De HK II 2012

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:10

thức Nhận biết các đơn thức đồng dạng, cách sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm tăng của biến.. Hiểu định lí py-ta -go để tìm cạnh huyên trong tam giác vuông..[r] (1)Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng các đáp án các câu sau Câu : Giá trị biểu thức A = 3x2 – 3y – x = ; y = là a b c -1 d Câu : Đơn thức đồng dạng với đơn thức 3x yz là 2 2 a 4x y z b 3x yz c -3xy z Câu 3: Kết phép tính 2x y + 5x2y – x2y là a -5x2y b x2y c 7x2y d x3yz2 d 6x2y Câu : Sắp xếp đa thức Q(x) = 2x4 + 4x3 + - 5x6 + 3x2 + 2x5 – 4x – theo lũy thừa giảm dần biến a Q(x) = 2x4 + 4x3 + - 5x6 + 3x2 + 2x5 – 4x – b Q(x) = - 5x6 + 2x5 + 2x4 + 4x3 + 3x2 – 4x – c Q(x) = – – 4x + 3x2 + 4x3 + 2x4 + 2x5 - 5x6 d Q(x) = 4x3+ 2x4+ - 5x6 – + 3x2 + 2x5 – 4x Câu :Trong tam giác, đối diện với cạnh nhỏ là góc gì ? a Góc tù b Góc nhọn c Góc vuông d Góc bẹt Câu : Một tam giác có đường trung tuyến: a đường b đường c đường d đường Câu : Một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 8cm và 6cm thì cạnh huyền là : a 12cm b 7cm c 10cm d 20cm ∠ ∠ Câu : So sánh các cạnh tam giác ABC có A=85 , B= 550 a.AB>AC>BC b BC>AC>AB c AC>AB>BC d AC<AB<BC Câu : (1điểm) a.Tính giá trị biểu thức : A = 4x2 – 3x + x = -1 b.Tìm nghiệm đa thức P(x) = 2x – Câu : (2 điểm)Cho hai đa thức P(x) =  5x   8x  x và Q(x) = x2 – 5x -2x3 +x4 - (2) a Sắp xếp các hạng tử đa thức P(x) và Q(x) theo lũy thừa giảm biến b Tính P(x) +Q(x) ; P(x) – Q(x) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Câu 3: (1điểm)Tìm chu vi tam giác cân biết độ dài hai cạnh nó là 4cm và cm ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Câu :(2 điểm) Cho tam giác ABC , đường cao AH chia cạnh BC thành hai đoan thẳng a Chứng minh AB = AC b Chứng minh tam giác ABC là tam giác cân …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… -Hết - (3) TN 1.Biểu đại số TL thức Nhận biết các đơn thức đồng dạng, cách xếp đa thức theo lũy thừa giảm ( tăng) biến Số câu Số điểm- Tỉ lệ Tam giác Hiểu định lí py-ta -go để tìm cạnh huyên tam giác vuông Nhận biết đường trung tuyến tam giác Quan hệ các yếu tố tam giác Số câu Số điểm- Tỉ lệ TL 1,5đ=20% 0,5đ=5% Số câu Số điểm- Tỉ lệ TN Hiểu quy tắc cộng (trừ) đơn thức đồng dạng,tính giá trị biểu thức, tìm nghiệm đa thức TL 5đ= 50% áp dung định lí Biết vận dụng bất đẳng thức các các trường tam giác tính hợp chu vi tam giác tam giác cân vuông,định nghĩa tam giác cân 1 1đ=10% 2đ=20% 4đ= 40% 05đ=5% 0,5đ = 5% TL Vận dụng quy tắc cộng ( trừ ) hai đa thức, tính giá trị biểu thức, tìm nghiệm đa thức, 3đ = 30% - Nhận biết định lí 1, “ quan hệ góc và cạnh đối diện tam giác 1đ = 10% 2đ = 20% 2đ =20% BGH 1đ= 10% 12 10đ = 100% 6đ = 60% TỔ TRƯỞNG GV BỘ MÔN Nguyễn Văn Minh I Trắc nghiệm (4đ) Câu (4) Đáp án c d d b b Mỗi câu 0,5đ II Tự luận ( 6đ) Câu Lời giải a A = 4x – 3x + thay x = -1 vào A ta có: 4(-1)2 - 3(-1) + = Vậy giá trị A x=-1 là b P(x)= ta có 2x-6 = 2x = x = 6: x=3 Vậy nghiệm P(x) là x = 2 a P(x) = 8x4-5x3+x2- ; Q(x) = x4-2x3 +x2 – 5x - c c Điểm 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ b P(x) + Q(x) = 9x4 – 7x3 + 2x2 – 5x - P(x) - Q(x) = 7x4 – 3x3 + 5x + b 0,5đ 0,5đ Theo định lí bất đẳng thức tam giác “ Trong tam giác , tổng độ dài cạnh bất kì lớn cạnh còn lại” ta có + > ; nên 8cm là cạnh bên, 4cm là cạnh đáy Vậy chu vi tam giác cân là : 8cm + 8cm + 4cm = 20cm 0,5đ 0,5đ Δ ABC GT AH A BC 0,5đ HB = HC a AB = AC b Δ ABC là tam giác cân KL B / H / C Chứng minh a Xét tam giác vuông Δ AHB và Δ AHC ta có: HB = HC ( gt) AH cạnh chung Do đó : Δ AHB = Δ AHC ( cạnh góc vuông) 0,5đ  AB = AC ( cạnh tương ứng) 0,5đ b Từ câu a suy Δ ABC là tam giác cân Vì : Theo ĐN tam giác cân “ Trong tam giác có cạnh thì 0,5đ tam giác đó là tam giác cân” (5) (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: De HK II 2012, De HK II 2012