0

GIAO AN NGU VAN LOP 10 CA NAM

207 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2021, 14:42

Trong khi giao tiÕp kÓ c¶ nãi vµ viÕt, chóng ta cÇn cã kÜ n¨ng tr×nh bµy ®Ó thÓ hiÖn râ nhËn thøc, t tëng t×nh c¶m cña m×nhI. TÇm quan träng cña viÖc tr×nh bµy mét vÊn ®Ò..[r] (1)Tiết: 1 Tổng quan văn học ViÖt Nam Hoạt động GV và HS Yêu cầu cần đạt - Em hiểu tổng quan văn học Việt Nam? - Yêu cầu học sinh (H/s) đọc dòng đầu của sách giáo khoa (SGK) từ “Trải qua hàng ngàn năm tinh thần ấy” + Nội dung phần này? Theo em phần gì tổng quan vn hc? I Các phận hợp thành văn học Việt Nam - Yờu cu hc sinh c phn I (SGK) Từ Văn học Việt Nam bao gồm Văn học viết + Văn học Việt Nam gồm phận lớn? 1 Văn học d©n gian (H/S đọc từ văn học dân gian cng ng) + HÃy trình bầy những nét lớn văn học dân gian? (Tóm tắt nét lín cđa s¸ch gi¸o khoa) (H/S đọc SGK từ “Văn - Cách nhìn nhận, đánh giá một cách tổng quát nét lớn của văn học Việt Nam. + Nội dung SGK: Trải qua trình lao động, chiến đấu xây dựng bảo vệ đất nớc, nhân dân ta đ sáng tạo giá trịã tinh thần Văn học Việt Nam chứng cho sáng tạo tinh thần Đây phần đặt vấn đề bài tổng quan văn học Việt Nam. + Văn học Việt Nam gồm bộ phận lớn: * Văn học dân gian * Văn häc viÕt + Khái niệm văn học dân gian: Là những sáng tác tập thể nhân dân lao động đợc truyền miệng từ đời sang đời khác Những trí thức tham gia sáng tác. Song sáng tác phải tuân thủ đặc trng văn học dân gian và trở thành tiếng nói, tình cảm chung nhân dân. + Các thể loại văn học dân gian: Truyện cổ dân gian bao gồm: thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cời, truyện ngụ ngôn Thơ ca dân gian bao gồm tục ngữ, câu đố, ca dao, vè, truyện thơ Sân khấu dân gian bao gồm chèo, tuồng, cải lơng + Đặc trng văn học dân gian tính truyền miệng, tính tập thể tính thực hành sinh hoạt khác đời sống cộng ng 2 Văn học viết (2)học viết”, "kịch nói") SGK trình bày nội dung gì? Hãy trình bầy khái qt nội dung đó? II Tiến trình lịch sử văn học Việt Nam (Lần lợt gọi học sinh đọc rõ phn) + Nhìn tổng quát, văn học Việt Nam có mấy thời kì phát triển? + Nét lớn truyền thống thể văn học Việt Nam gì? 1 Thi kỡ hc trung i (từ kỉ X đến hết thế kỉ XIX) - Từ kỉ X đến hết thế kỉ XIX, văn học Việt Nam có đáng ý? (H/S đọc tài liệu SGK) của trí thức đợc ghi lại chữ viết, sáng tạo cá nhân, văn học viết mang dấu ấn tác giả - Hình thức văn tự văn học viết đợc ghi lại ba thứ chữ: Hán, Nôm, Quốc ngữ Một số chữ Pháp Chữ Hán văn tự ngời Hán Chữ Nôm dựa vào chữ Hán mà đặt Chữ quốc ngữ sử dụng chữ La tinh để ghi âm tiếng Việt Từ kỉ XX trở lại văn học Việt Nam chủ yếu viết chữ quốc ngữ - HÖ thèng thể loại: Phát triển theo thời kỳ. * Từ kỉ X đến kỉ XIX gồm văn xi tự (truyện kí, văn luận, tiểu thuyết chơng hồi) Thơ gồm thơ cổ phong, đ-ờng luật, từ khúc Văn biền ngẫu gồm phú, cáo, văn tế. * Chữ Nơm: có thơ Nơm đờng luật, truyện thơ, ngâm khúc, hát nói, * Tõ thÕ kû XX trở lại ranh giới rõ ràng Tự cã: Trun ng¾n tiĨu thut, kÝ (Bót kÝ, nhËt kÝ, tuỳ bút, phóng sự) Trữ tình có: Thơ, trờng ca KÞch cã: kÞch nãi + Văn học Việt Nam có hai thời kì phát triển Từ kỉ X đến hết thế kỉ XIX từ kỉ XX đến nay Từ kỉ X đến hết kỉ XIX văn học trung đại Nền văn học hình thành phát triển theo mối quan hệ văn học khu vực Đông Đông Nam á, có mối quan hệ với văn học Trung Quốc + Văn học đại hình thành từ thế kỉ XX vận động phát triển tới ngày Nó phát triển trong mối quan hệ giao lu quốc tế. Văn học Việt Nam chịu ảnh h-ởng văn học Âu - Mĩ. + Truyền thống văn học Việt Nam thể hai nét lớn: là chủ nghĩa yêu nớc chủ nghĩa nhân đạo. (3)- Vì văn học từ kỉ X đến hết kỉ XIX có sự ảnh hởng văn học Trung Quốc? (H/S đọc SGK) - Hãy tác phẩm tác giả tiêu biểu của văn học trung đại). - Hãy kể tên tác phẩm văn học trung đại viết chữ Nơm. Em có suy nghĩ phát triển thơ Nơm văn học trung đại? 2 Thời kì văn học hiện đại (từ đầu kỉ XX đến nay) (H/S đọc lần lợt phần này trong SGK) - Văn học Việt Nam từ thế kỉ XX đến đợc gọi bằng văn học gì? Tại sao lại cú tờn gi y? bằng chữ Hán chữ N«m. - Nó ảnh hởng văn học trung đại tơng ứng Đó văn học trung đại Trung Quốc - Vì triều đại phong kiến ph-ơng Bắc lần lợt sang xâm lợc nớc ta Đây lí để quyết định văn học viết chữ Hán. - “Thánh Tông di thảo” Lê Thánh Tơng - “Trun kú mạn lục của Nguyễn Dữ - Việt điện u linh tập Lí Tế Xuyên -Thợng kinh kí Hải Thợng LÃn Ông - Vũ trung tuỳ bút Phạm Đình Hổ - Nam triều công nghiệp của Nguyễn Khoa Chiêm. - Hoàng Lê thống chí của Ngô gia văn phái: tiểu thuyết ch-ơng hồi. - Về thơ chữ Hán: + Ngun Tr·i víi “øc Trai thi tËp” - Nguyễn Bỉnh Khiêm Bạch vân thi tập - Nguyễn Du với Bắc hành tạp lục - Nam trung tạp ngâm - Về thơ chữ Hán cđa Cao B¸ Qu¸t. - Ngun Tr·i víi “Qc âm thi tập - Nguyễn Bỉnh Khiêm với Bạch Vân quốc ngữ thi tập - Lê Thánh Tông với "Hồng Đức quốc âm thi tập. - Thơ Nôm Đờng luật Hồ Xuân Hơng, Bà Huyện Thanh Quan. - “Trun KiỊu’’ cđa Ngun Du. - Sơ kính tân trang Phạm Thái. (4)- Văn học thời kì đợc chia làm giai đoạn và có đặc điểm gì? - Gọi H/S thay đọc SGK. + Từ đầu kỉ XX đến năm 1930 + Từ 1930 đến 1945 + Từ 1945 đến 1975 + Từ 1975 đến nay. Mỗi phần cho H/S trả lời: - Nêu đặc điểm văn học của thời kì vừa đọc (nhng nột ln). - Giai đoạn sau so với giai đoạn trớc có khác biệt? V thể loại văn học Việt Nam từ đầu kỉ XX đến có đáng chú ý? + Từ đầu kỉ XX đến 1975 * Sự phát triển thơ Nôm gắn liền với trởng thành những nét truyền thống văn học trung đại Đó lịng u nớc, tinh thần nhân đạo thực. Nó thể tinh thần ý thức dân tộc phát triển cao. - Văn học từ đầu kỉ XX đến đợc gọi văn học đại: Sở dĩ có tên nh phát triển thời đại mà quan hệ sản xuất chủ yếu dựa vào đại hoá Mặt khác luồng t tởng tiến nh luồng gió thổi vào Việt Nam làm thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách cảm cách nói ng-ời Việt Nam Nó chịu ảnh hởng văn học phơng Tây - Văn học thời kì đợc chia làm giai đoạn + Từ đầu kỉ XX đến năm 1930 + Từ 1930 đến 1945 + Từ 1945 đến 1975 + T 1975 n nay - Đặc điểm văn học Việt Nam ở từng thời kì có khác nhau. * Từ đầu kỉ XX đến năm 1945, văn học Việt Nam bớc vào quỹ đạo văn học giới hiện đại, cụ thể tiếp xúc với văn học châu Âu Đó văn học tiếng Việt viết chữ quốc ngữ Do có nhiều cơng chúng bạn đọc Những tác giả tiêu biểu là: Tản Đà; Hoàng Ngọc Phách, Hồ Biểu Chánh, Phạm Duy Tốn (thời kì đầu). * Từ 1930 đến 1945 (thời kì cuối) xuất nhiều tên tuổi lớn nh: Thạch Lam; Nguyễn Tuân; Xuân Diệu; Vũ Trọng Phụng; Huy Cận; Nam Cao; Hàn Mạc Tử; Chế Lan Viên (5)+ Từ 1975 đến thể loại văn học có gì ỏng chỳ ý? + Nhìn cách khái quát ta rút quy luật văn học Việt Nam? nhiều thể loại ngày cµng hoµn thiƯn *Từ 1945 đến 1975 kiện lịch sử vĩ đại mở triển vọng nhiều mặt cho văn học Việt Nam Nhiều nhà văn nhà thơ lớp trớc theo cách mạng và khoác ba lô đến với kháng chiến cống hiến tài sức lực thậm chí xơng máu cho cách mạng, cho nghiệp văn học cách mạng dân tộc Phải kế thừa gơng hi sinh anh dũng nh Nam Cao, Trần Đăng, Thâm Tâm cuộc kháng chiến chống Pháp và Nguyên Thi, Lê Anh Xuân, Dơng Thị Xuân Quý cuộc kháng chiến chống Mĩ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tồn diện có đờng lối đúng đắn đạo văn nghệ gắn liền với nghiệp lao động chiến đấu nhân dân ta Thành tựu chủ yếu dành cho dòng văn yêu nớc cách mạng Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ đem lại những phạm vi phản ánh mới, cảm hứng mới để văn học yêu nớc cách mạng đạt nhiều thành tựu nghệ thuật đáng tự hào Nó gắn liền với tên tuổi nh: Hồ Chí Minh, Tố Hữu; Sóng Hồng và đội ngũ nhà văn chiến sĩ nh: Quang Dũng, Chính Hữu, Nguyễn Đình Thi, Vũ Cao, Nguyên Ngọc (Nguyễn Trung Thành), Nguyễn Minh Châu, Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân, Hữu Thỉnh, Trần Đăng Khoa. - Thơ, văn xuôi nghệ thuật, văn xuôi luận viết chữ quốc ngữ có số tác phẩm có ý nghĩa mở đầu. - Cơng đại hoá thơ, truyện giai đoạn 1930. (6)III Mét sè néi dung chủ yếu văn học Việt Nam - Gi H/S đọc phần mở đầu và SGK 1 Phản ánh quan hệ với thế giới tự nhiên + Mối quan hệ ngời với giới tự nhiên đợc thể nh nào? (Giáo viên gợi ý cho H/S căn vào SGK để phát hiện nét bản về mối quan hệ con ngời với thiên nhiên thể hiện văn học). 2 Phản ánh mối quan hệ quốc gia dân tộc (H/S đọc phần SGK) + Mối quan hệ con ngời với quốc gia dân tộc đợc thể nh nào? hiện thực phê phán, thơ kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ, truyện tiểu thuyết đề tài chiến tranh thành tựu lớn văn học nớc ta kỉ XX - Từ 1975 đến nay, nhà văn phản ánh sâu sắc công xây dựng CNXH, cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nớc, vấn đề mẻ thời đại mở cửa, hội nhập quốc tế Hai mảng đề tài văn học lịch sử cuộc sống, ngời bối cảnh xây dựng kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Đề tài lịch sử viết chiến tranh chống Pháp chống Mỹ hào hùng với nhiều học. - Văn học Việt Nam đạt đợc giá trị đặc sắc nội dung nghệ thuật với nhiều tác giả đợc công nhận danh nhân văn hoá thế giới nh Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh Nhiều tác phẩm đợc dịch nhiều thứ tiếng giới Văn học Việt Nam với khả và sự sáng tạo xây dựng đợc vị trí riêng văn học nhân loại. + Víi thÕ giíi tù nhiªn - Văn học dân gian với t duy huyền thoại kể lại trình nhận thức, cải tạo, chinh phục của ông cha ta với giới tự nhiên hoang dã, xây dựng cuộc sống, tích luỹ hiểu biết phong phú thiên nhiên. - Với ngời, thiên nhiên là ngời bạn thân thiết, hình ảnh núi, sơng, bãi mía, nơng dâu, đồng lúa, cánh cò, vầng trăng, dòng suối tất gắn bó với con ngời Tình u thiên nhiên trở thành nội dung quan trọng văn học Việt Nam. (7)3 Phản ánh quan hệ x· héi (Gọi H/S đọc phần 3 SGK) Văn học Việt Nam đã phản ánh mối quan hệ xã hội nh nào? Phản ứng ý thức bn thõn (H/S Đọc phần SGK) vẻ riêng biệt vùng, từng miền Vào văn học, thiên nhiên cũng mang nét riêng ấy, góp phần làm nên tính đa dạng trong văn chơng. - Trong sáng tác văn học trung đại, hình ảnh thiên nhiên thờng gắn liền với lí tởng đạo đức thẩm mỹ Hình ảnh tùng, cúc, trúc, mai tợng trng cho nhân cách cao thợng nhà Nho Các đề tài ng, tiều, canh, mục thể lí t-ởng tao ng-ời mai danh ẩn tích, lánh đục tìm trong, khơng màng danh lợi. + Với quốc gia, dân tộc - Con ngời Việt Nam sớm có ý thức xây dựng quốc gia dân tộc của Đất nớc lại trải qua nhiều thử thách chống kẻ thù xâm lợc Vì vậy, văn học yêu nớc có giá trị nhân văn sâu sắc xuyên suốt lịch sử văn học Việt Nam Đó tình u q h-ơng xứ sở niềm tự hào về truyền thống mặt dân tộc (văn hoá, truyền thống dựng nớc và giữ nớc) Tình u tổ quốc thể hiện qua lịng căm thù giặc, dám xả thân nghĩa lớn Nhiều tác phẩm lớn kết tinh lòng yêu nớc nh “Nam quốc sơn hà” “Hịch t-ớng sĩ”, “Bình Ngơ đại cáo”, “Tuyên ngôn độc lập”; “nhiều tác gia yêu nớc lớn nh: Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh, Tố Hữu đã xây dựng nên hệ thống t tởng yêu nớc hoàn chỉnh. Đặc biệt, văn học Việt Nam ở kỉ XX văn học tiên phong chống đế quốc Chủ nghĩa yêu nớc nội dung tiêu biểu giá trị quan trọng Văn học Việt Nam (8)bức đau khổ Văn học dân gian với thể loại: truyện cời, ca dao, tục ngữ vạch mặt giai cấp thống trị tàn bạo Truyện thơ, kí sự, tiểu thuyết từ kỉ X đến thế kỉ XIX miêu tả thực tế đen tối của giai cấp thống trị, quan tâm tới đời sống nhân dân, đòi quyền sống cho ngời Những tác giả tiêu biểu nh: Ngô Tất Tố; Nam Cao; Vũ Trọng Phụng Một nền văn học giàu sắc thái nhân văn đậm đà màu sắc nhân đạo Từ mối quan hệ xã hội, văn học hình thành chủ nghĩa hiện thực từ 1930 trở lại đây. Ngày chủ nghĩa yêu nớc, nhân đạo xây dựng đợc những mẫu ngời lí tởng Con ng-ời biết phát huy vẻ đẹp truyền thống vừa biết làm giu cho quờ hng t nc, cho mỡnh. Văn học Việt Nam phản ánh ý thức thân nh thÕ nµo? - Em hiĨu nh thÕ nµo vỊ thân tâm? - Thõn v tõm c th hiện nh văn học? - Trớc hiểu văn học Việt Nam phản ánh ý thức bản thân nh nào, ta không thể không tìm hiểu ý thức cá nhân ngời có hai phơng diện: - Thân tâm luôn song song tồn nhng không ng nht. - Thể xác tâm hồn - Bản văn hoá - T tng vị kỉ t tởng vị tha - ý thức cá nhân ý thức cộng đồng (9)thức cá nhân Nhân vật trọng tâm của thời kì bật với ý thức trách nhiệm xã hội, tinh thần hi sinh đến mức khắc kỉ. Giai đoạn văn học cuối kỉ XVIII giai đoạn văn học 1930 - 1945 ý thức cá nhân đợc đề cao Đó quyền sống cá nhân ngời, quyền đợc hởng hạnh phúc tình yêu Những tác phẩm thơ Hồ Xuân Hơng, “Chinh phụ ngâm” Đặng Trần Cơn, “Cung ốn ngâm” của Nguyễn Gia Thiều đỉnh cao là “Truyện Kiều” Nguyễn Du. Thời kì 1930 - 1945 lên với văn xuôi lãng mạn, thơ lãng mạn số tác phẩm nh “Tắt đèn” Ngô Tất Tố; truyện ngắn và tiểu thuyết Nam Cao, truyện Thạch Lam. Xu hớng chung văn học Việt Nam xây dựng mẫu ngời lí tởng? Củng cố Học xong cần lu ý điểm nào? Song dự giai on no, xu hớng chung văn học Việt Nam là xây dựng đạo lí làm ngời với nhân phẩm tốt đẹp nh nhân ái, thuỷ chung, tình nghĩa, vị tha, sẵn sàng xả thân nghiệp chính nghĩa, đấu tranh chống chủ nghĩa khắc kỉ tôn giáo, đề cao quyền sống ngời cá nhân nh-ng khônh-ng chấp nhận chủ nh-nghĩa cá nhân. - C¸c bé phận hợp thành văn học Việt Nam. - Tiến trình lịch sử văn học Việt Nam. - Một số nội dung chủ yếu của văn học Việt Nam. Lu ý: Mỗi giai đoạn nên nhớ thành tựu: tác giả tác phẩm tiêu biểu. E tham kh¶o "Văn học xơng sống văn hố dân tộc Nếu làm theo chức x hội nó, vănã học gơng phản chiếu trung thực đầy đủ sống khía cạnh, vật chất tinh thần, ý nghĩ, tình cảm mơ ớc, thở nhịp đập trái tim, hệ Văn học trớc hết nói lên sức sống cộng đồng dân tộc đẻ Chính nó, với ngành nghệ thuật mà hạt giống, chứng hùng hồn sức sống Vì vậy, trách nhiệm x hộiã là vun xới, bồi đắp, làm toả hơng vị sắc sức sống ấy, đồng thời dọn dẹp, quét tớc bụi bậm, rác ghét sở x hội cá nhân.ã (10)nhiều hình thức diễn đạt, nhiều thể loại Dù theo thể loại nào, cơng trình sáng tác văn học có giá trị phác đợc tranh làm rung động tâm hồn, truyền cho ngời xem tranh thơng cảm đáng kính, đáng u, đáng khích lệ, nh lịng phẫn nộ, căm ghét điều bất công, tàn bạo, phi o lý" (Nguyễn Khánh Toàn, Lời tựa, Tổng tập văn học Việt Nam, tập I Nxb Khoa học x hội, H, 1980)à "Văn học Việt Nam thành tựu sáng tạo chung tất dân téc anh em cïng sèng chung trªn l nh· thổ Việt Nam trải dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau Các dân tộc q trình lịch sử lâu dài, đ nhauã chung lng đấu cật, đổ máu mồ hôi để khai phá thiên nhiên đấu tranh chống nạn ngoại xâm: bảo vệ đất nớc, đồng thời sáng tạo văn hoá chung Tổ quốc Việt Nam Nền văn hoá chung bao hàm sắc thái địa phơng đa dạng phong phú Văn học Việt Nam, phận quan trọng văn học ấy, đợc nhận thức nh bao gồm văn học dân tộc Việt dân tộc thiểu số anh em" (Huúnh Lý, Lịch sử văn học Việt Nam, tập I Nxb Khoa häc x héi, H, 1980)· Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ A mục tiêu học Giúp HS nắm đợc kiến thức hoạt động giao tiếp nâng cao kĩ tạo lập, phân tích lĩnh hội giao tiếp B Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - ThiÕt kế học C cách thức tiến hành GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các cõu hi. D tiến trình dạy học 1 KiĨm tra bµi cị. 2 Giíi thiƯu bµi míi. Trong sống hàng ngày, ngời giao tiếp với phơng tiện vơ quan trọng Đó ngơn ngữ Khơng có ngơn ngữ khơng thể có kết cao hoàn cảnh giao tiếp Bởi giao tiếp ln ln phụ thuộc vào hoàn cảnh nhân vật giao tiếp Để thấy đợc điều đó, tìm hiểu hoạt động giao tiếp ngôn ngữ Hoạt động GV và (11)I T×m hiĨu chung 1 Gọi H/S đọc nhắc lớp theo dõi phần văn SGK a Các nhân vật giao tiếp tham gia hoạt động giao tiếp? Hai bên có cơng vị quan hệ với nh nào? b Ngời nói nhờ ngơn ngữ biểu đạt nội dung t t-ởng tình cảm mình thì ngời đối thoại làm gì để lĩnh hội đợc nội dung đó? Hai bên lần lợt đổi vai giao tiếp cho nhau nh nào? c Hoạt động giao tiếp đó diễn hồn cảnh nào? (ở đâu? vào lúc nào? nớc ta có sự kiện lịch sử, xã hội gì?). d Hoạt động giao tiếp đó hớng vào nội dung gì? đề cập tới vấn đề gì? e Mục đích giao tiếp gì? giao tiếp có đạt đợc mục đích đó khơng?’ 2 Qua bµi Tỉng quanvề văn học Việt Nam , hÃy cho biÕt: - Vua bô lão hội nghị là nhân vật tham gia giao tiếp Mỗi bên có cơng vị khác Vua cai quản đất nớc, chăn dắt trăm họ. Các bô lão ngời có tuổi đã giữ trọng trách nay về nghỉ, đợc vua mời đến tham dự hội nghị. - Ngời tham gia giao tiếp đây phải đọc nghe xem ngời nói, nói để lĩnh hội nội dung mà ngời nói phát Các bô lão nghe vua Nhân Tông hỏi, nội dung hỏi: Liệu tính nh nào khi qn Mơng Cổ tràn đến Hai bên lần lợt đổi vai giao tiếp Các bơ lão xơn xao tranh nói. Lúc vua lại ngời nghe. - Hoạt động giao tiếp diễn ở Điện Diên Hồng Lúc quân Nguyên Mông kéo 50 vạn quân ồ ạt sang xâm lợc nớc ta. - Hoạt động giao tiếp hớng vào nội dung: Hồ hay đánh, nó đề cập tới vấn đề hệ trọng còn hay quốc gia dân tộc, mạng sống ngời. - Mục đích giao tiếp: Lấy ý kiến ngời, thăm dò lòng dân để hạ đạt mệnh lệnh quyết tâm giữ gìn đất nớc hồn cảnh lâm nguy Cuộc giao tiếp đó đã đạt đợc mục đích. (12)tiếp Họ có độ tuổi từ 65 trở xuống đến 15 tuổi Từ Giáo s, Tiến sĩ đến học sinh lớp 10 THPT. - Hoàn cảnh có tổ chức giáo dục, chơng trình quy định chung hệ thống trờng phổ thơng. - C¸c phận cấu thành văn học Việt Nam Đồng thời phác hoạ tiến trình phát triển lịch sử văn học, thành tựu Văn bản giao tiếp nhận những nét lớn nội dung nghệ thuật của văn học Việt Nam. - Ngời soạn sách muốn cung cấp tri thức cần thiết cho ngời học. Ngời học nhờ văn giao tiếp đó hiểu đợc kiến thức của nền văn học Việt Nam. - Sử dụng ngôn ngữ văn bản khoa học Đó khoa học giáo khoa Văn có bố cục rõ ràng. Những đề mục có hệ thống Lí lẽ và dẫn chứng tiêu biểu. a Các nhân vật giao tiếp qua này? b Hoạt động giao tiếp đó diễn hoàn cảnh nào? c Nội dung giao tiếp? Về đề tài gì? bao gồm những vấn đề bản nào? d Mục đích giao tip? - Phơng tiện giao tiếp đ-ợc thĨ hiƯn nh thÕ nµo? II Cđng cè - Qua rút mấy kết luận: 1 Hoạt động giao tiếp phải có nhân vật giao tiếp hoàn cảnh giao tiếp phơng tiện giao tiếp. 2 Giao tiếp phải thực mục đích nhất định 3 Mỗi hoạt động giao tiếp gồm hai trình Một tạo lập văn bản, hai l thc hin lnh hi vn bn. Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp dạy; Tiết 4(PPCT): Đọc hiểu Khái quát văn học dân gian Việt Nam A- Phần chuẩn bị I mục tiêu häc Gióp HS: 1 Hiểu đợc khái niệm văn học dân gian ba đặc trng Định nghĩa tiểu loại văn học dân gian 3 Vai trò văn học dân gian với văn học viết đời sống văn hoá dân tộc II Phơng tiện thực hiện - SGK, SGV - Thiết kế học (13)III cách thøc tiÕn hµnh GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B tiến trình dạy học I- ổn định tổ chức lớp *KiÓm tra sÜ sè II- KiĨm tra bµi cị 1-H×nh thøc kiĨm tra:MiƯng 2-Câu hỏi:Nêu khái niệm hoạt động giao tiếp kể tên nhân tố giao tiếp? 3- Đáp án: - Khái niệm HĐGT: HĐGT hoạt động trao đổi thông tin ngời xã hội, đợc tiến hành chủ yếu phơng tiện ngơn ngữ(dạng nói dạng viết)nhằm thực mục đích nhận thứ tình cảm hành động…… - Các nhân tố giao tiếp bao gồm: +Nhân vËt giao tiÕp + Hoàn cảnh giao tiếp +Nội dung giao tiếp +Mục đích giao tiếp 4- Biểu điểm: Nêu dc khái niệm: Nờu dc cỏc nhõn tố giao tiếp: Diễn đạt tốt: III-Giíi thiƯu Đọc câu thơ Lâm Thị Mĩ Dạ: Tôi yêu truyện cổ nớc tôi Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu sa Thơng ngời thơng ta Yêu cách núi xa tìm ở hiền lại gặp hiền Ngi lại gặp ngời tiên độ trì Cho đến câu ca dao này: "Trên đồng cạn dới đồng sâu Chồng cầy vợ cấy trâu bừa" Truyện cổ đến ca dao, dân ca tục ngữ, câu đối, sân khấu chèo, tuồng, cải l ơng, tất biểu cụ thể văn học dân gian Để hiểu rõ tìm hiểu văn khái quát văn học dân gian Việt Nam Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt GV: Em hiểu là văn học dân gian? - Tại văn học dân gian nghệ thuật ngôn từ? GV: Truyền miệng ph-ơng thức nh nào? GV: Tại sáng tác tập thể? I Văn học dân gian g×? - Là tác phẩm nghệ thuật ngơn từ truyền miệng đợc tập thể sáng tạo nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt khác đời sống cộng đồng - Bất văn nghệ thuật đợc sáng tạo nghệ thuật ngôn từ + Truyền ngời sang ngời khác, đời này qua đời khác, không viết mà bằng lời (14)GV: ThÕ nµo sinh hoạt khác nhau? (H/S c phần) - Văn học dân gian có đặc trng nào? - Em hiĨu thÕ nµo lµ tÝnh trun miƯng? ? Em hiĨu thÕ nµo tính tập thể? thức sửa văn cho hoàn chỉnh Vì sáng tác dân gian sáng t¸c tËp thĨ - Truyện cổ kể nội dung đời sống nhân dân Đó tập tục, nghi lễ vùng, miền khác Tiếng cời truyện cời mang nhiều cung bậc, có cời lên cho vui cửa vui nhà, vui anh vui em Cũng có cời rơi nớc mắt, có cời nhằm đa ma tống tiễn x hội có Thơ ca dân gian có nhiều ca mang chất nghề nghiệp, ca cầy cấy, ca ng nghiệp, ca nghi lễ II Đặc trng văn học dân gian - Vn hc dân gian có ba đặc trng bản: + TÝnh trun miƯng + S¸ng t¸c tËp thĨ + TÝnh thực hành 1 Tính truyền miệng - Không lu hành chữ viết, truyn t ngi n sang ngời kia, đời qua đời khác, tính truyền miệng biểu diễn x-ớng dân gian (ca hát chèo, tuồng, cải lơng) Tính truyền miệng làm nên phong phú, đa dạng nhiều vẻ văn học dõn gian Tớnh truyn miệng làm nên nhiều kể gọi dị 2 Tính tập thể (15)3 Văn học dân gian gắn bó phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng (tính thực hành) - Em hiĨu thÕ nµo lµ tÝnh thùc hành văn học dân gian? (H/S c lần lợt một phần thể loại nên gọi một em c v hi) ? Thế thần thoại? (H/S đọc) ? ThÕ nµo lµ sư thi? đợc tu bổ, sửa chữa, thêm bớt cho hồn chỉnh Vì sáng tác dân gian mang đậm tính tập thể - Mäi ngêi cã qun tham gia bổ sung sửa chữa sáng tác dân gian - Tính thực hành văn học dân gian biểu hiện: + Những sáng tác dân gian phục vơ trùc tiÕp cho tõng ngµnh tõng nghỊ * Bµi ca nghỊ nghiƯp * Bµi ca nghi lƠ - Văn học dân gian gợi cảm hứng cho ngời dù đâu làm HÃy nghe ngời nông dân tâm sự: Ra i anh ó dn dũ Ruộng sâu cấy trớc, ruộng gò cấy sau Ruộng sâu cấy trớc để lúa cứng cáp lên cao tránh đợc ma ngập lụt Ta nhận lời ca ngời nông dân trồng lúa nớc Chàng trai nông thôn tế nhị duyên dáng mợn hình ảnh xoan đào để biểu thị lịng mình: Lá xoan đào Tơng t gọi em? III HƯ thèng thể loại văn học dân gian Việt Nam 1 Thần thoại - Thần thoại loại hình tự dân gian, thờng kể vị thần xuất chủ yếu thời công xà nguyên thuỷ Nhằm giải thích tợng tự nhiên, thể khát vọng chinh phục tự nhiên, trình sáng tạo văn hoá ngời việt cổ - Do quan niệm ngời Việt cổ, tợng tự nhiên vị thần cai quản nh thần sông, thần núi, thần biển Nhân vật thần thoại thần khác hẳn vị thần thần tích, thần ph¶ 2 Sư thi (16)- Em hiểu về quy mô rộng lớn? + Ngôn ngữ có vần, nhịp? + Nhân vật sư thi? + Nh÷ng biÕn cè diƠn ra? (H/S đọc) ?ThÕ nµo lµ trun thut? ? Em hiểu là: ? Nhân vật lịch sử? + Xu hớng lí tởng hoá? (H/S đọc) dựng hình tợng nghệ thuật hồnh tráng, hào hùng để kể nhiều biến cố lớn lao diễn đời sống cộng đồng c dân thời cổ đại - Quy mô rộng lớn sử thi: Độ dài, phạm vi kể truyện nó: ví dụ: Sử thi “Đẻ đất đẻ nớc” ngời Mờng dài 8503 câu thơ kể lại việc trần gian từ hình thành vũ trụ đến Mờng đợc ổn định - Ng«n ngữ có vần, nhịp đ dịch vănà xuôi nh Sử thi Đăm Săn - Nhõn vt s thi mang cốt cách cộng đồng (tợng trng cho sức mạnh, niềm tin cộng đồng ngời) Ví dụ: Đăm Săn thân cho sức mạnh phi thờng tộc ngời Ê Đê Tây Nguyên - Những biến cố lớn lao gắn với cộng đồng Đặc điểm dễ thấy qua mối quan hệ ngời anh hùng cộng đồng Đăm Săn chiến đấu với lực thù địch mang lại sống bình n cho bn làng Uy-lit-xơ đồng đội lênh đênh biển khơi gắn liền với thời đại ngời Hy Lạp chinh phục biển 3 Trun thut - Dịng tự dân gian kể kiện nhân vật lịch sử theo xu hớng lí tởng hố Qua thể ngỡng mộ tôn vinh nhân dân ngời có cơng với đất nớc, dân tộc cộng đồng dân c vùng + Nhân vật truyền thuyết nửa thần, nửa ngời nh: Sơn Tinh, Thuỷ Tinh (thần mang tính ngời) An Dơng V-ơng (Biết cầm sừng tê bÈy tÊc rÏ níc vỊ thủ phđ) Nh vËy nh©n vật có liên quan tới lịch sử nhng lịch sử + Xu hng lớ tng hoỏ: Nhân dân gửi vào ớc mơ khát vọng Khi có lũ lụt, họ mơ ớc có vị thần trị thuỷ Khi có giặc, họ mơ có Phù Đổng Thiên Vơng Trong hồ bình, họ mơ có hồng tử Lang Liêu làm nhiều thứ bánh ngày tết Đó ngời anh hùng sáng tạo văn hố (17) GV:ThÕ nµo lµ trun cỉ tÝch? ? Néi dung cđa trun cỉ tích? ? Nhân vật truyện cổ tích là ai? ?Quan niƯm cđa nh©n d©n trun cỉ tÝch nh thÕ nµo? (H/S đọc) ? ThÕ truyện ngụ ngôn? ? Nhân vật truyện ngụ ngôn? ? Không gian ngụ ngôn ngữ thÕ nµo? (H/S đọc) - ThÕ nµo truyện cời? ? Thế mâu thuẫn trong cuéc sèng? (H/S đọc) - ThÕ tục ngữ? - Dũng t s dõn gian mà cốt truyện kể số phận ngời bình thờng x hội có phân chia đẳng cấp, thể tinhã thần nhân đạo lạc quan nhân dân lao động - Nội dung truyện cổ tích thờng đề cập tới vấn đề Một kể số phận bất hạnh ngời nghèo khổ Hai vơn lên ớc mơ khát vọng đổi đời (nhân đạo, lạc quan) - Nhân vật thờng em út, riêng, thân phận mồ côi nh: Sọ Dừa, Tấm, Thạch Sanh … - Quan niệm nhân dân truyện cổ tích quan niệm hiền gặp lành, ác giả ác báo 5 Trun ngơ ng«n - Truyện viết theo phơng thức tự sự dân gian ngắn gọn, kết cấu chặt chẽ Nhân vật ngời, phận của ngời, vật (phần lớn con vật) biết nói tiếng ngời Từ rút ra kinh nghiệm triết lí sâu sắc. - Nh©n vËt trun ngụ ngôn rất rộng rÃi ngời, vật, các con vật. - Có thể xảy đâu. 6 Truyện cời - Truyn cời thuộc dịng tự dân gian ngắn, có kết cấu chặt chẽ, kết thúc bất ngờ Truyện xây dựng trên sở mâu thuẫn cuộc sống làm bật lên tiếng cời nhằm mục đích giải trí phê phán xã hội. - Cuộc sống chứa ng nhng mõu thun: + Bình thờng với không bình th-ờng + Mâu thuẫn lời nói + M©u thuÉn nhËn thøc lÝ t-ëng, từ mâu thuẫn làm bật lên tiếng cời. 6 TruyÖn cêi (18) (H/S đọc) - Thế câu đố? (H/S đọc) - ThÕ nµo lµ ca dao? (H/S đọc) - ThÕ nµo lµ vÌ? (H/S c) - Thế truyện thơ? (H/S đọc) ? ThÕ nµo lµ chÌo? ? Ngồi chèo, em cịn nhận biết đợc thể loại sân khấu cũng thuộc dân gian? súc, có hình ảnh, vần, nhịp đúc kết những kinh nghiệm thực tiễn thờng đợc dùng ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày nhân dân. 8 Câu đố - Là văn vần, câu nói có vần mơ tả vật bằng những hình ảnh, hình tợng khác lạ để ngời nghe tìm lời giải nhằm mục đích giải trí, rèn luyện t duy và cung cấp tri thức thông thờng đời sống. 9 Ca dao - Là thơ trữ tình dân gian thờng câu hát có vần có điệu tớc bỏ tiếng đệm, tiếng láy nhằm diễn tả giới nội tâm ngời. VÝ dơ: Rđ xng biển mò cua Mang nấu mơ chua trong rõng Em ơi! Chua từng Non xanh nớc biếc xin đừng quên nhau. Ta chuyển thành lời hát của sân khấu chèo Đó điệu nhịp điệu, hát vỉa 10 Vè - Là tác phẩm tự dân gian có lời thơ mộc mạc kể kiện diễn xà hội nhằm thông báo bình luận. 11 Truyện thơ - L nhng tác phẩm dân gian bằng thơ, giầu chất trữ tình diễn tả tâm trạng suy nghĩ ngời khi hạnh phúc lứa đôi công bằng xã hội bị tớc đoạt. 12 ChÌo (19) (H/S c phn I) Tại văn học dân gian kho tri thức? (H/S đọc) - Tính giáo dục văn học dân gian đợc thể hiện nh nào? (H/S c) - Văn học dân gian có giá trị nghệ thuật nh thế nào? Đó tuồng, sân khấu cải lơng, múa rối. IV Những giá trị văn học dân gian 1 Văn học dân gian kho tri thức vô phong phú đời sống dân tộc - Nói tới tri thức dân tộc trên đất nớc ta nói tới kho tàng q báu, vơ tận trí tuệ con ngời thiên nhiên xã hội. Tri thức dân gian nhận thức của nhân dân sống quanh mình Nó khác hẳn nhận thức giai cấp thống trị thời lịch sử và xã hội Đó kinh nghiệm mà nhân dân đúc kết từ cuộc sống. - Tri thức lại đợc trình bày nghệ thuật ngơn từ nhân dân sinh động hấp dẫn ngời nghe Trên đất nớc ta có 54 dân tộc anh em nên vốn tri thức dân gian vô phong phú 2 Văn học dân gian có giá trị giáo dục sâu sắc - Giỏo dc tinh thn nhõn đạo, tôn vinh giá trị ngời, yêu thơng ngời đấu tranh không mệt mỏi để giải phóng ngời khỏi áp bất cơng. VÝ dơ: Trun TÊm C¸m + Giúp ngời đồng cảm chia sẻ với nỗi bất hạnh Tấm. + Khẳng định phẩm chất Tấm + Lên án kẻ xấu, kẻ ác. 3 Giá trị nghệ thuật to lớn của văn học dân gian đóng vai trị quan trọng văn học dân tộc - Nói tới giá trị nghệ thuật văn học dân gian ta phải kể tới từng thể loại: + Thần thoại sử dụng trí tởng tợng, + Truyện cổ tích xây dựng những nhân vật thần kì. (20)- Nhà thơ học đợc ở ca dao? Nhà văn học đợc ở truyện cổ tích? + Cèt trun cđa dßng tù sù bao gồm nhân vật tình tiết kết hợp lại. + Thơ ca dân gian sáng tạo ra lời ca mang đậm chất trữ tình ở ca dao sử dụng triệt để thể phú (phô bầy miêu tả), tỉ (so sánh), hứng (tức cảnh sinh tình), tất cả nghệ thuật giúp ngời đọc, ngời nghe có khả nhạy cảm trớc đẹp. - Nhiều năm văn học viết cha có và cha phát triển, văn học dân gian đóng vai trị chủ đạo. - Nhà thơ học đợc ca dao: Học ở giọng điệu trữ tình, xây dựng đ-ợc nhân vật trữ tình, cảm nhận của thơ ca trớc đời sống Sử dụng ngôn từ sáng tạo nhân dân trớc cái đẹp - Học tập đợc xây dựng cốt truyện + Nắm đặc trng bản của văn học dân gian, hiểu biết về các thể loại văn học dân gian Đặc biệt vai trò nền văn học dân tộc.  Cñng cè: Yêu cầu học sinh đọc thuộc phần ghi nhó SGK(tr19) IV- hớng dẫn học chuẩn bị bài 1-Híng dÉn häc bµi - Nắm dc KN VHDG -Đặc trng VHDG - Hệ thống thể loại VHDG -Những giá trị VHDG - Đọc học thuộc phần ghi nhớ 2- Chuẩn bị lm cỏc bi tịp 1,2,3,4,5 SGK Chuẩn bị Hoạtđọng giao tiếp ngơn ngữ c tham kh¶o 1 "Quần chúng ngời sáng tạo, công nông ngời sáng tạo Nhng quần chúng sáng tạo cải vật chất cho x hội Quần chúng ngà ời sáng tác Những sáng tác ngọc quý Nói khôi phục vốn cổ nên khôi phục tốt không tốt phải loại dần ra".(Hồ Chí Minh,) Bi nói chuyện Hội nghị cán văn học, 30-10-1958) " Giai cấp phong kiến đ cấm nhân dân ca hát cấm kể chuyện đả kích chúng, màã chúng gọi "yêu th, yêu ngôn" Vào thời Lê Trịnh, chúng đ dùng đến cực hình cắt lã ỡi ca sĩ nhân dân ngồi chợ Cấm bỏ tù khơng đợc, văn học dân gian thứ văn học bay từ cửa miệng ngời sang cửa miệng ngời khác, nh bớm thần thoại, lúc biến ngời, lúc biến hoa, cấm bỏ tù đợc" (21)3 "ở Việt Nam, văn học dân gian thờng đợc ví nh "bầu sữa ngọt" nuôi dỡng phẩm chất u tú ngời nh lòng yêu nớc chủ nghĩa anh hùng, tinh thần dũng cảm chủ nghĩa lạc quan, đức trực, tình thơng nhân đạo, tình đồng bào tình hữu giai cấp, nh "dịng sữa đầy chất dinh dỡng ngời mẹ có sức sống dồi dào" nuôi dỡng tài "nhả ngọc phunchâu" nhà thơ chuyên nghiệp" (Đỗ Bình Trị, Văn học dân gian Việt Nam, Giáo trình Đại học S phạm Hà Nội, Nxb Giáo dục, 1991) "Trong sáng tác dân gian, truyền thống có vai trị đặc biệt Đơi truyền thống gánh nặng cá nhân cộng đồng hành trình tiến vào tơng lai, nhng nhiều truyền thống lại đà, sức mạnh, vốn liếng giúp ngời ta tiến lên " (§inh Gia Khánh, Văn hoá dân gian, Nxb Khoa học x hội, 1989)à Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp dạy: ******Tiết 5(PPCT): TiÕng ViÖt **** Hoạt động giao tiếp ngơn ngữ (TiÕp theo) A- PhÇn chÈn bị I- Mục tiêu học Gióp häc sinh: - Có đợc kiến thức văn bản, đặc điểm văn kiến thức khái quát loại văn xét theo phong cách chức ngôn ngữ - Nâng cao kĩ thực hành phân tích tạo lập văn ban giao tiếp II- Ph¬ng thøc thùc hiƯn - SGK, SGV - Thiết kế học, tâp ngữ văn 10 III- Cách thức tiến hành Giỏo viờn t chức dạy theo cách kết hợp hình thức trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi B- Tiến trình dạy học I- ổn định tổ chức lớp * Kiểm tra sĩ số:(1’) II- Kiểm tra cũ:( 5’) 1- Hình thức kiểm tra: miệng 2- Câu hỏi: Em hiểu nh đặc trng truyền miệng VHDG? 3- Đáp án: +VHDG đời , tồn phát triển nhờ truyền miệng Đây điểm khác VHDG VH viết VHDG lu truyền từ đời sang đời khác, từ ngòi sang ngời khác, qua hệ địa phơngnhờ phơng thức lu truyền +Nói truyền miệng nóiq trình diễn xớng dân gian hào hứng sinh động Ngời ta nói, hát , diễntác phẩm VHDG…Phần ngơn từ dc kết hợp hàI hoà với loại nghệ thuật khác nh vũ đạo, âm nhạc 4- BiÓu ®iÓm: ý1: 4® ý 2: 5® (22)III- giíi thiƯu bµi míi Tiết trớc đ tìm hiểu hoạt động giao tiếp ngôn ngữ Muốn thực đã ợc hoạt động giao tiếp phảI có nhân tố giao tiếp nao? Hơm trị ta luyện tập để củng cố kiến thúc Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt II Luyn tp 1 Phân tích nhân tố giao tiÕp thĨ hiƯn c©u ca dao “Đêm trăng anh hỏi nàng Tre non đủ đan sàng nên chăng” a Nh©n vËt giao tiÕp ë là những ngời nh nào? + Nhân vật giao tiếp chàngtrai cô gái lứa tuổi yêu đ-ơng b Hot ng giao tiếp diễn ra trong hoàn cảnh nào? + Đêm trăng sáng thanhvắng Hoàn cảnh phù hợp với câu chuyện tình của những đối lứa yêu c Nhân vật anh nói điều gì nhằm mục đích gì? + Nhân vật anh nói “Tre non đủ lá” để tính đến chuyện “đan sàng” đâu phải chuyện tre non đan sàng mà có ngụ ý: Họ đã đến tuổi trởng thành nên tính chuyện kết duyên Chàng trai tỏ tình với gái d Cách nói nhân vật anh có phù hợp với nội dung và mục đích giao tiếp khơng? + Cách nói nhân vật anh rất phù hợp với hồn cảnh mục đích giao tiếp Đêm sáng trăng lại vắng, lứa tuổi trởng thành, họ bàn chuyện kết duyên với phù hợp. e Em có nhận xét cách nói chàng trai + Chàng trai thật tế nhị Cáchnói làm dun có hình ảnh lại đậm đà tình cảm dễ vào lịng ngời a Trong giao tiếp trên đây, nhân vật thực hiện bằng ngôn ngữ, hành động nói cụ thể nào? Nhằm mục đích gì? 2- Đọc đoạn văn sau trong SGK trả lời c©u hái - Trong giao tiếp A cổ ông, nhân vật giao tiếp thực hành động giao tiếp cụ thể là: + Chào (cháu chào ông ạ!) + Chào đáp lại (A cổ hả?) + Khen (lớn tớng nhỉ) (23)+ Trả lời (tha ông, có ạ!) b Trong lời ông già câu u có hình thức câu hỏi, nhng cả câu dùng hi hay không? - Cả ba câu «ng giµ chØ cã 1 câu hỏi “Bố cháu có gửi pin đài lên cho ơng khơng?” Các câu cịn lại để chào khen c Lời nói nhân vật bộc lộ tình cảm thái độ quan hệ trong giao tiếp nh nào? - Lời nói nhân vật giao tiếp bộc lộ tình cảm ơng và cháu Cháu tỏ thái độ kính mến qua từ tha, cịn ơng là tình cảm q u trìu mến đối với cháu - Hồ Xuân Hơng giao tiếp với ngời đọc vấn đề gì? Nhằm mục đích gì? Bằng phơng tiện từ ngữ, hình ảnh nh th no? 3 Đọc thơ Bánh trôi n -ớc Hồ Xuân Hơng trả lời câu hỏi - N s H Xuõn Hơng miêu tả, giới thiệu bánh trôi nớc với mọi ngời Nhng mục đích chính giới thiệu thân phận nổi chìm Con ngời có hình thể đầy quyến rũ lại có số phận bất hạnh, không chủ động định đợc hạnh phúc. Song hồn cảnh nào vẫn giữ lịng trắng, phẩm chất mình, tất diễn tả ngơn ngữ giàu hình ảnh (trắng, trịn, bảy ba chìm, lịng son) - Ngời đọc vào đâu để tìm hiểu cảm nhận th? (24)dù hoàn cảnh giữ gìn phẩm chất mình. 4. Vit đoạn thông báo ngắn cho bạn học sinh tồn trờng biết hoạt động làm mơi trờng nhân ngày môi trờng giới (học sinh nhà lm) - Yêu cầu viết thông báo ngắn, song phải có mở đầu, kết thúc. - Đối tợng giao tiÕp lµ HS toµn trêng. - Néi dung giao tiếp làm sạch môi trờng. - Hoàn cảnh giao tiếp hoàn cảnh nhà trờng ngày môi tr-êng thÕ giíi a Th viÕt cho ai? Ngời viết có t cách quan hệ nh thÕ nµo víi ngêi nhËn? 5 Trích th Bác Hồ gửi học sinh nớc nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên tháng 9/1945 nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà (học sinh c) - Bác Hồ với t cách chủ tịch nớc viết th gửi học sinh toàn quốc Ngời nhận học sinh thế hệ chủ nhân tơng lai n-ớc Việt Nam dân chủ cộng hoà. b Hoàn cảnh ngời viết và ngi nhận th nh nào? c Th viÕt vỊ chun g×? Néi dung g×? d Th viết để làm gì? - Đất nớc giành đợc độc lập Học sinh lần đón nhận giáo dục hồn tồn Việt Nam Vì ngời viết giao nhiệm vụ, khẳng định quyền lợi cho học sinh. - Néi dung giao tiÕp: + Bộc lộ niềm vui sớng học sinh hệ tơng lai đợc hởng cuộc sống độc lập + Nhiệm vụ trách nhiệm của học sinh đất nớc + Sau lời chúc Bác đối với học sinh. - Đây mục đích giao tiếp: Chúc mừng học sinh nhân ngày tựu trờng nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà. Từ xác định nhiệm vụ nặng nề nhng vẻ vang học sinh e Viết nh nào? - Ngắn gọn: Lời lẽ chân tình (25)định trách nhiệm cho học sinh *Củng cố :’ Qua tập chúng ta rút đợc gì khi thực giao tiếp? - Khi tham gia vào hoạt động giao tiếp (nói hoặc viết) ta phải ý: + Nhân vật, đối tợng giao tiếp (nói viết cho ai?) + Mục đích giao tiếp (viết, nói làm gì) + Nội dung giao tiếp (viết, nói về gì) + Giao tiếp cách nào (viết, nói nh nào?) IV- Hớng dẫn học chuẩn bị mới(2) 1- Híng dÉn häc bµi - Xem lại hoàn thiện tập vàp tập -Khắc sâu phần ghi nhớ -Tìm số tập làm thêm 2- Chuẩn bị bµi: -Đọc phần “Văn bản” nắm đợc: Khái niệm, đặc điểm văn bản, loại văn trả lời hệ thống câu hỏi cuối sách ************************************* Ngày soạn : Ngày giảng: Lớp dạy: Tiết 6(PPCT): TiÕng ViÖt Văn đặc im ca bn ***************** A-Phần chuẩn bị I mục tiêu học Giúp HS: 1 Nm đợc khái niệm đặc điểm văn Nâng cao lực phân tích tạo lập văn II Phơng tiện thực hiện - SGK, SGV (26)III cách thức tiến hành GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp hình thức trao đổi thảo luận, trả lời cõu hi B tiến trình dạy học I- ổn định tổ chức lớp * Kiểm tra sĩ số: (1) II- Kiểm tra cũ: Không kiểm tra III- Giíi thiƯu bµi míi: Trong sống thờng xuyên tiếp xúc với văn Vậy văn có đặc điểm nh có loại văn để hiểu rõ văn , hôm cô em cung vào tiết học văn GV ghi tiêu đề lên bảng: Hoạt động GV và HS Yêu cầu cần đạt ? Văn gì? (gọi học sinh đọc lần lợt văn bản) I Khái niệm văn - L sản phẩm đợc tạo hoạt động giao tiếp ngơn ngữ th-ờng có nhiều câu 1 Mỗi văn đợc ng-ời nói tạo hoạt động nào? Để đáp ứng nhu cầu gì? Số câu (dung lợng) văn bản nh nào? - Văn tạo hoạt động giao tiếp chung Đây kinh nghiệm nhiều ngời với ngời Đáp ứng nhu cầu truyền cho kinh nghiệm sống Đó mối quan hệ ngời với ngời, gần ngời tốt ảnh hởng tốt ngợc lại quan hệ với ngời xấu ảnh hởng xấu Sử dụng câu -Văn tạo hoạt động giao tiếp gái ngời Nó lời than thân cô gái, gồm câu - Văn tạo hoạt động giao tiếp vị chủ tịch nớc với toàn thể quốc dân đồng bào, nguyện vọng khẩn thiết khẳng định tâm lớn dân tộc giữ gìn, bảo vệ độc lập tự do, văn gồm 15 câu 2 Mỗi văn đề cấp tới vấn đề gì? vấn đề đó có đợc triển khai nhất quán từng văn không? - Văn 1, 2, đặt vấn đề cụ thể triển khai quán văn +)Văn quan hệ ngời với ngời sống cách đặt vấn đề giải quyt rt rừ rng (27)+)Văn lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, văn