Giao an Hinh hoc 6 chuong I

24 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:56

ii/ ChuÈn bÞ : GV chuÈn bÞ b¶ng phô cã vÏ s½n c¸c h×nh trong phÇn cñng cè bµi häc nµy, thíc kÎ, com pa iii/ Nội dung và các hoạt động trên lớp : Hoạt động 1 : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp[r] (1)TiÕt thø :1 Tªn bµi gi¶ng : Ngµy so¹n : 14/8/2010 ch¬ng I : ®o¹n th¼ng Đ1 điểm - đờng thẳng i/ Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - Hiểu điểm là gì ? Đờng thẳng là gì? Hiểu đợc mối quan hệ điểm thuộc (không thuộc) đờng thẳng - Vẽ đợc điểm, đờng thẳng, biết đặt tên điểm, đờng thẳng, ký hiệu điểm đờng thẳng, sö dông ký hiÖu  ,  - Rèn tính chính xác và cẩn thận vẽ, đặt tên, ghi ký hiệu điểm, đờng thẳng và mối quan hệ điểm và đờng thẳng Ii/ ChuÈn bÞ: SGK, b¶ng phô, thíc kÎ Iii/ Nội dung và các hoạt động trên lớp : Hoạt động : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và chuẩn bị học tập học sinh Hoạt động : Nêu yêu cầu học hình học và các dụng cụ cần thiết - - - PhÇn híng dÉn cña thÇy gi¸o PhÇn néi dung và hoạt động học sinh cÇn ghi nhí Hoạt động : Điểm GV vÏ lªn b¶ng (theo tõng thao t¸c : chÊm, ghi A B tªn A, B ) råi giíi thiÖu ®iÓm C Tiếp tục đọc tên, viết tên các điểm có dùng các chữ cái in hoa để đặt hình GV vừa vẽ và hình SGK để hình thành Ta tªn cho c¸c ®iÓm kh¸i niÖm c¸c ®iÓm ph©n biÖt HS đọc tên các điểm hình SGK Có nhận xÐt g× ? ThÕ nµo lµ hai ®iÓm ph©n biÖt ? Quy íc GV giíi thiÖu kh¸i niÖm h×nh vµ ®iÓm lµ mét h×nh Hoạt động : Đờng thẳng GV giới thiệu hình ảnh đờng thẳng §êng th¼ng a Ta dùng dụng cụ gì để vữ đờng thẳng GV hớng dẫn HS vẽ đờng thẳng (có kéo dài hai a phía) đặt tên, đọc tên đờng thẳng GV vÏ h×nh bµi tËp ( H6 SGK) HS gi¶i bµi tËp có chú ý cácđiểm phân biệt có tên khác nh- Ta dùng chữ cái thờng để đặt ng các điểm có tên khác cha hẳn đã phân biệt tên cho đờng thẳng GV chú ý cho HS đờng thẳng là hình Hoạt động :Điểm thuộc đờng thẳng , điểm không thuộc đờng thẳng HS quan s¸t h×nh SGK GV giíi thiÖu quan hệ A, B với đờng thẳng d GV giới thiệu cách viết, cách đọc M a điểm thuộc đờng thẳng, điểm không thuộc đờng thẳng , yêu cầu HS viết và đọc ký hiệu tơng tự N GV dùng hình sau đã giải xong bài tập 1, Ma;Na yêu cầu HS dùng các ký hiệu để ghi các quan hệ HS lµm bµi tËp ? (2) - Hoạt động :Củng cố GV dïng b¶ng phô hoÆc vÏ trªn b¶ng h×nh SGK c¸c nhãm HS lµm c¸c c©u a, b, c cña bµi tËp Hoạt động nhóm để giải bài tập và - - Hoạt động :Dặn dò HS häc bµi theo SGK Hoàn chỉnh các bài tập đã sửa trên lớp và các bài tập còn lại SGK ChuÈn bÞ bµi míi : Ba ®iÓm th¼ng hµng TiÕt thø :2 Tªn bµi gi¶ng : Ngµy so¹n : 23/8 § ba ®iÓm th¼ng hµng i/ Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - Nắm vững đợc ba điểm thẳng hàng , điểm nằm hai điểm và tính chất : ba ®iÓm th¼ng hµng cã mét vµ chØ mét ®iÓm n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i - Nhận biết đợc ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng - Cã t sö dông thuËt ng÷ míi : n»m cïng phÝa, kh¸c phÝa, n»m gi÷a - RÌn tÝnh cÈn thËn chÝnh x¸c sö dông dông cô vµ c¸c thu¹t ng÷ Ii/ ChuÈn bÞ: SGK, b¶ng phô, thíc kÎ Iii/ Nội dung và các hoạt động trên lớp : Hoạt động : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và chuẩn bị học tập học sinh Hoạt động : Kiểm tra bài cũ C©u hái : Cho đờng thẳng a điểm M, N, P thuộc đờng thẳng a , điểm Q không thuộc đờng thẳng a a) H·y vÏ h×nh vµ ghi ký hiÖu b) Đọc các mối quan hệ các điểm đó với đờng thẳng a - - PhÇn híng dÉn cña thÇy gi¸o PhÇn néi dung và hoạt động học sinh cÇn ghi nhí Hoạt động : Ba điểm thẳng hàng GV hoµn chØnh bµi kiÓm tra HS cã nhËn xÐt g× vÒ ba ®iÓm (M, N, P) ; (M, N, Q) ; (N, Q, P) ; (M, Q Q, P) đờng thẳng a Trong ba P điểm đó hãy dùng ký hiệu ;  để ghi mối quan a N hệ với đờng thẳng a M Khi nµo th× ba ®iÓm th¼ng hµng ? Cho vÝ dô SGK Khi nµo th× ba ®iÓm kh«ng th¼ng hµng ? Cho vÝ dô Làm nào để vẽ đoc ba điểm thẳng hàng Muèn kiÓm tra ba ®iÓm cã th¼ng hµng hay kh«ng ta dïng dông cô g× ? bµng c¸ch nh thÕ nµo ? HS lµm bµi tËp 8,9 SGK Hoạt động : Quan hệ ba điểm thẳng hàng HS vÏ ba ®iÓm A, B, C th¼ng hµng a GV giíi thiÖu c¸c thuËt ng÷ kÕt hîp víi quan A B C hÖ gi÷a ba ®iÓm th¼ng hµng nh n»m cïng phÝ, n»m kh¸c phÝa, n»m gi÷a (3) - GV dùng bảng phụ có hình 12 SGK để làm bài tËp sè 11 HS lµm bµi tËp 10 NhËn xÐt : SGK HS nhËn xÐt xem ba ®iÓm th¼ng hµng cã mÊy ®iÓm n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i ngoµi ®iÓm đó còn có điểm nào khác không ? Hoạt động : Củng cố Trong c¸c h×nh sau ®iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i ? A M D K B E N O Q C I F H - - Phát biểu : " Không có điểm nằm không có ba điểm thẳng hàng " là đúng hay sai ? Khi có điểm A nằm hai điểm B và C thì ý nào sau đây đúng, ý nào sai ? a) Ba ®iÓm A, B, C th¼ng hµng b) B, C nằm cùng phía điểm A c) B, C nằm khác phía điểm A d) A, C nằm cùng phía điểm B e) A, C nằm cùng phía điểm B ë h×nh 11 SGK , ®iÓm E n»m gi÷a nh÷ng ®iÓm nµo ? Hoạt động :Dặn dò HS häc bµi theo SGK HS lµm bµi tËp 12, 13 vµ 14 SGK vµ bµi tËp 6, 13 SBT ChuÈn bÞ tiÕt sau : §êng th¼ng ®i qua ®iÓm TiÕt thø :3 Tªn bµi gi¶ng : Ngµy so¹n : 27/8/2010 Đ đờng thẳng qua hai điểm i/ Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - Nắm vững tính chất : Có và đờng thẳng qua hai điểm - Biết vẽ đờng thẳng qua hai điểm - Nắm đợc vị trí tơng đối hai đờng thẳng trên mặt phẳng - RÌn tÝnh chÝnh x¸c, cÈn thËn vÏ Ii/ ChuÈn bÞ: SGK, b¶ng phô, thíc kÎ Iii/ Nội dung và các hoạt động trên lớp : Hoạt động : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và chuẩn bị học tập học sinh Hoạt động : Kiểm tra bài cũ C©u hái : Nªu c¸ch vÏ ba ®iÓm A, B, C th¼ng hµng Cã mÊy trêng hîp h×nh vÏ ? Trong mçi trêng hîp, cã mÊy ®iÓm n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i ? C©u hái : Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? a) §iÓm K n»m gi÷a hai ®iÓm G vµ H vµ ®iÓm H n»m gi÷a G vµ K b) §iÓm H n»m gi÷a hai ®iÓm M vµ N vµ ®iÓm H n»m gi÷a N vµ M c) §iÓm G n»m gi÷a hai ®iÓm K vµ H vµ ®iÓm H kh«ng n»m gi÷a G vµ K PhÇn híng dÉn cña thÇy gi¸o và hoạt động học sinh Hoạt động : Vẽ đờng thẳng PhÇn néi dung cÇn ghi nhí (4) - Cho điểm A HS hãy vẽ đờng thẳng qua Nhận xét : Có và đờng th¼ng ®i qua hai ®iÓm A vµ B điểm A Vẽ đợc đờng thẳng? Cho điểm B khác điểm A Hãy vẽ đờng thẳng ®i qua A vµ B GV híng dÉn HS dïng thíc th¼ng A để vẽ Ta vẽ đợc đờng thẳng nh ? B HS đọc nhận xét SGK HS gi¶i bµi tËp sè 15 vµ 16 Hoạt động :Tên đờng thẳng Ta đã biết cách đặt tên nào cho đờng thẳng ? ( đờng thẳng a a dïng mét nch÷ c¸i thêng) đờng thẳng AB - đờng thẳng BA A GV giới thiệu thêm hai cách đặt tên cho B đờng thẳng đờng thẳng xy hay đờng thẳng yx HS gi¶i bµi tËp ? x y Hoạt động :Đờng thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song Sáu đờng thẳng bài tập ? có vị trí nh Hai đờng thẳng xy và yx trùng nào ? thực chất là đờng thẳng ? GV giới Hai đờng thẳng có điểm chung gọi là hai đờng thẳng cắt thiệu đờng thẳng trùng Hai đờng thẳng không trùng có vị trí Hai đờng thẳng không có điểm chung nh nào ? GV giới thiệu đờng thẳng cắt nào gọi là hai đờng thẳng song song vµ song song Thế nào la hai đờng thẳng cắt nhau, song A a song ? HS vÏ h×nh minh ho¹ B b Thế nào là hai đờng thẳng phân biệt ? C SGK HS làm bài tập 21 Nếu có n đờng thẳng Chú ý : ph©n biÖt th× tèi ®a cã mÊy giao ®iÓm ? n(n-1)/2 Hoạt động : Củng cố Tại hai đờng thẳng có hai điểm chung phân biệt thì trùng ? Hai đờng thẳng trïng cã mÊy ®iÓm chung ? Hai đờng thẳng a và b sau đây trùng hay cắt hay song song ? b a Hoạt động : Dặn dò - HS häc bµi theo SGK - HS lµm c¸c bµi tËp 18, 20 SGK vµ 14, 16, 18 SBT - TiÕt sau : Thùc hµnh Trång c©y th¼ng hµng (Mçi nhãm chuÈn bÞ dông cô gåm cäc th¼ng dµi 1,5 m cã mµu ph©n c¸ch , d©u däi cã qu¶ däi dµi trªn 1m ) (5) TiÕt thø : Tªn bµi