0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá nguồn lực và kết quả sinh kế cho người dân phụ thuộc vào rừng tại huyện na rì, bắc kạn

153 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN THỊ THANH HUYỀN ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỰC VÀ KẾT QUẢ SINH KẾ CHO NGƯỜI DÂN PHỤ THUỘC VÀO RỪNG TẠI HUYỆN NA RÌ, BẮC KẠN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quốc Chỉnh NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho học viên thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Trần Thị Thanh Huyền i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Nguyễn Quốc Chỉnh tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ mơn Quản trị kinh doanh, Khoa Kế tốn Quản trị kinh doanh – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn quyền địa phương huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn với hỗ trợ dự án REDD+“Giảm thiếu phát thải khí nhà kính từ rừng suy thối rừng (REDD+): Đánh giá phương thức quản lý rừng qua thời gian” Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) tài trợ, tạo giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Trần Thị Thanh Huyền ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục sơ đồ, biểu đồ vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract ix Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phần Cơ sở lý luận thực tiễn 2.1 Cơ sở lý luận sinh kế 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Nội dung đánh giá sinh kế 2.1.3 Phương pháp tiêu đánh giá nguồn lực sinh kế 12 2.1.4 Rừng ảnh hưởng rừng đến sinh kế người dân 18 2.1.5 Cơ sở lý luận mức độ phụ thuộc vào rừng người dân 19 2.2 Cơ sở thực tiễn đánh giá nguồn lực nâng cao kết sinh kế 20 2.2.1 Trên giới 20 2.2.2 Ở Việt Nam 21 2.2.3 Một số cơng trình nghiên cứu liên quan 23 Phần Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu 24 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 24 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 3.1.2 Các nguồn tài nguyên 25 3.1.3 Điều kiện kinh tế xã hội 29 3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 iii 3.2.1 Phương pháp tiếp cận 33 3.2.2 Khung phân tích đề tài 34 3.2.3 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 35 3.2.4 Phương pháp phân tích 36 3.2.5 Hệ thống tiêu đánh giá/ lượng hóa nguồn lực sinh kế 36 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 40 4.1 Thực trạng nguồn lực sinh kế hộ huyện na rì, tỉnh Bắc Kạn 40 4.1.1 Đặc điểm hộ điều tra 40 4.1.2 Bối cảnh dễ bị tổn thương hộ 41 4.1.3 Nguồn lực sinh kế 44 4.1.4 Đánh giá thực trạng nguồn lực sinh kế 60 4.2 Thực trạng kết sinh kế 67 4.2.1 Thực trạng kết sinh kế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn năm 2015 67 4.2.2 Thực trạng sinh kế hộ điều tra huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 68 4.