thể hiện: + Lập trờng nghĩa ta dà tâm thực dân Pháp + Nêu chân lí đời sống dân tộc: hi sinh tất định không chịu nớc, định không chịu làm nô lệ + Kêu gọi ngời đứng lên đánh giặc tất vũ khí có tay Đã ngời Việt Nam phải đứng lên đánh Pháp + Kªu gäi binh sÜ, tù vƯ dân quân (lực lợng chủ chốt) + Sau khẳng định nớc Việt Nam độc lập, thắng li nht nh v ta 3 Văn cã bè cơc nh thÕ nµo? - RÊt râ rµng: Phần mở bài: “Hỡi đồng bào tồn quốc” Thân bài: “Chúng ta muốn hồ bình nh v dõn tc ta Kết bài: Phần l¹i 4 Mỗi văn tạo ra nhằm mục đích gì? - Mục đích văn một: Truyền đạt kinh nghiệm sống - Mục đích văn hai: Lời than thân để gọi hiểu biết cảm thông ngời với số phận ngời phụ nữ - Mục đích văn ba: Kêu gọi, khích lệ, thể tâm ngời kháng chiến chống thực dân Pháp 5 Về hình thức văn bản có bố cục nh thÕ nµo? Bố cục rõ ràng, cách lập luận chặt chẽ Mở bài: - nhân tố cần giao tiếp (đồng bào toàn quốc) Thân bài: - Nêu lập trờng nghĩa ta dã tâm thực dân Pháp Vì phải đứng lên chiến đấu để giữ vững lập trờng nghĩa, bảo vệ độc lập tự Bác nêu rõ đánh cách nào, đánh đến - Kết bài: Khẳng định nớc Việt Nam độc lập kháng chiến thắng lợi - Cách lập luận: Các ý liên quan với chặt chẽ làm rõ luận điểm ?Qua văn rút kết luận nh đặc điểm văn bản? (28)- Mỗi văn tập trung quán vào chủ đề triển khai chủ đề mt cỏch trn - Các câu văn có liên kết chặt chẽ Cả văn theo mét kÕt cÊu m¹ch l¹c - Mỗi văn thể mục đích định - Mỗi văn có hình thức bố cục riêng ý phần ghi nhớ (SGK) ? Tõ c¸c văn 1.2.3 rút văn thuộc phong cách ngôn ngữ nào? II Các loại văn bản - Văn thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật - Vn bn thuộc phong cách luận Trong đời sống xã hội, có loại văn sau: 1 Văn thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (thơ, nhật kí) 2 Văn thuộc phong cách ngôn ngữ gọt giũa: a Văn thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (truyện thơ kịch) b Văn thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học (văn học phổ cập, báo chí, tạp chí, khoa học sách giáo khoa, khoa học chuyên sâu) c Văn thuộc phong cách ngôn ngữ luận d Văn thuộc phong cách ngôn ngữ hành công vụ e Văn thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí ? Em có nhận xét về: phạm vi sử dụng loại văn bản? - Phm vi s dng rng rói tất loại văn đời sống xã hội, không trừ văn ? Mục đích giao tiếp loại văn nh nào? - Văn nghệ thuật: Giao tiếp với tất công chúng bạn đọc (29)riêng cho ngành khoa học, sách giáo khoa cho tiến sĩ, giáo s đầu ngành biên soạn Khoa học phổ cập cho hÃng thông tin - Văn luận: Những xã luận quan lớn đăng tải báo lĩnh vực trị xã hội, văn học nghệ thuật, tranh luận vấn đề Sử dụng rộng rãi - Văn hành cơng vụ: Dành cho tất ngời đời sống -Văn báo chí: Dành cho phóng viên giao tiếp với tất ng-ời * Củng cố: ( 2’)Y/ c HS đọc học thuộc phần ghi nhớ SGK IV- Hớng dẫn học chuản bị 1- Híng dÉn häc bµi: - Nắm đợc khái niệm văn - Đặc điểm văn bản, loại văn - Học thuộc phần ghi nhớ SGK(tr 24-25) 2- Chuẩn bị - ễn luyện lại kiến thức tập làm văn THCS thao tác văn biểu cảm nghị luận, kĩ vềtiếng việt nh sắc thai biểu cảm câu từ, câu tu từ câu đẻ sử dụng viết văn - Tiết sau viết viết số ************* Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp dạy: Tiết8(PPCT): Đọc văn Chiến thắng Mtao Mxây (Trích sử thi Đăm Săn) A- phần chuẩn bị I mục tiêu học Giúp HS: 1 Nắm đợc đặc điểm nghệ thuật xây dựng kiểu nhân vật anh hùng sử thi, nghệ thuật miêu tả sử dụng ngôn từ sử thi anh hùng 2 Qua đoạn trích nhận thức đợc lẽ sống, niềm vui ngời có đợc chiến đấu danh dự, hạnh phúc thịnh vợng cho ngời (ý thức cộng đồng) 3 Biết cách phân tích văn sử thi anh hùng để thấy đợc giá trị nội dung nghệ thuật, đặc biệt cách sử thi mợn việc mô tả chiến tranhđể khẳng định lý tởng sống hoà hợp, hạnh phúc II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - Thiết kế học III cách thức tiến hành GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm; kết hợp với hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi (30)I- ổn định tổ chức:(1’) * Kiểm tra sĩ số: II- Kiểm tra cũ(5): Kiểm tra soạn học sinh §å dïng häc tËp: SGK, vë ghi , soạn III- Giới thiệu mới(1) Đến với ngời Mờng Hồ Bình, Thanh Hố Ngày lễ hội lần gia đình đồng bào có đám tang ta đợc nghe thầy Mo (thầy cúng) kể trớc đám đông linh hồn ngời chết Mo "Đẻ đất đẻ nớc" Đồng bào Tây Nguyên lại say mê kể nhà Rông sử thi xinh Nhã, Đăm Di, Khinh Dú Đáng lu ý tự hào với đồng bào Ê Đê Tây Nguyên sử thi Đăm Săn Để thấy rõ sử thi Đăm Săn nh nào? tìm hiểu đoạn trích "Chiến thắng Mtao Mxây". GV ghi tiêu đề lên bảng Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt GV gọi học sinh đọc phần tiểu dẫn SGK ? Em cho biÕt phÇn tiểu dẫn trình bầy nội dung gì? ? tiết trớc đợc học sử thi, em cho biết có máy loại sử thi? Đó loại nào? - Dùa vµo SGK, em hÃy tóm tắt thật ngắn gọn sử thi Đăm Săn? I Tìm hiểu chung 1 Tiểu dẫn - Giới thiệu tóm tắt nội dung sử thi Đăm Săn - Có loại sử thi là: Sử thi thần thoại sử thi anh hùng - Tóm tắt sử thi Đăm Săn: Theo tập tục Chuê Nuê (nối dây) Đăm Săn phải lấy hai chị em Hơ Nhị Hơ bhị Đăm Săn trở lên tù trởng giầu vùng Các tù trởng khác nh Mtao Mxây Mtao Mg lợi dụng Đăm Săn lên rẫy tớ đến buôn làng, cớp Hơ Nhị làm vợ Cả hai lần Đăm Săn chiến thắng uy danh chàng lừng lẫy Tình cờ gặp Cây thần Smuk linh hồn hai vợ, Đăm Săn tớ chặt đổ, hai vợ chết Đăm Săn cầu cứu trời Trời cho thuốc, hai vợ Đăm Săn sống lại Cuối cùng, Đăm Săn tìm đờng lên trời để hỏi Nữ thần mặt trời làm vợ Việc không thành, chàng tức giận bỏ chết ngập rừng, xám đen nhão nh bùn nớc Hồn Đăm Săn biến thành ruồi bay vào miệng chị gái Hơ Âng Chị gái có mang sinh Đăm Săn - cháu, lớn lên lại tiếp đờng ngời cậu anh hùng ? Vị trí đoạn trích tiêu đề do đặt? (31)- Đoạn trích nằm đoạn tác phẩm Tiêu đề ngời soạn sách đặt *(HS đọc theo cách phân vai GV hớng dẫn em đọc cho giọng điệu sử thi phối hợp với nhân vt) - Gồm nhân vật Đăm Săn Mtao Mxây Tôi tớ Dân làng ¤ng trêi 6 Ngêi kĨ chun GV: Gi¶i nghÜa c¸c tõ khã - SGK GV: Em nêu đại ý đoạn trích? - Đại ý: Miêu tả đọ sức Đăm Săn thù địch Mtao Mxây, cuối Đăm Săn thắng Đồng thời thể niềm tự hào lũ làng ngời anh hùng ? Phân tích theo tuyến nhân vật hay khía cạnh đại ý? II §äc - HiĨu - Phân tích theo khía cạnh (vấn đề) đại ý - So sánh vấn đề đại ý đoạn trích với câu hỏi SGK em thấy nh nào? - Miêu tả đọ sức Đăm Săn Mtao Mxây ý khai thác câu hỏi 1, Thể niềm tự hào, ăn mừng chiến thắng câu 3, 5. + Đăm Săn khiêu chiến thái độ hai bên nh nào? 1 Cuộc đọ sức giành chiến thắng Đăm Săn + Đăm Săn thách thức, đến tận nhà Mtao Mxây “Ơ diêng! Ơ diêng! Xuống đây, ta thách nhà ngơi đọ dao với ta đấy” Cịn Mtao Mxây ngạo nghễ:” Ta khơng xuống đâu, diêng ơi! Tay ta cịn bận ơm vợ hai mà” - Lần thứ thái độ Đăm Săn nh nào? - Lần thứ thái độ Đăm Săn liệt hơn:” ngơi không xuống ? Ta lấy sàn hiên nhà ngơi ta bổ đôi, ta lấy cầu thang ngơi ta chẻ kéo lửa, ta hun nhà ngơi cho mà xem” Thái độ kiên buộc Mtao Mxây phải xuống đấu Trứoc thái đọ liệt Đam Săn Mtao Mxây có thai độ ntn? - Tỏ run sợ, sợ bị đam chém, mặt mũi giữ tợn, trang bị đầy mà tỏ tần ngần, dự đắn đo “ Khoan, diêng khoan… ta lắm” Em cã nhËn xét lối miêu tả nhânvật đây? (32)đích gì? - Có tác dụng làm bật hẳn Đam San so với Mtao Mxâycả tàI , sức lực phong độ , phẩm chất * Cñng cè:( 2’) Tài năng, sức lực, phong độ, phẩm chất nhân vật đợc thể hiệp đấu tiết sau trị ta tìm hiểu tiếp III- Lun tËp ? T¹i tríc ĐAm San Mtao Mxõy ỏnh nhau, hai bên gọi “ diêng”( ngời bạn kết nghĩa)? HS thảo luận theo nhóm=> cử đại diện phát biểu Bởi vìđó cách gọi tỏ thai độ lịch sự, tơn trọng đối phơngthờng có sử thi phong tục giao tiép ngời tây nguyên Đó cáh thể tháI độ tơn trọng cộng đồng láng giềng mà nhân vật sthi bên đại diện Tuy nhiên, đằng sau cách gọi hàm ý giễu cợt, “diêng mà Mtao Mxây cớp vợ bạn IV- Hớng dẫn học bàI chuẩn bị bài(2) 1- H íg dÉn häc bµi: - Nắm dc KN sử thi, hai thể loại sử thi - Tóm tắt sthi Đam Săn 2-Chuẩn bị bài: c v son tiếp tiết đoạn trích” “chiến thắng Mtao Mxây”để làm rõ vấn đề sau: - Cuộc đọ sức giành chiến thắng Đam Săn - ¡n mõng chiÕn thắng, tự hào ngời anh hùng - NghƯ tht ****************************** Ngµy soạn: Ngày giảng: 10A3:.; 10A5: ; 10B3 Tiết 9(PPCT): Đọc văn Chiến thắng mtao- mx©y (33) ************************ A- Phần chuẩn bị: Nh tiết B Tin trình dạy học I- ổn định tổ chức: (1’) * Kiểm tra sĩ số: 10A3:… 10A5:… 10B3:… II- Kiểm tra cũ: (5’) 1- Hình thức: Kiểm tra ming 2- Câu hỏi: HÃy tóm tắt ngắn gọn sử thi Đan Săn? 3- Đáp án: Đảm bảo nội dung sau: - Đam Săn làm chồng Hơ Nhị Hơ Bnhị trở nên tù trởng giàu có, hùng mạnh - Nhng chiến công Đam Săn đánh thắng tù trởng độc ác( tù trởng Mtao Mxây, Kên Kên) giành lại vợ đem lại giàu có uy danh cho cộng đồng - Khát vọng chinh phục thiên nhiên, vợt qua trở ngạicủa tập tục xã hội ( chặt thần, cầu hôn nữ thần mặt trời) Nhng lúc Đam Săn đạt đợc khat vọng Trên đờng từ nhà nữ thần mặt trời trở về, chàng chết ngập nơI rừng Sáp đen 4- Biểu điểm: Trả lời : ý 1: 3đ; ý 2: 3đ; ý 3:4đ III- Gới thiệu ( 1’): ở tiết trớc ta thấy tài năng, sức lực, phong độ phẩm chất vợt trội giúp anh hùng Đam Săn chiến thắng kẻ thù, sau chiến thắng Đam Săn dân làng ăn mừng chiến thăng thể lý tởng sống hoà hợp, hạnh phúc nh nào? Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt Cuộc chiến tù trởng dc mtả qua chặng ntn? ( hiệp 1,2,3,4) HS: tho lun theo nhóm( 1,2,3,4)=> Thời gian 5’ sau cử đại diện phát biểu II- §äc hiĨu (14’) 1- Cuộc đọ sức giành chiến thắng Đam Săn. ? Hiệp thứ đợc miêu tả nh nào? - Cả hai bên múa kiếm Mtao Mxây múa tr ớc tỏ cỏi: “Khiến kêu lạch xạch nh mớp khô Đăm Săn múa “Một lần xốc tới chàng vợt đồi tranh” - Một lần xốc tới chàng v ợt đồi lơ Chàng chạy vun vút qua phía đơng, vun vút qua phía tây.” ? Mtao Mxây đợc miêu tả nh nào? - Miêu tả hành động Mtao Mxây: “Bớc cao bớc thấp chạy hết bãi tây sang bãi đông Hắn vung dao chém phập nhng trúng chão cột trâu” ? Cuộc đọ sức trở lên liệt h¬n nh thÕ nµo? (34)Đăm Săn thấm mệt Nhờ có ơng trời giúp, Đăm Săn “chộp chầy mòn ném chúng vào vành tai kẻ địch” Mtao Mxây ngã lăn đất cầu xin “ơ diêng, diêng! Ta làm lễ cầu phúc cho diêng trâu, voi” Đăm Săn “cắt đầu Mtao Mxây bêu đờng” Cuộc đọ sức kết thúc ? Em có suy nghĩ nhân vật ông trời? - Ông trời nhân vật phù trợ, nh ông tiên, ông Bụt câu truyện ng ời Kinh Đó phù trợ cịn định chiến thắng phải Đăm Săn ? Em có nhận xét cách miêu tả ngời Tây Nguyên nhân vật Đăm Săn đọ sức? - Miêu tả hành động Đăm Săn cách so sánh phóng đại + Móa trªn cao nh giã b·o + Móa díi thÊp nh lèc + Khi chàng múa chạy nớc kiệu núi ba lần rạn nứt, ba đồi tranh bật rễ bay tung Rõ ràng trí tởng tợng cách nói phóng đại nghệ thuật tiêu biểu sử thi ? Cuộc chiến đấu Đăm Săn với mục đích giành lại hạnh phúc gia đình nhng lại có ý nghĩa cộng đồng chỗ nào? - Đòi lại vợ cớ làm nảy sinh mâu thuẫn tộc dẫn đến chiến tranh mở rộng bờ cõi làm uy danh cộng đồng ý nghĩa sử thi Đăm Săn chỗ Vì thắng hay bại ngời tù trởng có ý nghĩa định tất Cho nên lời dân làng bên phía Mtao Mxây tình nguyện với Đăm Săn Cho nên sử thi khơng nói nhiều chết chóc mà lựa chọn chi tiết ăn mừng chiến thắng HS: thảo luận theo nhóm 5’ cử đại diện trả lời => (H/S đọc phần Đoàn ngời đông nh bày cà tong đến hết) ” Trong đoạn văn vừa đọc Đam Săn dc mtả ntnsau chiến thắng? Chi tiết cho thấy điều đó? HS: thảo luận ?Quang cảnh nhà Đam Săn dc 2 Ăn mừng chiến thắng, tự hào ng-ời anh hùng mình(20 ) (35)mtả ntn? ?Trong lúc ăn mừng chiến thắng, Đam San dc mtả ntn? vào hiên không ngớt - Quang cnh nhà Đăm Săn: “Nhà Đăm Săn đông nghịt khách Tơi tớ chật ních nhà” - Đăm Săn: “Chàng nằm võng, tóc thả sàn, hứng tóc chàng nong hoa” chàng mở tiệc ăn uống linh đình: “Chàng Đăm Săn uống khơng biết say, ăn khơng biết no, chuyện trị khơng biết chán” “Cả miền Ê-đê, Ê-ga ca ngợi Đăm Săn dũng tớng chết mời mơi không lùi bớc Ngực quấn chéo mền chiến, tai đeo nụ sát bên nghênh ngang đủ giáo g ơm, đôi mắt long lanh nh mắt chim ghếch ăn hoa tre, tràn đầy sức trai, tiếng tăm lừng lẫy Bắp chân chàng to xà ngang, bắp đùi chàng to ống bễ, sức chàng ngang sức voi đực, thở chàng ầm ầm tựa sấm dậy, chàng nằm sấp gẫy rầm sàn, chàng nằm nghiêng gãy xà dọc” ? Em cã suy nghÜ cách miêu tả này? - Vn l cách nói phóng đại, giúp ngời nghe tạo đợc ấn tợng + Nói tới sử thi Tây Nguyên nói tới khứ anh hùng cộng đồng + Thế giới sử thi giới lí tởng hố + âm điệu sử thi âm điệu hùng tráng Củng cố: (2) ý nghĩa đoạn trích nh nào? - Làm sống lại khứ anh hùng cña ng ời Ê-đê Tây Nguyên thời cổ đạ i + Ngời Tây Nguyên tự hào tổ tiên Ngời Tây Ngun tự hào có Đăm Săn, Xinh Nhã, Khinh Dú nh ngời Kinh tự hào có Phù Đổng Thiên Vơng, An Dơng Vơng + Đoạn trích thể vai trị ngời anh hùng với cộng đồng ý phần ghi nhớ (SGK) IV- hớng dẫn học chuẩn bị bài(2) 1- H ớng dẫn học : - Cuộc đọ sức dành chiến thắng - ăn mừng chiến thắng -Vai trò cá nhân với cộng đồng - NT sử thi 2- Chuẩn bị bài: - ôn l¹i kiÕn thøc tiÕng viƯt cÊp II - ôn lại lý thuyết văn tiết sau học thực hành văn (36)Ngày soạn : Ngày giảng: Lớp: 10A3: ; 10A5 ; 10B3: TiÕt10(PPCT): TiÕng ViÖt Văn đặc điểm văn (TiÕp theo) ******************* A- Phần chuẩn bị: I- Mục tiêu học Gióp häc sinh: - Khắc sâu kiến thức văn bản, đặc điểm văn bản, kiến thức khái quát loại văn xét theo phong cách chức ngôn ngữ - Nâng cao kĩ thực hành, phân tích , tạo lập văn giao tiếp II- Phơng tiện thực - Sách giáo khoa, sách giáo viên - Thiết kế giảng III- Cách thức tiến hµnh. Giáo viên tổ chức dạy học theo cách kết hợp hình thức trao đổi, thảo luận tr li cỏc cõu hi B- Tiến trình dạy häc I- ổn định tổ chức(1’): * Kiểm tra sĩ số: 10A3…… 10A5:……… 10B3:……… II- Kiểm tra cũ ( 15’) 1- Hình thức : kiểm tra trắc nghiệm 2- Câu hỏi : Chọn phơng án đúng: Câu 1: Đam San đánh Mtao- Mxây lý gì? A.Mtao-Mxây cớp nơ lệ am san B.Mtao Mxây cớp tài sản Đam San C MtÃoMxay cớp Hơ Bhị vợ Đam săn D Mtao Mxxây cớp Hơ nhị vợ Đam Săn Câu 2: Sau giết chết Mtao Mxây, Đam Săn làm gi? A Cho voi giày xác Mtao- Mxây B Vứt xác đờng cho thú ăn thịt C Cắt đầu đem bêu đờng D Đốt xác Cõu 3: Chi tit no không đợc sử dụng để miêu tả tiếng khiên Đam Săn? A- Tiếng gió khiên nh bão B Tiếng khiên vang nh tiếng chiêng bằng, chiêng núm C.Tiếng khiên kêu nh tiếng đĩa khiên đồng D Tiếng khiên kêu nh tiếng đĩa khiên kênh (37)A.Tôi tớ Đam San B Các tù trởng có mối thù với Mtao- Mxây C Các tù trởng nhà giàu ngời bi, ngời Mnông đầu bịt khăn bỏ múi dàI nh đuôi vợn D Anh em nhà Hơ Nhị Cõu 5:Hỡnh nh no khụng có đoạn văn miêu tả đơng đảo đoàn quân Đam San thắng trận trở về? A Nh đàn châu chấu B Nh đàn kiến , đàn mối C Nh bầy hơu D Nh ong lấy nhuỵ hoa 3- Đáp án: Câu 1: D C©u 2: C C©u 3: B C©u 4: B Câu 5: A 4- Biểu điểm : Câu 1: 2đ Câu 2: 2đ Câu 3: 2đ Câu 4: 2đ Câu 5: 2đ III- Giới thiệu mới: (1) ởtiết trớc em nắm đợc khái niệm văn đặc điểm nó, đồng thời nắm dc các loại văn bản.Để rèn luyện kĩ thực hành, phân tích tạo lập văn bản, hôm cô em vào tiết thực hành Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt ? Đoạn văn có chủ đề thống nh nào? HS: Thảo luận theo nhóm dới hình thức tổ (1,2,3,4) 5’ => cử đại diện phát biểu II LuyÖn tËp (24 )Bài tập1 Học sinh đọc đoạn văn trong SGK trả lời câu hỏi - Đoạn văn có chủ đề thống nhất, câu chốt đứng đầu câu Câu chốt (câu chủ đề) đ ợc làm rõ câu tiếp theo: Giữa thể mơi tr ờng có ảnh h - ởng qua lại với + Mơi trờng có ảnh hởng tới đặc tính thể + So sánh mọc môi tr-ờng khác * Cùng đậu Hà Lan * Lá mây * Lá thể biến thành gai xơng rồng thuộc miền khô * Dày lên nh bỏng (38)chứng) GV Các câu đoạn có quan h với nh để phát triển chủ đề chung? - Hai câu: Mơi trờng có ảnh hởng tới đặc tính thể so sánh mọc môi trờng khác hai câu thuộc luận câu sau luận chứng làm rõ luận vào luận điểm (câu chủ đề) GV: Đọc xong đoạn văn ta thấy ý chung đoạn đợc triển khai rõ cha? - ý chung đoạn (câu chốt  câu chủ đề  luận điểm) đợc triển khai rõ ràng GV: Đặt tiêu đề cho đoạn văn? - Môi trờng thể Bài tập Viết đơn xin phép nghỉ học thực văn bản. Hóy xỏc nh GV: Đơn gửi cho ai? ngời viết cơng vị nào? - n gi cho thầy, cô giáo đặc biệt cô, thầy chủ nhiệm Ngời viết học trị GV: Mục đích viết đơn? - Xin phép đợc nghỉ học GV: Nội dung đơn g×? - Nªu râ hä tªn, quª, lÝ xin nghØ, thêi gian nghØ vµ høa thùc hiƯn chÐp bµi, lµm bµi nh thÕ nµo? GV híng dÉn häc sinh => Bài tập Sắp xếp câu thành văn bản mạch lạc đặt cho tiêu đề phù hợp Đoạn văn gồm câu đánh dấu theo a-b-c-d-e S¾p nh sau: a-c-e-b-d Tiêu đề Bài thơ Việt Bắc (học sinh đặt nhiều tiêu đề khác miễn ngắn gọn, có tính khái quát cao HS thảo luận theo nhóm 5’ sau cử đại diện phát biểu Bài tập Viết số câu nối tiếp câu văn cho trớc cho có nội dung thống trọn vẹn đặt tiêu đề chung cho nó. - M«i trờng sống loài ngời bị huỷ hoại nghiêm trọng + Rừng đầu nguồn bị chặt, phá, khai thác bừa bÃi nguyên nhân gây lụt, lở, hạn hán kéo dài + Các sông, suối nguồn nớc ngày bị cạn kiệt bị ô nhiễm cho chất thải khu công nghiệp, nhà máy + Các chất thải bao ni lông vứt bừa bÃi ta cha có quy hoạch xử lí hàng ngày + Ph©n bãn, thc trõ s©u, trõ cá sư dơng không theo quy hoạch Tt c ó n mc báo động mơi tr-ờng sống lồi ngời (39)miễn mang tính khái quát chủ đề đoạn văn * Củng cố (2’): Yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức học văn bản, nắm vững cách làm tập dới dạng văn IV- Híng dÉn häc bµi vµ chuẩn bị mới.(2 ) H ớng dẫn häc : ChuÈn bÞ - Y/c HS xem lại tập, hoàn thiện Soạn ADV MC-TT Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 11(PPCT): Đọc văn Truyện An Dơng Vơng Và Mị Châu - Trọng Thuỷ ************************* A- Phần chuẩn bị I mục tiêu học Gióp HS: 1 Nắm đợc đặc trng truyền thuyết qua tìm hiểu câu chuyện cụ thể: Truyện kể lại kiện lịch sử đời trớc giải thích nguyên nhân theo cách nghĩ, cách cảm nhận ngời đời sau 2 Nhận thức đợc học kinh nghiệm giữ nớc ẩn sau câu chuyện tình yêu, tinh thần cảnh giác với kẻ thù xâm lợc, cách xử lí đắn mối quan hệ cá nhân với cộng đồng, hạnh phúc tình yêu tuổi trẻ với vận mệnh dân tộc, đất nớc 3 Rèn luyện kĩ phân tích truyện dân gian để hiểu ý nghĩacủa hững h cấu nghệ thuật , truyền thuyết II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - Thiết kế học III cách thức tiến hành GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm; kết hợp với hình thức trao đổi thảo luận, trả li cỏc cõu hi B tiến trình dạy học I- ổn định tổ chức(1’): (40)II- Kiểm tra cũ(5): 1-Hình thức: Kiểm tra Vở soạn, ghi, ý thức chuẩn bị nhµ II- Gií thiƯu bµi míi(1’) Xa, thắng lợi mà dựa vào vũ khí đơn khiến ngời sinh lơ là, chủ quan, cảnh giác Thất bại cay đắng làm cho kẻ thù nảy sinh mu sâu, kế độc Đấy nguyên nhân trả lời câu hỏi An Dơng Vơng nớc Để thấy rõ, tìm hiểu truyền thuyết An Dơng Vơng Mị Châu - Trọng Thuỷ Hoạt động GV và HS Yêu cầu cần đạt (học sinh đọc phần tiểu dẫn) I T×m hiĨu chung (15 )1 Tiểu dẫn GV: Phần tiểu dẫn SGK nêu néi dung g×? - Phần tiểu dẫn SGK trình bày đặc tr ng truyền thuyết: + Là loại truyện dân gian kể kiện có ảnh hởng lớn lao đến lịch sử dân tộc Truyền thuyết lịch sử mà liên quan đến lịch sử, phản ánh lịch sử Những câu chuyện lịch sử đợc khúc xạ qua lời kể nhiều hệ để kết tinh thành hình tợng nghệ thuật độc đáo, nhuốm mầu sắc thần kỳ mà thấm đẫm cảm xúc đời thờng GV: Trỡnh by khỏi quỏt? GV: Trình bày cụ thể tõng phÇn? (41)cần đặt tác phẩm mối quan hệ với môi trờng lịch sử - Văn hố mà sinh thành, lu truyền, biến đổi Nghĩa đặt truyện mối quan hệ với lịch sử đời sống - Nội dung thứ hai phần tiểu dẫn giới thiệu làng Cổ Loa - Đơng Anh, Hà Nội quần thể di tích lch s hoỏ lõu i + Đền Thợng thờ An Dơng Vơng + Am bà chùa thờ công chúa Mị Châu với tợng không đầu + Chếch bên phải Đền Thợng giếng đất đầy nớc gọi giếng ngọc Nơi Trọng Thuỷ tự tử - Bao quanh đền am đoạn vịng thành cổ chạy dài Đó dấu vết chín vịng thành Cổ Tồn cụm di tích minh chứng lịch sử cho truyền thuyết An Dơng Vong xây thành chế Nỏ Cịn mối tình Mị Châu Trọng Thuỷ lại nguyên nhân dẫn đến đồ đắm biển sâu nhà nớc Âu Lạc cuối kỷ thứ III trớc công nguyên 2 Văn bản a Vị trí Hãy xác định vị trí văn bản? - Trích Rùa vàng tác phẩm Lĩnh nam trích quái - Những câu truyện ma quái phơng nam GV: Theo em biết truyền thuyết cã mÊy b¶n kĨ? - Có ba kể Một “Rùa vàng”, hai là:” Thục kỉ An Dơng Vơng” “Thiên nam ngũ lục” văn vần ba “Ngọc trai -nớc giếng” truyền thuyết đồn đại vùng Cổ Loa (H/S đọc) - Gi¶i nghÜa c¸c tõ khã - SGK GV: Trun thut chia làm mấy đoạn? ? Nội dung đoạn nói gì? b Bố cục - Truyền thuyết chia làm đoạn + on t đầu đến: “Bèn xin hoà”: An Dơng Vơng xây thành chế nỏ bảo vệ vững đất nớc + Đoạn 2: Tiếp đến “Dẫn vua xuống biển”: cảnh nớc, nhà tan + Đoạn 3: Còn lại: Mợn hình ảnh ngọc trai - nớc giếng để thể thái độ tác giả dân gian Mị Châu ? Em nêu chủ đề truyện ? b Chủ đề (42)vệ đất nớc An Dơng Vơng bi kịch nhà tan nớc Đồng thời thể thái độ, tình cảm tác giả dân gian với nhân vật GV:Trong câu hỏi xoay quanh nhân vật II §äc hiĨu( 14 )’ Theo em phân tích theo khía cạnh chủ đề hay nhân vật.? - Phân tích theo cách đợc, miễn làm rõ chủ đề truyện Song với tác phẩm hồn chỉnh nh truyền thuyết nên đọc - hiểu theo khía cạnh chủ đề 1 An Dơng Vơng xây thành chế nỏ bảo vệ đất nớc - Quá trình xây thành An Dơng Vơng đợc miêu tả nh nào? Quá trình xây thành, chế nỏ An Dơng Vơng đợc miêu tả: + Thành đắp tới đâu lại lở tới + Lập bàn thờ, giữ (trai giới) để cầu đảo bách thn + Nhờ cụ già mách bảo, sứ Thanh Giang tức Rùa vàng giúp nhà vua xây thành nửa tháng xong - K v s giỳp đỡ thần kì đó, thái độ tác giả dân gian nhà vua nh nào? - Dựng nớc việc gian nan, vất vả Tác giả dân gian muốn ca ngợi công lao An Dơng Vơng Nhà vua tìm cách để xây đợc thành Sự giúp đỡ thần kỳ sứ Thanh Gơng (rùa vàng) nhằm: + Lý tëng ho¸ việc xây thành + T tiờn, cha ụng i trớc ngầm giúp đỡ cháu đời sau Con cháu nhờ có cha ơng mà trở nên hiển hách Cha ông nhờ cháu rạng rỡ anh hùng Đấy nét đẹp truyền thống dân tc Vit Nam ? Xây thành xong, An Dơng Vơng nói với Rùa Vàng? Em có suy nghĩ chi tiết này? HS: Tho lun theo nhóm, sau cử đại diện phát biểu GV:Song thắng lợi mà dựa vào vũ khí đơn thuần, ngời sinh chủ quan, khinh địch Thất bại làm cho kẻ thù mu sâu kế độc Đây nguyên nhân để dẫn đến cảnh nớc - Nhà vua cảm tạ Rùa Vàng Song tỏ băn khoăn: “Nếu có giặc ngồi lấy mà chống” Băn khoăn thể ý thức trách nhiệm ngời cầm đầu đất ớc Bởi lẽ dựng nớc khó khăn giữ đợc n-ớc khó khăn Xa dựng nn-ớc liền với giữ nớc Nỏ thần linh nghiệm, An Dơng Vơng bảo toàn đất nớc III LuyÖn tËp(5’) (43)đặc điểm truyền thuyết? A Hình tợng nghệ thuật đạm màu sắc thn k B Phản ánh lịch sử C Phản ánh nhận thức ngời thời cổ nguồn gốc giới đ/s ngời D Núi lên tâm tình thiết tha nhân dân kiện nhân vật lịch sử => Đáp án đúng: C * Củng cố(2’): Vậy tiết trị ta vừa tìm hiểu xong đơi nét truyền thuyết, đơi nét vị trí, bố cục, chủ đề văn Bên cạnh ta hiểu đcquá trình xây thành chế nỏ thần An Dơng Vơng, bảo vệ đất nớc nh thé nào? IV- Híng dÉn häc bµi vµ chn bi bµi(2’) 1- Híng dÉn häc: - Nắm đc đặc trng truyn thuyt - Tóm tắt văn An Dơng Vơng Mỵ Châu- Trọng Thuỷ - Nắm đc nội dung đoạn ADV xây thành chế tạo nỏ 2- Chuẩn bị: (44)Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp: 10A3: 10A5: 10B3: Tiết 12(PPCT): Đọc văn Truyện an dơng vơng mỵ châu trọng thuỷ A phần chuẩn bị Nh tiết 11 B tiến trình dạy häc I ổn định tổ chức(1’) * KiÓm tra sÜ sè: 10A3:……… 10A5:……… 10B3: II Kiểm tra cũ(5) 1 Hình thức: KiĨm tra miƯng 2 Câu hỏi: Hãy trình bầy đặc trng truyền thuyết nêu chủ đề truyền thuyết “an dơng vơng mị châu trọng thuỷ”? 3 Đáp án: - c trng ca truyn thuyết : Là loại truyện dân gian kể việc có ảnh hởng lớn lao đến lịch sử dân tộc Truyền thuyết lịch sử mà liên quan đến lịch sử, phản ánh lịch sử Những câu chuyện đợc khúc xạ qua lời kể nhiều hệ để kết tinh thành hình tợngnghệ thuật độc đáo nhuốm mầu sắc thàn kỳ mà thấm đợm cảm xúc đời thờng - Chủ đề: Miêu tả trĩnhây thành, chế nỏ bảo vệ đát nớc An Dơng Vơng bi kịch nhà tan , nớc Đồng thời thể tháI độ, tình cảm tác giả dân gian với nhân vật 4 BiĨu ®iĨm: - ý 1: 5® - ý 2: 5đ III- Giới thiệu mới(1 ) tiết trớc biếtnhờ giúp đỡ rùa vàng, An D ơng Vơng xây dựng và bảo tồn đất nớcnhờ có nỏ thần Song , thắng mà dựa vào vũ khí đơn thuần, ngời sinh chủ quan, khinh địch Thất bại làm cho kẻ thù m u kế thâm độc. Đây nguyên nhân dẫn đến cảnh nớc Đó nội dung tiết học hôm nay: Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt ? Nhà vua thể cảnh giác nh nào? II- §äc HiĨu 2 An Dơng Vơng để nớc, nhà tan và thái độ tỏc gi dõn gian(29 ) - Triệu Đà cầu hôn, vua vô tình gả gái Mị Châu cho trai Đà Trọng Thuỷ - Trng Thuỷ mang nỏ thần về, Triệu Đà cất binh sang xâm lợc, An Dơng Vơng điềm nhiên đánh cờ cời mà nói “Đà khơng sợ nỏ thần sao” ? Em có suy nghĩ cảnh giác đó? ? Thái độ tác giả dân gian thể nh trớc bi kịch nh tan nc mt? (45)cảnh nhà tan, níc mÊt + Rùa vàng thân trí tuệ sáng suốt, tiếng nói phán mạnh mẽ cha ơng: “Kẻ ngồi sau ngựa giặc đó” + An Dơng Vơng tuốt gơm chém Mị Châu Đây thể rõ thái độ, tình cảm nhận dân (ng ời đặt truyện) nhà vua nhà vua ng ời cầm đầu đấu n - ớc đứng lên quyền lợi dân tộc thẳng tay trừng trị kẻ có tội Cho dù kẻ đứa ngọc cành vàng Đây lựa chọn cách liệt bện nghĩa nớc An Dơng Vơng để chung riêng ? An Dơng Vơng theo Rùa Vàng thuỷ phủ Em có suy nghĩ chi tiết So sánh với hình ảnh Thánh Gióng trời em thấy nào? HS: Thảo luận theo nhóm 5’, sau cử đại diện phát biểu - Ng ời có cơng dựng n ớc phút liệt đặt nghĩa n ớc tình nhà Vì lịng nhân dân, An D - ơng V ơng không chết, cầm sừng tê bảy tấc theo Rùa Vàng rẽ n ớc thuỷ phủ b - ớc vào giới vĩnh cửu thần linh - Song so với hình ảnh Thánh Gióng trời An D ơng V ơng khơng rực rỡ, hồnh tráng Bởi lẽ An D ơng V ơng để n ớc Một ng ời ta phải ng ớc mắt lên nhìn thấy, ng ời phải cúi xuống thăm thẳm nhìn thấy Đây thái độ tác giả dân gian dành riêng cho nhân vật ? Mị Châu đa cho Trọng Thuỷ xem nỏ thÇn Chi tiết đợc đánh giá nh nào? - Chi tiết có hai cách đánh giá + Một Mị Châu nặng tình cảm vợ chồng mà bỏ quên nghĩa vụ, trách nhiệm với tæ quèc + Hai làm theo ý chồng hợp với đạo lí GV:Theo em ý kiến đúng? Hãy đa ý kiến riêng mình.? Hs: thảo luận theo nhóm 3’ , sau cử đại diện trả lời (46)? Chi tiết máu Mị Châu trai sò ăn phải biến thành hạt châu Xác hoá thành ngọc thạch Chi tiết thể thái độ ngời đời xa nh Mị Châu? nhắn gửi điều với hệ trẻ? GV: Chi tiết “Ngọc trai nớc giếng” có phải khẳng định tình u chung thuỷ Trọng Thuỷ hay khơng? Thái độ tác giả Trọng Thuỷ? GV:Từ phân tích trên, em cho cốt lõi lịch sử? cốt lõi lịch sử đợc dân gian thần kì hố nh nào? - Đây chút an ủi cho Mị Châu Ngời gái ngây thơ, trắng, vơ tình mà đắc tội với non sông nàng ngời chủ ý hại vua cha Nàng thực bị “ngời lừa dối” + Qua ông cha ta muốn nhắn nhủ tới hệ trẻ mai sau quan hệ tình cảm tình riêng phải luôn đặt quan hệ riêng chung cho mực Đừng nặng tình riêng mà qn chung Có chung đòi hỏi ngời phải biết hi sinh tình cảm riêng để giữ cho trọn vẹn nghĩa vụ trách nhiệm Tình yêu đòi hỏi hi sinh - Chi tiết “Ngọc trai - nớc giếng” khơng phải hình ảnh khẳng định tình yêu chung thuỷ lẽ: Trọng Thuỷ d ới mắt tên gián điệp đội lốt rể Hắn có tình cảm với Mị Châu -yêu thực nh ng không quên nhiệm vụ gián điệp với t cách đứa bề trung thành với vua cha, có lúc lừa dối Mị Châu, đánh cắp nỏ thần M u đồ bành tr ớng xâm l ợc rõ Hắn gây chết An D ơng V ơng Mị Châu, phải tự tìm đến chết với xót th ơng, ân hận , dày vò Vậy “Ngọc trai -nớc giếng” oan tình Mị Châu đ-ợc hoá giải Mị Châu bị Trọng Thuỷ lừa dối - Cố Thủ tớng Phạm Văn Đồng có lần nói: “Truyền thuyết ta bắt nguồn từ lõi thật lịch sử” Nhân dân qua thời đại gửi gắm vào tâm hồn thiết tha với thơ mộng” Cái lõi lịch sử truyền thuyết là: + An Dơng Vơng xây thành chế nỏ bảo vệ đất nớc + An Dơng Vơng để nớc =>Từ lõi nhân dân thần kì hố gửi vào tâm hồn thiết tha qua hình ảnh Rùa Vàng Bi tình sử Mị Châu - Trọng Thuỷ truyền thuyết “Ngọc trai - nớc giếng” thái độ tác giả dân gian nhân vật có liên quan tới lịch sử Nh Rùa Vàng, Mị Châu, ngọc trai - nớc giếng trí t-ởng tợng dân gian làm tăng thêm mối quan hệ với cốt lõi lịch sử GV y/c HS đọc phần ghi nhớ SGK GV: ADV tự taychém đầu ngời gái (47)nhất mình, nhng dân gian lại dựng đền am thờ cha cạnh Cách xử lý nh vạy nói lên điều gi đạo lý truyền thống dân tộc ta? Cách xử lý nh phù hợp với đạo lý truyền thống dân tộc ta Đó bao dung với đứa dân tộc trót lầm lỡ gây tai hơạch dân , nhng sau biết hối hận chịu trừng phạt xứng đáng Lúc sống, đứng trớc trách nhiệm với dân, với nớc, ngời cha tự tay trừng trị gái mình( chăn nhà vua đau đớn) Khi kiếp saunên cho cha nhà vua đoàn tụ bên nhau, sớm tối có nhau.Đó đức nhân hậu nhân dân ta IV- híng dÉn häc bµI chuẩn bị bài(2) 1- Hớng dẫn học: - Nắm đợc nội dung học theo nhân vật: + An Dơng Vơng + Mị Châu + Trọng Thuỷ - Nm c cốt lõi lịch sử 2- Chuẩn bị bài: - Đọc chuẩn bị tập làm văn: Lập giàn ý văn tự - Trả lêi theo hƯ thèng c©u hái ë SGK ************************************** Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp: 10A3: 10A5: …… 10B3:……… TiÕt 13(PPCT) Lập dàn ý văn tự sự A - Phần chuẩn bị (48) Gióp HS: - Biết cách lập dàn ý văn tự (kể lại câu chuyện) tơng tự truyện ngắn - Biết cách dự kiến đề tài cốt truyện cho văn tự - Nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng việc lập giàn ý để có thói quen lập dàn ý trớc viết văn tự II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - ThiÕt kÕ bµi häc, t liệu tham khảo III.C ách thức tiến hành GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hi B- tiến trình dạy học I n định tổ chức(1’) * Kiểm tra sĩ số: Lớp: 10A3: 10A5: 10B 3: II Kiểm tra cũ.(5’) Hình thức; Kiểm tra miệng 2 Câu hỏi: HÃy nhắc lại nội dung phần ghi nhớ SGK truyền thuyết An Dơng Vơng Mị Châu Trọng Thuỷ? 3 Đáp án: - Truyn ADV Mị Châu – Trọng Thuỷ cách giải thích nguyên nhân việc nớc Âu Lạc Qua đó, nhân dân ta muốn nêu lên học lịch sử tinh thần cảnh giác với kẻ thù cách c xử đắn mối quan hệ riêng chung, nhà với nớc, cá nhân với cng ng - Hình tợng nhân vật hững chi tiÕt h cÊu truyÖn cho thÊy mèi quan hệ phần cốt lõi lịch sử với phần tởng tợng dân gian 4 Biểu điểm: - ý 1: 6® - ý 2: 4® III Giíi thiƯu bµi míi.(1’) Trớc nói điều gì, cụ ta ngày xa dạy "Ăn có nhai, nói có nghĩ" Nghĩa đừng vội vàng ăn phải cân nhắc kĩ lỡng trớc nói Làm văn phải có dàn ý, có xếp ý, kiện tơng đối hoàn chỉnh Để thấy rõ vai trò dàn ý chúng ta tìm hiểu lập dàn ý văn tự Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt (Học sinh đọc phần trích SGK) , trả lời câu hỏi: GV: Nhµ văn Nguyên Ngọc nói việc gì? GV: Qua lời kể Nguyên Ngọc, anh (chị) học tập đợc điều trình hình thành ý tởng, dự kiến cốt truyện để chuẩn bị lập dàn ý cho văn tự sự? HS: Th¶o luËn I Hình thành ý tởng, dự kiến cốt truyện(14 ) - Nhà văn Nguyên Ngọc nói truyện ngắn “Rừng Xà nu”, nhà văn viết truyện ngắn “Rừng xà nu” nh (49)+ Chän nhân vật: Anh Đề - mang tên Tnú miỊn nói + Dít đến mối tình sau Tnú Nh phải có Mai (chị Dít) + Cụ già Mết phải có cội nguồn làng, Tây Nguyên mà nhà văn thấy đợc Cả thằng bé Heng - Về tình kiện để kết nối nhõn vt + Cái gì, nguyên nhân bật lên kiện nội dung diệt 10 tên ác ôn năm tháng cha có tiếng súng cách mạng Đó chết mẹ Mai Mời đầu ngón tay Tnú bốc lửa + Cỏc chi tiết khác tự đến nh rừng Xà nu gắn liền với số phận ngời Các cô gái lấy nớc vòi nớc đầu làng, cụ già lom khom, tiếng n-ớc lách tách đêm khuya (H/S đọc SGK) GV: Hãy chọn nhan đề thích hợp cho viết? ? Theo suy ngẫm nhà văn Nguyễn Tuân kể hậu thân chị Dậu câu chuyện (1 2) Anh (chị) hÃy lập dàn ý cho văn kể hai câu chuyện trên? II Lập dàn ý(15 ) - Câu chuyện ¸nh s¸ng Mở bài: - Chị Dậu hớt hải chạy hớng làng đêm tối - Chạy tới nhà, trời khuya thấy ngời lạ nói chuyện với chồng - Vỵ chång gỈp mõng mõng tđi tđi Thân bài: - Ngời khách lạ cán Việt Minh tìm đến hỏi thăm tình cảnh gia đình anh Dậu Từ ví dụ trên, em hÃy trình bày cách lập dàn ý cho văn tự s? Chỳng ta phải lập dàn ý nh nào? HS: Thảo luận 5’, cử đại diện phát biểu - Từng bớc giảng giải cho vợ chồng chị Dậu nghe dân khổ, muốn hết khổ phải làm gì? Nhân dân chung quanh vùng họ làm đợc gì, nh nào? - Ngời khách lạ ghé thăm gia đình anh Dậu, mang tin mới, khuyến khích chị Dậu - Chị Dậu vận động ngời xung quanh - Chị dẫn đầu đồn dân cơng lên huyện, phủ phá kho thóc Nhật chia cho ngời nghèo Kết bài: Chị Dậu bà xóm làng chuẩn bị đến mừng ngày tổng khởi nghĩa - Chị Dậu đón Tý tr v => Lập dàn ý cho văn tự nêu rõ nội dung cho câu chuyện mà viết, kể - Dàn ý chung: + Mở bài:Giới thiệu câu chuyện( hoàn cảnh, thời gian, không gian) + Thân bài: Những việc, chi tiết câu chuyện (50)* Cñng cè (2 )’ - ChÐp lại phần ghi nhớ (SGK) GV:Dựa vào câu nói Lª-nin, anh chị lập dàn ý câu chuyện học sinh tốt phạm phải sai lầm phút yếu mềm nhng kịp thời tỉnh ngộ chiến thắng thân vơn lên học tập? IV Lun tËp(5 )’ - Tªn trun: Sau giông M bi: + Mnh (tờn nhõn vt) ngồi nhà cậu bị đình ch hc Thân bài: + Mạnh nghĩ khuyết điểm, việc làm lúc yếu mềm Đó trốn học chơi lổng với bạn Chuyến chẳng mang lại kết g× + Gần tuần bỏ học, không nắm đợc, Mạnh bị điểm xấu liên tiếp hạnh kiểm yếu học kì + Nhờ có nghiêm khắc bố, mẹ cộng với giúp đỡ thầy, bạn, Mạnh nhìn thấy lỗi lm ca mỡnh + Chăm học hành, tu dìng mäi mỈt + Kết cuối năm Mạnh đạt học sinh tiên tiến KÕt bµi: - Suy nghĩ Mạnh sau lễ phát thởng - Bạn rủ chơi xa, Mạnh chối từ khéo IV- Hớng dẫn học bàI chuẩn bị bàI (2’) 1 Häc bµi: - Xem lại phần lý thuyết: hình thành ý tởng, dự kiến cốt truyện, lập dàn ý - Nêu cách lập dàn ý - Học thuộc phần ghi nhớ SGK 2- Chuẩn bị - Đọc soạn trớc uylít xơ trở - Trả lời câu hỏi SGK ********************* Ngày soạn: Ngày gi¶ng: Líp: 10A3:…… 10A5:……… 10B3:……… Tiết14(PPCT): Đọc văn Uy-lít-xơ trở về (Trích khúc ca XXIII- Ô-đi-xê) ********************** A- Phần chuẩn bị I Mục tiêu học Giúp HS: (51)đại Hô-me-rơ khát khao vơn tới 2 Thấy đợc đặc sắc nghệ thuật trần thuật đầy kịch tính, lối miêu tả tâm lí, tính cách nhân vật sử thi Hơ-me-rơ 3 Rèn kĩ đọc - hiểu trích đoạn sử thi II Phơng tiện thực hiện - SGK, SGV - Thiết kế học III Cách thức tiÕn hµnh GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp hình thức trao đổi thảo luận, tr li cỏc cõu hi B Tiến trình dạy häc I ổn định tổ chức:(1’) *Kiểm tra sĩ số: 10A 3: 10A 5: 10B3: II Kiểm tra cũ.(5’) 1.H×nh thøc: MiÖng 2 Câu hỏi: Thế lập dàn ý văn tự sự? Muốn lập đợc dàn ý cho văn tự cần phảI làm gì? 3 Đáp án: - Lập dàn ý cho văn tự nêu rõ nội dung cho câu chuyện mà viết, kể - Dµn ý chung: + Më bµi: giíi thiƯu câu chuyện ( hoàn cảnh , thời gian, không gian) + Thân bài: Những việc, chi tiết theo diƠn biÕn c©u chun + Kết bài: Kết thúc câu chuyện( nêu cảm nghĩ nhân vật chi tiết thật đặc sắc, ý nghĩa) - Muốn lập đợc dàn ý, cần dự kiến đề tài, xác định nhân vật, chọn xếp việc, chi tiết tiêu biểu cách hợp lý 4 BiĨu ®iĨm: - ý 1: 6® - ý 2: 4đ III Giới thiệu mới.