tuan 19 lop 1

26 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:55

Hướng dẫn HS luyện đọc và làm bài tập ở vở ¤L tiÕng ViÖt Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát mẫu - GV treo chữ mẫu lên bảng - GV nêu câu hỏi Hoạt động 2: Hướng dẫn viết - GV viết mẫu lên bản[r] (1)TUẦN 29 BUỔI SÁNG Thứ hai, ngày 26 tháng 03 năm 2012 TẬP ĐỌC ĐẦM SEN I.Mục tiêu: - Đọc trơn bài Đọc đúng các từ ngữ: xanh mát, ngan ngát, khiết, dẹt lại; bước đầu biết nghỉ chỗ có dấu câu - Hiểu nội dung bài: VÎ đẹp lá, hoa, hương sắc loài sen Trả lời câu hỏi 1; 2(SGK) - Giáo dục HS Tình yêu quê hơng đất nớc II §å dïng : Tranh minh họa bài họcSách Tiếng Việt Tập III Cỏc hoạt động dạy học : Hoạt động GV Kiểm tra(4’) - Gọi HS đọc bài - Nhận xét, ghi điểm bài :(30’) Giới thiệu bài : Luyện đọc : GV đọc mẫu bài - Gọi học sinh giỏi đọc lại bài Tìm tiếng, từ khó đọc: - dùng phấn màu gạch chân các từ vừa nêu Luyện đọc tiếng, từ : Luyện đọc câu : - yêu cầu HS nhận biết bài có câu? - Hướng dẫn HS đọc câu GV đọc mẫu câu dài HD ngắt gặp dấu phẩy, nghỉ hết câu Đọc lại câu : - Yêu cầu HS thi đọc câu Luyện đọc đoạn : GV chia đoạn + Gv uốn sửa lỗi phát âm sai HS Luyện đọc bài : Tìm tiếng có vần cần ôn : - Tìm tiếng bài có vần: en ? -Tìm tiếng ngoài bài có vần en, oen ? Luyện đọc tiếng dễ nhầm lẫn : - HD HS luyện đọc: en # eng khen ngợi # đánh kẻng Nói câu chứa tiếng có vần vừa ôn : Hoạt động HS - HS đọc bài - HS đọc đề bài - HS nhìn bảng, nghe GV đọc - HS tìm và trả lời - HS yếu đánh vần các tiếng khó: sen, khiết, sáng - Cá nhân, ĐT - Trong bài có câu - đọc thầm, đọc thành tiếng câu - Đọc cá nhân nối tiếp câu - Hs luyện đọc câu dài - Cá nhân thi đọc - Cá nhân đọc nối tiếp đoạn - Hs đọc ( CN , ĐT) - HS tìm, đọc các tiếng đó - Cá nhân, ĐT - HS xem hình vẽ , đọc câu mẫu - HS tìm tiếng có vần en ( mèn) (2) - Yêu cầu các tổ thi nói câu chứa tiếng có vần cần ôn : en, oen - Yêu cầu HS đọc câu mẫu - Tìm tiếng có vần ôn - Nhận xét, tuyên dương - Hs tìm tiếng có vần oen( nhoẻn) - Các tổ thi nói câu chứa tiếng có vần cần ôn :en, oen - Hs thi nói câu Tiết Luyện đọc SGK :(7’) a HS đọc bài tiết 1( Bảng lớp) b Luyện đọc SGK - Cho HS đọc nối tiếp câu, đoạn, bài Tìm hiểu bài :(10’) - Yêu cầu HS đọc đoạn, GV nêu câu hỏi :- Đ1 : Lá sen có màu gì ? - Đ2 : Khi nở, hoa sen trông đẹp nào ? Câu văn nào tả hương sen ? + Bài văn nêu lên điều gì? Bài văn tả vẻ đẹp lá, hoa, hương sắc loài sen 5/ Luyện nói :(13’) Nói sen - GV yêu cầu cặp HS hỏi đáp sen : + Lá sen nào ? + Hoa sen có màu gì ? + Sen mọc đâu ? - Gọi số nhóm lên trình bày IV Củng cố - Dặn dò :(5’) - Gọi HS đọc lại bài và trả lời câu hỏi : + Khi nở, hoa sen trông đẹp nào ? + Câu văn nào tả hương sen ? - HS đọc ĐT - HS đọc bài SGK/91 - HS đọc và trả lời câu hỏi - Lá sen có màu xanh mát - nở, cánh hoa nhị vàng Hương sen ngan ngát, khiết - Hs hiểu nội dung bài văn - HS làm việc theo nhóm đôi - Từng cặp HS hỏi đáp sen - HS đọc và trả lời TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 (CỘNG KHÔNG NHỚ) I Mục tiêu: - Nắm cách cộng số có hai chữ số; biết đặt tính và làm tính cộng (không nhớ) số có hai chữ số; vận dụng để giải toán - Hs làm bài tập 1,2,3 SGK - Gi¸o dôc HS cã ý thøc häc m«n to¸n II.§å dïng - Bộ đồ dùng học toán III Cỏc hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1,Kiểm tra : - Trên cành có 15 chim, chim đã - HS lên bảng bay Hỏi trên cành còn lại - lớp làm vào nháp (3) chim? - Nhận xét, tuyên dương Bài :Giới thiệu cách làm tính cộng (không nhớ): a Phép cộng có dạng 35 + 24 : * GV hướng dẫn cách đặt tính : 35 cộng 9, viết + cộng 5, viết 24 59 b Phép cộng có dạng 35 + 20: c Phép cộng có dạng 35 + 2: Thực hành : * Bài (SGK/154): Tính - Chữa bài, nhận xét * Bài (SGK/155): - Chữa bài, nhận xét * Bài (SGK/155) - Yêu cầu HS đọc bài toán - GV hướng dẫn HS làm bài - Chữa bài, nhận xét IV Củng cố, dặn dò : - Nhận xét tiết học Buæi chiÒu Luyện đọc: - HS quan sát - Hs nêu lại cách cộng ( Nhiều em nhắc lại) - HS quan sát và nêu lại cách cộng - HS quan sát và nêu lại cách cộng - HS lên bảng, lớp làm bảng - Đặt tính tính - HS lên bảng, lớp làm BC - HS đọc bài toán HS lên bảng, lớp làm phiếu bài tập §Çm sen A.Môc tiªu: - Luyện đọc bài “Đầm sen”.HS đọc trơn đợc toàn bài,nghỉ sau dấu chấm,phẩy Làm các bµi tËp B.§å dïng: SGK + Vë BT TV1.tËp II C.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy 1.