0

(Luận văn thạc sĩ) bước đầu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật ức chế nấm neoscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm nâu trên cây thanh long

128 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HÀ THỊ THÚY BƯỚC ĐẦU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ỨC CHẾ NẤM NEOSCYTALIDIUM DIMIDIATUM GÂY BỆNH ĐỐM NÂU TRÊN CÂY THANH LONG Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật Mã số: 60 62 01 12 Người hướng dẫn khoa học: TS Lương Hữu Thành NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2016 Tác giả luận văn Hà Thị Thúy i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Lương Hữu Thành tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Viện Môi trường Nông nghiệp đặc biệt Bộ môn Sinh học Môi trường giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2016 Tác giả luận văn Hà Thị Thúy ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis Abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.4 Đối tượng, phạm vi địa điểm nghiên cứu Phần Tổng quan tài liệu sở khoa học đề tài 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.2 Tình hình sản xuất tiềm phát triển long .5 2.3 Bệnh hại long 2.3.1 Bệnh thán thư 2.3.2 Bệnh thối thân, thối 2.3.3 Bệnh virus 10 2.3.4 Những nghiên cứu bệnh đốm nâu hại long 10 2.4 Biện pháp sinh học sử dụng vi sinh vật đối kháng công tác bảo vệ thực vật 18 2.4.1 Mối quan hệ quần thể vi sinh vật chế hoạt động vi sinh vật đối kháng 20 2.4.2 Vi sinh vật đối kháng 23 Phần Vật liệu, nội dung phương pháp nghiên cứuError! Bookmark not defined 3.1 Vật liệu nghiên cúu 30 3.1.1 Nguồn mẫu dùng nghiên cứu 30 3.1.2 Vi sinh vật 30 3.1.3 Giống Thanh long 30 3.1.4 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật 30 3.2 Nội dung nghiên cứu 30 3.3 Phương pháp nghiên cứu 30 iii 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu vi sinh vật nghiên cứu 30 3.3.2 Phương pháp xác định tên vi sinh vật nghiên cứu 32 3.3.3 Phương pháp thí nghiệm khả đối kháng vi sinh vật tác nhân gây bệnh 33 3.3.4 Phương pháp xác định khả sản xuất chế phẩm vi sinh vật nghiên cứu 35 3.3.5 Phương pháp xử lý số liệu 35 Phần Kết thảo luận 36 4.1 Phân lập, tuyển chọn đánh giá hoạt tính sinh học vi sinh vật đối kháng 36 4.1.1 Thu thập, phân lập tuyển chọn vi sinh vật đối kháng .36 4.1.2 Hình thái khuẩn lạc, tế bào nhuộm Gram vi sinh vật .40 4.1.3 Hoạt tính sinh học vi sinh vật đối kháng 43 4.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến trình sinh trưởng phát triển vi sinh vật nghiên cứu 48 4.2.1 Ảnh hưởng pH 48 4.2.2 Ảnh hưởng nhiệt độ 49 4.2.3 Ảnh hưởng lượng khí cấp vào 51 4.2.4 Ảnh hưởng môi trường nuôi cấy 53 4.3 Xác định tên vi sinh vật nghiên cứu 56 4.3.1 Dòng A3 56 4.3.2 Dòng C4 58 4.3.3 Dòng B7 59 4.4 Nghiên cứu khả kiểm soát bệnh đốm nâu long vi sinh vật đối kháng 60 4.4.1 Ảnh hưởng vi sinh vật nghiên cứu đến khả kiểm soát bệnh đốm nâu long 60 4.4.2 Ảnh hưởng vi sinh vật nghiên cứu đến sinh trưởng long 65 4.4 Xác định khả sản xuất chế phẩm 69 Phần Kết luận kiến nghị 71 5.1 Kết luận 71 5.2 Kiến nghị 72 Tài liệu tham khảo 73 iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVTV Bảo vệ thực vật CFU (colony forming unit) Đơn vị hình thành khuẩn lạc cs Cộng TLB Tỉ lệ bệnh f.sp (forma specialis) Dạng chuyên tính G+ Gram dương NA Môi trường NA PDA Môi trường PDA ISP4 Môi trường ISP4 STT Số thứ tự VSV Vi sinh vật