DAI SO 8 RUT GON PHAN THUC

14 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:46

a Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung của chúng.. b Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung...[r] (1)(2) (3) 1.Viết công thức biểu thị tính chaát cô baûn cuûa phaân thức ? 2.Aùp duïng: Điền đa thức thích hợp vaøo choã (….) x + 3x x  . x + = = 2x - 5x x   Công thức: A A.M  B B.M (M là đa thức khác đa thức 0) A A:N  B B: N (N là nhân tử chung A và B) Áp dụng: x + 3x x  x  3 x +   2x -5x x  2x -5 2x  (4) Tieát 24: ?1 Cho phân thức 4x 10x y a Tìm nhân tử chung tử và mẫu b Chia tử và mẫu cho nhân tử chung §¸p ¸n a) Nhân tử chung tử và mẫu là: 2x b) 4x3 x :2 x 2x   2 5y 10 x y 10 x y:2 x (5) Tieát 24: ?2 x  10 Cho phân thức 25 x  50 x a) Phân tích tử và mẫu thành nhân tử tìm nhân tử chung chúng b) Chia tử và mẫu cho nhân tử chung §¸p ¸n a) 5x 10 5.( x  2) 25x2  50 x 25x.(x  2) Nhân tử chung : 5(x+2) x  10 5.( x  2) : 5.( x  2) b)   25 x  50 x 25 x.( x  2) : 5.( x  2) x (6) Tieát 24: Nhaän xeùt: Muoán ruùt goïn moäxt phaâ  4n xthức ta xcoù theå: Ví dụ 1: Rút gọn phân thức -Phân tích tử và mẫu thành nhân tử2(nếu cần) để tìm x  nhân tử chung §¸p ¸n -Chia tử và mẫu cho nhâ n tử chung x3  4x2  4x x 4 2 x( x  x  4) x ( x  2)   ( x  2)( x  2) ( x  2)( x  2) x ( x  2)  x 2 (7) Tieát 24: ?3 x2  2x 1 Rút gọn phân thức 5x  5x §¸p ¸n: x  1) x 1 x  x  (   2 5x  5x x ( x  1) 5x 2 (8) Tieát 24: • • Chuù yù: AÙp duïng : Có cần đổi dấu tử mẫu để nhận nhân tử chung tử và mẫu Löu yù tính chaát A = -(-A) •1- x = - (x -1); x – = - (4 – x)  x Ví dụ 2: Rút gọn phân thức x ( x  1) §¸p ¸n  ( x  1) 1 x -1   x ( x  1) x x ( x  1) (9) Tieát 24: ?4 3( x  y ) Rút gọn phân thức y x §¸p ¸n C1: C2: 3( x  y ) 3(x - y) = = = 3 y - x  ( 1 x  y )  3( y  x ) 3 3(x - y) = = =  3 y-x .1 y  x (10) (11) Bài 7: Rút gọn phân thức 2 x y a xy 10 xy ( x  y ) b 15 xy( x  y )3 (12) Bài 7: Rút gọn phân thức a x y xy 2 x y : xy 3x   y xy : xy 10 xy ( x  y ) : xy ( x  y ) 10 xy ( x  y ) b  3 15 xy ( x  y ) : xy( x  y ) 15 xy( x  y ) 2y  3( x  y )2 (13) - Xem lại bài - Làm bài tập 7c,d; 8; (SGK trng 40) - Tiết sau luyện tập rút gọn phân thức (14) (15)
- Xem thêm -

Xem thêm: DAI SO 8 RUT GON PHAN THUC, DAI SO 8 RUT GON PHAN THUC