ổn định lớp: 2.KT bµi cò: §äc bµi“V× b©y giê mÑ míi vÒ ” ? vµ tr¶ lêi c©u hái -> §¸nh gi¸, nhËn xÐt 3.Bµi míi: a.Giíi thiÖu bµi: GV ghi ®Çu bµi b.Luyện đọc: - GV đọc mẫu - HS luyện đọc -> Thi đọc đúng, hay c.LuyÖn tËp: - ViÕt tiÕng bµi cã vÇn en? - ViÕt tiÕng ngoµi bµi cã vÇn oen? - H: Khi nở hoa sen trông đẹp ntn? 4.Cñng cè: - HS đọc lại toàn bài” Đầm sen” 5.DÆn dß: Hoạt động học - HS h¸t HS - HS nh¾c l¹i - L¾ng nghe - HS đọc CN,nhóm.lớp - sen - Hoen,nhoen,nhoÎn, - Cánh hoa đỏ nhạt xoè phô đài sen và nhị vµng -1 HS (4) - VÒ nhµ xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi giê sau - L¾ng nghe Buổi chiều: T - H T ViÖt TiÕt I MỤC TIÊU : - Củng cố cỏch đọc , tìm đúng tiếng có chứa vần oan ; oat Làm tốt bài tập thực hành - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ đẹp II ĐỒ DÙNG DẠY HOC: S¸ch gi¸o khoa TV1tËp Vë thùc hµnh III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động giáo viên 1.Giíi thiÖu bµi Hưíng dÉn HS lµm bµi tËp ë vë thùc hµnh trang 68; 69 Bài §äc bµi : ThÇn ru ngñ - GV đọc mẫu toàn bài -Hướng dẫn cách đọc Bài §¸nh dÊu √ ❑ vµo tríc c©u tr¶ lêi đúng: - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập -Yêu cầu HS lµm vµo thùc hµnh -Nhận xột kết luận đáp án đúng Bài Tìm bài đọc và viết lại : - TiÕng cã vÇn oan ? - TiÕng cã vÇnoat ? + Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 3.Yêu cầu HS nối vào bài tập Nhận xét -GV chÊm sè bµi nhËn xÐt Cñng cè dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc Hoạt động học sinh L¾ng nghe * HS theo dâi bµi -HS l¾ng nghe -HS đọc đồng thanh, đọc cá nhân * Lớp làm vào HS nêu kết điền đã * Lớp làm vào 2, HS nªu kÕt qu¶ Thứ ba, ngày 27 tháng 03 năm 2012 Môn: TẬP VIẾT Bài: TÔ CHỮ HOA : L, M, N I.Mục tiêu: - Tô các chữ hoa: L, M, N (5) - Viết đúng các vần en, oen, ong, oong ; các từ ngữ: hoa sen, nhoẻn cười, xanh, cái xoong kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo Tập viết 1, tập 2(Mỗi từ ngữ viết ít lần) * HS khá, giỏi viết nét dần đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ quy định Tập viết , tập II Phương tiện dạy học : - Bảng phụ viết các chữ hoa mẫu - Vở TV1/2 III Các phương pháp và kỹ thuật dạy học : - phương pháp trực quan diễn giải đàm thoại thực hành IV.Tiến trình dạy học: Hoạt động GV I.Ổn định: II Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra tập viết - Yêu cầu HS viết : hiếu thảo, yêu mến III Dạy bài : Giới thiệu bài : Giới thiệu Ghi đề bài Hướng dẫn HS tô chữ hoa : a Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét : - GV đính các chữ hoa lên bảng * Chữ L, M, N - GV nhận xét số lượng nét, kiểu nét chữ hoa L - GV nêu quy trình viết (vừa nói vừa tô chữ khung chữ) * Chữ M, N thực tương tự - Hướng dẫn HS viết bóng, viết BC Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng : - GV cho HS đọc các vần, từ ngữ ứng dụng : ong, xanh, oong, cải xoong - GV đọc HS viết BC các vần, từ ngữ ứng dụng * GIẢI LAO Hướng dẫn HS tập tô, tập viết : - GV yêu cầu HS mở TV/25, 26, 27 + Tô chữ hoa : L, M, N dòng + Viết vần, từ: en, oen, ong, oong xanh, cái xoong dòng - Chấm bài, nhận xét IV Củng cố - Dặn dò : - Trò chơi : Thi viết chữ đẹp Hoạt động HS - HS để tập viết lên bàn - 1HS lên bảng, lớp viết BC - HS đọc đề bài - HS quan sát, nhận xét - HS viết bóng, viết BC - HS đọc cá nhân, ĐT - Hs nêu chữ trong: tr + ong Chữ xoong : x + oong - HS lên bảng, lớp viết BC - HS múa, hát tập thể - HS mở TV/25, 26, 27 và thực theo yêu cầu GV - Mỗi tổ cử đại diện thi viết chữ đẹp (6) - Dặn dò : Viết tiếp phần bài còn lại TV/25, 26, 27 - Bài sau : Tô chữ hoa :O, Ô, Ơ, P Môn: CHÍNH TẢ Bài: HOA SEN I.Mục tiêu : - Nhìn sách bảng chép lại và trình bày đúng bài thơ lục bát Hoa sen: 28 chữ khoảng 12-15 phút - Điền đúng vần en hay oen; chữ g hay gh vào chỗ trống - Bài tập 2, SGK II Phương tiện dạy học : - Bảng phụ viết nội dung bài chính tả - Vở bài tập Tiếng Việt tập III Các phương pháp và kỹ thuật dạy học : - phương pháp trực quan đàm thoại thực hành IV.Tiến trình dạy học: Hoạt động GV I.Ổn định: II Kiểm tra bài cũ : - im hay iêm? trái tim, kim tiêm - s hay x ? xe lu, dòng sông III Dạy bài : Giới thiệu bài : GV giới thiệu bài - GV ghi đề bài lên bảng.: Hoa sen Hướng dẫn HS tập chép : - GV treo bảng phụ có ghi sẵn nội dung bài thơ cần chép “Trong đầm mùi bùn” - Cho HS tìm và đọc tiếng khó : trắng, chen, hôi tanh, mùi bùi a/ Luyện đọc, viết tiếng khó b/ Hướng dẫn HS tập chép vào - Gv vừa đọc vừa đọc vừa hướng dẫn học sinh nhìn bảng chép - HD cách trình bày bài thơ lục bát - GV đọc HS soát bài c/Hd chữa bài: - Hướng dẫn HS tự sửa lỗi bút chì - GV sửa trên bảng lỗi phổ biến - Yêu cầu HS đổi vở, sửa lỗi cho - GV chấm số vở, nhận xét * GIẢI LAO Hoạt động HS - HS lên bảng, lớp BC - HS đọc đề bài - HS nhìn bảng đọc thành tiếng đoạn thơ - Cá nhân, ĐT - HS viết vào BC - HS nghe đọc kết hợp nhìn bảng chép bài - Từng đôi học sinh đổi soát bài - HS gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề - HS tự ghi số lỗi lề - HS múa, hát tập thể (7) Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả : - GV treo bảng phụ : a Điền vần en oen : - HS đọc yêu cầu, HS lên bảng - Cho lớp sửa bài vào VBT b Điền chữ g hay gh : - Tổ chức HS thi đua làm bài tập trên bảng lớp - Cho lớp sửa bài vào VBT IV Củng cố - Dặn dò : - Tuyên dương HS viết đúng, đẹp - Nhận xét tiết học - Bài sau : Viết : Mời vào - HS nêu yêu cầu, HS lên bảng - Cả lớp sửa bài vào VBT - HS thi đua làm bài tập trên bảng lớp - Cả lớp sửa bài vào VBT Môn: TOÁN Bài: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: - Biết làm tính cộng (không nhớ) phạm vi 100, tập đặt tính tính; biết tính nhẩm - HS làm bài tập 1(cột 1,2), bài tập (cột 1,3), bài tập 3.4 II Phương tiện dạy học : - Bảng phụ, BC - SGK III Các phương pháp và kỹ thuật dạy học : - phương pháp trực quan diễn giải thực hành IV.Tiến trình dạy học: Hoạt động GV I.