0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố lai châu, tỉnh lai châu

96 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ QUANG MẠNH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Phương Nam NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lê Quang Mạnh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy TS Phạm Phương Nam tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở: Tài ngun Mơi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh; đặc biệt cán bộ, cơng chức Phịng Tài nguyên Môi trường, viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lai Châu giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lê Quang Mạnh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình xi Trích yếu luận văn viii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài .2 Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Một số vấn đề lý luận thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 2.1.1 Khái niệm thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 2.1.2 Mục đích thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 2.1.3 Vai trò thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 2.1.4 Nguyên tắc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 2.1.5 Ý nghĩa công tác thu hồi đất, giao đất cho thuê đất 2.2 Quy định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất số nước giới 2.2.1 Đối với Trung Quốc 2.2.2 Đối với Úc 2.3 Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất việt nam qua thời kỳ 10 2.3.1 Giai đoạn trước có Luật Đất đai năm 1993 10 2.3.2 Giai đoạn Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực 12 2.3.3 Giai đoạn Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực 13 2.3.4 Giai đoạn Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến 13 2.4 Tình hình thực công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất Việt Nam tỉnh Lai Châu 15 2.4.1 Tình hình thực cơng tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất Việt Nam 15 iii 2.4.2 Tình hình thực công tác thu hồi đất, gia Châu Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 3.1 Địa điểm nghiên cứu 3.2 Thời gian nghiên cứu 3.3 Đối tượng nghiên cứu 3.4 Nội dung nghiên cứu 3.4.1 Đặc điểm, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội t 3.4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai thàn 3.4.3 Đánh giá công tác thu hồi đất, giao đất, cho cứu 3.4.4 Một số hồn thiện cơng tác thu hồi đất, giao nghiên cứu 3.5 Phương pháp nghiên cứu 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 3.5.3 Phương pháp xử lý, tổng hợp, phân tích số liệ 3.5.4 Phương pháp so sánh 3.5.5 Phương pháp đánh giá Phần Kết thảo luận 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành 4.1.1 Điều kiện tự nhiên thành phố Lai Châu 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội thành phố Lai C 4.2 Công tác quản lý, sử dụng đất đai thành - 2016 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai thành phố Lai C 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất thành phố Lai Ch 4.2.3 Biến động sử dụng đất thành phố Lai Châu gi 4.2.4 Đánh giá chung 4.3 Thực trạng thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 4.3.1 Thực trạng thu hồi đất 4.3.2 Thực trạng giao đất iv 4.3.3 Thực trạng cho thuê đất 51 4.4 Đánh giá công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thành phố Lai Châu 54 4.4.1 Đánh giá người dân công tác thu hồi đất 54 4.4.2 Đánh giá người dân công tác giao đất 55 4.4.3 Đánh giá người dân công tác cho thuê đất 58 4.4.4 Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 59 4.4.5 Đánh giá chung công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2012 - 2016 4.5 61 Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thành phố Lai Châu 67 4.5.1 Hoàn thiện thủ tục hành chính, đơn giá thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 