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao kết sinh kế 71 4.3.1 Giải pháp nguồn lực người 71 4.3.2 Giải pháp nguồn lực xã hội 74 4.3.3 Giải pháp nguồn lực tài 77 4.3.4 Giải pháp nguồn lực tự nhiên 79 4.3.5 Giải pháp nguồn lực vật chất 82 Phần Kết luận kiến nghị 85 5.1 Kết luận 85 5.2 Kiến nghị 85 5.2.1 Nhà nước 85 5.2.2 Địa phương 86 Tài liệu tham khảo 87 Phụ lục 89 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc AusAID Cơ quan phát triển quốc tế Úc GIZ Tổ chức phát triển Đức GD&ĐT Giáo dục đào tạo THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông GTTB Giá trị trung bình TS Tài sản v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình nhân huyện Na Rì 30 Bảng 3.2 Mô tả biến chiến lược sinh kế hộ 36 Bảng 3.3 Cách quy đổi điểm tiêu 37 Bảng 3.4 Các tiêu thể nguồn lực kết sinh kế sinh kế 37 Bảng 4.1 Giới thiệu hộ điều tra 40 Bảng 4.2 Một số thông tin chủ hộ 41 Bảng 4.3 Bối cảnh dễ bị tổn thương hộ 42 Bảng 4.4 Nguồn lực người hộ điều tra 45 Bảng 4.5 Trình độ học vấn chủ hộ 46 Bảng 4.6 Tình hình học sinh đến trường theo độ tuổi 48 Bảng 4.7 Nguồn lực xã hội hộ điều tra 50 Bảng 4.8 Chi tiết nguồn lực xã hội hộ điều tra 51 Bảng 4.9 Nguồn lực tài hộ điều tra 54 Bảng 4.10 Bảng số nguồn thu nhập hộ điều tra 54 Bảng 4.11 Chi tiết nguồn vốn tài hộ điều tra 55 Bảng 4.12 Nguồn lực vật chất hộ điều tra 57 Bảng 4.13 Bảng tình trạng chất lượng nhà hộ điều tra 58 Bảng 4.14 Nguồn lực tự nhiên hộ điều tra 59 Bảng 4.15 Đánh giá điểm nguồn lực hộ điều tra 62 Bảng 4.16 Đánh giá nguồn lực sinh kế hộ điều tra 65 Bảng 4.17 Kết sinh kế hộ điều tra 69 Bảng 4.18 Bảng mức độ số tiêu đánh giá kết sinh kế 70 Bảng 4.19 Đánh giá nguồn lực người đề xuất giải pháp 72 Bảng 4.20 Đánh giá nguồn lực xã hội đề xuất giải pháp 75 Bảng 4.21 Đánh giá nguồn lực tài đề xuất giải pháp 78 Bảng 4.22 Đánh giá nguồn lực tự nhiên đề xuất giải pháp 80 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 3.1 Khung phân tích đề tài 34 Biểu đồ 4.1 Mức độ biến cố có người ốm nặng GĐ 43 Biểu đồ 4.2 Mức độ biến cố mùa nghiêm trọng 43 Biểu đồ 4.3 Trình độ học vấn thành viên hộ 47 Biểu đồ 4.4 Tỷ lệ tham gia vợ chồng vào hội nông dân 53 Biểu đồ 4.5 Biểu đồ đánh giá nguồn lực sinh kế huyện Na Rì 67 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Nghiên cứu nhằm đánh giá nguồn lực kết sinh kế cho người dân phụ thuộc vào rừng Dữ liệu nghiên cứu thu thập thông qua vấn trực tiếp 130 hộ sống gần rừng huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn Cách tiếp cận sinh kế bền vững, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh, kiểm định T-test sử dụng Kết nghiên cứu mức độ phụ thuộc vào rừng hộ điều tra cịn lớn; Cả năm nhóm nguồn lực có khác nhóm hộ với mức độ phụ thuộc vào rừng ít, vừa phải cao Tuy nhiên, đánh giá chung nguồn lực nhóm hộ cịn thấp; Hộ có mức phụ thuộc vào rừng thấp thường hộ có nguồn lực mạnh, có thu nhập cao Đánh giá kết sinh kế hộ thông qua tiêu hài lòng, đầy đủ, sung túc, sung túc so với năm trước đáng sống Nhìn chung kết sinh kế đánh giá mức trung bình có khác nhóm hộ Hộ có mức phụ thuộc cao vào rừng có kết sinh kế thấp nhóm lại Để nâng