gi¶ng : Ngµy so¹n : 03/9/2010 § thùc hµnh : trång c©y th¼ng hµng i/ Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - BiÕt c¸ch trång c©y (ch«n cäc) n»m gi÷a hai mèc A vµ B cho tríc - Nắm đợc sở lý thuyết bài thực hành và có hứng thú áp dụng vào thực tế - RÌn t chÝnh x¸c vµ c¸ch lµm viÖc cã tæ chc khoa häc Ii/ ChuÈn bÞ: SGK, b¶ng phô, thíc kÎ, c¸c dông cô thùc hµnh Iii/ Nội dung và các hoạt động trên lớp : Hoạt động : Chuẩn bị kiến thức GV thông qua việc kiểm tra bài cũ để trang bị kiến thức cho HS thực hành Khi nãi A, B, C th¼ng hµng th× : - Có đờng thẳng qua ba điểm đó - A, B, C thuộc đờng thẳng - Cã mét ®iÓm n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i - Sáu đờng thẳng AB, BA, AC, CA, BC, CB trùng Hoạt động : Kiểm tra viẹc chuẩn bị dụng cụ theo phân công tiết trớc Hoạt động : Hớng dẫn thực hành - GV nêu yêu cầu thực hành, công dụng các dụng cụ đã chuẩn bị - GV cïng vµi HS thùc hµnh tõng thao t¸c mÉu nh SGK - GV ph©n c«ng khu vùc thùc hµnh cho tõng nhãm vµ giao quyÒn ®iÒu hµnh cho nhãm trëng Hoạt động : Kiểm tra và đánh giá kết thực hành nhóm - GV theo dõi các hoạt động nhóm quá trình thực hành - Nhãm trëng tõng nhãm b¸o c¸o sù ph©n c«ng vµ qu¸ tr×nh thùc hµnh - GV kiÓm tra kÕt qu¶ thùc hµnh - GV cho HS thu dọn trờng sau đã kiểm tra kết - GV đánh giá hoạt động tiết học và kết các nhóm Hoạt động : Củng cố - Dặn dò - Muèn s¾p hµng th¼ng ta cÇn ph¶i kiÓm tra nh thÕ nµo ? - ChuÈn bÞ bµi míi :Tia (6) TiÕt thø : Tªn bµi gi¶ng : Ngµy so¹n :15/9/2010 § tia i/ Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - Biết định nghĩa mô tả tia các cách khác - Nhận biết hai tia đối nhau, trùng nhau, có kỹ vẽ tia, vẽ hai tia đối - Có t phân loại hai tia chung gốc, biết phát biểu gãy gọn mệnh đề toán học Ii/ ChuÈn bÞ: SGK, b¶ng phô, thíc kÎ iii/ Nội dung và các hoạt động trên lớp : Hoạt động : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và chuẩn bị học tập học sinh Hoạt động : Kiểm tra bài cũ C©u hái : Hãyvẽ đờng thẳng xy Lấy O  xy, A, B  xy cho O nằm A và B Ba ®iÓm A, O, B cã th¼ng hµng kh«ng ? - - PhÇn híng dÉn cña thÇy gi¸o PhÇn néi dung và hoạt động học sinh cÇn ghi nhí Hoạt động : Tia gốc O x O y Nhận xét bài kiểm GV giữ lại hình vẽ đờng th¼ng xy vµ ®iÓm O Hình gồm điểm O và phần đGV giới thiệu tia cách tô đậm bằngphấn ờngthẳng bị chia điểm O đợc gọi màu hai phần cảu đờng thẳng xy đợc chia là tia gốc O (còn gọi là nửa đờng ®iÓm O th¼ng gèc O) Tia gèc O lµ g× ? Nã cångÞ lµ g× n÷a ? VÝ dô : Tia Ax HS vẽ tia gôc A và đọc tên nó và ghi ký A x hiÖu GVgiíi thiÖu phÇn giíi h¹n vµ kh«ng giíi h¹n cña mét tia ( ch¼ng h¹n tia Ax) HS lµm bµi tËp sè 25 SGK Hoạt động : Hai tia đối Trªn h×nh vÏ bµikiÓm Cã nhËn xÐt g× vÒ hai Hai tia chung gèc Ox, Oy vµ t¹o thành đờng thẳng xy gọi là hai tia đối tia Ox, Oy GV giới thiệu hai tia đối Hai tia đối phải thoã mãn điều kiện nào ? (chung gốc và tạo thành đờng thẳng) Mỗi điểm trên đờng thẳng xy có phải là gốc Nhận xét : Mỗi điểm trên đờng chung hai tia đối không ? thẳng là gốc chung hai tia đối HS lµm bµi tËp ?1 x V× hai tia Ox, Oy trªn h×nh bªn kh«ng O gọi là hai tia đối ? y Hoạt động : Hai tia trùng B GVgiíi thiÖu hai tia trïng qua h×nhvÏ A Hai tia Ax vµ AB trïng Trªn h×nh vÏ , ta cã thÓ nãi hai tia Ax vµ Bx trïng kh«ng ? Hai tia trïng cã thÓ xem nh mét tia Chó ý : SGK kh«ng ? GV giíi thiÖu hai tia ph©n biÖt x (7) - HS lµm bµi tËp ?2 SGK Hoạt động : Củng cố Trªn h×nh sau ®©y, h·y chØ hai tia chung gèc A, hai tia gèc D trïng nhau, hai tia gốc B đối x A D B y Hai tia trùng và hai tia đối có gì giống và khác ? HS lµm bµi tËp 22 SGK - Hoạt động : Dặn dò HS học thuộc và nắm vững định nghĩa, ký hiệu tia , hai tia đối nhau, trùng Lµm c¸c bµi tËp 24, 25 TiÕt sau : LuyÖn tËp c¸c bµi tËp 26 - 29 SGK TiÕt thø : Tªn bµi gi¶ng : luyÖn tËp Ngµy so¹n :19/9/2010 i/ Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - Củng cố các