67 4.5.2 Xây dựng, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát trạng sử dụng đất xử lý sai phạm sử dụng đất tổ chức 67 4.5.3 Hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa áp dụng cơng nghệ thơng tin quản lý đất đai 67 4.5.4 Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất tổ chức, cá nhân 68 Phần Kết luận kiến nghị 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Kiến nghị 70 Tài liệu tham khảo 71 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BĐS Bất động sản CB Cán CC,VC Công chức, viên chức CHXNCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CN Cá nhân CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CP Chính phủ CTĐ Cho th đất ĐVHC Đơn vị hành GĐ Giao đất NĐ Nghị định QSDĐ Quyền sử dụng đất SXKD Sản xuất kinh doanh STT Số thứ tự TC Tổ chức TH Thu hồi THĐ Thu hồi đất TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Uỷ ban nhân dân VPĐKQSDĐ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Số lượng phiếu điều tra người liên quan đến THĐ, GĐ, CTĐ 21 Bảng 4.1 Cơ cấu ngành kinh tế giai đoạn 2012 - 2016 27 Bảng 4.2 Tổng hợp kết đo đạc, lập đồ địa thành phố Lai Châu 34 Bảng 4.3 Biến động sử dụng đất Thành phố giai đoạn 2012 - 2016 41 Bảng 4.4 Kết thu hồi đất theo dự án địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2012 - 2016 45 Bảng 4.5 Kết giao đất cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2012 - 2016 46 Bảng 4.6 Kết giao đất tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2012 - 2016 47 Bảng 4.7 Kết giao đất cho hộ gia đình, cá nhân thơng qua hình thức đấu giá thành phố Lai Châu giai đoạn 2012 - 2016 48 Bảng 4.8 Kết giao đất cho tổ chức theo năm địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2012 - 2016 50 Bảng 4.9 Kết giao đất cho tổ chức theo đơn vị hành thành phố Lai Châu giai đoạn 2012 - 2016 51 Bảng 4.10 Kết cho tổ chức thuê đất địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2012 - 2016 52 Bảng 4.11 Kết cho thuê đất tổ chức theo đơn vị hành địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2012 - 2016 53 Bảng 4.12 Đánh giá trình thực hài lịng người dân cơng tác thu hồi đất 54 Bảng 4.13 Đánh giá người dân đời sống sau bị thu hồi đất 55 Bảng 4.14 Đánh giá người dân trình tự, thủ tục giao đất 56 Bảng 4.15 Đánh giá hài lòng người dân cán thực sở vật chất liên quan đến công tác giao đất 56 Bảng 4.16 Đánh giá người dân tiếp cận thông tin tham gia đấu giá tiền sử dụng đất 57 Bảng 4.17 Ý kiến người dân diện tích giao đất thời gian thực thủ tục hành liên quan đến cấp Giấy CNQSD đất 57 vii Bảng 4.18 Đánh giá người dân dân trình tự, thủ tục, đơn giá, diện tích cho th đất thời gian cấp GNQSD đất 60 Bảng 4.19 Đánh giá hài lòng người dân cán thực sở vật chất liên quan đến công tác cho thuê đất 61 Bảng 4.20 Ý kiến cán bộ, công chức, viên chức trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Lai Châu, đơn giá tính bồi thường, kinh phí cho người thực công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 61 Bảng 4.21 Ý kiến cán bộ, công chức, viên chức thời gian thực công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 62 Bảng 4.22 Ý kiến cán bộ, công chức phản hồi người dân áp lực từ cấp công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 63 Bảng 4.23 Ý kiến cán bộ, công chức, viên chức đề xuất để hồn thiện cơng tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 64 viii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí địa lý thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 23 Hình 4.2 Cơ cấu sử dụng đất thành phố Lai Châu 40 ix 63 Bảng 4.25 Ý kiến cán bộ, cơng chức, viên chức đề xuất để hồn thiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất Tiêu chí đánh giá Đề xuất để hồn thiện cơng tác thu hồi đất Đề xuất để hồn cơng tác giao đất Đề xuất để hồn cơng tác