Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây con lim xẹt peltophorum tonkinensis a chev trong giai đoạn vườn ươm tại trường đại học nông lâm thái nguyên

72 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:24

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MÙA A VINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CON LIM XẸT (peltophorum tonkinensis A.Chev) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2016 - 2020 Thái Nguyên, năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MÙA A VINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CON LIM XẸT (peltophorum tonkinensis A.Chev) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K48 QLTNR Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2016 - 2020 Giảng viên hướng dẫn : TS Lê Văn Phúc Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết nghiên cứu thu thập q trình thực đề tài, hồn tồn trung thực Nội dung khóa luận có tham khảo số tài liệu liệt kê danh mục tài liệu khóa luận Nếu có sai sót tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Thái Ngun, ngày tháng năm 2020 Xác nhận GVHD Sinh viên TS Lê Văn Phúc Mùa A Vinh XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Xác nhận sinh viên sửa theo yêu cầu Hội đồng chấm khóa luận Tốt Nghiệp (Kí ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt ngiệp giai đoạn khơng thể thiếu để sinh viên vận dụng học làm quen với thực tiễn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tích lũy kinh nghiệm cần thiết cho công việc sau Xuất phát từ nguyện vọng thân, trí Bán giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp Tôi tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A.Chev) giai đoạn vườn ươm trường Đại Học Nơng Lâm Thái Ngun” Để hồn thành khóa luận tơi nhận giúp đỡ tận tình cán bộ, cơng nhân viên vườn ươm, thầy cô giáo khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt hướng dẫn bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn: TS Lê Văn Phúc giúp đỡ suốt trình làm đề tài Nhân dịp tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới giúp đỡ quý báu Do thời gian lực thân cịn hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận giúp đỡ, đóng góp ý kiến thầy, giáo tồn thể bạn đồng nghiệp để khóa luận tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 30 tháng năm 2020 Sinh viên Mùa A Vinh iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết phân tích mẫu đất 18 Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí cơng thức thí nghiệm ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng Lim xẹt 24 Mẫu bảng 3.2: Bảng theo dõi tỷ lệ hạt nảy mầm Lim xẹt 25 Mẫu bảng 3.3: Bảng theo dõi ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng đường kính, chiều cao, động thái Lim xẹt 25 Bảng 4.1 Tỷ lệ hạt nảy mầm hạt Lim xẹt cơng thức thí nghiệm 29 Bảng 4.2 Chiều cao Lim xẹt tác động hỗn hợp ruột bầu 31 Bảng 4.3 Đường kính gốc Lim xẹt cơng thức thí nghiệm 34 Bảng 4.4 Động thái Lim xẹt vào ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu 37 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Hình ảnh sàng đất cân đất, phân theo tỉ lệ trước đóng bầu 23 Hình 4.1 Xử lý hạt giống 28 Hình 4.2a Tỷ lệ nảy mầm giai đoạn 15 ngày tuổi 30 Hình 4.2b Tỷ lệ nảy mầm giai đoạn 30 ngày tuổi 30 Hình 4.3 Thu thập số liệu chiều cao 30 Hình 4.4 Thu thập số liệu đường kính gốc 33 Hình 4.5 Thu thập số liệu động thái 36 Hình 4.6 Một số hình ảnh cơng thức hỗn hợp ruột bầu 39 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cm : Xentimet CT : Công thức CTTN : Cơng thức thí nghiệm D00 : Đường kính gốc D00 : Đường kính gốc trung bình ĐHNL : Đại Học Nông Lâm Hvn : Chiều cao vút H : Chiều