sở vật chất để thực thi sách người có cơng nay? Vừa phải Chưa tốt Kém Xin Ơng/bà cho biết đánh giá điều kiện máy móc, trang thiết bị phục vụ cơng tác chuyên môn nay? Vừa phải Chưa tốt Kém 102 Ơng/bà có đánh lực cán làm cơng tác thực sách người có cơng mặt sau? Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Tốt Trung bình Kém Trình độ chun mơn Phương pháp làm việc Thái độ nhiệt tình động Ông/bà có đánh yếu tố cá nhân sau có ảnh hưởng đến hiệu công tác cán làm công tác thực sách người có cơng? Nội dung lấy ý kiến Đồng ý Động làm công tác Kỹ hỗ trợ hoạt động Kỹ hoạch định chương trình Kỹ thực chương trình Kỹ đánh giá chương trình Khả cơng tác xã hội Trình độ chun mơn Ơng/bà cho đánh phù hợp yếu tố sách hoạt động thực thi sách người có cơng thời gian gần đây? Rất phù hợp Phù hợp Chưa phù hợp Ông/bà có đánh thuận lợi khó khăn mà gặp phải q trình thực thi sách người có cơng thời gian vừa qua? Thuận lợi…………………………………………………………… Khó khăn…………………………………………………………… Theo Ơng/bà, để thực thi sách người có cơng địa bàn cần phải làm tốt vấn đề gì? 103 ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Ơng/bà có đề xuất cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán làm cơng tác thực thi sách người có cơng thời gian tới để nâng cao trình độ kỹ cho cán Đối tượng đề xuất Cán làm cơng tác thực thi sách người có cơng … … Ghi chú: Ơng/bà đánh dấu (X) vào ô lựa chọn câu hỏi Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! 104 ... tiêu chung Đánh giá thực thi sách người có công huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Từ đề xuất giải pháp nhằm tăng cường khả thực thi sách người có cơng địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 1.2.2... thực tiễn thực thi sách người có cơng Cơ quan thực thi sách người có địa bàn huyện Gia Lâm Đối tượng người có cơng hưởng chế độ sách ưu đãi người có cơng địa bàn huyện Gia lâm, thành phố Hà Nội. .. luận thực tiễn thực thi sách người có cơng; - Đánh giá thực trạng thực thi sách người có cơng huyện Gia Lâm thời gian qua; - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thực thi sách người có cơng địa bàn huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội