0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện sa pa, tỉnh lào cai

102 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LONG MỸ LINH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Cao Việt Hà NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Long Mỹ Linh ` i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS TS Cao Việt Hà tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới thầy cô giáo Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình Uỷ ban nhân dân huyện Sa Pa, phịng Tài ngun & Mơi trường, phịng Nơng nghiệp & Phát triển nông thôn, Chi cục Thống kê huyện Sa Pa Uỷ ban nhân dân xã tạo điều kiện thời gian cung cấp số liệu cho đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Long Mỹ Linh ` ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận sử dụng đất nông nghiệp 2.1.1 Khái quát đất nông nghiệp 2.1.2 Các quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 2.2 Vấn đề hiệu sử dụng đất đánh giá hiệu sử dụng đất 2.2.1 Khái quát hiệu sử dụng đất 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 10 2.2.3 Đặc điểm, tiêu chuẩn đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 13 2.2.4 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 15 2.3 Các nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng đồi núi giới Việt Nam 16 2.3.1 Các nghiên cứu hướng sử dụng đất có hiệu 16 2.3.2 Những nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp giới 19 2.3.3 Những nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng đồi núi Việt Nam 21 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 26 3.1 ` Đối tượng nghiên cứu 26 iii 3.2 Thời gian nghiên cứu 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hộ nông nghiệp 3.3.2 Tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệ 2014-2016 3.3.3 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sả 3.3.4 Đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 3.4.2 Phương pháp phân vùng chọn điểm nghiên 3.4.3 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 3.4.4 Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu, tà 3.4.5 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất 3.4.6 Phương pháp so sánh Phần Kết nghiên cứu 4.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội huyện 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 4.1.2 Điều kiện kinh tế – xã hội 4.2 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp c 4.2.1 Biến động đất nông nghiệp huyện Sa Pa g 4.2.2 Hiện trạng đất sản xuất nông nghiệp huyện Sa 4.2.3 Các loại hình sử dụng đất địa bàn h 4.2.4 Mơ tả loại hình sử dụng đất địa 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông 4.3.1 Đánh giá hiệu kinh tế 4.3.2 Đánh giá hiệu xã hội 4.3.3 Đánh giá hiệu môi trường 4.3.4 Đánh giá tổng hợp hiệu loại hì huyện Sa Pa 4.4 ` Đề xuất số loại hình sử dụng đất sản xuất iv 4.4.1 Nguyên tắc lựa chọn LUT có triển vọng 67 4.4.2 Tiêu chuẩn để lựa chọn LUT có triển vọng 68 4.4.3 Đề xuất loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có triển vọng 68 4.4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 71 Phần Kết luận kiến nghị 73 5.1 Kết luận 73 5.2 Kiến nghị 74 Tài liệu tham khảo 75 Phụ lục 77 ` v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ANCT - TTATXH An ninh trị - trật tự an toàn xã hội BVTV Bảo vệ thực vật CNH - HĐH Cơng nghiệp hố, đại hố CCNNN Cây cơng nghiệp ngắn ngày CPTG Chi phí trung gian CLĐ Cơng lao động CPVC Chi phí vật chất CN - TTCN - XDCB Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng ` DVP Dịch vụ phí FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations GTSX Giá trị sản xuất GTNC Giá trị ngày công GTNT Giao thông nông thôn GNP Gross National Product HQĐV Hiệu đồng vốn KTTĐBB Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ KT - XH Kinh tế - xã hội LV Lãi vay LUT Land Use Type NN & PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn NTM Nông thôn TNHH Thu nhập hỗn hợp TM - DV Thương mại - dịch vụ VSMT Vệ sinh môi trường VLXD Vật liệu xây dựng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tỷ lệ dân Bảng 3.2 Phân cấp Bảng 3.3 Phân cấp đất Bảng 3.4 Phân cấp đất Bảng 3.5 Tổng hợp Bảng 4.1 Đặc điểm Bảng 4.2 Biến động Bảng 4.3 Hiện trạn 2016 Bảng 4.4 Hiện trạng Bảng 4.5 Hiệu k Pa Bảng 4.6 Đánh giá bàn huyệ Bảng 4.7 So sánh m với hướn Bảng 4.8 Bảng so Sở N Bảng 4.9 Mức độ c Bảng 4.10 Tổng hợp Bảng 4.11 Tổng hợp hội - môi ` vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí huyện Sa Pa 32 Hình 4.2 Cơ cấu dân tộc huyện Sa Pa năm 2016 38 Hình 4.3 Cơ cấu kinh tế huyện Sa Pa năm 2016 39 Hình 4.4 Lượng khách du lịch Sa Pa giai đoạn 2011 - 2016 42 Hình 4.5 Cơ cấu sử dụng đất huyện Sa Pa năm 2016 44 ` viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tác giả: Long Mỹ Linh Tên đề tài: “Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai” Ngành: Quàn lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Mục đích nghiên cứu đề tài - Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Sa Pa Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp: thu thập tư liệu, số liệu có sẵn từ quan nhà nước, tài liệu, báo cáo liên quan đến sách đất đai, tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa phương - Phương pháp phân vùng chọn điểm nghiên cứu: sở thực trạng phân bố trồng huyện, tiến hành lựa chọn xã thị trấn - Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Thu thập phương pháp điều tra nông hộ theo phiếu có sẵn Điều tra 90 phiếu - Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu, tài liệu: sở tài liệu thu thập được, tiến hành tổng hợp, tính tốn số liệu biểu excel sau tiến hành phân tích, đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Sa Pa - Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất: + Hiệu kinh tế + Hiệu xã hội + Đánh giá hiệu môi trường - Phương pháp so sánh: so sánh thông tin liệu thu thập với tiêu chuẩn loại hình sử dụng đất với Kết kết luận - Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai có diện tích tự nhiên 68.137,28 ha, đất nơng nghiệp 51.399,76 chiếm 75,44%, đất sản xuất nông nghiệp có diện tích 9.176,03 chiếm 13,47% có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp huyện Sa Pa bao gồm loại hình sử dụng đất: LUT chuyên lúa, LUT chuyên màu, LUT chuyên hoa, LUT ăn quả, LUT dược liệu, LUT công nghiệp ` ix LUT chuyên lúa: đặc điểm khí hậu Sa Pa khắc nghiệt vào mùa đơng nên tiến hành trồng lúa vụ trêm địa bàn toàn huyện Vì vậy, tỷ lệ che phủ kiểu sử dụng đất Lúa mùa mức thấp LUT chuyên màu: riêng có kiểu sử dụng đất trồng Su su có tỷ lệ che phủ mức cao, đạt 100% Bảng 4.10 Tổng hợp hiệu môi trường LUT địa bàn huyện Sa Pa Mức STT đầu tư phân Chuyên lúa bón 2 Chuyên màu 1 Chuyên hoa Cây ăn Cây dược liệu ` 2 2 Cây công nghiệp 65 4.3.4 Đánh giá tổng hợp hiệu loại hình sử dụng đất trến địa bàn huyện Sa Pa Trên sở đánh giá hiệu kinh tế, hiệu xã hội, hiệu môi trường LUT hệ thống sử dụng đất huyện Sa Pa, tiến hành tổng hợp đánh giá bền vững LUT thể cụ thể bảng 4.11 Bảng 4.11 Tổng hợp kết thang điểm đánh giá tính hiệu kinh tế - xã hội - môi trường LUT, kiểu sử dụng đất huyện Sa Pa STT Loại sử dụng đất Chuyên lúa Hiệ kinh 3 Chuyên màu 2 3 Chuyên hoa Cây ăn Cây dược liệu Cây công nghiệp Kết tổng hợp đánh giá hiệu sử dụng đất loại hình sử dụng đất cho thấy: LUT có hiệu cao LUT chuyên hoa, LUT dược liệu LUT công nghiệp (tổng điểm điểm) LUT chuyên màu LUT ăn mang lại hiệu sử dụng đất trung bình (đạt - điểm) LUT có hiệu sử dụng đất thấp LUT chuyên lúa với sô điểm điểm Trên sở đánh giá loại hình sử dụng đất tại, lựa chọn loại hình sử dụng đất thích hợp cho địa bàn nghiên cứu, từ có giải pháp ` 66 cho việc sử dụng đất hợp lý có hiệu cao Phải đáp ứng yêu cầu sử dụng đất LUT, tức phải phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, địa hình vùng, đảm bảo tính thích nghi cao loại hình sử dụng đất lựa chọn Các LUT lựa chọn phải đảm bảo hiệu kinh tế Trong đánh giá hiệu quả, người ta thường lựa chọn loại hình sử dụng đất đạt tiêu mức cao, nhiên phụ thuộc vào mục tiêu đề ra, người ta lựa chọn LUT mà lợi nhuận thu thấp LUT trước Trừ để đảm bảo tính chất ổn định cho loại sản phẩm mà phải giữ lại số LUT định biết hiệu kinh tế LUT chưa phải cao Các LUT lựa chọn phải phù hợp với điều kiện sở hạ tầng, hệ thống giao thông thủy lợi… vùng, đồng thời giữ sắc văn hóa dân tộc, phát huy kinh nghiệm sản xuất nông dân Ngồi ra, LUT cịn phải đảm bảo hiệu môi trường, bảo vệ cải tạo đất đai, giữ tính đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước, yêu cầu quan trọng chiến lược sử dụng đất nông nghiệp bền vững 4.4 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRIỂN VỌNG 4.4.1 Nguyên tắc lựa chọn LUT có triển vọng - LUT lựa chọn phải phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, địa hình địa bàn, đảm bảo tính thích nghi cao LUT lựa chọn - Phải đảm bảo hiệu kinh tế LUT lựa chọn Trong thực tế người ta lựa chọn LUT mà lợi nhuận thu thấp LUT trước đó, trừ để đảm bảo tính ổn định cho loại sản phẩm mà người ta buộc phải giữ lại số LUT định dù biết hiệu kinh tế chưa phải tối ưu - Phải phù hợp với điều kiện sở hạ tầng địa phương (mạng tưới tiêu, hệ thống giao thơng…) - Phải mang tính kế thừa, tính truyền thống tính văn hóa địa phương để phát huy kinh nghiệm sản xuất nông dân, kinh nghiệm đạo sản xuất nhà quản lý - Phải bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ độ màu mỡ đất ` 67 4.4.2 Tiêu chuẩn để lựa chọn LUT có triển vọng - Đảm bảo đời sống người nông dân (an tồn lương thực, mức sống, gia tăng lợi ích nông dân…) - Thu hút lao động, giải công ăn việc làm 4.4.3 Đề xuất loại sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp có triển vọng Trên sở quan điểm đề xuất từ kết đánh giá tổng hợp hiệu loại sử dụng đất kết hợp với xem xét điều kiện tự nhiên khả khai thác đất đai huyện Sa Pa, xin đề xuất loại hình sử dụng đất áp dụng cho huyện Sa Pa thời gian tới là: * LUT chuyên lúa: Do đặc thù khí hậu Sa Pa trồng lúa vụ nên hiệu LUT chuyên lúa không cao Hiệu kinh tế mức trung bình (4 điểm), hiệu xã hội thấp (2 điểm) hiệu mơi trường trung bình (5 điểm) Tuy nhiên diện tích đất lúa cần thiết phải trì để đảm bảo an ninh lượng thực địa bàn huyện Trong tương lai giảm diện tích trồng lúa xuống để chuyển sang kiểu sử dụng đất khác mang lại hiệu cao hơn, nhiên cần trọng trồng giống lúa chất lượng cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên huyện để tăng thêm suất Nên phát triển loại gạo đặc sản vùng gạo Séng cù, Hương thơm Các nương lúa, ruộng bậc thang đặc trưng Sa Pa, nét văn hóa đẹp, tạo nên cảnh sắc đẹp giúp thu hút phần không nhỏ lượng khách du lịch đến Sa Pa hàng năm * LUT chuyên màu: LUT chuyên màu có hiệu sử dụng đất trung bình LUT chưa thực phát huy mạnh, huyện Sa Pa có nhiều dự án trồng rau nên thời gian tới người dân cần học hỏi áp dụng thêm nhiều tiến khoa học kỹ thuật giống rau ngắn ngày cho suất cao Đặc biệt, LUT chuyên màu, có kiểu sử dụng đất Ngơ xn - ngơ mùa cần giảm phần diện tích sang LUT khác để tăng hiệu sử dụng đất, nhiên cần trì phần lớn diện tích kiểu sử dụng đất loại số dân tộc vùng cao Sa Pa coi lương thực Ngồi ra, sản phẩm kiểu sử dụng đất cịn nguồn phục vụ cho việc phát triển chăn nuôi địa bàn ` 68 LUT có nguy gây ô nhiễm môi trường cao lượng thuốc BVTV lượng phân bón người dân sử dụng cho LUT tương đối nhiều Hiệu kinh tế LUT không cao loại rau thiếu thực phẩm người Vì vậy, tương lai nên giữ nguyên diện tích kiểu sử dụng đất: bắp cải - bắp cải- bắp cải; Su su; rau khác Ngoài ra, tiếp tục trì LUT cần phải có biện pháp khuyến cáo người dân cách sử dụng thuốc BVTV phân bón Bên cạnh đó, cấp lãnh đạo địa bàn huyện nên có chủ trương phát triển mơ hình trồng rau kết hợp với du lịch tham quan Khi phát triển mô hình giúp tăng thu nhập cho người dân, người dân bán nơng sản vườn cho khách tham quan, theo mơ hình xây dựng khu vực khác giá nơng sản vườn bán cho khách du lịch thường cao so với giá bán cho người thu mua Đặc biệt trọng phát triển LUT chuyên màu khu vực thị trấn Sa Pa, xã Sa Pả, xã Tả Van xã có lượng khách du lịch lớn so với xã khác địa bàn huyện, thích hợp cho phát triển nơng nghiệp kết hợp du lịch * LUT chuyên hoa: Đây loại hình sử dụng đất mang lại hiểu cao mặt huyện Sa Pa Đặc điểm khí hậu Sa Pa mát mẻ quanh năm thích hợp cho phát triển loại hoa ơn đới Đặc biệt, hoa địa lan mang lại hiệu kinh tế cao vượt trội so với kiểu sử dụng đất trồng hoa khác Có thể nhận thấy năm gần đây, nhu cầu chơi địa lan vào dịp lễ Tết ngày tăng cao, vậy, nhận thấy xu hướng phát triển, Sa Pa nên có dự án trồng lan tập trung, đem lại thu nhập cao cho người dân, giúp nâng cao đời sống nhân dân Trong LUT chuyên hoa, nên trọng phát triển tăng diện tích kiểu sử dụng đất hoa hồng, kiểu sử dụng đất mang lại hiệu cao, tương lai kết hợp phát triển thung lũng hoa phục vụ cho phát triển tham quan, du lịch để nâng cao hiệu kinh tế Phần diện tích tăng lên chuyển từ diện tích kiểu sử dụng đất vụ Ngô sang LUT trồng hoa ly nên giữ nguyên diện tích tại, thị trường hoa ly bên Trung Quốc phát triển mạnh, giá bán hoa ly Trung Quốc thường thấp giá hoa ly thị trường Sa Pa, Lào Cai Vì vậy, trước có giải ` 69 pháp giúp giảm bớt chi phí trung gian trồng hoa ly xuống thấp hơn, huyện khơng nên tăng diện tích kiểu sử dụng đất Kiểu sử dụng đất trồng địa lan, phong lan: giữ nguyên diện tích Do chi phí đầu tư cho kiểu sử dụng đất cao, lao động cho kiểu sử dụng đất yêu cầu kỹ thuật cao để đảm bao địa lan nở vụ Do đó, muốn phát triển kiểu sử dụng đất cần có thời gian đào tạo lao động có giải pháp vốn * LUT ăn quả: Kiểu sử dụng đất ăn có hiệu sử dụng đất mức trung bình, chủ yếu trồng xem diện tích đất thừa, chưa có nhiều vùng trồng quy mô lớn thời gian tới, huyện cần quy hoạch lại diện tích trồng ăn tập trung, có kỹ thuật chăm sóc phù hợp để đem lại hiểu cao Trong số loại ăn Sa Pa, có số loại ăn tiếng đào mỏ quạ Sa Pa, mận hậu Sa Pa, huyện nên tập trung trọng vào phát triển đặc sản * LUT dược liệu: LUT dược liệu LUT mũi nhọn vùng nay, trọng đầu tư phát triển Hiện nay, Sở NN PTNT Lào Cai cho biết, định hướng địa phương phát triển dược liệu gắn với phát triển du lịch địa bàn huyện, đồng thời lựa chọn số doanh nghiệp trở thành đối tác phát triển, sản xuất theo chế doanh nghiệp đặt hàng, đảm bảo đầu tiêu thụ sản phẩm cho người trồng Bên cạnh phối hợp với tình Hà Giang Lai Châu để tạo thành vùng liên kết sản xuất dược liệu trọng điểm Việt Nam Nằm độ cao từ 1500 m - 1800m, khí hậu ơn đới với nhiệt độ trung bình từ 15 - 18 độ C, huyện Sa Pa có nhiều lợi để phát triển loại dược liệu địa Một số năm gần đây, huyện đầu tư phát triển số loại thuốc quý đương quy, bạch chuột, mộc hương, tam thất, đỗ trọng… với diện tích nhỏ chưa đáng kể Trong LUT dược liệu, đặc biệt có kiểu sử dụng đất trồng Atiso, loại không cho hộ gia đình thu hoạch lá, mà thân, củ hoa đem lại nguồn thu lớn Atiso loại đem lại nguồn thu nhập khá, giúp nhiều hộ dân Sa Pa vươn lên thoát nghèo làm giàu Cây Atiso có tiềm kinh tế cao, huyện đưa loại trồng vào danh mục dược liệu chủ đạo huyện ` 70 Việc quy hoạch, mở rộng diện tích trồng dược liệu giai đoạn địa bàn huyện Sa Pa cần thiết, nhằm thay đổi cấu trồng để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn nhiều xã khó khăn huyện Sa Pa * LUT công nghiệp: - LUT lâu năm với kiểu sử dụng đất chè cho hiệu cao mặt kinh tế, xã hội môi trường Đây trồng xem xóa đói giảm nghèo nhiều hộ nơng dân chè thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên, đất đai, địa hình, khí hậu chế độ dinh dưỡng nước tưới tỉnh miền núi phía Bắc 4.4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 4.4.4.1 Giải pháp vốn cho sản xuất - Có chế độ đãi ngộ người làm công tác chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật, khuyến khích cán có trình độ đại phương cơng tác - Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ vật tư, giống, thủy lợi, bảo vệ thực vật, công tác thú ý, mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm nhằm đưa tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nơng hộ - Khuyến khích tạo điều kiện để thành phần kinh tế nước tham gia vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chế biến nông sản, phát triển ngành nghề truyền thống, thương mại dịch vụ - Xây dựng quỹ tín dụng nhân dân, mở rộng tín dụng nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, ưu tiên trương trình, dự án phát triển sản xuất nơng nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giải việc làm cho người lao động nông thôn - Vốn cho phát triển trồng hoa: kiểu sử dụng đất trồng hoa hồng, hoa ly hay địa lan địa bàn huyện yêu cầu có nguồn vốn lớn để sản xuất Vì huyện cần có sách cho vay vốn để đầu tư, hỗ trợ vốn cho hộ gia đình sản xuất - Phát triển quảng bá thương hiệu: hỗ trợ quảng bá thương hiệu nông sản đặc trưng huyện cho vùng lân cận nước nước biết đến để tốc độ tiêu thụ nông sản nâng cao hơn, gái trị sản phẩm tăng lên nhiều có thương hiệu đặc trưng ` 71 - Phát triển hạ tầng cho sản xuất: huyện cần đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi phục vụ cho phát triển sản xuất Hệ thống thủy lợi giúp đảm bảo diện tích trồng tưới nước chủ động địa bàn, hệ thống đường giao thông lại phục vụ cho q trình vận chuyển nơng sản hàng hóa tiêu thụ nhiều vùng khác 4.4.4.2 Giải pháp kỹ thuật - Kỹ thuật trồng hoa: cần khuyến khích mở lớp học chuyên mơn, kỹ thuật trồng hoa loại sử dụng đất mang lại hiệu cao huyện Đặc biệt kiểu sử dụng đất trồng hoa có yêu cầu cao kỹ thuật đem lại suất mong muốn Vì vậy, huyện cần có kế hoạch phổ biến, giúp người dân tiếp cận với kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao hiệu việc trồng hoa - Kỹ thuật trồng rau an toàn: phổ biến kiến thức việc trơng rau sạch, cách chăm sóc, bón phân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho loại rau từ gieo trồng đến lúc thu hoạch - Kỹ thuật phát triển giống Ngô ngắn ngày, phù hợp với khí hậu Sa Pa: Đưa giống cây, suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, phát triển thành loại hình sử dụng đất có tính hàng hóa địa bàn Đưa giống ngơ, đậu tương, có suất cao, chất lượng tốt, chịu nhiệt độ thấp vụ đông để thay giống cũ - Phát triển giống lúa địa phương, tạo nên giống lúa đặc sản: phát triển giống lúa phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng Sa Pa, góp phần vào phát triển du lịch, tạo nên giống lúa đặc sản Giống lúa đặc sản có giá bán cao so với giống lúa khác, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân - Hướng dẫn ký thuật bón phân sử dụng thuốc BVTV: Để tránh tình trạng đất nghèo dinh dưỡng trồng hút nhiều từ đất, dẫn tới thối hóa đất xuất trồng ngày giảm Giải pháp hàng đầu hộ nơng dân cần tăng cường cơng tác bón phân theo tiêu chuẩn cho phép sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai ` 72 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Sa Pa huyện có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển du lịch, trở thành khu du lịch quốc gia tương lai gần Đây huyện du lịch tiếng nước, với đặc thù đa số diện tích đồi núi cao, địa hình phức tạp nên sản xuất nơng nghiệp nơi có đặc thù riêng Trong cấu đất đai huyện Sa Pa năm 2016, đất nông nghiệp chiếm 75,44 %, đất phi nông nghiệp chiếm 3,42 % đất chưa sử dụng 14.407,07 ha, chiếm 21,14 % diện tích tự nhiên Trong năm gần đây, diện tích đất nơng nghiệp huyện tăng chuyển từ đất rừng nghèo kiệt sang Ngành nông nghiệp ngành chiếm vai trò chủ đạo cấu kinh tế huyện Tiềm quỹ đất để phát triển lớn, đất chưa sử dụng 14.407,07 ha, điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc trồng rừng, trồng ăn quả, phát triển dược liệu Kết đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp LUT sau: - Hiệu kinh tế: LUT chuyên hoa LUT dược liệu mang lại hiệu kinh tế cao với GTSX 333,000 triệu đồng/ha 191,993 triệu đồng/ha, TNHH dao động khoảng 87,039 triệu đồng/ha – 295,686 triệu đồng/ha HQĐV 1,34 lần đến 3,06 lần ; tiếp đến LUT cơng nghiệp LUT có hiệu kinh tế thấp LUT chuyên lúa với GTSX 36,18 triệu đồng/ha TNHH 21,170 HQĐV là.1,41 lần - Hiệu xã hội: LUT dược liệu mang lại hiệu xã hội cao nhất, sau LUT chuyên hoa, LUT chuyên màu Những LUT vừa đáp ứng nhu cầu lương thưc, thực phẩm cho người dân, vừa giải công ăn việc làm cho người dân lúc nông nhàn Đây LUT người dân chấp nhận mong muốn đầu tư vốn, khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức tiêu thụ sản phẩm thị trường - Về hiệu mơi trường: LUT dược liệu có hiệu môi trường cao nhất, tiếp đến LUT chuyên hoa Hầu hết LUT có hiệu mơi trường mức trung bình, khơng có LUT có hiệu môi trường thấp Về đề xuất loại hình sử dụng đất có triển vọng cho sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện thời gian tới: ` 73 Cần trì diện tích LUT chun lúa, LUT có hiệu sử dụng đất khơng cao LUT góp phần đảm bảo an ninh lương thực huyện nên cần tiếp tục trì, nên có giải pháp sử dụng giống lúa có chất lượng cao, áp dụng biện pháp kỹ thuật tiên tiến để nâng cao suất lúa địa bàn Bên cạnh cần mở rộng diện tích LUT chun hoa LUT cho hiệu sử dụng đất cao địa bàn huyện Ngoài ra, LUT ăn quả, LUT dược liệu, LUT cơng nghiệp trì diện tích vốn có Để nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện cần tiến hành đồng nhóm giải pháp sau: Giải pháp sách phát triển du lịch gắn với nơng nghiệp; Giải pháp vốn cho sản xuất.; Giải pháp kỹ thuật 5.2 KIẾN NGHỊ Do thời gian nghiên cứu có hạn nên kết đạt đề tài cịn hạn chế, để đề xuất giải pháp hiệu thiết thực cho việc nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Sa Pa cần tiếp tục nghiên cứu năm Trong thời gian tới huyện cần triển khai đánh giá đất đai đồng để có đề xuất khoa học, sở cho quy hoạch sử dụng đất đai ` 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2009) Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011- 2020 ban hành kèm theo Công văn số: 3310/BNN-KH ngày 12/10/2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2016) Thông tư số 03/2016/TT - BNNPTNT ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam Bộ Tài Nguyên Môi trường (2010) Báo cáo quy hoạch sử dụng đất 2010-2020 Chu Văn Cấp (2001) Một vài vấn đề phát triển Nông nghiệp Nông thôn nước ta Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Đặng Hữu (2000) Khoa học công nghệ phục vụ CNH - HĐH nông nghiệp phát triển nơng thơn Tạp chí Cộng sản số 05 tr 10 Đặng Trung