cao vút trung bình STT : Số thứ tự SL : Số lượng TB : Trung bình vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Những nghiên cứu giới 2.2.1 Nghiên cứu hỗn hợp ruột bầu 2.2.2 Nghiên cứu họ Đậu (Fabaceae), loài Lim xẹt 2.3 Những nghiên cứu Việt Nam 10 2.3.1 Nghiên cứu hỗn hợp ruột bầu 10 2.3.2 Nghiên cứu Lim xẹt 15 2.3.3 Nghiên cứu nhân giống hữu tính 16 2.3.4 Thảo luận 17 2.4 Tổng quan khu vực nghiên cứu 17 2.4.1 Đặc điểm khí hậu thủy văn 19 vii Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp ngoại nghiệp 21 3.4.2 Phương pháp nội nghiệp 27 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Xử lý hạt giống 28 4.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến tỷ lệ nảy mầm hạt Lim xẹt 28 4.3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng chiều cao Lim xẹt 30 4.4 Kết ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng đường kính gốc Lim xẹt 33 4.5 Kết ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến động thái Lim xẹt 36 4.6 Đề xuất hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm loài Lim xẹt 39 Phần KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Tồn 42 5.3 Kiến nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Rừng tài nguyên vô quý giá quốc gia, phổi xanh khổng lồ nhân loại Rừng tài nguyên quý giá nhân loại, rừng giữ vai trò quan trọng đời sống xã hội loài người Rừng không nơi cung cấp thức ăn, vật liệu xây dựng, thuốc chữa bệnh, tham gia vào trình giữ đất, giữ nước, điều hồ khí hậu, phịng hộ bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn gen quý nơi cư trú loài động, thực vật, tạo đa dạng sinh học hành tinh Tuy nhiên năm gần diện tích rừng tự nhiên ngày bị thu hẹp diện tích, giảm liên tục chất lượng trữ lượng rừng nghèo, đất trống đồi núi trọc tăng lên hoạt động khai thác chặt phá, đốt nương làm rẫy, sử dụng rừng không hợp lí Gỗ tài ngun khác ngồi gỗ dần bị cạn kiệt, lồi gỗ có giá trị đang bị hủy hoại mức báo động mà nguyên nhân chủ yếu hoạt động người gây Theo số liệu điều tra viện quy hoạch rừng năm 1945 diện tích rừng tự nhiên nước ta 14 triệu tương đương với độ che phủ 43%, đến năm 1990 diện tích rừng tự nhiên nước ta cịn 9,175 triệu ha, tương đương độ che phủ 27,2 % Từ phủ có thị 268/TTg (1996) cấm khai thác rừng tự nhiên nên tốc độ rừng phục hồi trở nên khả quan Theo định số 1423/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/04/2020 nông nghiệp phát triển nơng thơn cơng bố trạng rừng tồn quốc năm 2019, diện tích rừng tự nhiên nước ta gần 10,3 triệu ha, độ che phủ tương ứng 41,89% Từ rừng dần cung cấp cho người nhiều sản phẩm hơn, trì phát triển động thực vật có giá trị kinh tế cao Đồng thời rừng cịn Hình Tưới nước chăm sóc Hình Tỷ lệ nảy mầm cơng thức Hình Che đậy cho giai đoạn 1-2 tháng tuổi Hình Một số loại sâu bệnh hại Hình Một số loại thuốc trừ sâu bệnh hại Hình 10 Làm cỏ Phụ lục 2: Ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng chiều cao, đường kính cổ rễ, động thái Lim xẹt 2.1 Sinh trưởng chiều cao giai đoạn 30 ngày tuổi Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Minim Maxim Lower Bound Upper Bound um um CT1 14.2700 1.17605 67899 11.3485 17.1915 13.28 15.57 CT2 14.3933 1.30619 75413 11.1486 17.6381 13.02 15.62 CT3 15.2967 1.03905 59990 12.7155 17.8778 14.41 16.44 CT4 16.1233 46490 26841 14.9685 17.2782 15.77 16.65 Total 12 15.0208 1.18771 34286 14.2662 15.7755 13.02 16.65 Test of Homogeneity of Variances Chieucaotb Levene Statistic df1 df2 Sig .837 511 ANOVA Chieucaotb Sum of Squares df Mean Square Between Groups 6.747 2.249 Within Groups 8.770 1.096 15.517 11 Total Chieucaotb Duncan CTTN N Subset for alpha = 0.05 CT1 14.2700 CT2 14.3933 CT3 15.2967 