cho thuê đất Như vậy, qua việc đánh giá, nhận xét lực lượng cán bộ, công chức viên chức trực tiếp thực công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất thể qua 50 phiếu điều tra, qua thấy rõ tỷ lệ đánh sau: Về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Lai Châu có 46% đánh giá chưa phù hợp; đơn giá tính bồi thường có 44% đánh giá chưa phù hợp; kinh phí cho người thực cơng tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 80% cán thực cho chưa hợp lý; thực công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất có 68% cán phản ánh bị áp lực cấp tiến độ thực công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất; để hoàn thiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất điều tra, vấn có 44% cán đề xuất phương án tăng giá đất để hoàn thiện công tác thu hồi đất, 68% cán cho cần phải giảm bớt thành phần hồ sơ, thủ tục hành để hồn thiện cơng tác giao đất 100% đề xuất giảm bớt thành phần hồ sơ, thủ tục hành để hồn thiện cơng tác cho thuê đất 4.4.6 Đánh giá chung công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2012 - 2016 4.4.6.1 Thuận lợi 1) Công tác thu hồi đất địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn nghiên cứu đạt kết định, thực thu hồi đất 64 1.286 hộ gia đình với diện tích 87,90 để phục vụ cho 74 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật mục đích phát triển kinh tế - xã hội; bố trí tái định cư cho 417 hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ với tổng diện tích 5,6 ha; giao đất cho 1.863 hộ (trong giao cho cán bộ, cơng chức, viên chức 980 hộ, tái định cư 417 hộ, đấu giá 466 hộ), với tổng diện tích 20,21 ha; 33 tổ chức kinh tế UBND tỉnh Lai Châu cho thuê đất, với tổng diện tích cho thuê 32,63 32 tổ chức UBND tỉnh giao đất, với diện tích 9,52 2) Chất lượng, hiệu công tác thu hồi đất, giao đất nâng lên rõ rệt, số 1.286 hộ gia đình bị thu hồi đất khơng có đơn thư khiếu kiện kéo dài; hộ tái định cư dần ổn định sống; cán công chức, viên chức thực công tác thu hồi đất, giao đất đáp ứng nhiệm vụ, người dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao 3) Thông qua việc thu hồi đất, giao đất cho thuê đất giúp cho cấp, ngành thấy ưu, khuyết điểm tồn tại, thiếu sót cơng tác quản lý, điều hành lĩnh vực đất đai Thành ủy, UBND thành phố có nhiều đạo cấp, ngành có biện pháp tích cực, tập trung giải ý kiến, kiến nghị người dân, công tác thu hồi đất 4) Việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất góp phần chuyển dịch cấu kinh tế hướng, đảm bảo cấu tỷ lệ ba khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ thay đổi linh hoạt theo thời kỳ, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định an ninh trật tự xã hội, phủ xanh đất trống đồi núi trọc bảo vệ mơi trường 5) Cơng tác bồi thường giải phóng mặt giải mối quan hệ lợi ích Nhà nước người có đất bị thu hồi; tạo điều kiện bố trí việc làm, nơi tốt cho người có đất bị thu hồi nhanh chóng ổn định sống Chính sách thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất tạo hành lang pháp lý để kêu gọi đầu tư, thu hút đầu tư nước nước ngoài, tạo điều kiện phát triển ngành kinh tế, phát triển khu công nghiệp, khu đô thị, góp phần đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển Đồng thời cịn thể cơng Nhà nước chủ thể sử dụng đất 6) Cán chuyên ngành đào tạo bản, có lực chun mơn, phẩm chất đạo đức tốt; nhiệt tình hướng dẫn cho tổ chức, hộ gia đình, cá 65 nhân có nhu cầu xin giao đất cho thuê đất trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất 4.4.6.2 Khó khăn 1) Thủ tục hành quản lý nhà nước đất đai cải cách đáng kể, song phức tạp, phiền hà Cụ thể: thủ tục cơng tác thu hồi đất cịn dài, khơng hợp lý, gây khó khăn cho nhà nước nhà đầu tư thực thu hồi đất, điều thể thông qua 39/50 ý kiến lực lượng cán trực tiếp làm công tác thu hồi đất, chiếm 