(1 ) Tác phẩm Ơ-đi-xê đời vào thời kì ngời Hi Lạp chuẩn bị mở rộng địa bàn hoạt động ra biển Chiến tranh lạc qua cịn kí ức Trong sự nghiệp khám phá chinh phục giới biển bao la bí hiểm ngồi lịng dũng cảm địi hỏi phải có phẩm chất cần thiết nh thông minh, tỉnh táo, mu chớc, khôn ngoan Hình t-ợng Ơ-đi-xê-t lí tởng hố sức mạnh trí tuệ Hi Lạp Mặt khác, Ô-đi-xê đời ngời Hi Lạp bớc vào ngỡng cửa chế độ chiếm hữu nô lệ Từ ngời giã từ chế độ công xã thị tộc với lối sống thành cộng đồng để thay vào đó tổ chức gia đình Hơn nhân vợ chồng xuất Nó địi hỏi tình cảm q hơng, gia đình gắn bó, thuỷ chung vợ chồng Hơ-me-rơ thiên tài dự đốn cho thời đại ơng Cả hai ý tởng trí tuệ tình yêu thuỷ chung đợc thể đoạn trích "Uy-lít-xơ trở về" Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt (gọi học sinh đọc phần tiểu dẫn SGK) I T×m hiĨu chung(14 )’ ?Phần tiểu dẫn trình bày nội dung gì? ? Em cần biết 1 Tiểu dẫn (52)Hô-me-rơ? - Đây nhà thơ mù Hi Lạp sống vào kỉ IX VIII trớc cơng ngun Ơng sinh trởng gia đình nghèo bên sơng Mê-lét Ơng tập hợp tất thần thoại truyền thuyết để hoàn thành hai sử thi đồ sộ I-li-at Ô-đi-xê. ? Dựa vào SGK, em hÃy tóm tắt sử thi Ô-đi-xê? 2 Tóm tắt cốt truyện - “Ơ-đi-xê”kể lại hành trình q Uy-lít-xơ sau hạ thành Tơ-roa Tác phẩm gồm 12110 câu thơ chia làm 24 khúc ca Câu chuyện thời điểm Uy-lít-xơ bị nữ thần Ca-líp-xơ cầm giữ Ca-lip-xô dâng linh đan để chàng trờng sinh chung sống với nàng Các thần cầu xin Dớt Thần Dớt lệnh cho Ca-líp - xơ phải để chàng Uy-lít-xơ gặp bão, thần biển trả thù Uylítxơ chàng đâm thủng mắt Xiclốp -đứa trai thần Uy-lít-xơ may mắn dạt vào xứ sở An-ki-nô-ốt Biết chàng ngời làm nên chiến công ngựa gỗ thành Tơ-roa, nhà vua yêu cầu chàng kể lại hành trình từ khúc ca I tới khúc ca XII Đợc nhà vua An-ki-nô-ốt giúp đỡ, Uy-lít-xơ trở quê hơng - Lúc Pê-nê-lốp - vợ chàng quê nhà phải đối mặt với 108 tên vơng tôn công tử đến cầu Ơ-đi-xê-t trai đám gia nhân trung thành lập mu trừng trị bọn chúng, gia đình Uy-lít-xơ đợc xum họp nhà 3 Chủ đề - Quá trình chinh phục thiên nhiên biển đồng thời miêu tả đấu tranh để bảo vệ hạnh phúc gia đình ngời Hi lạp thời cổ (53)(54)*Gọi học sinh lần lợt thay đọc * Giải thớch t khú (SGK) 4 Đọc văn ?Vị trí đoạn trích tác phẩm? *Vị trÝ: - Trớc đoạn trích Uy-lít-xơ giả vờ làm ngời hành khất vào đợc nhà kể cho Pê-nê-lốp nghe câu chuyện chồng nàng mà biết Pê-nê-lốp tổ chức thi bắn Dựa vào hai cha Ơ-đi-xơ-t tiêu diệt 108 vơng tôn công tử láo xợc gia nhân khơng trung thành Đoạn trích bắt đầu t ú - Đoạn trích nằm khúc ca 23 gần cuối tác phẩm ? Đoạn tích chia lµm mÊy đoạn? Mỗi đoạn nêu bật nội dung gì? HS:thảo luận theo nhóm(tổ 1,2,3,4) => Cử đại diện trả lời 5 Bè côc - Đoạn trích chia làm đoạn a T u đến: “và ngời giết chúng”: Tác động nhũ mẫu với nàng Pê-nê-lốp b Tiếp đến: “Con ngời gan dạ” Tác động Tê-lê-mác với mẹ c Còn lại: đấu trí hay thử thách Pê-nê-lốp Uy-lít-xơ để gia đình đồn tụ ? Dựa vào đại ý đoạn trích, em đặt tiêu đề cho phần đọc - hiểu (có ý? đặt tên cho ý? (học sinh đọc đoạn 1) HS: đọc từ đầu-> ngi git chỳng ? Pê-nê-lốp hoàn cảnh nh nào? II Đọc hiểu(20 ) - Dựa vào đại ý ta có vấn đề cần phải nêu bật là: Tâm trạng nàng Pê-nê-lốp trớc hai tác động đấu trí qua thử thách để gia đình hạnh phúc Tên cho ý l: + Tâm trạng nàng Pê-nê-lốp nghe tin chồng trở + Thử thách sum häp 1 Tâm trạng nàng Pê-nê-lốp - Chờ đợi chồng 20 năm trời đằng đẵng ? Khi nghe nhũ mẫu báo tin chồng nàng trở trừng trị bọn cầu hôn tâm trạng Pê-nê-lốp nh nào? + Tấm thảm ngày dệt đêm tháo làm kế trì hỗn thúc bách bọn cầu hôn + Cha mẹ đẻ nàng thúc giục tái giá - Trớc đoạn trích này, Pê-nê-lốp nghe tin đột ngột: “Mừng rỡ cuống cuồng nhảy khởi giờng ôm chầm lấy bà lão nớc mắt chan hồ” Đấy biểu thị lịng thuỷ chung, niềm sớng vui hạnh phúc độ nàng chồng nàng thực trở (55)? Thái độ, suy nghĩ Pê-nê-lốp thể nh trớc lời nhũ mẫu? -Nàng không c ơng bác bỏ ý nhũ mẫu mà thần bí việc: “Đây vị thần giết bọn cầu danh tiếng, vị thần bất bình láo xợc bất kham hành động nhuốc nhơ chúng Cịn phần Uy-lít-xơ nơi đất khách quê ng ời, chàng hết hi vọng trở lại đất A-cai chàng chết ? Thái độ suy nghĩ nàng Pê-nê-lốp thể tâm trạng gì? Đây nét tâm lí nàng Pê-nê-lốp Nàng trấn an nhũ mẫu cách để tự trấn an GV: Khi nàng gặp mặt Uy-lít-xơ thỡ tâm trạng nàng nh nào? - Tâm trạng nàng “rất đỗi phân vân” Nó biểu dáng điệu, cử lúng túng tìm cách ứng xử “Không biết nên đứng xa hay nên lại gần ôm lấy đầu, cầm lấy tay ngời mà hơn” Nàng dị xét, suy nghĩ, tính tốn mơng lung nhng khơng giấu đợc bàng hồng xúc động khơn cùng: “Ngồi lặng thinh ghế hồi lâu, lòng sửng sốt, đăm đăm âu yếm nhìn chồng, lại khơng nhận chồng dới áo quần rách mớp” ? Giữa lúc ấy, thái độ Tê- lê-mác con trai nµng thĨ hiƯn nh thÕ nµo? ?Qua lêi trách mẹ, em có nhận xét Tê-lê-mác? - Trách mẹ gay gắt: “mẹ ơi, mẹ thật tàn nhẫn lịng mẹ độc ác q chừng khơng, không ngời đàn bà sắt đá đến mức chồng biền biệt hai mơi năm nay, xứ sở mà lại ngồi cách xa chồng đến vậy” - Là ngời thẳng thắn, thật thà, nơn nóng, sốt ruột, khơng đủ kiên nhẫn để ghìm ? Tríc lêi lẽ tâm trạng Pờ-nờ-lp th hin nh nào? - Tâm trạng Pê-nê-lốp phân vân cao độ xúc động Nàng nói với trai mình: “Lịng mẹ kinh ngạc q chừng Mẹ khơng nói đợc lời, mẹ hỏi han, nhìn thẳng mặt ngời” ? NghƯ tht thĨ tâm trạng Pê-nê-lốp nh nào? (56)? Em có suy nghĩ tâm trạng Pê-nê-lốp - Pờ-nờ-lp l ngi trớ tuệ, thơng minh tỉnh táo biết kìm nén tình cảm Bên cạnh thơng minh, tỉnh táo thận trọng ngời thiếu phụ Thận trọng nàng khơng thừa phù hợp với hoàn cảnh nàng lúc Pê-nê-lốp ngời tỉnh táo mà tế nhị, kiên mà thận trọng, trí tuệ mà giàu tình cảm Để thấy rõ điều này, sang đọc - hiểu phần hai đoạn trích *Cđng cè(2 )’ Qua học nắm đợc vài nét tác giả Hô-me- rơ, tóm tắt đợc sử thi Ơđixê đoạn trích Uylixơ Bên cạnh đó, em cịn biết đợc tâm trạng nàng Pêlênôp trớc tác động nhũ mẫu Ơ-ric- lê Tê- lê- mac IV- híng dÉn học chuẩn bị bài(2) 1 Học bài: - Nm c s thi ễixờ - Tâm trạng nàng Pê-nê-lốp - Tóm tắt sử thi 2 Bài mới: Soạn tiết đoạn trích Uylitxơ trở vỊ” theo hƯ thèng c©u hái ********************************* Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp: 10A3: 10A5: 10B3:……… (57) Uy-lit-x¬ trở về ********Trích Ô- đi- xê-Sủ thi Hy lạp******** A Phần chuẩn bị Nh tiết 14 B Tiến trình dạy học I ổn định tổ chức(1’): *Kiểm tra sĩ số: Líp10A3:……… 10A5:……… 10B3:……… II KiĨm tra bµi cị(5’) 1 Hình thức kiểm tra: miệng 2 Câu hỏi:HÃy tóm tắt sử thi Ô-đi-xê Hô Me Rơ? Đáp án: Trong SGK 4 Biu im: Tr lời lu loát đầy đủ: 9đ Soạn bài, chuẩn bị đầy đủ:(1đ) III Giới thiệu mới(1’) Sau gian truân khổ ải, Uy-lit-xơ trỏ quê hơng, chàng trải qua đấu trí, đấu tài với bọn cầu Chỉ sau lúc đó, chàng gặp vợ Nhng nghe nhũ mẫu Ơ-ric-lê báo tin chàng trở về, Pê-nê-lốp lại có tâm trạng nửa tin, nửa ngờ.Liệu nàng có nhận Uy-lit-xơ khơng, trị ta tìm hiểu tiếp… Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt - Ai ngời đa thử thách? Dấu hiệu thử thách đợc bộc lộ nh nào? 3 Thử thách sum họp - Pờ-nờ-lp l ngời đa thử thách Dấu hiệu thử thách đợc trình bày qua lời Pê-nê-lốp thật tế nhị khéo léo Nàng khơng nói trực tiếp với Uy-lít-xơ mà thông qua đối thoại với trai: “Nếu thật Uy-lít-xơ cha mẹ nhận nhau” Chắc chắn Pê-nê-lốp liên t ởng tới điều bí mật đem thử thách Đó gi - ờng Từ ta thấy vẻ đẹp tâm hồn trí tuệ Pê-nê-lốp - Ngời chấp nhận thử thách Uy-lít-xơ Từ đặt ?Từ thấy vẻ đẹp Pê-nê-lốp? (58)chân ngơi nhà sau 20 năm trời xa xơi cách biệt, Uy-lít-xơ bộc lộc tâm trạng: Kìm nén xúc động tình vợ chồng, cha con, thể trí tuệ thơng minh khôn khéo qua thái độ việc làm: + Giả làm hành khất + Kể lại câu chuyện chồng nàng Pê-nê-lốp cho nàng nghe m×nh chøng kiÕn + Tiêu diệt kẻ cầu hôn, trừng phạt lũ đầy tớ phản bội Đặc biệt nghe Pê-nê-lốp nói với trai Uy-lít-xơ “mỉm cời” Đây cời đồng tình chấp nhận “Mỉm cời” tin vào trí tuệ - Chàng nói với Tê-lê-mác - trai mình: “Tê-lê-mác đừng làm rầy mẹ Mẹ muốn thử thách cha nhà Thế mẹ nhận ra, chắn nh vậy” Câu nói thể tế nhị, khơn khéo Uy-lít-xơ nói với nhng nói với Pê-nê-lốp - Mục đích cao Uy-lít-xơ làm để vợ nhận chồng Nhng Uy-lít-xơ khơng vội vàng hấp tấp, khơng nơn nóng nh trai, với đầu “lạnh” chàng nén cháy bỏng sục sôi lịng để có thái độ bình tĩnh tự tin Trí tuệ hơn? - Từ chi tiết Uy-lít-xơ trách “Trái tim sắt đá” Pê-nê-lốp nhờ nhũ mẫu khiêng cho giờng: “Già ơi! già kê cho giờng nh ngủ lâu nay? - Vừa nh trách móc vợ, vừa minh chung thuỷ hai mơi năm Nhng câu nói làm nguyên cớ để Pê-nê-lốp đa thử thách - Sai nhũ mẫu khiêng giờng kiên cố khỏi phòng, việc sai Nhũ mẫu khiêng giờng thử thách khơng phải mục đích - Uy-lít-xơ phải “giật mình, chột dạ” Vì gi-ờng khơng thể xê dịch đợc, lại khiêng đợc Tình buộc chàng phải lên tiếng - Chàng miêu tả thật chi tiết, tỉ mỉ giờng (đọc đoạn văn) Cách miêu tả tỉ mỉ này, Uy-lít-xơ muốn nhắc lại tình u, tình vợ chồng son sắt cách hai mơi năm Miêu tả giờng đầy bí mật ấy, Uy-lít-xơ giải mã dấu hiệu riêng mà Pê-nê-lốp đặt - Nàng Pê-nê-lốp “bủn rủn chân tay”, “bèn chạy lại nớc mắt chan hồ, ơm lấy cổ chồng, lên trán chồng” cử thật cảm động Nàng nói lí từ lâu nàng tự khép cánh cửa lịng trớc Vì “ln ln lo sợ có ngời đến dùng lời đờng mật đánh lừa, đời chẳng thiếu ngời xảo quyệt làm điều tai ác Lí đa ? Chàng nói với trai mình? Em có suy nghĩ câu nói đó? Ta hiểu nh tâm trạng uy-lit-xơ? ?Sự thử thách bát đầu chi tiết nào? Em có suy nghĩ câu nói này? Pê-nê-lốp làm gì? Em có suy nghĩ v chi tit ny? ? Tình buộc Uy-lít-xơ phải làm gì? ? Uy-lớt-x ó nói nh nào? Em có nhận xét cách miêu tả này? (59)những ngời bị đắm thuyền Uy-lít-xơ nh với Pê-nê-lốp Những cử “Hai cánh tay trắng muốt nàng ôm lấy cổ chồng không nỡ buông rời” Nàng xứng đáng với hạnh phúc mà nàng đợc hởng - Trí tuệ tình u son sắt Uy-lít-xơ mang đến cho chàng hạnh phúc đỉnh “Ôm lấy ng - ời vợ thân yêu, ng ời bạn đời chung thuỷ mà khóc dầm dề” Đó n ớc mắt niềm vui hạnh phúc - Ta hiÓu nh t - Đoạn cuối, tác giả miêu tả tâm trạng cử Pê-nê-lốp biện pháp nghệ thuật nào? (học sinh đọc kĩ đoạn từ “dịu hiền thay đến không nỡ buông rời” - Em có suy nghĩ nhân vật Uy-lít-xơ cảnh sum họp? ? Đoạn trích có ý nghĩa gì? III Nêu ý nghĩa đoạn trích - Đề cao, khẳng định sức mạnh tâm hồn trí tuệ ngời Hi Lạp Đồng thời làm rõ giá trị hạnh phúc gia đình ngời Hi Lạp chuyển từ chế độ thị tộc sang chế độ chiếm hữu nô lệ (60)- Đoạn trích giúp ngời đọc hiểu đợc nghệ thuật sử thi là: Miêu tả tỉ mỉ có xu hớng “Trì hỗn sử thi” dựng đối thoại so sánh làm bật tâm trạng nhân vật IV LuyÖn tËp Bài tập 1: Vì Pê-nê-lốp đem giờng vật khác để thử thách Uy-lit-xơ? A Vì giờng có bí mật riêng mà ngêi biÕt B Vì giờng gắn với tình cảm vợ chồng C Vì nàng ln nhớ đến chng sut 20 nm xa cách D Cả ý => Đáp án: D Bi 2: chi tiết không miêu tả thái độ Pê-nê-lốp nhận Uy-lit-xơ? A Bđn rđn c¶ chân tay B Chạy lại, nớc mắt chan hoà C Ơm lấy cổ chồng, lên chán chồng D Khóc nức nở, khơng nói đợc lời => Đáp án: D * Cñng cè(2’): Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK (TR.52) IV hớng dẫn học chuẩn bị bài( 2) 1 Häc bµi: - Nắm đợc nội dung đoạn trích - Đọc lại đoạn trích, phân tích đợc nhân vật Pê-nê-lốp, cảnh sum họp gia đình 2 Chuẩn bị mới - LËp dµn ý bµi viÕt sè - Tiết sau trả Ngày soạn: Ngày gi¶ng: Líp: 10A3…… 10A5……… 10B3:……… TiÕt17: (PPCT):§äc –hiĨu Ra-Ma bc téi (TrÝch Ra- ma-ya-na sư thi Ên §é) a Phần chuẩn bị I Mục tiêu bµi häc Gióp HS: 1 Qua diễn biến tâm trạng Ra-ma Xi-ta hiểu đợc quan niệm ngời anh hùng ngời phụ nữ lí tởng 2 Nghệ thuật khắc hoạ nhân vật 3 Bồi dỡng ý thức danh dự tình yêu thơng II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn (61)- ThiÕt kế học, t liệu tham khảo III Cách thức tiÕn hµnh GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm; kết hợp với hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B tiÕn tr×nh d¹y häc I ổn định tổ chức(1 )* KiĨm tra sÜ sè; Líp10A3: 10B3: 10A5: II KiĨm tra bµi cị(5 ): ’ 1 Hình thức: kiểm tra miệng 2 Câu hỏi: HÃy nêu ý nghĩa đoạn trích Uy-lít- xơ trở Đáp án: - Đề cao, khẳng định sức mạnh tâm hồn trí tuệ ngời Hy-Lạp Đồng thời làm rõ giã trị hạnh phúc gia đình ngời Hy-Lạp chuyển từ chế độ thị tộc sangchế độ chiếm hữu nô lệ - Khẳng định thiên tài Hô-Me –Rơ - Giúp ngời đọc hiểu đợc nghệ thuật sử thi là: Miêu tả tỉ mỉ có xu hớng “ trì hỗn sử thi” dựng đối thoại so sánh làm bật tâm trạng nhân vật 4 BiĨu ®iĨm: - ý 1: 6® - ý 2: 2® - ý 3: 2đ III Giới thiệu mới(1 ) Nu ngời anh hùng Ô-đi-xê sử thi Hi Lạp đợc ca ngợi sức mạnh trí tuệ, lịng dũng cảm Đăm Săn sử thi Tây Nguyên Việt Nam ngời anh hùng chiến đấu với tù trởng thù địch mục đích riêng giành lại vợ đồng thời bảo vệ sống bình yêu bn làng Ra-ma ngời anh hùng sử thi ấn Độ lại đợc ca ngợi sức mạnh đạo đức, lòng từ thiện danh dự cá nhân Dể thấy rõ điều này, tìm hiểu đoạn trích Ra-ma bc téi trÝch sư thi Ra-ma-y-a-na cña Van-ma-ki.Hoạt động GV HS u cầu cần đạt I T×m hiĨu chung(15 ) 1 Tiểu dẫn HS: Đọc phần tiểu dẫn SGK GV: Phần tiểu dẫn nêu nội dung gì? - Nêu vài nét trình hình thành sử thi Ra-ma-y-a-navà tóm tắ tác phẩm, vài nét giá trị GV: Quá trình hình thành sư thi Ra-ma-ya-na ntn? HS: - Hình thành vào khoảng kỉ thứ III TRCN, đợc bổ sung, chau chuốt nhiều hệ tu sĩ Gồm 24000 câu thơ đơi 2 Tãm t¾t sư thi GV: Em h·y tãm t¾t sư thi Ramayana? Chóng ta tóm tắt tác phẩm dựa vào ý sau a) Bc ngot cuc i (62)Lan-ka.Đ-ợc thần linh cứu giúp, Xi-ta bảo toàn đLan-ka.Đ-ợc trinh tiết.Mất Xi-ta, Ra-ma đau buồn Nhờ giúp đỡ tớng khỉ Ha-nu-man, Ra-ma giết đợc quỷ vơng cứu đợc Xi-ta b)Xung đột tình yêu danh dự Cứu đợc Xi-ta, nhng Ra-ma nghi ngờ trinh tiết nàng, ruồng rẫy không muốn nhận nàng làm vợ, Xi-ta phải nhảy vào giàn lửa thiêu để chứng minh cho lòng chung thuỷ Biết nàng sạch, thần lửa A-nhi cứu nàng c) H¹nh Ra-ma vơ sung sớng dang tay đón vợ Hai vợ chồng đa kinh cảnh đón chào nồng nhiệt ca dõn chỳng 3 Đoạn trích a) Vị trí GV:Em nêu vị trí đoạn trích? - Nằm khúc ca thứ 6, chơng 79 GV: Đọc mẫu đoạn trích sau gọi HS đọc đoạn=> GV nhận xét HS đọc GV: Gióp HS t×m hiĨu mét sè tõ khã SGK b) Bố cục GV: Đoạn trích chia làm phần? Mỗi phần là gì? - Đoạn trích chia làm phÇn: + Đoạn 1: từ đầu đến “ Ra-va-na đâu có chịu đ-ợc lâu” => ND: Cơn giận diễn biến tâm trạng Ra-ma + Đoạn 2: cịn lại=> ND: Tự khẳng định diễn biến tâm trạng Xi-ta II §äc- hiĨu(14 ) 1 Diễn biến tâm trạng Ra-ma GV; Theo em diễn biến tâm trạng Ra-ma xuất phát từ đâu? => Xuất phát từ lòng ghen tuông dội Ra-ma GV: Theo em s ghen tuông chàng đợc thể qua đâu? Qua ngôn từ giọng điệu Qua thỏi v hnh vi a) Lòng ghen tuông thể qua ngôn từ giọng điệu GV: Ra-ma xng hơ với vợ ntn? Em có nhận xét cách xng hơ ấy? - Xng hô phu nhân cao quý => Gọi vợ lời lẽ không bình thờng, ngôn ngữ thiếu âu yếm chân thành mà lạnh lùng kênh kiệu ( Ta / phu nhân) => Ngôn từ trang trọng, oai nghiêm bậc quân vơng chồng vợ (63)HS: thảo luận theo nhóm(5’)=> cử đại din tr li - Chàng chiến thắngkẻ thù Xi-ta mà danh dự, phẩm giá dòng dõi vơng tộc GV: Em có nhận xét vỊ giäng ®iƯu Ra-ma nãi víi Xi-ta ntn? - Giọng điệu: đầy giận dữ, gay gắt, có lúc thô bạo đến tàn nhẫn “ Hỡi phu nhân cao quý ủng hộ đại nghĩa ta nơng tựa vào ta” * Củng cố(2 ):’ Tâm trạng Ra-ma qua ngôn từ, giọng điệu, có lúc cao cả,trang trọng đầy vẻ tự hào, có lúc gay gắt giận dữ, có lúc thơ bạo đén tàn nhẫn đợc thể qua thái độ hành vi Tiết sau trị ta tìm hiểu tiếp GV: Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng? III Luyện tập(5’) Câu 1: Trớc mặt ngời, lời Ra-ma Xi-ta lời lẽ ntn? A Lêi lÏ th©n mật vợ chồng B Lời lẽ xa cách lạnh lùng C Lời lẽ xuề xoà giản di D Lời lẽ tha thiết nồng nàn => Đáp ¸n: B Câu 2: Theo lời tuyên bố Ra-ma, chàng tiêu diệt quỷ Ra-va-na để giả cứu Xita động gì? A V× danh dù cđa thân dòng họ bị xúc phạm vợ bị kẻ khác cớp B Vì tình yêu thơng khát khao đoàn tụ vợ chồng C Cả ý => Đáp án: A IV hớng dẫn học chuẩn bị bài(2) 1 Học bài: - Tóm tắt sử thi Ra-ma-ya-na - Nắm đợc diễn biến tâm trạng Ra-ma 2 Chuẩn bị bi mi (64)Ngày soạn: Ngày giảng: TiÕt 18(PPCT): §äc văn Ra-ma buéc téi *************Trích Ra- ma-ya-na, Sử thi n - Van-miki************ A Phần chuẩn bị I Mục tiêu học Giúp HS: 1 Qua din biến tâm trạng Ra-ma Xi-ta hiểu đợc quan niệm ngời anh hùng ngời phụ nữ lí tng 2 Nghệ thuật khắc hoạ nhân vật 3 Bồi dỡng ý thức danh dự tình yêu th¬ng II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - Thiết kế học, t liệu tham khảo III Cách thức tiến hành GV t chc gi dạy học theo cách kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm; kết hợp với hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B Tiến trình dạy I n nh t chức(1 )’ *Kiểm tra sĩ số: II KiÓm tra cũ(5) Hình thức: kiểm tra miệng 2 Câu hỏi: Tóm tắt sử thi Ra-ma-ya-na ấn Độ? Đáp án: - Túm tt v núi c ý trình bày trơi chảy: + Bớc ngoặt đời +Xung đột tình yêu danh dự + Hạnh phúc 4 BiĨu ®iĨm: - Đầy đủ ý: 9đ - Vở soạn, ghi đầy đủ: 1đ III Giới thiệu mới(1 )’ Sự ghen tuông Ra-ma xuất phát từ lòng yêu Xi-ta say đắm đợc Vanmiki miêu tả tinh tế. Tâm trạng Ra-ma nh sóng lặng lẽ, ạt, lúc lại dâng lên cao Để thấy đợc diễn biến , cô em vào tiết học ngày hôm Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt II c hiu 1 Tâm trạng Ra-ma a) Lịng ghen tng thể qua ngơn từ, giọnh điệu b) Lịng ghen tng thể qua thái độ hành vi GV: Từ chi tiết ta thấy đợc giọng điệu Ra-ma gay gắt, tàn nhẫn, có lúc thơ bạo với Xi-ta lúc đơng đủ ngời; Ra-ma từ ghen tuông dẫn đến nghi ngờ đức hạnh, em có nhận xét thái độ Ra-ma Xi-ta? - Thái độ coi thờng, xúc phạm đến phẩm giá Xi-ta: “chắng phải nàng mà ta đợc” GV: Thái độ thể thái độ ngời nh nào? - Thái độ ngời tàn nhẫn, tầm thờng GV: Theo em Ra-ma lại xử xự (65)- Vì giằng xé tâm hồn chàng tăng lên bắt gặp sắc đẹp nàng.ở lúc khơng phải tính cách trung thục Ra-ma, thực lịng Ra-ma tình cảm vợ chồng ràng buộc chàng => Vì sợ “t cách anh hùng trớc cộng đồng” mà Ra-ma đối xử với Xi-ta nh GV: Diễn biễn tâm trạng Ra-ma ntn? Chi tiết thể điều đó? - Lời lẽ Ra-ma ngày gay gắt, giận dữ, chí cịn dùng nhữnh lời lẽ tàn nhẫn, thô bạo xúc phạm đến phẩm hạnh Xi-ta - NhÊn m¹nh lần Xi-ta vòng tay quỷ v-ơng Ra-va-na; lần nói không cần nàng nữa; Ra lệnh muốn đâu GV: Em cú nhn xột thái độ Ra- ma lúc này? - Thái độ bất bình thờng GV: Thái độ bất bình thờng nh cho ta thÊy g× vỊ tâm trạnh Ra-ma lúc này? - Chng t lịng ghen tng chàng bị dồn nén đến cực độ: Lịng ghen tng khiến cho vị minh quân nh Ra-ma thiếu bình tĩnh sáng suốt GV: Em có suy nghĩ tâm trạng Ra-ma? - Ra-ma sinh trởng gia đình quý tộc dám hi sinh tình yêu bổn phận ngời anh hùng, dức vua mẫu mực Ra-ma ruồng rẫy Xi-ta trớc hết danh dự dịng họ, sau ghen tng Chàng u nhng ích kỉ, ghen tng cực độ, có lúc oai phong lẫm liệt nhng có lúc cơng quyểtắn rỏi, có lúc yếu mềm Đây mâu thuẫn tính cách Ra-ma c) Tâm trạng Ra-ma trớc hành động cao của Xi-ta GV: Thái độ Ra-ma Xi-ta bớc lên giàn hoả thiêu? -“Ra-ma kh«ng nãi mét lêi” => Chàng tỏ thái độ kiên quyết, dám hi sinh tình yêu để bảo vệ danh dự Hãy nhìn vào cử chỉ, dáng điệu chàng: “Ra-ma ngồi, mắt dan xuống đất lúc nom chàng khốn khổ nh thần chết vậy” GV: Đọng thái độ Ra-ma hay sai? Có phải Ra- ma khinh thơng Xi-ta khơng? HS: Thảo luận theo nhóm 5’=> cử đại diện trả lời - Động thái độ khơng sai Song thấu límà khơng đạt tình, coi trọng lý tởng danh dự mà coi nhẹ tình cảm, cần hài hồ danh dự bổn phậnvà tình cảm riêng ma Thực lịng Ra-ma khơng khinh thờng Xi-ta, nhng trớc đơng đủ ngời, chàng không muốn gánh chịu tai tiếng nên giận, tính chất cộng đồng sử thi chỗ (66)ngêi Ra-ma? - Đoạn trích đẩ nhân vật Ra-ma vào tình ngặt nghèo địi hỏi có lựa chọn liệt: danh dự hay tình yêu? Ra-ma chọn danh dự Tuy cách lựa chọn cha thật hoàn hảo thấu lí mà cha đạt tình nhng bộc lộ phẩm chất cao quý ngời anh hùng, đức vua mẫu mực GV chuyển ý: Trớc thái độ phũ phàng Ra-ma, tâm trạng thái độ Xi-ta sao? Chúng ta sang phần 2 DiÔn biến tâm trạng Xi-ta GV: Trc li l buc tội Ra-ma, Xi-ta thể thái độ tâm trạng ntn?( Chú ý nét mặt , lời lÏ, hµnh vi) - Đầu tiên Xi-ta “khiêm nhờng đứng trớc Ra-ma” bộc lộ niềm vui, hạnh phúc Xi-ta sau đợc Ra-macứu khỏi vòng tay quỷ - Sự tức giận thái độ, lời lẽ Ra-ma làm cho Xi-ta thấy ngạc nhiên đến sững sờ: “Gian-na-ki mở tròn nghẹn ngào nức nở” GV: Xi-ta nói gì? HS: c on từ “ cớ chàng vơ ích” - Xi ta nói với Ra-ma minh khẳng định lòng chung thuỷ nàng + Số phận thiếp đáng chê trách + Nhng nằm kiểm soát thuộc chµng Điều có nghĩa ngời phụ nữ mềm yếu cỡng lại đợc sức mạnh quyền lực quỷ Chỉ có trái tim tình yêu Xi-ta dành cho Ra-ma, phải Xi-ta khẳng định lịng chung thuỷ Xi-ta khơng dừng lại đó, nàng phê phán Ra-ma lời lẽ cụ thể: “ Hồi chàng pháo Ha-nu-man khổ” Lời trách móc mạnh mẽ hơn: “ Hỡi đức vua cời thiếp” GV: Em cã nhËn xÐt g× vỊ lêi lÏ Êy cđa Xi-ta? - Ta nhận chuyển biến tâm trạng nàng: Từ mừng rỡ đến ngạc nhiên, từ tin yêu đến thất vọng, từ bối rối đến điềm tĩnh, từ đau khổ đến tuyệt vọng Xi-ta ngời phụ nữ không tầm thờng GV: Trong hoàn cảnh nàng lúc này, Xi-ta ó chn cách giải ntn? - “Nàng nói với Lắc-ma-na lửa” GV: Em hiểu ntn hình ảnh thần lửa (67)- Thần lửa Anhi quan trọng đời sống văn hoá ngời ấn Độ Trong hôn lễ cô dâu dể vòng quanh lửa thiêng vòng Thần Anhi làm chứng cho thuỷ chung suốt đời họ Thần lửa có mặt khắp nơi, biết tất hành động tốt, xấu mà ngòi làm, nghi lễ thử lửa kiểm chứng cho đức hạnh họ Vì Xi-ta cịn cách bớc vào ngon lửa thiêu để thể lịng chung thuỷ Đây đoạn tác giả dồn bút lực để mtả p/chất tốt đẹp Xi-ta: + Qua ánh mắt mở tròn + Qua li nói Xi-ta ngời ta nhận tâm trạng ngạc nhiên-> đau khổ-> bối rối-> bình tĩnh-> kđịnh mình-> lựa chọn cách giả quyết-mình-> nhảy vào giàn lửa thiêu=> Một chi tiết huyền thoại sử thi + Thái độ ngời xung quanh: Ai đau xót, thơng cảm “ Ai Ra-ma” GV: Xi-ta nh¶y vào giàn hoả thiêu chi tiết mang tính huyền thoại? Vì huyền thoại? HÃy phân tích? -Ta thấy chơng chơng 80 ta thấy Xi-ta không chết-> Xi-ta mang yếu tố nửa thần nửa ngời thần linh Xi-ta khơng bị lửa thiêu phẩm chất tốt đẹp nàng lửa thử vàng Nàng vàng mời, nàng đem thân thử lửa để chứng minh tình yêu đức hạnh thuỷ chung * Củng c(2 ): Học xong cần ghi nhớ ®iỊu g×? - HS đọc phần ghi nhớ - Chú ý nghệ thuật mtả tâm lí nhân vật - Tính cách Ra-ma: trọng danh dự, hi sinh tình u Xi-ta: chứng minh, khẳng định lịng chung thuỷ nên hy sinh tình yêu Cả điều có chung hi sih tình u để bảo vệ danh dự nhân phẩm => Tác phẩm Ramayana mang đậm tính giáo huấn, tính xung đột gay gắt đạo lý, tính đa dạng hệ thống nhân vật III Luyện tập(5’) Khoanh tròn đáp án Vì Xi-ta định bớc lên giàn hoả thiêu? A Nàng muốn mợn lửa để đốt cháy hết tội lỗi B Nàng muốn thử lòng Ra-ma C Nàng muốn mợn nghi lễ thiêng liêng để c/minh cho trắng D Cả ý HS: Đáp án :C IV H ớng dẫn học chuẩn bị bài(2 ) Học bài: -Tóm tắt sử thi Ramayana - Nắm đựoc tâm trạng nhân vật Ra-ma, Xi-ta, đọc lại đoạn trích Chuẩn bị (68)Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp 10 A3: 10 A5: 10B3: Tiết 19(PPCT): Làm văn Chọn việc chi tiết tiêu biểu Trong văn tự sự A Phần chuẩn bị I mục tiêu học Giúp HS: - Nhn bit đợc việc, chi tiết tiêu biểu văn tự - Bớc đầu chọn đợc việc, chi tiết tiêu biểu viết văn tự đơn giản - Có ý thức thái độ tích cực phát ghi nhận việc, chi tiết xảy sống tác phẩm để viết văn tự B Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - ThiÕt kÕ bµi häc, tµi liƯu tam khảo C cách thức tiến hành GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hi D tiến trình dạy học I n định tổ chức(1 )’ (69) 10B3: II KiĨm tra bµi cị(5 )’ 1 Hình thức: miệng 2 Câu hỏi: HÃy nhắc lại phần ghi nhớ SGK tr 60 Đáp án: Nh SGK 4 BiĨu ®iĨm: - Trả lời đúng, đủ ý: 9đ - Vở soạn, ghi đầy đủ: 1đ II Giới thiệu mới(1 ) Chọn chi tiết tiêu biểu văn tự vô quan trọng Để thấy đợc, tìm hiểu bài, chọn việc, chi tiết tiêu biểu văn tự Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt (H/S đọc SGK) VÝ dơ : Trun TÊm C¸m I Khái niệm(15 ) a) Thế tự sù? - Tự kể chuyện, phơng thức dùng ngơn ngữ kể chuyện trình bày chuỗi việc, từ việc đến việc kia, cuối dẫn đến kết thúc, thể ý nghĩa (có thể gọi kiện tình tiết thay cho việc) GV: ThÕ nµo lµ sù viƯc? b) Sù viÖc - Cái xảy đợc nhận thức có ranh giới rõ ràng, phân biệt với xảy khác Trong văn tự sự, việc đợc diễn tả lời nói, cử chỉ, hành động nhân vật quan hệ với nhân vật khác Ngời viết chọn số việc tiêu biểu để câu chuyện hấp dẫn GV: ThÕ nµo lµ sù viƯc tiªu biĨu? - Sù viƯc tiªu biĨu việc quan trọng góp phần hình thành cốt truyện Mỗi việc có nhiều chi tiết GV: ThÕ nµo lµ chi tiÕt? c) Chi tiÕt - Chi tiết tiểu tiết tác phẩm mang sức chứa lớn cảm xúc t tởng + Chi tiết lời nói, cử hành động nhân vật vật, hình ảnh thiên nhiên, nét chân dung … GV: Lấy ví dụ cách tổng hợp để tự sự, việc, chi tiết? - Truyện Tấm Cám văn tự Những việc liên kết với có việc chính: + Tấm thân số phận bất hạnh (1) + Chuyển nỗi niềm bất hạnh đáng thơng thành đấu tranh không khoan nhợng để giành lại hnh phỳc (2) Trong việc tiêu biểu lại có nhiều chi tiết Ví dụ việc (1): Tấm thân số phận bất hạnh * Mồ côi cha, mẹ (70)* Là phận gái * Phải làm nhiỊu viƯc vÊt v¶ Những chi tiết làm cho nỗi khổ đè nặng lên nàng nh trái núi GV: Từ em rút nhận xét gì? => Chọn việc, chi tiết tiêu biểu khâu quan trọng trình viết kể lại câu chuyện (H/S đọc theo yờu cu) GV: Tác giả dân gian kể chun g×? II Cách chọn việc chi tiết tiêu biểu(12 )’ Truyện An Dơng Vơng Mị Châu, Trọng Thuỷ, tác giả dân gian kể chuyện về: + Công việc xây dựng bảo vệ đất nớc cha ơng ta * X©y thành, chế nỏ + Tình vợ chồng * Giữa Mị Châu Trọng Thuỷ + Tình cha * Giữa An Dơng Vơng Mị Châu => Đó việc tiêu biểu GV: Theo anh (chị) coi chi tiết chia tay với Mị Châu, Trọng Thuỷ than phiền Ta lại tìm nàng lấy làm dấu trả lời Mị Châu Thiếp có áo dấu Đó có tiết tiêu biĨu kh«ng? HS: Thảo luận theo nhóm 5’, cử đại diện trả lời - Hai chi tiết chi tiết tiêu biểu Hai chi tiết mở bớc ngoặt, việc mới, tình tiết Nếu thiếu chi tiết câu chuyện dừng lại, phần ý nghĩa Ví dụ Trọng Thuỷ khơng than phiền tác giả dân gian khó mà miêu tả chi tiết Trọng Thuỷ theo dấu lông ngỗng tìm thấy xác vợ Câu chuyện dừng lại Triệu Đà cất quân sang đánh Âu Lạc giành thắng lợi Nếu câu chuyện giảm hấp dẫn, cịn đâu bi tình sử Mị Châu - Trọng Thuỷ, đâu thái độ tác giả dân gian với hai nhân vật GV: Từ ví dụ SGK tởng tợng ngời trai Lão Hạc (nhân vật truyện ngắn Lão Hạc Nam Cao) trở làng sau Cách mạng tháng Tám (H/S đọc đoạn văn tởng tợng này) GV: H·y chän mét sù viƯc råi kĨ l¹i víi mét sè chi tiÕt tiªu biĨu? - Chóng ta rót cách lựa chọn việc chi tiết tiêu biểu - Anh tìm gặp ông giáo theo ông viÕng mé cha + Con đờng dẫn hai ngời đến nghĩa địa Họ đứng trớc mộ thấp, bé + Anh thắp hơng, cúi đầu trớc mộ cha, đơi mắt đỏ hoe miệng mếu máo nh muốn khóc + Anh rì rầm khơng rõ Hình nh anh muốn nói với cha anh nhiều Ngời cha hiền lành, lúc quan tâm tới con, ngời cha khổ sở đời + Anh nh muốn cất lên tiếng gọi cha ! cha! cha + Nghẹn ngào không nói thành lời + Nớc mắt rng rng + Bên cạnh, ông giáo ngấn lệ (71)hình thµnh cèt trun VÝ dơ trun: “Lµng” cđa nhµ văn Kim Lân (lớp 9) + Nhân vật ông Hai + Sự việc yêu làng * Trớc cách mạng *Trong kháng chiến + Ông Hai theo lệnh tản c xa làng * Luôn nhớ làng * Buồn nghe tin làng theo giặc * Sung sớng nghe tin xác làng ông không theo giặc GV; Nhắc lại phầnghi nhớ SGK * Cđng cè: (2’) GV: Kể lại chuyện (Hịn đá xấu ) có ngời định bỏ chi tiết hịn đá xấu xí đợc phát chở nơi khác Làm nh có đợc khơng? Vì sao? GV: Rút học lựa chọn việc, chi tiết tiêu biểu GV: Đoạn văn Ô-đi-xê trở về, nhà văn Hô-me kể chuyện gì? II Lun tËp (7 )’ - Khơng đợc: Chi tiết hịn đá xấu xí đợc phát chở nơi khác chi tiết quan trọng làm tăng thêm ý nghĩa đời có việc, vật tởng chừng nh bỏ nhng lại vô quan trọng Mặt khác sai lầm chịu đựng nh đá sống âm thầm mà không sợ hiểu lầm tốt Hãy sống nh - Lựa chọn việc, chi tiết tiêu biểu việc ấy, chi tiết phải làm nên ý nghĩa cốt truyện - Đoạn văn Ơ-đi-xê trở về, nhà văn Hơ-me kể tâm trạng Pê-nê-lơp Ơ-đi-xê Đồng thời kể vê đấu trí Pê-nê-lơp Ơ-đi-xê GV: Cuối đoạn trích, tác giả chọn việc gì? đợc kể chi tiết tiêu biểu nào? Có thể coi thành cơng Hơ-me-rơ kể chuyện sử thi không? - Cuối đoạn trích Ơ-đi-xê trở liên tởng kể chuyện Tác giả chọn việc mặt đất dịu hiền khát khao ngời biển, ngời bị đắm thuyền Để từ so sánh khát khao mong đợi gặp mặt vợ chồng xê Ô-đi-xê trở thành mong mỏi khao khát cháy bỏng nng Pờ-nờ-lụp Cách so sánh kể chuyện thành công Hô-me IV hớng dẫn học bàI chuẩn bị bài(2) 1 Học bµi - Năm đợc khái niệm tự sự, việc, chi tiết - Cách chọn việc, chi tit tiờu biu 2 Chuẩn bị bài - Ôn tập kiến thức từ đầu năm tiết sau viết số (72)Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp 10A3: 10A5: 10B3: Tiết 22(PPCT): Đọc văn Tấm cám ******************** A Phần chuẩn bị I mục tiêu học Giúp häc sinh 1 Hiểu đợc ý nghĩa mâu thuẫn, xung đột biến hoá Tấm truyện Nắm đợc giá trị nghệ thuật truyện 3 Biết cách đọc hiểu truyện cổ tích thần kì; nhận biết đợc truyện cổ tích thần kì qua đặc trng thể loại 4 Có đợc tình yêu ngời lao động, củng cố niềm tin vào chiến thắng thiện, nghĩa sống II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - ThiÕt kÕ bµi häc III cách thức tiến hành GV t chc dạy học theo cách kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm; kết hợp với hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B tiến trình dạy học I n nh tổ chức(1’) * KiĨm tra sÜ sè: Líp 10A3: 10A5: 10B3: II KiÓm tra cũ.(5) 1 Hình thức: Miệng 2 Câu hỏi: HÃy nhắc lại khái niệm truyện cổ tích? Lấy ví dụ? 3 Đáp án: - Truyn cổ tích tác phẩm tự dân gian mà cốt truyện hình tợng đợc h cấu có chủ định, kể số phận bình thờng ngời xã hội, thể tinh thần nhân đạo, lạc quan nhân dân lao động - VÝ dụ: Truyện cổ tích Trầu Cau, Sọ Dừa, Cô bé lọ lem, Tấm Cám 4 Biểu điểm: - Lý thut :7® - VÝ dơ: 2® - Vở ghi, soạn đầy đủ: 1đ III Giíi thiƯu bµi míi.(1’) Một nhà thơ lắng sâu cảm xúc mình: ở em học hụm nay Có buổi tra đầy nắng (73)Cô Tấm têm trầu ngày hội làng ta Và: Cô Tấm hoá bà Hoàng Chân lấm bùn đầu làng ngõ xóm Cơ Tấm vào đời sống văn hố, với suy nghĩ cảm thông chia sẻ ngời Việt với cha ơng mình, với đời ngày xa Để góp phần thấy đợc điều đó, tìm hiểu truyện Tấm Cám Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt (H/S đọc phần tiểu dẫn SGK) - Sách giáo khoa phần tiểu dẫn đề cập tới nội dung gì? I T×m hiĨu chung (14 )1 TiĨu dẫn - Phần tiểu dẫn trình bầy ba néi dung + Phân loại truyện cổ tích Truyện cổ tích đợc chia làm loại: Đó cổ tích sinh hoạt, cổ tích lồi vật cổ tích thần kì -> Truyện cổ tích thần kì chiếm số lợng nhiều Đó loại truyện có tham gia nhiều yếu tố thần kì vào tiến trình phát triển truyện (tiên, bụt, biến hố thần kì, vật báu trả ơn ) Nội dung truyện cổ tích thần kì đề cập tới số phận bất hạnh ngời lao động hạnh phúc gia đình, cơng xã hội, phẩm chất lực ngời + Truyện Tấm Cám thuộc cổ tích thần kì Truyện Tấm Cám đợc phổ biến nhiều dân tộc khác giới Theo thống kê nữ sĩ ngời Anh giới có 564 kiểu truyện Tấm Cám Việt Nam có 30 kiểu truyện Tấm Cám ý Ưởi, ý Noọng (ngời Thái) kiểu truyện Tấm Cám Nội dung truyện cổ tích thần kì đề cập đến nội dung gì? 2 Bè cơc - Đoạn 1: Cuộc đời số phận bất hạnh Tấm Nhng Tấm đợc bụt giúp đỡ - Đoạn 2: Vật báu trả ơn, hạnh phúc đến với Tấm - Đoạn 3: Cuộc đấu tranh không khoan nhợng qua kiếp hồi sinh Tấm để ginh li hnh phỳc GV: SGK chia đoạn rõ Em hÃy tìm ý đoạn *GV: Gi¶i nghÜa tõ khã (SGK) (Học sinh lần lợt đọc) - Cuộc đời số phận bất hạnh Tấm đợc miêu tả nh nào? II §äc - hiĨu (20 )1 Th©n phËn cđa TÊm - Mấy dòng mở đầu truyện ta rút + Tấm Cám hai chị em cïng cha kh¸c mĐ + MĐ TÊm chÕt TÊm cßn nhá ti (74)- MÊy chi tiết gợi cho em suy nghĩ gì? - Tấm mồ côi cha lẫn mẹ, đứa riêng lại phận gái, sống xã hội phong kiến ngày xa, nỗi khổ Tấm bị đè nặng nh trái núi Tấm đại diện cho thiện cô gái chăm hiền lành đôn hậu - Tác giả dân gian miêu tả diễn biến truyện nh để dẫn đến xung đột Tấm mẹ Cám? - Tác giải dân gian miêu tả: + Tấm làm lụng vất vả suốt ngày, đêm lại xay lúa giã gạo Cám đợc mẹ nuông chiều, ăn trắng mặc trơn quanh quẩn nhà làm việc nặng + Cám lừa Tấm trút hết giỏ tép để giành phần thởng yếm đỏ + MÑ Cám lừa giết cá bống ăn thịt + M Cám không muốn cho Tấm xem hội đổ thóc trộn lẫn gạo bắt nhặt + Khi thÊy Tấm thử giày, mụ dì ghẻ bĩu môi khinh miệt + Giết Tấm giết kiÕp håi sinh cđa TÊm - Em có nhận xét chi tiết miêu tả để làm bật mâu thuẫn? - MĐ C¸m bãc lột Tấm vật chất tinh thần + Vật chất: lao động quần quật suốt ngày, trút giỏ cá, bắt bống ăn thịt + Tinh thần: giành yếm đỏ, không cho xem hội, khinh miệt thử giày Khơng bóc lột vật chất, tinh thần, chúng nhẫn tâm giết Tấm để cớp đoạt hạnh phúc Chúng không giết lần mà tới lần Những kiếp hồi sinh Tấm: Tấm chết  vàng anh  xoan đào  khung ci thị (75)- Mâu thuẫn truyện đại diện cho lực lợng đối lập nào? gia đình hay xã hội? GV: Con đờng dẫn đến hạnh phúc Tấm đợc miêu tả nh nào? - Bản thân mâu thuẫn thể xung đột gia đình chế độ phụ quyền thời cổ, ngời phụ nữ giữ vai trò quan trọng Song mâu thuẫn thiện ác chủ yếu Truyện Tấm Cám mợn xung đột gia đình để phản ánh mâu thuẫn xã hội Cái thiện Tấm (chịu thơng chịu khó bắt đầy giỏ tép, chăn trâu đồng xa, nhịn cơm để dành nuôi bống, thật tin nghe lời mụ dì ghẻ) Cái ác hình qua mẹ Cám (lừa gạt lấy giỏ tép tớc đoạt ớc mơ nhỏ bé yếm đỏ, lút giết chết bống, trắng trợn trộn thóc lẫn gạo nhằm dập tắt niềm vui đợc giao cảm với đời Tấm) - Con đờng dẫn đến hạnh phúc Tấm xu hớng giải mâu thuẫn Muốn giải mâu thuẫn ấy, tác giả dân gian sử dụng yếu tố kì ảo truyện Bụt xuất Tấm buồn tủi, an ủi, giúp đỡ Tấm yếm đào, Bụt cho cá bống Tấm bống, Bụt cho hi vọng đổi đời Tấm bị chà đạp, hắt hủi, Bụt cho đàn chim sẻ đến giúp Tấm để Tấm hội làng gặp nhà vua trở thành Hồng hậu GV: Em có suy nghĩ đờng dẫn đến hạnh phúc Tấm? Hạnh phúc cho em cảm nhận gì? - Từ gái mồ cơi, Tấm trở thành Hồng hậu Hạnh phúc có ngời hiền lành lơng thiện, chăm Điều nêu triết lí “ở hiền gặp lành” Đây quan niệm phổ biến truyện cổ tích thần kì Việt Nam Mặt khác trở thành Hoàng hậu ớc mơ, khát vọng lớn lao ngời nông dân bị đè nén áp Song truyện Tấm Cám không dừng lại kết thúc phổ biến mà mở hớng khác Đó đấu tranh khơng khoan nhợng để giành lại hạnh phúc * Cđng cè(2’): Yªu cầu HS nhắc lại nội dung tóm tắt tiết học IV.hớng dẫn học chuẩn bị míi(2’) 1 Häc bµi - Nắm đợc đặc trng truyện thần kì - Nội dung chủ yếu: Thõn phn ca Tm 2 Chuẩn bị mới - Soạn tiết theo hệ thống câu hỏi - Nổi bật nhân vật Tấm đấu tranh cảu nàng để giành lại hạnh phúc (76)Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp: 10A3 10A5: 10B3: TiÕt 23(PPCT): §äc hiĨu TÊm C¸m ****************** A phần chuẩn bị I Mục tiêu häc Gióp HS: - Hiểu đợc đấu tranh thiện ác, ớc mơ thiện thắng ác, tinh thần lạc quan nhân đạo nhân dân thể truyện - Thấy đợc nghệ thuật sử dụng yếu tố kì ảo - Giáo dục phẩm chất, đạo đức, lẽ sống cho học sinh có ý thức đấu tranh giành lẽ phải II Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn - SGK, SGV - ThiÕt kế giảng, tài liệu tham khảo III Cách thøc tiÕn hµnh GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp hình thức gợi mở, định hớng học sinh có cách cảm nhận đắn, chia nhúm tho lun B Tiến trình dạy I ổn định tổ chức(1’) * KiÓm tra sÜ sè: Líp 10A3: 10A5: 10B3: II Kiểm tra cũ: Không kiểm tra III Giíi thiƯu bµi míi:(1’) Tiết trớc tìm hiểu thân phận Tấm cô gái chăm hiền lành nhân hậu ln ln bị mẹ nhà Cám tìm cách hãm hại Vậy Tấm làm để giành lại hạnh phúc mình? Cơ em cung tìm hiểu tiếp Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt (Học sinh đọc phần lại) - Tấm trải qua kiếp hồi sinh? 2 Cuộc đấu tranh không khoan nhợng để giành lại hạnh phúc(29 )’ - TÊm tr¶i qua kiÕp håi sinh: Chim vàng Anh  xoan đào  khung cửi  thị Tấm bị giết hoá thành chim Vàng Anh Vàng anh bị giết mọc lên xoan đào Xoan đào bị chặt làm thành khung cửi Khung cửi bị đốt mọc lên thị Từ thị Tấm chui làm chuyện bất ngờ, trở lại làm ngời gp li Hong t - Phân tích hình thức biến hoá Tấm? Quá trình biến hoá nói lên ý nghĩa gì? (77)tạo Ên tỵng thÈm mÜ cho trun - Em cã nhËn xét vật hoá thân Tấm? - Những vật hoá thân yếu tố kì ảo Song khác hẳn yếu tố kì ảo nh ơng Bụt phần đầu truyện phần đầu Bụt lên giúp Tấm lần Tấm khóc Tấm khơng khóc, khơng thấy có xuất Bụt Tấm phải tự giành giữ hạnh phúc Cho nên chim vàng anh, xoan đào, khung cửi, thị nơi Tấm gửi linh hồn để trở đấu tranh liệt với ác giành lại hạnh phúc Mặc khác vật hố thân bị ảnh h-ởng thuyết luân hồi đạo Phật Song mợn vỏ bề thuyết luân hồi để thể mơ ớc, tinh thần lạc quan nhân dân lao động Bởi theo thuyết luân hồi đạo Phật kiếp chịu đau khổ tội lỗi từ kiếp trớc, sau tìm hạnh phúc cõi Niết bàn cực lạc Cô Tấm chết sống lại khơng phải tìm hạnh phúc cõi Niết bàn mà giành giữ hạnh phúc cõi đời Đây thể lòng yêu đời chất vật ngời lao động sáng tạo truyện cổ tích - Nếu đơi giày vật trao duyờn thỡ cái vật nối duyên? em h·y ph©n tÝch? - Nếu đơi giày vật trao duyên miếng trầu têm cánh phợng vật nối duyên Miếng trầu cánh ph-ợng thể khéo léo đảm ngời têm trầu Nhờ nó, Hồng tử nhận ngời vợ để đa Tấm hồi cung Miếng trầu hình ảnh quen thuộc đời sống văn hoá, gắn với phong tục hôn nhân Nhận trầu ăn trầu nhận lời giao ớc, kết hôn + Miếng trầu nên dâu nhà ngời. + Miếng trầu ăn nh đờng. Đã ăn lấy phải thơng lấy ngời. Vì miếng trầu mang ý nghĩa giao duyên mặt hội ngộ nhà vua vµ TÊm - Ngoµi nghƯ tht lùa chän việc chi tiết, anh (chị) phát u tè nghƯ tht nµo? GV: Qua câu truyện em cho biết nhân dân ta gửi gắm ớc mơ gì? - Nghệ thuật thể chuyển biến nhân vật Tấm lúc đầu Tấm hồn tồn thụ động “Ơm mặt khóc” (3 lần khóc) Thực khóc, Tấm nhận số phận cay đắng, đau khổ Nhng sau bị giết ta thấy Tấm đứng thẳng dậy kiên khụng h ri nc mt 3 Uớc mơ khát väng cđa nh©n d©n - Ước mơ cơng xã hội: Ngời hiền lành, tốt bụng đợc hởng hạnh phúc, kẻ tham lam độc ác, giết ngời bị trừng phạt - Ước mơ hôn nhân hạnh phúc: Cơ Tấm sau lần hố thân trở gặp chồng (78)(Tham khảo phần ghi nhớ SGK) - Nêu ấn tợng sau đọc truyện - Truyện phản ánh ớc mơ nhân dân lao động GV: Hãy tìm Tấm Cám dẫn chứng để phân tích, làm rõ đặc trng truyện cổ tích thần kì HS: - Truyện làm rung động ngời đọc nỗi niềm bất hạnh đáng thơng cô gái mồ côi chuyển thành đấu tranh không khoan nhợng để giành hạnh phúc Truyện phản ánh mơ ớc đổi đời, tinh thần lạc quan ngời xa III LuyÖn tËp(10’) Bài tập 2(SGK) * Chứng minh phơng diện cụ thể: - Yếu tố thần kì truyện phổ biến: Có nhân vật thần kì( ông Bụt, Xơng cá Bống ), thân nhân vật có biến hóa thần kì - Về kết cấu, truyện cổ tích thần kì có dạng kết cấu chính: + Truyện ngời tìm + Truyện nạn nhân Truyện cổ tích Tấm Cám thuộc kết cấu Vì Tấm trải qua nhiều hoạn nạn, cuối đợc hởng hạnh phúc, trở thành Hoàng hu Bài tập trắc nghiệm Câu 1: c trng truyện cổ tích thần kì? A Có tham gia yếu tố thần kì B Kết cấu truyện tơng đối thống nhất, th¬ng kÕt thóc cã hËu C Phản ánh kiện lớn cộng đồng D Cả ý A,B E Hai ý A,C Câu 2: Dòng sau đâykhơng phảI mâu thẫn gia đình đợc phản ánh truyện thần kỳ ? A Gi÷a anh chị với em B Giữa bố dơng dì ghẻ va riêng vợ chồng C Giữa ngời chủ nhà D Hai ý A B * Đáp án: Câu 1: D Câu 2: C IV hớng dẫn học chuẩn bị bài(2) 1.Học bài - Nm c nội dung ý nghĩa truyện - Cuộc đấu tranh giành hạnh phúc ntn? - Ước mơ khát vọng nhân dân 2 ChuÈn bÞ - Đọc “Miêu tả biểu cảm văn tự sự” - Nắm đợc mục tiêu học - So¹n theo hƯ thống câu hỏi SGK Ngày soạn: (79) 10 A5: 10B3: Tiết 24(PPCT): Làm văn Miêu tả biểu cảm văn tự sự ********************************* A Phần chuẩn bị I mục tiêu học Gióp HS: 1 Hiểu đợc vai trị tác dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm lời văn tự Biết kết hợp miêu tả, biểu cảm văn tự 3 thấy rx đợc ngời làm văn tự khó miêu tả hay biểu cảm thành cơng không trọng đến việc quan sát, liên tởng tởng tợng;từ có ý thức rèn luyện để nâng cao lực miêu tả biểu cảm nói chung, quan sát liên tởng tởng tợng nói riêng viết văn tự II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - ThiÕt kÕ bµi häc III cách thức tiến hành GV t chc dạy học theo cách kết hợp hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B tiến trình dạy học I n nh t chức(1’) * KiĨm tra sÜ sè: Líp 10 A3: 10 A5: 10B3: 1 Kiểm tra cũ.(15) 1 Hình thức: Kiểm tra 15’ 2 Câu hỏi: Hãy cho biết tác giả dân gian gửi gắm ớc mơ, khát vọng nhân dân truyện cổ tích Tấm Cám? 3 Đáp án- biểu điểm: - c m cụng xã hội : Ngời hiền lành, tốt bụng đợc hởng hạnh phúc, kể tham lam độc ác, giết ngời bị trừng phạt - Ước mơ hôn nhân hạnh phúc: Cơ Tấm sau lần hố thân trở gặp chồng-> trở thành Hoàng hậu - Kết thúc có hậu biểu cao ớc mơ Nhân vật thiện cuối đợc hởng hạnh phúc: + Trí tởng tợng lãng mạn nhân dân + Niềm lạc quan tin tởng nhân dân sống + ớc mơ đổi đời nhân dân 2 Giíi thiƯu bµi míi.