CT4 16.1233 Sig .076 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 F 2.052 Sig .185 2.2 Sinh trưởng chiều cao giai đoạn 60 ngày tuổi Descriptives N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Minimu Maximu m m Upper Bound CT1 22.6567 1.52717 88171 18.8630 26.4504 21.36 24.34 CT2 21.8267 1.43674 82950 18.2576 25.3957 20.19 22.88 CT3 23.9567 2.15931 1.24668 18.5926 29.3207 22.18 26.36 CT4 25.3167 45369 26194 24.1896 26.4437 24.90 25.80 Total 12 23.4392 1.89607 54735 22.2345 24.6439 20.19 26.36 Test of Homogeneity of Variances Chieucaotb Levene Statistic df1 2.123 df2 Sig 176 ANOVA Chieucaotb Sum of Squares df Mean Square Between Groups 21.016 7.005 Within Groups 18.530 2.316 Total 39.546 11 Chieucaotb Duncan CTT N Subset for alpha = 0.05 N CT2 21.8267 CT1 22.6567 22.6567 CT3 23.9567 23.9567 CT4 Sig 25.3167 139 074 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 F 3.024 Sig .094 2.3 Sinh trưởng chiều cao giai đoạn 90 ngày tuổi Descriptives N Mean Std Std Error 95% Confidence Interval for Mean Deviation Lower Bound Minimu Maximum m Upper Bound CT1 28.1733 1.10961 64063 25.4169 30.9298 27.01 29.22 CT2 27.1700 2.04580 1.18114 22.0879 32.2521 24.81 28.44 CT3 29.4600 1.53626 88696 25.6437 33.2763 28.01 31.07 CT4 31.1000 1.64009 94691 27.0258 35.1742 29.47 32.75 Total 12 28.9758 2.06459 59599 27.6641 30.2876 24.81 32.75 Test of Homogeneity of Variances chieucaotrungbinh Levene Statistic df1 565 df2 Sig 653 ANOVA chieucaotrungbinh Sum of Squares df Mean Square Between Groups 25.955 8.652 Within Groups 20.933 2.617 Total 46.888 11 F 3.306 chieucaotrungbinh Duncan CTTN N Subset for alpha = 0.05 CT2 27.1700 CT1 28.1733 28.1733 CT3 29.4600 29.4600 CT4 Sig 31.1000 135 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a ses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 .066 Sig .078 2.4 Động thái giai đoạn 30 ngày tuổi Solatrungbinh thang N Mean Std Std Error 95% Confidence Interval for Deviation Minimum Maximum Mean Lower Upper Bound Bound CT1 8.0667 94685 54667 5.7145 10.4188 7.52 9.16 CT2 7.9800 37363 21572 CT3 8.3967 72210 41691 7.0518 8.9082 7.58 8.32 6.6029 10.1905 7.74 9.17 CT4 8.5400 57611 Total 12 8.2458 63354 33262 7.1089 9.9711 8.04 9.17 18289 7.8433 8.6484 7.52 9.17 Test of Homogeneity of Variances solatb Levene Statistic df1 1.392 df2 Sig 314 ANOVA solatb Sum of Squares Between Groups df Mean Square 636 212 Within Groups 3.779 472 Total 4.415 11 solatb Duncan CTTN N Subset for alpha = 0.05 CT2 7.9800 CT1 8.0667 CT3 8.3967 CT4 8.5400 Sig Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 .374 F Sig .449 725 2.5 Động thái giai đoạn 60 ngày tuổi Descriptives Solatrungbinh thang N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Minimum Maximum Upper Bound CT1 8.0533 73419 42388 6.2295 9.8772 7.23 8.64 CT2 7.1567 93500 53983 4.8340 9.4793 6.22 8.09 CT3 7.4800 46130 26633 6.3341 8.6259 7.00 7.92 CT4 7.2600 22000 12702 6.7135 7.8065 7.04 7.48 Total 12 7.4875 66011 19056 7.0681 7.9069 6.22 8.64 Test of Homogeneity of Variances solatb Levene Statistic df1 1.264 df2 Sig 350 ANOVA solatb Sum of Squares df Mean Square Between Groups 1.444 481 Within Groups 3.349 419 Total 4.793 11 solatb Duncan CTTN N Subset for alpha = 0.05 CT2 7.1567 CT4 7.2600 CT3 7.4800 CT1 8.0533 Sig .149 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 F 1.150 Sig .386 2.6 Động thái giai đoạn 90 ngày tuổi Descriptives Solatrungbinh thang N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Minimu Maximum m Upper Bound CT1 8.0000 1.17222 67678 5.0880 10.9120 6.71 9.00 CT2 6.6833 59231 34197 5.2119 8.1547 6.00 7.05 CT3 6.8667 19757 11407 6.3759 7.3575 