78%; đơn giá thu hồi đất, giao đất thấp, chưa phù hợp với giá đất thực tế chuyển nhượng thị trường, dẫn đến khó khăn công tác thu hồi đất, làm chậm tiến độ nhiều dự án, có dự án phải thực nhiều năm, đặc biệt thu hồi đất để xây dựng cơng trình nghiệp (dự án xây dựng Kho dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc…); điều gây bất lợi không nhỏ đến tâm lý việc ổn định đời sống việc làm hộ dân nằm diện bị thu hồi đất (theo điều tra có tới 28/50 ý kiến cho giá đất tính bồi thường cịn thấp, khơng phù hợp, chiếm 56% 24/42 ý kiến cho đơn giá giao đất thấp, chiếm 57,14%) Đồng thời kinh phí cho người thực cơng tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 80% cán thực cho chưa hợp lý, thấp 2) Chất lượng quy hoạch sử dụng đất làm giao đất cho thuê đất chưa đáp ứng yêu câu phát triển kinh tế - xã hội, thiếu tính dự báo lâu dài Việc tổ chức giám sát thực theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chưa quan tâm mức 3) Việc tiếp cận thông tin đất đai tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất chưa đảm bảo, chưa công khai; theo điều tra từ người dân cho thấy có 57,14% đánh giá việc tiếp cận thơng tin đất đai từ quan nhà nước khó khăn, dẫn đến việc giao đất chưa thật minh bạch 4) Trong q trình thực cơng tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất, qua điều tra từ lực lượng cán bộ, công chức, viên chức cho thấy có tới 68% cán phản ánh bị áp lực cấp tiến độ thực hiện, điều dẫn đến hiệu quả, chất lượng chưa cao, chí nhiều khâu, nhiều nội dung chưa thực quy định pháp luật 66 4.5 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ LAI CHÂU 4.5.1 Hồn thiện thủ tục hành chính, đơn giá thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất Tiếp tục xây dựng hồn thiện sách pháp luật có liên quan đến cơng tác thu hồi đất, giao đất cho thuê đất; quy định rõ trình tự, thủ tục việc thu hồi đất, giao đất cho thuê đất nhằm rút ngắn thời gian thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, đặc biệt cần trọng công tác định giá đất đảm bảo sát với giá chuyển nhượng thực tế thị trường để đảm bảo công nhà nước, nhà đầu tư người bị thu hồi đất Cần thiết lập chế giá đất phù hợp để xóa bỏ quan hệ “xin - cho”, tệ nạn tham nhũng đất đai công tác thu hồi đất, giao đất cho thuê đất; nhằm tạo thị trường BĐS lành mạnh Thiết lập bình đẳng việc tiếp cận đất đai nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước người dân tham gia đấu giá, giao đất, cho thuê đất, đảm bảo công khai, minh bạch… 4.5.2 Xây dựng, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát trạng sử dụng đất xử lý sai phạm sử dụng đất tổ chức Nâng cao chất lượng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần đảm bảo tính thống công tác quản lý Nhà nước đất đai Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Nhà nước thực quyền định đoạt đất đai, nắm quỹ đất, đảm bảo sở pháp lý cho việc giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gắn việc chuyển mục đích sử dụng đất với mục tiêu phát triến kinh tế - xã hội, có sở để điềụ chỉnh sách đất đai theo hướng sử dụng đất có hiệu Thời gian tới, UBND thành phố cần làm tốt việc quản lý công tác quy hoạch sử dụng đất, đồng thời xem xét dự án xin giao đất phải nằm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm UBND tỉnh phê duyệt, nhằm đảm bảo việc sử dụng đất có hiệu 4.5.3 Cơng khai thông tin đất đai công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất Trong thời gian tới quyền thành phố Lai Châu cần trọng công tác quản lý đất đai, đảm bảo thông tin việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất phải công bố rộng dãi để người dân nắm Để làm tốt điều cần phải có nhiều giải pháp như: Làm tốt công tác công bố phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiếp tục quán triệt, giáo dục 67 lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất; thực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất phải thông báo rộng rãi niêm yết thông tin liên quan đến thu hồi, giao đất, cho thuê đất trụ sở quan, khu dân cư nơi có đất thu hồi, giao đất cho thuê đất; đặc biệt thành lập tổ tư vấn pháp luật đất đai để hướng dẫn, tư vấn cho người dân công tác quản lý đất đai địa phương 4.5.4 Hạn chế áp lực từ cấp công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất Để hạn chế áp lực từ cấp lực lượng cán bộ, công chức viên chức làm công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cần có nhiều giải pháp kết hợp như: Phân công phụ trách công việc cụ thể, rõ ràng theo người theo đầu công việc; bổ sung nguồn lực CB, CV, VC đảm bảo đủ số lượng cán thực theo vị trí việc làm; lựa chọn lực lượng CB, CV, VC đảm bảo chất lượng thực nhiệm vụ 68 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 1) Thành phố Lai Châu nằm thung lũng chạy dài từ Tây Bắc xuống Đông Nam, hai dãy núi Sùng Phài Pu Sam Cáp dọc theo Quốc lộ 4D, địa hình tương đối phẳng, với độ dốc trung bình - 10% Phía Tây Tây Nam dãy núi cao, phía Bắc Đơng Bắc có xen kẹt địa hình bát úp với cao độ trung bình 940m, phía Nam cánh đồng lúa đồi chè nông trường chè Tam Đường; thành phố Lai Châu với diện tích tự nhiên 7.077,44 Dân số thành phố vào khoảng 42.250 người, dân số đô thị khoảng 32.958 người, dân số nông thơn khoảng 9.292 người, bố trí đơn vị hành có phường nội thị xã ngoại thị Thành phố Lai Châu có vị trí địa lý vai trị đặc biệt quan trọng tỉnh Lai Châu nói riêng khu vực Tây Bắc nói chung, có vị trí thuận lợi mặt phát triển thương mại dịch vụ, nằm trục đường giao thông nối Tây Bắc với tam giác tăng trưởng kinh tế phía bắc Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh theo tuyến Quốc lộ 32, lợi cửa Ma Lù Thàng nối với khu Vân Nam - Trung Quốc 2) Thành phố Lai Châu thực tốt công tác quản lý đất đai địa bàn theo 15 nội dụng quản lý nhà nước đất đai quy định Luật Đất đai năm 2013 Công tác đo đạc, lập đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thống kê, kiểm kê đất đai đặc biệt giao đất, cho thuê đất, tra, kiểm tra đất đai, giải tranh chấp đất đai, đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm sử dụng đất thực hiện, xử lý kịp thời, nguồn thu từ đất đóng góp đáng kể vào ngân sách thành phố, sở việc phát triển sở hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang phát triển thị, du lịch, xây dựng cơng trình, dự án kinh tế - xã hội, chủ trương tỉnh phù hợp với quy định pháp luật nhân dân đồng tình ủng hộ 3) Trong giai đoạn 2012 - 2016, thành phố Lai Châu tiến hành thu hồi đất 1.286 hộ gia đình với diện tích 87,90 để phục vụ cho 74 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật mục đích phát triển kinh tế - xã hội Nhìn chung, cơng tác thu hồi đất địa bàn thành phố thực hiệu quả, giúp phân phối hợp lý công quỹ đất đai Tuy nhiên, nhiều tồn tại, bất cập; đòi hỏi thời gian tới quyền thành phố cần tập trung quan tâm nhằm thực tốt công tác thu hồi đất vấn đề liên quan 69 4) Giai đoạn 2012 - 2016, địa bàn thành phố Lai Châu tiến hành giao đất cho 2567 (trong giao cho cán bộ, cơng chức, viên chức 1525 hộ, tái định cư 576 hộ, đấu giá 466 hộ) hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích 41,72 UBND tỉnh Lai Châu giao đất cho 36 Tổ chức, với tổng diện tích 33,02 Nhìn chung, đối tượng giao đất có trách nhiệm sử dụng đất mục đích có hiệu Trong giai đoạn 2012 - 2016 khơng có hộ gia đình, cá nhân tiến hành thuê đất có 27 tổ chức, doanh nghiệp tiến hành thuê đất địa bàn thành phố Lai Châu với tổng diện tích cho thuê 32,63 ha; diện tích đất nơng nghiệp 8,37 ha, diện tích đất phi nơng nghiệp 23,85 diện tích đất chưa sử dụng 0,41 Các tổ chức, doanh nghiệp thuê đất nhìn chung có nhiều cố gắng việc đảm bảo tiến độ thực dự án sử dụng đất mục