(1’) Đọc đoạn thơ Tố Hữu: Tôi lại quê mẹ nuôi xa Một buổi tra nắng dài bÃi cát Gió lộng xôn xao sóng biển đu đa Mát rợi lòng ta ngân nga tiếng hát. Trong thơ trữ tình sử dụng yếu tố tự miêu tả Ta đặt văn tự có yếu tố miêu tả, biểu cảm không? để trả lời câu hỏi này, tìm hiểu miêu tả biểu cảm trong văn tự Hoạt động GV HS Yờu cu cn t GV: Thế miêu tả? (80)1 Thế miêu t¶? - Dùng chi tiết, hình ảnh giúp ngời đọc, ngời nghe hình dung đợc đặc điểm bật vật, việc, ngời, phong cảnh làm cho đối tợng nói đến nh hin trc mt Ví dụ: Miêu tả mẹ, ông bà GV: Thế biểu cảm? 2 Thế biểu cảm - Trc tip hoc gián tiếp bày tỏ t tởng tình cảm, cảm xúc, thái độ đánh giá ngời viết đối vi i tng c núi ti GV: Miêu tả biểu cảm văn tự có giống khác với văn biểu cảm miêu tả? HS: 3 Miêu tả biểu cảm văn Tự có gì giống khác với văn miêu tả và biểu cảm? - Miêu tả tự giống miêu tả văn miêu tả cách thức tiến hành * Nhng khác khơng chi tiết, cụ thể mà miêu tả khái quát vật, việc, ng-ời để truyện có sức hấp dẫn - Tơng tự nh biểu cảm văn tự giống nh biểu cảm văn biểu cảm cách thức Song tự cảm xúc xen vào trớc việc, chi tiết có tác động mạnh mẽ t tởng, tình cảm với ngời đọc, ngời nghe GV: Căn vào đâu để đánh giá hiệu việc miêu tả biểu cảm văn tự sự? 4 Căn vào đâu để đánh giá hiệu của miêu tả biểu cảm văn tự sự? - Căn vào hấp dẫn qua hình ảnh miêu tả để liên tởng tới yếu tố bất ngờ truyện - Căn vào truyền cảm mạnh mẽ qua cách trực tiếp gián tiếp bày tỏ t tởng tình cảm tác giả Ví dụ: ánh trăng đêm rừng Trờng Sơn truyện ngắn “Mảnh trăng cuối rừng” Nguyễn Minh Châu: “Xe chạy lớp sơng bồng bềnh Mảnh trăng khuyết đứng yên cuối trời sáng nh mảnh bạc Khung cửa xe nơi cô gái ngồi lồng đầy bóng trăng” -> Qua cách miêu tả văn tự khiến ngời đọc nhận thấy ánh trăng tơi tắn trẻo nh mối tình đẹp đơi nam nữ niên hành trình cứu nớc Một chút liên tởng Nguyệt trăng từ chỗ Nguyệt toả ánh trăng trẻo Cách miêu tả vừa quen thuộc mà riêng Có ánh trăng dẫn đờng trận ánh trăng hoà ý nghĩ lãng mạn chàng trai gái ánh trăng hồ với hình ảnh gợi cảm ngời thiếu nữ tạo nên vẻ đẹp huyền ảo (81)- Gi¶i thích coi đoạn trích văn tự dới thành công việc sử dụng yếu tố miêu tả biểu cảm? - Xác định yếu tố miêu tả biểu cảm đóng góp nâng cao giá trị đoạn trích + Miêu tả: * Suối reo rõ hơn, đầm ao nhen lên đốm lửa nhỏ văng vẳng không gian tiếng sột soạt, tiếng rung khe khẽ tởng đâu cành vơn dài cỏ non mọc * Một lần từ phía mặt đầm lấp lánh dới lên tiếng kêu dài, não ruột ngân vang rền rền Cũng vừa lúc rực rỡ đổi ngơi lớt đầu chúng tơi hớng đó, dờng nh tiếng than vãn mà vừa nghe thấy mang theo luồng ánh sáng * Nàng ngớc mắt lên cao, tay đỡ lấy đầu, vai khoác da cừu non nàng nh mục đồng nhà trời + BiĨu c¶m: * Tôi cảm thấy có mát rợi mịn màng tựa nhè nhẹ xuống vai * Cũn tơi, tơi nhìn nàng ngủ, đáy lịng xao xuyến nhng giữ đợc đêm sáng đem lại cho ý nghĩ cao đẹp * Tôi tởng đâu kia, tinh tú nhất, ngời sáng lạc đ-ờng đậu xuống vai mà thiêm thiếp ngủ -> Yếu tố miêu tả mang lại không gian yên tĩnh đêm đầy trời, nghe thấy tiếng suối reo, cỏ mọc, tiếng kêu lồi trùng Có hai ngời cô chủ chàng trai (Mục đồng, thức trắng dõi nhìn sao) -> Yếu tố biểu cảm làm rõ vẻ bâng khuâng xao xuyến chàng trai trớc chủ nhng giữ đợc Anh tởng cô gái ngồi cạnh anh vẻ đẹp lạc đờng đậu xuống vai anh thiêm thiếp ngủ Rõ ràng yếu tố miêu tả biểu cảm tăng thêm vẻ đẹp hồn nhiên cảnh vật, lòng ngời Ta nh chứng kiến cảnh đêm thơ mộng núi cao Prô-văng-xơ miền nam nớc Pháp rung động khẽ khàng, say sa mà khiết tâm hồn chàng chăn cừu bên cô gái ngây thơ xinh đẹp Nếu thiếu yếu tố này, không cảm thấy hết tốt đẹp II Quan sát liên tởng tởng tợng miêu tả biểu cảm văn tự sự(9 )1 Chän ®iỊn từ (quan sát, liên tởng, tởng t-ợng) vào « trèng (82)GV: Chän tõ quan sát, liên tởng, tởng tợng điền vào chỗ trống tập 1? - c điền từ tởng tợng -> Từ cách điền này, ta có câu văn thể khái niệm: + Liên t ởng: Từ việc tợng mà nghĩ đến việc tợng có liên quan + Quan sát: Xem xét để nhìn rõ, biết rõ vật hay tợng + T ởng t ợng : Tạo tâm trí hình ảnh khơng có trớc mắt cịn cha gặp 2 Để làm tốt việc miêu tả văn tự ngời làm cần quan sát đối tợng cách kĩ càng mà không cần liên tởng, tởng tợng không? - Không quan sát miêu tả mà phải liên tởng, tởng tợng gây đợc cảm xúc Trở lại đoạn văn AĐơ-đê, “những sao” ta nhận - Phải quan sát để nhận Trong đêm tiếng suối nghe rõ hơn, đầm ao nhen lên đốm lửa, tiếng sột soạt văng vẳng không gian * Tởng tợng: Cô gái nom nh mục đồng nhà trời nơi có đám cới * Liên tởng: Cuộc hành trình trầm lặng, ngoan ngỗn ngàn gợi nghĩ đến đàn cứu lớn 3 Phải tìm tự biểu cảm từ đâu a)  b)  c)  d)  khơng xác Vì có tiếng nói trái tim cha đủ mang tính chủ quan Những suy nghĩ chân thành, sâu sắc từ quan sát đến liên tởng tởng tợng vật, việc xung quanh Nếu dựa vào nhận biết tâm hồn cha đủ * Cđng cè(2’) - Ghi nhí (tham kh¶o SGK) III Lun tËp:(5 )’ Bµi tËp 1(tr.76) b) - Đây đoạn trích tự đợc viết với mục đích chủ yếu kể chi tiết câu chuyện để miêu tả hay để biểu cảm - Trong đoạn trích có sử dụng yếu tố miêu tả biểu cảm, nhờ ngời đọc thấy nh tận mắt chứng kiến tranh tuyệt đẹpvề mùa thu vàng vùng núi phơng Bắc xa xôi thấy thêm yêu thiết tha đời thơ mộng đến diệu kì (83)kh¸c thêng IV híng dẫn học chuẩn bị bài(2) 1 Học bài: - Nắm khái niệm biểu cảm miêu tả - Khái niệm quan sát liên tởng, tởng tợng - Vận dụng làm tập 1,2 SGK TR76 2 Chuẩn bị bài - Soạn “Tam đại gà” - Nhng phải hai mày Theo hệ thống câu hỏi SGK ************************************** Tam đại gà (Truyện cời) A mục tiêu học Giúp HS: 1 Hiểu đợc mâu thuẫn trái tự nhiên cách ứng phó anh học trị dốt nát mà hay khoe khoang Thấy đợc hay nghệ thuật nhân vật tự bộc lộ B Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - ThiÕt kÕ bµi học C cách thức tiến hành GV t chức dạy học theo cách kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm; kết hợp với hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hi D tiến trình dạy học Kiểm tra bµi cị 2 Giíi thiƯu bµi míi (84)Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt I Tìm hiểu chung 1 TiĨu dÉn - Phần tiểu dẫn SGK nêu nội dung gì? - Phần tiểu dẫn SGK trình bày phân loại trun cêi + Truyện khơi hài: nhằm mục đích giải trí, mua vui nhiều có tính giáo dục + Truyện trào phúng: phê phán kẻ thuộc giai cấp quan lại bóc lột (trào phúng thù), phê phán thói h tật xấu nội nhân dân (trào phúng bạn) 2 Vn bn (H/S c bn) Giải thích từ khó (SGK) II Đọc - hiểu - Đối với truyện cời nên phân tích nh nào? phân tích nhân vật hay phân tích tình gây cời 1 Cái cời - Nhân vật truyện ai? - Truyện cời nhân vật Nhân vật truyện đối tợng chủ yếu tiếng cời Vả lại truyện cời không kể số phận, đời nhân vật nh truyện cổ tích Mọi chi tiết truyện hớng tình gây cời Nên ta đọc - hiểu theo cời chất cỏi ci - Nhân vật truyện anh học trò dốt hay nói chữ, hay khoe khoang liÒu lÜnh Cần phải hiểu thân dốt học trị khơng có đáng cời Cái dốt ngời thất học nhân dân cảm thông Cái dốt học trò nhân dân chê trách không cời cời kẻ dốt hay khoe, hay nói chữ, gan dám nhận dạy trẻ Cái xấu không dừng lời nói mà đ thành hành động.ã - Cái cời đợc th hin nh th nào? (trả lời câu hỏi SGK) + Mâu thuẫn trái với tự nhiên nh©n vËt - Cái cời đợc thể nhiều lần Lần thứ + Chữ kê thầy không nhận mặt chữ Học trị hỏi gấp, thầy nói liều “Dủ dỉ dù dì” Dủ dỉ đâu phải chữ Hán, mà đời làm có vật dủ dỉ, dù dì Anh học trò đ đến tận dốt nátã thảm hại liều lĩnh Cái dốt đ đã ợc định l-ợng Anh ta vừa dốt kiến thức sách vở, vừa dốt kiến thức thực tế + Lần thứ hai ta cời dấu dốt sĩ diện hão anh học trò làm thầy dạy học Thy *Thy liờn tip b t vo các tình huèng (85)cũng khôn, sợ nhỡ sai ngời biết xấu hổ bảo trị đọc khe khẽ” Rõ ràng anh học trò làm thầy liều lĩnh lại thận trọng nhiêu việc giấu dốt Anh ta dùng láu cá vặt để gỡ bí Đó cách giấu dốt + Lần thứ ba ta cời thầy tìm đến thổ công Thổ công đợc “khoèo” vào với anh chàng học trò láu cá Cái dốt ngửa ba đài âm dơng Thầy đắc ý “Bệ vệ ngồi lên giờng bảo trẻ đọc to” Bọn trẻ gào to “Dủ dỉ dù dì” Cái dốt đ khuếch đại đã ợc nâng lên + Lần thứ t chạm trán với chủ nhà Thói giấu dốt bị lật tẩy Cái dốt Thổ Công đợc thầy nhạo báng “Mình đ dốt Thổ cơngã nhà cịn dốt hơn” Thầy đ lịi dốtã gợng gạo giấu dốt “Dủ dỉ dù dì, dù dì chị cơng, công ông gà” Đúng tam đại gà Làm có dù dì, công đâu phải nguồn gốc với gà Cái dốt lồng dốt * Gi¶i quyÕt tình thầy đ bộc lộ dốt củaà nh nào? 2 Bản chất cời - Anh (chị) h y nêu ý nghĩaà truyện? ở tình gây cời đây, anh học trò làm thầy dạy học giải tình đ tự bộc lộ dốt · Tiếng cời mang ý nghĩa phê phán, hóm hỉnh, sâu sắc mang đậm chất dân gian Truyện có nói chữ nghĩa nhng khơng lỉnh kỉnh chữ nghĩa Truyện có ý nghĩa đánh giá hạng thầy x hội phong kiến suyã tàn, có thầy đồ dạy chữ Mặt khác, truyện khơng phê phán ông đồ phong kiến năm xa mà cịn nhắc nhở cảnh tỉnh kẻ hơm mắc bệnh III Cđng cè - Tham kh¶o phần ghi nhớ SGK E tham khảo ỏng lẽ phải hỏi ngời biết chữ hỏi sách thầy đồ lại hỏi ơng Thổ Cơng. Đó cách hỏi ngợc đời, trái tự nhiên xa cha có Chi tiết thầy đồ "xin ba đài âm dơng" để hỏi ông Thổ Công chữ "dủ dỉ", thật sáng tạo độc đáo tác giả dân gian Với sáng tạo độc đáo này, tác giả dân gian làm cho truyện Tam đại con gà phát triển thêm bớc nội dung lẫn nghệ thuật. Về nội dung, mở rộng thêm phạm vi đối tợng bị phê phán, chế giễu Ngồi thầy đồ cịn có thêm ơng Thổ Cơng dốt Và thầy đồ dốt chữ mà dốt cả phơng pháp học hỏi, tin theo "đài âm dơng" cách mù quáng, đáng cời. (86)nhà làm vờn nghe đợc chữ "dủ dỉ" lạ tai, lạ đời để chất vấn thầy đồ, dồn thầy đồ đến chân tờng, buộc "thầy" phải bộc lộ đầy đủ giấu dốt ngoan cố của mình. Khi thầy đồ nói: "Dủ dỉ chị công, công ông gà! Thế là tam đại gà hay sao?", rõ ràng giấu dốt phát triển đến độ cao đặc biệt của Bởi dốt bị truy đuổi đến cùng, khơng cịn nơi để ẩn nấp, lẩn trốn, lại đợc công khai biện hộ chứng minh uyên bác thâm thúy! Cái hay của tác phẩm, tài tác giả chỗ đó. Truyện Tam đại gà có tất bốn nhân vật (thầy đồ, học trị, ơng Thổ Cơng và chủ nhà) Trong đó, thầy đồ nhân vật đồng thời đối tợng chủ yếu tiếng cời phê phán Với mức độ tính chất khác nhau, ba nhân vật phơng tiện và điều kiện cần thiết nhân vật bộc lộ đáng cời nó. Cịn điều đáng ý thêm dờng nh tác giả có dụng ý tạo khác nhau, chí đối lập hai nhân vật phụ ông Thổ Công ngời chủ nhà. Ngời chủ nhà giỏi chữ truy vấn, phản bác thầy đồ đến cùng; cịn ơng Thổ Cơng lại dốt chữ đồng tình, chấp nhận dốt thầy đồ Sự trái ngợc hai nhân vật cần thiết cốt truyện Nhân vật "Thổ Công" đợc nói đến thể hiện qua việc xin đài âm dơng thầy đồ nhng vai trò tác dụng đáng ý Có thể coi nhân vật "lỡng tính", vừa có tính chất đối tợng, vừa có tính chất ph-ơng tiện tiếng cời phê phán Loại nhân vật "lỡng tính" có số truyện cời dân gian khác (Ví dụ em bé tối truyện Lạy cụ Đề ạ, ngời lính hầu trong truyện Cái tăm quan huyện, ngời đầy tớ truyện Đầy tớ minh cho ch ). Hoàng Tiến Tựu, (Bình giảng truyện dân gian, NXB Giáo dục, 2001) Nhng phải hai mày A mục tiêu học Gióp HS: 1 Hiểu đợc cời (nguyên nhân cời) thấy đợc thái độ nhân dân với chất tham nhũng quan lại địa phơng Đồng thời thấy đợc tình cảnh bi hài ngời lao động lâm vào kiện tụng 2 Nắm đợc biện pháp gây cời truyện B Phơng tiện thực hiện - SGK, SGV - ThiÕt kÕ bµi häc C cách thức tiến hành GV t chc dạy học theo cách kết hợp phơng pháp gợi tìm; kết hợp với hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi D tiÕn trình dạy học Kiểm tra cũ 2 Giíi thiƯu bµi míi Trong xã hội phong kiến bóc lột, cơng bằng, lẽ phải trái khơng có nghĩa chốn cơng đờng Để thấy rõ ta tìm hiểu truyện "Nhng phải hai mày". Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt I Tìm hiểu chung (H/S đọc văn bản) (87)II §äc - hiĨu - Nhân vật truyện ai? - Nhân vật trun lµ lÝ trëng víi ngêi theo kiƯn lµ Cải Ngô - Cỏi ci c miờu t nh nào? (Trả lời câu hỏi SGK) - Trớc hết giới thiệu việc cách ngắn gọn Viên lí trởng “Nổi tiếng xử kiện giỏi” Cải Ngô đánh mang kiện Cải sợ lót trớc thầy lí năm đồng Ngơ biện chè mời đồng Kết xử kiện Ngô thắng Cải thua - Cái cời cịn đợc miêu tả đầy kịch tính qua cử hành động gây cời - §ã cử chỉ: Cải vội xoè năm ngón tay ngẩng mặt nhìn thầy lí khẽ bẩm - Em có nhận xét cử này? - C Cải nh muốn nhắc thầy lí số tiền “lót” trớc Cử giống nhân vật kịch câm Lấy cử hành động thay cho lời nói - Tríc cư chØ Êy Cải, thầy lí xử nh nào? Em có nhËn xÐt nh thÕ nµo? - “Thầy lí xoè năm ngón tay trái úp lên năm ngón tay mặt” Cử phù hợp với điều thầy lí thơng báo với Cải liền Nó cịn ẩn nghĩa khác Đó phải đ bị cáiã khác úp lên che lấp Đó tiền, nhiều tiền, nhiều lễ vật lo lót Sự kết hợp cử lời nói đ làm bật tiếng cã ời - Cái cời đợc thể thủ pháp nghệ thuật nào? - Dùng hình thức chơi chữ để gây cời Đây lời thầy lí: “Tao biết mày phải nhng lại phải Bằng hai mày” Phải câu nói mang nhiều nét nghĩa Một lẽ phải, đối lập với sai, lẽ trái Nghĩa thứ hai điều bắt buộc cần phải có Lời thầy lí lập lờ hai nghĩa ấy, cộng với hai bàn tay úp lên mời ngón rõ ràng Ngô đ phảiã gấp hai Cải lẽ phải Ngô gấp hai Cách xử kiện lí trởng thật tài tình - Anh (chị) đánh giá nh nhân vật Ngô Cải? - Thực tác giả dân gian ý định nói ngời lâm vào việc kiện tụng nh Ngơ Cải ý đến cách tự nhiên Tác giả dân gian dùng tiếng cời để quất đòn roi vào việc xử kiện lí trởng Song Cải Ngơ lâm vào kiện mà tiền Riêng Cải tiền phải phạt chục roi” Tiếng cời dành cho họ nhng thật chua chát Họ vừa đáng thơng, vừa đáng trách III Cñng cè - Qua truyện, rút đợc nhận xét truyện cời dân gian? (88)t-ợng / chất - Bản chất cời ý nghĩa phê phán Cịn có tiếng cời vui cửa vui nhà, vui anh vui em, tiếng cời động viên sống E tham khảo Đọc truyện "Ông huyện liêm" - mơ típ "tiếng cời nơi cơng đờng" thời phong kiến: Đồn có ơng huyện liêm, không ăn đút Bà huyện thấy tính chồng khơng dám nhận lễ Có làng muốn nhờ quan huyện bênh cho đợc kiện nhng mang lễ vật đến, quan gạt hết Họ tìm cách đút lót với bà huyện Bà huyện chối đẩy: - Nhà liêm lắm, mà nhận ơng mơi, mời lăm năm sau, ơng biết, ơng cịn rầy rà tơi c y! Dân làng nằn nì m i, bà nể tình bày cách:à - Quan huyn nh tơi tuổi Tí Dân làng đ có ý nhã h y đúc chuột bạc đến đây, tơi thửã nói giùm cho, hoạ may có đợc chăng! Dân làng nghe lời đúc chuột cống thật to, ruột đặc, toàn bạc, đem đến Mét h«m, «ng hun tr«ng thÊy chuột bạc, hỏi đâu ra, bà huyện liền đem tình đầu kể lại Nghe xong, ông huyện mắng: - Sao bà ngốc vậy! Lại bảo tuổi Tí! Cứ bảo tuổi Sửu có đợc khơng! (Theo Trơng Chính - Phong Châu, Tiếng cời dân gian ViÖt Nam - NXB Khoa häc x héi, 1986)· Bài viết số 2: Văn tự sự I Đề tham khảo Đề 1: Kể lại truyện cổ tích truyện ngắn mà anh (chị) yêu thích (ví dụ: Sọ Dừa, Bến quê, Những xa xôi ) Đề 2: H y tà ởng tợng Xi- Mông, kể lại chuyện Bố Xi-Mông Đề 3: Sau tự tử giếng Loa Thành, xuống thuỷ cung, Trọng Thuỷ đ tìm gặp lại Mị Châu.à Nhng s vic gỡ xy ra? ã H y kể lại câu chuyện đó.ã II Yêu cầu chung 1 Xem li ý ngha, đặc điểm chung phơng thức tự cách làm văn tự (đ học THCS,ã trong sách Ngữ văn 6, tập một) 2 Kết hợp với kiến thức đ học trã ớc cách tóm tắt văn tự chọn việc, chi tiết tiêu biểu văn tự để viết III Gợi ý cách làm đề cụ thể §Ị 1: Kể lại truyện cổ tích truyện ngắn mà anh (chị) yêu thích (Ví dụ: Sọ Dừa, Bến quê, Những xa xôi) Gi ý: Bi làm phải đảm bảo vừa vừa đủ nội dung cốt truyện Kể lại câu chuyện lời văn Tuy nhiên, kể dẫn y nguyên câu văn lời đối thoại nhân vật tác phẩm Có thể tham khảo dàn ý dới (kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa) (A) Më bµi - KĨ giíi thiƯu gia c¶nh bè mĐ Sä Dõa - Sự đời thần kì hình ảnh dị dạng Sọ Dừa (B) Thõn bi Lần lợt kể việc sau: - Sọ Dừa chăn bò cho nhà Phú ông tởng khó khăn nhng cậu chăn giỏi - Phú ông cắt cử ba cô gái đa cơm cho Sọ Dừa + Hai cô chị ác nghiệt, kiêu kì, thờng hắt hủi Sä Dõa + Cơ út hiền lành, tính hay thơng ngời, đối đ i với Sọ Dừa tử tế.ã - Cô út nhiều lần bắt gặp Sọ Dừa biến thành chàng trai tuấn tú khôi ngô đem lòng yêu thơng chàng - Sọ Dừa đòi mẹ sang hỏi cho gái Phú ơng - Hai chị xấu tính nên từ chối Cơ út biết đợc thân hình Sọ Dừa nên cúi mặt, e lệ lòng, - Sọ Dừa thi Trớc dặn dò trao cho vợ nhng vt h thõn - Hai cô chị bày mu ác đẩy cô em vào bong cá (89)mình (C) Kết bài - Hai chị thấy em trở xấu hổ bỏ biệt tích - Vợ chồng quan trạng từ sống hạnh phúc bên * Lu ý: Với kiểu loại đề này, ngời viết phải biết lựa chọn chi tiết, việc tiêu biểu tác phẩm diễn đạt lại văn phong mình, tránh kể dài dịng, q tham chi tit Đề 2: H y tà ởng tợng Xi-Mông, kể lại chuyện Bố Xi-Mông. Gi ý: Đây kiểu loại để kể chuyện tởng tợng nhập vai Muốn làm tốt cần phải đặt vào hồn cảnh Xi-Mơng, biến chuyện Xi-Mơng thành lời tự thuật Có thể xây dựng dàn ý kể chuyện nh sau: (A) Më bµi - Giíi thiệu: + Tôi Xi-Mông, mẹ Blăng-sốt bố Phi-líp yêu thơng + Th nhng, bạn biết không, trớc đ vô đau khổ bị coi đứa trẻ khơng có b.ó (B) Thân bài Kể lại lần lợt kiện đoạn trích Bố Xi-Mông (1) Hôm ngày học: - Bị bạn bè trêu nh nào? - Bản thân đau đớn sao? (trong suy nghĩ, hành động, ) - Cảm giác sợ h i, muốn lẩn tránh, xa lánh bạn bè.ã (2) Tôi đ bỏ lên bờ sông, đầu vã ơng vấn ý định tự tử lúc - Kể lại tâm trạng vô tuyệt vọng lúc bờ sông - Cảnh vật lúc nào? Nó khiến “tơi” cảm giác sao? (3) Đang tuyệt vọng, nhiên có bàn tay nịch đặt lên vai tơi Đó bác thợ rèn Phi-líp - Kể lại việc bác thợ rèn nói chuyện với - Bác đa nói chuyện với mẹ thÕ nµo (4) Vơ sung sớng Bác Phi-líp đồng ý nhận làm cha - Muốn khoe với bạn tự hào có bố (C) KÕt bµi - Đây câu chuyện có ý nghĩa thân tơi - Kể từ ngày hạnh phúc tự hào đợc sống tình thơng yêu bố mẹ §Ị 3: Sau tù tư giếng Loa Thành, xuống thuỷ cung, Trọng Thuỷ đ tìm gặp lại Mị Châu Những sựà vic gỡ đ xảy ra? ã H y kể lại câu chuyện đó.ã Gợi ý: Đây loại đề yêu cầu kể chuyện tởng tợng sáng tạo Để làm tốt loại cần phát huy khả tởng tợng liên tởng (các việc, chi tiết để tạo thành cốt truyện) Yêu cầu chi tiết, việc phải đảm bảo lơgic, phải phù hợp với tâm lí, tính cách nhân vật Khơng cách giải đợc đa phải làm hài lòng ngi c Có thể tham khảo dàn ý dới dây: (A) Mở bài - Sau an táng cho vợ, Trọng Thuỷ ngày đêm buồn rầu khổ n o.ó - Một hôm tắm, Trọng Thuỷ nhìn thấy bóng Mị Châu dới nớc nhảy xuống giếng ôm nàng mà chết (B) Thân bài (1) Träng Thủ l¹c xng Thủ cung - Vì lịng ln ơm nỗi nhớ Mị Châu nên sau chết, linh hồn Trọng Thuỷ tự tìm đến thuỷ cung - Miêu tả cảnh cảnh dới thuỷ cung (cung điện nguy nga lộng lẫy, ngời hầu li rt ụng ) (2) Trọng Thuỷ gặp lại Mị Châu - ang ng ngỏc thỡ Trng Thu bị quân lính bắt vào đại điện - Trọng Thuỷ đợc đa đến quỳ trớc mặt ngời mà lính hầu gọi cơng chúa - Sau mét håi lơc vÊn, Träng Thủ kĨ râ mäi sù t×nh Lúc Mị Châu rng rng nớc mắt (3) Mị Châu kể lại chuyện trách Trọng Thuỷ - Mị Châu chết, đợc vua Thuỷ Tề nhận lm nuụi - Mị châu cứng rắn, nặng lời phê phán oán trách Trọng Thuỷ + Trách chàng ngời phản bội + Trỏch chng gieo bao đớn đau cho hai cha nàng đất nớc (90)(4) Trọng Thuỷ lại mình: Buồn rầu, khổ n o, Trọng Thuỷ mong à ớc nớc biển ngàn năm xoá lầm lỗi (C) Kết bài Trng Thu hoỏ thành tợng đá vĩnh viễn nằm lại dới đáy đại dơng * Lu ý: Ngời viết dựa vào dàn ý nêu nhng chọn nội dung câu chuyện khác, ví dụ: - Trọng Thuỷ Mị Châu gặp gỡ Hai ngời tỏ ân hận Nhng họ định từ bỏ chuyện dơng gian để sống sống vợ chồng hạnh phúc nơi đáy nớc - Mị Châu gặp Trọng Thuỷ Nàng phân rõ lí tình chuyện lúc hai ngời sống Hiểu lời vợ, Trọng Thuỷ tỏ ân hận, nhận tất lầm lỗi Hai ngời hứa hẹn làm điều tốt đẹp để bù đắp lầm lỗi trớc Đề 4: Kể lại kỉ niệm sâu sắc anh (chị) tình cảm gia đình, tình bạn, tình thầy trị theo ngơi kể thứ Gợi ý: Kể niệm đợc chọn cần có chọn lọc (phải quan trọng, phải giàu ấn tợng giàu cảm xúc) Khi kể cần ý đảm bảo ngơi ngời kể (ngơi thứ nhất) Cã thĨ tham khảo dàn ý nh sau: (A) Mở bài - Giới thiệu mối quan hệ thân với ngời mà đ có đà ợc kỉ niệm giàu ấn tợng sâu sắc (ông bà, cha mẹ, bạn bè, thầy cô ) - K li hon cnh ny sinh kỉ niệm (trong lần thăm quê, lần lớp chơi, học nhóm lần đợc điểm tốt, hay lần mắc lỗi đợc thầy rộng lợng phân tích v tha th ) (B) Thân bài (1) Giới thiệu chung tình cảm thân với ngời mà ta xếp (tình cảm gắn bó lâu bền hay gặp, quen, đợc thầy (cô) dạy mơn hay chủ nhiệm ) (2) KĨ kỉ niệm - Câu chuyện diễn vào nào? - Kể lại nội dung việc + Sự việc xảy nào? + Cách øng xư cđa mäi ngêi sao? Ví dụ: Vào kiểm tra, không học thuộc nhng khơng nói thật Tơi tìm đủ lí để chối quanh co (do mẹ bị ốm ) Nhng khơng ngờ hơm trớc có gọi điện cho mẹ trao đổi tình hình học tập tơi Nh -ng -ngay lúc cô khô-ng trách phạt Để giữ thể diện cho tôi, cô mời cuối lại để “hỏi thăm” sức khoẻ mẹ tôi.… - Kỉ niệm đ để lại thân điều gì? (Một học, thêm u q ơng bà, bạn bè, thầy ).ã (C) KÕt bµi - Nhấn mạnh lại ý nghĩa kỉ niệm - Tự hào hạnh phúc có đợc ngời ông (bà, cha mẹ, bạn, thầy cô ) nh th Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp 10A3: 10A5: 10B3: Tiết 26(PPCT): Đọc văn (91)A.phần chuẩn bị I Mục tiêu häc Gióp HS: 1 Cảm nhận đợc tiếng hát than thân lời ca yêu thơng, tình nghĩa ngời bình dân xã hội phong kiến qua nghệ thuật đậm màu sắc trữ tình dân gian 2 Đồng cảm với tâm hồn ngời lao động sáng tác họ Biết cách tiếp cận phân tích ca dao qua đặc trng thể loại II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - Thiết kế học III cách thức tiÕn hµnh GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm; kết hợp với hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B tiến trình dạy học I ổn định tổ chức(1’) * kiĨm tra sÜ sè: Líp 10A3: 10A5: 10B3: II KiĨm tra bµi cị.(5’) 1 Câu hỏi: Nhắc lại khái niệm truyện cời? Trong truyện “Tam đại gà” “ Nhng phải hai mày, tác giả cời với ai, ci cỏi gỡ? 2 Đáp án- biểu điểm: - Khái niệm truyện cời: Tác phẩm tự dân gian ngắn có kết cấu chặt chẽ,kết thúc bất ngờ, kể việc xấu, trái với tự nhiên sống,có tác dụng gây cời nhằm mục đích giải trí, phê phán.(4đ) - Truyện cời “Tam đại gà”: Tác giả dân gian cời anh học trò dốt mà dạy học, cời ranh mãnh, láu cá dấu dốt.(3đ) - TruyÖn cêi “ Nhng phải hai mày: Tác giả dân gian cời viên lí trởng sử kiện giỏi Cời vạch trần thãi tham nhịng cđa quan l¹i tham nhịng x· hội xa.(3đ) III Giới thiệu mới.(1) ó từ lâu đọc câu này: A Anh anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tơng Nh giói nng dm sơng Nhớ tát nớc bên đờng hôm nao B Rủ xuống biển mò cua Lên rừng hái mơ chua rừng Em i! Chua ngt từng Non xanh nớc biếc xin đừng quên nhau C Tháp Mời đẹp hoa sen Việt Nam đẹp có tên Bắc Hồ D Mồ mà đổ xuống đồng Lúa mọc trùng trùng mát đồi nơng Ai tởng câu ca dao Thực Trần Tuấn Khải, câu Bảo Định Giang Câu Thanh Tịnh Các nhà thơ sáng tác theo lời ca dao Các nhà thơ học đợc ca dao Để thấy rõ nội dung, biểu ca dao, đọc - hiểu ca dao than thân, yêu thơng, tình nghĩa GV: Ghi tiêu đề lên bảng: Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt (H/S đọc phần tiểu dẫn) - PhÇn tiểu dẫn nêu nội dung gì? I Tìm hiểu chung (92)- Giới thiệu vài nét ca dao Ca dao tiếng nói tình cảm: gia đình, quê hơng đất nớc, tình yêu lứa đôi nhiều mối quan hệ khác - Ca dao cổ truyền tiếng hát than thân, lời ca yêu thơng tình nghĩa cất lên từ đời cịn nhiều xa xót cay đắng nhng đằm thắm ân nghĩa bên gốc đa, giếng nớc, sân đình Bên cạnh lời ca hài hớc thể tinh thần lạc quan ngời lao động - Nghệ thuật ca dao: ca dao thờng ngắn gọn, giàu hình ảnh so sánh, ẩn dụ, biểu tợng truyền thống, hình thức lặp lại, đối đáp mang đậm sắc thái dân gian HS: đọc diễn cảmvới giọng điệu phù hợp ca dao, ý cách ngắt nhịp, điệp từ, hô ngữ… GV: Nhận xét cách đọc ? Có thể chia theo chủ đề ca dao ntn? HS: Chia theo chủ đề : Bài 1,2->Ca dao than thân Bài 3,4,5,6-> Ca dao yêu thơng tình nghĩa, tình yêu, nỗi nhớ thơng mơ ớc cử đơi lứa, tình nghĩa vợ chồng GV Hai lời than thân mở đầu thân em nh với âm điệu xót xa, ngậm ngùi Ngời than thân thân phận họ nh nào? II §äc - hiĨu 1 Bµi vµ - Chủ thể hai ca ngời phụ nữ sống xã hội cũ Họ tự khẳng định Cách so sánh tu từ khiến ngời đọc có liên tởng để tìm thuộc tính lụa đào, củ ấu gai với ngời phụ nữ ta nhận vẻ đẹp riêng ngời phụ nữ “Tấm lụa đào” gợi vẻ đẹp duyên dáng, mềm mại, tha thớt mà quý báu hai “củ ấu gai” lại mang đến vẻ đẹp, phẩm chất chủ yếu bên trong, nấp dới hình thức xấu xí “Ruột đen” Cả hai khai thác theo chiều hớng bối cảnh sử dụng Đó “chợ” làng quê chốn thành thị Từ ca tác giả làm bật số phận ngời phụ nữ Mở đầu hai tiếng “thân em”, hai diễn tả phụ thuộc, ngời phụ nữ không định đ-ợc số phận đời “Thân em” lời chung họ với thân phận nhỏ bé, đắng cay tội nghiệp, gợi cho ngời nghe chia sẻ, đồng cảm sâu sắc GV Thân phận có nét chung nhng nỗi đau ngời lại mang sắc thái riêng đợc diễn tả hình ảnh so sánh ẩn dụ khác Em cảm nhận đợc qua hình ảnh? ? Trong nỗi đau thấy nét đẹp họ Đó nét đẹp gì? - Th©n phËn có nét chung nhng nỗi đau khổ ngời lại mang nét riêng (93)GV: Qua lời than thân cô gáI ta thấy đợc vẻ đẹp họ Đó nét đẹp gì? ẩn chứa lời than thân ntn? -> Cơ gái thấy nh lụa đào chứng tỏ cô ý thức đợc rõ sắc đẹp phẩm giá mình, hình ảnh “ lụa đào tợng trng cho nhan sắc lộng lẫy tuổi xuân phơi phới ngời gái -> Cịn gái khẳng định mạnh mẽ giá trị phẩm chất mình,lời khẳng định hồn nhiên chân tật đáng yêu, thái độ cô gái mạnh dạn thể lời mời gọi da diết đáng thơng - Đọc thêm ca có chủ đề quyết định đợc đời số phận + Bài 2: “Củ ấu gai”: gợi đối lập phẩm chất bên bên đen đủi Hình dáng bên ngồi thiếu chút thẩm mĩ nhng phẩm chất bên thật tuyệt vời Trong nỗi đau ta thấy nét đẹp riêng Đó phẩm chất ngời -> Qua lời than thân cô gái, ta thấy đợc nét đẹp họ Cả thực có ý thức giá trị , nhân phẩm có nhu cầu làm chủ thân bớc vào tuổi lấy chồng - Em nh c©y quÕ rừng Thơm tho biết ngát lừng hay - Thân em nh miếng cau khô Ngời tinh tham mỏng ngời thô tham dày GV Mở đầu ca dao có khác với hai trên? Hiểu từ câu làm chua xót lòng khế nh nµo? 2 Bµi ba - Chủ đề ca khác với hai Ta khó xác định lời chàng trai hay cô gái Có điều ta khẳng định đợc Đó tâm sự, than thở ngời lỡ duyên - “ai” đại từ phiếm Nó chung tất ngời Trong ca từ ngời (chàng trai cô gái) cha mẹ ép duyên mà chia cắt mối tình họ, hay đối tợng khác Từ “ai” gợi trách móc, ốn giận, nghe xót xa đến tận đáy lịng GV Bị lỡ dun, tình nghĩa bền vững thuỷ chung Điều đợc thể qua hệ thống so sánh ẩn dụ nh nào? Vì tác giả dân gian lại lấy hình ảnh thiên nhiên vũ trụ để khẳng định tình nghĩa ngời? - Bị lỡ duyên, tình nghĩa bền vững thuỷ chung Điều đợc khẳng định + Mặt trăng so sánh với mặt trời Đây tình cảnh tại, ngời bị lỡ duyên so sánh ngời thơng yêu nh mặt trăng Ngời không thuận, không ng nh mặt trời Nhân vật trữ tình ca ngợi ngời yêu thơng (94)trên so sánh ngầm ngời yêu nh mặt trăng kết thúc khẳng định mạnh mẽ Đây sức mạnh tình yêu thuỷ chung Một nét đẹp tâm hồn Việt Nam - Tác giả sử dụng nhiều hình ảnh vũ trụ, thiên nhiên đời sống ngời lao động ln gắn bó, gần gũi với thiên nhiên Họ sẵn sàng chia sẻ đời sống tâm hồn GV Câu cuối “Ta nh Trời” thể vẻ đẹp gì? Hãy phân tích GV: Sau lên lời than thân lỡ duyên, tác giả dân gian khẳng định mạnh mẽ tình nghĩa bền vững thuỷ chung nh vĩnh thiên nhiên Cho dù xa cách nh mặt trăng, mặt trời, hơm với Mai tình nghĩa đơi ta khơng thể xa cách mà “ chằng chằng”( khăng khít khơng th tỏch ri) GV: Tìm ca dao mở đầu thân em nh - ú l vẻ đẹp lịng chung thuỷ sức mạnh tình yêu, tình yêu thơng đợc đặt thử thách Đó tình u đích thực, tình u mãnh liệt Chỉ có mối tình đặt thử thách có sức mạnh * Củng cố(2’) qua tiết học nắm đợc vấn đề sau: - Khái niệm ca dao - Phân lại ca dao - Đặc trng ca dao - Nội dung ca dao III Lun tËp (5’) 1, Th©n em nh h¹t ma sa Hạt vào đài hạt ruộng cày 2, Thân em nh hạt ma rào Hạt rơi xuống giếng hạt vào vờn hoa 3, Thân em nh miếng cau khô Kẻ ham mỏng, ngời khô ham dầy 4, Thân em nh giếng Ngi mt, k phm chân 5, Thân em nh hạc đầu đình Muèn bay không cất mà bay IV hớng dẫn học chuẩn bị bài(2) 1 Học bài: - Nắm đợc kháI niệm, đặc trng, phân loại ca dao - Nắm đợc nội dung 1,2,3 - Tập bình giảng ca dao trên, tìm số ca dao chủ đề Chun b bi - Đọc soạn tiếp bài4,5,6 - Trả lời câu hỏi hớng dẫn cuối SGK - Vận dụng đặc điểm, phân tích (95)Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp: 10A3: 10A5: 10B3: Tiết 27(PPCT): Đọc văn Ca dao than thân, yêu thơng tình nghĩa A.phần chuẩn bị I Mục tiêu học Gióp HS: 1 Cảm nhận đợc tiếng hát than thân lời ca yêu thơng, tình nghĩa ngời bình dân xã hội phong kiến qua nghệ thuật đậm màu sắc trữ tình dân gian 2 Đồng cảm với tâm hồn ngời lao động sáng tác họ Biết cách tiếp cận phân tích ca dao qua đặc trng thể loại II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - Thiết kế học III cách thức tiến hµnh GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm; kết hợp với hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B tiến trình dạy học I ổn định tổ chức(1’) * KiĨm tra sÜ sè: Líp 10A3: 10A5: 10B3: II KiĨm tra bµi cị.(5’) 1 Câu hỏi: Nêu khái niệm ca dao? Phân loại ca dao? Mỗi loại ca dao lấy ví dụ? Đáp án- biểu điểm: - KN: Ca dao lời thơ trữ tình dân gian, thờng kết hợp với âm nhạc diễn xớng đợc sáng tác nhằm diễn tả giới nội tâm ngời - Phân loại ca dao: + Ca dao than thân: Thân em nh lụa đào Phất phơ gia chợ biết vào tay + Ca dao yêu thơng tình nghĩa: (96) Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi + Ca dao hµi híc, trµo phóng: Chång ngời ngợc xuôi Chồng em ngồi bếp sờ đuôi mèo III Giới thiệu míi(1’) Tiết trớc tìm hiểu ca dao với chủ đề than thân Ca dao cịn thể khát vọng tình u thuỷ chung hạnh phúc Để thấy đợc điều tiết học trị ta tìm hiêủ tiếp GV: Ghi tiêu đề lên bảng: Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt GV: Chủ thể trữ tình ca dao ai?, ngời giãi bầy tâm gì? GV- Thơng nhớ vốn tình cảm khó hình dung thơng nhớ ngời yêu Vậy mà ca dao lại đợc diễn tả thật cụ thể, tinh tế gợi cảm Đó nhờ thủ pháp thủ pháp tạo đợc hiệu nghệ thuật nh nào? GV: Nét độc đáo việc chọn thể thơ, cấu tứ: Bài ca dao có 12 dong thơ, 10 dịng đầu thơ chữ, dòng cuối thể lục bát Nếu nh tâm trạng cô gái dòng thơ chữ diễn tả khách thể hố,thì đến câu lục bát đợc giãi bày trực tiếp Từ nhịp thơ chữ dồn dập, lời ca chuyển sang thể lục bát nhẹ nhàng, nhờ tâm trạng cô gái đợc miêu tả sâu lắng hơn, tinh tế gợi cảm Trai gái ngày trớc thơng yêu say đắm, thuye cung nhng nơm nớp lo sợ, vấn vơng, thao thức bất trắc thờng xẩy ra,khiến cho tình yêu họ không yên ổn Sự thổ lộ chân thành ngời bình dân thuở xa khiến ngy 3 Bài 4(10 ) - Nhân vật trữ tình cô gái, cô yêu sống trong tình cảnh xa cách ngời yêu tâm trạng thơng nhớ ngời yêu nỗi lo lắng băn khoăn cô - Bi ca dựa vào thủ pháp nghệ thuật Đó sử dụng biện pháp nhân hoá(khăn đèn đợc nhân hoá nh ngời) hoán dụ(mắt thơng nhớ ai->lấy phận thể) Khăn, đèn hình ảnh hốn dụ để ngời có khăn, có đèn Chiếc khăn nhiều lần rơi xuống lại đợc nhặt lên( lặp) Nỗi nhớ ngời yêu cô gái làm khơng n chút Mà n đợc Ngọn đèn, đơi mắt nh lịng ngời nhớ thơng thao thức Hỏi khăn, hỏi đèn,hỏi mắt cũng là hỏi lịng mình Cơ gái thơng nhớ đến khơng ngủ đ-ợc Hình thức lặp lại cú pháp (cùng kiểu câu) tô đậm nỗi nhớ thơng dằng dặc không nguôi cô gái( “ thơng nhớ ai”) Ta tởng tợng cô gái lúc ngẩn vào ngơ, bồn chồn phiền muộn Câu thơ bốn tiếng (thể vãn bốn) diễn tả tâm trạng cô gái qua âm điệu thật rõ (97)nay kh«ng khái bïi ngïi thơng cảm GV: Cô gái ca dao có ớc mơ gì? HS: Uc sụng rng gang để bắc cầu dải yếm Đây ớc mơ kì lạ, xa thực tế: bắc cầu dải yếm qua sông ngời yêu sang chơi Em hình dung tâm trạng gái này? GV- Chiếc cầu giải yếm mô típ nghệ thuật có ca dao để nói lên mơ ớc mãnh liệt ngời bình dân tình u Hãy phân tích để làm rõ vẻ đẹp độc đáo mơ típ nghệ thuật này? (có thể so sánh với mơ típ cầu khác ca dao tình u) GV:Đó dịng sơng cầu tình yêu mơ ớc mà ngời gáI chủ động bắc đợi ngời yêu vợt lên toả chiết, ràng buộc lễ giáo phong kiến cổ hủ, hà khắc Còn cành hồng, cnh trm hay ngn mng ti: * Gần nhà mà chẳng sang chơi Để anh bắc mồng tơi làm cầu * Hai ta cách sông Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang Vỡ tất hình ảnh vật bên ngồi, cịn phận gần gũi cô gái Chiếc cầu dải yếm nói lên cách táo bạo, bất ngờ mãnh liệt tình yêu em dành cho anh 4 Bµi 5(10 )’ - Nhân vật trữ tình cô gái lớn vừa bớc vào yêu đơng Cô nhớ ngời yêu nhng gặp gỡ thờng xuyên đợc, sông ngăn cách Cho nên có ớc muốn thật táo bạo - Mơ típ gì? Là khn, dạng, kiểu Tiếng Việt nhằm thành tố, phận lớn nhỏ đợc hình thành ổn định bền vững đợc sử dụng nhiều lần sáng tác văn học nghệ thuật, văn học nghệ thuật dân gian - Chiếc cầu mô típ ca dao trữ tình Khi bắc cầu qua sông cành hồng “Cô đứng bên sông, muốn sang anh ngả cành hồng cho sang” thỡ: Ước sông rộng gang Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi Làm có sông rộng gang nh cầu dải yếm thật phi lí, ảo Nhng hay ca lại tình phí lí thực tình ý mà gợi lên H mun sụng ch cú mt gang để gần gũi Cô gái bắc cầu đón chàng trai dải yếm mềm mại mang ấm, nhịp đập trái tim phần thể thiêng liêng Mà muốn bắc đợc cầu dịng song phảI co lại, thu hẹp lại gang tay mà Ước muốn thật táo bạo, hình ảnh thật độc đáo, nhng đằm thắm mang nét riêng nữ tính Tình u thật mãnh liệt GV- V× nãi tíi t×nh nghÜa cđa ngời ca dao lại dùng hình ảnh muối (98)gừng? Phân tích ý nghĩa biểu tợng giá trị biểu cảm hình ảnh ca dao tìm thêm số ca có hình ảnh muối - gừng để minh hoạ - Nói tới tình nghĩa ngời, ca dao mợn hình ảnh muối - gừng muối mặn, gừng cay Thuộc tính để diễn tả tình nghĩa ngời có mặn mà, có cay đắng Tình ngời có trải qua mặn mà, cay đắng sâu đậm, nặng nghĩa, nặng tình, thật thơng - Song ngữ cảnh phải đợc hiểu Muối ba năm cịn mặn nhng thời gian làm cho muối nhạt dần Gừng chín tháng cịn cay nhng thời gian làm cho gừng khơng cịn cay Nhng với đơi ta: Tình nặng, nghĩa dày Cã xa ba vạn sáu ngàn ngày mới xa Bài ca có lời kết cấu theo thời gian Độ mặn muối, độ cay gừng cịn có hạn: Tình ta mãi Đơi ta gắn bó với mãi Nếu có xa phải ba vạn sáu ngàn ngày, nghĩa trăm năm, đời ngời Tình nặng, nghĩa dày gắn bó đời, kiếp - Nh÷ng câu ca dao tơng tự: + Tay bng chộn muối đĩa gừng Gừng cay muốn mặn xin đừng quên nhau. + Muối mặn, gừng cay Đôi ta tình nặng nghĩa dày em ơi! * Củng cố(2 )’ GV: Qua chùm ca dao học anh (chị) thấy biện pháp nghệ thuật thờng đợc dùng ca dao? biện pháp có nét riêng khác với nghệ thuật thơ văn học viết? GV: Qua chùm ca dao vừa học em thấy ca dao có đặc điểm nghệ thuật riêng biệt so với nghệ thuật thơ văn học vit? - Cách nói hình ảnh: So sánh công khai, so sánh ngầm (ẩn dụ) - Nhng biện pháp nghệ thuật có nét riêng: Lấy vật gần gũi cụ thể với đời sống ngời lao động để so sánh, để gọi tên, để trò chuyện nh: nhện, sao, mận, đào, vờn hồng, đó, sông, cầu, khăn, đèn, đôi mắt Trong văn học viết sử dụng trang trọng Một bên đậm chất dân gian Một bên mang tớnh cht bỏc hc + Tham khảo phần Ghi nhí SGK III Lun tËp(5 )’ - so với văn học viết, ca dao có đặc điểm riêng biệt sau: +VỊ thĨ th¬: Ca dao thờng dùng thể thơ lục bát thể vÃn bèn, thĨ lơc b¸t biÕn thĨ + Về lối diễn đạt: Ca dao thờng dùng lối diễn đạt số công thức mang đậm sắc tháI dân gian, chẳng hạn nhiều ca dao mở đầu mô thức: Thân em nh… (99)+ Về hình ảnh: nhiều hình ảnh đem so sánh, ẩn dụ thờng đợc lấy từ sống đời thờng thiên nhiên vũ trụ: lụa đào, củ ấu gai, mặt trời, trăng sao… IV híng dÉn häc chuẩn bị bài(2) 1 Học bài - Nắm đợc nội dung ca dao 4,5,6 - Nắm đợc đặc điểm riêng biệt ca dao - Đọc lại nội dung phần ghi nhớ SGK - Đọc thêm bìa viết tham khảo - Lµm bµi tËp 1,2 SGK TR 85 2 Chuẩn bị bài - Đọc trớc Đặc điểm ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết - Trả lời câu hỏi SGK Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp 10A3: 10A5: 10B3: Tiết 28(PPCT): Tiếng việt Đặc điểm ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết A Phần chuẩn bị I Mục tiêu học Giúp HS: 1 Nhận rõ đặc điểm mặt thuận lợi, hạn chế ngơn ngữ nói ngơn ngữ viết để diễn đạt tốt giao tiếp 2 Nâng trình độ lên thành kĩ trình bày miệng viết văn phù hợp với đặc điểm ngơn ngữ nói ngơn ngữ viết 3 Giáo dục khả mạnh dạn giao tiếp viết văn II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - ThiÕt kÕ bµi häc III cách thức tiến hành GV t chc gi dy học theo cách kết hợp hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B tiến trình dạy học I ổn định tổ chức(1’) * KiĨm tra sÜ sè: Líp 10A3: 10A5: 10B3: II KiĨm tra bµi cị.(5’) * Hình thức : Kiểm tra soạn, ghi III Giới thiệu mới.