6.69 7.08 CT4 7.6200 61221 35346 6.0992 9.1408 7.04 8.26 Total 12 7.2925 83982 24243 6.7589 7.8261 6.00 9.00 Test of Homogeneity of Variances solatb Levene Statistic df1 2.524 df2 Sig 131 ANOVA solatb Sum of Squares df Mean Square Between Groups 3.481 1.160 Within Groups 4.278 535 Total 7.758 11 solatb Duncan CTTN N Subset for alpha = 0.05 CT2 6.6833 CT3 6.8667 CT4 7.6200 CT1 8.0000 Sig Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 .072 F 2.170 Sig .170 2.7 Sinh trưởng đường kính cổ rễ giai đoạn 30 ngày tuổi Descriptives DKCR N Mean Std Std 95% Confidence Interval Deviation Error for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum CT1 2370 04912 02836 1150 3590 19 29 CT2 2167 01193 00689 1870 2463 20 23 CT3 2433 03001 01732 1688 3179 22 28 CT4 2767 02732 01577 2088 3445 25 31 Total 12 2434 03566 01030 2208 2661 19 31 Test of Homogeneity of Variances DKCR Levene Statistic df1 1.222 df2 Sig 363 ANOVA DKCR Sum of Squares df Mean Square Between Groups 006 002 Within Groups 008 001 Total 014 11 DKCR Duncan CTTN N Subset for alpha = 0.05 CT2 2167 CT1 2370 CT3 2433 CT4 2767 Sig .066 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 F 1.773 Sig .230 2.8 Sinh trưởng đường kính cổ rễ giai đoạn 60 ngày tuổi Descriptives DKCR N Mean Std Std Error 95% Confidence Interval for Mean Deviation Lower Bound Minim Maximum um Upper Bound CT1 3313 03900 02252 2344 4282 30 38 CT2 3180 02946 01701 2448 3912 29 35 CT3 3320 00755 00436 3132 3508 32 34 CT4 3347 02444 01411 2740 3954 31 36 Total 12 3290 02448 00707 3134 3446 29 38 Test of Homogeneity of Variances DKCR Levene Statistic df1 2.404 df2 Sig 143 ANOVA DKCR Sum of Squares df Mean Square Between Groups 001 000 Within Groups 006 001 Total 007 11 DKCR Duncan CTTN N Subset for alpha = 0.05 CT2 3180 CT1 3313 CT3 3320 CT4 3347 Sig .505 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 F Sig .220 880 2.9 Sinh trưởng đường kính cổ rễ giai đoạn 90 ngày tuổi Descriptives DKCR N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean Lower Bound Upper Bound CT1 3740 02606 01504 3093 4387 36 40 CT2 3623 03842 02218 2669 4578 32 39 CT3 3717 00737 00426 3534 3900 37 38 CT4 4007 00603 00348 3857 4156 40 41 Total 12 3772 02510 00725 3612 3931 32 41 Test of Homogeneity of Variances DKCR Levene Statistic df1 6.733 df2 Sig 014 ANOVA DKCR Sum of Squares df Mean Square Between Groups 002 001 Within Groups 004 001 Total 007 11 DKCR Duncan CTTN N Subset for alpha = 0.05 CT2 3623 CT3 3717 CT1 3740 CT4 4007 Sig .100 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 F 1.447 Sig .300 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM M? ?A A VINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG C? ?A HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG C? ?A CÂY CON LIM XẸT (peltophorum tonkinensis A. Chev) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM... hợp ruột bầu đến sinh trưởng Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A. Chev) giai đoạn vườn ươm trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên? ?? Nhằm nghiên cứu ảnh hưởng công thức hỗn hợp ruột bầu khác trình sinh. .. hưởng hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A. Chev) giai đoạn vườn ươm trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên? ?? 2.4 Tổng quan khu vực nghiên cứu * Vị trí đ? ?a lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây con lim xẹt peltophorum tonkinensis a chev trong giai đoạn vườn ươm tại trường đại học nông lâm thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây con lim xẹt peltophorum tonkinensis a chev trong giai đoạn vườn ươm tại trường đại học nông lâm thái nguyên