Ổn định: II Kiểm tra bài cũ : - Đặt tính tính : 25 + 40 = 50 + 37 = 47 + = + 10 = - GV nhận xét, ghi điểm III Bài : Giới thiệu bài : Hôm nay, chúng ta học bài Luyện tập trang 156 - Ghi đầu bài lên bảng Luyện tập : * Bài : SGK / 156 - Gọi HS đọc yêu cầu bài toán - Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính và tính - Hướng dẫn HS làm bài - Chữa bài, nhận xét Hoạt động HS - HS lên bảng, lớp làm BC - Cả lớp mở SGK trang 156 * Bài - đặt tính tính - HS nhắc lại - HS làm bài vào bảng * Bài 2: Tính nhẩm (8) * Bài : SGK / 156 - GV hướng dẫn HS làm bài - Nhắc lại cách nhẩm - HS nêu lại cách nhẩm * 30 + + 30 có chục đơn vị + là đơn vị + Nhẩm o đơn vị cộng đơn vị đơn vị + chục và đơn vị là viết 36 - HS lên bảng, lớp thi nham nêu kết - GV nói thêm : Khi ta đổi chỗ các số phép cộng thì kết không thay đổi - Nhận xét, tuyên dương * Bài : SGK/156 - Gọi HS đọc bài toán - GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán và cách trình bày bài giải - GV chữa bài, nhận xét * Bài SGK/156 - Yêu cầu HS vẽ đoạn thẳng IV Củng cố, dặn dò : - Nhận xét, tuyên dương - Bài sau : Luyện tập * bài 3: - HS đọc bài toán - HS lên bảng, lớp làm phiếu bài tập * Bài 4: - HS vẽ vào bảng đoạn thẳng dài cm - Hs nêu lại cách đặt phép tính cộng, cách cộng Buổi chiều: BD - G§tiÕng viÖt LuyÖn viÕt ch÷ hoa: L,M,N I MỤC TIÊU : - Luyện viết chữ hoa L,M,N HS viết đúng, viết đẹp - Rèn kỹ viết cho học sinh - Chú ý tư ngồi viết và cách cầm bút cho học sinh - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ đẹp II ĐỒ DÙNG DẠY HOC: - S¸ch gi¸o khoa TV1tËp Vë « li III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Giíi thiÖu bµi Hướng dẫn HS luyện đọc và làm bài tập ¤L tiÕng ViÖt Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát mẫu - GV treo chữ mẫu lên bảng - GV nêu câu hỏi Hoạt động 2: Hướng dẫn viết - GV viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa nêu quy trình viết a Hướng dẫn viết bảng - GV quan sát, sửa sai - GV nhận xét Hoạt động học sinh L¾ng nghe - HS quan sát chữ mẫu - HS trả lời - HS quan sát và chú ý lắng nghe - Học sinh viết bảng - Nhận xét bài bạn (9) b Hướng dẫn viết vào - GV yêu cầu hs viết vào - GV quan sát, uốn nắn, sửa sai cho học sinh Hoạt động 3: Chấm bài, nhận xét Cñng cè dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc - Học sinh viết bài vào thực hành viết đúng viết đẹp - Học sinh nộp LuyÖn to¸n: PhÐp céng ph¹m vi 100 A.Môc tiªu: - Củng cố cách đặt tính và làm tính cộng không nhớ phạm vi 100 - Củng cố cách giải toán và đo độ dài B.ChuÈn bÞ : B¶ng phô C.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy 1.ổn định lớp: 2.KT bµi cò: §äc bµi gi¶i (T.43) -> §¸nh gi¸,nhËn xÐt 3.Bµi míi: a.Giíi thiÖu bµi: GV ghi ®Çu bµi b.Néi dung: Bµi (44) TÝnh - Lu ý HS cách đặt tính Bµi 2(44) §Æt tÝnh råi tÝnh - GV híng dÉn mÉu Hoạt động học - Hs h¸t - HS -2 HS nh¾c l¹i Bµi 3(44) - Yêu cầu HS đọc nội dung bài toán - Tù gi¶i vµo vë - Ch÷a bµi Bµi 4(44) - GV cho HS tù ®o vµ nªu kÕt qu¶ 4.Cñng cè: H: Các em vừa đợc làm các bài tập nào? 5.DÆn dß: - VÒ nhµ chuÈn bÞ bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau BD - G§tiÕng viÖt - HS nªu yªu cÇu,c¸ch lµm vµ lµm vµo b¶ng - HS nªu yªu cÇu,c¸ch lµm vµ lµm vµo b¶ng 61 15 30 52 + + + + + 32 44 28 40 31 93 59 58 92 38 - HS nªu néi dung bµi to¸n,c¸ch lµm vµ lµm vµo vë Bµi gi¶i Trồng đợc tất là: 38 + 20 = 58 (c©y) §¸p sè: 58 c©y - §o¹n th¼ng dµi nhÊt: BC = cm - §o¹n th¼ng ng¾n nhÊt: AB = cm - HS nªu - L¾ng nghe LuyÖn viÕt bµi : GẤU LẤY MẬT I Môc tiªu: - Học sinh nghe viết từ “mựi mật chớn… bay vào” bài : Gấu lấy mật HS viết đúng, viết đẹp - Rèn kỹ viết cho học sinh - Chú ý tư ngồi viết và cách cầm bút cho học sinh - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ đẹp II §å dïng d¹y häc: - S¸ch gi¸o khoa TV1tËp Vë « li III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Giíi thiÖu bµi Bài Hoạt động 1; Hướng dẫn viết - GV viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa nêu quy trình viết Hoạt động học sinh L¾ng nghe - HS quan sát chữ mẫu (10) a Hướng dẫn viết bảng - Híng dÉn häc sinh viÕt c¸c tõ khã : mật,cây nghiến,luồng - Học sinh viết bảng - Nhận xét bài bạn - GV quan sát, sửa sai - GV nhận xét b Hướng dẫn viết vào - GV sửa t ngồi cho HS, cách cầm bút, để vở, cách tr×nh bµy bµi, sau dÊu chÊm ph¶i viÕt hoa - Học sinh viết bài vào viết đúng viết - GV đọc thong thả bài viết đẹp - HS cÇm bót ch× söa bµi cña m×nh - HS so¸t bµi - HS so¸t bµi - GV quan sát, uốn nắn, sửa sai cho học sinh Hoạt động 2; Chấm bài, nhận xét - Học sinh nộp -Gi¸o viªn chÊm bµi , nhËn xÐt Cñng cè dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc Thứ tư ngày 28 tháng 03 năm 2012 Môn: TẬP ĐỌC Bài: MỜI VÀO I.Mục tiêu: - Đọc trơn bài Đọc đúng các từ ngữ có tiếng vùng phương ngữ dễ phát âm sai Bước đầu biết nghỉ cuối dòng thơ, khổ thơ - Hiểu nội dung bài: Chủ nhà hiếu khách, niềm nở đón người bạn tốt đến chơi - Trả lời câu hỏi 1; 2(SGK) - Học thuộc lòng khổ thơ đầu bài thơ * GV tự chọn các từ ngữ dễ phát âm sai cho HS tập đọc đúng II Phương tiện dạy học : - Tranh minh họa bài học - Sách Tiếng Việt Tập 2, hộp đồ dùng học Tiếng Việt III Các phương pháp và kỹ thuật dạy học : - phương pháp trực quan diễn giải đàm thoại thực hành IV.Tiến trình dạy học: Hoạt động GV I.Ổn định: II Kiểm tra bài cũ : Đầm sen - Gọi HS đọc bài và trả lời các câu hỏi : + Lá sen có màu gì ? + Khi nở, hoa sen trông đẹp nào ? + Hương sen nào? - Nhận xét, ghi điểm Hoạt động HS - HS đọc bài (11) III Dạy bài : Giới thiệu bài : HD HS xem tranh và giới thiệu bài : Mời vào - GV ghi đề bài lên bảng Luyện đọc : a GV đọc mẫu: GV đọc mẫu bài đọc viết chữ in thường trên bảng lớp b Tìm tiếng, từ khó đọc: - GV treo bảng phụ giao việc cho tổ : + Tổ 1: Tìm từ có vần + Tổ 2: Tìm từ có vần ôc + Tổ :Tìm từ có vần iêng + Tổ 4: Tìm từ có vần oan? - GV dùng phấn màu gạch chân c Luyện đọc tiếng, từ : d Luyện đọc câu : - Hướng dẫn HS đọc dòng thơ đ Đọc lại câu : - Cho em thi đọc dòng e Luyện đọc đoạn : - Luyện đọc khổ thơ g Luyện đọc bài : h Tìm tiếng có vần cần ôn : -YC1/95:Tìm tiếng bài có vần: ong? -YC2/95:Tìm tiếng ngoài bài có vần ong, oong? i Luyện đọc tiếng dễ nhầm lẫn : - Cho HS luyện đọc: ong # ông bóng # bông hoa Tiết Luyện đọc SGK : a HS đọc bảng lớp ( tiết 1) b Luyện đọc SGK - Cho HS đọc nối tiếp khổ thơ - Luyện đọc theo hỏi đáp Tìm hiểu bài : HS đọc, GV nêu câu hỏi : - Những đã đến gõ cửa ngôi nhà ? - Gió chủ nhà mời vào để cùng làm gì ? + Bài thơ nói lên điều gì? Bài thơ cho thấy chủ nhà hiếu khách , niềm nở đón người bạn tốt đến chơi * GIẢI LAO - HS quan sát tranh và nghe GV giới thiệu bài - HS đọc đề bài - HS nhìn bảng, nghe GV đọc - HS tìm và trả lời + Nai, tai, ai, + cốc + kiễng chân + soạn sửa - Hs luyện đọc: gọi, nai, gạc, kiễng chân, soạn sửa, buồm thuyền - Cá nhân, ĐT - Đọc CN hết dòng này đến dòng khác - Luyện đọc nối tiếp khổ thơ - Cá nhân, ĐT - HS tìm, đọc các tiếng: trong, - Hs thi tìm và nêu tiếng ngoài bài - Cá nhân, ĐT - HS đọc bài tiết 1( CN, ĐT) - Đọc bài SGK/94 - HS đọc theo hỏi đáp - Cá nhân, ĐT - Thỏ, Nai, Gió - đón trăng, quạt mát, đẩy thuyền buồm, làm việc tốt - Hs hiểu nội dung bài thơ - HS múa hát tập thể (12) Hướng dẫn học thuộc lòng : - GV cho HS học thuộc lòng bài thơ hình - HS học thuộc lòng bài thơ thức xóa dần bài thơ Luyện nói : Nói vật mà em yêu thích - HS nói theo mẫu - GV yêu cầu HS nói theo mẫu - Cho HS nói tự vật mà em yêu thích - HS nói cá nhân - Nhận xét, tuyên dương - HS nói theo nhóm đôi IV Củng cố - Dặn dò : - Trò chơi : Thi đọc thuộc lòng bài thơ - Mỗi tổ cử đại diện thi đọc - Nhận xét tiết học thuộc lòng bài thơ - Bài sau : Chú công Môn: TOÁN Bài: LUYỆN TẬP I Mục tiêu : - Biết làm tính cộng (không nhớ) phạm vi 100; biết tính nhẩm vận dụng để cộng các số đo độ dài - Hs làm bài tập: 1,2,4/SGk II Phương tiện dạy học : - Bảng phụ, BC - Sách giáo khoa III Các phương pháp và kỹ thuật dạy học : - phương pháp trực quan diễn giải thực hành IV.Tiến trình dạy học: Hoạt động GV I.Ổn định: II Kiểm tra bài cũ : - Tính nhẩm : 25 + = 50 + = 87 + = 82 + = - GV nhận xét, ghi điểm III Bài : Giới thiệu bài : Hôm nay, chúng ta học bài Luyện tập trang 157 - Ghi đầu bài lên bảng Luyện tập : * Bài : SGK / 157 - Gọi HS đọc yêu cầu bài toán - Hướng dẫn HS làm bài - Chữa bài, nhận xét * Bài : SGK / 157 + GV gợi ý cho HS nhớ cách cộng các số Hoạt động HS - HS lên bảng, lớp làm BC - Cả lớp mở SGK trang 157 * Bài 1: Tính - HS lên bảng, lớp làm BC + Chú ý: Viết kết thẳng cột * Bài 2: Tính - Hs nêu lại cách cộng (13) đo độ dài - GV hướng dẫn HS làm bài - GV chú ý HS viết tên đơn vị cm sau kết - Chấm vở, nhận xét * Bài : SGK/157 - Gọi HS đọc bài toán - GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán và cách trình bày bài giải - GV chữa bài, nhận xét IV Củng cố, dặn dò : - Trò chơi : BT3/ 157 (HS khá, giỏi) GV yêu