De KSCL dau nam Hoa 9

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:53

Dùng thể tích khí hiđro này để khử 32g sắt (III) oxit.[r] (1)Phòng GD & ĐT Như Xuân KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Trường THCS Yên Cát Mơn:Hóa học - Lớp 9 Năm học 2012 – 2013 Thời gian làm bài:45 phút Họ tên: ……… ……… Lớp: 9… Câu 1: (1,5 đ) Hãy cho biết cơng thức hố học sau, cơng thức đúng? công thức sai? sửa lại công thức sai: CaO2; BaCl2; FeSO4; Al(NO3)2 Câu 2: (2 đ) Lập phương trình hố học phản ứng có sơ đồ sau: a Al + O2  Al2O3 b Ba + H2O  Ba(OH)2 + H2 c Fe(OH)2 + H2O + O2  Fe(OH)3 d C3H8O + O2  CO2 + H2O Câu 3: (3,5 đ) a Tính thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố có H2SO4? b Lập cơng thức hố học hợp chất A biết A chứa 50% S 50% O tỷ khối A H2 32 c Cho hỗn hợp A gồm: 5,6 lít khí N2 8,96 lít khí SO2 đktc Tính thành phần phần trăm khối lượng chất có hỗn hợp A? (Cho: H = 1; S = 32; O = 16; N = 14) Câu 4: (3 đ): a/ Cho 19,5g kẽm tác dụng hết với axit Clohidric HCl Tính thể tích khí hiđro sinh đktc? b/ Dùng thể tích khí hiđro để khử 32g sắt (III) oxit Tính khối lượng sắt thu CHỮ KÝ NGƯỜI XEM THI Giám thị số 1 ……… Giám thị số 2 ………
- Xem thêm -

Xem thêm: De KSCL dau nam Hoa 9, De KSCL dau nam Hoa 9