cao kết sinh kế, cần đưa giải pháp đồng để khai thác hiệu nguồn lực sinh kế viii THESIS ABSTRACT The aim of this study is to assess the livelihood capitals and livelihood outcomes for forest-dependent people The data were collected through direct interviews from 130 households living near the forest in the district of Na Ri, Bac Kan province The sustainable livelihoods approach, methods of descriptive statistics, comparison and student T-test are used in the study The results reveal that degree of the forest-dependent households is still high All of five livelihood capitals is different among the groups with the degree of forest-dependent small, medium, and high However, in average, the livelihood capitals in the study area are still low; The low levels of forest-dependent households usually have reliable capitals, high-income The livelihood outcomes are evaluated through indicators such as satisfaction, full, abundance, affluence compared to years ago and worth living Overall, results were also evaluated livelihood inadequate and there is a difference among the groups Households with a high dependency on forests have lower livelihood outcomes remaining groups To improve livelihood outcomes, to make synchronization solution for efficient exploitation of the resources of livelihood ix Nhìn chung, ơng bà có tin tưởng người dân địa phương không? Mã: = không; = phần, số tin tưởng số không; = có Khi cần (vd: cần tiền chưa bệnh cho thành viên gia đình), ơng bà nhận giúp từ người khác địa phương khơng? Mã: = khơng; = đơi giúp đỡ, tất cả; =có Rừng đất lâm nghiệp 25 Gia đình ông/bà có sở hữu hay quyền tiếp cận với lô đất rừng (bao gồm khu vực rừng tái sinh từ du canh, vv.) khơng? 1=Có 2=Khơng 26 [Nếu có câu 25] Lơ đất rừng rộng héc ta? 27 [Nếu có câu 25] Phân loại rừng hộ ông bà theo loại sau (ước lượng tỷ lệ %)? 28 [Nếu có câu 25] Ơng/bà có sổ đỏ lơ đất rừng khơng? 1=Có 29 [Nếu có câu 25] Tại ông bà có/không có sổ đỏ lô đất rừng ? 30 [Nếu có câu 25] Ơng bà có kế hoạch ưu tiên lơ rừng mình? 2=Tái trồng rừng( địa phương) 3=Trồng rừng 1=Bán 5=Khác: _ 4=Nông lâm kết hợp 31 Khối lượng gỗ mà ông/bà khai thác để phục vụ cho nhu cầu hộ năm qua khoảng bao nhiêu? Năm 102 32 Lợi nhuận có từ việc bán gỗ năm qua khoảng bao nhiêu? Lưu ý: bao gồm bán gỗ địa phương tiền mặt hay vật Năm Loại gỗ Khối lượng (m ) Chi phí (khai thác gỗ, vận chuyển, ) 103 Thu nhập ròng 33 Giá trị ròng (tự cung tự cấp thu nhập tiền mặt) mà gia đình ơng bà thu từ việc trồng thu hoạch sản phẩm khác từ rừng vòng 12 tháng qua ( trừ gỗ) bao nhiêu? Lưu ý: Đối với sản phẩm thường khai thác, dự toán phải thực sở ngoại suy khác biệt theo mùa Ln ln tính tốn, kiểm tra chéo với người trả lời Sản phẩm Đơn vị Củi Cây mây Lạc Sắn Ngô Tre Măng Hồi Thịt thú rừng Rau Nấm Lá Cây thuốc 1: Bao gồm rừng cộng đồng, rừng nhà nước đất chung ấp/xã 104 Sản phẩm Tổng số lượng Số lượng sử dụng riêng Số lượng bán (3+4)=(6+7) 1: Bao gồm rừng cộng đồng, rừng nhà nước đất chung ấp/xã 105 34 [Nếu có câu 25] Theo ơng/bà trồng diện tích đất rừng ơng/bà có phù hợp khơng? Rất thích hợp Thích hợp Khơng thích hợp 35 [Nếu có câu 25] Khoảng cách từ lơ đất rừng ơng/bà đến nơi có phương tiện trung chuyển thu mua? 1: Số kilơmét đường mịn _ 2: Số phút đường mòn: _ 36 Có mối đe dọa tới giống trồng lô đất rừng ông/bà khơng? Chăn thả gia súc/ trâu bị Mất trộm Sạt lở đất Khác: 37 Giả sử giống có sẵn, phải trồng bây giờ, ông/bà chọn giống nào? 38 Các chi phí cho việc trồng trì héc ta loại mà ông/bà chọn (tức theo câu hỏi 37) ba năm khoảng bao nhiêu? Dịng ngân sách Thanh tốn làm đất (làm thuê) Máy móc Nhiên liệu Cây Phân bón Thuốc trừ sâu Làm cỏ Khác (ghi rõ) 106 39 Ông/bà phải đợi năm ông bà trồng có giá trị cao ( theo câu hỏi 37)? years 40 Những chi phí mà ơng/bà phải bỏ để bán gỗ thu hoạch từ héc ta rừng trồng ( theo câu hỏi 37)? Dịng ngân sách Lấy giấy phép Cắt/thu hoạch Chi phí vận chuyển Marketing/bán hàng Khác 41 Mức ông/bà mong muốn từ gỗ loại ông bà chọn ( theo câu hỏi 37) trồng xuất héc ta thời điểm bao nhiêu? 107 Thực định giá ngẫu nhiên [Điều tra viên: Khơng đọc mà phải giải thích sau, đảm bảo người trả lời hiểu rõ trước hỏi câu hỏi thực tế] Bây ông/bà xem xét tình mô mô tả xin vui lòng cho biết cách ơng/bà hành động tình Các tình khơng dựa sách thực tế Nhưng thông tin mà ông/bà cung cấp sử dụng để thiết kế sách tương lai Do đó, điều quan trọng ơng/bà trả lời cách trung thực xác Câu trả lời ơng/bà phần nghiên cứu, khơng trình bày theo cách để xác định ơng/bà Giả sử tổ chức tài trợ lớn có kế hoạch đầu tư vào trồng lại rừng diện tích chung ơng/bà, nhà tài trợ trả cho người dân số tiền định để trang trải phần chi phí cho việc thiết lập đồn điền mảnh đất Các nhà tài trợ u cầu ơng/bà cho biết số tiền mà ông/bà mong muốn tài trợ để kí kết hợp đồng mà u cầu ơng/bà thiết lập héc ta giống mà ông/bà chọn Tuy nhiên, lưu ý số tiền quỹ mà nhà tài trợ đầu tư cịn hạn chế, số tiền theo yêu cầu người dân khu vực ông/bà lớn dự án khơng thể bắt đầu Ơng/bà phép tiếp tục sử dụng sản phẩm gỗ lô đất rừng thu hoạch gỗ sau đạt đến kích thước phù hợp bán gỗ theo thủ tục quy định thức Ơng/bà giữ tất lợi nhuận từ việc bán gỗ ông/bà yêu cầu phải trồng lại lơ đất rừng vịng đời loại mà ơng/bà lựa chọn Việc không tuân thủ hợp đồng (tức không trồng/trồng lại) ông/bà bị yêu cầu phải trả lại tiền tài trợ Việc tuân thủ theo điều khoản hợp đồng giám sát tra địa phương Do đó, ơng/bà phải xem xét trước kí kết hợp đồng chi phí, lợi ích rủi ro liên quan đến gia đình 42 Hãy cho biết số tiền tối thiểu mà ông/bà yêu cầu tài trợ lần để chấp nhận hợp đồng mà yêu cầu ông/bà trồng héc ta rừng trồng ba giống mà ông/bà lựa chọn (như câu hỏi 37)? Việt Nam Đồng Không cần phải tham gia vào hợp đồng Sau hồn thành sách mô tả trên, vài năm sau nhà tài trợ định cố gắng mở rộng ba bìa rừng khu vực ơng/bà Do đó, nhà tài trợ yêu cầu ông/bà cho biết số tiền mà ông/bà muốn khoản bồi thường hàng năm để tham gia vào hợp