v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích, sản lượng long Việt Nam tỉnh năm 2014 Bảng 4.1 Danh sách vi sinh vật có khả ức chế nấm Neoscytalidium dimitiatum 36 Bảng 4.2 Danh sách vòng ức chế vi sinh vật phân lập từ đất trồng long 38 Bảng 4.3 Các vi sinh vật có khả ức chế nấm gây bệnh đốm nâu long 39 Bảng 4.4 Đặc điểm khuẩn lạc, tế bào vi sinh vật 40 Bảng 4.5 Kết nhuộm Gram chủng vi sinh vật đối kháng 43 Bảng 4.6 Hoạt tính đối kháng dịng vi sinh vật lựa chọn 43 Bảng 4.7 Hoạt tính phân giải tinh bột, xenluloza phốt phát khó tan dòng vi sinh vật lựa chọn 45 Bảng 4.8 Ảnh hưởng pH tới trình sinh trưởng phát triển vi sinh vật 48 Bảng 4.9 Ảnh hưởng nhiệt độ tới trình sinh trưởng 50 Bảng 4.10 Ảnh hưởng O2 đến sinh trưởng phát triển vi sinh vật 51 Bảng 4.11 Ảnh hưởng môi trường nuôi cấy đến sinh trưởng phát triển vi khuẩn C4 53 Bảng 4.12 Ảnh hưởng môi trường nuôi cấy đến sinh trưởng phát triển vi khuẩn B7 54 Bảng 4.13 Ảnh hưởng môi trường nuôi cấy đến sinh trưởng phát triển xạ khuẩn A3 55 Hình 4.11 Cây phân loại dòng B7 59 Bảng 4.14 Ảnh hưởng vi sinh vật nghiên cứu đến khả kiểm soát 61 Bảng 4.15 Ảnh hưởng vi sinh vật nghiên cứu đến khả sinh trưởng phát triển long 66 Bảng 4.16 Khả sống sót vi sinh vật nghiên cứu đất 68 Bảng 4.17 Mật độ vi sinh vật loại chất mang 69 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Khuẩn lạc dịng A3 41 Hình 4.2 Khuẩn lạc dòng C4 41 Hình 4.3 Khuẩn lạc dòng B7 42 Hình 4.4 Hình dạng tế bào vi khuẩn đối kháng 42 Hình 4.5 Khả ức chế nấm vi sinh vật môi trường nhân tạo 44 Hình 4.6 Hoạt tính phân giải xenluloza dòng B7 A3 46 Hình 4.7 Hoạt tính phân giải Ca3(PO4)2 dịng B7 47 Hình 4.8 Hoạt tính phân giải tinh bột dịng A3 47 Hình 4.9 Cây phân loại dòng A3 57 Hình 4.10 Cây phân loại dòng C4 58 Hình 4.11 Cây phân loại dòng B7 59 Hình 4.12 Khả ức chế bệnh đốm nâu long vi sinh vật nghiên cứu (hình a, b, c, d) 65 Hình 4.13 Thí nghiệm ảnh hưởng vi sinh vật nghiên cứu đến long (hình a,b,c) 67 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Hà Thị Thúy Tên Luận văn: “Bước đầu tuyển chọn số chủng vi sinh vật ức chế nấm Neoscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm nâu long” Ngành: BVTV Mã số: 60620112 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật làm tác nhân sinh học để kiểm soát bệnh đốm nâu long Phương pháp nghiên cứu Vật liệu nghiên cứu - Các mẫu đất trồng long - Nấm Neoscytalidium dimidiatum – Viện ăn Miền Nam cung cấp - Các hom giống long - Các môi trường nuôi cấy vi sinh vật - Phân lập, tuyển chọn đánh giá hoạt tính sinh học vi sinh vật - Nghiên cứu xác định tên vi sinh vật lựa chọn - Nghiên cứu khả kiểm soát bệnh đốm nâu long vi sinh vật lựa chọn - Xác định khả sản xuất chế phẩm - Phương pháp đánh giá hoạt tính sinh học vi sinh vật Xác định hoạt tính đối kháng vi sinh vật theo 10TCN714- 2005, 10TCN 876-2006, Nguyễn Lân Dũng (2005) Rupela et al (2003) - Phương pháp xác định tên vi sinh vật lựa chọn Xác định tên vi sinh vật phương pháp phân loại sinh học phân tử dựa sở giải trình tự đoạn den 16s ARN riboxom vi sinh vật nghiên cứu - Phương pháp bố trí thí nghiệm nhà lưới Đất trồng khử trùng, đựng hộp xốp (15kg đất/hộp) Thí nghiệm trồng nhà lưới, bố trí ngẫu nhiên, lần nhắc lại, trồng hom/hộp viii Công thức 1: Không nhiễm vi sinh vật Công thức 2: Nhiễm nấm bệnh (ĐC) Công thức 3: Nhiễm xạ khuẩn A3 Công thức 4: Nhiễm xạ khuẩn A3 + nấm bệnh (10 CFU/ml, tỉ lệ 1:1) Công thức 5: Nhiễm vi khuẩn B7 Công