đích, có hiệu 5) Để khắc phục tồn tại, hạn chế công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất cần thực đồng nhóm giải pháp: Hồn thiện thủ tục hành chính, đơn giá thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; xây dựng, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát trạng sử dụng đất xử lý sai phạm sử dụng đất tổ chức; hồn thiện hệ thống hồ sơ địa áp dụng công nghệ thông tin quản lý đất đai; tăng cường công tác tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất tổ chức, cá nhân 5.2 KIẾN NGHỊ 1) Để đánh giá cách hệ thống tồn diện cơng tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất cần tiếp tục điều tra mở rộng đến cá nhân, hộ gia đình, tổ chức giao đất, cho thuê đất, bị thu hồi đất sử dụng đất để có sở hồn thiện thủ tục, sách 2) Kết nghiên cứu sử dụng làm tài liệu tham khảo, tài liệu nghiên cứu công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất cịn tồn tại, hạn chế để hồn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả, cải cách thủ tục hành địa bàn tỉnh,… nhằm hồn thiện nâng cao chất lượng hoạt động quan quản lý nhà nước đất đai nâng cao hiệu quả, hiệu lực nói chung quan nhà nước 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1946) Hiến pháp 1946 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1980) Hiến pháp 1980 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1987) Luật Đất đai năm 1987 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1992) Hiến pháp 1992 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1993) Luật Đất đai năm 1993 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1998) Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai năm 1998 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2001) Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai năm 2001 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003) Luật Đất đai năm 2003 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013a) Hiến pháp 2013 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013b) Luật Đất đai năm 2013 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng (2012) Nghị số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại 12 Chính phủ (1993) Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 Chính phủ giao đất nơng nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nơng nghiệp 13 Chính phủ (2014a) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai 2013 71 14 Chính phủ (2014b) Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ Quy định giá đất 15 Chính phủ (2014c) Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất 16 Chính phủ (2014d) Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 17 Chính phủ (2014đ) Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất 18 Bộ Tài (2014a) Thơng tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Bộ Tài hướng dẫn số điều Nghị định số 45/2014/NĐCP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất 19 Bộ Tài (2014b) Thơng tư số 77/2014/TT- BTC ngày 16/6/2014 Bộ Tài hướng dẫn số điều Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 20 Bộ Tài nguyên Môi trường (2011) Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung số nội dung liên quan đến thủ tục hành lĩnh vực đất đai 21 Bộ Tài nguyên Môi trường (2010) Nghiên cứu hệ thống sách pháp luật giao đất giai đoạn 2003 đến 22 Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai 2003 định hướng sửa đổi Luật Đất đai 23 Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/06/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 24 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương CIEM tổ chức phát triển Australia - AusAID (2006) Chính sách thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lai Châu (2016) Báo cáo công tác quản lý đất đai tỉnh Lai Châu năm 2016 26 UBND thành phố Lai Châu (2015) Báo