LOP 1 TUAN 33 CKTKN

23 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:25

Theo Ng« Qu©n MiÖn * Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trớc phơng án trả lời đúng nhất: 1... Trong các từ sau từ nào viết đúng chính tả 1 điểm A: Cæ kÝnh B: Kæ kÝnh C: Cæ [r] (1)TuÇn 33: TiÕt 1: TiÕt 2+3: Thø hai ngµy 10 th¸ng n¨m 2010 H§TT Chµo cê: TËp trung toµn trêng -*** -Tập đọc C©y bµng I Môc tiªu - HS đọc đúng các từ ngữ: Sừng sững, khẳng khiu, trụi lá, chi chít, Biết ngắt nghỉ h¬i sau dÊu phÈy ¤n vÇn: oang, oac - HS hiểu: Cây bàng thân thiết với các trờng học, Cây bàng mùa có đặc điểm riêng: Mùa đông cây trơ trụi lá, khẳng khiu; mùa xuân lộc non xanh mơn mën; mïa hÌ t¸n l¸ xanh um, mïa thu qu¶ chÝn vµng - Thấy đợc cảnh đẹp cây bàng thay đổi mùa II §å dïng d¹y häc - Tranh s¸ch gi¸o khoa III Các hoạt động dạy và học TiÕt KiÓm tra bµi cò - §äc bµi: Sau c¬n ma - Sau ma cảnh vật thay đổi nh nµo? Bµi míi a Giíi thiÖu bµi: b Hớng dẫn luyện đọc * §äc mÉu - GV đọc toàn bài * HS luyện đọc - Luyện đọc tiếng, từ ngữ - Luyện đọc câu - Luyện đọc đoạn, bài NhËn xÐt c ¤n vÇn: oang, oac - T×m tiÕng bµi cã vÇn oang, oac - Thi nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oang, oac - NhËn xÐt giê häc em Theo dâi - HS đọc: Sừng sững, khẳng khiu trụi l¸, chi chÝt - HS đọc nối tiếp câu - §äc ®o¹n 1: - em - §äc ®o¹n 2: em - - em đọc bài - Thi đọc các tổ - Lớp đọc đồng - Khoang thuyÒn, tuÒnh toµng, kho¸c l¸c, huÕch ho¸c - MÑ më toang cöa sæ - C¸nh cöa hë huÕch ho¸c TiÕt d T×m hiÕu bµi vµ luyÖn nãi * Tìm hiểu bài kết hợp luyện đọc - Vào mùa đông cây bàng thay đổi nh - HS đọc đoạn 1: nhiều em - §äc tiÕp ®o¹n 2: - em - C©y bµng kh¼ng khiu, trôi l¸ (2) thÕ nµo? - Vào mùa xuân cây bàng thay đổi nh thÕ nµo? - Vào mùa hè cây bàng có đặc điểm gì? - Mùa thu cây bàng có đặc điểm gì? * LuyÖn nãi - KÓ nh÷ng c©y trång ë s©n trêng NhËn xÐt kÕt luËn Cñng cè, dÆn dß - HÖ thèng bµi - NhËn xÐt giê häc - §äc l¹i bµi ë nhµ - C©y bµng cµnh trªn, cµnh díi chi chÝt nh÷ng léc non - T¸n l¸ xanh um che m¸t mét kho¶ng s©n - Tõng chïm qu¶ chÝn vµng kÏ l¸ - HS th¶o luËn theo cÆp, nhãm, c¸ nh©n - C¸c nhãm tr×nh bÇy tríc líp - Dùa theo bøc ¶nh kÓ nh÷ng c©y thêng trång ë s©n trêng -*** -MÜ thuËt GV bé m«n d¹y -*** TiÕt 5: Đạo đức Dành cho địa phơng VÖ sinh m«i trêng, phßng chèng dÞch cóm A/H5N1 I Mục đích, yêu cầu - HS hiểu và thực tốt việc phòng chống dịch cúm A/H5N1 gia đình, địa phơng, nơi em ở, học tập - Thùc hµnh vÖ sinh trêng líp, nhµ ë s¹ch gän TiÕt 4: II Lªn líp Giíi thiÖu bµi Ph©n tÝch nguyªn nh©n g©y bÖnh Do ¨n uèng kh«ng vÖ sinh, kh«ng râ nguån gèc gia cÇm GiÕt mæ bõa b·i kh«ng cã khÈu trang, bao tay C¸ch phßng - N¬i cã dÞch bÖnh lan truyÒn nhiÒu ta ph¶i ng¨n chÆn b»ng c¸ch nµo - N¬i cha bÞ dÞch ta ph¶i lµm g×? - Khi ¨n thøc ¨n gia cÇm ta chó ý ®iÒu g×? Liªn hÖ thùc tÕ gia đình, trờng lớp em phải làm gì? Cñng cè, dÆn dß - NhËn xÐt giê häc - DÆn dß gi÷ vÖ sinh n¬i ë, n¬i c«ng HS l¾ng nghe HS nghe - Tiªu hñy gµ, vÞt chim b»ng c¸ch: §µo hố sâu, tẩm săng đốt, rắc vôi … Tiªm phßng, nu«i thµnh khu vùc riªng - HiÓu râ nguån