(1) (100)ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết. GV: Ghi tiờu lên bảng: Hoạt động GV HS Yêu cu cn t GV:- Ngôn ngữ nói viết hình thành nh nào? (H/S c my dũng đầu) I T×m hiĨu chung - Thuở lồi ngời sinh trao đổi với ngôn ngữ hành động Dẫn đến tiếng nói hình thành họ trao đổi t tởng tình cảm ngơn ngữ nói Sau tìm chữ viết, ngời dùng chữ bên cạnh tiếng nói để thơng tin cho Nói viết biểu phát triển lịch sử văn minh nhân loại (H/S lần lợt đọc SGK) + Phần ghi nhớ SGK trình bày nội dung đặc điểm ngơn ngữ nói? 1 Đặc điểm ngôn ngữ nói - Ngơn ngữ nói có đặc điểm: Đó ngơn ngữ âm thanh, lời nói giao tiếp Ngời nói ngời nghe trực tiếp trao đổi với nhau: + Họ đổi vai (nói - nghe - nghe - nói) giao tiếp sửa đổi + Ngêi nãi Ýt cã ®iỊu kiƯn gät giịa, ngêi nghe Ýt cã ®iỊu kiƯn suy ngÉm, phân tích GV:- Phần SGK Trỡnh by nội dung đặc điểm ngơn ngữ nói? - Ngôn ngữ nói + Rất đa dạng ngữ điệu (ví dụ) cao, thấp, nhanh, chậm, mạnh, yếu, liên tục hay ngắt quÃng Rõ ràng ngữ điệu yếu tố quan trọng góp phần bộc lộ bổ sung thông tin + Phối hợp âm cử chỉ, dáng điệu GV:- Đặc điểm thứ ba ngôn ngữ nói gì? - Từ ngữ sử dụng ngôn ngữ nói đa d¹ng + Từ địa phơng + Khẩu ngữ + Tiếng lóng + Biệt ngữ - C©u cã rờm rà, trùng lặp từ ngữ thời gian gọt giũa giao tiếp tức thời GV:- Cần phân biệt nói đọc nh nào? - Giống nhau: phát âm Song đọc lệ thuộc vào văn đến dấu ngắt câu Trong ngời nói phải tận dụng ngữ điệu cử chỉ, để diễn cảm H/S lần lợt đọc phần SGK). - Nêu đặc điểm ngơn ngữ viết đợc trình bày mục SGK 2 Đặc điểm ngôn ngữ viết - Mục SGK trình bày: Ngơn ngữ viết đợc thể chữ viết văn đợc tiếp nhận thị giác (101)GV: Ngôn ngữ viết có sử dụng ngữ điệu nh ngôn ngữ nói không? + Khi vit phi suy ngẫm, lựa chọn, gọt giũa nên ngời đọc phải đọc đọc lại, phân tích nghiền ngẫm để lĩnh hội + Ngôn ngữ viết đến với đông đảo bạn đọc khơng gian thời gian lâu dài (ví dụ.: Tam Quốc diễn nghĩa ) - Ngôn ngữ viết có sử dụng ngữ điệu yếu tố hỗ trợ nh nét mặt, cử chỉ, điệu Nhng có hệ thống dấu câu hình ảnh minh hoạ, bảng, biểu, sơ đồ - Nêu đặc điểm ngơn ngữ viết trình bày mục SGK - Nêu đặc điểm ngôn ngữ viết đợc trình bày mục SGK - Phần ý SGK lu tâm ta điều đáng nhớ? - Từ ngữ phong phú nên viết đợc lựa chọn thay + Tuú thuéc vào phong cách ngôn ngữ mà sử dụng từ ngữ + Khơng dùng từ mang tính ngữ, địa phơng, thổ ngữ … + Đợc sử dụng câu dài ngắn khác tuỳ thuộc ý định - Trong thùc tÕ cã hai trêng hỵp sư dơng ngôn ngữ: + Mt l ngụn ng núi c lu chữ viết (đối thoại nhân vật truyện, ghi lại vấn toạ đàm, ghi lại nói chuyện ) văn viết nhằm thể ngơn ngữ nói biểu sinh động, cụ thể, khai thác u + Hai ngôn ngữ viết văn đợc trình bày lời nói miệng (thuyết trình trớc tập thể, hội nghị văn bản, báo cáo ) Lời nói tận dụng đợc u văn viết (suy ngẫm, lựa chọn, xếp ) Đồng thời phối hợp yếu tố hỗ trợ ngơn ngữ nói (cử chỉ, nét mặt, ngữ điệu) - Ngoài hai trờng hợp cần tránh lẫn lộn hai loại ngôn ngữ Tức tránh dùng yếu tố đặc thù ngơn ngữ nói ngơn ngữ viết ngợc lại * Cđng cè (Tham khảo phần ghi nhớ SGK) GV:- Phân tích đặc điểm thể ngơn ngữ viết qua đoạn trích? II Lun tËp Bµi tËp 1 (102)ph¸p + Sử dụng dấu câu: hai chấm (:) ngoặc đơn ( ), ngoặc kép “ ” ba chấm + Tách dòng dùng số từ thứ tự Cố Thủ tớng sử dụng ngôn ngữ viết chuẩn mực GV:- Phân tích đặc điểm ngơn ngữ nói (từ ngữ lời nói cá nhân, miêu tả cử chỉ, điệu bộ, thay phiên vai ngời nói, ngời nghe) đợc ghi lại đoạn trích Bµi tËp 2 - Đặc điểm ngơn ngữ nói văn viết + Dựng đối thoại Tràng cô gái + Từ ngữ miêu tả cử chỉ, dáng điệu (cong cớn, ton ton liÕc m¾t cêi tÝt) + Thay vai nói, nghe cô gái Tràng Lúc cô gái nói, Tràng nghe Lúc Tràng nói, cô gái nghe GV:Phân tích lỗi sửa câu dới cho phù hợp với ngôn ngữ viết: a Trong thơ ca Việt Nam có nhiều tranh mùa thu đẹp b Còn nh máy móc, thiết bị nớc ngồi đa vào góp vốn khơng đợc kiểm sốt, họ sẵn sàng khai vống lên đến mức vô tội vạ c Cá, rùa, ba ba, ếch nhái, chim gần nớc nh cò, vạc, vịt, ngỗng ốc tôm cua chúng chẳng chừa Bài tập 3 - Dùng ngơn ngữ nói, sai câu thiếu C Sửa thơ ca Việt Nam ta thấy có nhiều tranh miêu tả mùa thu đẹp - Thừa từ: Cịn nh, thì: - Dùng từ địa phơng: Vống Sửa là: Máy móc, thiết bị nớc ngồi đa vào góp vốn khơng đợc kiểm sốt, họ sẵn sàng khai tăng lên đến mức vô tội v - Sử dụng ngôn ngữ nói nh, - S dng t khụng cú h thống để chủng loại loài vật - Sử dụng từ không đúng: - Sử dụng từ địa phơng, thể ngữ: Sất, sửa là: Cá, rùa, ba ba, tôm, cua, ốc sống dới nớc đến lồi chim, vạc, cị, gia cầm nh vịt, ngỗng chúng chẳng chừa lồi IV híng dÉn häc chuẩn bị bài(2) 1 Học bài: - Nắm đợc kháI niệm, đặc điểm ngơn ngữ nói viết - Làm lại tập SGK 2 Chuẩn bị bài: - Đọc trớc Ca dao hµi híc” (103) ***************************************** Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp 10A3: 10A5: 10B3: Tiết 29(PPCT): Đọc văn Ca dao hài hớc A Phần chuẩn bị I Mục tiêu học Giúp HS: 1 Cảm nhận đợc tiếng cời lạc quan ca dao qua nghệ thuật trào động ngời bình dân cho dù sống họ nhiều vất vả lo toan 2 TiÕp tơc rÌn lun kÜ tiếp cận phân tích ca dao qua tiếng cêi cđa ca dao hµi híc 3 Tơn trọng tâm hồn lạc quan yêu đời ngời lao động yêu quý tiếng cời họ ca dao II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - Thiết kế học - Bình giảng ca dao dân ca - Thi pháp ca dao - Ca dao dân ca Việt Nam III cách thức tiÕn hµnh GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm; kết hợp với hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B tiến trình dạy học I ổn định tổ chức(1’) * Kiểm tra sĩ số: Líp: 10A3: 10A5: 10B3: II KiĨm tra bµi cị.: Không kiểm tra dài III Giới thiệu míi.(1’) Ca dao vốn câu hát cất lên từ đồng ruộng Nó dờng nh làm cho lúa xanh hơn, con ngời sống với giầu tình giầu nghĩa Đơi thể nỗi niềm chua xót đắng cay tiếng cời lạc quan, thơng minh, hóm hỉnh Để thấy đợc tiếng cời lạc quan nh thế nào, tìm hiểu ca dao hài hớc. GV: Ghi tiêu đề lên bảng: Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt I §äc - hiĨu (104)âm hởng đùa cợt Đọc 2,3,4 giọng đọc vui tơi có pha ý giễu cợt (* gi¶i nghÜa c¸c tõ khã) - Việc dẫn cới thách cới có khác thờng? Cách nói chàng trai, gái có đặc biệt? Từ anh (chị) nêu cảm nhận tiếng cời ng-ời lao động cảnh nghèo GV: Em hiĨu thÕ nµo lµ dÉn cíi? GV: Việc dẫn cới chàng trai đợc chàng đem đùa vui ntn? GV: Chàng trai tự cời nghèo cách nào? GV: Li núi gim dần: voi- trâu- bị-chuột Lời nói đối lập ý định việc làm( ý định voi, trâu, chuột, nh-ng thực tế chuột) Sonh-ng nhờ lập luận chặt chẽ, mang tính giả tởng, suy diễn hài hớc 1 Bµi 1 - Bài ca đợc đặt thể đối đáp chàng trai cô gái Cả hai nói đùa, nói vui Nhng cách nói lại giàu ý nghĩa sống ng-ời Trong sống trai gái lấy nhau, hai gia đình ng thuận thờng có chuyện thách dẫn c-ới Trong ca dẫn thách cới có khơng bình thờng - Là việc nhà trai đáp ứng yêu cầu nhà gái, đem lễ vật đến cho nhà gái trớc cới - Chàng trai đem việc dẫn cới vui đùa để tự trào nghèo Anh nghèo đến mức khơng có thứ để đa đến nhà gái dẫn cới Nhng anh không than vãn nghèo, mà lại đem nghèo để cời cợt, đùa vui với cô gái - Nét trào lộng dùng lối nói khoa trơng, phóng đại cho vui Giọng điệu hài hớc chàng trai dí dỏm Theo tập tục lễ cới pahỉ có vật chân anh có đủ từ vật to nhất(voi), đến vật nhỏ nhất(chuột) - Đây dẫn cới: Cới nàng anh toan Mêi lµng” Cách nói giả định: “Toan dẫn voi”, “dẫn trâu”, “dẫn bị, dự tính dẫn thứ Sang quá! to tát Nhng chàng trai thật hóm hỉnh đa lí c th: + Dẫn voi sợ quốc cấm nhà nớc cấm dùng, cấm mua bán + Dẫn trâu sợ máu hàn ăn vào đau bụng + Dẫn bò sợ ăn vào co gân -> Lí hẳn bên đối tác chẳng nói vào đâu đợc Thế dẫn thứ Tiếng cời bật lên hai câu “MiƠn lµ làng Dẫn cới chuột xa cha có Tiếng cời làm vơi nhẹ nỗi vất vả sống thờng nhật - Nhà gái xa thờng thách cới Thách yêu cầu nhà gái nhà trai tiền cới lễ vật Thờng ngày xa nhà gái thách cao Còn ngày nay, thách cới thủ tục để bàn việc tổ chức cho đôi trẻ Trong ca này, cô gái bộc lộ thách cới nhà mình: “ngời ta thách lợn ăn” (105)GV: Với lối nói trào lộng này, giúp em liên tởng đến thơ nào, ai? HS: Bài thơ “ Bạn đến chơi nhà” Nguyễn Khuyến GV: Vậy cô gái đáp lại lời chàng trai ntn? GV: Anh bảo anh dẫn cới “con chuột béo, mời dân, mời làng” Vậy anh nhà anh nhiều khoai lang chuột ăn, nên cô gái đùa vui lại chàng trai: Ngêi ta th¸ch lợn thách gà Nh em thỏch ci mt nh khoai lang Em cần nhiều khoai lang để mời làng củ to; để họ hàng ăn chơi củ nhỏ; để trẻ ăn chơi giữ nhà củ sứt, củ mẻ, lợn ăn củ rím, củ hà GV: Lời thách gái có đáng u, đáng trân trọng khơng? thế thật phi lí xa cha thấy Tiếng cời bật lên nhng có nh chia sẻ với sống cịn khốn khó ngời lao động Đằng sau tiếng cời phê phán thách cới nặng nề ngày xa - Trong vui đùa, cô gái tỏ hài lịng: Chàng dẫn em lấy làm sang Nì em lại phá ngang nh Cm t “lấy làm sang” lời bỏ lửng sau làm cho tiếng cời trở nên hóm hỉnh mà cịn thông minh => Lời thách cới cô gái ca thật đáng yêu, đáng trân trọng Cơ tỏ thơng cảm với hồn cảnh chàng trai, lại tỏ chu đáo với ngời, từ trẻ nhỏ nhà, đến họ hàng thân thuộc, đến hàng xóm, đặc biệt lại tỏ đảm tháo vát tính tốn, lo toan sống =>Tiếng cời tự trào đôi trai gái ca dao thể tâm hồn lạc quan, yêu dời triết lí nhân sinh lành mạnh họ: Ln sống vui cảnh nghèo khó GV:- Tiếng cời ba ca có gỡ khác với 2 Bài - - - TiÕng cêi trµo lộng khác hẳn ca dao Nếu mét tiÕng cêi chđ u lµm vui cưa vui nhµ tiếng cời ba ca dao chủ yếu phê phán, châm biếm GV: Tỏc gi dân gian cời ng-ời xã hội, nhằm mục đích với thái độ sao? Trong nét chung lại có nét riêng thể nghệ thuật trào lộng sắc sảo ngời bình dân Hãy phân tích làm rõ vẻ đẹp riêng ca dao? - Tác giả dân gian cời vào đối tợng cụ thể Đó kẻ làm trai, đức ông chồng vô công nghề ngời chồng coi vợ đẹp, đáng yêu - Mục đích phê phán với thái độ châm biếm, đả kích thực Chúng ta lần lợt tìm hiểu (106)“sức trai” Thủ pháp nghệ thuật ca kết hợp đối lập cách nói ngoa dụ Đối lập hay cịn gọi tơng phản “làm trai”, “sức trai” phải “xuống Đơng, Đơng tĩnh, lên Đồi, Đồi tan” “làm trai chí tang bồng, cho tỏ mặt anh hùng cam” đối lập lại với “làm trai” “sức trai” “Khom lng chống gối, gánh hai hạt vừng” Thật thảm hại Cách nói ngoa dụ thờng phóng đại, tơ đậm, cờng điệu tợng châm biếm “khom lng chống gối” nh ngời rõ * Bài 4 đối tợng châm biếm đức ơng chồng vơ tích coi vợ tất cả, vợ đẹp, đáng yêu vợ đáng phê phán, đáng cời Biện pháp nghệ thuật hai ca cách nói tơng phản ngoa dụ * Đi ngợc >< ngồi bếp sờ đuôi mèo (Đảm đang) (Vô tích sự) * Lỗ mũi mời tám gánh lông >< râu rồng trời cho * Ngáy o, o >< cho vui nhà * Hay ăn qu >< v nh cm * Đầu rác rơm >< Hoa thơm rắc đầu Cỏch tơng phản ngoa dụ làm bật lên tiếng cời vào đức ơng chồng vơ tích chẳng làm nên trị trống gì, đến anh chồng coi vợ tất Dù vợ chẳng tốt, đẹp, tìm cách nguỵ biện bênh vực Trên đời thiếu ngời nh 3 Những biện pháp nghệ thuật thờng đợc sự dụng ca hài hớc - Cách nói tơng phản, ngoa dụ, giả định, chơi chữ, nói ngợc tất biện pháp nghệ thuật đợc sử dụng ca dao hài hớc + Nói q: Ngời bình dân thờng phóng đại, c-ờng điệu để tô đậm tợng cần châm biếm + Tơng phản: Tạo nên đối lập ý thơ, câu thơ để tự tốt lên tiếng cời + So sánh: Đây thủ pháp nt phổ biến ca dao để tô đậm vật việc cần châm biếm => C¸c biƯn ph¸p nghệ thuật kết hợp chặt chẽ vói tạo nên cách nói, giọng nói mỉa mai dí dỏm nhẹ nhàng, nhng ý nghĩa châm biếm lại sâu sắc * Củng cố (2 ) - Tham khảo phần Ghi nhí SGK IV híng dÉn häc bµi vµ chuẩn bị bài(2) 1 Học bài (107)- Nắm đợc nghệ thuật tự trào 1, nghệ thuật trào lộng 2,3,4 - Học thuộc phn ghi nh SGK 2 Chuẩn bị bài - Đọc soạn Lời tiễn dặn Theo hệ thống câu hỏi SGK Ngỳa soạn: Ngày giảng: Lớp 10A3: 10A5: 10B3: Tiết 30(PPCT) Đọc văn Đọc thêm: Lời tiễn dặn (Trích Tiễn dặn ng ời yêu Truyện thơ dân tộc Thái) A Phần chuẩn bị I mục tiêu dạy Gióp HS: 1 Hiểu đợc tình u tha thiết thuỷ chung khát vọng tự yêu đơng chàng trai, cô gái Thái 2 Thấy đợc đặc điểm nghệ thuật truyện thơ Tôn trọng tình yêu chung thuỷ tình yêu II ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - ThiÕt kế học - Tài liệu tham khảo III Cách thức tiến hành GV t chc gi dy học theo cách kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm kết hợp hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B tiến trình dạy học I ổn định tổ chức lớp(1’) * KiĨm tra sÜ sè: Líp :10A3: 10A5: 10B3: II KiĨm tra bµi cị: Không kiểm tra III Giới thiệu mới(1) Văn chơng miêu tả tâm trạng chàng trai nguời yêu lấy chồng Đó là tâm trạng Phạm Kim Sơ kính tân trang , tâm trạng Kim Trọng Truyện“ ” “ KiỊu cđa Ngun Du Chóng ta cịng bắt gặp nhiều tâm trạng chàng trai trunthơ đồng bào dân tộc ngời Trong số đáng lu ý tâm trạng chàng trai Tiễn dặn ngời yêu đồng bào dân tộc Thái Tây Bắc” GV: Ghi tiêu đề lên bảng: Hớng dẫn đọc thêm Yêu cầu cần đạt (H/S đọc phần tiểu dẫn) I T×m hiĨu chung (108)GV- Phần tiểu dẫn SGK giới thiệu nội dung gì? ? Truyện thơ gì? ? Ch ca truyn th? ? Nhân vật truyện thơ? ? Cốt truyện đợc thể nh nào? - PhÇn tiĨu dÉn SGK giíi thiƯu vỊ trun thơ dân tộc ngời, tóm tắt tác phẩm giới thiệu đoạn trích + Truyện thơ truyện kể dài thơ, có kết hợp hai yếu tố tự trữ tình, phản ¸nh sè phËn cđa ngêi nghÌo khỉ vµ kh¸t väng tình yêu tự do, hạnh phúc công lí + Hai chủ đề thể truyện thơ khát vọng tự yêu đơng hạnh phúc lứa đơi + Nhân vật truyện thơ chàng trai, cô gái, nạn nhân đau khổ chế độ nhân gả bán * ót lót - Hồ Liêu (Mờng) * Cầm Đôi - Hiền Hom (Tày) * Chàng Lú - Nàng (Thái) * Nàng Nhàng Dợ - Chàng Chà Tăng (Mông) + Cốt truyện thờng theo ba chặng: 1 Đôi trẻ yêu tha thiết Tình yêu tan vỡ đau khỉ 3 Tìm cách khỏi cảnh ngộ chết vợt khó khăn để trở sống hạnh phúc ? Kết thúc truyện thơ sao? + Kết thúc truyện thơ thờng chết phải xa vĩnh viễn đơi bạn tình Kết thúc phổ biến Nó phản ánh sống ngột ngạt chịu đựng đợc niên nam nữ dân tộc, tố cáo xã hội, bộc lộ khát vọng tự yêu đơng Một loại kết thúc khác đơi bạn tình đợc chung sống hạnh phúc trải qua trắc trở “Tiễn dặn ngời yêu” thuộc loại kết thúc GV:- Hãy tóm tắt truyện thơ “Tiễn dặn ngời yêu” dân tộc Thái cách ngắn nhng đầy đủ ý Dùa vµo sù viƯc say đây: 1 Tình yêu tan vỡ Chng trai, cô gái đời, chơi chung từ ấu thơ Lớn lên hai ngời quấn quýt yêu nhau: “Đôi ta ngồi khuống tận gà gáy, đeo mộng nhà lúc xế vầng trăng” Nhng cha mẹ cô gái, chê chàng trai nghèo, gả cô cho ngời giàu có cịn nơng Cô gái đau khổ nhng bất lực Chàng trai trớc tình cảnh tìm giàu sang, ớc hẹn trở chuộc lại ngời yêu Cô gái nhà chờ đợi hết thời gian rể trong, rể ngoài, đành phải theo ngời chồng mà cha mẹ ép buộc 2 Lêi tiƠn dỈn (109)khổ sở Anh chăm sóc cho cô mong ớc ngày sum họp 3 H¹nh phóc + Đợc vài năm bị nhà chồng đuổi Bố, mẹ cô lại bán đứt cho nhà quan, cô đau khổ trở nên vụng về, ngang ngạnh Nhà quan mang cô chợ bán nhng nghìn lần khơng đắt Cơ gái ngày “ngón tay thon hành, đôi mắt đẹp dài nh trầu xanh” mà tiều tuỵ đáng bó dong Ngời đổi cô chàng trai xa, không nhận cơ, anh có gia đình nhà cao cửa rộng Tủi phận cô mang đàn môi - kỉ vật ngày thổi Nhận cô gái, anh liền tiễn vợ nhà chu đáo (ngời vợ lấy đ-ợc chồng sống hạnh phúc) Chàng trai cô gái lấy sống hạnh phúc đến trn i - Ai dịch truyện thơ này? Tác phẩm gồm bao câu thơ? Vị trí đoạn trích? - Mạc Phi ngời dịch Tác phẩm gồm 1846 câu thơ có gần 400 câu thơ lời tiễn dặn “Lời tiễn dặn” đoạn trích gồm đoạn + Đoạn lời tiễn dặn chàng trai anh chạy theo cô, tiễn cô nhà chồng “Quây gánh qua đồng ruộng” đến “khi gố bụa già” + Đoạn hai cịn lại thơng cô bị đánh đập, anh khẳng định mối tình tha thiết, bền chặt * Gi¶i nghÜa c¸c tõ khã GV:- Nêu đại ý on trớch ? - (SGK) 3 Đại ý - Bằng lời tiễn dặn đoạn trích làm bật tâm trạng xót thơng chàng trai nỗi đau khổ tuyệt vọng cô gái Đồng thời khẳng định khát vọng hạnh phúc, tình yêu chung thuỷ, chng trai vi cụ gỏi GV:- Toàn đoạn trích lời ai? II Đọc - hiểu - Lời chàng trai Cô gái qua lời chàng trai nghĩa qua cảm nhận chàng trai GV:- HÃy phân tích diễn biến tâm trạng chàng trai anh chạy theo tiễn cô gái nhà chồng * Diễn biến tâm trạng chàng trai - Chàng trai cảm nhận nỗi đau khổ tuyệt vọng cô gái + Vừa vừa ngoảnh lại Vừa vừa ngoái trông Chng nh thy c cụ gái nuối tiếc, chờ đợi nuôi hi vọng với tâm trạng “chân bớc xa lòng đau nhớ” Cơ buộc phải lấy ngời khơng u tránh khỏi nỗi buồn đau (110)xuống núi, đờng qua suối Tất mà lịng ngời phải cách xa Mỗi bớc nỗi đau ghìm xé “chân bớc xa lịng au cng nh - Cô gái qua lời chàng trai qua đâu? HÃy phân tích giá trị biểu cảm hình ảnh ấy? GV:- Chàng trai thể tâm trạng gì? + Cô g¸i qua c¸c khu rõng: Em tíi rõng ngắt ớt ngồi chờ, Em ti rừng cà ngắt cà ngồi đợi, Tới rừng ngón ngóng trơng ” Cử chờ, đợi ngóng trông diễn tả tâm trạng đau khổ nh cố bám víu lấy Mặt khác ớt cay, cà đắng độc địa thay “lá ngón” gợi tâm trạng đầy cay đắng cô gái chờ đợi, ngóng trơng, bấu víu vơ vọng mà Đây tâm trạng đau khổ chàng trai tiễn cô gái nhà chồng Cảnh thể tình cảm ngời - Chàng trai khẳng định lịng thuỷ chung Chàng trai nói với gái “Xin cho anh kề vóc mảnh, Quấn quanh vai ủ lấy hơng ngời Cho mai sau lửa xác đợm Một lát bên em thay lời tiễn dặn!” Ngời Thái có tục hoả táng Khi thiêu xác, họ đốt theo áo, khăn sợi tóc ngời thân yêu để ngời thân khiến họ không cô đơn, xác cháy đợm, hồn siêu thoát Chàng trai mợn hơng ngời u từ lúc suốt đời anh khơng cịn yêu thơng để lúc chết, xác nhờ có hơng ngời yêu mà cháy đợm Chàng trai khẳng định lịng thuỷ chung mình, tình u ca mỡnh GV:- Chàng trai thể tâm trạng gì? - Anh ó ng viờn cụ gỏi “Con nhỏ đa anh ẵm, Bé xinh đa anh bồng, Cho anh bế dòng đừng ngợng, Nựng rồng, phợng đừng buồn ” “Con nhỏ”, “bé xinh”, rồng phợng” cô gái với ngời khác đợc anh yêu quý nh đẻ Câu thơ cịn có ý nghĩa đề cao dịng giống đứa trẻ để vừa lịng mẹ Động viên, an ủi mà có xót xa đến tận gan rut ca chng trai - Chàng trai thể tâm trạng gì? - Em hóy phõn tớch câu thơ để thể tâm trạng chàng trai - Không động viên, an ủi cô gái, chàng trai ớc hẹn chờ đợi cô gái thời gian, tình Đơi ta yêu nhau, đợi đến tháng Năm lau nở,Đợi mùa nớc đỏ cá về, Đợi chim tăng ló hót gọi hè, (111)Không lấy đợc thời trẻ, ta lấy khi goá bụa già” - Thời gian luân chuyển “tháng năm lau nở, nớc đỏ cá về” đến âm quen thuộc “chim tăng ló hót gọi hè” Tất gắn bó, gần gũi với sống ngời Bớc thời gian khẳng định chờ đợi chàng trai tính mùa, vụ tăng lên tính đời ngời “Khơng lấy già” Rõ ràng lời tiễn dặn chàng trai xoay quanh chữ đợi - Chờ đợi tình nghĩa thuỷ chung chàng trai với gái Tình u họ song chờ đợi có nghĩa chấp nhận sống hi vọng tơng lai, thể bất lực trớc tập tục, chấp nhận hôn nhân cha mẹ định đoạt Chàng trai đa cô gái đến tận nhà chồng và, chứng kiến cảnh bị gia đình nhà chồng hành hạ “Em ngã lăn chiêng cạnh miệng cối lợn dũi Em ngã lăn đùng liền bên máng lợn vầy Ngã không kịp chống kịp gợng” 2 Cử chỉ, lời lẽ hành động chàng trai nhà chồng cô gái - Theo phong tục hồn nhiên giàu nhân văn ngời Thái hai ngời yêu mà không lấy đợc họ thành anh, em bè bạn, gần thăm nhau, xa xơi hàng năm có phiên chợ tình họ tìm chợ gặp gỡ chia sẻ vui buồn Chàng trai đoạn trích chứng kiến cảnh gái bị gia đình nhà chồng hành hạ Anh cảm thơng săn sóc lời lẽ hành động chia sẻ yêu thơng DËy ®i em, dËy em ơi! Dậy rũ áo kẻo bọ, Dậy phủi áo kẻo lấm! Đầu bù anh chải cho, Tóc rèi ®a anh bói hé. Anh chặt tre đốt gióng đầu, Chặt tre dày, anh hun gióng giữa, Lam ống thuốc em uống khỏi đau. (112)mà cô gái phải chịu Lời lẽ thấm nhuần tình cảm nhân đạo số phận ngời gái phụ nữ Thái xa Tình cảm chàng trai cịn thể qua lời tiễn dặn - Lời tiễn dặn chàng trai đoạn cuối đợc thể nh no? - Lời tiễn dặn chàng trai thể Tình yêu nồng nàn mÃnh liệt anh: Về với ngời ta thơng thuở cũ. Chết ba năm hình cịn treo đó; Chết thành sơng, vục nớc uống mát lòng, Chết thành đất, mọc dây trầu xanh thẳm, Chết thành bèo, ta trôi ao chung, Chết thành muôi, ta múc xuống bát, Chết thành hồn chung mái song song. - Cảm nhận đoạn thơ này? - Chàng trai khẳng định với gái sống chết có Từ chết đợc lặp lại sáu lần sáu lần anh khẳng định gắn bó, khơng thể sống xa Hãy sống đến lúc chết Dẫu có phải chết, chết Lại lần ta bắt gặp tình yêu thuỷ chung, son sắt chàng trai, cô gái Thái Đây xã hội vạn ác với nhiều bất cơng vơ lí đè nặng lên kiếp sống ngời Vì xã hội ngăn cấm tình cảm ngời Đồng tiền giàu sang phá hoại hạnh phúc ngời - Lêi chµng trai thể nh nào? - Lời chàng trai thể khát vọng giải phóng đ-ợc sống tình yêu Yờu nhau, yờu trn i g cứng, Yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già, Ta u tàn đời gió khơng rung, khơng chuyển, Ngời xiểm xui, không ngoảnh, không nghe. - Hãy phân tích đoạn thơ này? - Hai tiếng yêu nhau, yêu trọn đời, yêu trọn kiếp khẳng định tâm trớc sau nh khơng thay đổi Gió khơng ngừng Song gió ngừng (tàn đời gió) tình u chàng trai gái khơng thay đổi Đây khát vọng tự do, khát vọng đợc sống tình yêu Khát vọng nh khắc vào gỗ, tạc vào đá, bền vững n muụn i - So sánh hai lời tiễn dặn chàng trai? - Lời tiễn dặn đầu thể hiện: + Chàng trai cảm nhận nỗi đau khổ tuyệt vọng cô gái Đấy nỗi đau khổ chàng trai + Chng trai khẳng định lịng thuỷ chung + Anh động viên, an ủi cô gái + Ước hẹn chờ đợi cô gái thời gian, tỡnh (113)->Sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ với cô lời lẽ mực yêu thơng ->Li chng trai th hin khỏt vng giải phóng, khát vọng tự đợc sống tình yêu Lời tiễn dặn đầu tập trung chữ “đợi” lời tiễn dặn sau tập trung chữ “cùng” Cả hai lời tiễn dặn thể phát triển tâm trạng thủy chung, ớc hẹn, chờ đợi v ơn đến khát vọng tự do, khát vọng giải phóng Lời tiễn dặn nghiêng lời dặn dị mang sắc thái tình cảm nhng đồng thời bộc lộ t t-ởng tiến Đó phơi bầy thực chất xã hội phong kiến miền núi x a Một xã hội ngăn cấm toả chiết (Toả  khố, chiết  đập vỡ) tình cảm ng ời Vì “Lời tiễn dặn” tiếng nói chứa chan tình cảm nhân đạo, khát vọng địi quyền sống cho ng ời Từ hiểu đợc đồng bào Thái u q say mê, coi tiễn dặn ngời yêu niềm tự hào dân tộc Ngời Thái có câu “Hát tiễn dặn lên, gà ấp phải bỏ ổ, cô gái quên hái rau, anh cày quên cày” * Cñng cè (2 ) 1 Tởng tợng hình ảnh chàng trai cô gái Thái qua đoạn trích - Khái niệm truyện thơ - tóm tắt tryện thơ Tiễn dặn ngời yêu - Nm c cnh ng tâm trạng cô gái đ-ờng nhà chồng - Tâm trạng lời tiễn dặn dặn dò chàng trai III Luyện tập(5) - Cả hai lên qua tâm trạng: + Cô gái: đau khổ, nuối tiếc, bớc nỗi đau ghìm xé Cô gái hoàn cảnh tâm trạng tuyÖt väng + Chàng trai: Diễn biến tâm trạng từ xót xa đến khẳng định tình u vợt qua ngáng trở, động viên cô gái ớc hẹn chờ đợi thời gian, tình bộc lộ khát vọng tự 2 Chó ý c¸c u tè nghệ thuật - Trùng điệp từ, hình ảnh, kiĨu c©u - Đặc biệt hình ảnh đậm màu sắc thiên nhiên núi rừng diễn đạt tình cảm “Tháng năm lau nở, nớc đỏ cá về”, “Sao khun lú trời cịn đợi” Chết thành sơng, chết thành đất, chết thành bèo … Lối diễn đạt có thơ văn dân tộc thiểu số mang màu sắc thiên nhiên phong phú hùng vĩ, vừa mộc mạc vừa giầu chất thơ IV híng dẫn học chuẩn bị mới(2) 1 Häc bµi - Nắm đợc khái niệm truyện thơ - Đặc trng truyện thơ (114)- Nắm đợc tâm trạng cô gái chàng trai truyn 2 Chun b bi - Đọc soạn Luyện tập viết đoạn văn tự - Theo hƯ thèng c©u hái SGK V tham kh¶o Tiễn dặn ngời yêu chắt lọc đợc tinh hoa dân ca dân tộc Thái Tản chụ xiết xơng Tản chụ xống xơng Quặm ổn ók nữa Nhờ thế, giá trị bật của Tiễn dặn ngời u tính chất trữ tình tinh tế đa dạng Ngoài Tiễn dặn ngời u có tính chất tự Lấy "tiễn dặn" làm trung tâm, Xống chụ xon xao (Tiễn dặn ngời yêu) trở khứ, kể lại chuyện từ ngày hai ngời tuổi bụng mẹ, với ý thức để nêu lên học cho đời sau: Nay kể từ trớc đến sau Kể chuyện qua bù chuyện tới Kể từ ngày thời xa Nh Xống chụ với thứ Tản chụ chung nguồn gốc, nhng Xống chụ khơng cịn mảng tâm trạng chung ngời tình yêu mà bắt đầu vào hệ thống việc tâm lý nhân vật cụ thể theo trật tự thời gian định Tuy cha thể địi hỏi trật tự hợp với lơ gích cách thật chặt chẽ nhân vật cịn có phần phiếm với tên gọi Anh Chị Tất giá trị nói tạo nên sức lôi mạnh mẽ Tiễn dặn ngời yêu mà từ xa nhân dân Thái diễn đạt câu ví: "hát Tiễn dặn lên, gà ấp phải bỏ ổ, cô gái quên hái rau, chàng trai quên cày ruộng" Tiễn dặn ngời yêu xứng đáng tác phẩm xuất sắc kho tàng thơ ca trữ tình cổ truyền dân tộc thiu s Nông Quốc Chấn - Phan Đăng Nhật, (Lịch sử Văn học Việt Nam, tập - NXB Văn hoá, 1973) Ngày soạn: (115)Tiết 31(PPCT): Làm văn Luyện viết đoạn văn tự A phần chuẩn bị I mục tiêu học Giúp HS - Hiu c khái niệm, nội dung nhiệm vụ đoạn văn văn tự từ viết đợc đoạn văn tự - Nắm đợc loại đoạn văn văn tự - N©ng cao ý thức hiểu học tập cách viết đoạn văn văn tự II Phơng tiÖn thùc hiÖn - SGK, SGV - ThiÕt kÕ học - Tài liệu tham khảo III cách thøc tiÕn hµnh GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp hình thức trao đổi thảo lun, thc hnh B tiến trình dạy học I.ổn định tổ chức(1’) * KiÓm tra sÜ sè: Líp 10A3: 10A5: 10B3: II Kiểm tra cũ.(5): Kiểm tra soạn, ghi cđa HS III Giíi thiƯu bµi míi.(1’) Bất loại văn bao gồm từ đến nhiều đoạn văn hợp thành để thể chủ đề thống Văn tự Vậy đoạn văn văn tự sự có đặc điểm ntn? Làm để viết tốt đoạn văn Đấy nội dung tiết học hơm nay GV: Ghi tiêu đề lên bảng Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt (H/S đọc phần 1, 2, 3, SGK) ? Ba phÇn 1, 2, SGK trình bày nội dung gì? I Tìm hiểu chung 1 Đoạn văn văn b¶n tù sù Ba phần 1, 2, SGK trình bày đặc điểm đoạn văn văn tự - Trong văn tự sự, đoạn văn thờng có câu nêu ý khái quát thờng gọi câu chủ đề Các câu khác diễn t nhng ý c th ? Đoạn văn văn tự có (116)những nhiệm vụ khác + Đoạn phần mở giới thiệu câu chuyện + Đoạn thân  kĨ diƠn biÕn sù viƯc chi tiÕt + Đoạn kết  Tạo ấn tợng mạnh tới suy nghĩ, cảm xúc ngời đọc - Nội dung đoạn văn khác (cách tả ngời, kể việc) nhng có chung nhiệm vụ thể chủ đề ý nghĩa văn HS: §äc SGK-> TRả lời câu hỏi ? Đoạn văn nói ®iỊu g×? ? Đoạn văn dự kiến tác giả không? Nội dung, giọng điệu đoạn mở đầu kết thúc có giống nhau, khỏc 2 Cách viết đoạn văn văn tự sự. - Núi v d kin nhà văn Nguyên Ngọc viết đoạn mở đầu kết thúc truyệ ngắn “ Rừng xà nu” ntn - Mở đầu kết thúc truyện ngắn “Rừng Xà nu” nh dự kiến nhà văn Nguyễn Trung Thành (Nguyên Ngọc) Giống nhau: Tả rừng xà nu, thể chủ đề, gợi mở, liên tởng, suy nghĩ cho ngời đọc Kh¸c nhau: Mở đầu tả rừng xà nu tạo hình, tạo khơng khí lôi ng ời đọc + Làng tầm đại bác đồn giặc * Chúng bắn thành lệ ( ) * Tất đại bác rơi xuống đồi xà nu cạnh nớc ln + Trong rừng xà nu có hàng vạn không không bị thơng * Có bị chặt đứt ngang nửa thân đổ ào nh trận bão * ë chỗ vết thơng nhựa ứa + Trong rừng loại sinh sôi nảy nở khoẻ nh vËy * Cạnh ngã gục có bốn, năm mọc lên * Ham ánh sáng mặt trời Nó phóng lên nhanh để tiếp lấy ánh nắng * Có vợt lên đợc đầu ngời, cành sum sê nh chim đủ lông mao lông vũ, chúng vợt lên nhanh thay ngã * ¦ìn tÊm ngực lớn che chở cho làng Kết thúc miêu tả rừng xà nu mờ dần, xa dần + Tnỳ lại đi, cụ Mết Dít đa anh đến tận cửa rừng xà nu * Trận đại bác đêm qua đánh ngã bốn, năm xà nu to * Quanh vơ số mọc lên * Có nhú khỏi mặt đất nhọn hoắt nh lỡi lê + Ba ngời đứng nhìn xa * §Õn hút tầm mắt không thấy gì? (117)trời -> Mở đầu đoạn cuối có giọng điệu giống Miêu tả xà nu; rừng xà nu khác nhau: đầu truyện mở sống Kết thúc gợi lớn lao mạnh mẽ ngày tháng phía trớc ? Anh (chị) rút đợc kinh nghiệm cách viết đoạn văn Nguyên Ngọc? - Xác định đợc nội dung cần viết, định hớng viết việc cần phác thảo chi tiết Mỗi chi tiết cần miêu tả nét chính, đặc sắc, gây ấn tợng Đặc biệt có việc, chi tiết phải đợc thể rõ chủ đề (nội dung cần thể hiện) Cố gắng thể mở đầu, kết thúc có chung giọng điệu, cách kể việc H/S : đọc phần SGK trả lời câu hỏi ? Có thể coi đoạn văn văn tự đợc khơng? Vì sao? Theo anh (chị) đoạn văn thuộc phần truyện ngắn mà học sinh định viết - Đây đoạn văn văn có câu nêu việc khái quát (câu chủ đề) câu thuộc chi tiết làm rõ việc Chị đợc cử Đông Xá, làng quê bé nhỏ, nghèo khổ chị * Đặt chân tới đê cao, đê chắn ngang nếp nhà lụp xụp Chị Dậu nhìn thấy chân trời phía đơng vừng hồng ửng lên (cần bổ sung) Mét đoàn ngời áo quần rách rới nhng nét mặt hồ hởi từ làng Ngi cầm gậy, kẻ cầm dao, cầm kiếm, vác cờ đỏ ào vây lấy chị * ChÞ DËu øa nớc mắt (cần bổ sung) * Nộn xỳc ng, chị Dậu dang rộng cánh tay nh muốn ôm lấy ngời nghẹn ngào nói: Cách mạng thành cơng dân tộc đứng dậy! Bà ơi! Chúng ta lên huyện bắt bọn quan lại, phá kho thóc chia cho dân nghèo Đoạn văn thuộc phần thân truyện ngắn “Trời sáng” học sinh dựa vào “Tắt đèn” Ngô Tất Tố để viết ? Học sinh thành công viết đoạn văn nội dung nào? nội dung bỏ trống? Anh(chị) viết tiếp vào phần để trống (cần bổ sung đó) để hồn chỉnh đoạn văn cần viết HS viết đoạn văn thành công miêu tả việc chị Dậu đợc cán Đảng giác ngộ, cử Đông Xá vận động bà vùng lên Tuy nhiên dự cảm ngày mai tơi đẹp cần phải đợc bổ sung thêm Đặc biệt tả tâm trạng chị Dậu làng - Bổ sung (gợi ý)  chị Dậu nhìn thấy trời phía đơng màu hồng ửng lên ánh sáng rực rỡ, chói chang rọi vào bóng tối phá thăm thẳm đêm bao phủ (118)Anh (chị) nêu cách viết đoạn văn văn tự sự? - Cú ý tởng hình dung việc định viết Nó xảy nh nào? Dự kiến kể lại việc Mỗi việc cần phải miêu tả nh để gây đợc ấn tợng đặc biệt phải giữ đợc liên kết câu đoạn cho mạch lạc chặt chẽ II LuyÖn tËp H/S đọc đoạn văn SGK và trả lời câu hỏi Bài tập1 ? Đoạn văn kể việc gì? phần nào? văn tự nào? - Đoạn văn kể việc phá bom nổ chậm cô gái niên xung phong phần thân đề, văn “Những xa xơi” ? Đoạn trích cố tình sai sót ngơi kể, kể rõ chỗ sai đó? Và sửa li cho hon chnh - Đáng lẽ phải dùng thứ (tự kể) Ngời chép cố tình chép sai năm chỗ Da thịt cô gái 2 Cô rùng 3 Phng nh cn thn Cụ kho t 5 Tim phơng Định đập kh«ng râ  Tất sửa từ “tôi” ? Từ phát chỉnh sửa, anh (chị) có thêm kinh nghiệm viết đoạn văn bµi tù sù Chú ý tới ngơi kể đảm bảo thống kể 2 Viết đoạn văn dựa vào chín câu Lời tiễndặn để thể rõ tâm trạng cô gái? ” - Gợi ý: Tơi đau khổ nhìn em u phải cất bớc theo chồng Em cúi đầu lặng lẽ, bớc bớc Thỉnh thoảng em lại ngối đầu nhìn lại làng, vừa nh chờ đợi ngóng trơng điều gì? Tơi hiểu tâm trạng em Mỗi bớc lòng em thơng, nhớ Nhớ đ-ờng lên nơng, nhớ đđ-ờng mòn xuống núi, qua suối, qua khe nhớ nơi hị hẹn Em thẫn thờ nh xác không hồn Em dừng lại nơi rừng ớt nh muốn chờ Em tới rừng cà nh muốn đợi Em ngắt dăm ba ớt, cà nh kéo dài thời gian để chờ, để đợi Em yêu dừng lại chờ tới Em bẻ cho tơi ngồi nh lần Lịng tơi rng rng * Cñng cè - Tham khảo phần Ghi nhớ SGK IV hớng dẫn học chuẩn bị mới(2) 1 Học bài - Nắm đợc khái niệm đoạn văn - Cách viết đoạn văn văn tự - Học thuộc phần ghi nhớ SGK 2 Chuẩn bị mới (119)Ngày soạn: Ngày gi¶ng:…… Líp: 10A3:……. 10A5:…… 10B3: Tiết 32(PPCT):Đọc văn Ôn tập văn học dân gian Việt Nam A.phần chuẩn bị I mục tiêu học Giúp HS: 1 Củng cố hệ thống tri thức văn học dân gian học, kiến thức chung, kiến thức cụ thể thể loại tác phẩm đoạn trích 2 Biết vận dụng đặc trng thể loại văn học dân gian để phân tích tác phẩm cụ thể Giáo dục lịng yêu mến truyền thống văn hoá dân tộc, kho tàng văn học dân tộc II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - ThiÕt kÕ bµi häc - Tài liệu tham khảo III cách thức tiến hành GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp hình thức ơn tập, trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B tiến trình dạy học I ổn định tổ chức(1’) * KiÓm tra sÜ sè: Líp 10A3: 10A5: 10B3: II KiĨm tra bµi cị.(3’): GV kiểm tra việc chuẩn bị HS, bảng biĨu, hƯ thèng cđa HS III Giíi thiƯu bµi míi.(1’) tiết học vừa qua trị ta tìm hiểu thể loại VHDG chúng ta đã nắm đợc đặc trng cụ thể thể loại Để hệ thống hố lại kiến thức VHDG Hơm nay trị ta ôn tập VHDG Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt I T×m hiĨu chung 1 Định nghĩa văn học dân gian? Trình bày đặc tr-ng văn học dân gian (minh hoạ tác phẩm đoạn trích học) - Văn học dân gian tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng, sản phẩm trình sáng tác tập thể nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt khác đời sống cộng ng - Đặc trng bản: + Văn học dân gian tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng + Văn học dân gian sản phẩm sáng tác tập thể + Vn học dân gian có tính thực hành phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt khác đời sống cộng đồng (120)2 Văn học dân gian có những thể loại nào? ra đặc trng thể loại: sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cời, ca dao, truyện thơ + Thơ ca dân gian + Sân khấu dân gian Mỗi thể loại lại bao gồm nhiều tiểu loại Ví dụ: - Truyện cổ (Thần tho¹i, trun thut, sư thi, trun cỉ tÝch, trun cêi, trun ngơ ng«n) - Thơ ca dân gian gồm: (Ca dao, dân ca, tục ngữ, câu đố,vè) - Sân khấu dân gian (chèo, tuồng đồ, cải lơng, múa ri cn, mỳa ri nc) - Đặc trng thĨ lo¹i - Sử thi có đặc trng gì? + Sử thi: Dịng tự dân gian có quy mô lớn Xây dựng đợc nhân vật mang cốt cách cộng đồng c dân thời cổ đại Ngơn ngữ có vần nhịp Chia làm hai loại sử thi anh hùng sử thi thần thoại - Truyền thuyết có đặc trng gì? + Truyền thuyết: Dịng tự dân gian kể kiện nhân vật có liên quan tới lịch sử nhng lại lịch sử theo xu hớng lí tởng hố Qua nhân dân muốn gửi gắm tâm hồn lí tởng Truyền thuyết có nội dung phản ánh q trình dựng nớc, giữ nớc, lao động sáng tạo văn hoá Nhân vật truyền thuyết thờng nửa thần, nửa ngời ngời đợc lí tởng hố - Truyện cổ tích có đặc trng gì? + Dịng tự dân gian miêu tả đời số phận bất hạnh ngđộn, có tài cởi Sức khoẻ vô địch … - Truyện cổ tích lồi vật kể lồi vật nhng hớng ngời - Truyện cời có đặc trng gì?  Truyện cời ngắn gọn Nhân vật Truyện gồm hai yếu tố cời chất cời Cái cời tạo mâu thuẫn bình th-ờng / khơng bình thth-ờng Có / khơng Thật / giả Bên ngoài/bên Hiện tợng / chất Thờng dựa vào thủ pháp cử chỉ, lời nói để gây cời Cái cời mang ý nghĩa phê phán khơi hài - Ca dao có đặc trng gì? + Là lời hát tớc bỏ tiếng đệm tiếng láy, cịn lời Ngời ta bè vào nhiều điệu dân ca Ca dao tiếng nói thể tình cảm nhiều hồn cảnh, nghề nghiệp khác Ca dao có cấu trúc nhiều mơ típ, cơng thức, dới hình thức đối đáp, sử dụng nhiều biện pháp so sánh, ẩn dụ, hoán dụ tu từ Chủ thể ca thuộc nhiều hạng ngời xã hội - Truyện thơ có đặc trng gì? + Truyện thơ có cấu trúc đồ sộ Lời thơ kết hợp phơng thức tự trữ tình  Nội dung thờng phản ánh mối tình oan nghiệt đơi niên nam nữ Nó có kết cấu ba chặng: gặp gỡ đính ớc, lu lạc, đoàn tụ hoặc: yêu nhau, gặp nhiều oan trái, tìm cách khỏi cảnh ngộ chết vợt khó khăn để trở sống hạnh phúc  Kết thúc phổ biến truyện thơ thờng chết phải xa vĩnh viễn đơi bạn tình Rất truyện thơ kết thúc mà đơi bạn tình đợc chung sống hạnh phúc, trải qua nhiu trc tr Lập bảng tổng hợp theo mÉu Trun d©n gian C©u nãi d©n gian (tục ngữ) Thơ ca dân (121)- Thần thoại - Truyền thuyết - Sử thi - Cỉ tÝch - Trun cêi - Trun ngơ ng«n - Tơc ng÷ - Ca dao - Dân ca - Vè - Câu đố - Tuång - ChÌo - Cải lơng - Múa rối cạn - Múa rối níc 3 Từ truyện dân gian hoặc đoạn trích học lập bảng tổng hợp, so sánh các thể loại theo mẫu dới đây (Thầy trò làm việc điền vào ơ) ThĨ loại Mc ớch sỏng tỏc Hình thức lu truyền Nội dung phản ánh Kiểu nhân vật Đặc điểm nghệ thuật Sử thi (anh hùng Ghi lại ớc mơ ngời dân tây nguyên xa Hát kể Xã hội TN cổ đại thời kì cơng xã thị tộc Ngời anh hùng sử thi cao đẹp kì vĩ(Đam San) So sánh, phóng đại, trùng điệp tạo nên hình tợng hồnh tráng, hào hùng Truyề n thuyế t Thể thái độ cách đánh giácủa nhân dân kiện nhân vật lịch sử KĨ- diƠn xíng Kể kiện l/sử có thậtnhng đợc khúc xạ qua cốt truyện h cấu Nv l/sử đc truyền thuyết hóa(ADV MC-TT) T cỏI lõi thật l/sử đc h cấu thành câu chuyện mang yếu tố hoang đ-ờng, kì ảo Truyệ n cỉ tÝch ThĨ hiƯn ngun väng, íc m¬ cđa ND trong XH cã g/c chÝnh nghĩa thắng gian tà K Xung t XH, cuc đấu tranh thiện ác, nghĩa thắng gian tà Ngời riêng, ngời út, ng-ời lao động nghèo khổ… (122)TruyÖ n cêi KĨ Nh÷ng điều tráI tự nhiên, thói h tật xấu đáng cuời XH KiÓu NV cã thãi h tËt xÊu( anh häc trß dÊu dèt, thầy lí tham tiền) Truyện ngắn gọn, tạo tình hng bÊt ngê, m©u thn phat triĨn nhanh, kết thúc đột ngột để gây cuời 4. Ca dao than thân thờng lời ai? sao? Thân phận ngời lên nh nào? so sánh, ẩn dụ gì? a Ca dao yêu thơng tình nghĩa đề cập tới tình cảm phẩm chất ngời lao động Vì họ hay lấy khăn, cầu để bộc lộ tình yêu Các biểu tợng đa, bến nớc, sân đình, gừng cay, muối mặn để biểu tình nghĩa - Tiếng cời tự trào phê phán ca dao hài hớc anh (chị) so sánh? - Cũng tiếng cời, nhng phê phán khác với tiếng cời tự trào Phê phán, đả kích châm biếm đối tợng xấu xa độc ác, chất bóc lột Cịn tự trào tự cời mình, phê phán, cảnh tỉnh nội mong sửa chữa kịp thời Phê phán xấu, ca dao hài hớc mang ý nghĩa xã hội, tự trào mang ý nghĩa nhân văn b BiƯn ph¸p nghƯ tht sư dông ca dao - Biện pháp so sánh, ẩn dụ, hốn dụ - Cách nói ngợc, cách chơi ch, phúng i - Ngoài áp dụng thĨ phó, thĨ høng, thĨ tØ II Lun tËp(5 )1 Nh÷ng nÐt nỉi bËt nghƯ tht miêu tả nhân vật anh hùng sử thi Đăm Săn gì (dẫn chứng từ đoạn văn: 2 đoạn tả Đăm Săn múa khiên và tả hình ảnh sức khoẻ của chàng đoạn chiến thắng 2. Căn vào bi kịch Mị Châu - Trọng Thuỷ hÃy lập bảng ghi nội dung trả lời theo mẫu (thầy trò làm việc điền vào «) (123)phóc cho m×nh 4. LËp b¶ng ghi néi dung tr¶ lêi theo mÉu sau: (Thầy trò làm) Truyệ n Đối tợng (cời ai) Nội dung c-ời (cc-ời gì) Tình gây cời (cái cêi) Cao trào để tiếng cời bật Tam đại con Thầy đị dốt hay nói chữ Sù d©u dèt cđa ngêi Lng cuống chữ kê Khi thy đồ nói câu: dủ dỉ dù dì Nhng phải bằng hai mày Thầy lí Cải Tấn bi kịch việc hối lộ ăn hối lộ ó ỳt lút tin hi l vẫn bị ỏnh(Ci) Khi thầy lÝ nãi: “Nh-ng mµy” 5 Điền từ cho phù hợp vào khởi đầu thân em và chiều chiều để có ca dao hồn chỉnh (ngồi bài ca dao học). - Th©n em nh miÕng cau kh« Ngêi tinh tham máng ngêi th« tham dày ngõ sau Trông quê mẹ ruột đau chín chiều 6 Tìm vài thơ chứng tỏ nhà thơ học ca dao và sử dụng chất liệu văn học dân gian + Việt Bắc (Tố Hữu) + Đất nớc (Nguyễn Khoa §iỊm) 7 Tìm thêm số câu ca dao nói khăn, áo, nỗi nhớ đôi lứa yêu Biểu tợng đa bến nớc sân đình, gừng cay, muối mặn. - Ngời để áo lại đây Để đêm em đắp để ngày em thơng - áo xông hơng chàng vắt mắc Đêm em nằm em đắp lấy hơi - Cây đa cũ đị xa Bộ hành có nghĩa nắng ma chờ - Tay bng chén muối đĩa gừng Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. IV Hớng dẫn học chuẩn bị mới(2) 1 Häc bµi - Khái niệm, đặc trng cổ tích - Các thể loai VHDG - Lập biểu so sánh - Làm tập lại 2 Chuẩn bị mới - Lập dàn ý chi tiết văn số - Tiết sau trả - ễn vit bi s (124)Ngày soạn:. Ngày giảng: Líp 10A3:…… 10A5:……… 10B3:……… TiÕt 34(PPCT) §äc văn Khỏi quỏt hc Vit Nam từ kỉ X đến hết kỉ XIX ********************* A.PhÇn chuÈn bị I mục tiêu học Giúp HS: 1 Nắm vững thành phần chủ yếu giai đoạn phát triển văn học Việt Nam từ kỉ X đến kỉ XIX 2 Nắm vững số đặc điểm lớn nội dung hình thức văn học trung đại Việt Nam quỏ trỡnh phỏt trin 3 Yêu mến, trân trọng giữ gìn phát huy di sản văn học dân tộc 4 Rèn kĩ phân tích tổng hợp, phát phân tích luận điểm vănhọc sử cách có hệ thống Kĩ sử dụng SGK kết hợp với lời giải thích, phân tích GV II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - Thiết kế học - Tài liệu tham khảo III cách thức tiến hành GV t chc dạy học theo cách kết hợp hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B tiến trình dạy học I n nh t chức(1’) * KiĨm tra sÜ sè: Líp: 10A3: 10B3: 10A5: II KiÓm tra cũ.(5): Kiểm tra soạn, ghi HS III Giíi thiƯu bµi míi.