khái niệm tia, rèn cách định nghĩa khác tia - Rèn kỹ vẽ hai tia đối nhau, thứ tự các điểm trên hai tia đối nhau, kỹ vẽ tia, đọc tia - Cã t chÝnh x¸c , râ rµng ph¸t biÓu Ii/ ChuÈn bÞ: SGK, b¶ng phô, thíc kÎ iii/ Nội dung và các hoạt động trên lớp : Hoạt động : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và chuẩn bị học tập học sinh Hoạt động : Kiểm tra bài cũ C©u hái : (8) Hai tia đối phải thoả mãn yêu cầu nào ? Làm bài tập số 23 SGK C©u hái : Trªn h×nh31 SGK tia MN trïng víi nh÷ng tia nµo ? Cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c ®iÓmN, P, Q điểm M - PhÇn híng dÉn cña thÇy gi¸o PhÇn néi dung và hoạt động học sinh cÇn ghi nhí Hoạt động : Luyện phát biểu định nghĩa tia Qua bµi kiÓm, ta thÊy tia MN lµ h×nh gåm Bµi t¹p 27 : Tia AB lµ h×nh gåm ®iÓm A vµ nhữngđiểm nào ? các điểm đó có cùng phía đối a) tÊt c¶ c¸c ®iÓm n»m cïng phÝa víi víi M kh«ng ? B điểm A HS giải miệng bài tập 26 để GV chốt lại bài b) H×nh t¹o bëi ®iÓm A vµ phÇn tập 27 và yêu cầu HS ghi lại các định nghĩa tia đờng thẳng chứa tất các điểm nµy vµo phÇn chó ý vë häc nằm cùng phía A là tia gèc A Hoạt động :Nhận biết hai tia đối Bµi tËp 32 : Thế nào là hai tia đối ? a) Sai HS lµm bµi tËp 32 v¼th vÏ h×nh minh hoa c¸c b) Sai c©u sai c) §óng Hoạt động : Thứ tự các điểm trên hai tia đối Bµi tËp 28 Bµi tËp 32 : N O M y Điểm O là gốc chung hai tia đối x a) (Ox, Oy) ; (Ox,OM) lµ c¸c nào ( sau vẽ đựoc ba điểm O, M, N) hai tia gốc O đối Muèn biÕt ®iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn b) cÆp M, O, N th¼ng hµng ; O n»m l¹i ba ®iÓm M, N, O ta ph¶i kiÓm tra ®iÒu gi÷a M vµ N g× tríc ? (ba ®iÓm th¼ng hµng) Bµi tËp 29 : Bµi tËp 29 : C N A M B Hai tia đối AC và AB cho ta suy đợc nh÷ng ®iÒu g× ? (A, B, C th¼ng hµng vµ A n»m a) A n»m gi÷a C vµ M gi÷a B vµ C) b) A n»m gi÷a N vµ B Vẽ nhanh hai tia AB và AC đối c¸ch nµo ? Có nhận xét gì gốc chung hai tia đối Bµi tËp 30 : với hai điểm nằm hai tia đối đó a) hai tia đối Ox, Oy Bµi tËp 30 : HS tr¶lêi nhanh b) §iÓm O - Hoạt động : Dặn dò HS lµm bµi tËp 31 SGK ChuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau : §o¹n th¼ng (9) TiÕt thø : Tªn bµi gi¶ng : TuÇn: Ngµy so¹n : 25/9/2010 Ngµy d¹y: 01/10/2010 § §o¹n th¼ng i/ Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - Biết định nghĩa đờng thẳng - Có kỹ vẽ đoạn thẳng, biết nhận dạng đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt đờng thẳng, c¾t tia - Có kỹ mô tả hình vẽ các cách diễn đạt khác - Có thái đọ vẽ hình chính xác, cẩn thận ii/ ChuÈn bÞ : GV chuÈn bÞ b¶ng phô cã vÏ s½n c¸c h×nh phÇn cñng cè bµi häc nµy iii/ Nội dung và các hoạt động trên lớp : Hoạt động : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và chuẩn bị học tập học sinh Hoạt động : Kiểm tra bài cũ C©u hái : Ph¸t biÓu theo nhiÒu c¸ch : Tia gèc O ( Tia OA) lµm bµi tËp 31 C©u hái : Cho hai điểm A và B Vẽ đờng thẳng AB , tia AB , tia BA phấn màu Đờng thẳng AB vµ tia AB gièng vµ kh¸c ë nh÷ng ®iÓm nµo ? PhÇn híng dÉn cña thÇy gi¸o PhÇn néi dung và hoạt động học sinh cÇn ghi nhí Hoạt động : Đoạn thẳng AB là gì ? (10) - SGK GV đặt vấn đề giới hạn tia AB từ điểm B để Cách vẽ : h×nh thµnh ®o¹n th¼ng AB A B Muèn vÏ ®o¹n th¼ng AB ta lµm nh thÕ nµo ? Cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c ®iÓm ë ®Çu bót vÏ đoạn thẳng AB ? GV nêu định nghĩa đoạn thẳng AB NhËn xÐt : Thö ph¸t biÓu ®o¹n th¼ng BA So sanh hai §o¹n th¼ng AB lµ h×nh gåm ph¸t biÓu vµ nhËn xÐt hai ®o¹n th¼ng BA vµ AB ®iÓm A, ®iÓm B vµ tÊt c¶ c¸c ®iÓm n»m gi÷a A vµ B GV giíi thiÖu hai ®Çu mót cña ®o¹n th¼ng HS vÏmét ®o¹n th¼ng cã hai ®Çu mót lµ R vµ S Ghi ký hiÖu Hoạt động : Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt đờng thẳng, cắt tia A M x x GV giíi thiÖu lÇn lît h×nhvÏ AB vµ CD c¾t C D (Hình 1), cách đọc , đoạn thẳng MN cắt tia I H P E Q Ox (Hình 2), đoạn thẳng PQ cắt đờng thẳng xy O (H×nh 3) D N y (H×nh 1) (H×nh 2) (H×nh 