gèc, nÊu chÝn - VÖ sinh s¹ch sÏ (3) céng -*** -Thø ba ngµy 11 th¸ng n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa U, ¦, V I Mục đích, yêu cầu - HS tô đợc chữ hoa U, Ư,V Viết đợc chữ thờng, cỡ vừa, đúng mẫu chữ, nét, c¸c vÇn oang, oac, tõ ng÷: kho¶ng trêi, ¸o kho¸c - Rèn viết đúng, - Thờng xuyên rèn chữ viết đúng, đẹp II §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n ch÷, tõ ng÷ III Các hoạt động dạy và học Tæ chøc líp KiÓm tra bµi cò Bµi tËp B Bµi míi a Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp b Híng dÉn t« ch÷ hoa Giíi thiÖu mÉu ch÷ u, NhËn xÐt cÊu t¹o quy tr×nh: H¸t - Ch÷ U gåm nÐt mãc hai ®Çu, nÐt mãc ngîc ¦ kh¸c dÊu phô HS viÕt b¶ng So s¸nh U vµ ¦ GV viÕt mÉu c Híng dÉn viÕt vÇn, tõ ng÷ øng dông HS đọc lại vần, từ ngữ GV treo b¶ng phô HS viÕt b¶ng Nªu c¸ch viÕt c¸c ch÷ d Híng dÉn tËp t«, tËp viÕt Híng dÉn c¸ch tr×nh bÇy HS viÕt vµo vë GV uèn n¾n t thÕ, ChÊm mét sè bµi Tæng kÕt, dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn viÕt phÇn B *** TiÕt 2: ChÝnh t¶ C©y bµng I Môc tiªu - HS chÐp l¹i chÝnh x¸c ®o¹n cuèi bµi C©y bµng Điền đúng vần oang - oan g hay gh - Rèn viết đúng chính tả (4) - Yêu thích chữ viết đẹp II §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp s½n néi dung III Các hoạt động dạy và học KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng NhËn xÐt Bµi míi a Giíi thiÖu bµi: b Híng dÉn tËp chÐp GV treo b¶ng phô HD chÐp bµi Uèn n¾n c¸ch ngåi viÕt, cÇm bót GV đọc lại bài tập chép ChÊm mét sè bµi c Bµi tËp Bµi 1: §iÒn vÇn oang - oac Tra, tiÕng chim, bãng r©m HS đọc đoạn chép T×m ch÷ khã viÕt: môc HS viÕt b¶ng con: léc non, kÏ l¸ HS chÐp bµi vµo vë So¸t lçi HS đọc yêu cầu làm vào Cöa sæ më toang Bè mÆc ¸o kho¸c Gà trống, chơi đàn ghi ta Bµi 2: §iÒn ch÷ g hay gh Khi nµo viÕt g? Khi nµo viÕt gh? - Gh ®i víi i, ª, e Cñng cè, dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn viÕt l¹i bµi ë nhµ *** -TiÕt 3: Tù nhiªn x· héi Trêi n¾ng, trêi rÐt I Mục đích, yêu cầu - Gióp häc sinh biÕt: NhËn biÕt trêi nãng hay trêi rÐt - Biết sử dụng vốn riêng mình để mô tả cảm giác trời nóng trời rét - Cã ý thøc ¨n mÆc phï hîp víi thêi tiÕt II §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III Các hoạt động dạy và học Tæ chøc líp Bµi cò: Khi trêi cã giã c©y cèi ntn? - NhËn xÐt Bµi míi a Giíi thiÖu bµi b Hoạt động 1: 1- em nªu HS thùc hµnh theo nhãm (5) - HS nhËn biÕt c¸c tranh, ¶nh, m« t¶, c¶nh trêi nãng, trêi rÐt Bíc 1: HS su tÇm tranh ¶nh vÒ trêi nãng, trêi rÐt Bíc 2: Nªu c¶m gi¸c trêi rÐt, trêi nãng - HS nªu c¸c dÊu hiÖu vÒ trêi nãng, trêi rÐt võa nãi võa chØ vµo tranh ¶nh - HS trng bÇy tranh, ¶nh theo thêi tiÕt, trêi nãng, trêi rÐt tr×nh bÇy tríc líp - Trêi nãng: Trong ngêi c¶m thÊy bøc bèi nhiÒu må h«i - Trêi rÐt: Ch©n tay tª cãng, ngêi run lªn, da sên gai èc Ta mÆc nhiÒu ¸o Êm c Hoạt động 2: Trß ch¬i trêi nãng, trêi rÐt HS trả lời các câu hỏi sách giáo khoa để cñng cè bµi - HS tr¶ lêi - GV nªu c©u hái - NhËn xÐt kÕt luËn Cñng cè dÆn dß - HÖ thèng bµi - NhËn xÐt giê häc - Gi÷ søc kháe , mÆc theo thêi tiÕt TiÕt 4: To¸n Ôn tập các số đến 10( T2) I Môc tiªu - Gióp HS cñng cè vÕ b¶ng céng ph¹m vi 10 - Thùc hµnh c¸c phÐp tÝnh céng, trõ ph¹m vi 10 - GD yªu thÝch häc to¸n II §å dïng d¹y häc - b¶ng phô bµi 1, III Các hoạt động dạy và học Tæ chøc líp Bµi cò - KT vë BT cña HS HS më vë BT Bµi míi a Giíi thiÖu bµi b HD lµm bµi tËp Bµi 1: Nªu yªu cÇu cña bµi HS lµm vµo s¸ch em nªu phÐp tÝnh em nªu kÕt qña, nèi tiÕp Bµi 2: TÝnh - Nªu yªu cÇu, nªu kÕt qu¶ Cñng cè tÝnh chÊt cña phÐp céng a.6 + = 2+6=8 b + + = 10 C¸ch tÝnh nhÈm (6) Bµi 3: ViÕt sè thÝch hîp Dùa vµo b¶ng céng, trõ mçi quan hÖ gi÷a phÐp céng, trõ 5+3+1=9 - Nªu yªu cÇu( lªn b¶ng lµm bµi) 3+…=7 … + = 10 8+…=9 - HS nªu yªu cÇu, lªn b¶ng nèi Bµi 4: Nèi c¸c ®iÓm a Mét h×nh vu«ng b Mét h×nh vu«ng vµ hai h×nh tam gi¸c NhËn xÐt, ch÷a Nªu c¸ch kh¸c Cñng cè dÆn dß - HÖ thèng bµi - NhËn xÐt giê häc - HD lµm vë BT ë nhµ *** TiÕt 5: ¢m nh¹c GV bé m«n d¹y *** - TiÕt 1+2: Thø t ngµy 12 th¸ng n¨m 2010 Tập đọc §i häc I Mục đích, yêu cầu - HS đọc trơn bài: "Đi học" đọc đúng các từ ngữ, lên nơng, tới lớp, hơng rừng, nớc suối, Luyện nghỉ hết dòng, khổ thơ ¤n vÇn, t×m tiÕng bµi cã vÇn ¨ng, ¨n - HS hiểu: Bạn nhỏ tự đến trờng mình, không có mẹ dắt tay Đờng từ nhà đến trờng đẹp, bạn yêu mái trờng xinh tơi có cô giáo bạn hát hay - Yªu quý trêng líp II §å dïng d¹y häc Tranh minh häa SGK III Các hoạt động dạy và học TiÕt 1 Tæ chøc líp (7) KiÓm tra bµi cò §äc bµi: em §Æc ®iÓm c©y bµng mïa xu©n nh thÕ nµo? Bµi míi a Giíi thiÖu bµi: b Hớng dẫn luyện đọc * §äc mÉu GV đọc giọng nhẹ nhàng, nhí nhảnh * HS luyện đọc Luyện đọc tiếng, từ ngữ Luyện đọc câu Luyện đọc đoạn, bài c ¤n vÇn T×m tiÕng bµi cã vÇn ¨ng T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn ¨ng, ¨n - NhËn xÐt HS đọc: lên nơng, tới lớp, hơng rừng, nớc suối GhÐp ch÷: H¬ng rõng HS đọc nối tiếp dòng thơ §äc nèi tiÕp c¸c khæ th¬, mçi khæ th¬: - em §äc c¶ bµi: - em Lớp đọc đồng LÆng, v¾ng, n¾ng B¨n kho¨n, b¾n sóng B¨ng gi¸, gi¨ng hµng, c¨ng th¼ng TiÕt d T×m hiÓu bµi – luyÖn nãi * Tìm hiểu bài kết hợp luyện đọc H«m em tíi líp cïng ai? Trêng cña em n»m ë ®©u? Đờng đến trờng có gì đẹp? * LuyÖn nãi: T×m nh÷ng c©u th¬ øng víi mçi bøc tranh §äc khæ th¬ 1: em Em tíi líp mét m×nh §äc khæ th¬ 2: em N»m gi÷a rõng c©y §äc khæ th¬ 3: em Cã h¬ng th¬m cña hoa rõng, cã níc suèi trong, cã c©y cä xße « che n¾ng HS thi ®ua nãi: Tranh 1: Trêng cña em rõng c©y Tranh 2: C« gi¸o em rÊt hay Tranh 3: H¬ng rõng thÇm th× Tranh 4: Cä xße « em ®i Cñng cè, dÆn dß HÖ thèng bµi H¸t bµi: §i häc: HD HS tù häc ë nhµ TiÕt 3: I Môc tiªu *** To¸n Ôn tập các số đến 10( T3) (8) - Gióp häc sinh cñng cè vÒ cÊu t¹o c¸c sè ph¹m vi 10, céng trõ c¸c sè phạm vi 10 Giải toán có lời văn, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trớc - Nêu đợc cấu tạo số, biết đặt tính và tổng hợp các phép tính cộng trừ phạm vi 10 Biết trình bầy bài toán có lời văn, vẽ đợc đoạn thẳng có độ dài cho trớc II §å dïng d¹y häc - B¶ng phô III Các hoạt động dạy và học Tæ chøc líp H¸t KiÓm tra bµi cò Bµi míi a Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp b HD lµm bµi tËp - HD lµm bµi - Gäi HS nªu yªu cÇu Bµi 1: ViÕt sè Nªu yªu cÇu, lµm vµo s¸ch Cñng cè vÒ cÊu t¹o c¸c sè 2=1+1 3=2+1 HS thi nªu HS nªu yªu cÇu: Lµm vµo s¸ch: Bµi 2: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng +3 Lµm nh thÕ nµo? em lªn b¶ng Bµi 3: HS tãm t¾t vµ gi¶i vµo vë Lan gÊp: 10 c¸i thuyÒn Gi¶i Cho em: c¸i thuyÒn Lan cßn l¹i sè thuyÒn lµ: Cßn : ? … c¸i thuyÒn 10 – = (c¸i thuyÒn) §/S: c¸i thuyÒn Bµi 4: Nªu c¸c bíc vÏ HS tù vÏ ®o¹n th¼ng MN Có độ dài 10 cm HS nªu c¸chc vÏ: em lªn b¶ng vÏ nhËn xÐt Cñng cè, dÆn dß HÖ thèng bµi NhËn xÐt giê häc HD lµm vë BT *** -TiÕt 4: ThÓ dôc: GV bé m«n d¹y -*** TiÕt 5: H§NG Tham quan du lịch địa phơng *** (9) TiÕt 1+2: Thø n¨m ngµy 13 th¸ng n¨m 2010 Tập đọc Nãi dèi h¹i th©n I Mục đích, yêu cầu -HS đọc trơn toàn bài: Luyện đọc các từ ngữ: Bỗng, giả vờ, kêu toáng, tức tốc, hốt ho¶ng - ¤n vÇn it, uyt T×m tiÕng vµ ngoµi bµi cã vÇn it, uyt - Hiểu đợc nội dung bài: Hiểu lời khuyên bài là không nên nói dối làm lòng tin cña ngêi kh¸c sÏ cã lóc h¹i tíi b¶n th©n II §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III Các hoạt động dạy và học TiÕt 1 Tæ chøc líp KiÓm tra bµi cò H¸t §äc bµi §i häc: em ViÕt b¶ng: H¬ng rõng, níc suèi Bµi míi a Giíi thiÖu bµi: trùc tiÕp b Hớng dẫn HS luyện đọc * GV đọc mẫu * Luyện đọc tiếng, từ ngữ HS theo dâi Bçng, gi¶ vê, kªu to¸ng, tøc tèc, hèt ho¶ng Ph©n tÝch mét sè tiÕng HS đọc tiếp nối, câu hai em đọc HS đọc đoạn nhóm Thi đọc nhóm §äc ®o¹n 1: nhãm 2: nhãm §äc c¶ líp: lÇn - Luyện đọc câu Luyện đọc đoạn, bài c ¤n vÇn it, uyt T×m tiÕng bµi cã vÇn it T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn it, uyt thÞt qu¶ mÝt, thÞt gµ, thÝt chÆt qu¶ quýt, huýt s¸o, xe buýt Nêu miệng và đọc các câu ghi dới tranh Đọc tiếp nối MÝt chÝn th¬m phøc Xe buýt ®Çy kh¸ch TiÕt d T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi * Tìm hiểu bài kết hợp luyện đọc Chú bé chăn cừu giả vờ kêu cứu, đến §äc ®o¹n 1: em Các bác nông dân làm quanh đó chạy (10) gióp? đến cứu nhng chẳng thấy sói đâu (NhiÒu em nh¾c l¹i §äc ®o¹n 2: em Không đến cứu Khi sói đến thật câu kêu cứu, có đến gióp kh«ng? Sù viÖc kÕt thóc thÕ nµo? Bầy cừu đã bị sói ăn thịt hết C©u chuyÖn chó bÐ ch¨n cõu : §äc c¶ bµi: em Nói dối ngời đã dẫn đến hậu đàn Cừu bị Sói ăn thịt, chuyện khuyên ta kh«ng nªn nãi dèi Nãi dèi cã ngµy sÏ thiÖt th©n * LuyÖn nãi Đề tài: Nói lời khuyên chú bé chăn cừu HS đóng vai C¸ch thùc hiÖn em vai cËu bÐ ch¨n cõu Các em đã đợc nghe cậu bé chăn cừu kể bạn khác đóng vai cậu học trò gặp chuyÖn, mçi em h·y t×m mét lêi khuyªn cËu bÐ ch¨n cõu để nói với cậu bé chăn cừu Cñng cè, dÆn dß HÖ thèng bµi NhËn xÐt VÒ kÓ l¹i chuyÖn cho bè, mÑ nghe -*** TiÕt 3: To¸n Ôn tập các số đến 10( T4) I Mục đích, yêu cầu - Gióp häc sinh cñng cè vÒ b¶ng trõ, mèi quan hÖ gi÷a phÐp céng, vµ phÐp trõ - Thùc hµnh tÝnh trõ, tr×nh bÇy bµi to¸n cã lêi v¨n - GD yªu thÝch häc m«n to¸n II §å dïng d¹y häc III Các hoạt động dạy và học Tæ chøc líp - H¸t KiÓm tra bµi cò - GV kiÓm tra vë BT cña HS Bµi míi a Giíi thiÖu bµi: b LuyÖn tËp Bµi 1: Thùc hiÖn c¸c phÐp trõ - HS nªu yªu cÇu cña bµi Cñng cè