đồng ràng buộc ông/bà không can thiệp vào héc ta rừng có loại có tuổi từ năm mà ơng/bà chọn (tức khơng phân biệt ơng/bà có hay khơng tham gia vào hợp đồng mơ tả trước đó) Ơng/bà tiếp tục sử dụng nguồn lực gỗ 108 lô đất Việc không tuân thủ hợp đồng (tức chặt cây), ơng/bà buộc phải hồn trả toàn giá trị tất lơ đất Cũng trước đó, việc tn thủ điều khoản hợp đồng giám sát tra địa phương Do đó, ơng/bà cần xem xét lợi nhuận từ khai thác gỗ, chi phí để thiết lập vịng đời lơ đất so với số tiền bồi thường hàng năm từ nhà tài trợ để ơng/bà khơng xâm phạm diện tích rừng Lưu ý số tiền quỹ mà nhà tài trợ đầu tư cịn hạn chế số tiền theo yêu cầu người dân khu vực q lớn dự án khơng thể bắt đầu 43 Xin cho biết mức bồi thường tối thiểu hàng năm mà ông/bà yêu cầu để tham gia vào hợp đồng địi hỏi ơng/bà phải từ bỏ lựa chọn khai thác gỗ héc ta rừng có năm tuổi mà ơng/bà chọn trước (như câu hỏi 37) ? VND/năm Không cần phải tham gia vào hợp đồng Xem xét tình mà thay vào nhà tài trợ muốn bảo tồn khu rừng già với địa sẵn sàng để bù đắp cho người không xâm phạm vào khu vực Để làm điều nhà tài trợ yêu cầu ông/bà cho biết số tiền mà ông/bà muốn khoản bồi thường hàng năm để tham gia vào hợp đồng yêu cầu ông/bà không chặt héc ta rừng già kết hợp với địa, bao gồm lim? ) Ông/bà tiếp tục sử dụng nguồn lực ngồi gỗ lơ đất Việc khơng tuân thủ hợp đồng (tức chặt cây), ông/bà buộc phải hoàn trả toàn giá trị tất lơ đất Cũng trước đó, việc tuân thủ điều khoản hợp đồng giám sát tra địa phương Do đó, ơng/bà cần xem xét lợi nhuận từ khai thác gỗ so với số tiền bồi thường hàng năm từ nhà tài trợ để ông/bà khơng xâm phạm diện tích rừng Một lần lưu ý số tiền quỹ mà nhà tài trợ đầu tư cịn hạn chế số tiền theo yêu cầu người dân khu vực q lớn dự án khơng thể bắt đầu 44 Xin cho biết mức bồi thường tối thiểu hàng năm mà ông/bà yêu cầu để tham gia vào hợp đồng địi hỏi ơng/bà phải từ bỏ lựa chọn khai thác gỗ héc ta rừng có địa già ? VND/năm Khơng cần phải tham gia vào hợp đồng 109 45 Hãy ý kiến phía mà ông/bà cảm thấy phù hợp với quan điểm ông/bà Tôi không quan tâm tới khơng có tiềm năm đem lại lợi nhuận cho Tôi không băn khoăn hạn chế ngân sách nhà tài trợ họ ln có đủ tiền Tơi khơng tin nhà tài trợ phát không tuân thủ hợp đồng khai thác số 4: Tôi không tin nhà tài trợ trả tiền cho phương án đề xuất khơng có niềm tin vào chúng Tôi trồng bất chấp chi phí lợi ích cá nhân việc quan trọng xã hội Tôi cảm thấy trồng điều phải làm Tôi sợ chặt vi phạm quy tắc quy định hành Tơi khơng có lơ đất rừng hay sổ đỏ Tôi thấy số tình khó hiểu 10 Tơi dự đốn số tiền mà khơng xem xét chi phí lợi ích thực tế 46 Hãy mơ tả rủi ro hộ gia đình ơng/bà hay khía cạnh đáng lưu tâm khác mà ơng/bà trả lời ba câu hỏi trước Quyền rừng 47 Có thành viên gia đình ơng/bà nằm tổ tuần tra rừng hay đơn vị tương tự khác? 1=Có 2=Khơng 48 Ai người sở hữu diện tích rừng lớn địa phương? 1=Nhà nước 2=Cộng đồng 3=Cá nhân 110 4=Không biết 49.Ai người quản lý khu rừng? 1=Nhà nước 2=Cộng đồng3=Cá nhân 4=Khơng biết 50.Có Ủy ban Lâm nghiệp khơng? 