cầu HS thi nối đúng kết - Nhận xét, tuyên dương - Bài sau : Phép trừ phạm vi 100 (trừ không nhớ) 20 cm + 10 cm = 30 cm + lấy 20 cộng 10 30 viết kết 30 viết kèm cm vào sau số 30 - học sinh lên bảng làm cột – HS lớp làm vào * Bài 4: - HS đọc bài toán - HS lên bảng, lớp làm phiếu bài tập - đội thi nối Đội nào nối đúng , nhanh thì thắng - Gọi HS yếu đọc lại kết ĐẠO ĐỨC CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT (T2) I Mục tiêu: - Nêu ý nghĩa việc chào hỏi, tạm biệt - Biết chào hỏi, tạm biệt các tình cụ thể, quen thuộc hàng ngày - Có thái độ tôn trọng, lễ độ với người lớn tuổi; thân ái với bạn bè và em nhỏ -Biết nhắc nhở bạn bè thực chào hỏi, tạm biệt cách phù hợp II §å dïng : Vở Bài tập Đạo đức 1, Bảng phụ III Cỏc hoạt động dạy học : Hoạt động dạy II Kiểm tra(3’) + Khi học về, em chào người lớn nhà nào ? - Nhận xét, tuyên dương III Dạy bài : * Giới thiệu : Chào hỏi và tạm biệt ( T2) Hoạt động :(7’) Làm BT3/44 - GV treo bảng phụ Em chào hỏi nào các tình sau: a Gặp người quen bệnh viện ? b Em nhìn thấy bạn nhà hát, rạp chiếu bóng lúc biểu diễn ? - Gọi các nhóm lên trình bày Hoạt động học - HS trả lời - HS đọc đầu bài - HS thảo luận nhóm đôi : + nói lời chào + nói lời chào - Đại diện các nhóm lên trình bày (14) - Nhận xét, tuyên dương * Kết luận Hoạt động 2(10’) Đóng vai - yêu cầu các nhóm đóng vai theo các tình sau : + Tổ 1, 3: Tranh Tổ 2, : Tranh - Yêu cầu các nhóm trình bày - Nhận xét, tuyên dương - Liên hệ Hoạt động 3:(10’) Liên hệ +Khi gặp bạn, người thân, em làm gì? + Khi học, chơi, em làm gì ? + Vì em cần chào hỏi và tạm biệt ? - Nhận xét, tuyên dương IV Củng cố, dặn dò(5’) - Bài hát : “Chào ông, chào bà theo em” - Nhận xét tiết học Buổi chiều: TH to¸n - HS cùng kết luận - Cả lớp điền từ vào VBT/41 - Hs đóng vai theo nhóm - Đại diện các nhóm lên đóng vai - HS tự liên hệ - HS tự liên hệ : + chào hỏi + chào tạm biệt + thể người lịch - Cả lớp hát TiÕt I MỤC TIÊU : - Biết giải bài toán có phép trừ ; thực cộng , trừ ( không nhớ ) các số phạm vi 20 - Áp dụng làm tốt bài tập ë vë thùc hµnh * KNS : Rèn tính cẩn thận, kỹ tính toán II ĐỒ DÙNG DẠY HOC: - Vë thùc hµnh III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên 1.Giíi thiÖu bµi Hưíng dÉn häc sinh lµm bµi tËp ë thùc hµnh trang 72 Bµi 1: - Cho HS nªu yªu cÇu bµi - Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi - GV nhËn xÐt chung Bµi 2: - Cho HS nêu yªu cÇu bµi - Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi B à i 3: - Cho HS nêu yªu cÇu bµi - Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi B ài - HS đọc bài toán - Gäi H lªn b¶ng lµm bµi - §æi vë ch÷a bµi cña Cñng cè dÆn dß - Nhận xÐt tiết học Hoạt động học sinh - L¾ng nghe * H nêu y/c đề bài - H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë - H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn * H nêu y/c đề bài - H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë *2 HS lên bảng lµm - H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn *1H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë - H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn (15) T - H T ViÖt TiÕt I MỤC TIÊU : - Củng cố cách đọc và viết: vần oan - oat §iÒn ch÷ cã chøa s/x - Làm tốt bài tập ë vë thùc hµnh - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ đẹp II ĐỒ DÙNG DẠY HOC: S¸ch gi¸o khoa TV1tËp Vë thùc hµnh III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên 1.Giíi thiÖu bµi Hưíng dÉn HS lµm bµi tËp ë vë thùc hµnh trang 68 ; 69 Bài Điền vần, tiếng có vần oan - oat - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập -Yêu cầu HS lµm vµo thùc hµnh -Nhận xột kết luận đáp án đúng Bài §iÒn ch÷ : s/x - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập -Yêu cầu HS lµm vµo thùc hµnh -Nhận xột kết luận đáp án đúng Bài Viết: đức thích mứt dâu -Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë -Nh¾c HS nÐt nèi c¸c ch÷ -GV chÊm sè bµi nhËn xÐt Cñng cè dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc Hoạt động học sinh L¾ng nghe * Lớp làm vào HS nêu kết đã điền * Lớp làm vào HS nêu kết đã điền * HS viết vào Thứ năm ngày 29 tháng 03 năm 2012 Môn: CHÍNH TẢ Bài: MỜI VÀO I.Mục tiêu : - Nhìn sách bảng chép lại đúng khổ thơ 1, bài Mời vào khoảng 15 phút - Điền đúng vần ong hay oong; chữ ng hay ngh vào chỗ trống - Bài tập 2,3(SGK) II Phương tiện dạy học : - Bảng phụ viết nội dung bài chính tả - Vở bài tập Tiếng Việt tập III Các phương pháp và kỹ thuật dạy học : -phương pháp trực quan diễn giải đàm thoại thực hành IV.Tiến trình dạy học: Hoạt động GV I.