b¶ng trõ HS lµm phÐp tÝnh trõ, ®iÒn kÕt qu¶ - HS tù lµm 5+4=9 - NhËn xÐt 9–5=4 9–4=5 Bµi 2: Thùc hiÖn phÐp tÝnh Nhận xét đặc điểm phép tính trừ - Trong phép cộng, lấy kết trừ số vµ phÐp tÝnh céng cét này đợc số Bµi 3: (11) Thùc hiÖn liªn tiÕp c¸c phÐp tÝnh 9–3–2=4 §äc: – = Bài 4: Đọc đề: em Tãm t¾t Cã tÊt c¶: 10 Sè gµ : Sè vÞt : ? … GV chÊm ®iÓm mét sè bµi Tæng kÕt, dÆn dß NhËn xÐt giê häc Híng dÉn tù lµm vë BT ë nhµ Gi¶i Sè vÞt cã lµ? 10 – = (con) §/s: -*** Thñ c«ng GV bé m«n d¹y -*** - TiÕt 4: TiÕt 1: 6–2=4 Thø s¸u ngµy 14th¸ng n¨m 2010 ChÝnh t¶ §i häc I Mục đích, yêu cầu HS nghe, viết đợc khổ thơ đầu bài "Đi học" Điền đúng các vần ăn, ăng chữ ng ngh II §å dïng d¹y häc B¶ng phô chÐp bµi tËp III Các hoạt động dạy và học Tæ chøc líp KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng: xu©n sang, kho¶ng s©n Bµi míi a Giíi thiÖu bµi: b Híng dÉn viÕt chÝnh t¶ Híng dÉn viÕt tiÕng khã GV đọc chính tả GV đọc lại GV chÊm mét sè bµi HS đọc lại khổ thơ đầu HS viÕt b¶ng con: Lªn n¬ng, tíi líp, rÊt hay HS viÕt bµi HS so¸t l¹i lçi (12) c Bµi tËp Bµi 1: §iÒn ¨n hay ¨ng HS đọc yêu cầu BÐ ng¾m tr¨ng, mÑ mang ch¨n ph¬i n¾ng Ngçng ®i ngâ, nghÐ nghe mÑ gäi em lªn b¶ng Bµi 2: §iÒn ng hay ngh - Ch÷a bµi Tæng kÕt dÆn dß - NhËn xÐt - HDviÕt bµi ë nhµ -*** TiÕt 2: KÓ chuyÖn C« chñ kh«ng biÕt quý t×nh b¹n I Mục đích, yêu cầu - HS kể đợc đoạn câu chuyện sau nghe thầy cô kể - Hiểu đợc ý nghĩa câu chuyện: Ai không biết quý tình bạn ngời đó cô độc - BiÕt quý träng t×nh b¹n II §å dïng d¹y häc Tranh s¸ch gi¸o khoa III Các hoạt động dạy và học Tæ chøc líp KiÓm tra bµi cò KÓ c©u chuyÖn: Con rång ch¸u tiªn: em kÓ Bµi míi a Giíi thiÖu bµi: b Gi¸o viªn kÓ chuyÖn GV kÓ lÇn 1: Toµn bé c©u chuyÖn HS nghe GV kÓ lÇn 2: Theo néi dung cña tranh c Híng dÉn HS kÓ tõng ®o¹n díi tranh - Tranh vÏ c¶nh g×? - HS quan s¸t tranh - C« bÐ ®ang «m gµ m¸i vuèt ve bé lông nó Gà trống đừng ngoài hàng - Vì cô bé đổi gà trống lấy gà mái? rào mào rủ xuống, vẻ tiu nghỉu - V× c« kh«ng thÝch gµ trèng n÷a c« - Tranh vÏ g×? thích gà mái, gà mái đẻ nhiều trứng Cô bé đổi gà mái lấy vật nào? - Gµ m¸i vµ c« chñ víi vÞt - Tranh vÏ g×? Cô đổi gà mái lấy vịt - Cô chủ tay ôm chó xinh đẹp, chú vịt đứng bên ngoài cửa vẻ buồn rầu (13) - Vì cô bé đổi vịt lấy chó con? - Tranh vÏ g×? V× chã bá ®i? - Con chã nãi g× víi c« chñ? d Híng dÉn kÓ theo nhãm - C« kh«ng thÝch vÞt n÷a - C« chñ «m mÆt khãc, chã bá ®i - V× chã nghe c« kÓ vÒ nh÷ng ngêi b¹n tríc, chã buån, liÒn cóp ®u«i lại chui vào gầm giờng, đêm đến cậy cöa bá ®i - T«i kh«ng muèn kÕt b¹n víi mét c« chñ kh«ng biÕt quý t×nh b¹n - HS kÓ theo nhãm KÓ tríc líp: – em KÓ l¹i c¶ c©u chuyÖn: em e ý nghÜa cña truyÖn - C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ®iÒu g×? - Ph¶i biÕt quý träng t×nh b¹n Kh«ng nªn cã b¹n míi, quªn b¹n cò Cñng cè, dÆn dß VÒ kÓ l¹i cho ngêi th©n nghe -*** TiÕt 3: To¸n Ôn tập: Các số đến 100 I Môc tiªu - Gióp häc sinh cñng cè vÒ c¸c sè ph¹m vi 100 CÊu t¹o cña sè cã hai ch÷ sè, phÐp céng, trõ kh«ng nhí ph¹m vi 100 - HS biết đếm, đọc, viết các số phạm vi 100 Thực hành phép tính