1=Có 51 [Nếu có câu 50] Ai thành viên? 52.Có văn quy định Ủy ban khơng? 1=Có 53.Ơng/bà hiểu quy định khơng? 1=Có 54 Ơng/bà có muốn sở hữu rừng, ơng/bà có quyền quản lý khơng (quyền sở hữu quyền bán mua đất rừng)? 1=Có 55.Nếu có, giải thích sao: 1= Tơi kiếm tiền cách bán mảnh đất 2= Sợ nhà nước ngày đến thu giữ lô rừng tơi 3= Quy định cịn hạn chế quyền quản lý 56.Hệ thống quản lý có khác so với năm trước hay khơng? 1=Có 57 [ Nếu có câu 56] Nêu rõ hệ thống tồn trước: 111 58 Hệ thống quản lý khác so với 10 năm trước ? 1=Có 2=Khơng 59 [ Nếu có câu 58] Nêu rõ hệ thống tồn trước: 60 Ơng/bà có hài lịng với quyền sử dụng rừng tại? 1=Có 2=Khơng 61 [Nếu khơng câu 60] Giải thích khơng: 1= Lơ rừng khơng đăng kí sổ đỏ 2= Không thể chuyển đổi rừng thành đất nông nghiệp 3= Khơng thể ngăn cản người ngồi khỏi việc xâm phạm 4=Khác(cụ thể): 62 Có tổ chức hay cá nhân cố gắng khai thác lơ rừng ơng/bà? 1=Có 2=Khơng 63 [Nếu có câu 62] Giải thích tổ chức hay cá nhân: 64 Nếu cá nhân, người thơn hay ngồi thơn? 1=Người thơn 2= Người ngồi thơn 65 Nếu tổ chức, vui lòng cung cấp tên mơ tả loại tổ chức: 112 66 [Nếu có câu 65] Loại lâm sản có khả bị xâm phạm? 1= Gỗ 2= Cỏ 3= Động vật 4= Khác (cụ thể): Đánh giá điều tra viên người vấn 67 Thông tin cung cấp người vấn nhìn chung có đáng tin cậy hay khơng? Độ tin cậy (Mã) Mã: 1=thiếu tin cậy; 2=đáng tin cậy; 3=rất tin cậy 68 Liệt kê số lượng phần và/hoặc câu hỏi mà ông/bà cho câu trả lời thiếu tin cậy Số phần Số câu hỏi 113 Kiến Thức Sinh Thái Địa Phương 54 [Chỉ Ban Duong Na Dieu] Vui lịng liệt kê tất lồi thực vật hoang dã mà ông/bà sử dụng rừng Loại thực vật STT Sử dụng Tên địa phương Tên Tiếng việt (Tiếng Tày) Mã 1: 1= lớn, 2=cây nhỏ, 3=cây leo 4=cọ, 5=tre, 6=cỏ, 7=thảo mộc, 8=khác 114 Ghi Loại thực vật STT Tên địa phương Tên Tiếng việt Sử dụng Ghi (Tiếng Tày) Code 1: 1= Tree, 2=shrub, 3=vine, 4=palm, 5=bamboo, 6=grass, 7=Herb, 8=Other 115 ... sở đánh giá thực trạng nguồn lực, kết sinh kế mức độ phụ thuộc vào rừng, luận văn đề xuất định hướng giải pháp nhằm nâng cao kết sinh kế cho người dân phụ thuộc vào rừng huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. .. hóa sở lý luận thực tiễn sinh kế, nguồn lực sinh kế phụ thuộc vào rừng hộ dân - Đánh giá thực trạng nguồn lực kết sinh kế hộ dân phụ thuộc vào rừng huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn - Định hướng đề xuất... kết sinh kế hộ dân phụ thuộc vào rừng huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn - Định hướng giải pháp nhằm nâng cao kết sinh kế người dân phụ thuộc vào rừng huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn * Phạm vi khơng gian: Huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá nguồn lực và kết quả sinh kế cho người dân phụ thuộc vào rừng tại huyện na rì, bắc kạn , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá nguồn lực và kết quả sinh kế cho người dân phụ thuộc vào rừng tại huyện na rì, bắc kạn