Ổn định: II Kiểm tra bài cũ : Hoạt động HS (16) - en hay oen? đèn bàn, cửa xoèn - g hay gh ? tủ gỗ lim, đường gồ ghề, ghẹ III Dạy bài : Giới thiệu bài : GV giới thiệu bài - GV ghi đề bài lên bảng.: Mời vào Hướng dẫn HS nghe viết : - GV treo bảng phụ có ghi sẵn khổ thơ đầu bài Mời vào - GV đọc bài, nêu yêu cầu bài a/ Cho HS tìm và đọc tiếng khó : nếu, tai, xem, gạc -HD luyện viết các tiếng khó vào BC b/ HD viết bài - GV đọc dòng thơ học sinh nghe kết hợp nhìn bảng viết bài c/ HD chữa bài: - Hướng dẫn HS đổi chữa bài - GV sửa trên bảng lỗi phổ biến - GV chấm số vở, nhận xét * GIẢI LAO Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả : - GV treo bảng phụ : a Điền vần ong hay oong : - Cho HS đọc yêu cầu, HS lên bảng - Cho lớp sửa bài vào b Điền chữ ngh hay ng : - HS thi đua làm bài tập trên bảng lớp - Cho lớp sửa bài vào VBT - Cho HS đọc ghi nhớ.: Ngh : Ghép với các âm I, ê, e IV Củng cố - Dặn dò : - Tuyên dương HS viết đúng, đẹp - Nhận xét tiết học - Bài sau : Chuyện lớp - HS lên bảng, lớp làm BC - HS nghe GV giới thiệu bài - HS đọc bài - HS phát tiếng khó - HS luyện đọc , luyện viết bảng - HS nghe kết hợp nhìn bảng viết vào -HS đổi chữa bài, gạch chân chữ viết sai, sửa bên lềvở - HS tự ghi số lỗi lề - HS múa, hát tập thể - HS nêu yêu cầu, 1HS lên bảng - Cả lớp sửa bài vào - HS thi đua làm bài tập trên bảng lớp - Cả lớp sửa bài vào - HS đọc ghi nhớ Môn: KỂ CHUYỆN Bài: NIỀM VUI BẤT NGỜ I.Mục tiêu: - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý tranh (17) - Hiểu nội dung câu chuyện: Bác Hồ yêu thiếu nhi và thiếu nhi yêu quý Bác Hồ * HS giỏi kể toàn câu chuyện theo tranh II Phương tiện dạy học : - Tranh minh họa câu chuyện Niềm vui bất ngờ III Các phương pháp và kỹ thuật dạy học : -phương pháp trực quan diễn giải đàm thoại thục hành IV.Tiến trình dạy học: Hoạt động GV I.Ổn định: II Kiểm tra bài cũ : - GV yêu cầu HS kể lại truyện : Bông hoa cúc trắng Giới thiệu bài : Giới thiệu Ghi đề bài GV kể chuyện : - GV kể lần - GV kể lần (kết hợp tranh minh họa) Hướng dẫn HS kể đoạn chuyện theo tranh : - Tranh 1: Các bạn nhỏ xin cô giáo điều gì qua Phủ Chủ Tịch ? - Tranh 2: Chuyện gì diễn sau đó ? - Tranh 3: Bác Hồ trò chuyện với bạn nhỏ ? - Tranh 4: Cuộc chia tay diễn nào ? * GIẢI LAO Hướng dẫn HS kể toàn truyện : - GV yêu cầu HS kể lại toàn câu chuyện - Cho các nhóm thi kể chuyện - Nhận xét, tuyên dương Tìm hiểu ý nghĩa truyện : - GV nêu câu hỏi : + Câu chuyện này cho em biết điều gì ? + Em thích nhân vật nào truyện ? Vì ? - Nhận xét, tuyên dương III Củng cố - Dặn dò : - Cho vài em xung phong kể lại câu chuyện - Nhận xét, tuyên dương - Dặn dò : Về nhà các em tập kể lại nhiều lần Hoạt động HS - 4HS kể theo nội dung tranh - HS nghe GV giới thiệu bài, đọc đề bài - HS nghe GV kể - HS quan sát tranh và nghe GV kể - HS nhìn tranh, dựa vào các câu hỏi gợi ý kể lại đoạn câu chuyện - HS múa, hát tập thể - HS kể lại câu chuyện - Các nhóm thi kể chuyện - HS trả lời + Bác Hồ yêu thiếu nhi, thiếu nhi yêu Bác Hồ - Vài em xung phong kể lại câu chuyện (18) - Bài sau : Sói và Sóc Môn: TOÁN Bài: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 (TRỪ KHÔNG NHỚ) I Mục tiêu : - Biết đặt tính và làm tính trừ (không nhớ) số có hai chữ số; biết giải toán có phép trừ số có hai chữ số - Hs làm bài 1,2,3/ SGK II Phương tiện dạy học : - Các bó, bó chục que tính và số que tính rời - Bộ đồ dùng học toán III Các phương pháp và kỹ thuật dạy học : - phương pháp trực quan diễn giải thực hành IV.Tiến trình dạy học: Hoạt động GV I.Ổn định: II Kiểm tra bài cũ : - Đặt tính tính : 35 + 64 55 + 21 - Nhận xét, tuyên dương III Bài : 1.Giới thiệu cách làm tính trừ (không nhớ) dạng 57 – 23: - GV yêu cầu HS lấy 57 que tính - GV thể bảng : Có bó chục, viết cột chục; có que tính rời, viết cột đơn vị - Cho HS tách bó và que tính rời - GV thể bảng : Viết cột chục 5; viết cột đơn vị, - Số que tính còn lại gồm bó chục và que tính, viết cột chục và cột đơn vị - GV hướng dẫn cách đặt tính : + Viết 57 viết 23 cho chục thẳng cột với chục, đơn vị thẳng cột với đơn vị + Viết dấu + Kẻ vạch ngang hai số đó - Hướng dẫn cách tính : Tính từ phải sang trái 57 trừ 4, viết trừ 3, viết Hoạt động HS - HS lên bảng, lớp làm vào BC - HS thao tác trên que tính - HS lấy 57 que tính và sử dụng các bó que tính để nhận biết 57 có chục và đơn vị - HS tánh 23 que tính và sử dụng các bó que tính để nhận biết 23 có chục và đơn vị - HS quan sát - HS quan sát - HS quan sát (19) 23 34 57 trừ 23 34 (57 - 23 = 34) * GIẢI LAO Thực hành : * Bài (SGK/158): - Yêu cầu HS làm bài - Chữa bài, nhận xét * Bài 2: ( SGK/ 158) - Yêu cầu học sinh đọc đề bài, nêu cách thực - GV hướng dẫn làm bài bắng cách dùng bảng chọn phương án Đ, S * Bài (SGK/158) - Yêu cầu HS đọc bài toán - Bài toán cho biết gì ? - HS múa, hát tập thể a Tính: HS lên bảng, lớp làm BC b Đặt tính tính: - HS lên bảng, lớp làm BC * Bài 2: - HS dùng bảng chọn phương án đúng đưa bảng ( Đ) sai đưa bảng ( S) - Nhận xét kết quả, tuyên dương theo