Thuận, Trương Quang Hải (1999) Mơ hình kinh tế sinh thái phục vụ phát triển nông thôn bền vững, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đào Châu Thu (2002) Giáo trình: Hệ thống phát triển nông nghiệp dùng cho học viên cao học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (2001) Đánh giá đất hướng sử dụng đất đai bền vững sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn - Bắc Ninh Luận án tiến sĩ nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 10 Đỗ Thị Tám (2001) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 11 Đường Hồng Dật (1994) Lịch sử Nông nghiệp Việt Nam, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 12 Hoàng Văn Luyện (2011) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp Trường ĐH nông Nghiệp Hà Nội, Hà Nội ` 75 13 Lê Văn Bá (2001) Tổ chức lại việc sử dụng ruộng đất nhằm thúc sản xuất nông nghiệp hàng hóa, Tạp chí Kinh tế dự báo (6), trang – 10 14 Nguyễn Văn Bộ (2000) Bón phân cân đối hợp lý cho trồng Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội 15 Nguyễn Đình Bồng (2002) Quỹ đất quốc gia – Hiện trạng dự báo sử dụng đất Tạp chí Khoa học Đất số 16 16 Nguyễn Văn Bích (2007) Nơng nghiệp nơng thơn Việt Nam hai mươi năm đổi khứ Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Nguyên Điền (2001) Phương hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam 10 năm đầu kỳ XXI, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (275), trang 50 – 54 18 Nguyễn Đình Hợi (1993) Kinh tế tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 19 Nguyễn Thị Vòng (2001) Nghiên cứu xây dựng quy trình cơng nghệ đánh giá hiệu sử dụng đất thông qua chuyển đổi cấu trồng Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục Quản lí đất đai, Hà Nội 20 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) Luật Đất đai, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Vũ Thị Thanh Tâm (2007) Đánh giá hiệu sử dụng đất theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa huyện Kiến Thụy – Hải Phịng Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 22 Vũ Thị Phương Thụy (2000) Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Hà Nội Luận án tiến sĩ kinh tế Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Tài liệu tiếng Anh 23 FAO (1976) A framework for land evaluation, FAO – Rome 24 FAO (1990) Land Evaluation and farmming system analysis for land use planning, Working document 25 World Bank (1995) World development report Development and the environment, World Bank Washington ` 76 PHỤ LỤC Phụ lục Giá phân bón địa bàn huyện Sa Pa STT Tên phân bón Phân đạm Ure Phân lân Phân Kali Phân N : P : K Phụ lục Khuyến cáo sử dụng giá bán số thuốc BVTV STT ` 77 Phụ lục Giá bán số nông sản huyện Sa Pa TT Loại trồng Lúa Ngô Su Su Rau loại Hoa hồng Hoa ly Địa lan Actiso Bắp cải 10 Chè 11 Cây ăn Phụ lục Giá bán số TT Giống trồng Lúa Ngô Su Su Hoa ly Bắp cải Hoa hồng Phụ lục Lịch thời vụ trồng STT ` Cây trồng Lúa Ngô Su Su Hoa hồng Hoa ly Địa lan Actiso Bắp cải 78 Phụ lục Sơ đồ vị trí xã, thị trấn huyện Sa Pa ` 79 ... cho huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Từ lý tiến hành nghiên cứu đề tài: ? ?Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá hiệu sử dụng. .. xuất nông nghiệp địa bàn 3.3.3 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp + Đánh giá hiệu kinh tế + Đánh giá hiệu xã hội + Đánh giá hiệu môi trường 3.3.4 Đề xuất hướng sử dụng đất sản. .. hành ? ?Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai? ?? nhằm phát lợi trở ngại sản xuất nông nghiệp, đồng thời đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện sa pa, tỉnh lào cai , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện sa pa, tỉnh lào cai