(1’) Năm 938 Ngơ Quyền đánh tan quân Nam Hán sông Bạch Đằng mở kỉ nguyên cho dân tộc Từ đất nớc Đại Việt bắt tay xây dựng chế độ phong kiến độc lập tự chủ Văn học bằng chữ viết bắt đầu hình thành từ Bên cạnh dịng văn học dân gian, văn học viết phát triển qua các triều đại: Lý, Trần, Lê với thành tựu đóng góp vào văn học trung đại Việt Nam cho đến hết kỉ XIX Để thấy rõ diện mạo văn học ấy, đọc - hiểu "Khái quát văn học Việt Nam từ kỉ X đến hết kỉ XIX". Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt (125)IV) GV: Văn học Việt Nam từ kỉ X đến kỉ XIX, mời kỉ văn học gọi văn học Trung đại GV: Các thành phần văn học Trung đại Việt Nam gì? HS: Gồm thành phần: VH chữ Nôm VH chữ Hán, giai đoạn cuối VH chữ quốc ngữ xuất nhng cha đáng kể GV: Em nêu hiểu biết em VH chữ Hán? Thành phần văn học chữ Hán đợc biểu cụ thể nh nào? Nêu tên số tác giả, tác phẩm tiêu biểu mà em biết? I. Các thành phần văn học từ kỉ X đến hết XIX (8 )1 Văn học chữ Hán - Bao gm cỏc sáng tác chữ Hán ngời Việt Xuất sớm tồn suốt trình hình thành phát triển văn học trung đại bao gồm thơ văn xuôi Thể loại gồm chiếu, biểu, hịch cáo, truyện truyền kì, kí sự, tiểu thuyết chơng hồi, phú, thơ cổ phong, thơ Đ-ờng luật -> Đạt đợc nhiều thành tựu to lớn GV: Thành phần văn học chữ Nơm biĨu hiƯn thĨ nh thÕ nµo? GV: Chữ nơm chữ viết cổ ngời Việt dựa vào chữ Hán sáng tạo để ghi âm tiếng Việt GV: Chuyển ý: Phân loại bình diện chữ viết phân kì theo thời gian phát triển VHTĐ, theo quan điểm chia theo giai đoạn=> 2 Văn học chữ Nôm - Cui th kỉ XIII văn học sáng tác chữ Nôm xuất Nó tồn phát triển đến hết thời kì văn học trung đại Chủ yếu thơ tác phẩm văn xi Một số thể loại tiếp thu từ văn học Trung Quốc nh: Phú, văn tế, chủ yếu sáng tác theo thể thơ tự Ngoài số thể loại văn học Trung Quốc đợc dân tộc hố nh thơ Nơm Đờng luật, Đờng luật thất ngôn xen lục ngôn ? Theo em VHTĐ Việt Nam chia làm giai ®o¹n? HS: Văn học trung đại Việt Nam phát trin theo giai on II Các giai đoạn phát triển (21 ) GV: Nêu nét thời kì văn học (Hoàn cảnh, thành phần néi dung, nghÖ thuËt)? 1 Giai đoạn từ kỉ X đến hết kỉ XIV a)Hoàn cảnh lịch sử - Văn học Việt Nam từ kỉ X đến hết kỉ XIV phát triển hoàn cảnh dậy gió tng bừng lịch sử dân tộc + Hai lần chiến đấu chiến thắng quân Tống + Ba lần chiến đấu chiến thắng quân Nguyên Mông + Hai mơi năm chiến đấu chiến thắng quân Minh b) Các phận văn học (126)- Nội dung yêu nớc chống xâm lợc tự hào dân tộc - Nghệ thuật: đạt đợc thành tựu nh văn luận, văn xi viết đề tài lịch sử, văn hoá Thơ, phú u phỏt trin - Các tác phẩm tác gi¶ Thơ: Quốc tộ Đỗ Pháp Thuận, chiếu dời đơ (Thiên chiếu) Lí Thái Tổ, sơng núi nớcNam Lý Th-ờng Kiệt, Hịch tớng sĩ (Dụ ch tì tớng hịch văn) Trần Quốc Tuấn, phị giá kinh Trần Quang Khải, Tỏ lòng Phạm Ngũ Lão, Phú sông Bạch Đằng Tr-ơng Hán Siêu, Đại Việt sử kí Lê Văn Hu, Việt điện u linh tập Lí Tế Xuyên GV: Diện mạo văn học thời kì này? (Hoàn cảnh sáng tác, tác giả, tác phẩm, nội dung nghệ thuật) 2 Từ kỉ XV đến hết kỉ XVII a) Hoàn cảnh lịch sử - Sau chiến thắng quân Minh, nớc Đại Việt phát triển tới đỉnh cao chế độ phong kiến Việt Nam Bớc sang kỉ VXI đến hết kỉ XVII xã hội phong kiến Việt Nam trợt dần dốc khơng cứu vãn Xung đột tập đoàn phong kiến dẫn đến nội chiến Lê - Mạc Trịnh Nguyễn kéo dài gần kỉ Nhng nhìn chung tình hình đất nớc ổn định b) Các phận văn học Hai b phn văn học viết văn học chữ Hán văn học chữ Nôm phát triển đạt nhiều thành tựu Hiện tợng văn- sử- triết bất phân nhạt dần xuất cành nhiều tác phẩm giàu chất văn chơng c) Nội dung: Ca ngợi kháng chiến chống quân Minh (Quân Trung từ mệnh tập, Bình Ngơ đại cáo Nguyễn Trãi) Thiên Nam ngữ lục tác phẩm diễn ca lịch sử viết chữ nơm Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, truyền kì mạn lục Nguyễn Dữ đánh dấu chuyển hớng từ cảm hứng ngợi ca sang phê phán nhng suy thoái đạo đức thực xã hội d) Nghệ thuật: Văn học chữ Hán phát triển với nhiều thể loại Thành tựu chủ yếu văn luận (Bình Ngơ đại cáo) bớc trởng thành vợt bậc văn xi tự (Truyền kì mạn lục, Thánh tông di thảo) Nhiều tập thơ nôm đời: Bạch vân quốc ngữ thi tập Nguyễn Bỉnh Khiêm Quốc âm thi tập Nguyễn Trãi Hång §øc Quốc âm thi tập Lê Thánh Tông GV:- Diện mạo văn học thời kì nh nào? (Hoàn cảnh, tác giả, tác phẩm, nội dung) 3 Từ kỉ XVIII đến nửa đầu kỉ XIX a) Hoàn cảnh lịch sử- xã hội (127)Ph¸p b) Văn học phát triển vợt bậc nội dung: xuất trào l u nhân đạo chủ nghĩa Đó tiếng nói địi quyền sống, quyền tự cho ngời (trong có ngời cá nhân) - Tác phẩm: Cung oán ngâm khúc Nguyễn Gia Thiều, Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Cơn dịch nơm Đồn Thị Điểm, thơ Hồ Xuân Hơng, thơ Bà Huyện Thanh Quan, Hồng Lê thống chí Ngơ gia văn phái, thơ chữ Hán Nguyễn Du với đỉnh cao Truyện Kiều Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ hai đại thụ giai đoạn cuối tiếp tục tinh thần nhân đạo nhng bộc lộ tôi, tình cảm riêng t c) Về nghệ thuật: Văn học phát triển mạnh mẽ phơng diện văn xuôi văn vần, chữ Hán chữ Nôm, khúc ngâm thể hát nói Tiểu thuyết chơng hồi (Hồng Lê thống chí, Nam triều cơng nghiệp diễn chí) Thể kí có Thợng kinh kí sự Lê Hữu Trác, trung tuỳ bút Phạm Đình Hổ Câu thơ lục bát đạt tới trình độ điêu luyện (Truyện Kiều - Nguyễn Du).=>Đỉnh cao Nguyễn Du với Truyện Kiều GV:- Diện mạo văn học đợc thể nh nào? (Hoàn cảnh, nội dung nghệ thuật, tác giả tác phẩm tiêu biểu) 4 Giai đoạn nửa cuối kỉ XIX a) Hoàn cảnh lịch sö – x· héi - Pháp xâm lợc Việt Nam - kẻ thù xuất Cả dân tộc đứng lên chống ngoại xâm xã hội Việt Nam chuyển từ chế độ phong kiến sang thực dân nửa phong kiến (quyền hành tay bọn thực dân phong kin ch l tay sai) - Văn học phát triển phong phú mang âm điệu bi tráng + Nguyễn Đình Chiểu với Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Ng tiều y thuật vấn đáp tác phẩm tiêu biểu cho tinh thần yêu nớc + Thơ văn Phan Văn Trị, Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Thơng, Nguyễn Xuân Ôn, Nguyễn Thợng Hiền Đặc biệt t tởng tiến thể qua chục điều trần Nguyễn Trờng Tộ dâng lên vua Tự Đức Thơ ca trữ tình trào phúng hai tác giả Nguyễn Khuyến Trần Tế Xơng đại diện cuối văn học Trung đại - Về nghệ thuật: Thơ sáng tác theo thể loại thi pháp truyền thống xuất số tác phẩm văn xuôi viết chữ quốc ngữ Trơng Vĩnh Kí, Huỳnh Tịnh Của bớc đầu đem đến cho văn học đổi theo hớng đại hoá * Củng cố(2 ) Cần nắm vững nội dung chÝnh: (128)GV: Dựa vào kiến thức trình bày mục II Lập bảng tổng kết tình hình phát triển VHVN thời trung i? GV: Hớng dẫn học sinh làm Nôm - Các giai đoạn phát triển Vhọc III Lun tËp(5 )’ IV híng dÉn häc bµi chuẩn bị mới(2) 1 Học bài - Xem lại kiến thức học - Năm vững giai đoạn phát triển VHVN từ kỉ X đến hết kỉ XIX 2 ChuÈn bị bài - Son tit ca bi Khái quát VHVN từ kỉ X đến hết k XIX Ngày soạn:. Ngày giảng: Líp 10A3:…… 10A5:……… 10B3:……… TiÕt 35(PPCT) Đọc văn Khỏi quỏt học Việt Nam từ kỉ X đến hết kỉ XIX ********************* A.Phần chuẩn bị I mục tiêu học (129)1 Nắm vững thành phần chủ yếu giai đoạn phát triển văn học Việt Nam từ kỉ X đến kỉ XIX 2 Nắm vững số đặc điểm lớn nội dung hình thức văn học trung đại Việt Nam q trình phát triển 3 Yªu mÕn, trân trọng giữ gìn phát huy di sản văn học dân tộc 4 Rèn kĩ phân tích tổng hợp, phát phân tích luận điểm vănhọc sử cách có hệ thống Kĩ sử dụng SGK kết hợp với lời giải thích, phân tích cđa GV II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - ThiÕt kÕ bµi häc - Tµi liƯu tham khảo III cách thức tiến hành GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hi B tiến trình dạy học I n định tổ chức(1’) * KiĨm tra sÜ sè: Líp: 10A3: 10B3: 10A5: II Kiểm tra cũ.(5): 1.Hình thức: Kiểm tra miệng 2 Câu hỏi: Hãy cho biết văn học trung đại VN có phận nào? Em hiểu văn học chữ Hán? Nêu tên số tác gi, tỏc phm tiờu biu? 3 Đáp án: - VHTĐVN gồm thành phần chủ yếu: Văn học chữ Hán văn học chữ Nôm, giai đoạn cuối VH chữ quốc ngữ xuất nhng cha có thành tựu đáng kể - Văn học chữ Hán: Là sáng tác văn học ngời Việt viết chữ Hán: đời, tồn phát triển với trình phát triển VHTĐ - Một số tác phẩm tiêu biểu: + Thiên Đơ chiếu(Lí Cơng Uẩn) + Hịch tớng sĩ( Trần Quốc Tuấn) + Bình Ngơ đại cáo( Nguyễn Trãi) + Truyền kì mạn lục ( Nguyễn Dữ) 4 Biểu điểm: ý1: 3đ; ý2: 3đ; ý3: 3đ; diễn đạt, ghi soạn 1đ III Giới thiệu mới(1’) Tiết trớc tìm hiểu giai đoạn phát triển VHTĐVN.Để nắm đợc đặc điểm lớn về nội dung nghệ thuật VH từ TK X đến hết TK XIX, trị ta tìm hiểu tiết học ngày hôm nay GV: Ghi tiêu đề lên bảng (130)kỉ X đến hết kỉ XIX(15 )1 Chđ nghÜa yªu níc Đây cảm hứng chủ đạo , xuyên suốt trình tồn phát triển VHTĐVN , song giai đoạn có biểu khác - BiĨu hiƯn: + Gắn liền với t “t ởng trung quân quốc ” (Trung với vua yêu nớc ngợc lại yêu nớc trung với vua) + Tinh thần chiến, thắng chống ngoại xâm: ý thức độc lập tự do, tự c ờng, tự hào dân tộc.( Sông núi nớc Nam, Bình Ngơ đại cáo) + Xót xa, bi tráng tr ớc tình cảnh nhà tan n ớc + Thái độ, trách nhiệm xây dựng đất nớc thời bình + Biết ơn, ca ngợi ngời hi sinh đất n-ớc( Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc) + Tình yêu thiên nhiên đất nớc (Bài thơ viết thiên nhiên văn học Lí Trần, sáng tác Nguyễ Trãi, Nuyễn Khuyến) + Tự hào trớc chiến công thời đại, truyền thống lich sử (Phú sông Bạch đằng) - Về nội dung văn học từ kỉ thứ X đến hết kỉ XIX có đặc điểm gì? - Do yếu tố tác động: + Tinh thần dân tộc (truyền thống) + Tinh thần thời đại + ảnh hởng từ nớc Vn hc từ kỉ X đến hết kỉ XIX có đặc điểm lớn nội dung (yêu nớc, nhân đạo, cảm hứng sự) ? Chủ nghĩa yêu nớc đợc thể nh nào? ? Chñ nghĩa yêu nớc gắn liền với t tởng gì? GV: Trong giai đoạn khác lịch sử, chủ nghĩa yêu nớc biểu phong phú, đa dạng âm điệu hào hùng đất nớc chống ngoại xâm, âm hởng bi tráng lúc nớc nhà tan, giọng điệu thiết tha đất nớc cảnh thái bình thịnh trị GV: Chủ nghĩa nhân đạo cảm hứng lớn xuyên suốt VHTĐ 2 Chủ nghĩa nhân đạo ?- Chủ nghĩa nhân đạo đợc thể hiện nh văn học?Bắt nguồn từ đâu? - Bắt nguồn từ truyền thống dân tộc, từ văn học dân gian, ảnh hởng t tởng nhân văn tích cực đạo Phật, Nho giáo, Đạo giáo Nó biểu cụ thể + Thơng ngời nh thể thơng thân + Nguyờn tắc đạo lí thái độ ứng xử + Phật giáo từ bi, bác ái, Nho giáo nhân nghĩa t tởng thân dân, Đạo giáo sống thuận theo tự nhiên, hoà nhập với tự nhiên + Lên án tố cáo lực tàn bạo chà đạp phẩm giá ngời + Đề cao phẩm chất tốt đẹp ngời Đạo lí, nhân cách, tài năng, khát vọng ? Lấy số ví dụ minh hoạ? VD: * Anh hùng tiếng gọi Giữa đờng thây bất chẳng tha( Truyện LVT) * Ghét thói nh nhà nông ghét cỏ(Văn tế NSCG) * Đau đớn thay phận đàn bà (131)* Việc nhân nghĩa cốt yên dân Quân điếu phạt trớc lo trừ bạo( NT) * Làm trai đứng trời t Phải có danh với núi sông(Nguyễn Công Trứ) * Rắn nát tay kẻ nặn Mà em giữ lòng son(HXH) * Ai bảo xuân tàn hoa rụng hết Trc sõn n nhành mai( Mãn giác thiền s) GV:- Thế sự? 3- Thế sống ngời việc đời Cảm hứng Cảm hứng thế bày tỏ suy nghĩ, tình cảm sống ngời, việc đời GV:- Nội dung cảm hứng đợc biểu nh nào? - Tác phẩm hớng tới thực sống để ghi lại điều trông thấy + Lê Hữu Trác với Thợng kinh kí + Phạm Đình Hổ với Vũ trung tuỳ bút + Đời sống nông thôn thơ Nguyễn Khuyến, xã hội thị thành thơ Tú Xơng Qua tác giả bộc lộ yêu, ghét, lên án hồi bão khát vọng GV: - Tính quy phạm đợc thể hiện nh nào? IV Những đặc điểm lớn nghệ thuật văn học thế kỉ X đến hết kỉ XIX(12 )1 Tính quy phạm phá vỡ tính quy ph¹m - Tính quy phạm quy định chặt chẽ theo khn mẫu Đó quan điểm văn học Văn chơng coi trọng mục đích giáo huấn: + “Thi dĩ ngơn chí” (Thơ để nói chí) + “Văn dĩ tải đạo” (Văn để chở đạo) - ë t nghÖ thuËt: nghÜ theo kiĨu mÉu nghƯ tht cã s½n tõ xa + Công thức tợng trng, ớc lệ + Thể loại văn học + Sử dụng nhiều điển tích điển cố + Nhiều thi hiệu, văn liệu theo môtíp - Tuy nhiên tác giả có tài mặt vừa tuân thủ tính quy phạm, mặt phá vỡ tính quy phạm, phát huy cá tính sáng tạo hai lĩnh vực nội dung hình thức Đó Hồ Xuân Hơng, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xơng 2 Khuynh hớng trang nhà xu hớng bình dị? - Trang nhó th đề tài, chủ đề hớng tới cao GV:- Thế khuynh hớng trang (132)trang trọng đời thờng bình dị - Hình tợng nghệ thuật hớng tới vẻ tao nhã, mĩ lệ vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc - ngôn ngữ nghệ thuật, cách diễn đạt trau chuốt, hoa mĩ thông tục, tự nhiên - Tuy nhiên, trình phát triển, văn học ngày gắn bó với thực đa văn học từ phong cách trang trọng, tao nhã gần với đời sống thực, tự nhiên bình dị: với Nguyễn TrãI, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Tú Xơng… 3 TiÕp thu vµ dân tộc hoá tinh hoa văn học nớc ngoài - Tiếp thu tinh hoa văn học Trung Quốc: + Ngôn ngữ dùng chữ Hán để sáng tác + Thể loại: Văn vần (Thể cổ phong Đờng luật) Văn xuôi: Chiếu, biểu, hịch, dụ, cáo, truyện kí truyền kì, tiểu thuyết chơng hồi + Thi liệu: chủ yếu điển cố, điển tích Trung Hoa - Quá trình dân tộc hoá thể hiện: * Sỏng to chữ Nôm ghi âm biểu đạt nghĩa Tiếng Việt * Việt hoá thơ Đờng thành thơ Nôm Đờng luật * Sáng tạo nhiều thể thơ dân tộc ( )  Lục bát, song thất lục bát, hát nói, thể ngâm khúc Tất lấy đề tài, thi liệu từ đời sống nhân dân Việt Nam ? Quá trình tiếp thu ảnh hởng văn học nớc nh nào? ?Từ em rút kết luận VHTĐVN? HS: đọc phần ghi nhớ SGK GV: Lập sơ đồ VHTĐVN? HS: GV: híng dÉn HS lµm *KÕt luËn(2 )’ 1 Suèt mêi thÕ kØ, văn học phát triển gắn bó với vận mệnh dân téc 2 Cùng với văn học dân gian, văn học trung đại góp phần làm nên diện mạo văn học dân tộc, tạo tiền đề cho văn học giai đoạn sau phát triển * Cñng cè(2’) Ghi nhí SGK(tr.112) III Lun tËp(5’) IV híng dÉn häc bµi chuẩn bị mới(2) 1 Học bài - Nắm đợc đặc điểm nội dung nghệ thuật VHTĐVN - Vẽ sơ đồ VHTĐ 2 Chuẩn bị mới - Đọc soạn tiếng việt Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (133)Ngày giảng: Lớp 10 A3: 10A5:…… 10B3:…… TiÕt 36(PPCT): TiÕng việt Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt A phần chuẩn bị I mục tiêu häc Gióp HS: - Nắm đợc khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt, phong cách ngôn ngữ sinh hoạt với đặc trng để làm sở phân biệt với phong cách ngôn ngữ khác - Rèn luyện nâng cao lực giao tiếp sinh hoạt ngày, việc dùng từ, việc xng hơ, biểu tình cảm, thái độ nói chung thể văn hố giao tiếp đời sống II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - ThiÕt kÕ bµi học - Tài liệu tham khảo III cách thức tiÕn hµnh GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B tiến trình dạy học I ổn định tổ chức(1’) * KiÓm tra sÜ sè: Líp 10A3:…… 10A5:……… 10B3:……… II Kiểm tra cũ(5): Kiểm tra soạn, ghi cđa HS III Giíi thiƯu bµi míi(1’) Trong đ học nhã : hoạt động giao tiếp ngơn ngữ, đặc điểm ngơn ngữ nói ngôn ngữ viết, đ biết ngã ời phải thờng xuyên trao đổi với thông tin, trao đổi t tởng, tình cảm tạo lập quan hệ với Làm để sinh hoạt ngày giao tiếp đ ợc tốt, ta vào học hôm nay… Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt GV yêu cầu HS đọc SGK đoạn hội thoại phần ngữ liệu I.1( ý thể giọng điệu) ? Cuộc hội thoại diễn thời gian, không gian nào? HS: ? Các nhân vật giao tiếp quan hệ họ ntn? GV: Nội dung, hình thức mục đích cộc hội thoại gì? ? Từ ngữ câu văn đoạn hội thoại có đặc điểm gì? I Khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt(10 ) - Không gian: khu tập thể X - Thời gian: Bi tra - Các nhân vật chính, họ có quan hệ bạn bè bình đẳng vai giao tiếp: Lan, Hùng, Hơng - Các nhân vật phụ, có quan hệ ruột thịt quan hệ XH (vai bề trên, lớn tuổi bạn Lan, Hùng, Hơng) ngời đàn ông, mẹ Hơng - Nội dung: báo đến học - Hình thức: gọi - đáp - Mục đích: để đến lớp quy định - Sử dụng nhiều từ ngữ hô gọi, tình thái: ơi, à, đI, chứ, với, gớm, ấy, chết (134)? Sử dụng câu văn ntn? ? Căn vào kết phân tích từ đoạn hội thoại cho biết ngôn ngữ sinh ho¹t? HS: Thảo luận , cử đại diện phỏt biu chúng mày, lạch bà lạch bạch - Sử dụng câu ngắn, câu tỉnh lợc, câu đặc biệt: H-ơng ơi! hôm chậm… - Ngơn ngữ sinh hoạt lời ăn, tiếng nói hàng ngày dùng để thơng tin trao đổi ý nghĩ, tình cảm nhu cầu sống (Quay trở lại đoạn hội thoại SGK để phân tích) + Nhân vật tham gia hội thoại + Néi dung héi tho¹i + Thái độ, cách nói ngời Y/c HS đọc SGK mục I.2 II C¸c dạng biểu ngôn ngữ sinh hoạt(10 ) ? Ngôn ngữ sinh hoạt thể chủ yếu dạng nào? HS: Tho lun, c i din tr lời - Ngôn ngữ sinh hoạt thể chủ yếu dạng nói, độc thoại, đối thoại Một số trờng hợp thể dạng viết; nhật kí, hồi kí, th từ - Chú ý tác phẩm văn học có dạng lời nói tái tức mơ lời thoại tự nhiên nh: kịch, tuồng, chèo, truyện, tiểu thuyết, tái hiện, lời nói tự nhiên đợc biến cải phần theo thể loại văn ý định chủ quan ngời sáng tạo HS: đọc phần ghi nhớ SGK Song trờng hợp nói hay viết, tái hay sáng tạo ngơn ngữ sinh hoạt tiếng nói hàng ngày cha đợc gọt giũa * Cđng cè(2’) Ghi nhí SGK trang 114 III LuyÖn tËp (14 )’ a Anh (chị) hÃy phát biểu ý kiến mình nội dung câu sau: - Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng - Vàng thử lửa thử than Chuông kêu thử tiếng ngời ngoan thử lời Cõu thứ nhất:* chẳng tiền mua: tài sản chung cộng đồng dân tộc, có quyền sử dụng *Lựa lời: Nhấn mạnh đến khía cạnh lựa chọn, tức dùng lời nói cách có suy nghĩ, có ý thức phải chịu trách nhiệm lời nói * Vừa lịng nhau: tơn trọng ngời nghe để tìm tiếng nói chung, khơng xúc phạm đến ngời khác nhng không a dua với điều sai trái -> Câu thứ “Lời nói Nhau” Đây lời khuyên chân thành hội thoại Mọi ngời tôn trọng giữ phép lịch (phơng châm lịch sự) Hãy biết lựa chọn “từ ngữ nào” cách nói nh để ngời nghe hiểu mà vui vẻ, đồng tình.tức nói cẩn thận có văn hố (135)* Vµng lµ vËt chÊt, cã thĨ dƠ dµng kiểm tra phơng tiện vật chất khác sÏ cho ta kÕt luËn têng minh * Chuông vật chất dễ dàngkiểm tra chất lợng thao tác đơn giản cho kết luận tờng minh * Ngời ngoan nhấn mạnh đến khía cạnh phẩm chất lực vốn trừu tợng ngời, muốn đo thứ cần phảI có thời gian phảI nhiều cách, mà cách thử đ-ợc “thử lời” tức thơng qua hoạt động giao tiếp lời nói, biết trình độ, nhân cách, quan hệ ngời ngoan hay khơng ngoan - > Câu thứ hai: “vàng lời” Muốn biết vàng tốt hay xấu phải thử qua lửa Chng thử tiếng để thấy độ vang Con ngời qua lời nói biết đợc ngời có tính nết nh ngời nói dễ nghe hay sỗ sàng, cục cằn.… b Trong đoạn trích (SGK) ngơn ngữ sinh hoạt đợc biểu dạng nào? Anh (chị) có nhận xét việc dùng từ ngữ đoạn - Đây đoạn trích tác phẩm “Bắt sấu rừng U Minh Hạ” Sơn Nam Ngôn ngữ sinh hoạt đợc biểu dạng tái có sáng tạo Nhng ngời ta nhận ngôn ngữ sinh hoạt cách dùng từ ngữ hàng ngày + §i ghe xuång + Ngặt không mang thứ phú quý ú + Cực lòng biết nghe miệt Rạch Giá IV Hớng dẫn học chuẩn bị mới(2) 1 Học bài - Khái niệm phong cách ngôn ngữ sinh hoạt - Các dạng biểu ngôn ngữ sinh hoạt - Làm lại tập SGK - Học thuộc phần ghi nhớ 2 Bài mới - Đọc soạn Tỏ lòng Phạm Ngũ LÃo Theo hệ thống câu hỏi SGK Ngày soạn: Ngày gi¶ng: Líp 10A3:… 10A5:…… 10B3:. Tiết 37(PPCT): Đọc văn Tỏ lòng (Thuật hoài- Phạm Ngũ LÃo) A.Phần chuẩn bị I mục tiêu häc (136)1 Cảm nhận đợc vẻ đẹp trang nam nhi lẫm liệt với lí tởng nhân cách lớn lao, vẻ đẹp thời đại với sức mạnh hào hùng Vẻ đẹp ngời vể đẹp thời đại quyện vào 2 Thấy đợc nghệ thuật thơ: thiên gợi,bao quát gây ấn tợng, dồn nén cảm xúc, hình ảnh hồnh tráng đạt tới độ xúc tích cao, có sức biu cm mnh m 3 Bồi dỡng nhân cách sèng cã lÝ tëng, cã ý chÝ quyÕt t©m thùc hiƯn lÝ tëng II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - ThiÕt kÕ bµi häc - Tµi liệu tham khảo III cách thức tiến hành GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm; kết hợp với hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B tiến trình dạy học I ổn định tổ chức(1’) * KiÓm tra sÜ sè: Líp: 10A3:… 10A5:…… 10B3:…… II Kiểm tra cũ(5) Kiểm tra chuẩn bị cđa HS: Vë so¹n, vë ghi III Giíi thiƯu bµi míi.(1’) Ngời ta kể lại rằng: Giặc Ngun Mông kéo quân sang xâm lợc nớc ta Thế chúng rất mạnh, Vua Trần phái quan lại triều tìm ngời tài giỏi đánh giặc cứu nớc Trên đờng tới làng Phù ủng, huyện Đờng Hào huyện Ân Thi, tỉnh Hng Yên, quan quân nhà vua gặp ngời thanh niên ngồi đan sọt đờng Qn lính qt, ngời khơng nói gì, khơng chạy chỗ Quân lính đâm nhát giáo vào đùi, ngời khơng kêu, khơng nhúc nhích Biết ngời có chí khí. Hỏi khơng tránh bị đâm khơng phản ứng Ngời tha mải nghĩ cách đánh giặc Nguyên Ngời Phạm Ngũ Lão, tác giả thơ "Tỏ lòng". Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt HS: đọc phần tiểu dẫn ? Phần tiểu dẫn SGK trình bày nội dung gì? (137)- Giới thiệu vài nét đời, nghiệp Phạm Ngũ Lão + Sinh 1255 1320, ngời làng Phù ủng-huyện Đờng Hào Ân Thi - Hng Yên + Là khách nhà (gia khách) sau rể Trần Qc Tn + Ơng có nhiều cơng lao kháng chiến chống quân Nguyên - Mông làm đến chức Điện Suý đợc phong tớc quan nội hầu Là võ tớng nhng ơng thích đọc sách, ngâm thơ đợc ngợi ca ngời văn võ toàn tài + Lúc ông qua đời, vua Trần Minh Tông lệnh nghỉ triều năm ngày (nghi lễ quốc gia) + Tác phẩm hai thơ: Tỏ lòng (Thuật Hoài) viếng Thợng tớng quốc công Hng Đạo Đại v-ơng (vÃn thợng tớng quốc công Hng Đạo Đại V-ơng) GV: Y/c H/S đọc Chú ý đọc diễn cảm, tự tin tâm huyết, mạnh mẽ, chậm rãi nhịp 4/3 GV: Nhận xét * T×m hiĨu chó thÝch giải nghĩa từ 2 Văn - Nam tử, công danh, vơng nợ, vũ hầu, tam quân, nuốt trôi trâu + Nam tử: Chỉ trang nam nhi thời phong kiến - (nhân vật trữ tình) ?- Tỡm ch bi th Em khai thác thơ theo bố cục ntn? + Công danh: Công lao danh vọng thể lí t-ởng kẻ làm trai + Vợng nợ: Cha trả xong nợ công danh + V Hầu: Gia Cát Lợng: Giỏi mu mẹo dùng binh, dùng ngời, ơng cịn bề tơi mực trung thành nhà Hán, ngời hi sinh trọn đời cho nhà Hán đợc phong Vũ Lợng Hầu gọi tắt Vũ Hầu + Tam qu©n (TiỊn, trung, hËu quân) + Nuốt trôi trâu (SGK): Sức mạnh nh hổ báo nuốt trôi trâu * Ch - Bài thơ miêu tả khí phách hồi bão lớn lao vị tớng đời Trần kháng chiến chống quân Nguyên * Bè côc - Bố cục: phần: câu đầu, câu cuối ?- Em hiểu hai chữ tỏ lòng HS: Tỏ lòng dịch từ thuật hoài nghĩa bày tỏ khát vọng hoài bão lòng vị tớng đời Trần ? Hai câu mở đầu nhà thơ miêu tả nội dung gì? II §äc - hiĨu (25 )1 Bài thơ miêu tả khí phách ngời (138)?- Sức mạnh đợc thể nh nào? mạnh chiến đấu qn dân nhà Trần có thân - Sức mạnh đợc thể hình ảnh ngời tráng sĩ + Cầm ngang giáo gìn giữ non sơng thu Hình ảnh khẳng định t ngời tráng sĩ xông xáo, tung hồnh, đánh đơng dẹp bắc Đó sức mạnh chiến đấu chống quân thù Sức mạnh c th hin: + Tam quân tì hổ khí thôn ngu (Ba quân nh hổ báo sức mạnh ¸t c¶ ngu) Cũng hiểu nuốt trôi trâu Hiểu cách biểu sức mạnh quân dân nhà Trần ?So s¸nh câu thơ đầu (nguyên tắc) dịch GV: chuyển ý:Song ngời v-ơn tới khát vọng, hồi bão lớn lao, để thấy đợc ta tìm hiểu hai câu lại GV: Em hiểu ntn hình ảnh “ba quân”? - Ngời xa thờng chia quân lính thành đội: + Tiền quân: đội quân đI trớc + Trung quân: đội quân đI + Hậu quân: đội quân đI sau ? Tác giả sử dụng thủ pháp nghệ thuật gì? Câu thơ tâm quân tì hổ khí thôn ngu có cách hiểu Ba quân nh hổ báo sức mạnh át ngu, hiểu nuốt trôi trâu Theo em cách hiểu hay hơn, cã yÕu tè thÈm mÜ h¬n? Hiểu nh SGK thích khơng sai Ba qn sức mạnh nh hổ, báo nuốt trôi trâu Song cách hiểu không tạo đợc yếu tố thẩm mĩ thơ GV: Có nhận xét cho rằng: “hai câu thơ đầu mở vẻ đẹp không gian ba chiều”Em đồng ý khơng? Vì sao? HS: Thảo luận theo nhóm, i din tr li - So sánh câu thơ đầu nguyên tác dịch thơ ta thấy: + Hồnh  ngang “Hồnh sóc” cắp ngang giáo, t ngời dũng mãnh xông xáo Nếu dịch “múa giáo” chờ giặc tới để đón, đánh địch, “đã thu” gợi không gian thời gian chiến đấu bảo vệ đất nớc Ngời tráng sĩ dạn dầy sơng gió, đối mặt với kẻ thù, bất chấp nguy hiểm gian nan -> Hình ảnh nói quân đội nhà Trần nhng đồng thời tợng trng cho sức mạnh dân tộc ta - Nghệ thuật : so sánh, nói quá, phóng đại vừa khái quát hoá sức mạnh vật chất, tinh thần đội qn mang hào khí đơng A, đội qn đơng đảo, lớn mạnh, khí bừng bừng xơng lờn git gic Nên hiểu: Ba quân sức mạnh nh hổ báo, sức mạnh xung thiên làm át ngu Hiểu nh vừa mạnh mẽ, khoẻ khoắn võa tó giÇu u tè thÈm mÜ (139)? Em h·y nhËn xÐt vỊ mqh gi÷a hai câu thơ này? HS: Mqh cỏ nhõn cng đồng, dân tộc mật thiết hài hồ => Hình ảnh ngời tráng sĩ oai hùng tạo nên khí ngát trời ba quân, đồng thời khí ba quân lại làm cho ngời tráng sĩ thêm lộng lẫy Mỗi ngời tìm thấy bóng dáng hào khí chung dân tộc Đây thời đại cao đẹpcủa hào khí Đơng A Nh câu thơ Phạm Ngũ Lão phác học thành công t nhân vật trữ tình t dân tộc ta thời điểm lịch sử với tầm vóc lớn tâm lớn Nhân vật mang vẻ đẹp sử thi Phạm Ngũ Lão khơng nhân danh mà ơng cịn nhân danh dân tộc HS: đọc câu cuối GV: Giải thích cụm từ công danh nam tử công danh trái ? Ngời trai xà hội cũ cần phảI có điều gì? HS: Lập công: để lại nghiệp Lập danh: để lại tiếng thơm ?Em hiểu công danh? HS: Cơng danh nợ đời phảI trả kẻ làm trai Theo luân lí Khổng-Mạnh: đạo làm trai phảI giữ lấy cuơng thờng tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ Quan niệm lập danh trở thành lí tởng sống trang nam nhi thời phong kiến Sau Nguyễn Công Trứ khẳng định chí làm trai: Làm trai đứng trời đất Phải có danh với núi sông ? Để lập công danh cần phải làm gì? - Từ bỏ lối sống tầm thờng, ích kỉ, sẵn sàng chién đấu, hi sinh cho nghiệp lớn lao ? Hoài bão đợc thể nh PNL? 2 Khát vọng hoài bão lớn lao ngời tráng sĩ - Công danh nam tử: nghiệp đàn ông - Công danh trái: nợ cơng danh -Trả xong nợ cơng danh có nghĩa hồn thành nghĩa vụ đời, với dân với nớc - Hoài bão khát vọng đợc thể chí làm trai + Theo tinh thần nho giáo lập công để lại nghiệp, lập danh để lại tiếng thơm (phải có danh với núi sơng - Nguyễn Công Trứ) song Phạm Ngũ Lão không Nó cịn thể hiện: + Cha hoµn thµnh nghÜa vơ víi d©n, víi níc (140)? Em hiểu chữ thẹn? Tại tác giả lại thẹn nghedângian kể chuyện Vũ Hầu? ? Sù hỉ thĐn Êy cã ý nghÜa g×? GV: Giống nh nỗi hổ thẹn Nguyễn Khuyến Thu Vịnh, nghĩ đến Đào Tiềm, danh sĩ cao khiết thời Tấn: Nhân hứng vừa toan cất bút/ Nghĩ lại thẹn với ông Đào ? Hai câu thơ cuối gợi cho em suy nghĩ gì? Em học đợc điều PNL? ? Bài thơ có ý nghĩa tuổi trẻ hơm mai sau? - Thẹn  có nghĩa hổ thẹn So với cha ơng cha có đáng nói Lí tởng hồi bão vừa lớn lao, vừa khiêm nhờng Lớn lao khiêm nhờng so sánh với Vũ Hầu Lợng (Gia Cát Lợng tức Khổng Minh) mu thần giỏi dùng binh, dùng ngời, cịn bề tơi mực trung thành bậc kì tài, hiền thần, vạn đại quân s tiếng thời Tam Quốc - PNL tự thấy hổ thẹn trớc gơng tài đứclớn lao ch trả đợc nợ cơng danh cho nớc, cho đời - Đó tâm chân thành sáng ngời anh hùng Đó nỗi hổ thẹn đày khiêm tốn, cao nâng cao nhân cách ngời - Hai câu thơ cuối thể khát vọng góp sức vào khơI phục đất nớc, đồng thời nói lên nhân cách cao đẹp nhà thơ Đó cáI tâm ngời anh hùng khiêm tốn nỗ lực vơn lên - T tởng lớn PNL đem đến cho hệ trẻ lẽ sống cao đẹp, sống phải có ớc mơ, biết ớc mơ Điều quan trọng phảI biết làm làm để thực ớc mơ * Củng cố (2 ) - Tham khảo phần ghi nhớ (SGK) - Học thuộc lòng thơ phiên âm chữ Hán dịch thơ iv.hớng dẫn học chuẩn bị mới(2) 1 häc bµi - Nắm đợc nét đời tác giả PNL - Học thuộc thơ - Phân tích đợc thơ làm bật nội dung bản: Khí phách ngời khát vọng lớn lao hoài bão 2 Chuẩn bị mới - Đọc soạn trớc thơ Cảnh ngày hè theo hệ thống câu hỏi SGK Ngày soạn:. Ngày giảng: (141) 10B3:…… TiÕt 38(PPCT): §äc văn Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới 43) Nguyễn TrÃi A Phần chẩn bị I mục tiêu học Giúp HS: 1 Cảm nhận đợc vẻ đẹp độc đáo tranh ngày hè tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu đời, yêu nhân dân, yêu đất nớc Nguyễn Trãi 2 Thấy đợc vẻ đẹp thơ Nơm Nguyễn Trãi: Bình dị, tự nhiên đan xen câu lục ngôn vào câu thơ thất ngôn 3 Cã kĩ phân tích thơ Nôm Nguyễn TrÃi, ý câu thơ chữ dồn nén cảm xúc ngắt nhịp 3/4 câu bảy chữ có tác dụng nhấn mạnh 4 Bi dng tỡnh yờu thiên nhiên đất nớc, tình cảm gắn bó với sống ngời dân II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - ThiÕt kÕ bµi häc - Tài liệu thamm khảo III cách thức tiến hành GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm; kết hợp với hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B tiến trình dạy học I ổn định tổ chức(1’) * Kiểm tra sĩ số: Lớp 10A3:… 10A5:… 10B3:… II Kiểm tra cũ(5) 1 Hình thức : Kiểm tra miệng 2 Câu hỏi: Đọc thuộc lòng phần dịch thơ Tỏ lòng Phạm Ngũ LÃo phân tích nghĩa nỗi thẹn câu cuối? 3 Đáp án- biểu điểm: - Đọc thuộc lòng, diễn cảm lu loát, ý thể thơ: 4đ - Nỗi thẹn: Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hỗu: PNL cha có tài mu lợc lớn nh Khổng Minh đời hán để trừ giặc cứu nớc PNL thẹn cha trả đợc xong nợ nớc Nỗi thẹn nh không làm cho ngời thấp bé đi, mà trái lại nâng cao nhân cách ngời (6đ) II Giíi thiƯu bµi míi(1’) Trên báo văn nghệ tháng năm 1957, nhà thơ Xuân Diệu Huy Cận viết: "Cảnh vật của Nguyễn Trãi cảnh vật đầy t tởng Cảnh vật có t tởng, cảnh vật từ t tởng mà Nguyễn Trãi thở bằng phong cảnh, tỏ tình phong cảnh, khơng bắt thành non Nhà thơ cảnh vật tự nguyện hoà quyện với nh bầu bạn, nh anh em, tình cảnh ấy, cảnh tình này". Cảnh ngày hè thơ Nguyễn Trãi chứng minh cho lời nhận định Xuân Diệu Huy Cận Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt (142)(H/S đọc phần tiểu dẫn) - PhÇn tiĨu dÉn trình bày nội dung gì? 1 Tiểu dẫn - Phần tiểu dẫn giới thiệu vài nét “quốc âm thi tập” Nguyễn Trãi Tập thơ gồm 254 Giá trị hồn thiện bớc thơ quốc âm, đặt móng cho thơ tiếng Việt + Nội dung: “Quốc âm thi tập” phản ánh t tởng, tình cảm, vẻ đẹp tồn diện Nguyễn Trãi Đó t tởng nhân nghĩa sáng ngời, yêu nớc thơng dân, giữ gìn nhân cách, hồ cảm với thiờn nhiờn + Nghệ thuật: Sáng tạo thể thơ Nôm, Đờng luật, có xen câu lục ngôn với câu thất ngôn + Bố cục tập thơ: chia làm phần a Vụ : Nhng bi th khơng có đầu đề nhng đợc xếp theo mục: ngơn chí (nói lên chí hớng), mạn thuật (kể cách tản mạn), tự thán (tự than), tự thuật (tự nói mình), Bảo kính cảnh giới (gơng bỏu rn mỡnh) ?Em hÃy trình bày cụ thể nét khái quát ấy? b Môn lệnh (thời tiết) c Môn hoa mộc (cây cỏ) d Môn câm thú (thú vật) Bài cảnh ngày hè - Bảo kính cảnh giới số 43 tổng số 62 bµi (H/S đọc SGK, ý cáh ngắt nhịp) + Giải nghĩa từ khó - SGK ? Cảm hứng chủ đạo thơ gì? 2 Văn - Thng nht nh SGK thích - Bài thơ thể vẻ đẹp tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu đời yêu sống Nguyễn Trãi Đồng thời bộc lộ khát vọng sống bình, hạnh phúc cho nhân dân HS:c cõu u ?. Thiên nhiên sống ngời đ-ợc thể nh sáu câu thơ đầu ? (chú ý không gian màu sắc, âm nhân vật trữ tình) II §äc - hiĨu 1 Vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi trớc thiên nhiên, cuộc sống, ngi - Thiên nhiên sáu câu thơ đầu * Mầu sắc: (143)+ Màu đỏ hoa lựu bên hiên nhà + ánh mặt trời buổi chiều nh dát vàng lên tán hoè xanh + Sen hồng ao toả mùi hơng * âm thanh: + Ting lao xao vọng lại làng làm nghề chài l-ới.->âm đặc trng làng chài lới + Tiếng ve kêu nh tiếng đàn lúc mặt trời lặn-> âm đặc trng mùa hè * Thêi gian: cảnh vật vào lúc cuối ngày(lầu tịch dơng), nhng sống không dừng lại Tỏc giả sử dụng hàng loạt động từ mạnh “đùn đùn”, “giơng”, “phun”=> Nh có cáI thơI thúctự bên ứa căng, tràn đầy, khơng kìm lại đợc phảI phun hết lớp đến lớp khác - Câu3,4 cách ngắt nhịp 3/4 cách ngắt nhịp mẻ thơ Đờng luật hoàn chỉnh có tác dụng tập trung đợc ý ngời đọc, làm bật cảnh vật ngày hè - Qua tranh thiên nhiên sinh động đầy sức sống, thấy đợc giao cảm mạnh mẽ nh-ng tinh tế nhà thơ cảnh vật - Nhân vật trữ tình cho nhàn rỗi, ngồi hóng mát Nhà thơ tập trung giác quan thị giác, thính giác, khứu giác cảm giác để quan sát cảnh thiên nhiên Thiên nhiên ngày hè lên với đặc trng cụ thể cảm nhận tinh tế Đó màu xanh cây, màu đỏ hoa lựu hơng thơm lồi sen Mùa hè có tiếng ve kêu Thiên nhiên lên cụ thể bao nhiêu, đẹp chứng tỏ tâm hồn nhà thơ đẹp nhiêu Một tâm hồn đẹp đẽ định phải xuất phát từ giới quan lành mạnh Bao trùm lên lòng yêu nớc, yêu đời ức Trai GV: Em tìm hình ảnh thơ miêu tả mùa hè để so sánh với thơ NTrãi? HS: Ta so sánh với câu thơ TK NDu: “Đầu tờng lửa lựu lập loè đơm bông”=>ở thi sĩ có nhìn tinh tếvới cảnh vật Với từ lập loè, Ndu thiên tạo hình sắc(msắc) NTrãi với từ phun thiên tả sức sống GV: Em có nhận xét nhịp thơ câu thơ 3,4 có khác so với nhịp thơ thất ngôn bát cú Đờng luật thông thờng? Tác dụng việc ngắt nhịp đó? GV: Qua tranh thiên nhiên giúp ta thấy đợc vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi? Nhà thơ đón nhận giao cảm với thiên nhiên giác quan nào? GV: Sự giao cảm mạnh mẽ không vẻ tinh tế thơ ức Trai Tác giả biết hoà màu sắc, âm thanh, đờng nét theo quy luật đẹp hội hoạ, âm nhạc, làm cho tranh thiên nhiên vừa có hình, vừa có hồn, vừa gợi tả, vừa sâu lắng (144)nhiên, nặng tình với đất nớc Hơn động từ hóng mát, đùn đùn, phun, tiễn, diễn tả cảnh ngày hè thật sôi động nh lịng sơi nhà thơ - Em có nhận xét từ đầu câu th¬? - Nhà thơ hạ từ “rồi” nh rỗi, nhàn Song cách nói Bởi chẳng có lúc Nguyễn Trãi cảm thấy nhàn rỗi lúc sống Cơn Sơn, ông bộc bạch điều “Nơng thân d-ới mái nhà tranh tởng yên lúc tuổi già Nhng nghĩ tới đám dân xanh đầu lịng lại phải lo trớc” Thì ngơn nhàn mà tâm bất nhàn (miệng nói nhàn mà lịng khơng nhàn) Điều Nguyễn Trãi thể hai câu cuối (Học sinh đọc hai câu kết) - Hai câu kết diễn tả nội dung gì? 2 Kh¸t väng vỊ mét cc sèng bình hạnh phúc cho nhân dân. - Hai câu kết diễn tả khát vọng, mong mỏi da diết Nguyễn TrÃi sống bình, hạnh phúc cho nh©n d©n + Nhà thơ mong mỏi: Nhìn cảnh sống dân, đặc biệt ngời lao động, ngời dân làng chài lam lũ, đ-ợc yên vui, no đủ NT ớc có đđ-ợc đàn vua Thuấn đẻ gảy lên khúc Nam phong ca ngợi cảnh bình no đủ, hạnh phúc cho tất ngời Mỗi khúc đàn gẩy lên ma thuận gió hồ, nhân dân làm ăn sung sớng no đủ - Em cã suy nghÜ g× vỊ lÝ tëng Êy? GV: NT yêu thiên nhiên nhng hết vãn lịng ơng tha thiết với ngời, với dân, với nớc Thật hoi tấy NT có đợc phút giây thản Nhng ơng ln trăn trở giầy vị làm để dân ấm no hạnh phúc ? Tấm lòng đợc cụ thể hố ớc mong gì? GV: Lấy chuyện xa để nói tại, lịng Nguyễn Trãi mong muốn nh Đủ thấy t tởng tình cảm Nguyễn Trãi nh đất nớc, với nhân dân Đó lịng yêu nớc thơng dân tha thiết đến trọn đời ? Em có nhận xét âm điệu câu thơ sáu tiếng xen vào câu thơ bảy tiếng? ? Em có nhận xét câu thơ cuối? - âm điệu câu thơ Dân giàu / đủ khắp / đòi phơng (145)? Nghệ thuật thơ nh nào? HS: Sử dụng hình ảnh gần gũi, bình dị Câu thơ thất ngôn xen lục ngôn: Nguyễn Trãi mang đến tranh thiên nhiên đầy sức sống, khoẻ khoắn, lạc quan nh tâm hồn nhà thơ cho dân đc ấm no hạnh phúc nhng phảI hạnh phúc cho tất ngời đất nớc VN ? Qua thơ cho ta thấy tâm hån NT ntn? - Yêu thiên nhiên, yêu sống ngời ln vơn tới khát vọng hồ bình hạnh phúc cho nhân dân vẻ đẹp tâm hồn lí tởng Nguyễn Trãi, nhân cách Nguyễn Trãi Nguyễn Trãi bộc lộ suy nghĩ trớc cảnh ngày hè Ơng coi gơng báu răn * Củng cố (2 ) - Tham khảo phần Ghi nhí trong SGK IV híng dÉn häc bµi vµ chuẩn bị mới(2) 1 Học bài - Nắm đợc vẻ đẹp thiên nhiên: giản dị, cao, tràn đầy sức sống - Vẻ đẹp tâm hồn: yêu thiên nhiên, yêu sống, chan hoà với thiên nhiên, khát vọng hạnh phúc cho nhân dân - Học thuộc phần ghi nhớ - Đọc thêm số thơ NT Quốc âm thi tập 2 Chuẩn bị mới - Đọc Tóm tắt văn tự trả lời câu hỏi SGK Ngày soạn: Ngày giảng: Líp 10A3:… 10A5:… 10B3:. Tiết 39(PPCT) Làm văn Tóm tắt văn tự (146)I Mục tiêu học Giúp HS: 1 Nắm đợc mục đích, yêu cầu, cách thức tóm tắt văn tự dựa theo nhân vật Tóm tắt đợc văn tự đơn giản, có độ dài vừa phải( truyện ngắn) dựa theo nhân vật II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - ThiÕt kÕ bµi học - Tài liệu tham khảo III cách thức tiÕn hµnh GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp hình thức trao đổi thảo luận, thực hành B tiến trình dạy học I ổn định tổ chức(1’) * KiĨm tra sÜ sè: Líp 10A3:…… 10A5:…… 10B3:…… II KiĨm tra bµi cũ(5) - Hình thức: Kiểm tra chuẩn bị bµi cđa HS III Giíi thiƯu bµi míi(1’) Với văn tự dài lúc ta đọc đợc cách chi tiết cho ngời khác nghe Ta cần phải kể tóm tắt để đỡ thời gian Vậy muốn tóm tắt đợc ngắn gọn mà đầy đủ nội dung Chúng ta vào tiết học ngày hôm để học cách thức tóm tắt văn tự Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt ?Tóm tắt văn tự gì? ? Tóm tắt văn tự nhằm mục đích gì? I Mục đích, u cầu tóm tắt văn bn t s. - Là dùng lòi văn giới thiệu cách ngắn gọn nội dung chính: viếc tiêu biểu, nhân vật 1 Mc đích + Tóm tắt văn tự nhằm hiểu ý nghĩa đánh giá văn + Để ghi chép tài liệu nhằm kể lại minh hoạ ý kiến ? Tóm tắt văn tự cần đáp ứng yêu cầu nào? ?