dãy bàn * Bài 3: - HS đọc bài toán - Quyển sách Lan có 64 trang, Lan đọc 24 trang - Bài toán hỏi gì ? - Lan còn phải đọc bao nhiêu trang thì hết sách - Muốn biết Lan còn phải đọc bao nhiêu - phép cộng trang thì hết sách ta làm phép tình gì ? - HS lên bảng, lớp làm - GV hướng dẫn HS làm bài - Chữa bài, nhận xét IV Củng cố, dặn dò : - Em vừa học toán bài gì? - HS nêu - HS nêu cách đặt và thực phép tính - Nhận xét tiết học - Bài sau : Phép trừ phạm vi 100 (trừ không nhớ) (20) Thứ sáu ngày 30 tháng 03 năm 2012 Môn: TẬP ĐỌC Bài: CHÚ CÔNG I.Mục tiêu : - Đọc trơn bài Đọc đúng các từ ngữ: nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh; Bước đầu biết nghỉ chỗ có dấu câu - Hiểu nội dung bài: Đặc điểm đuôi công lúc bé và vẽ đẹp lông công trưởng thành - Trả lời câu hỏi 1; 2(SGK) II Phương tiện dạy học : - Tranh minh họa bài học - Sách Tiếng Việt Tập 2, hộp đồ dùng học Tiếng Việt III Các phương pháp và kỹ thuật dạy học : - phương pháp trực quan diễn giải đàm thoại thục hành IV.Tiến trình dạy học: Hoạt động GV I.Ổn định: II Kiểm tra bài cũ : Mời vào - Gọi HS đọc bài và TL các câu hỏi sau : + Những đã đến gõ cửa ngôi nhà ? + Gió chủ nhà mời vào để cùng làm gì ? - Nhận xét, ghi điểm III Dạy bài : Giới thiệu bài : HD HS xem tranh và giới thiệu bài : Chú công Luyện đọc : a GV đọc mẫu: GV đọc mẫu bài đọc viết chữ in thường trên bảng lớp b Tìm tiếng, từ khó đọc: - GV treo bảng phụ giao việc cho tổ : + Tổ 1: Tìm từ có vần ach + Tổ 2: Tìm từ có vần at + Tổ :Tìm từ có vần anh + Tổ 4: Tìm từ có vần ưc? - HS trả lời, GV dùng phấn màu gạch chân c Luyện đọc tiếng, từ : d Luyện đọc câu : - Yêu cầu học sinh nêu bài có câu? - Hướng dẫn HS đọc câu Hoạt động HS - HS đọc bài - HS quan sát tranh và nghe GV giới thiệu bài - HS đọc đề bài - HS nhìn bảng, nghe GV đọc - HS tìm và trả lời + nâu gạch + rẻ quạt + thành, óng ánh, xanh thẫm, lóng lánh + rực rỡ - HS luyện đọc: gạch, xòe , rẻ quạt, xanh thẫm, lóng lánh - Cá nhân, ĐT - HS nêu bài có câu - Đọc cá nhân hết câu này đến câu (21) - GV đọc mẫu câu dài : “Mỗi lông khác màu sắc”, Mỗi lông đuôi óng ánh màu - HD HS ngắt gặp dấu phẩy xanh sẫm,/ tô điểm đốm tròn đủ màu sắc *GIẢI LAO - HS múa, hát tập thể g Luyện đọc đoạn : GV chia đoạn - Hs đọc nối tiếp câu - Đoạn : “Lúc rẻ quạt” - HS đọc nối tiếp đoạn - Đoạn : “Sau hai lóng lánh” h Luyện đọc bài : - Cá nhân, ĐT i Tìm tiếng có vần cần ôn : -YC1/97:Tìm tiếng bài có vần:oc? - HS tìm, đọc các tiếng đó -YC2/71:Tìm tiếng ngoài bài có vần oc, ooc ? k.luyện đọc tiếng dễ nhầm lẫn : - Cho HS luyện đọc: oc # ôc - Cá nhân, ĐT cóc # cốc l Nói câu chứa tiếng có vần vừa ôn : - HS xem tranh xẽ, nói câu mẫu: - HD xem tranh vẽ , yêu cầu HS nói câu mẫu Con cóc là cậu ông trời - Cho các tổ thi nói câu chứa tiếng có vần cần + Tìm tiếng có vần ôn ( cóc) ôn : oc, ooc Bé mặc quần sooc + Tìm tiếng có vần ôn ( sooc) - Nhận xét, tuyên dương - Các tổ thi nói câu chứa tiếng có vần cần ôn : oc, ooc Tiết Luyện đọc SGK : a HS đọc bảng lớp( bài tiết 1) b Luyện đọc SGK - Cho HS đọc nối tiếp câu, đoạn, bài - Đọc bài SGK/97 Tìm hiểu bài : HS đọc đoạn, GV nêu câu hỏi : - HS đọc và trả lời câu hỏi - Đ1 : Lúc chào đời, lông chú công - màu nâu gạch xòe cái đuôi nhỏ màu gì ? Chú đã biết làm động tác gì ? xíu thành hình rẻ quạt - Đ2 : Sau hai, ba năm đuôi công trống đẹp - thứ xiêm áo rực rỡ nào ? + Bài văn nêu lên điều gì? Bài văn nêu đặc điểm đuôi công lúc bé, - HS hiểu nội dung bài văn và vẻ đẹp lông công trưởng thành * GIẢI LAO - HS múa hát tập thể .5 Luyện nói : Hát bài hát công - GV yêu cầu HS thi tìm và hát bài hát - HS thi hát theo tổ công - Nhận xét, tuyên dương IV Củng cố - Dặn dò : (22) - Gọi HS đọc bài và TL các câu hỏi trên - Nhận xét tiết học - Bài sau : Chuyện lớp - HS đọc và trả lời Môn: TN-XH Bài: NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CON VẬT I Mục tiêu : - Kể tên và số loài cây và vật - Nêu điểm giống(hoặc khác) số cây số vật II Phương tiện dạy học : - Các tranh minh họa bài học SGK III Các phương pháp và kỹ thuật dạy học : - phương pháp trực quan diễn giải thực hành IV.Tiến trình dạy học: (23) Hoạt động GV I.