3) Hoạt động : Củng cố S¾p xÕp c¸c h×nh sau ®©y theo tõng nhãm : A - §o¹n th¼ng c¾t ®o¹n th¼ng ; B - Đoạn thẳng cắt tia ; C - Đoạn thẳng cắt đờng thẳng B O B O O B x B A A x A A x x (H×nh 1) (H×nh 2) (H×nh 3) (H×nh 4) B x B B Ax a x y O A A(H×nh 5) y B (H×nh 6) (H×nh 7) (H×nh 8) B B A C B C A A D A C D (H×nh 9) (H×nh 10) (H×nh 11) - HS lµm bµi tËp sè 38 SGK - Hoạt động : Dặn dò Nắm vững định nghĩa đoạn thẳng AB Nhận dạng đợc đoạn thẳng cắt đờng thẳng, cắt tia, cắt đoạn thẳng Phân biệt đoạn thẳng, đờng thẳng, tia Lµm c¸c bµi tËp 36, 37, 39 SGK TiÕt sau : §é dµi ®o¹n th¼ng Iv/ Rót kinh nghiÖm (11) TiÕt thø : Tªn bµi gi¶ng : TuÇn: Ngµy so¹n : 30/9/10 Ngµy d¹y: 08/10/2010 Đ độ dài đoạn thẳng i/ Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - Biết độ dài đoạn thẳng là gì , biết sử dụng thớc đo độ dài để đo độ dài đoạn thẳng - RÌn kü n¨ng sso ®o¹n th¼ng , so s¸nh hai ®o¹n th¼ng - RÌn tÝnh chÝnh x¸c , cÈn thËn ®o ®o¹n th¼ng ii/ ChuÈn bÞ : GV chuÈn bÞ b¶ng phô cã vÏ s½n c¸c h×nh phÇn cñng cè bµi häc nµy, thíc kÎ, com pa iii/ Nội dung và các hoạt động trên lớp : Hoạt động : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và chuẩn bị học tập học sinh Hoạt động : Kiểm tra bài cũ C©u hái : H·y vÏ ®o¹n th¼ng AB §Þnh nghÜa ®o¹n th¼ng AB M lµ mét ®iÓm thuéc ®o¹n th¼ng AB thÞ M cã thÓ n»m ë vÞ trÝ nµo so víi c¸c ®iÓm A vµ B ? C©u hái : VÏ ®o¹n th¼ng CD c¾t ®o¹n th¼ng AB t¹i N Cho biÕt N n»m gi÷a nh÷ng cÆp ®iÓm nào ? Nêu điềm khác đờng thẳng, đoạn thẳng và tia - - PhÇn híng dÉn cña thÇy gi¸o PhÇn néi dung và hoạt động học sinh cÇn ghi nhí Hoạt động : Đo đoạn thẳng GV giíi thiÖu thíc cã chia kháng vµ c«ng NhËn xÐt : Mỗi đoạn thảng có độ dài dông cña nã §é dµi ®o¹n th¼ng lµ mét sè d¬ng GV híng dÉn c¸ch ®o ®o¹n th¼ng A B HS (3 em) đo độ dài đoạn thẳng AB và CD AB = 3,5 cm hoÆc BA = 3,5 cm bµi kiÓm råighi kÕt qu¶ NhËn xÐt kÕt qu¶ cña em HS tõng ®o¹n th¼ng HS ph¸t biÓu nhËn xÐt SGK vµ vÏ h×nh ghi ký hiÖu GV giíi thiÖu kh¸i niÖm kho¶ng c¸ch A vµ B, kho¶ng c¸ch b»ng HS đo và ghi độ dài các đoạn thẳng có bµi tËp ?1 Hoạt động : So sánh hai đoạn thẳng So s¸nh hai ®o¹n th¼ng lµ g× ? Dùa vµo c¬ Muèn so s¸nh hai ®o¹n th¼ng, ta so sánh hai độ dài chúng sở nào để ta có thể só sánh hai đoạn thẳng ? Việc so sánh hai đoạn thẳng đợc tiến hành nh thÕ nµo ? Víi kÕt qu¶ ®o, ë bµi tËp ?1, h·y ghi kÕt Lu ý : sau so sánh độ dài các đoạn thẳng AB, - Khi so sánh hai đoạn thẳng thì đọ dài (12) EF, CD ; AB vµ IK ; EF vµ GH - chúng phải cùng đơn vị đo Hoạt động : Các loại thớc đo khác GV giíi thiÖu cho HS c¸c lo¹i thíc ®o kh¸c Thíc d©y, thíc gÊp, thíc xÝch nh thớc dây, thớc gấp, thớc xích v.v và đơn vị ®o inch inch = 25,4 mm Lµm bµi tËp ?3 Ta thêng thÊy c¸c ngµnh nghÒ nµo sö dông c¸c lo¹i thíc nµy ? Hoạt động : Củng cố §é dµi ®o¹n th¼ng vµ ®o¹n th¼ng kh¸c nh thÕ nµo ? Muèn so s¸nh hai ®o¹n th¼ng ta lµm nh thÕ nµo ? HS lµm bµi tËp 43 - Hoạt động : Dặn dò HS häc bµi theo SGK vµ lµm c¸c bµi tËp 40,41, 44, 45 TiÕt sau : Céng hai ®o¹n th¼ng Iv/ Rót kinh nghiÖm TiÕt thø : Tªn bµi gi¶ng : TuÇn Ngµy so¹n : 10/10/2010 Ngµy d¹y: 15/10/2010 § nµo th× am + mb = ab i/ Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - Hiểu đợc điểm M nằm điểm A và B thì AM + MB = AB - Cã kü n¨ng nhËn biÕt ®iÓm n»m gi÷a hay kh«ng n»m gi÷a ®iÓm cßn l¹i - Tập suy luận và giáo dục tính cẩn thận đo đoạn thẳng và cộng độ dài (13) ii/ chuÈn bÞ: B¶ng phô, SGK, thíc kÎ iii/ Nội dung và các hoạt động trên lớp : Hoạt động : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và chuẩn bị học tập học sinh Hoạt động : Kiểm tra bài cũ C©u hái : Muèn so s¸nh hai ®o¹n th¼ng ta lµm nh thÕ nµo ? Cho ®o¹n th¼ng AB M lµ®iÓm n»m A và B Hãy cho biết độ dài các đoạn thẳng AM, BM, AB So sánh các đoạn thẳng AM A vµ AB ; AB vµ BM C©u hái : Cho h×nh bªn H·y cho biÕt : B M a) Hình đó gồm đoạn thẳng nào ? b) Ba ®iÓm A, B, M cã th¼ng hµng kh«ng ? c) So sánh và xếp tăng dần độ dài các đoạn thẳng đó PhÇn híng dÉn cña thÇy gi¸o PhÇn néi dung và hoạt động học sinh cÇn ghi nhí Hoạt động : Khi nào thì AM+MB = AB - GV đặt vấn đề nào thì tổng hai Nhận xét : đoạn thẳng AM và MB độ dài đoạn th¼ng AB ? - A M B Víi kÕt qu¶ bµi kiÓm 1, HS h·y ®o vµ so s¸nh AM + MB víi AB NÕu ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ - Khi nµo th× AM + MB = AB ? - Sö dông kÕt qu¶ bµi kiÓm 2, h·y so MB = AB th× ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm A B th× AM + MB = AB Ngîc l¹i, nÕu AM + s¸nh AM + MB víi AB vµ chó ý lóc nµy vµ B ba ®iÓm A, M, B cã th¼ng hµng kh«ng ? - NÕu M kh«ng n»m gi÷a A vµ B cho dï A, B, M th¼ng hµng th× ta cã thÓ cã AM+MB = AB kh«ng ? - HS ph¸t biÓu toµn vÑn nhËn xÐt Hoạt động : Ví dụ - HS lµm vÝ dô SGK - GV cho HS gi¶i theo nhãm hai kiÓu bµi VÝ dô : a) Tìm độ dài đoạn thẳng còn lại SGK (14) tËp : kiÓu t×m ®o¹n th¼ng tæng ( bµi tËp 46) , kiÓu t×m ®o¹n th¼ng thµnh phÇn ( bµi tËp 47) biết độ dài hai đoạn thẳng và ba điểm th¼ng hµng - GV có thể cho đề bài có độ dài hai đoạn thẳng AM và MB , yêu cầu HS tính AB để kh¾c s©u ®iÒu kiÖn n»m gi÷a - HS lµm bµi tËp 50 - GV giíi thiÖu c¸ch ®o kho¶ng c¸ch gi÷a b) NhËn biÕt ®iÓm n»m gi÷a hai ®iÓm kh¸c hai điểm khá xa trên mặt đất và các dụng cụ thíc cuén, thíc ch÷ A c) Đo khoảng cách trên mặt đất Hoạt động : Củng cố - Khi có ba điểm thẳng hàng, ta cần đo ít lần để xác định đợc đọ dài ba đoạn th¼ng - HS lµm bµi tËp 49 SGK Hoạt động : Dặn dò - HS häc bµi theo SGK vµ lµm c¸c bµi tËp 48, 51, 52 SGK - TiÕt sau LuyÖn tËp Céng hai ®o¹n th¼ng Iv/ Rót kinh nghiÖm TiÕt thø : 10 TuÇn 10 Tªn bµi gi¶ng : luyÖn tËp Ngµy so¹n : 15/10 Ngµy d¹y: 22/10/2010 i/ Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - Hiểu đợc điểm M nằm điểm A và B thì ta có AM + MB = AB và ngợc lại - Có kỹ tính độ dài đoạn thẳng, so sánh hai đoạn thẳng, nhận biết điểm nằm hay kh«ng n»m gi÷a ®iÓm cßn l¹i - Tập suy luận và giáo dục tính cẩn thận đo đoạn thẳng và cộng độ dài ii/ chuÈn bÞ: B¶ng phô, SGK, thíc kÎ iii/ Nội dung và các hoạt động trên lớp : (15) Hoạt động : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và chuẩn bị học tập học sinh Hoạt động : Kiểm tra bài cũ C©u hái : Khi nào thì tổng độ dầihi đoạn thẳng AM và MB độ dài đoạn thẳng AB Giải bài tËp 46 SGK C©u hái : Làm nào để nhận biết điểm M có nằm hai điểm A và B không ? Cho AM = cm, AB = 6cm, BM = 2cm Hái ®iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i nµo ? C©u hái : Trong các câu sau đây , câu nào đúng, câu nào sai ? NÕu ®iÓm N n»m gi÷a hai ®iÓm P vµ Q th× : a) Ba ®iÓm N, P, Q th¼ng hµng b) Ba ®iÓm N, P, Q kh«ng th¼ng hµng c) P và Q nằm khác phía điểm N d) PN + NQ = PQ e) PN + PQ = NQ f) Hai tia NP và NQ đối g) Hai tia PN và PQ đối PhÇn híng dÉn cña thÇy gi¸o PhÇn néi dung và hoạt động học sinh cÇn ghi nhí Hoạt động : Tính độ dài đoạn thẳng - So sánh hai đoạn thẳng Bµi tËp 46 : Bµi tËp 46 : - N IK th× N cã thÓ n»m ë vÞ trÝ nµo ? V× - N K N I, NK ? N n»m gi÷a I vµ K cho ta hÖ thøc V× N n»m gi÷a I vµ K nªn IK=IN+NK = + nµo ? Bµi tËp 47 : - I Muèn so s¸nh hai ®o¹n th¼ng EM vµ = 9(cm) Bµi tËp 47 : E M F MF ta ph¶i biÕt yÕu tè nµo ? H·y tÝnh V× M n»m gi÷a E vµ F nªn ta cã MF - EM+MF=EF => MF+EF-EM =4cm Khi biết M nằm hai điểm E và F, Do đó EM = MF = 4cm muèn so s¸nh c¸c ®o¹n th¼ng ME (MF) với EF ta cần phải biết độ dài các đoạn (16) th¼ng ME , MF vµ EF kh«ng ? Bµi tËp 49 : Bµi tËp 49 : - GV híng dÉn HS xÐt hai trêng hîp cô thÓ : - - Trêng hîp a : M n»m gi÷a A - M n»m gi÷a A vµ N vµ N - N n»m gi÷a A vµ M A M N B Trong trờng hợp hãy tính AM và BN để Trờng hợp b : N nằm A và M so sánh hai độ dài kết có chú ý đến AN = BM A N M B KÕt qu¶ chung : AN = BM Hoạt động :Nhận biết điểm nằm hai điểm còn lại Bµi tËp 50 : Bµi tËp 50 : - Ba điểm V, A, T thẳng hàng cho ta biết đợc ®iÒu g× ? - Ba ®iÓm V, A, T th¼ng hµng vµ TV+VA = TA cho biết đợc điểm V Hệ thức TV + VA = TA cho ta biết đợc điều nằm hai điểm T và A g× ? Bµi tËp 51 : Bµi tËp 51 : - Ba điểm V, A, T cùng thuộc đờng thẳng Ta có VT = VA + AT nên điểm A nằm cho ta biÕt dîc ®iÒu g× ? - gi÷a hai ®iÓm V vµ T Tõ TA=1cm, VA=2cm, vµ VT=3cm ta cã thÓ suy hÖ thøc nµo ? §iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i nµo ? Hoạt động : Dặn dò : - HS hoàn thiện các bài tập đã hớng dẫn - Chuẩn bị bài sau : vẽ đoạn thẳng biết độ dài TiÕt thø : 11 TuÇn: 11 Ngµy so¹n : 23/10/2010 Ngµy d¹y: 29/10/2010 Tªn bµi gi¶ng : Đ vẽ đoạn thẳng biết độ dài i/ Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - Nắm vững đợc hai nhận xét bài học , (17) - Có kỹ vẽ đoạn thẳng biết độ daìo đoạn thẳng đó, biết sử dụng các công cụ để vẽ đoạn thẳng - Có kỹnăng nhận biết đợc thứ tự các điểm trên tia, hình thành thêm cách nhận biết khác điểm nằm hai điểm khác để vận dụng linh hoạt quá trình gi¶i bµi tËp ii/ chuÈn bÞ: B¶ng phô, SGK, thíc kÎ iii/ Nội dung và các hoạt động trên lớp : Hoạt động : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và chuẩn bị học tập học sinh Hoạt động : Kiểm tra bài cũ C©u hái : Khi nµo th× ®iÓm A n»m gi÷a O vµ B ? a) Ba ®iÓm A, O, B th¼ng hµng b) AO + OB = AB c) AO + AB = OB d) AO = OB PhÇn híng dÉn cña thÇy gi¸o PhÇn néi dung và hoạt động học sinh cÇn ghi nhí Hoạt động : Vẽ đoạn thẳng OM có độ dài 2cm - GV híng dÉ cho HS sö dông c¸c dông cô VÝ dô : SGK nh thớc thẳng có chia khoảng com pa để đặt đoạn thẳng OM cho OM = 2cm - Trên tia Ox, có thể đặt đợc điểm M nh thÕ ? HS nªu nhËn xÐt SGK - NhËn xÐt : Trªn tia Ox bao giê còng Làm nào để vẽ đoạn thẳng CD có độ dài vẽ đợc và điểm M cho đoạn thẳng AB cho trớc mà không cần đo OM = a (đơn vị dài) độ dài AB - Hoạt động : Vẽ hai đoạn thẳng trên tia SGK Trªn tia Ox, vÏ hai ®o¹n th¼ng OM, ON VÝ dô : biÕt OM = 3cm vµ ON = 5cm (18) - Trong ba ®iÓm O, M, N th× ®iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i ? - - HS nªu nhËn xÐt SGK NhËn xÐt : Trªn tia Ox, OM = a, ON = b , nÕu )<a<b th× ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm O vµ N Hoạt động : Củng cố Cho biết nhận xét sau đây đúng hay sai ? Nếu sai, hãy sửa lại cho đúng " Trên đờng thẳng OM có hai đoạn thẳng OA và OB mà OA > OB thì B nằm O và A " HS lµm bµi tËp 53,54 SGK Hoạt động : Dặn dò Häc bµi theo SGK vµ lµm c¸c bµi tËp 55 - 58 SGK TiÕt sau : Häc bµi Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng - Iv/ rót kinh nghiÖm TiÕt thø :12 Ngµy so¹n : 01/11 Ngµy d¹y: 05/11/2010 Tªn bµi gi¶ng : § 10 trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng i/ Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - Hiểu đợc trung điểm đoạn thẳng là gì ? - Cã kü n¨ng biÕt vÏ trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng, biÕt ph©n tÝch trung ®iÓm cña mçi đoạn thẳng là điểm thoả mãn hai tính chất, thiếu hai tính chất đó th× kh«ng ph¶i lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng - TËp tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c ®o, vÏ, gÊp giÊy ii/ chuÈn bÞ: B¶ng phô, SGK, thíc kÎ iii/ Nội dung và các hoạt động trên lớp : Hoạt động : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và chuẩn bị học tập học sinh Hoạt động : Kiểm tra bài cũ C©u hái : (19) Trên tia Ox, xác định hai điểm A và B cho OA = 3cm, OB = 6cm a) Trong ba ®iÓm A, O, B , ®iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i ? b) Tính đọ dài đoạn thẳng AB So sánh OA, OB PhÇn híng dÉn cña thÇy gi¸o PhÇn néi dung và hoạt động học sinh cÇn ghi nhí Hoạt động : T rung điểm đoạn thẳng - Quan s¸t h×nh bµi kiÓm ta thÊy A n»m gi÷a O vµ B , OA = OB Ta nãi A lµ trung ®iÓm cña OB - Quan s¸t h×nh 61 SGK vµ tr¶ lêi trung ®iÓm M cña ®o¹n th¼ng AB lµ g× ? - Muốn xác định điểm có phải là trung A M B §Þnh nghÜa : Trung ®iÓm M c¶u ®o¹n th¼ng AB lµ ®iÓm n»m gi÷a A, B vµ cách A, B (MA = MB) ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng, ta cÇn xÐt c¸c yªu cÇu nµo ? - GV giíi thiÖu tªn gäi kh¸c cña trung ®iÓm - Trung ®iÓm M cña ®o¹n th¼ng AB cßn gäi lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cña ®o¹n th¼ng AB HS lµm bµi tËp sè 65 Hoạt động : Vẽ trung điểm đoạn thẳng - GV híng dÉn HS vÏ trung ®iÓm cña ®o¹n VÝ dô : SGK th¼ng AB b»ng c¸ch dÆt ®o¹n th¼ng AM = AB/2 - GV hớng dẫn cách gấp giấy để tìm trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng - HS lµm bµi tËp ? Hoạt động : Củng cố - Dặn dò - Ph©n biÖt ®iÓm n»m gi÷a, ®iÓm chÝnh gi÷a HS lµm bµi tËp 61,63 t¹i líp - Häc bµi theo SGK vµ lµm c¸c bµi tËp 62, 64 SGK - Chuẩn bị các câu hỏi và bài tập để tiết sau : Ôn tập chơng Iv/ rót kinh nghiÖm (20) TiÕt thø : 13 Ngµy so¹n : 01/11 Ngµy d¹y: 12/11/2010 Tªn bµi gi¶ng : «n tËp ch¬ng i i/ Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - Hệ thống hoá kiến thức đã học điểm, đờng thẳng, đoạn thẳng, tia - Có kỹ sử dụng thành thạo thớc thẳng, thứoc có chia khoảng, com pa để đo, vẽ đoạn thẳng , đờng thẳng , tia - Bớc đầu tập suy luận đơn giản hình học ii/ chuÈn bÞ: SGK, thíc kÎ, b¶ng phô vÏ s½n c¸c h×nh díi iii/ Nội dung và các hoạt động trên lớp : Hoạt động : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và chuẩn bị học tập học sinh Hoạt động : Đọc hình Mçi h×nh b¶ng sau ®©y cho biÕt kiÕn thøc g× ? C a m a A B B C I A B .A H×nh n b H×nh H×nh H×nh H×nh (21) y A B x A B A M B A M B O x H×nh H×nh H×nh H×nh H×nh 10 Hoạt động : Điền vào chỗ trống Điền vào chỗ trống để đợc mệnh đề đúng a) ba ®iÓm th¼ng hµng, ®iÓm n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i b) Có và đờng thẳng qua c) Mỗi điểm trên đờng thẳng là hai tia đối d) NÕu th× AM + MB = AB Hoạt động : Nhận biết đúng sai Cho biết mệnh đề sau là đúng hay sai a) §o¹n th¼ng AB lµ h×nh gåm t¸t c¶ c¸c ®iÓm n»m gi÷a A vµ B b) Nếu M là trung điểm đoạn thẳng AB thì M cách hai điểm A , B c) Trung điểm đoạn thẳng AB là điểm cách hai mút A và B d) Hai đờng thẳng phân biệt thì cắt song song Hoạt động : Vẽ hinh HS lµm c¸c bµi tËp - 4, vµ SGK phÇn «n tËp Hoạt động : Trả lời câu hỏi GV híng dÉn HS tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ lµm c¸c bµi tËp 1,5,6 phÇn ¤n tËp Hoạt động : Dặn dò - Ôn tập các kiến thức đã học và hoàn thiện các bài tập đã hớng dẫn - TiÕt sau : KiÓm tra 45 phót Iv/ rót kinh nghiÖm (22) TiÕt thø : 14 TuÇn : 14 Tªn bµi gi¶ng : Ngµy so¹n : 05/11 Ngµy thùc hiÖn: 19/11/2010 kiÓm tra cuèi ch¬ng i/ Mục tiêu : Qua bài này học sinh đợc : - Kiểm tra khả tiếp thu kiến thức hình học đờng thẳng, tia, đoạn thẳng - KiÓm tra kü n¨ng vÏ h×nh, lËp luËn vµ tr×nh bµy bµi gi¶i to¸n h×nh häc - TËp tÝnh kû luËt, nghiªm tóc kiÓm tra i/ đề bài Bµi 1: (3 ®iÓm) a) §o¹n th¼ng PQ lµ g× b) Khi nµo th× AM + MB = AB c) Hai tia đối là hai tia nh nào? Bµi 2: (7 ®iÓm) Hai đờng thẳng xy và mn cắt A Lấy điểm P thuộc tia Ax, điểm Q thuộc tia Ay cho AP = AQ = 2cm Trªn tia AM, lÊy ®iÓm M cho MA=3cm ; Trªn tia An lÊy ®iÓm N cho AN = 4cm - Vẽ hình theo đề bài trên - Hãy ghi tên hai cặp tia gốc A đối - Cho biÕt ®iÓm A n»m gi÷a nh÷ng cÆp ®iÓm nµo ? - Tính độ dài đoạn thẳng MN - Gi¶i thÝch v× A lµ trung ®iÓm cña PQ Ii/ đáp án Bµi 1: (3 ®iÓm) §óng mçi ý cho ®iÓm (23) Bµi 2: (7 ®iÓm) C©u : (1,5 ®iÓm) - Vẽ hình đúng hai đờng thẳng cắt 0,5 ®iÓm - Xác định đúng hai điểm P và Q 0,5 ®iÓm - Xác định đúng hai điểm M và N 0,5 ®iÓm C©u (1 ®iÓm) - Ghi đúng tên hai cặp tia gốc A đối nhau, cặp 0,5 điểm C©u (1 ®iÓm) - Ghi đúng điểm A nằm hai cặp điểm M và N ; P và Q (mỗi cặp 0,5 đ) C©u (2 ®iÓm) - Ghi đợc biểu thức tính ®iÓm - Suy luận và tính đúng MN ®iÓm C©u : (1,5 ®iÓm) - Giải thích đúng ý nằm 0.75 ®iÓm - Giải thích đúng ý cách 0.75 ®iÓm (24) TiÕt thø : 15 TuÇn : 19 Tr¶ bµi kiÓm tra häc kú I (PhÇn H×nh häc) (25)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an Hinh hoc 6 chuong I, Giao an Hinh hoc 6 chuong I