cáo thuyết minh tình hình thực quy hoạch sử dụng đất thành phố Lai Châu kì đầu 2011 2015 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kì cuối đến năm 2020 72 27 UBND thành phố Lai Châu (2016) Báo cáo tình hình thực phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 28 Phạm Phương Nam (2014) Quy định thu hồi đất, trưng dụng đất, Tạp chí Tài nguyên Môi trường số 5/187 29 Phạm Phương Nam (2015) Cơng tác tạo quỹ đất Cộng hịa Bulgaria, Tạp chí Tài ngun Mơi trường số 24/230 30 Phạm Phương Nam, Nguyễn Huy Lâm (2013) Đánh giá việc thực dự án giao đất dân cư, dịch vụ địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Tạp chí Khoa học Đất, số 41 31 Nguyễn Thị Thu Hiền (2012) “Pháp luật giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất doanh nghiệp Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ Khoa Luật - Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 32 Phan Thị Thanh Huyền (2015a) Bài giảng Giao đất, thu hồi đất, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 33 Phan Thị Thanh Huyền (2015b) Vấn đề sở hữu toàn dân đất đai giao đất, cho thuê đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Kỷ yếu Hội thảo khoa học nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc thể chế hóa chế độ sở hữu tồn dân đất đai phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Luật đất đai năm 2013, tr 121 - 125 34 Phan Thị Thanh Huyền Nguyễn Văn Quân (2014) Quy định giá đất tính bồi thường Nhà nước thu hồi đất, Kỷ yếu Hội thảo Chính sách pháp luật đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tr 87 92 35 Phan Thị Thanh Huyền, Phan Đình Binh, Trần Xuân Đức (2015) Đánh giá công tác giao đất cho thuê đất thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 133 (03)/1, tr 89 - 94 36 Doãn Hồng Nhung (2011) Chế độ sở hữu đất đai qua thời kỳ giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đất đai, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - Văn phòng Quốc hội, số 19 (204) tháng 10/2011 37 Lê Hồng Hạnh (2014) Những quy định giao đất, cho thuê đất Luật Đất đai năm 2013, truy cập ngày 21/10/2015 http://moj.gov.vn/tcdcpl/tintuc/Lists/NghienCuuTraDoi/View_detail.aspx?ItemID= 462 73 38 Phạm Thị Bích Hảo (2014) Điểm thu hồi bồi thường Luật Đất đai, truy cập ngày 17/11/2015 http://vietnamnet.vn/vn/ban-docphap-luat/183557/diem-moi-trong-thu-hoi-va-boi-thuong-cua-luat-datdai.html 39 Phương Thảo (2013) Kinh nghiệm thu hồi đất số quốc gia giới, truy cập ngày 06/10/2015 http://noichinh.vn/ho-so-tu-lieu/201309/kinhnghiem-thu-hoi-dat-cua-mot-so-quoc-gia-tren-the-gioi-292298/ 40 Đặng Hùng Võ (2013) Một số quy định pháp luật đất đai hành có liên quan tới nội dung tham vấn cộng đồng OXFAM triển khai, truy cập ngày 17/09/2015 tạihttp://vinanren.vn/Default.aspx? page=tmv_chitiettin&zoneid=90&contentid=15 22 41 Đặng Hùng Võ (2015) Tác động từ sách vấn đề bất động sản Việt Nam, truy cập ngày 28/11/2015 http://cafef.vn/thi-truong/gs-dang-hung-vo-tac-dong-tu-chinh-sach-vanhung-van-de-cua-bds-viet-nam-20150130163123148.chn 74 ... đích thu hồi đất, giao đất, cho thu? ? đất 2.1.3 Vai trò thu hồi đất, giao đất, cho thu? ? đất 2.1.4 Nguyên tắc thu hồi đất, giao đất, cho thu? ? đất 2.1.5 Ý nghĩa công tác thu hồi đất, . .. cơng tác thu hồi đất, giao đất, cho thu? ? đất thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Kết luận Về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thu? ? đất địa bàn thành phố Lai Châu có 46% đánh giá chưa phù... lý sử dụng đất đai thành phố Lai Châu; đánh giá công tác thu hồi đất, giao đất, cho thu? ? đất địa bàn nghiên cứu; số hồn thiện cơng tác thu hồi đất, giao đất, cho thu? ? đất địa bàn nghiên cứu Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố lai châu, tỉnh lai châu , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố lai châu, tỉnh lai châu