Ổn định: II Kiểm tra bài cũ : - Muỗi thường sống đâu ? - Người ta diệt muỗi cách nào ? - GV nhận xét III Bài : Giới thiệu bài : - Giới thiệu bài : Nhận biết cây cối và vật - Ghi đầu bài lên bảng Các hoạt động : a Hoạt động : Quan sát mẫu vật, tranh ảnh - GV chia lớp thành nhóm, yêu cầu các nhóm trình bày các mẫu vật các em mang đến lớp - GV phát cho nhóm tờ giấy khổ to và băng dính; yêu cầu các nhóm dán các tranh ảnh động vật , thực vật vào tờ giấy - Yêu cầu các nhóm trình bày : Chỉ và nói tên cây, mà nhóm đã sưu tầm với bạn - Nhận xét, tuyên dương * Kết luận : Có nhiều loại cây : cây rau, cây hoa, cây gỗ, Các loại cây khác hình dáng, kích thước, Nhưng Hoạt động HS - 2HS trả lời - HS đọc đầu bài - HS bày các mẫu vật các em mang đến lớp - Các nhóm dán các tranh ảnh động vật , thực vật vào tờ giấy - Đại diện các nhóm trình bày - HS cùng kết luận (24) Buæi chiÒu TH to¸n TiÕt I Môc tiªu: - Biết đặt tính và làm tính trừ(không nhớ) số có hai chữ số ; biết giải toán có phép trừ số có hai chữ số - Áp dụng làm tốt bài tập ë vë thùc hµnh II §å dïng d¹y häc: - Vë thùc hµnh III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên 1.Giíi thiÖu bµi Hưíng dÉn häc sinh lµm bµi tËp ë thùc hµnh trang 80,81 Bµi - Cho HS nªu yªu cÇu bµi - Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi - GV nhËn xÐt chung Bµi - Cho HS nêu yªu cÇu bµi - Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi B ài - Cho HS nêu yªu cÇu bµi - Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi B ài - HS đọc bài toán - Gäi H lªn b¶ng lµm bµi - §æi vë ch÷a bµi cña Bài Đố vui Cñng cè dÆn dß - Nhận xÐt tiết học G§ - bD tiÕng viÖt Hoạt động học sinh - L¾ng nghe * H nêu y/c đề bài - H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë - H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn * H nêu y/c đề bài - H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë *2 HS lên bảng lµm - H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn *1H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë - H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn *1H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë - H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn Luyện đọc : Mời vào I MỤC TIÊU : - HS đọc trơn toàn bài Phát âm đúng các tiếng từ ngữ khó : lu«n lu«n ; c¸i h«n ; ngoan - Ôn vần ong,oong - Tìm tiếng , nói câu chứa tiếng có vần : ong,oong II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Giíi thiÖu bµi Luyện đọc bài: cái bống - Gọi em đọc lại toàn bài - em khá đọc toàn bài SGK - GV sửa cho học sinh - Lắng nghe – nhận xét a) Luyện đọc tiếng , từ - Luyện đọc tiếng , từ khó: lu«n lu«n ; c¸i h«n ; - Tìm tiếng khó đọc – nhận xét ngoan - Nhận xét b) Luyện đọc câu : - Nối tiếp đọc câu - Cho học sinh đọc câu - Nhận xét - Nhận xét c)Ôn lại các vần : ong,oong - H nêu - Cho HS nêu tiếng , từ có vần ong,oong - Nhận xét - Nhận xét d) Luyện đọc toàn bài - Đọc diễn cảm bài - Gọi HS thi đọc diễn cảm toàn bài - Nhận xét Luyện tập : (25) - Cho HS thi tìm tiếng , nói câu chứa tiếng có vần : ong,oong - Cho HS nêu lại nội dung bài - Hướng dẫn học sinh làm bài tập BTTV Cñng cè - DÆn dß - Nhận xét học -Thi tìm tiếng , nói câu chứa tiếng có vần : ong,oong -Vài em nhắc lại nội dung bài - Lần lượt nêu yêu cầu bài – thực vào bài tập Tiếng Việt THỦ CÔNG CẮT, DÁN HÌNH TAM GIÁC (T2) I Mục tiêu : - Biết cách kẻ, cắt, dán hình tam giác - Kẻ cắt, dán hình tam giác.,Đường cắt tương đối thẳng Hình dán tương đối phẳng - HS khéo tay: Kẻ, cắt , dán hình tam giác Đường cắt thẳng Hình dán phẳng - Có thể kẽ cắt dán thêm hình tam giác có kích thước khác II §å dïng : - GV : Bài mẫu, giấy màu - HS : Giấy màu, hồ, bút chì, kéo, thực hành thủ công III Cỏc hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra - Nhận xét bài trước, kiểm tra đồ dùng - HS để đồ dùng lên bàn Dạy bài : Giới thiệu bài : GV cho HS xem lại bài mẫu và giới thiệu bài.: Cắt, dán hình tam - HS quan sát mẫu giác Hướng dẫn HS thực hành : Thực hành : - HS vừa trình bày vừa làm động tác - GV yêu cầu HS chọn giấy màu tùy thích Cả lớp theo dõi, nhận xét - HS kẻ, cắt, dán hình tam giác - GV theo dõi, hướng dẫn HS - Yêu cầu các em xếp hình cho cân đối - HS chọn giấy màu trước dán - HS thực hành - Chấm bài, nhận xét - HS hoàn thành sản phẩm Nhận xét, dặn dò : - Trưng bày sản phẩm - Nhận xét tiết học - Bài sau :Cắt, dán hàng rào đơn giản (T1) (26) sinh ho¹t tËp thÓ: sinh ho¹t líp I Môc tiªu: - Đánh giá các hoạt động tuần, đề kế hoạch tuần tới - HS biết nhận mặt mạnh và mặt chưa mạnh tuần để có hướng phấn đấu tuần tới; có ý thức nhận xét, phê bình giúp đỡ cùng tiến - Giáo dục học sinh ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể II lªn líp : Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh 1.Ổn định tổ chức * Yêu cầu lớp hát bài các em thích * Hát đồng 2.Nhaän xeùt chung tuaàn qua * Đánh giá công tác tuần 29 -Yêu cầu lớp trưởng báo cáo tình hình chung lớp - Lớp trưởng báo cáo - Nhận xét đánh giá chung hoạt động tuần 29 Khen em có tinh thần học tập tốt và em có cố gắng đáng kể đồng thời nhắc nhở em còn vi phaïm - Nghe , ruùt kinh nghieäm cho tuaàn sau 3.Kế hoạch tuần 30 - Thi đua học tốt các tổ với -Tiếp tục thi đua chăm sóc cây và hoa theo khu vực quy ñònh 4.Cuûng coá - daën doø -Nhaän xeùt tieát hoïc * Cả lớp theo dõi bổ sung ý kiến xây dựng kế hoạch tuần 30 (27)
- Xem thêm -

Xem thêm: tuan 19 lop 1, tuan 19 lop 1