thức 6: Nhiễm vi khuẩn B7+ nấm bệnh (10 CFU/ml, tỉ lệ 1:1) Công thức 7: Nhiễm vi khuẩn C4 Công thức 8: Nhiễm vi khuẩn C4+ nấm bệnh (10 CFU/ml, tỉ lệ 1:1) Phun dịch vi sinh vật với nồng độ 10 CFU/ml thời gian 15-20 phút trước trồng Chỉ tiêu đánh giá: Tỷ lệ bệnh (%) = (Số cành bị bệnh/ số cành điều tra) x 100 sau nhiễm bệnh 30 ngày, 60 ngày Kết kết luận - Tuyển chọn dịng vi sinh vật có khả ức chế nấm gây bệnh đốm nâu long kí hiệu A3, B7, C4 Các chủng vi sinh vật có khả ức chế nấm gây bệnh cao với đường kính vịng ức chế > 2,0 cm - Bằng kỹ thuật phân tử xác định trình tự ARNr 16S dòng A3 tương đồng 100% (1500/1500 bp) với đoạn ADNr 16S Streptomyces fradiae Streptomyces rubrolavendulae; 99,8 % (1497/1500 bp) với Streptomyces roseoflavus Trình tự ARNr 16S dịng B7 tương đồng 100% (1414/1414 bp) với đoạn ADNr 16S Bacillus polymenticus, Trình tự gen 16s rARN dịng C4 giống 99% (1333/1339) với đoạn 16s vi khuẩn Bacillus velezensis Kết hợp với kết đặc điểm sinh lý, sinh hóa, hình thái xác định dịng A3 loài Streptomyces fradiae , B7, loài Bacillus polymenticus C4 loài Bacillus velezensis, tương ứng thuộc nhóm có độ an tồn sinh học cao - chủng vi sinh vật có khả kiểm sốt bệnh đốm nâu long điều kiện lây nhiễm nhân tạo Hiệu giảm bệnh chủng nghiên cứu khác Ở cơng thức có phun Streptomyces fradiae A3, Bacillus polyfermenticus B7 hiệu giảm bệnh đạt 81,1% sau 60 ngày nhiễm bệnh hiệu giảm bệnh đạt 73,9% sau 60 ngày nhiễm bệnh công thức có dùng Bacillus velezensis C4 ix TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B7 -:PAGE MEANS FOR EFFECT MT 2/12/16 16:26 36 MT 4.50000 3.20000 2.60000 SE(N= 3) 0.816499E-01 5%LSD 6DF 0.282440 MT SE(N= 5%LSD 91 3) 6DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE B7 -:PAGE 92 BALANCED ANOVA FOR VARIATE B77 FILE THUYMT 30/11/16 16:14 :PAGE VARIATE V003 B77 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ==================================================================== ========= PH$ 75.3514 12.5586 183.15 0.000 * RESIDUAL 14 960001 685715E-01 * TOTAL (CORRECTED) 20 76.3114 3.81557 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE C44 FILE THUYMT 30/11/16 16:14 :PAGE VARIATE V004 C44 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ==================================================================== ========= PH$ 78.3428 13.0571 247.02 0.000 * RESIDUAL 14 740010 528578E-01 * TOTAL (CORRECTED) 20 79.0829 3.95414 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE A33 FILE THUYMT 30/11/16 16:14 :PAGE VARIATE V005 A33 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ==================================================================== PH$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) - 93 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THUYMT MEANS FOR EFFECT PH$ PH$ PH4.5 PH5 PH5.5 PH6 PH6.5 PH7 PH7.5 NOS SE(N= 5%LSD 14DF - 3) ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THUYMT F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NO B77 C44 A33 94 BALANCED ANOVA FOR VARIATE A3 FILE NHIETDO -:PAGE VARIATE V003 A3 LN PROB SOURCE OF VARIATION DF 2/12/16 22:47 SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO ER LN ====================================================================== ======= T0 0.000 * -BALANCED ANOVA FOR VARIATE -:PAGE VARIATE LN PROB SOURCE OF VARIATION ER LN ====================================================================== ======= T0 