Để tóm tắt đợc văn cần phải làm vic gỡ? 2 Yêu cầu - Túm tt đợc nội dung văn nhân vật - Đáp ứng đợc yêu cầu văn tự (phản ánh trung thành nội dung văn cần tóm tắt) - §Ĩ tãm t¾t: + Cần đọc kĩ để hiẻu văn + Xác định nội dung chính( việc nhân vật chính) + Sắp xếp nội dung theo trình tự hợp lí viết văn tóm tắt thật ngắn gọn đáp ứng yêu cầu văn (học sinh đọc SGK) ? THCS đợc học tóm tắt tác phẩm tự dựa vào đâu? nh nào? ?Tóm tắt tác phẩm tự da theo nhõn vt II Cách tóm tắt tác phÈm tù sù theo nh©n vËt chÝnh ( (147)chính gì? quan trọng tác phẩm - Tóm tắt tác phẩm tự theo nhân vật viết kể lại cách ngắn gọn việc xảy vi nhõn vt ú + Nhân vật văn học hình tợng ngời Cũng loài vËt hay c©y cá + Nhân vật có tên tuổi lai lịch rõ ràng, có ngoại hình, có hành động tình cảm có mối quan hệ với nhân vật khác tất bộc lộ qua diễn biến cốt truyện + Trong t¸c phÈm tù sù cã nhiỊu nh©n vËt Ngêi ta chia nh©n vËt nhân vật phụ ? Muốn tóm tắt chuyện nhân vật ta phải thực việc làm cụ thể nào? HS: Đọc phần ghi nhí SGK + Xác định mục đích tóm tắt + Đọc kĩ văn bản, xác định đợc nhân vật chính, mối quan hệ nhân vật với nhân vật khác diễn biến s vic ct truyn + Viết văn lời văn Để khắc hoạ nhân vật trích dẫn nguyên văn số từ ngữ, câu văn tác phẩm * Củng cố(2) Ghi nhớ SGK(tr.121) a Xác định phần tóm tắt văn chuyện “Ngời gái Nam Xơng” ? Mục đích tóm tắt văn hai có khác III Lun tËp 1 Học sinh đọc hai văn (1 2) SGK - Tóm tắt phần cốt truyện từ lúc chàng Tr-ơng đánh giặc trở về, với vài lời khái quát - Văn hai ghi chép tài liệu nhằm để minh hoạ ý kiến Mục đích văn làm rõ cốt truyn b Cách tóm tắt văn hai khác nh nào? dựa theo việc xảy với nhân vật diễn biến việc văn hai tóm tắt dựa theo diễn biến cốt truyện có dẫn nguyên văn câu nói đứa bé 2 Tãm t¾t trun An Dơng Vơng Mị Châu, Trọng Thuỷ a Tóm tắt truyện dựa theo nhân vật An Dơng Vơng - An Dơng Vơng xây Loa Thành gần xong lại đổ Mãi sau nhà vua đợc thần Rùa Vàng giúp trừ yêu quái xây xong thành Rùa Vàng cho An Dơng Vơng vuốt để làm lẫy nỏ bắn phát chết hàng vạn tên giặc Triệu Đà thua Không bao lâu, Đà cầu hôn để trai Trọng Thuỷ lấy Mị Châu, gái An Dơng Vơng Trọng Thuỷ dỗ vợ cho xem nỏ thần tráo nỏ mang nớc Triệu Đà cất quân đánh, An Dơng Vơng mang nỏ thần bắn không thấy linh nghiệm Mị Châu chạy trốn phía biển Nhà vua cầu cứu thần Rùa Vàng Rùa Vàng lên thét lớn: “kẻ ngồi sau lng nhà vua giặc đó” Vua hiểu liền rút gơm chém Mị Châu Sau đó, nhà vua cầm sừng tê bảy tấc theo Rùa Vàng xuống thuỷ ph b Tóm tắt truyện dựa theo nhân vật Mị Châu (148)Chõu c vua cha gả cho Trọng Thuỷ trai Triệu Đà Trọng Thuỷ dỗ vợ tìm cách đánh tráo nỏ thần mang nớc Triệu Đà cất quân đánh Âu Lạc Nỏ thần không linh nghiệm, quân Âu Lạc thua Mị Châu đợc vua cha cho ngồi sau ngựa chạy phơng Nam Mị Châu rắc lông ngỗng dọc đờng làm dấu cho Trọng Thuỷ Thần Rùa Vàng lên báo cho nhà vua biết Mị Châu giặc Trớc bị chém, Mị Châu khấn có lịng phản nghịch vua cha chết biến thành hạt bụi, lòng trung hiếu mà bị ngời đời lừa dối chết biến thành Châu Ngọc Mị Châu chết, máu chảy xuống nớc loài trai biển ăn phải biến thành hạt châu Bài tập 3: Tóm tắt truyện Tấm Cám dựa theo nhân vật Tấm Tấm cô gái hiền lành xinh đẹp, mồ cơi mẹ sống với dì ghẻ cô em cha khác mẹ tên Cám Tấm bị mẹ Cám ghen ghét, ngợc đãi Đi hớt tép, Tấm bị Cám đánh lừa trút hết giỏ tép đầy Tấm nuôi cá bống Mẹ Cám giết chết bống Ngày hội, dì ghẻ trộn gạo lẫn thóc, bắt Tấm phải nhà nhặt xong đợc xem Mỗi lần bị mẹ Cám gây chuyện ngợc đãi đau khổ nh vậy, Tấm dợc Bụt lên an ủi giúp đỡ Nhờ có ngày hội, Tấm có quần áo khăn, giày đẹp Tấm xem hội đến chỗ lội đánh rơi giầy Nhờ có giầy đánh rơi Tấm đợc làm Hoàng Hởu Mẹ Cám lập mu giết Tấm chỗ Tấm biến hoá nhiều lần, thành chim vàng anh, xoan đào, khung cửi, thị Mỗi lần Tấm biến hoá lần mẹ cám hãm hại Cuối Tấm sau bao đau khổ, lại trở thành Hoàng hậu sống hạnh phúc bên ngời chồng, mẹ Cám phải trả giá cho hành động độc ác IV hớng dẫn học chuẩn bị bài(2) 1 Häc bµi - Mục đích, u cầu tóm tắt văn tự theo nhân vật - Cách tóm tắt văn tự dựa theo nhân vật - Häc thc phÇn ghi nhí SGK - Làm tập 1,2,3 tr.121,122 2 Chuẩn bị mới (149)Bài viết số 3: Văn tự sự (Làm nhà) I Đề tham khảo 1. Cõy lau chng kiến việc nàng Vũ Nơng ngồi bên bờ Hoàng Giang than thở một tự Viết văn kể lại câu chuyện theo ngơi thứ ngôi thứ ba (mở rộng truyện Chuyện ngời gái Nam Xơng Nguyễn Dữ). Đề Hãy hoá thân vào que diêm để kể lại câu chuyện theo diễn biến kết thúc truyện ngắn Cô bé bán diêm An-đéc-xen (hoặc diễn biến việc tơng tự nhng có kết thúc khác). Đề Tơi tên Oanh Liệt Cái tên cậu chủ đặt cho nhờ trận đấu oanh liệt sới chọi làng Vậy mà đây, cậu chủ bỏ rơi tơi để chạy theo trị chi mi Dựa theo lời tâm trên, anh (chị) hÃy viết truyện ngắn theo kể thứ nhất kể số phận nỗi niềm gà chọi bị bỏ rơi. 4. Sáng tác truyện ngắn (đề tài tự chọn mang ý nghĩa xã hội) có tác dụng thiết thực tuổi trẻ nay. II Híng dÉn chung 1 Suy nghĩ kĩ đề tài mà viết, cho thể đợc câu chuyện với ý nghĩa sâu sắc Dự kiến cốt truyện cho văn. 2 LËp dµn ý cho bµi văn (trình bày việc, chi tiết theo bố cục ba phần), có thể viết nháp đoạn Mở bài, đoạn kể việc quan trọng đoạn Kết bµi. 3 Nên tập trung để viết liền mạch Viết xong cần đọc lại để bổ sung, sửa chữa ý, đoạn, câu, dùng từ, tả, … III Gợi ý cách làm số đề cụ thể 1. §Ị 1 (150)- Tâm trạng Vũ Nơng đến bờ sông (nàng khóc, khn mặt rầu rĩ vơ cùng tuyệt vọng ). - Nàng than thở (Vì bị nghi oan nh nào? Tình cảm nàng dành cho chồng con ra sao?). - Nàng mong ớc (nói với đất trời: Nếu lịng thủy chung son sắt chết mong có ngày đợc giải nỗi oan). - Vũ Nơng trẫm mình. Phần kết câu chuyện: Cây lau buồn thơng xót nhìn Vũ Nơng trẫm mình xuống dòng sông. 2. Đề 2 Đây đề kể chuyện sáng tạo nhng dựa cốt truyện có sẵn Điều quan trọng ngời viết phải đóng vai que diêm thay tác giả kể lại truyện Kiểu đề này học sinh đợc làm quen nhiều lần học sinh tự làm Có thể thay kết thúc khác nh sau: Cô bé bán diêm đợc thợng đế thơng tình cho trở hạ giới sống trong hạnh phúc giàu có. 3. §Ị 3 Với đề này, phần thân cần đáp ứng đợc ý sau: - Cuộc sống gà chọi (gà chọi tự kể chuyện mình). + Lúc nhỏ sinh gia đình nh nào? (bố mẹ, anh em). + Đợc cậu chủ mua sao? + Cậu chủ chăm sóc nào? + Hàng ngày niềm vui nỗi buồn gắn với chiến sao? (vui mừng hÃnh diện trớc chiến thắng; đau điếng, buồn rầu thất trận). - Nỗi niềm tâm sự: + Hnh phỳc v hãnh diện có đời dạn dày kinh nghiệm chiến trờng. + Buồn cậu chủ mải chơi với trị chơi Cậu lãng qn mình. 4. §Ị 4 Đây tập sáng tạo nhằm phát huy lực bẩm sinh ngời H y thử viết lầnã với kỉ niệm hay câu chuyện ấn tợng gần gũi sâu sắc H y bắt đầu việc dựng nênã cốt truyện, xác định nhân vật, tình tiết, việc Sau triển khai viết đoạn truyện ngắn Ngày soạn:. Ngày giảng: Lớp 10A3:. 10A5:… 10B3:… Tiết 40(PPCT) Đọc văn (151)Nguyễn Bỉnh Khiêm A Phần chuẩn bị I mục tiêu dạy Giúp HS: 1 Cm nhn đợc vẻ đẹp sống nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm: sống đạm bạc, nhân cách cao, trí tuệ sáng suốt, uyên thâm qua thơ 2 Hiểu quan niệm sống nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm từ thêm u mến ơng Biết cách đọc- hiểu thơ có câu thơ ẩn ý, thâm trầm, thấy đợc vẻ đẹp ngôn ngữ tiếng Việt: mộc mạc, tự nhiên mà ý vị II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - Thiết kế học - Các tài liệu tham khảo III cách thức tiến hành GV t chức dạy học theo cách kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm; kết hợp với hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B tiến trình dạy học I.ổn định tổ chức(1’) * KiĨm tra sÜ sè: Líp 10A3:… 10A5:… 10B3:… II KiĨm tra bµi cị(5’) 1 H×nh thøc: kiĨm tra miƯng 2 Câu hỏi: Thế tóm tắt văn tự theo nhân vật chính? Cách tóm tắt văn tự theo nhân vật chính? 3 Đáp an- biĨu ®iĨm: - Tóm tắt văn tự theo nhân vật là: Viết kể lại cách ngắn gọn việc xảy với nhân vật Bản tóm tắt phải trung thành vi bn gc.(4) - Khi tóm tắt cần: + Đọc kĩ văn bản, xác định nhân vật chính(2đ) + Chọn việc xảy với nhân vật diễn biến việc đó(2đ) + Tóm tắt hành động, lời nói, tâm trạnh nhân vật theo diễn biến việc(2đ) III Giíi thiƯu bµi míi(1’) Sống gần trọn kỉ XVI (1491 - 1585), Nguyễn Bỉnh Khiêm chứng kiến điều bất công ngang trái, thối nát triều đại phong kiến Việt Nam Lê, Mạc, Trịnh Xót xa ơng thấy băng hoại đạo đức ngời: - Còn bạc tiền đệ tử Hết cơm hết rợu hết ông tôi - Thớt có tao ruồi đậu đến Gang khơng mật mỡ kiến bị chi Đời trọng ngời nhiều Bằng đến tay không k vỡ Khi làm quan ông vạch tội bọn gian thần, dâng sớ xin vua chém mời tám tên lộng thần Vua không nghe, ông cáo quan sống quê nhà với triết lí (152)Để hiểu quan niệm sống nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm nh nào, ta tìm hiểu thơ Nhàn ông Hot ng ca GV v HS Yêu cầu cần đạt (H/S đọc phần tiểu dẫn) ?- Phần tiểu dẫn SGK trình bày nội dung gì? ? Nêu hiểu biết em Nguyễn BØnh Khiªm? + VỊ ngn gèc + VỊ trình trởng thành Nguyễn Bỉnh Khiêm? I T×m hiĨu chung 1 TiĨu dÉn - Phần tiểu dẫn SGK trình bày sơ lợc đời nghiệp Nguyễn Bỉnh Khiêm + Nguồn gốc: Sinh 1491 1585 Quê làng Trung Am thuộc xà Lí Học huyện Vĩnh Bảo, ngoại thành Hải Phòng + Quỏ trỡnh trng thnh: Trạng nguyên năm 1535 (44 tuổi) làm quan dới triều Mạc Ông sống thẳng thắn cơng trực Ông dâng sớ chém 18 tên lộng thần không đợc nhà vua chấp nhận, ông cáo quan quê, lập Am Bạch Vân dạy học Học trị có nhiều ngời tiếng nh: Nguyễn Hàng, Nguyễn Dữ, Phùng Khắc Khoan ông đợc đời suy tôn Tuyết Giang Phu Tử (Ngời thầy sông tuyết): Vua Mạc, Chúa Trịnh nhiều lần đến hỏi ông, ông mách bảo, với mục đích hạn chế chiến tranh chết chóc Ơng nói với nhà Mạc chiến tranh Lê - Mạc xảy ra: “Cao Bằng đất thiếu nhng trụ đợc vài đời” Ông đợc nhà Mạc phong tớc Trình Quốc Cơng Trong dân gian gọi ơng Trạng Trình ơng có nói nhiều việc đời thành thật (ngời ta gọi câu sấm ngữ) ? Về nghiệp văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm có đáng ý? + Sự nghiệp văn ch ơng : Là nhà thơ lớn dân tộc, Ông để lại 700 thơ chữ Hán “Bạch Vân am thi tập” 170 thơ chữ Nôm “Bạch Vân quốc ngữ thi” + Nội dung thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm mang đậm chất triết lí giáo huấn, ngợi ca chí kẻ sĩ, thú nhàn Đồng thời phê phán thói đời đen bạc xã hội (H/S đọc SGK) GV luyện đọc Lu ý ngắt nhịp câu thơ đọc: 2/2//3 1/3/1/2 2/5 1/3/3 2/5 4/3 2/5 1/3/1/2 ? VÞ trÝ cđa thơ 2 Văn - Vị trí trích tập Bạch Vân quốc ngữ thi GV: Giải nghĩa từ - Theo anh (chị) thơ có bố cục nh nào? - Giải nghĩa theo (SGK) - Thơ Đờng thờng có bố cục: (153)+ 2/4/2 Bài thơ có bố cơc 2/4/2 II §äc - hiĨu ?- Nội dung hai thơ đầu thể hiện hoàn cảnh, tâm trạng tác giả nh nào? Cách dùng số từ nhịp điệu có đáng ý? 1 Hai câu thơ đầu - Hai câu thơ đầu: Một mai, cuốc, cần câu Thơ thẩn dầu vui thú nào. Mai, cuc: dụng cụ đào xới đất Cần câu dùng để bắt cá Thơ thẩn dầu ai: dù có cách vui thú mặc, ta thơ thẩn theo cách sống ta Hai câu thơ thể quan niệm sống nhàn tản Đó sống khơng vất vả, cực nhọc Nhịp điệu 2/2/3 câu thơ đầu diễn tả trạng thái ung dung việc hàng ngày (lao động, vui chơi) Ba chữ “một” câu thơ để thấy nhu cầu sống tác giả chẳng có cao sang thật khiêm tốn, bình d - Hai tiếng thơ thẩn với Dầu vui thú gợi ý gì? - Hai tiếng thơ thẩn gợi trạng thái thảnh thơi ngời Đó ngời vơ lịng khơng bận chút mu, tự dục Mấy tiếng “dầu vui thú nào” thể không bận tâm tới lối sống bon chen, chạy đua với danh lợi, khẳng định lối sống chọn Đó lối sống khơng vất vả, khơng cực nhọc (H/S c) - Bốn câu thơ thể nội dung gì? 2 Bốn câu thơ tiếp - Bốn câu thơ thể hiện: không quan tâm tới xà hội lo an nhàn thân sống hoà hợp với tự nhiên - Em hóy phân tích câu thơ để làm rõ nội dung xác định? (câu hỏi 2) - Hai tiếng “ta dại”, “ngời khôn” khẳng định phơng châm sống tác giả, pha chút mỉa mai với ngời khác Ta dại có nghĩa ta ngu dại Đây ngu dại bậc đại trí Ngời xa có câu “Đại trí nh ngu” nghĩa ngời có trí tuệ lớn thờng khơng khoe khoang, bề ngồi xem vụng về, dại dột Cho nên nói ta dại” thể nhà thơ kiêu ngạo với đời + Tìm nơi: “vắng vẻ” khơng phải xa lánh đời mà tìm nơi thích thú đợc sống thoải mái, an tồn + Chốn lao xao chốn vụ lợi, giành giật hÃm hại lẫn Rõ ràng Nguyễn Bỉnh Khiêm cho cách sống nhàn nhà xa lánh không quan tâm tới xà hội, quan tâm tới thân Đặc biệt sống hoà nhập với thiên nhiên (154)Nhịp thơ hai câu 1/3/1/2 Nhịp nhấn mạnh vào mùa năm ăn, tắm thích thú, mùa thức Cách sống nhàn hoà hp vi t nhiờn - Các sản vật, khung c¶nh sinh hoạt có đáng ý Hai câu thơ cho thấy sống Nguyễn Bỉnh Khiêm nh nào? - Măng trúc, giá, hồ sen, ao tất gần gũi với sống lao động đời thờng Đó sống quê mùa chất phác, sinh hoạt đạm bạc Cho dù sinh hoạt khổ cực, thiếu thốn nhng thú nhàn, sống hồ hợp với tự nhiên ngời Từ sống nhàn tản toả sáng nhân cách (H/S c SGK) ? Nội dung hai câu thơ cuối? ? Cái say giấc chiêm bao tác giả thể ý nghĩa gì? 3 Hai câu thơ cuối - Hai cõu th cui mn điển tích xa song tính chất bi quan điển tích mờ mà lên ý nghĩa coi thờng phú quý Lại lần nữa, Nguyễn Bình Khiêm tìm lối sống cho riêng - Nhà thơ tìm đến rợu, uống say để chiêm bao, để nhận lẽ sống, nhân cách, trí tuệ Cơng danh, phú quý đời nh giấc mơ dới gốc hoẻ thoảng qua chẳng có ý nghĩa Cái tồn mãi vĩnh thiên nhiên nhân cách ngời => Cuộc sống nhàn dật kết nhân cách trí tuệ Trí tuệ nhận cơng danh cải, quyền quý giấc chiêm bao Trí tuệ nâng cao nhân cách để nhà thơ từ bỏ chốn lao xao quyền quý đến nơi vắng vẻ đạm bạc mà cao * Cđng cè(2 )’ Tham kh¶o phần Ghi nhớ SGK IV hớng dẫn học chuẩn bị mới(2) 1 Học cũ - Nắm đợc nội dung thơ qua thấy đợc vẻ đẹp tâm hồn nhà thơ, lòng nhà thơ dân với nớc - Nắm đuợc vài nét đời, nghiệp Nguyễn Bỉnh Khiêm - Học thuộc phần ghi nhớ SGK, học thuộc lòng thơ 2 Chuẩn bị mới - Đọc soạn Độc tiểu kí theo hệ thống câu hỏi SGK E tham kh¶o Đọc số thơ khác Nguyễn Bỉnh Khiêm để so sánh thấy đợc đa dạng cách thơ ông: Hễ tự nhiên có nhiều Một kho to húa cng chia u(1) Hơng đầy tiệc khách, hoa rụng Hứng dẫy vờn xuân, chim thuở kêu(2) (155)Ngẫm nghĩ đòi chớ(3) nhiờu. (Thơ Nôm - 37) (1) C câu ý nói ngời hởng thụ thú vui tạo hóa nh nhau, khơng chiếm lấy làm riêng (2) Dẫy: tiếng cổ, nghĩa đầy dẫy Cả câu ý nói: tiếng chim kêu vờn xuân đem đến hứng thú tràn đầy cho tác giả (3) Chớ: tiếng trợ từ, giúp cho nghĩa thêm mạnh: có bao lần nhà thơ ni chí ẩn dật, nhớ lời hẹn ớc với non xanh nc bic Thức dậy, tay sách chửa buông Khách thăm hỏi phao tuông(1) Bếp trà hâm đã, xơi măng trúc(2) N¬ng cã cày thôi, vÃi hạt muồng(3) Cửa vắng ngựa xe không quít ríu(4) Cơm no tôm cá, kẻo thèm thuồng Sơn tăng trêu khách xui ngời S nguyt kỡnh kỡnh(5) ó giúng chuụng. (Thơ Nôm - bµi 38) (1) Phao tng: (tiếng cổ) nghĩa là: bày đặt (phao) chuyện chuyện cách bừa bãi (tng), khơng thực (2) C¶ câu ý nói: bếp hâm xong trà nấu măng trúc (3) Cả câu ý nói: nơng cỏ xong vÃi hạt muồng (4) Quít ríu: (tiếng cỉ) chØ sù bËn rén, bỊ bén (5) S¬ nguyệt: lúc chập tối, mặt trăng ló lên; Kình kình: điệp từ mô tiếng chuông gióng, tác giả vận dụng âm lẫn nghĩa Làm ngời có dại nên khôn Chớ dại ngây si(1) cã kh«n Khơn đợc ích mình, đừng rẻ dại(2) Dại giữ phận, tranh khơn Khơn mà hiểm độc khôn dại Dại vốn hiền lành dại khôn Chớ cậy khôn khinh kẻ dại Gặp thi, di cng húa nờn khụn(3). Ngày soạn: Ngày gi¶ng: Líp 10A3:…. 10A5:… 10B3: Tiết 41(PPCT) Đọc văn §äc “tiĨu kÝ” (§éc TiĨu Thanh kÝ) Ngun Du A phần chuẩn bị I mục tiêu dạy Gióp HS: (156)cịn quan tâm đến thân phận ngời làm giá trị văn hoá tinh thần cao đẹp nhng bị xã hội đối xử bất công tàn tệ Gián tiếp nêu vấn đề cần thiết phảI tôn vinh trân trọng ngời làm nên giá trị văn hoá tinh thần 2 Thấy đợc nghệ thuật thơ ngôn ngữ, hình ảnh hàm súc với vận dụng sáng tạo lối kết cấu thơ Đờng 3 Quan niệm ngời rong sáng tác ND trở nên hồn thiện hơn: ngời khơng cần có điều kiện vật chất để tồn mà cần có giá trị tinh thần, cần tôn vinh chủ nhân làm nên giá trị văn hoá tinh thần II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - Thiết kế học - Các tài liệu tham khảo III cách thức tiến hành GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm; kết hợp với hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B tiến trình dạy học I ổn định tổ chức(1’) * KiĨm tra sÜ sè: Líp 10A3:… 10A5:… 10B3:… II KiÓm tra cũ(5) 1 hình thức: Kiểm tra miệng 2 Câu hỏi: Đọc thuộc lòng thơ Nhàn? Phân tích nội dung chữ nhàn thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm? 3 Đáp án- biểu điểm: - Đọc thuộc lịng, lu lốt, nhịp thơ, chậm dãi, ung dung, thản, vẻ hài lòng(4đ) - Nội dung chữ nhàn thơ: Sống nhàn hoà hợp với tự nhiên, giữ cốt cách cao, vợt lên danh lợi.(6đ) III Giới thiệu míi(1’) Từ tiếng thơ "rng rng" viết cô Cầm, ngời đàn bà gẩy đàn Long Thành đến Đạm Tiên, Thuý Kiều, dờng nh nỗi đau khổ đời xã hội cũ Nguyễn du dành chia sẻ và cảm thông cho ngời phụ nữ Trong đời số phận bất hạnh ấy, ta quên Tiểu Thanh sống cách Nguyễn Du ba trăm năm Nguyễn Du tìm thấy tiếng nói đồng cảm với đời của nàng Để thấy đợc lòng Nguyễn Du nh nào, ta tìm hiểu thơ "Độc Tiểu Thanh kí". Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt (H/S đọc phần tiểu dẫn) ? PhÇn tiĨu dÉn SGK giíi thiƯu víi ta néi dung g×? I T×m hiĨu chung(8 )1 TiĨu dÉn (157)+ Tiểu Thanh ngời Quảng Lăng, tỉnh Giang tô, Trung Quốc, nàng thông minh nhiều tài nghệ Năm mơi sáu tuổi làm vợ lẽ ngời Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang nàng họ Phùng lấy chồng tên Phùng Vợ ghen bắt riêng biệt núi thuộc địa phận Hàng Châu Ngọn núi Cô Sơn Tiểu Thanh buồn khổ làm nhiều thơ, từ Nàng lâm bệnh lúc mời tám tuổi Tập thơ, từ nàng để lại bị ngời vợ đem đốt Trớc chết, nàng lấy hai tờ giấy gói vật trang sức gửi tặng gái Đó thảo thơ, từ cịn lại nàng Đây phần d Nguyễn Du đọc phần d để viết thơ (H/S đọc văn bản) - GV sửa cách đọc - Giải nghĩa từ khó 2 Văn - Ba H/S đọc - SGK ? Bố cục thơ nh nào? a Bố cục thơ - B cc rt sỏng to 2/4/2 (Lu ý thơ Đờng có bố cục) * câu câu dới 4/4 + Đề, thực, luận, kết (2/2/2/2) GV: Em nêu chủ đề th¬? b Chủ đề - Bài thơ miêu tả số phận bất hạnh Tiểu Thanh ngời tài hoa nhan sắc Đồng thời thể suy nghĩ, thái độ Nguyễn Du đối vi nng ? Hai câu thơ đầu thể néi dung g×? - Em suy nghÜ g× vỊ hai câu thơ này? II Đọc hiểu(21 ) 1 Hai câu đầu - Miêu tả số phận bất hạnh Tiểu Thanh ngời gái tài hoa nhan sắc, thể nỗi lòng xót thơng nhà thơ Hồ Tây giấy tàn - Hai câu thơ mở đầu mang đến cho ngời đọc khơng trịn trĩnh, tồn vẹn Nó hẫng hụt, mát Tây Hồ cịn nhng vờn hoa khơng Cảnh đẹp cịn lại hoang tàn Kí Tiểu Thanh cịn nhng đâu có phải vẹn ngun Nó cịn sót lại vài gọi phần d Có cịn lại hai tâm hồn, Tiểu Thanh Nguyễn Du Tâm hồn Tiểu Thanh ghi lại trang giấy dù ỏi Nguyễn Du khóc, viếng nàng “Thổn thức” bên cửa sổ” ? Vì Nguyễn Du đồng cảm với số phận Tiểu Thanh (câu hỏi 1) (158)cuộc đời Tiểu Thanh! ?Nội dung chủ yếu câu thơ này? 2 Bốn câu thơ tiếp theo - Nguyễn Du cảm nhận đời Tiểu Thanh: - Nguyễn Du cảm nhận nh vÒ ngêi tµi hoa “Son phÊn .còn vơng Son phn l sc p, chng hồn, Nguyễn Du lại chạm vào nỗi đau muôn thuở đời Nỗi đau ấy, oan ức dờng hỏi trông cậy vào đâu Ngay đến lực lợng thần uy tối cao ông tri cng khụng hi c Nỗi hờn kim cổ trêi kh«n hái - Nỗi ốn hận xa đến trời khơng có câu trả lời Vì trời khơng thể hỏi cịn biết cam chịu mà Nguyễn Du bất lực lại quay với Tiểu Thanh với mình: C¸i ¸n phong lu kh¸ch tù mang ? Em hiểu câu thơ nh nào? - Phong lu, phong vận, phong nhã ngời tài hoa, nhan sắc Nguyễn Du nh muốn nói Tiểu Thanh Nàng có tài, có tình nhan sắc nh thế, lại bị nỗi oan kì lạ ấy, nàng giống ta Nhng ngời giải đáp ngời tài hoa nhan sắc lại phải chịu nỗi đau oan ức kì lạ đời? Nguyễn Du khơng tìm đợc câu trả lời “Đau đời có cứu đợc đời đâu” (Huy Cận) Nguyễn Du tạo mạch nối suy tởng Để thấy đợc, ta tìm hiểu hai câu cuối bi 3 Hai câu kết - Chẳng biết chăng ? Hai câu kết, nhà thơ thể nội dung gì? ? Con số 300 năm lẻ có ý nghĩa ntn? GV: T mạch cảm xúc đời nàng tiểu mở rộng đến chuyện ngời tài sắc, tài hoa, lại liên hệ chuyện thân nhà thơ Vậy ND có nguyện vọng gì? GV: Nguyễn Du hỏi Tiểu Thanh nh hỏi Hỏi mà nh hỏi ngời Có xa xót đến r-ng rr-ng Xn Diệu cho “Tiếng chim lẻ trời thu khuya” Hai câu cuối khép lại nhng lòng đồng cảm với ngời phụ nữ có tài văn chơng mà bất hạnh sống trái tim bạn đọc kỉ XX, NguyÔn Du nh hái Tiểu Thanh Hôm ta khóc nàng cách ta ba trăm năm Ba trăm năm sau ngời khãc ta - 300 năm lẻ chẳng với thời gian mà nên hiểu thời gian lâu Tác giả ý nói rằng: Bây ta khóc cho nàng, khơng biết sau có thiên hạ khóc ta khơng? (159)ta khng nh: Ba trăm năm tính cha đầy nửa Thiên hạ ngày hiểu Tè Nh GV: Năm 1965, Việt Nam long trọng kỉ niệm hai trăm năm ngày sinh Nguyễn Du Cũng ngày này, Hội đồng hồ bình giới cơng nhận Nguyễn Du danh nhân văn hố giới * Cñng cè(2 )? Theo em giá trị nhân đạo sâu sắc thơ đợc thể điểm nào? - Tham kh¶o phÇn Ghi nhí SGK III Lun tËp(5 )’ - XHPK theo Nho giáo xa có cáI nhìn kì thị với phụ nữ có sắc đẹp, có tài thơ văn đàn hát: họ bị xem “xớng ca vơ lồi” Vậy mà Nguyễn Du lại đồng cảm với họ=> Đó quan điểm nhân đạo tiến t tởng nội dung ND - Giá trị nhân đạo đặc sắc htơ chỗ: Ndu quan tâm đến thân phận ngời có tài văn thơ XHPK ông gian tiếp nêu vấn đề cần thiết phảI tôn vinh ngời tạo giá trị tinh thần cho xã hội IV hớng dẫn học chuẩn bị mới(2’) 1 Häc bµi - Học thuộc lịng thơ, nắm đợc nội dung thơ - Học thuộc phần ghi nh - Làm tập phần luyện tập 2 Chuẩn bị mới - Soạn tiếp tiết Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt theo hệ thống câu hỏi SGK E tham khảo So với thân phận nàng Kiều, Nguyễn Du vừa có sự hố thân vừa có sự thân phận Sự hoá thân đồng điệu chỗ nhân vật ngời tạo nhân vật nạn nhân số phận Nhng Thuý Kiều biết trớc đ-ợc đờng phải mời lăm năm lu lạc nơi đến: "Sơng Tiền Đờng mồ hồng nhan", với Nguyễn Du phía trớc thật mịt mờ Vì hai câu thơ cuối, dĩ nhiên giọt n ớc mắt tuôn rơi, nhng không để khóc aikhóc mình: Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa Ngời đời khóc T Nh chng? (160)Lê Bảo, (Giảng văn văn học Việt Nam, sđd) Ngày soạn: Ngày gi¶ng: Líp 10A3:… 10A5:… 10B3:… TiÕt 42(PPCT) TiÕng viÖt Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo) A Phần chuẩn bị I Mục tiêu dạy Gióp HS: - Nắm vững khái niệm phong cách ngôn ngữ sinh hoạt với đặc trng để làm sở phân biệt với phong cách ngôn ngữ khác - Rèn luyện nâng cao lực giao tiếp sinh hoạt ngày, việc dùng từ, việc xng hô, biểu tình cảm tháI độ nối chung thể văn hoá đời sống II Phơng tiện dạy học - Sách giáo khoa, sách giáo viên - Tài liệu tham khảo - Thiết kế giảng ngữ văn 10 III Cách thøc tiÕn hµnh GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp hình thứ trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi B TiÕn trình dạy học I ổn đinh tổ chức(1) * KiĨm tra sÜ sè: Líp10A3:… 10A5:… 10B3:… II Kiểm tra cũ(5) 1 Hình thức: Miệng 2 Câu hỏi: Thế ngôn ngữ sinh hoạt? Nó có tác dụng biểu ntn? 3 Đáp án- biểu điểm: (161)ứng nhu cầu sống(4đ) - Ngôn ngữ sinh ho¹t thĨ hiƯn chđ u ë d¹ng nãi, nhng cịng dạng viết Trong văn văn học, lời thoại nhân vật dạng táI hiện, mô ngôn ngữ sinh hoạt ngày.(6đ) III Giíi thiƯu bµi míi(1’) Tiết trớc trị ta tìm hiểu ngơn ngứ sinh hoạt dạng biểu cụ thể nó. Tiết cố trị ta tiếp tục tìm hiểu phong cách ngôn ngữ sinh hoạt đặc trng của Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt (H/S đọc SGK) GV: Nhắc lại để học sinh nhớ đoạn hội thoại SGK Đặc biệt qua thực tiễn giao tiếp lời nói hàng ngày ta rút đặc trng phong cách ngôn ngữ sinh hoạt II Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt đặc trng cơ bản(20 )’ ? Tính cụ thể đợc biểu nh qua hội thoại? (H/S c SGK) ? Vì ngôn ngữ phong cách ngôn ngữ sinh hoạt lại phải cụ thể? 1 TÝnh thĨ - Tính cụ thể đợc biểu qua hội thoại: + Có địa điểm thời gian (buổi tra khu tập thể X) + Có ngời nói (Lan, Hùng, Huơng, mẹ Hơng, ơng hàng xóm) + Cã ngêi nghe( Lan,Hïng nãi víi Hơng, mẹ Hơng nói với Hơng Lan Hùng) + Có đích nói cụ thể( Lan, Hùng gọi hơng học, mẹ Hơng khuyên Lan Hùng…) + Có cách diễn đạt cụ thể qua việc dùng từ ngữ (kèm theo ngữ điệu) phù hợp với đối thoại có từ ngữ hơ gọi(ơi), khun bảo thân mật( khẽ chứ), cấm đốn, qt nạt(làm mà…)  Cụ thể hồn cảnh, ngời, cách nói năng, từ ngữ, diễn đạt - V× giao tiếp hội thoại, ngôn ngữ phải cụ thể , ngôn ngữ cụ thể ngời nói ngời nghe dễ hiểu nhau, ngôn ngữ trừu tợng, sách gây khó khăn giao tiếp ? Tính cảm xúc đợc thể nh hội thoại? 2 TÝnh c¶m xóc - Tính cảm xúc đợc thể hiện: a Lời nói biểu thái độ, tình cảm qua giọng iu - Giọng thân mật thông tin, kêu gäi, thóc giơc( Lan, Hïng) - Giäng th©n mËt, yêu thơng lời khuyên bảo mẹ (162)- Giọng quát nạt, bực bội ông hàng xóm( không cho ngủ ngáy à?) b Khẩu ngữ tăng thêm cảm xúc rõ rệt ? Tóm lại sinh hoạt ngày tính cảm xúc đợc biểu cụ thể ntn? HS: Trao đổi, thảo luận, cử đại diện trả lời (g×, gím, lạch bà lạch bạch, chết thôi) c Loi cõu giàu sắc thái biểu cảm (cảm thán, cầu khiến, gọi, đáp trách mắng) - Tính cảm xúc gắn với ngữ điệu( giọng nói) vốn biểu tự nhiên hành vi nói Khơng có lời nói mà khơng thể thái độ, tình cảm, tâm trng ca ngi núi - Tính cảm xúc thể thiện hành vi kèm theo lời nh vẻ mặt, cử cỉ, điệu Vì ngôn ngữ hội thoại gắn với phơng tiện giao tiếp đa kênh Ngời tiếp nhận nhờ yếu tố cảm xúc mà hiểu nhanh hơn, cụ thể đợc núi GV: Yêu cầu HS nhận xét giọng nói bạn lớp ? Ti nói chuyện điện thoại ta đốn đợc ngời đầu dây ngời ntn?( già hay trẻ, nam hay nữ) ? Tính cá thể đợc thể nh nào? 3 TÝnh c¸ thĨ - VD: Những khác biệt cách phát âm, giọng nói, cách dùng từ, chọn câu - Dựa vào giọng nói, điệu - Mỗi ngời có giọng nói khác - Mỗi ngời có thói quen dïng tõ kh¸c - Lời nói vẻ mặt thứ hai ngời để phân biệt ngời với ngời khác, ngời quen hay kẻ lạ, chí ngời tốt với kẻ xấu… * Cđng cè (2 )’ ? VËy em h·y cho biÕt phong cách ngôn ngữ sinh hoạt? - Chép lại phần ghi nhớ (SGK) (163)(H/S đọc đoạn Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm - SGK) a Những từ nào, kiểu câu cách diễn đạt đoạn nhật kí thể đặc trng tính cụ thể IV Lun tËp (14 )Bài tập 1. - Những từ ngữ thể tÝnh thĨ + Thời gian: Thăm bệnh nhân  đêm khuya trở + Kh«ng gian : rõng im lỈng + Nhân vật: Đặng Thuỳ Trâm tự phân thân để đối thoại( thực độc thoại nội tâm) + Néi dung: tù vấn lơng tâm - Tớnh cm xỳc: Th hin giọng điệu thân mật câu nghi vấn, cảm thán, từ ngữ viễn cảnh, cận cảnh, cảnh chia li, cảnh đâu buồn đợc viết theo dòng tâm - tính cá thể: Nét cá thể ngơn ngữ nhật kí ngơn ngữ ngời giầu cảm xúc, có đời sống nội tâm phong phú, có trình độ, có vốn sống, có trách nhiệm, có niềm tin giàu tình cảm Với từ ngữ diễn đạt có hồn cảnh, cơng việc, suy nghĩ riêng Đặng Thuỳ Trâm - Những câu văn thể cách ghi nhật kí - Kiểu diễn đạt: Nói với riêng b Ghi nhật kí có lợi gỡ cho s phỏt trin ngôn ngữ cá nhân? - Ghi nhật kí có lợi cho phát triển ngôn ngữ cá nhân: + Tỡm tũi t ngữ thể việc, tình cảm cụ thể + Tìm tịi từ ngữ để diễn đạt với phong cách ghi nhật kí viết ngắn gọn mà đầy đủ (H/S đọc câu ca dao SGK) a Dấu hiệu phong cách ngôn ngữ sinh hoạt? Bài tập 2 - Xng hô mình, ta (thể tình cảm) - Bc l c th; Ni nhớ (Đặc trng tình cảm) - Hình ảnh ngời (đối tợng nhớ): Hàm Câu ca dao thứ hai: (164) H/S đọc SGK ? Đoạn đối thoại Đăm Săn dân làng mơ phong cách ngơn ngữ sinh hoạt song có khác, giải thích sao? Bµi tËp 3. - Đây đoạn đối thoại ngời nói Đăm Săn Ngời nghe tớ dân làng Nội dung nói cụ thể: Đăm Săn kêu gọi họ với Dân làng nghe đồng tình Song có điểm khác khơng có dấu hiệu ngữ Đây văn viết, văn viết phải có lựa chọn từ ngữ, phát huy sức mạnh hình ảnh dấu câu dấu “!” (dấu cảm) Hình ảnh “nghìn chim sẻ, vạn chim ngói, phía bắc mọc cỏ gấu, phía nam mọc cà hoang) IV híng dÉn häc bµi vµ chuẩn bị mới(2) 1 Học bài - Nắm đợc kháI niệm phong cách ngôn ngữ sinh hoạt - Các đặ trng phong cách ngôn ngữ sinh hoạt - Vận dụng làm tập SGK 2 Chuẩn bị - Soạn Vận nớc Có bệnh bảo ngời, Høng trë vỊ” theo híng dÉn SGK ******************************** Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp 10A3: 10A5:… 10B3:… TiÕt 43(PPCT): Đọc văn Đọc thêm: VËn níc, Cã bƯnh b¶o mäi ngêi, Høng trë về. A Phần chuẩn bị (165)Giúp HS: 1 Cảm nhận đợc vẻ đẹp thơ, thể quan niệm sống vị đại s 2 Biết cách đọc – hiểu thơ chữ Hán thời Lí- Trần, qua hiểu đợc phần cáI sâu sắc thâm thuý thể loại thơ thiền, kệ giàu triết lí 3 Rèn kĩ đọc- phân tích thơ Đờng luật II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - Tµi liệu tham khảo III Cách thức tiến hành GV: Hớng dẫn bài, HS tự đọc – hiểu nhà Kiểm tra kết tiết B Tiến trình dạy I ổn định tổ chức(1’) * KiĨm tra sÜ sè: Líp: 10A3:… 10A5:… 10B3:… II KiĨm tra bµi cị(5’) H×nh thøc: MiƯng 2 Câu hỏi: Đọc thuộc lòng phiên âm chữ Hán dịch thơ thơ Độc Tiểu Thanh kí? Bài thơ th hin ch gỡ? 3 Đáp án- biểu điểm: - Đọc thuộc lòng, xác, diễn cảm(6đ) - Chủ đề:Bài thơ miêu tả số phận bất hạnh nàng Tiểu Thanh ngời gáitài hoc nhan sắc Qua thể suy nghĩ thái độ Nguyễn Du nàng.(4đ) III Giíi thiƯu bµi míi(1’) Những thơ chữ Hán thời Lí- Trần thơ góp phần xây dựng móng làm nên văn học viết thời trung đại Việt Nam Đó thơ Thiền thời Lí thơ mang hào khí Đơng A(thời Trần) Tiết học em tìm hiểu thơ tiêu biểu cho thời kì GV: Ghi tiêu đề lên bảng Hớng dẫn đọc thêm Yêu cầu cần đạt (Đọc Tiểu dẫn, thích) ? Đỗ Pháp Thuận ngời ntn? Ông sống thời kì nµo? GV: Vận nớc thơ có tên tác giả sớm văn học Việt Nam thơ sớm kế sách dựng nớc lâu dài Đây lời tuyên ngôn vị đại s Bài thơ đợc sáng tác năm 981 - 982 ? VËn níc nh m©y qn” I Vận nớc( Quốc Tộ)- Thiền s Đỗ Pháp Thuận Tìm hiểu vài nét tác giả(915-990) - Là nhà s, giữ chức vụ cố vấn triều đình tiền Lê( Lê Hồn- Đại Hành) 2 Đọc –hiểu * Chủ đề: ý thức trách nhiệm niềm lạc quan tin tởng vào tơng lai đất nớc, khát vọng hồ bình truyền thống u hồ bỡnh ca ngi Vit Nam * Hoàn cảnh sáng tác: Năm 981-982 (166)Tác giả so sánh nh nhằm diễn tả điều gì? nh máy quấn” vận nớc phụ thuộc vào nhiều quan hệ ràng buộc Vận nớc tồn lực lợng có tính độc lập Vận nớc không dựa vào yếu tố mà thành Nó quan hệ nhiều yếu tố để giữ đợc vận nớc phát triển dài lâu, thịnh vợng Tuy pháp s khơng nói nhng ta hiểu - Có đờng lối trị quốc tốt, phù hợp - Có quan hệ ngoại giao nớc láng giềng tốt - Có tiềm quân - Cã tiÒm lùc vÒ kinh tÕ - Cã trí cao ngời cầm đầu với muôn d©n ? Tâm trạng tác giả trớc hồn cảnh đất nớc đợc thể nh thế nào? - Tác giả muốn đem hiểu biết t t-ởng trị nớc bày tỏ với nhà vua (ngời đứng đầu) làm để giữ cho đất nớc yên tĩnh, vui vẻ, dân đợc an c lập nghiệp => Hai câu đầu mợn hình ảnh thiên nhiên để nói vận mệnh đất nớc So sánh vận nớc nh dây mây leop quấn quýt vừa nói lên bền chặt vừa nói lên dài lâu phát triển thịnh v-ợng Đó niềm tin thiền s vào vận n-ớc tâm trạng phơi phới niềm vui tin, niềm tự hào đất nớc Một thời kì mở – thời kì đất nớc thái bình thịnh trị, nhân dân an lạc ? Hiểu vô vi ”…) - Vô vi vô vi pháp nhà Phật Nghĩa từ bi bác Điện để triều đình, nhà vua Cả câu thơ nên hiểu muốn giữ yên vận nớc để vận nớc phát triển thịnh vợng nhà vua phải vô vi, phải làm thuận với tự nhiên với lịng ngời Theo nghĩa nhà Phật làm cho chúng sinh đợc n vui, xố bỏ khổ nạn cho họ Đó lo cho dân - Chốn chốn tắt đao binh: nghĩa nơi nơi khơng cịn cảnh chém giết nữa, khơng cịn chiến tranh, đất nớc bình vận nớc, vua đợc bền vững 4 Hai câu cuối phản ánh truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam? - Hai câu phản ánh truyền thống yêu nớc khao khát nhân đạo hồ bình nét đẹp truyền thống dân tộc Việt Nam - Nói dờng lối cai tr xõy dng t nc => Đây lời nhà s trả lời vua Lê Đại Hành Bài thơ bộc lộ t tởng trị nớc, cách nhìn xa trông rộng nhà s HS :Đọc Tiểu dẫn thích II Có bệnh bảo ngời( Cáo tật thị chúng)-MÃn Giác Thiền s (167)? PhÇn tiĨu dÉn giíi thiƯu néi dung gì? HS: Giới thiệu nội dung: Tác giả vµ thĨ kƯ ? ThÕ nµo lµ thĨ kƯ? GV: Thể kệ thờng đợc sáng tác thơ tiếng, tiếng, tiếng, có lc bỏt hoc hp th - Tác giả( Lí Trêng 1052-1096) - Kệ: Thể văn Phật giáo dùng để truyền bá giáo lí đạo phật Kệ đợc viết văn vần Nhiều kệ có giá trị văn chơng ? Bốn câu thơ đầu nói lên quy luật tự nhiên, đời ngời? 2 §äc – hiÓu - Diễn tả quy luật vận động biến đổi + Quy luật biến đổi thiên nhiên + Quy luật biến đổi đời ngời ?Anh (ch) hóy phõn tớch bn cõu thơ đầu? Câu diễn tả quy luật biến đổi thiên nhiên Cây cối biến đổi theo thời tiết Thông th-ờng mùa xuân đến hoa nở “xuân tới trăm hoa t-ơi” Nhng thơ nói hoa rụng trớc, hoa nở sau Phải nhà thơ muốn nói luân hồi thiên nhiên Hoa tàn hoa lại nở Hình ảnh xuân hoa mang đến đẹp, ấm áp tràn đầy sức sống thời tiết cối - Câu diễn tả quy luật biến đổi đời ngời Thời gian việc qua đi, ngời trải theo năm tháng già Mái đầu bạc t-ợng trng cho tuổi già Đó biểu cụ thể biến đổi ngời trớc thời gian Nhng ngời không luân hồi nh cối Cuộc đời ngời phía huỷ diệt khơng cứu vãn Con ngời nuối tiếc, xót xa - Nếu đảo vị trí câu thơ thứ hai lên câu ý thơ nh - ý thơ khác hai quy luật (sinh trởng, tuần hoàn bị ảnh hởng) ?: Hai câu cuối có phải thơ tả thiên nhiên không? câu đầu cuối có mâu thuẫn không? Cảm nhận anh (chị) hình tợng cành mai thơ? - Hai cõu cui khơng phải tả thiên nhiên Vì xn tàn hoa rụng để chuyển sang mùa hè Cành hoa mai xuất Hoa mai nở vào cuối đông, đầu xuân Nên miêu tả thiên nhiên Câu đầu câu cuối mâu thuẫn Vì: Xuân qua hoa rụng hết nhà thơ thấy “Đừng tởng xuân tàn hoa rụng hết Đêm qua sân trớc cành mai” - Cành mai giúp ta có nhiều cảm nhận (168)? PhÇn tiĨu dÉn SGK giíi thiƯu néi dung g×? ? Nỗi nhớ q hơng hai câu thơ đầu có đặc sắc? ? Nét riêng lịng u nớc niìem tự hào dân tộc thơ qua hình tợng độc đáo đợc thể nh nào? ? Qua thơ em rút nhận xét gì? tình cảm, ý chí (bất biến bên trong) bất biến hình thức ngời Cµnh mai lµ sù biĨu hiƯn tÝnh bÊt biÕn tinh thần nhà thơ + Cnh mai cũn l hình tợng nghệ thuật đẹp khơng phải đẹp tranh tứ quý, tùng, cúc, trúc, mai để diễn tả cao, quý phải mà đẹp tinh thần lạc quan, mạnh mẽ kiên định trớc biến đổi trời đất thời Đó tinh thần ý chí bất diệt nhà Phật dù phải trải qua hoàn cảnh Điều giúp hiểu ngời đời Lí, thời kì Phật giáo thịnh đạt Dù xuất giá tu hành nhng họ không quay lng lại đời đầy lĩnh ý chí tham gia tích cực vào công xây dựng bảo vệ đất nớc III Høng muèn trë vÒ( Quy høng)- Ngun Trung Ng¹n 1 TiĨu dÉn - Giíi thiệu Nguyễn Trung Ngạn hoàn cảnh sáng tác (SGK) - Giải nghĩa thích (SGK) Đọc hiểu a) Hai câu thơ đầu Dâu già rụng tằm vừa chín Lúa sớm thơm cua bÐo ghª Nỗi nhớ cụ thể, dân dã làm lên gốc gác đồng quê, nghề trồng dâu nuôi tằm, nghề trồng lúa sinh hoạt đạm bạc “cua béo ghê” Đời thờng lên cảm xúc nhà thơ Cái cốt lõi cảm xúc lịng u q hơng xứ sở Cách nói mộc mạc dễ làm rung động lòng ngời b) Lòng yêu nớc niềm tự hào dân tộc - Tình u q hơng khơng phải cảm xúc hơ to gọi giật mà hình ảnh gợi nhớ Đó dâu tằm, hơng thơm đồng lúa, cua cá đồng, dẻo thơm ngào bữa cơm quê - Nét thứ hai cảm xúc bắt nguồn từ nhận thức, lí trí Dẫu nghèo khó quê hơng danh vọng đời phồn hoa đô hội Tiếng gọi trở tha thiết, khắc khoải lòng kẻ xa quê Rõ ràng lòng yêu quê hơng đất nớc, niềm tự hào dân tộc cảm xúc chủ đạo thơ quy hứng (169)? Em h·y khái quát lại giá trị thơ nội dung vµ nghƯ tht? - Néi dung: + Vận nớc tơng lai tháI bình mn thuở đợc tạo nênbởi đờng lối vơ vi đức trị cho nhân dân đợc thái bình + Trong lúc tuổi già thân bệnh nhàn vui tin nh nhành mai lúc xuân tàn + Không đâu đất nớc quê hơng Về quê niềm cảm hứng thờng trực ngời xa quê - Nghệ thuật: Hình ảnh vừa mang ý nghĩa tả thực nhng chủ yếu nghĩa tợng trng, có bình dị dân dã Cách biểu kín đáo nồng nhiệt tha thiết IV híng dÉn häc chuẩn bị mới(2) 1 Học bài - Học thuộc lòng ba thơ - Nắm vững nội dung nghệ thuật - Dựa vào thơ Quy hứng Tĩnh tứ hÃy viết văn biểu cảm nỗi lòng ngời xa quê dù Trung Quốc hay Việt Nam 2 Chuẩn bị mới - Đọc soạn Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên Quảng Lăng theo hệ thống câu hỏi SGK ************************************* Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp 10A3: 10A5: 10B3: Tiết 44(PPCT) Đọc văn Tại lầu hoàng Hạc Tiễn Mạnh Hạo Nhiên Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng) Lí Bạch A Phần chuẩn bị I Mục tiêu d¹y Gióp HS: 1 Hiểu đợc tình cảm chân thành Lí Bạch với bạn, nhận thức đợc tình bạn đáng trân trọng (170)và gợi cảm 3 Cng c kin thc thơ Đờng luật: ý lời( ý ngơn ngoại), hàm súc đọng II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - ThiÕt kÕ bµi học III cách thức tiến hành GV t chức dạy học theo cách kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm; kết hợp với hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B tiến trình dạy học I. ổn định tổ chức(1’) * Kiểm tra sĩ số: Lớp 10A3: 10A5: 10B3: II KiĨm tra bµi cũ(5) *Kiểm tra chuẩn bị HS III Giíi thiƯu bµi míi(1’) Thơ Lí Bạch vốn thờng nói nhiều đến tình bạn bè tha thiết đậm sâu Nào tiễn xá nhân họ Tr-ơng Giang Đông, tiễn sơn nhân họ DTr-ơng núi Tung, tiễn khách đất Ngơ Có lời thơ đa tiễn giản dị mà rung động xiết bao: Vẫy tay thơi rời xa Nhí tiÕng ngùa nghe mµ buån teo. Nhng ngời ta khơng thể qn đợc thơ "Tại lầu Hồng Lạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng" Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt (H/S đọc phần tiểu dẫn (SGK) - PhÇn tiĨu dẫn (SGK) nêu nội dung gì? I Tìm hiểu chung 1 TiĨu dÉn - PhÇn tiểu dẫn (SGK) giới thiệu vài nét Lí Bạch sơ nội dung thơ ông + Lí Bạch sinh 701 762 (thọ 61 tuổi) Quê Lũng Tây thuộc tỉnh Cam Túc Ông nhà thơ lãng mạn vĩ đại Trung Quốc Thơ Lí Bạch hào phóng Ơng cịn để lại 1000 thơ Ngời ta gọi ông tiên thơ - Nội dung thơ Lí Bạch? + Nội dung thơ Lí Bạch phong phú với chủ đề l: * Ước mơ vơn tới lí tởng cao * Khát vọng giải phóng cá nhân * Bất bình với thực tầm thờng * Thể tình cảm phong phú, mÃnh liệt - Phong cách nghệ thuật thơ Lí Bạch? + Phong cách thơ Lí Bạch rÊt hµo phãng, bay bổng nhng tự nhiên, tinh tế, giản dị, thơ Lí Bạch kết hợp cao đẹp (H/S đọc SGK) (171)? Cảnh đa tiễn bạn diễn không gian địa điểm nh nào? ? Em có suy nghĩ khơng gian, thời gian địa điểm với ngời ngời ở? II §äc - hiĨu 1 Không gian thời gian, địa điểm đa tiễn bạn - Giữa tháng ba (mùa xuân) phía tây lầu Hồng Hạc khơng gian, thời gian, địa điểm đa tiễn bạn - Không phải ngẫu nhiên nhà thơ chọn phía tây lầu Hồng Hạc để tiễn bạn Theo quan niệm ngời Đơng phía tây cõi Phật, cõi tiên Đặc biệt Trung Quốc, phía tây vùng đất hoang sơ, nhiều núi cao, bí hiểm Ngày xa dành riêng cho ẩn sĩ đến tu hành Nơi ẩn chứa tâm hồn cao Theo huyền thoại, lầu Hoàng Hạc nơi Phí Văn Vi tu luyện thành tiên cỡi Hạc vng bay i: Hạc vàng cỡi đâu Mà Hoàng Hạc riêng lầu trơ Hạc vàng từ xa Ngàn năm mây trắng bay. n mt ni thoỏt tục để đa tiễn ngời bạn tri âm trở đời trần tục Buổi tiễn đa mang ý nghĩa vô sâu sắc - Hai tiÕng “Cè nhân gợi cho em suy nghĩ gì? - Hai tiếng “Cố nhân” đầu câu dịch bạn, mà cha hết nghĩa Bởi lẽ “Cố nhân” ngời bạn gắn bó, thân thiết từ xa, cho dù thời gian điểm tơ mái tóc Buổi chia tay nhờ có hai tiếng “cố nhân” mà đắm chìm thiết tha quyến luyến Lại nữa, Lí Bạch khơng sử dụng cách viết thờng tình Phút biệt li khơng có li rợu tiễn nhau, khơng dịng nớc mắt, khơng lời nói tạ từ Chỉ có lầu Hạc, có dịng sơng với bầu trời, cảnh buồn nhng thể tình cảm sâu sắc nhà thơ với bạn - Thêi gian gỵi cho em suy nghÜ g×? - Thêi gian: Giữa mùa hoa khói Châu Dơng xuôi dòng (yên hoa tam nguyệt há Dơng Châu) Mt khung cnh tht đẹp đầy lãng mạn Một thuyền rẽ sóng, lớt hoa khói Hình ảnh gợi lên khơng khí mơ hồ lãng đãng thơ Đờng Từ “hoa” thời gian, tháng ba có tiết xn Hơn Mạnh Hạo Nhiên xi dịng đến Dơng Châu nơi phồn hoa đô hội Một từ mà nói đợc nhiều đến Mới thấy hay thơ Đờng “ý ngôn ngoại” 2 Nỗi lòng Lí Bạch (câu 3) (172)thế qua hình ảnh cánh buồm ngời cảnh vật Câu thơ thứ ba: Cô phàm viễn ảnh bích không tËn (Cánh buồm cô đơn xa dần lẫn vào bầu trời xanh) Cánh buồm cô đơn diễn tả nhiều nghĩa Một Mạnh Hạo Nhiên đơn Hai diễn tả nỗi lịng đơn Thơ Đờng hay chỗ Nói bạn đơn nhng biểu đơn Hiểu theo cách gợi lên kiếp ngời cô đơn dịng sơng Nó nhỏ bé đơn Bạn để lại nỗi nhớ thơng vô hạn - Em hiểu nh câu thơ cuối bµi? - Câu thơ: Trông xa thấy dòng sông bên trời Cõu th ch gi m khụng tả: Trớc mặt nhà thơ, sông nh cao dần lên hoà nhập vào với trời xanh ánh mắt nhà thơ đành bất lực trớc cõi không vô tận che khuất ngời bạn cảnh vật trớc mắt nhà thơ theo dòng tâm trạng Em học đợc sau học thơ? III Củng cố (2 )’ - ChÐp phÇn ghi nhí (SGK) - Häc tập tình bạn gắn bó IV hớng dẫn học chuẩn bị mới(2) 1 Học - Học thuộc thơ, nắm nội dung, nghệ thuật thơ - Học thuộc phần ghi nhớ 2 Chuẩn bị - Đọc soạn tiÕng viƯt “ Thùc hµnh phÐp tu tõ Èn dơ hoán dụ e tham khảo (173)duy hình ảnh dòng Trờng Giang cuộn chảy: Duy kiến Trờng Giang thiên tế lu (Trông theo thấy dòng sông bên trời) Dũng Trng Giang hùng vĩ, dới nhìn ngời lại dội Nó trở thành "thiên tế lu" Bản dịch đ không lột tả đã ợc thần thái hai câu thơ cuối Cái chất "thiên tế lu" dịng Trờng Giang thể đợc sóng lịng ngời đa tiễn, sóng dội Chứng tỏ chia tay đ tác động rấtã mạnh đến tâm lí ngời lại Đây hình ảnh thơ hay xuất thơ Lý Bạch Là nhà thơ l ngã m¹n, thÝch phãng túng, a thích tự nên bên cạnh vần thơ phá luật, nhà thơ thích dùng hình ảnh có tính chất dội giàu khả gợi cảm Khi miêu tả thác L Sơn tác giả đ dùng hình ảnh "Phià lu trc hỏ tam thiên xích", cịn dịng Trờng Giang nh từ trời đổ xuống Cái dội dòng Trờng giang dới mắt ngời đa tiễn liên tởng rộng Phải Dơng Châu phồn hoa hội cịn có thật dằn ngời đến Cánh buồm Mạnh Hạo Nhiên đơn độc vô nhỏ bé trớc vô sông nớc Trờng Giang thật yếu ớt mong manh trớc dội dịng sơng y (Nguyễn Trọng Hoàn, Đọc - hiểu văn Ngữ văn 10, NXB Giáo dục, 2006) Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp 10A3: 10A5:… 10B3:… TiÕt 45(PPCT) TiÕng ViƯt Thùc hµnh phÐp tu tõ Èn dơ vµ Hoán dụ A Phần chuẩn bị I Mục tiêu học Giúp HS: 1 Nâng cao hiểu biết phép tu từ ẩn dụ hoán dụ 2 Có kĩ phân tích giá trị sử dụng hai biện pháp t từ ẩn dụ hoán dơ II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - Thiết kế học III cách thức tiÕn hµnh GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp hình thức trao đổi thảo luận, thực hành B tiến trình dạy học I ổn định tổ chức(1’) * KiĨm tra sÜ sè: Líp 10A3:… 10A5:… 10B3:… II KiÓm tra cũ(5) * Hình thức: Kiểm tra chuẩn bị HS III Giới thiệu bµi míi.