cộng, trừ cách đặt tính - Yªu thÝch m«n to¸n II §å dïng d¹y häc - B¶ng phô III Các hoạt động dạy và học Bµi 1: ViÕt c¸c sè Cñng cè vÒ c¸c sè cã hai ch÷ sè Bµi 2: ViÕt sè díi mçi v¹ch cña tia sè - GV ch÷a bµi Bµi 3: ViÕt theo mÉu Cñng cè vÒ cÊu t¹o sè - Ch÷a bµi nhËn xÐt HS nªu yªu cÇu, viÕt theo tõng dßng a 11, 12, 13, 14, …, 20 b 21, 22, 23, 24, …, 30 - HS lªn b¶ng lµm bµi HS đọc nêu yêu cầu 35 = 30 + 27 = 20 + 19 = 10 + 88 = 80 + Thi ®ua viÕt nhanh cÊu t¹o sè (14) Bµi 4: TÝnh Nªu c¸ch tÝnh Ch÷a bµi Tæng kÕt, dÆn dß HÖ thèng bµi NhËn xÐt giê häc Híng dÉn tù häc TiÕt 4: - TÝnh tõ ph¶i sang tr¸i - HS nªu yªu cÇu( lµm b¶ng con) - Nêu lại cách đặt tính, và tính 24 53 31 40 55 93 68 56 32 23 36 33 -*** Hoạt động tập thể: NhËn xÐt tuÇn 33 I Môc tiªu: - Kiểm điểm lại các mặt hoạt động tuần, đề phơng hớng , kế hoạch hoạt động cho tuần sau - RÌn luyÖn thùc hiÖn c¸c nÒ nÕp tèt II ChuÈn bÞ: - Néi dung sinh ho¹t III Néi dung: Tæ chøc líp: H¸t NhËn xÐt vÒ tõng mÆt + Đạo đức: -+ Học tập: -+ Các hoạt động kh¸c: -Tuyªn d¬ng : - Phª b×nh: Ph¬ng híng kÕ ho¹ch tuÇn tíi - Trêng tiÓu häc Yªn H¬ng Khèi Đề Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ M«n: TiÕng ViÖt N¨m häc: 2009- 2010 I Phần đọc( 10 điểm) §äc thµnh tiÕng( ®iÓm) * Kiểm tra đọc thành tiếng: HS bốc thăm các bài tập đọc sau: Hoa ngäc lan (Trang 64) + - (15) Mu chó SÎ (Trang 70) §Çm sen (Trang 91) Ngêi b¹n tèt (Trang 106) Hai chÞ em (Trang 115) Hå G¬m (Trang118) Sau c¬n ma (Trang 124) * Sau đọc xong GV đặt câu hỏi để HS trả lời nội dung bài vừa đọc Kiểm tra đọc hiểu( điểm) * §äc thÇm bµi v¨n sau: Hå G¬m Nhµ t«i ë Hµ Néi, c¸ch Hå G¬m kh«ng xa Tõ trªn cao nh×n xuèng, mÆt hå nh mét chiÕc g¬ng bÇu dôc khæng lå, s¸ng long lanh Cầu Thê Húc màu son, cong nh tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn Mái đền lấp ló bªn gèc ®a giµ, rÔ l¸ xum xuª Xa mét chót lµ Th¸p Rïa, têng rªu cæ kÝnh Th¸p x©y trên gò đất hồ, cỏ mọc xanh um Theo Ng« Qu©n MiÖn * Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trớc phơng án trả lời đúng nhất: Hồ Gơm là cảnh đẹp đâu?( điểm) A: Tuyªn Quang B: Hµ Néi C: Hµ Giang D: Th¸i Nguyªn MÆt Hå G¬m s¸ng nh thÕ nµo?( ®iÓm) A: Lung linh B: Lãng l¸nh C: Long lanh D: LÊp l¸nh Trong các từ sau từ nào viết đúng chính tả( điểm) A: Cæ kÝnh B: Kæ kÝnh C: Cæ cÝnh D: Kæ cÝnh II PhÇn ViÕt( 10 ®iÓm) ViÕt chÝnh t¶( ®iÓm) - Bµi Hå G¬m (Trang upload.123doc.net) “§o¹n viÕt: CÇu Thª Hóc mµu son xanh um” - H×nh thøc kiÓm tra: GV chÐp bµi lªn b¶ng cho HS viÕt Bµi tËp( ®iÓm) a §iÒn vµo chç trèng: ch hay tr ( ®iÓm) - Thong th¶ d¾t .©u - Trong .iÒu n¾ng xÕ b §iÒn g hay gh( ®iÓm) - .Õ gç - Nhµ a III §¸nh gi¸ cho ®iÓm m«n tiÕng viÖt A Phần đọc( 10 điểm) §äc thµnh tiÕng( ®iÓm) - Đọc đúng lu loát toàn bài, tốc độ đọc khoảng 30 tiếng/ phút( điểm) - Trả lời đợc câu hỏi GV nêu( điểm) - Đọc sai không đọc đợc( dừng quá giây/ từ ngữ)Trừ 0,5 điểm Phần đọc hiểu( điểm) (16) C©u §¸p ¸n §iÓm B C A B PhÇn viÕt( 10 ®iÓm) Bµi chÝnh t¶( ®iÓm) - HS viết đúng chính tả, đúng cỡ chữ, các nét đẹp(7- điểm) - HS viết đúng chính tả, đúng cỡ chữ, nhng các nét