0.000 * -BALANCED ANOVA FOR VARIATE -:PAGE VARIATE LN PROB SOURCE OF VARIATION ER LN ====================================================================== ======= T0 0.000 * 95 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NHIETDO -:PAGE MEANS FOR EFFECT T0 - SE(N= 5%LSD -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NHIETDO -:PAGE F-PROBABLIITY VARIATE 96 2/12/16 22:47 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 0H FILE A3 -:PAGE VARIATE V003 0H LN PROB SOURCE OF VARIATION DF 2/12/16 23:46 SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO ER LN ====================================================================== ======= MT 0.000 * RESIDUAL - -:PAGE VARIATE V004 12H LN PROB SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO ER LN ====================================================================== ======= MT 0.000 * RESIDUAL BALANCED ANOVA FOR VARIATE 24H FILE A3 -:PAGE VARIATE V005 24H LN PROB DF SOURCE OF VARIATION 2/12/16 23:46 SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO ER LN ====================================================================== ======= MT 0.013 * RESIDUAL 97 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 36H FILE A3 -:PAGE VARIATE V006 36H LN PROB SOURCE OF VARIATION DF 2/12/16 23:46 SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO ER LN ====================================================================== ======= MT 0.001 * RESIDUAL - -:PAGE VARIATE LN PROB SOURCE OF VARIATION ER LN ====================================================================== ======= MT 0.000 * RESIDUAL -BALANCED ANOVA FOR VARIATE -:PAGE VARIATE LN PROB SOURCE OF VARIATION ER LN ====================================================================== ======= MT 0.000 * RESIDUAL 98 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A3 -:PAGE MEANS FOR EFFECT MT -36H 5.20000 5.20000 6.60000 2/12/16 23:46 MT SE(N= 0.137437 5%LSD 0.475416 3) 6DF MT SE(N= 5%LSD -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A3 -:PAGE F-PROBABLIITY VARIATE 99 3) 6DF BALANCED ANOVA FOR VARIATE 0H FILE C4 -:PAGE VARIATE V003 0H LN PROB SOURCE OF VARIATION DF 2/12/16 22:21 SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO ER LN ====================================================================== ======= MT 1.000 * RESIDUAL - -:PAGE VARIATE V004 12H LN PROB SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO ER LN ====================================================================== ======= MT 0.000 * RESIDUAL BALANCED ANOVA FOR VARIATE 24H FILE C4 -:PAGE VARIATE LN PROB 2/12/16 22:21 SOURCE OF VARIATION ER LN ====================================================================== ======= MT 0.000 * RESIDUAL 100 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 36H FILE C4 -:PAGE VARIATE V006 36H LN PROB SOURCE OF VARIATION DF 2/12/16 22:21 SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO ER LN ====================================================================== ======= MT 0.000 * RESIDUAL - -:PAGE VARIATE V007 48H LN PROB SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO ER LN ====================================================================== ======= MT 0.000 * RESIDUAL BALANCED ANOVA FOR VARIATE 60H FILE C4 -:PAGE VARIATE V008 60H LN PROB SOURCE OF VARIATION DF 2/12/16 22:21 SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO ER LN ====================================================================== ======= MT 0.000 * RESIDUAL 101 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE C4 -:PAGE MEANS FOR EFFECT MT -36H 4.80000 7.90000 4.60000 2/12/16 22:21 MT SE(N= 0.141422 5%LSD 0.489200 3) 6DF MT SE(N= 5%LSD -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE C4 -:PAGE F-PROBABLIITY VARIATE 102 3) 6DF BALANCED ANOVA FOR VARIATE A3 FILE OXY -:PAGE VARIATE V003 A3 LN PROB SOURCE OF VARIATION DF 3/12/16 0:13 F RATIO SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES ER LN ====================================================================== ======= OXY 0.000 * RESIDUAL -BALANCED ANOVA FOR VARIATE -:PAGE VARIATE V004 C4 LN PROB SOURCE OF VARIATION DF F RATIO SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES ER LN ====================================================================== ======= OXY 0.000 * RESIDUAL BALANCED ANOVA FOR VARIATE B7 FILE OXY -:PAGE VARIATE V005 B7 LN PROB SOURCE OF VARIATION DF 3/12/16 0:13 SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO ER LN ====================================================================== ======= OXY 0.000 * RESIDUAL 103 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE OXY -:PAGE MEANS FOR EFFECT OXY - 3/12/16 0:13 SE(N= 5%LSD -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE OXY -:PAGE 3/12/16 0:13 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE A3 C4 B7 GRAND MEAN (N= 27) NO OBS 27 4.7000 27 4.5778 27 4.6667 STANDARD DEVIATION C OF V |OXY SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 2.1037 0.21344 4.5 0.0000 2.1117 0.17951 3.9 0.0000 1.5435 0.19437 4.2 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 30N FILE DK -:PAGE VARIATE V003 30N LN PROB SOURCE OF VARIATION DF | | | | 3/12/16 11: SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO ER LN ====================================================================== CT 0.000 * RESIDUAL BALANCED ANOVA FOR VARIATE 60N FILE DK 104 3/12/16 11: -:PAGE VARIATE LN PROB SOURCE OF VARIATION ER LN ====================================================================== CT 0.000 * RESIDUAL TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DK -:PAGE MEANS FOR EFFECT CT - SE(N= 5%LSD -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DK -:PAGE F-PROBABLIITY VARIATE 105 3/12/16 11: ... phịng chống bệnh hại trồng nói chung, long nói riêng điều kiện Vi? ??t Nam đề tài tiến hành: " Bước đầu tuyển chọn số chủng vi sinh vật ức chế nấm Neoscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm nâu long? ?? 1.2... cấy vi sinh vật - Phân lập, tuyển chọn đánh giá hoạt tính sinh học vi sinh vật - Nghiên cứu xác định tên vi sinh vật lựa chọn - Nghiên cứu khả kiểm soát bệnh đốm nâu long vi sinh vật lựa chọn. .. ảnh hưởng vi sinh vật nghiên cứu đến long (hình a,b,c) 67 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Hà Thị Thúy Tên Luận văn: ? ?Bước đầu tuyển chọn số chủng vi sinh vật ức chế nấm Neoscytalidium
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) bước đầu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật ức chế nấm neoscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm nâu trên cây thanh long , (Luận văn thạc sĩ) bước đầu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật ức chế nấm neoscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm nâu trên cây thanh long