(1’) (174)ngơn từ, phép tu từ Trong phải đặc biệt kể đến phép tu từ ẩn dụ hoán dụ Để các em có kĩ phân tích phát giá trị sử dụng hai phép tu từ trên, hôm cô em cùng thực hành phép tu từ ẩn dụ hoán dụ… Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt a Những từ thuyền bến, đa, đò, khơng thuyền, bến mà cịn mang nội dung ý nghĩa khác Nội dung ý nghĩa gì? b Thuyền bến câu với đa bến cũ đị câu có khỏc I ẩn dụ 1 Đọc c©u ca dao - Thuyền ẩn dụ để ngời trai xã hội cũ Ngời trai xã hội cũ có quyền lấy năm thê bẩy thiếp, nh thuyền hết bến này, bến khác - Bến ẩn dụ Bến nớc cố định đợc lấy làm ẩn dụ để lòng thuỷ chung son sắt ngời gái - Cây đa, bến cũ ngời có quan hệ gắn bó nhng phải xa - Thuyền đò chất dụng cụ để chuyên chở sông - Bến bến cũ địa điểm cố định Song chúng khác Thuyền Bến câu hai đối tợng Đó chàng trai gái Còn Bến đò câu lại ngời có quan hệ gắn bó nhng điều kiện phải xa 2 Tìm phân tích phép ẩn dụ a Lửa lựu: hoa lựu đỏ chói nh lửa b Làm thành ngời: ngời sống độc lập tự do, biết làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ đời c Hót: ca ngợi mùa xn đất nớc, ca ngợi đời với sức sống trỗi dậy - Từng giọt long lanh rơi: ẩn dụ: ca ngợi đẹp sáng xuân đẹp đời, đẹp sống d Thác: ẩn dụ gian khổ sống mà ngời phải đối mặt Thuyền ta ẩn dụ sống ngời vợt qua gian khổ, khó khăn thênh thang mà bớc tới e Phù du: hình ảnh đợc lấy làm ẩn dụ để kiếp sống trôi nổi, phù phiếm, sớm nở tối tàn ngời Phù sa: hình ảnh đợc lấy làm ẩn dụ để sống mới, sống màu mỡ đầy triển vọng tốt đẹp ngời ? Em hÃy tìm phân tích phép tu tõ Èn dô vÝ dô SGK? ?Em tìm thêm hình ảnh ẩn dụ ca dao tục ngữ mà em dợc học c c? 3 Tìm thêm ẩn dụ ca dao, tục ngữ (175)+ Râu tôm nÊu víi rt bÇu Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon + Cô đứng bờn sụng Muốn sang anh ngả cánh hồng cho sang. ? Cụm từ đầu xanh, má hồng Nguyễn Du ám ai? ? áo nâu, áo xanh chØ ai? II Ho¸n dơ 1 Đọc câu sau trả lời câu hỏi - Sử dụng từ đầu xanh, má hồng, Nguyễn Du muốn ám Thuý Kiều (lấy tên đối tợng để gọi đối tợng khác dựa vào tiếp cận: Đầu xanh, má hồng  tuổi trẻ) - Chỉ ngời nông dân (áo nâu) đội ngũ công nhân Việt Nam (áo xanh) xã hội ta (dựa vào tiếp cận: Họ thờng hay mặc màu áo đó) 2 Phân biệt hai phép tu từ - Thơn Đồi, thơn Đơng hốn dụ để hai ngời tình “Cau thơn Đồi” “Trầu không thôn nào” lại ẩn dụ cách nói lấp lửng tình u lứa đơi Em nh 3 Viết đoạn văn có biện pháp ẩn dụ hoán dụ - Cn bóo số qua Sóng yên, biển lặng Nhng bão sống hàng ngày tiếp diễn Đây cảnh ngời mẹ con, vợ chồng, gia đình tan nát Những đơi mắt trẻ thơ ngơ ngác nhìn quanh + Sóng biển: Hình ảnh đợc lấy làm hốn dụ để sống trở lại bình yên sau bão + Cơn bão: ẩn dụ tàn phá, mát, đau đớn hàng ngày + Đôi mắt trẻ thơ ngơ ngác: Hoán dụ đứa trẻ cha đủ nhận thức thấy đợc mát, đau thơng * Cñng cè(2’) - ẩn dụ : gọi tên vật tợng tên gọi vật tợng khác có nét tơng đồng với nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt - Hoán dụ là: gọi tên vật tợng , khái niệm tên vật tợng khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó, nhằm tăng súc gợi hình gợi cảm cho diễn đạt IV hớng dẫn học chuẩn bị bài(2’) 1 Häc bµi cị - Nắm đợc khái niệm ẩn dụ hoán dụ - Biết cách so sánh đợc ẩn dụ hoán dụ - Thực hành vào tập cụ thể 2 Chuẩn bị mới (176)Ngày soạn:…. Ngày giảng: Lớp 10A3: 10A5: 10B3:… Tiết 47(PPCT): Đọc văn CẢM XÚC MA THU (Thu hứng) Đỗ Phủ A PHN CHUẨN BỊ I.MỤC TIÊU BÀI DẠY Gióp HS: 1 Hiểu đợc tranh mùa thu hiu hắt tâm trạng buồn lo ngời cho đất nóc, nỗi buồn nhớ quê hơng nỗi ngậm ngùi xót xa cho thân phận Đỗ Phủ 2 Hiểu thêm đặc điểm thơ Đờng II PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN - SGK, SGV - ThiÕt kÕ bµi häc III CÁCH THỨC TIẾN HÀNH GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm; kết hợp với hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC(1’) *Kiểm tra sĩ số: Lớp 10A3:… 10A5:… 10B3:… II KIỂM TRA BÀI CŨ: Không kiểm tra dài III GIỚI TIỆU BÀI MỚI(1’) (177)thu thể cách sâu lắng, nỗi nhớ quê hơng sống cô đơn ngời xa xứ. Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt (H/S c phn tiu dn) ? Những nội dung phần tiểu dẫn cần ý? I Tìm hiĨu chung 1 TiĨu dÉn - Giíi thiệu vài nét Đỗ Phủ + Nguồn gèc * Sinh 712 - mÊt 770 + S¸ng t¸c: * Bắt đầu làm thơ từ lúc nhà Đờng phồn thịnh nhng chủ yếu từ loạn An Lộc Sơn (755 -763) làm cho đất nớc Trung Quốc chìm đắm nội chiến, loạn li, nhân dân vô điêu đứng Trong mời năm cuối đời, Đỗ Phủ đa gia đình lánh nạn khắp vùng thuộc tỉnh phía tây Nam Trung Quốc (Cam Túc, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam) Nhà thơ qua đời cảnh đói rét bệnh tật thuyền để lại cho hậu 1.453 thơ ? Thơ Đỗ Phủ có nội dung nh nào? + Nội dung thơ Đỗ Phủ * Cú nội dung phong phú sâu sắc: - Trớc loạn An Lộc Sơn, Đỗ Phủ sáng tác đợc thơ dài nh “Binh xa hành”, “Lệ Nhân Hành” Binh xa hành (bài ca xe trận) phê phán sách mở rộng biên cơng vua Đờng “Lệ nhân hành” (Bài ca ngời đẹp) đả kích sống xa hoa dâm dật chị em D-ơng Quý Phi - Trong thời gian loạn An Lộc Sơn, Đỗ Phủ sáng tác nhiều nội dung đạt tới giá trị thực sâu sắc ? Dùa vào SGK, em hÃy nêu vài tác phẩm néi dung cña nã? (178)Quan, tên lại Tân An, tên lại Thạch Hào, nhà thơ tố cáo thái độ vơ trách nhiệm, sách bắt phu, bắt lính bừa bãi triều đình - Chùm thơ “Tạm biệt” dựng lên ba li biệt: “Tân hôn biệt” chia tay đôi vợ chồng cới cha đợc ngày “Thuỳ lão biệt” chia tay đôi vợ chồng già có hai hệ cháu chết trận “Vô gia biệt” li biệt kẻ không nhà Biệt li đặc tr-ng thời loạn Thơ Đỗ Phủ đợc mệnh danh thi sử (sử thơ) Qua lời ơng thời kì ta thấy xã hội đời Đờng lên - Nghệ thuật thơ Đỗ Phủ đạt tới trình độ cao thơ luật Nhà thơ tạo hình ảnh biểu diễn tâm trạng khác trớc thực nóng bỏng Đại thi hào Nguyễn Du tơn vinh Đỗ Phủ “Nhà thơ muôn đời văn chơng mn đời” Năm 1962, Đỗ Phủ đợc Hội đồng hồ bình giới kỉ niệm nh danh nhân văn hoá Đỗ Phủ đợc nhân dân Trung Quốc mệnh danh “Thi thánh” (Thánh thơ) ? Về nghệ thuật thơ Đỗ Phủ có đáng ghi nhận? (H/S đọc thầy giáo sửa) 2 Văn - Giải nghĩa từ khó (SGK) - Đọc với nhịp 4/3 ?Đây thơ thất ngôn bát cú theo em bố cục thơ nh nào? ý phần? a Bố cục - Thơ Đờng luật có ba bố cục + Theo bốn cặp câu (đề, thực, luận, kết) + Bốn câu trên, bốn câu dới (4/4) + Hai, bn, hai (2/4/2) Với thơ có bố cục bốn câu bốn câu dới - Bốn câu trên: Bức tranh thiên nhiên hùng vĩ mà hiu hắt, sơi động mà nhạt hồ sơng khói mùa thu, diện tâm trạng buồn xa xút - Bốn câu dới: Nỗi buồn thơng nhớ quê h-ơng ? Tỡm ch ca bi th? b Chủ đề (179)hùng vĩ mà hiu hắt, sơi động mà nhạt nhồ sơng khói mùa thu diện tâm trạng buồn xa xót Đồng thời diễn tả nỗi buån thơng nhớ quê hơng II Đọc - hiểu ? Bức tranh thiên nhiên đợc miêu tả nh bốn câu đầu? 1 Bøc tranh mùa thu kí thác tâm trạng - Bốn câu đầu: Lỏc ỏc rng phong ht múc sa Ngàn non hiu hắt khí thu lồ Lng trời sóng dợn lịng sơng thẳm Mặt đất mây đùn cửa ải xa. - Đây tranh thiên nhiên hùng vĩ có núi, có nớc có màu sắc rừng phong đỏ Núi trùng trùng, điệp điệp hiểm trở núi thợng nguồn dịng sơng Bức tranh thu hiu hắt lại nhạt nhồ sơng khói “khí thu lồ” Cảnh động: “Lng trời sóng dợn” “Mặt đất mây đùn” ? Nhà thơ đứng đâu để quan sát đợc cảnh ấy? - Đứng xa Vì xa nhìn dịng sống xa ngút tầm mắt thấy sóng nh vỗ ngang trời Mới thấy mắt đất nh hoà nhập với bầu trời “Mặt đất mây đùn cửa ải xa” ? Bøc tranh thiên nhiên diễn tả nội dung gì? - Bức tranh thiên nhiên đợc vẽ tâm cảnh, núi non trùng điệp mà hiu hắt, cảnh sôi động mà nhạt nhoà diễn tả nỗi buồn thu Đất nớc chìm ngập loạn li Nhà thơ cảm nhận đợc nỗi đau khổ ngời, cảnh ngộ, nỗi xót xa riêng Một nỗi niềm rng rng thơng nhớ ? Nỗi niềm thơng nhớ tác giả gửi vào đâu? - Nỗi niềm thơng nhớ tác giả gửi vào bốn câu thơ sau: Khóm cúc tuôn thêm dòng lệ cũ Con thuyền buộc chặt mối tình nhà Lạnh lùng giục kẻ tay dao thớc Thành Bạch chày vang bóng ác tà. ? Em cú nhn xột gỡ thay đổi tầm nhìn nhà thơ từ bốn câu đầu đến bốn câu cuối Hãy phân tích? (180)khóm cúc nở hoa tới hai lần “Tùng cúc lỡng khai tha nhật lệ” hai năm xa nhà, xa quê hơng khơng thơng nhớ, khơng rơi lệ Đỗ Phủ khóc không hai năm mà lâu Cụ thể gia đình Đỗ Phủ phải lánh nạn thuyền, trơi dịng sơng biết dạt vào đâu? Cảnh ngộ làm ông nhớ tới quê nhà Đây nỗi lòng riêng Đỗ Phủ, tâm trạng chung kẻ xa quê thời loạn lạc Bấy nhiêu đủ nhng nhiêu! cảnh Lạnh lùng giục kẻ tay dao thớc Thành Bạch chày vang bóng ác tà Chỗ thấy ngời giục nhau, rộn ràng dao thớc may áo rét Cảnh chiều thành Bạch Đề cao, tiếng chày đập áo nghe dồn dập Chao ôi! Cảnh khơi dậy lòng ngời nỗi thơng nhớ khôn nguôi ? Em có nhận xét mối quan hệ bốn câu thơ đầu cuối, toàn với nhan đề thu hứng? - Mối quan hệ bốn câu thơ đầu bốn câu thơ cuối mối quan hệ toàn thơ với nhan đề thu hứng Đó mối quan hệ quán cảm xúc + Nhìn từ khái quát đến cụ thể, từ viễn cảnh đến cận cảnh để diễn tả nỗi buồn thu Một nỗi buồn riêng gắn với hoàn cảnh đất nớc Thơ Đỗ Phủ giàu chất thực chỗ Mặt khác ta nhận điều nỗi buồn riêng không tách khỏi nỗi đau chung Đó nỗi buồn cảnh nhà không tác khỏi cảnh loạn li đất nớc + Tính chất quán mối quan hệ thể câu thơ Đỗ Phủ có cảm xúc chất thu Câu một: Ta nhận cảm xúc chất thu sơng thu rừng phong đỏ C©u hai: Ta nhËn cảm xúc chất thu thu (gió thu) hiu h¾t Cả hai câu ba bốn, ta nhận vị trí Vu Sơn Vu Giáp thuộc tỉnh Tứ Xuyên, sông Trờng Giang hẹp chảy xiết, hai bên bờ vách dựng đứng mùa thu âm u mù mịt (181)GV: Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK GV: Đưa câu hỏi HS: Thảo luận theo nhóm, cử đại diện trả lời Đáp án: Câu 1: E Câu 2: E Câu 3: B Câu 4: C Câu sáu: Mùa thu gia đình Ph phi chy lon Câu bảy: Mùa thu lạnh giục già ngời rủ may áo rét Câu tám: Thành Bạch Đế Cao thuộc tỉnh Tứ Xuyên, mùa thu thờng có mây bao phủ Ta nhận tiếng chày nện vào vải để may áo rét * Củng cố(2’) - ChÐp phÇn ghi nhí (SGK) III Luyện tập (5’): Hình thức trắc nghiệm Câu 1: Cảm hứng thơ gì? A Tình yêu thiên nhiên B Nỗi nhơ quê hương C Tình yêu đát nước nhân dân D Cả ý A B E Cả ý B C Câu 2: Hình ảnh rừng phong tiêu điều sương móc có ý nghĩa gì? A Diễn tả độc hại sương móc B Tả thưc cảnh thu buồn vùng Vu Sơn, Vu Giáp C Ngầm diễn tả cảnh đời bị vùi dập đau thương D Hai ý A B E Hai ý C B Câu 3: Hình ảnh thiên nhiên khơng có thơ? A Sương B Bão C Sóng D Mây E Rừng F Núi Câu 4: Âm tiếng chày đập áo có hiệu nghệ thuật ntn? A Hình ảnh sống gần gũi, quen thuộc B Gợi nỗi buồn da diết cho người xa quê C Cả hai ý IV HƯỚNG DẪN HỌC BÀI VÀ CHUẨN BỊ BÀI(2’) 1 Học bài. - Nắm vững nội dung học, học thuộc thơ, học thuộc phần ghi nhớ - Đọc thêm số thơ khác Đỗ Phủ 2 Chuẩn bị mới (182)E tham kh¶o Bài thơ Thu hứng 1 thứ - có tính chất cơng lĩnh - chùm thơ Thu hứng gồm tám thất ngôn bát cú Đờng luật Đỗ Phủ, nhà thơ Q Châu, lịng hớng "vờn cũ" (cố viên) Đọc thêm Thu hứng 4 để thấy mạch cảm xúc ấy, nhng cụ thể, m nh liệt hơn, hồi cố cảnh thăng bình thủ đơã Trêng An ngày thịnh trị Phiên âm: Vn o Trờng An tự dịch kì, Bách niên bất thăng bi Công hầu đệ trạch giai tân chủ, Văn vũ y quan dị tích Trực bắc quan san kim cổ chấn, Chinh tây xa m vũ thã trì Ng long tÞch mÞch thu giang l nh,· Cố quốc bình c hữu sở ti (t) Dịch nghĩa: Nghe nói (tình hình) Trờng An (thay đổi) nh cờ, Chuyện đời trăm năm đau lịng khơn xiết Lâu đài nhà cửa bậc công hầu thay chủ mới, áo mũ nhà văn thần võ tớng thảy khác thời xa Tiếng trống trận ầm vang đến tận m i ải phía bắc,ã Xe ngựa tới tấp truyền hịch điều tớng sĩ đánh miền tây (ở Quỳ Châu) sông thu vắng vẻ, rồng cá im lìm, Ch¹nh nhí tíi cè quốc thuở bình Dịch thơ: Nghe núi Trờng An rối cờ Trăm năm xót xa cha! Lâu đài khanh tớng thay ngời mới; áo mũ công hầu khác thuở xa. Cõi bắc ải quan ầm trống giục; Miền tây xe ngựa rộn th đa. Thuồng luồng vắng vẻ sông thu lạnh, Nớc cũ bình luống ngẩn ngơ. Trần Trọng San dịch (183)Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp 10A3: 10A4: 10A5: 10B3: Tiết 55(PPCT): Làm văn Trỡnh by mt A Phần chuẩn bị I Mục tiêu dạy Giúp HS: 1 Nm c yêu cầu cách thức trình bày vấn đề trớc nhiều ngời tức khả lập ngôn thuyết phục ngời nghe đồng ý, đồng tình, đồng cảm với luận điểm 2 áp dụng hiểu biết, kĩ để trình bày vấn đề trớc tập thể, biết cách trình bày vấn đề theo đề cơng chuẩn bị 3 Rèn luyện tính tự tin khả điều chỉnh nói cho phù hợp với đối t ợng tình cụ th - Tích hợp với văn, tiếng việt với vốn sống thực thân II Phơng tiÖn thùc hiÖn - SGK, SGV - ThiÕt kÕ học III cách thức tiến hành GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp hình thức trao đổi thảo luận, thực hành B tiến trình dạy học I ổn định tổ chức(1') *KiĨm tra sÜ sè: Líp 10A3:……., 10A4:……, 10A5:……., 10B3:…… II Kiểm tra cũ( Không kiểm tra) III Giới thiƯu bµi míi(1') Trong cc sèng hµng ngµy, giao tiếp nhu cầu tất yếu. Trong giao tiếp kể nói viết, cần có kĩ trình bày để thể rõ nhận thức, t tởng tình cảm Vì vậy, cần có hiểu biết cách trình bày vấn đề GV: Ghi nah đề lên bảng: Hoạt động GV HS Yêu cầu cần đạt ? Phần I SGK trình bày nội dung gì? - Phần I SGK trình bày tầm quan trọng (184) GV: Nªu y/c: ? Trong hoạt động giao tiếp ngày, hình thức giao tiếp đợc sử dụng nhiều nhất? HS: Thảo luận, trao đổi GV: Gỵi ý híng dÉn HS tr¶ lêi Trong hoạt động giao tiếp hàng ngày hình thức lời nói đợc sử dụng với tần số cao nhất: Trong gia đình thògn chào hỏi bố mẹ, bố mẹ dặn dò anh chị em trao đổi tâm t tình cảm…, đến quan giao tiếp với nhau, tr-ờng giao tiếp bạn bè, …Tóm lại sống ngày nh học tập công tác thờng xuyên gặp tình phải trình bày vấn đề trớc tập thể trớc ngời khác để bày tỏ suy nghĩ tình cảm nhằm mục đích thuyết phục ngời nghe đồng ý đồng tỡnh vi mỡnh ? Vậy em hÃy nêu tầm quan träng cđa việc trình bày vấn đề? + Trình bày vấn đề nhu cầu sống lao động, học tập công tác + Để ngời khác, tập thể nhận thức, suy nghĩ, tình cảm nh thuyết phục họ cảm thơng đồng tình với + Những cơng việc khơng dễ dàng Vì phải nắm đợc số thao tác trình bày vấn II Công việc chuẩn bị (H/S đọc SGK) ? Em chọn vấn đề trình bày nh nào? Để có sở lựa chọn phải có suy nghĩ xác định nh nào? 1 Chọn vấn đề trình bày - Chọn vấn đề trình bày tuỳ thuộc vào đề tài Tức trình bày vấn đề gì? Để có lựa chọn cần xác định + Hiểu biết thân vấn đề + Ngời nghe (tuổi tác, trình độ, giới tính nghề nghiệp Họ quan tâm tới vấn đề gì) + Đề tài trình bày có vấn đề Sau xác định đợc nh vậy, ta bắt đầu lập dàn ý cho vấn đề cần trình bày (H/S đọc) ? T¹i phải lập dàn ý cho trình bày? 2 Lập dàn ý cho trình bày (185)Ví dụ trình bày trớc học sinh tồn trờng vấn đề an tồn giao thơng hạnh phúc ngời Ta lËp dµn ý nh thÕ nµo? Sau đặt vấn đề, ý cần phải trình bày là: a Quan niƯm an toàn giao thông? - Không làm ảnh hởng tới ngời khác gián tiếp gây tai nạn trình tham gia giao thông - Đi đến nơi, đến chốn b Mét số xúc trình tham gia giao thông hiÖn - Số lợng lợt ngời tham gia giao thông đông với mật độ dày đặc, - Khơng phải có hiểu biết u cầu tham gia giao thơng nh (cịn phóng nhanh, vợt ẩu, khơng chấp hành quy định an tồn giao thông ) - Phơng tiện tham gia giao thông không đảm bảo thông số kĩ thuật: - Đờng giao thông lúc nào, đâu đạt u cầu c Tríc t×nh h×nh Êy cần phải có biện pháp khắc phục nh nào? - Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông - Phơng tiện tham gia giao thông phải thật đảm bảo, quy định - Mọi ngời phải tự giác làm tốt nhắc nhở chung để thực (H/S đọc SGK) ? Cã mÊy bớc trình bày? III Trình bày * Các bớc trình bày - Thông thêng cã ba bíc 1 Thủ tục cần thiết (Đặt vấn đề) - Chào cử toạ ngời lời lẽ ngắn gọn đầy đủ - Nêu lí trình bày Trình bày - Nội dung - Ni dung gồm vấn đề - Mỗi vấn đề đợc cụ thể hoá nh nào? - Cần có chuyển ý, chuyển đoạn Mỗi vấn đề cần liên hệ dẫn chứng cụ thể cho sinh động Chú ý: Xem thái độ cử ngời nghe có phản ứng khơng (nói chuyện riêng) để kịp thời điều chỉnh nội dung cách trình bày Kết thỳc (186)- Cám ơn ngêi nghe GV: HS: LËp dµn ý cho vÊn dề "Thời trang tuổi trẻ" HS: Lm di lớp theo nhóm sau cử đại diện trả lời Củng cố Tham khảo phần Ghi nhí SGK IV> Lun tËp (10') 1 Xác định ý - Trang phục thứ bắt buộc phải có ngời văn minh, văn hoá phụ nữ - Trang phục phù hợp với cộng đồng, với thời đại, hài hoà với cá nhân đợc coi "thời trang" - Trang phục đẹp , đại… 2 Chia tách ý thành ý nhỏ: - Ngi VN ta thờng nói "cơm ăn áo mặc" với ý nghĩa "ăn" mặc hai nhu cầu thiết yếu ngời Lại nói cơm no áo ấm với ý nghĩa đích tối thiểu ngời lao động - Từ ăn mặc đợc coi chặng đờng phấn đấu gian khổ ngời, đích hớng tới đẹp - Nói nh có nghĩa mức độ khác trang phục tiêu chí dddeer đánh giá ngời phụ nữ - Trang phục phải phù hợp với cộng đồng + Phù hợp với truyền thống: áo dài + Trang phơc ph¶i cã sáng tạo - Cung vi v p hỡnh thức cần phải chăm sóc vẻ đẹp nhân cách tâm hồn ngời, không y phục hình thức trở nên loè loẹt , kệch cỡm Chẳng hạn mặc đẹp nhng mồn văng tục, mặc đẹp nhng luời học, mặc đẹp nhng phạm ti IV hớng dẫn học chuẩn bị bµi míi (2') 1 Häc bµi cị - Nắm vững bớc lập giàn ý - Biết cách lập dàn ý thuyết minh - Làm tập: Lập dàn ý thuyết trình vấn đề: Môi trờng sống ngời, Hiểm ho ma tuý hc ng 2 Chuẩn bị mới - Đọc chuẩn bị Lập kế hoạch nhân - Thử lập cho minh kế hoạch (187)Ngày soạn: Ngày giảng: Líp 10A3:… 10A5:…. 10B3:…. Tiết 56(PPCT): Làm văn Lập kế hoạch cá nhân A Phần chuẩn bị I Mục tiêu dạy Giúp HS: 1 Nm đợc cách lập kế hoạch cá nhân - Nắm đợc yêu cầu kế hoạch cá nhân - Biết xác định mục tiêu nội dung kế hoạch cá nhân Có thói quen có kĩ lập kế hoạch cá nhân - Hình thành ý thức làm việc khoa học hiệu - Thành thạo kĩ xây dựng kế hoạch cá nhân học tập công tác sau II Phơng tiện thực hiện - SGK, SGV - ThiÕt kÕ bµi häc III cách thức tiến hành GV t chc gi dy học theo cách kết hợp hình thức trao đổi thảo luận, thực hành B tiến trình dạy học I ổn định tổ chức (1') * KiÓm tra sÜ sè: Líp 10A3:… 10A5:… 10B3:… II Kiểm tra cũ (5') 1 Câu hỏi: HÃy nêu bớc lập dàn ý văn thuyết minh? 2 Đáp án- Biểu điểm: * Các bớc trình bày - Thông thờng cã ba bíc 1 Thủ tục cần thiết (Đặt vấn đề) (3đ) - Chào cử toạ ngời lời lẽ ngắn gọn đầy đủ - Nờu lớ trỡnh by 2 Trình bày (4đ) - Nội dung - Ni dung gồm vấn đề - Mỗi vấn đề đợc cụ thể hoá nh nào? - Cần có chuyển ý, chuyển đoạn Mỗi vấn đề cần liên hệ dẫn chứng cụ thể cho sinh động Kết thỳc (3) - Tóm tắt, nhấn mạnh số ý - Đặt yêu cầu cụ thể - Cám ơn ngời nghe III Giới thiệu mới(1') (188)đang xem ti vi, ta lại bỏ chon quần áo mặc thử, loay hoay ngắm nghía chan, lại bỏ chơi Anh chị nhắc: Em chẳng có kế hoạch cả, cẩu thả quá! giỳp cỏc em cú kế hoạch công việc thật khoa học đạt hiệu Cô em cùng …. Hoạt động GV HS Yêu cầu cần t (H/S c SGK) - Kế hoạch cá nhân gì? I Sự cần thiết lập kế hoạch cá nhân (8') - K hoch cỏ nhõn dự kiến nội dung, cách thức hành động phân bố thời gian để hồn thành cơng việc định ng-ời ? Lập kế hoạch cá nhân có lợi nh nào? (Tầm quan trọng việc lập kế hoạch cá nhân)? GV: Vì vậy, lập kế hoạch cá nhân thể phong cách làm việc khoa học, chủ động, công việc tiến hành thuận lợi đạt kết Vậy cách lập kế hoạch cá nhân nh nào? - Lập đợc kế hoạch cá nhân, ta hình dung trớc cơng việc cần làm, phân phối thời gian hợp lí tránh bị động, bỏ sót, bỏ quờn cụng vic - Kế hoạch cá nhân giúp cho ngời sống làm việc cách có ý thức có tổ chức có hiệu - Kế hoạch cá nhân giúp cho ngời chủ động tổ chức sống cách khoa học, thoải mái, có thời gian làm việc có thời gian vui chơi giả trí hợp lí (H/S đọc SGK) II.Cách lập kế hoạch cá nhân (10') ? §äc vÝ dơ SGK em cho biết kế hoạch cá nhân gồm phần? nêu cụ thể? - Bản kế hoạch cá nhân gồm hai phần tên gọi kế hoạch Cụ thể là: + Phần nêu họ tên, nơi làm viƯc, häc tËp cđa ngêi lËp kÕ ho¹ch + Phần hai nêu nội dung công việc cần làm, thời gian địa điểm tiến hành, dự kiến kết đạt -c Chú ý: Nếu làm kế hoạch cho riêng không cần phần một, lời văn ngắn gọn Cần thiết kẻ bảng III Củng cè (2') - Tham khảo phần ghi nhớ SGK Bi (SGK) c v cho bit những điểm khác biệt kế hoạch cá nhân IV LuyÖn tËp (12') - Đây thời gian biểu ngày Nó khơng phải kế hoạch cá nhân dự kiến làm cơng việc Đây có xếp thời gian biểu cho ngày Công việc nêu chung, không cụ thể, khơng có phần dự kiến hồn thành cơng việc, kt qu cn t Bài 2: (Đọc ví dụ SGK) - Nội dung cần phải bổ sung + Viết dự thảo báo cáo, dự kiến nội dung (189)* Nguyên nhân * Những mặt yếu, kém, nguyên nhân * Phng hng cụng tỏc nhiệm kì tới, nêu rõ phơng hớng cụ thể để thực tốt đề + Cách thức tiến hành đại hội * Thời gian, địa điểm * Ai đảm nhiệm công tác tổ chức trang hoàng cho đại hội * BÝ th báo cáo * Để cử, ứng cử vào BCH * Bầu ban kiểm phiếu Tất phải có ý kiến tham gia cô chủ nhiệm lớp dut BCH nhµ trêng IV híng dÉn häc bµi chuẩn bị (2') 1 Học cò - Nắm đợc tầm quan trọng việc lập kế hoạch cá nhân - Cách xây dựng kế hoạch cá nhân - Biết xây dựng cho kế hoạch khoa học, cụ thể học tập để có kết tốt 2 Bài mới - Đọc soạn đọc văn " Phú sông Bạch Đằng" theo hệ thống câu hỏi SGK Ngµy soạn: Ngày giảng: Lớp 10A3: 10A5: 10B3: Tiết 53(PPCT): Đọc văn Đọc thêm: (190)I mục tiêu dạy Giúp HS: 1 Qua vic tự học có hớng dẫn nhà lớp, học sinh bớc đầu làm quen với văn học Nhật Bản Hiểu đợc thơ Hai-k đặc điểm nó, vài nét đặc trng giá trị t tởng- nghệ thuật thơ Hai k Ba sô Hiểu đợc ý nghĩa vẻ đẹp thơ Hai c 2 Rèn kĩ tự đọc - hiểu dịch thơ nớc ngồi, trình bày cảm nhận thân tr-ớc tập thể II ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - Tranh ảnh chân dung Ba sô số tranh minh hoạ thơ Ba sô - SGK, SGV - Tài liệu tham khảo III Cách thức tiến hành GV tổ chức dạy học theo cách kết hợp với hình thức trao đổi thảo luận B tiến trình dạy I ổn định tổ chức(1') * KiĨm tra sÜ sè: Líp 10A3:… 10A5:… 10B3: II Kiểm tra cũ ( Không kiểm tra) III Giíi thiƯu bµi míi (1') Các em ạ! Nhật Bản cờng quốc Châu giới đại, không Nhật Bản cịn có văn học phát triển đạt đợc nhiều thành tựu Hôm cô trị ta tìm hiểu văn học với đại diện tiêu biểu Ba sô GV: Ghi tiêu đề lên bảng Hớng dẫn đọc thêm Yêu cầu cần đạt (H/S đọc phần tiểu dẫn SGK) ? Theo em đối chiếu với yêu cầu, phần tiểu dẫn nên nắm nội dung chủ yếu ? Em nêu đặc điểm thơ Hai-k? I T×m hiĨu chung 1 TiĨu dÉn - Phần tiểu dẫn (SGK) trình bày hai vấn đề: (191)+ Vài nét tác giả Mat-su-ơ Ba-sơ phần chủ yếu đặc điểm thơ Hai-k - Thơ Hai-k có đặc điểm cần nắm sau đây: + Thơ Hai-k ngắn: Một thơ có ba câu tồn có mời bảy âm tiết, có từ tám đến mời chữ Một thơ không mời chữ (ví dụ văn SGK) + Thơ Hai-k thờng phản ánh trạng thái tâm hồn ngời Nhật Đó tâm hồn a thích hồ nhập với thiên nhiên để tìm vẻ đẹp khiết Vì thế, thơ Hai-k thờng miêu tả gợi cảm xúc thiên nhiên, phong cảnh bốn mùa với hình ảnh hoa, lá, chim mng Cảm nhận thơ Hai-k nh đứng trớc tranh thuỷ mạc vừa đơn sơ giản dị, tinh tế vừa tạo liên tởng sâu thẳm + Trong thơ Hai-k thờng đậm chất thiền, đa tâm tởng tơi hồ nhập vào tĩnh lặng vô biên, trống vắng vô hạn, khơng bị ức chế để giải phóng tâm linh Ngời Nhật gọi chất thiền Sa-bi Yếu tố Sa-bi biểu cô liêu, tịnh lặng, trầm lắng Đó cách sử dụng từ ngữ để miêu tả cảnh vật thiên nhiên, khiến ngời vật hoà làm mt - tõm bng vt Mát-su-ô Ba-sô (1644 - 1694) - Về tác giả Mát-su-ô Ba-sô có ý? * Tác giả: - Sinh trởng gia đình võ sĩ đạo Xa-mu- rai bình thờng thành phố U-e-nơ (nay tỉnh Mi-ê) Chín tuổi phải hầu hạ cho gia đình lãnh chúa Ơng thích thơ văn hội hoạ từ thủa nhỏ, thích du lịch nhiều nơi để ngắm cảnh đẹp thiên nhiên thăm viếng bạn bè Mát-su-ô Ba-sô có cơng lớn việc cách tân hình thức nội dung thơ Hai-k Trớc thời Ba-sô, thơ Hai-k mang nặng tính trào lộng hài h-ớc dài Thơ Hai-k thời Ba-sơ đậm chất lãng mạn trữ tình Từ Ba-sơ bậc thầy thơ Hai-k (H/S đọc văn (SGK) giải nghĩa từ khú hiu thờm bi th) 2 Văn (192)II §äc hiĨu 1 Tình cảm thân thiết nhà thơ với thành phố Ê-đê nỗi niềm hồ cảm kinh Ki-ô-tô đẹp đẽ, đầy kỉ niệm đợc thể nh nào? hai - Bài nỗi cảm Ê-đô (Ê-đô Tô-ki-ô ngày nay) Đã mời mùa sơng xa quê, tức mời năm đằng đẵng nhà thơ sống Ê-đơ Có lần trở quê cha đất tổ ông qn đợc Ê-đơ Mời mùa s-ơng gợi lịng lạnh giá kẻ xa quê Vậy mà quê lại nhớ Ê-đơ Tình u q h-ơng đất nớc hồ làm Kiôtô nơi Basô sống thời trẻ (1666 -1672) Sau ơng chuyển đến Ê-đơ Hai mơi năm sau trở lại Ki-ô-tô nghe tiếng chim đỗ qun hót ơng làm thơ Bài thơ hoài cảm qua tiếng chim đỗ quyên, loài chim báo mùa hè, tiếng khắc khoải gọi lại kỉ niệm thời trẻ tuổi Đó tiếng lịng da diết xen lẫn buồn, vui mơ hồ thời xa xăm Thơ Ba-sô gây ấn tợng đầy lãng mạn Câu thơ bồng bềnh khẳng định thầm lặng nỗi nhớ, hồi cảm 2 Tình cảm mẹ em bé bỏ rơi thể nh ba bốn - Một mớ tóc bạc di vật cịn lại mẹ, cầm tay mà Ba-sơ rng rng dịng lệ chảy Nỗi lịng thơng cảm xót xa mẹ khơng cịn Hình ảnh “làn sơng thu” mơ hồ gợi nỗi buồn trống trải công sinh thành, dỡng dục cha đợc báo đền Tình mẫu tử khiến ngời đọc rng rng - Bài bốn, ngời đọc bắt gặp nỗi buồn nhân Bố mẹ đẻ khơng ni đợc nghèo đói mà mang bỏ rừng sâu Sự thực vào thơ gợi lên nỗi buồn đến tê tái Tiếng vợn hú rùng rợn mà “não nề” gan ruột, khơng cịn nỗi buồn mà nỗi đau nhân Tiếng trẻ “than khóc” bị bỏ rơi khơng phải cha mẹ độc ác mà cực chẳng đã, không nuôi Nỗi buồn gửi vào gió mùa thu tái tê Nỗi buồn nâng bổng giá trị thơ Ba-sô tới đỉnh cao chủ nghĩa nhân đạo Điều đáng nói buồn có nỗi đau đời, đau “đau đời có cứu đợc đời đâu” 3 Qua văn tìm vẻ đẹp tâm hồn nhà thơ (193)che ma Mợn ma để nói thực đời (đói khổ, rét mớt chẳng hạn) Chú khỉ sinh mạng, ngời, kiếp ngời ngời chung đời Chú khỉ mong hay nhân vật trữ tình mong mỏi làm để khỏi đói, khỏi rét, khỏi khổ Vẻ đẹp tâm hồn lấp lánh giá trị nhân đạo thiết thực 4 Mối tơng giao vật t-ợng vũ trụ đợc thể nh sáu, bảy - sáu bắt gặp cánh “hoa đào lả tả” sóng nớc hồ Bi-wa Hoa đào lả tả hoa rụng báo hiệu mùa xuân Nhật Bản qua Đây thời kì chuyển giao mùa Đến bảy ta bắt gặp tiếng “ve ngân”, đặc trng mùa hè Sự liên tởng chuyển giao mùa đợc hồ cảm nhìn, cảm giao lắng nghe âm Xúc cảm nhà thơ thật tinh tế Hình ảnh thơ đẹp: Hoa đào, hồ Bi-wa tiếng ve ngân không lan toả khơng gian mà cịn thấm sâu vào đá Câu thơ đằm cảm nhận sâu sắc, thắm tình ngời với thiên nhiên, tạo vật 5 Khát vọng sống tiếp du hành Ba-sô đợc thể nh tám - Bản chất Ba-sơ thích lãng du (đi nhiều nơi đất nớc) ông nằm bệnh Con ngời đến lúc cịn có khát vọng nữa, gần đất xa trời rồi, khơng! Ba-sơ có khát vọng sống để tiếp du hành Khát vọng sống để hởng thụ mà thực sở thích mình, du hành đất nớc Lạc quan 6 Tìm quý ngữ tức từ mùa cảm thức vắng lặng đơn sơ, u huyền thơ sáu, bảy, tám) - Quý ngữ (từ mùa) + Hoa đào tả (cuối xuân) + Tiếng ve ngân (mùa hè) - Cảm thức thẩm mĩ vắng lặng, đơn sơ, u hồi + L¶ t¶ + Gợn sóng + Vắng lặng + LÃng du, phiêu b¹t, hoang vu III Cđng cè (2') - Nhớ đặc điểm thơ Hai-k - Cách cảm nhận thơ IV hớng dẫn học chuẩn bị (2') 1 Häc bµi cị - Nắm đợc vài nét tác giả Ba sô - Nắm dợc đặc trng thơ Hai- k (194)2 Chuẩn bị mới - Xem lại viết số 4, thi học kì để trả Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp 10A3:… 10A5:… 10B3:… Tiết 48(PPCT): Đọc văn Đọc thêm: Lầu hoàng hạc( Thôi hiệu) nỗi oán ngời phòng khuê(Vơng Xơng Linh ) khe chim kêu ( Vơng Duy) a phần chuẩn bị i mục tiêu dạy Giúp HS: - Hiểu đợc chủ đè cảm hứng t tởng chủ đạo nét đặc sắc nghệ thuật tiêu biểu thơ qua ba thơ tiếng Hiểu thêm giá trị thơ Đờng - Tích hợp với thơ Đờng học - RÌn kĩ tự học tự tìm hiểu giá trị tác phẩm thơ trữ tình II Phơng tiện thực - SGK, SGV - Thơ Đờng tập 1,2; Bình Giảng thơ Đờng - Tranh lầu Hoàng Hạc III Cách thức tiến hành GV t chc dạy học theo cách kết hợp phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm, kết hợp hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi B Tiến trình dạy học I n nh t chức(1’) * KiĨm tra sÜ sè: Líp 10A3:… 10A5:… 10B3:… II KiĨm tra bµi cị(5’): MiƯng 1 Câu hỏi: Đọc thuộc lòng thơ Cảm xúc mùa thu ( Thôi Hiệu)? Bài thơ có giá trị gì? 2 Đáp án- Biểu điểm: - Đọc thuộc lòng, diễn cảm, đúng: 5đ - Ghi nhơ SGK: 5đ III Giíi thiƯu bµi míi(1’) Lầu Hoang Hạc, Nỗi ốn ngời phịng kh, Khe chim kêu tác phẩm đặc sắc, tiêu biểu thơ Đờng, hay đẹp cách khác nhau, tiết trị ta đI tìm hiểu thơ để thây đợc hay đẹp bài… Bµi thø nhÊt: Hoàng Hạc Lâu( Thôi Hiệu) (195) (H/S đọc phần tiểu dẫn SGK) - Trong phÇn tiĨu dÉn (SGK) giíi thiƯu víi ta néi dung g×? I T×m hiĨu chung - Giới thiệu hai nội dung Một vài nét Thôi Hiệu, hai khẳng định thơ “lầu Hoàng Hạc” + Tác giả Thôi Hiệu * Thụi Hiu (704 - 754) ngời Biện Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc Đỗ Tiến sĩ năm 21 tuổi (725) Còn để lại 40 thơ Trong “Lầu Hồng Hạc” tiếng Tơng truyền Lí Bạch chơi Vũ X-ơng lên ngỡng mộ lầu Hoàng Hạc thấy thơ Thôi Hiệu cầm bút đề: “Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc -Thôi Hiệu đề thi thợng đầu” (Trớc mắt có cảnh đẹp mà nói khơng đợc có thơ Thơi Hiệu đề rồi) Nhan đề thơ “Lầu Hồng Hạc” nhng ngồi xác định vị trí lầu Hồng Hạc tồn khơng có lầu cả) Vậy dụng ý tác giả gì? II §äc hiĨu - Bốn câu thơ đầu sát đề “Tích nhân khơng du du” Nó đề cập trực tiếp tới lầu Hoàng Hạc, vừa giải thích tên lầu, vừa định vị lầu thời gian Song tồn lại khơng có lầu Ta thấy đối lập cảnh tiên cõi tục, khứ tại, cịn Tất gắn với truyền thuyết Phí Văn Vi hay Tử An thời xa xa cổ đại Tác giả có dụng ý biểu suy t sâu lắng đầy triết lí Thời gian không trở lại, ngời xa qua không dễ thấy, đời ngời hữu hạn, vũ trụ vô cùng, vơ tận Lầu chơ vơ, mây trắng bồng bềnh có khác chi thân phận nênh cụ thể tha h-ơng (196)tiếp cách kín đáo Mắt ngớc nhìn tầng mây lơ lửng hồn thả theo nghìn năm xa xăm, song tâm t nhà thơ rốt hớng - Dụng ý thứ ba nhà thơ tạo mối t-ơng quan nhìn thấy khơng nhìn thấy Đó đất Hán Dơng, bãi Anh Vũ hàng bên đờng tất rõ mồn một, tơi mơn mởn Cái khơng nhìn thấy “hơng quan”, hơng quan quê hơng hút hồn ngời ba dụng ý này, thuộc triết lí, hai vấn đề thuộc nhân sinh 2 Tất cảnh đẹp lại khiến ngời buồn? - Cảnh đẹp Bốn câu đầu tạo vẻ đẹp huyền thoại lầu Hoàng Hạc Bốn câu sau tạo vẻ đẹp dịng sơng, bãi cỏ, hàng Nhng “Khiến ngời buồn” Bài thơ hay có ý vị sâu sắc chỗ Bởi lẽ thơ Thơi Hiệu khơng thơ tả có ý nghĩa thù tạc, ngâm vịnh Với Thôi Hiệu, thơ diễn tả sinh động tình cảm chân thành, suy nghĩ sâu lắng Ai chẳng buồn nhìn thấy đời ngời hữu hạn Vũ trụ vô biên Hơn nhà thơ sống nênh kẻ tha hơng xa xứ Dẫu cảnh trớc mặt có đẹp lịng thơng nhớ quê hơng vời vợi cảnh đêm dần bng xuống 3 Bài thơ rút gọn thành câu “ngời xa không trở lại khiến ngời buồn” “Và quanh niệm năm mơi sáu chữ năm mơi sáu chữ bớc chuẩn bị cho chữ sầu đậu xuống, kết đọng tâm” Đồng ý với ý kiến nào? - Cả hai nhận xét có ý Song ý kiến cho “Năm mơi sáu chữ năm mơi sáu chữ bớc chuẩn bị cho chữ sầu đậu xuống kết đọng tâm” sâu sắc Vì hồn thơ suy nghĩ chân thành sâu sắc gợi cảm giác buồn thân phận ngời, đời ngời hữu hạn kiếp ngời ngắn ngủi trớc vũ trụ bao la tồn đến vô cùng, vô tận Cịn có nỗi sầu, nỗi buồn phải xa quê hơng Ngời ta buồn thơng nhớ quê hơng lúc chiều tà buông xuống Ta hiểu chiều hơm nhớ nhà tình xuất phổ biến thơ ca cổ điển nhiều nc phng ụng Bài thứ hai: Nỗi oán ngời phòng khuê( Vơng Xơng Linh) Hng dẫn đọc thêm Yêu cầu cần đạt (H/S đọc phần tiểu dẫn (SGK)) (197)- PhÇn tiểu dẫn (SGK) trình bày nội dung gì? - Phần tiểu dẫn SGK trình bày vài nét tác giả Vơng Xơng Linh nghiệp sáng tác cđa «ng + Vơng Xơng Linh (698 -756) thọ 55 tuổi Tự chiếu Bá ngời Kinh Triệu - Trờng An thành phố Tân An tỉnh Thiểm Tây - Trung Quốc Năm 727, ông đỗ Tiến sĩ (29 tuổi) lần lợt làm số chức quan nhỏ, nhiều lần bị cách chức Sự biến An Lộc Sơn bùng nổ ông quê Một thời gian bị Thứ Sử - Hào Châu L Khấu Hiểu giết Ông để lại cho đời 180 thơ số tập văn + Nội dung thơ Vơng Xơng Linh phong phú, đề cập sống tớng sĩ nơi biên cơng (Thơ biên tái) Vơng Xơng Linh bậc thầy thể thơ Thất ngôn tuyệt cú Những oán hận ngời cung nữ, nỗi li sầu biệt hận ngời thiếu phụ, khúc ca tình bạn bè chân thành sáng Đề tài có thành cơng, kiệt tác Phong cách thơ Vơng Xơng Linh trẻo, tinh tế đợc ngời đời hâm mộ 1 Anh (chÞ) cã nhËn xÐt nghệ thuật câu từ thơ thể qua trình chuyển biến tâm trạng ngời khuê phụ? II Đọc - hiểu chung Tác giả tả nh tạo cho việc biểu cách đột xuất, rõ nét tự nhiên q trình chuyển biến tâm lí ngời thiếu phụ Đang vui, lâng lâng sảng khoái trang điểm đẹp ngắm ngày xuân thì: “Hốt kiếm mạch đầu dơng liễu sắc” (Nhác trông vẻ liễu bên đờng) (198)Quốc là\tợng trng cho mùauất bạt ngàn dơng liễu làm dấy lên bao cảm xúc liên tởng, hồi ức thiếu phụ Chắc hẳn nàng nhớ lại phút chia tay năm nhớ bao ngày tháng sống cô đơn, nghĩ tới tuổi xuân dần qua, nghĩ tới điều rủi ro mà chồng gặp phải Câu thơ thứ ba đóng vai trị ý chuyển mạch cảm xúc Nó làm bùng nổ mạnh mẽ để từ lịng ngời thiếu phụ lên lời tự ốn trách sâu lắng mà liệt (“Phong hÇu” nghÜ dại xui chàng kiếm chi) (Hi chng i kiếm tớc hầu) Vậy hình thức lời ốn trách song chất phủ định công danh thời phong kiến Câu Tứ thơ phù hợp với tâm trạng ngời thiếu phụ 2 Vì thấy “màu dơng liễu” nàng hối hận để chàng kiếm ấn phong hầu? - Cây liễu xuất thơ báo hiệu mùa xuân Liễu chứng kiến li biệt Ngời phơng bắc Trung Quốc xa yên chàng kiếm Ên phong hÇu 3 Vì tồn có 28 chữ “Kh ốn” lại đợc coi thơ tiêu biểu cho tinh thần đối chiến tranh phi nghĩa ngời thời Đờng (199)phản chiến - Học thuộc lòng phần phiên âm chữ Hán hai dịch thơ Bài thứ 3: Khe chim kêu( Vơng Duy) Hớng dẫn đọc thêm Yêu cầu cần đạt (H/S đọc phần tiểu dẫn SGK) - PhÇn tiểu dẫn (SGK) trình bày nội dung gì? I T×m hiĨu chung - Phần tiểu dẫn (SGK) trình bày vài nét V-ơng Duy đặc điểm thơ ông + Vơng Duy (701 - 761) thọ 60 tuổi Tự Ma Cật ngời đất Kì - Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn (miêu tả ruộng vờn núi sông) Cảnh sắc thiên nhiên đa dạng song thể nhàn, yên tĩnh Sự nhàn biểu cảnh vật có màu sắc tịch vô vi đạo phật (H/S đọc SGK) II Đọc - hiểu - Đọc âm điệu phần phiên âm chữ Hán hai dịch thơ - Tra phần giải thích để củng cố hiểu biết Nhà thơ cảm nhận đợc hoa quế rơi chi tiết nói lên cảnh vật đêm xuân tâm hồn thi sĩ nh nào? - Cây quế cành sum sê nhng hoa quế nhỏ Nhà thơ cảm nhận đợc hoa quế rơi Điều chứng tỏ đêm xuân tĩnh Cảm nhận nhà thơ tinh tế Ông sống tâm trạng thật nhàn Nhà thơ lắng nghe đợc tiếng rơi nh y Ngời nhàn hoa quế nhẹ rơi, Đêm xuân lặng ngắt trái đồi vắng tanh” (Ngời nhàn hoa quế rụng đêm xuân núi vắng teo) Tâm hồn nhà thơ giao cảm chan hoà với thiên nhiªn 2 Mối quan hệ động tĩnh đợc thể nh thơ? - Mối quan hệ động tĩnh đợc thể ngời Nhà thơ lắng nghe đợc nhỏ bé xao động xung quanh Trăng sáng đêm xuân Núi rừng bừng lên vẻ đẹp tiếng chim kêu làm cho tranh có hồn, sống vẫy gọi 3 Thử dùng câu để tóm tắt thơ - Đêm xuân trăng sáng, hoa quế rụng, tiếng chim kêu, ngời nhàn nhã * Cñng cè(2 )’ - Nắm vững giá trị nội dung nghệ thuật - Rút giá trị thơ Đờng, đặc sắc nghệ thuật thơ Đờng IV híng dẫn hoạ chuẩn bị mới(2) Học bµi - Nắm vững đặc sắc nội dung ngệ thuật - Học thuộc th (200)- Đọc soạn thêm Thơ Hai c Ba sô Ngày soạn: Ngày giảng: Lớp 10A3: 10A5: 10B3: Tiết 51(PPCT): Làm văn Các hình thức kết cấu văn thuyết minh A Phần chuẩn bị I Mục tiêu dạy Giúp HS: 1 - Trình bày, phân tích, nắm đợc hình thức kết cấu văn thuyết minh: kết cấu theo thời gian, theo không gian, theo trật tự lơ gíc t với đối tợng thuyết minh nhận thức ngời đọc - Xây dựng đợc kết cấu cho văn phù hợp với đối tợng thuyết minh 2 Tích hợp với tiết lí thuyết phơng pháp làm kiểu bài, bố cục văn thuyết minh học THCS 3 Rèn kĩ nhận diện, phân tích xây dựng kết cấu, bố cục văn thuyết minh theo kiĨu võa häc II Ph¬ng tiƯn thùc hiƯn - SGK, SGV - ThiÕt kÕ bµi häc
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN NGU VAN LOP 10 CA NAM,