cha đều, cha đẹp( 5- điểm) - HS viết còn sai lỗi chính tả, chữ viết cha đúng độ cao(dới điểm 5) - HS viết cha đúng độ cao loại cỡ chữ trừ điểm (Ví dụ chữ h) - HS viÕt sai lçi chÝnh t¶ trõ mçi lçi 0,5 ®iÓm Bµi tËp( ®iÓm) - Mỗi ý đúng điểm, chữ điền đúng 0,5 điểm * ý a: Thong th¶ d¾t tr©u Trong chiÒu n¾ng xÕ * ý b: GhÕ gç; nhµ ga Trêng tiÓu häc Yªn H¬ng Hä vµ tªn: Líp: kiểm tra định kỳ cuối học kỳ M«n: TiÕng ViÖt N¨m häc: 2009- 2010 §iÓm §äc thµnh tiÕng: §äc hiÓu: Lêi phª cña gi¸o viªn §iÓm chung §Ò bµi §äc thµnh tiÕng( ®iÓm) Kiểm tra đọc hiểu( điểm) * §äc thÇm bµi v¨n sau: Hå G¬m Nhµ t«i ë Hµ Néi, c¸ch Hå G¬m kh«ng xa Tõ trªn cao nh×n xuèng, mÆt hå nh mét chiÕc g¬ng bÇu dôc khæng lå, s¸ng long lanh Cầu Thê Húc màu son, cong nh tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn Mái đền lấp ló bªn gèc ®a giµ, rÔ l¸ xum xuª Xa mét chót lµ Th¸p Rïa, têng rªu cæ kÝnh Th¸p x©y trên gò đất hồ, cỏ mọc xanh um Theo Ng« Qu©n MiÖn * Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trớc phơng án trả lời đúng nhất: Hồ Gơm là cảnh đẹp đâu?( điểm) A: Tuyªn Quang B: Hµ Néi C: Hµ Giang D: Th¸i Nguyªn (17) MÆt Hå G¬m s¸ng nh thÕ nµo?( ®iÓm) A: Lung linh B: Lãng l¸nh C: Long lanh D: LÊp l¸nh Trong các từ sau từ nào viết đúng chính tả( điểm) A: Cæ kÝnh B: Kæ kÝnh C: Cæ cÝnh D: Kæ cÝnh Trêng tiÓu häc Yªn H¬ng Hä vµ tªn: Líp: kiểm tra định kỳ cuối học kỳ M«n: To¸n N¨m häc: 2009- 2010 §iÓm Lêi phª cña gi¸o viªn §Ò bµi: * Bµi 1: §iÒn sè, viÕt sè( ®iÓm) a §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 60, , , 63, 64, , 66, 67, , 69 70, 71, , 73, 74, , 76, , , 79 b ViÕt c¸c sè: Ba m¬i hai: N¨m m¬i s¸u: B¶y m¬i chÝn: T¸m m¬i t¸m: S¸u m¬i l¨m: * Bµi 2: TÝnh( ®iÓm) a 34 85 + 42 - 23 b 18 - + = 25 cm + 30 cm = * Bµi 3:( ®iÓm) < 76 67 76 – 42 30 + > 53 39 42 + 36 15 + 33 = * Bµi 4:( ®iÓm) Vẽ thêm đoạn thẳng để đợc: - h×nh vu«ng - h×nh tam gi¸c * Bµi 5:ViÕt tiÕp vµo chç chÊm( ®iÓm) a Mét tuÇn lÔ cã mÊy ngµy? (18) b C¸c ngµy mét tuÇn lÔ: Thø hai, thø ba, , , thø s¸u, , chñ nhËt * Bµi 6: Gi¶i bµi to¸n( ®iÓm) Lớp 1A có 25 học sinh Trong đó có 12 học sinh nữ Hỏi có bao nhiêu học sinh nam? Bµi gi¶i - Trêng tiÓu häc Yªn H¬ng Khèi Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ M«n: To¸n N¨m häc: 2009- 2010 §Ò bµi: * Bµi 1: §iÒn sè, viÕt sè( ®iÓm) (19) a §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 60, , , 63, 64, , 66, 67, , 69 70, 71, , 73, 74, , 76, , , 79 b ViÕt c¸c sè: Ba m¬i hai: N¨m m¬i s¸u: B¶y m¬i chÝn: T¸m m¬i t¸m: S¸u m¬i l¨m: * Bµi 2: TÝnh( ®iÓm) a 34 85 + 42 - 23 b 18 - + = 25 cm + 30 cm = * Bµi 3:( ®iÓm) < 76 67 76 – 42 30 + > 53 39 42 + 36 15 + 33 = * Bµi 4:( ®iÓm) Vẽ thêm đoạn thẳng để đợc: - h×nh vu«ng - h×nh tam gi¸c * Bµi 5:ViÕt tiÕp vµo chç chÊm( ®iÓm) a Mét tuÇn lÔ cã mÊy ngµy? b C¸c ngµy mét tuÇn lÔ: Thø hai, thø ba, , , thø s¸u, , chñ nhËt * Bµi 6: Gi¶i bµi to¸n( ®iÓm) Lớp 1A có 25 học sinh Trong đó có 12 học sinh nữ Hỏi có bao nhiêu học sinh nam? Hớng dẫn đánh giá cho điểm Bµi 1: ( ®iÓm) ý a: ®iÓm ý b: ®iÓm Bµi 2:( ®iÓm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm Bµi 3:( ®iÓm) - So sánh và điền dấu đúng ý 0,5 điểm Bài 4:( điểm) Vẽ đúng hình Bµi 5:( ®iÓm) - Mỗi ý đúng 0,5 điểm Bµi 6:(2 ®iÓm) (20) - Viết đúng câu lời giải 0,5 điểm - Viết đúng phép tính điểm - Viết đúng đáp số 0,5 điểm Trêng tiÓu häc Yªn H¬ng Khèi Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ M«n: To¸n N¨m häc: 2009- 2010 §Ò bµi: * Bµi 1: §iÒn sè, viÕt sè( ®iÓm) a §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 60, , , 63, 64, , 66, 67, , 69 70, 71, , 73, 74, , 76, , , 79 b ViÕt c¸c sè: Ba m¬i hai: N¨m m¬i s¸u: B¶y m¬i chÝn: T¸m m¬i t¸m: S¸u m¬i l¨m: * Bµi 2: TÝnh( ®iÓm) a 34 85 + 42 - 23 b 18 - + = 25 cm + 30 cm = * Bµi 3:( ®iÓm) < 76 67 76 – 42 30 + > 53 39 42 + 36 15 + 33 = * Bµi 4:( ®iÓm) Vẽ thêm đoạn thẳng để đợc: (21) - h×nh vu«ng - h×nh tam gi¸c * Bµi 5:ViÕt tiÕp vµo chç chÊm( ®iÓm) a Mét tuÇn lÔ cã mÊy ngµy? b C¸c ngµy mét tuÇn lÔ: Thø hai, thø ba, , , thø s¸u, , chñ nhËt * Bµi 6: Gi¶i bµi to¸n( ®iÓm) Lớp 1A có 25 học sinh Trong đó có 12 học sinh nữ Hỏi có bao nhiêu học sinh nam? Hớng dẫn đánh giá cho điểm Bµi 1: ( ®iÓm) ý a: ®iÓm ý b: ®iÓm Bµi 2:( ®iÓm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm Bµi 3:( ®iÓm) So sánh và điền dấu đúng ý 0,5 điểm Bµi 4:( ®iÓm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm Bài 5:( điểm) Vẽ đúng hình Bµi 6:(2 ®iÓm) - Viết đúng câu lời giải 0,5 điểm - Viết đúng phép tính điểm - Viết đúng đáp số 0,5 điểm (22) Trêng tiÓu häc Yªn H¬ng Khèi Đề Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ M«n: TiÕng ViÖt N¨m häc: 2009- 2010 I Phần đọc( 10 điểm) §äc thµnh tiÕng( ®iÓm) * Kiểm tra đọc thành tiếng: HS bốc thăm các bài tập đọc sau: Hoa ngäc lan (Trang 64) Mu chó SÎ (Trang 70) §Çm sen (Trang 91) Ngêi b¹n tèt (Trang 106) Hai chÞ em (Trang 115) Hå G¬m (Trang118) Sau c¬n ma (Trang 124) * Sau đọc xong GV đặt câu hỏi để HS trả lời nội dung bài vừa đọc Kiểm tra đọc hiểu( điểm) * §äc thÇm bµi v¨n sau: Hå G¬m Nhµ t«i ë Hµ Néi, c¸ch Hå G¬m kh«ng xa Tõ trªn cao nh×n xuèng, mÆt hå nh mét chiÕc g¬ng bÇu dôc khæng lå, s¸ng long lanh Cầu Thê Húc màu son, cong nh tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn Mái đền lấp ló bªn gèc ®a giµ, rÔ l¸ xum xuª Xa mét chót lµ Th¸p Rïa, têng rªu cæ kÝnh Th¸p x©y trên gò đất hồ, cỏ mọc xanh um Theo Ng« Qu©n MiÖn * Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trớc phơng án trả lời đúng nhất: Hồ Gơm là cảnh đẹp đâu?( điểm) A: Tuyªn Quang B: Hµ Néi C: Hµ Giang D: Th¸i Nguyªn MÆt Hå G¬m s¸ng nh thÕ nµo?( ®iÓm) A: Lung linh B: Lãng l¸nh C: Long lanh D: LÊp l¸nh Trong các từ sau từ nào viết đúng chính tả( điểm) A: Cæ kÝnh B: Kæ kÝnh C: Cæ cÝnh D: Kæ cÝnh II PhÇn ViÕt( 10 ®iÓm) ViÕt chÝnh t¶( ®iÓm) - Bµi Hå G¬m (Trang upload.123doc.net) “§o¹n viÕt: CÇu Thª Hóc mµu son xanh um” - H×nh thøc kiÓm tra: GV chÐp bµi lªn b¶ng cho HS nh×n viÕt Bµi tËp( ®iÓm) a §iÒn vµo chç trèng: ch hay tr ( ®iÓm) - Thong th¶ d¾t .©u - Trong .iÒu n¾ng xÕ b §iÒn g hay gh( ®iÓm) - .Õ gç (23) - Nhµ a III §¸nh gi¸ cho ®iÓm m«n tiÕng viÖt (24)
- Xem thêm -

Xem thêm: LOP 1 TUAN 33 CKTKN, LOP 1 TUAN 33 CKTKN