0

giao an ngu van lop 10 ca nam

308 282 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 22:51

giao an ngu van lop 10 ca nam giao an ngu van lop 10 ca nam giao an ngu van lop 10 ca nam giao an ngu van lop 10 ca nam giao an ngu van lop 10 ca nam giao an ngu van lop 10 ca nam giao an ngu van lop 10 ca nam giao an ngu van lop 10 ca nam giao an ngu van lop 10 ca nam giao an ngu van lop 10 ca nam giao an ngu van lop 10 ca nam giao an ngu van lop 10 ca nam giao an ngu van lop 10 ca nam giao an ngu van lop 10 ca nam giao an ngu van lop 10 ca nam giao an ngu van lop 10 ca nam giao an ngu van lop 10 ca nam giao an ngu van lop 10 ca nam Giáo án ngữ văn 10 Giao Thuỷ B Trờng THPT Giao Thuy, thang nm 2010 Tụ trng ki duyờt Tuõn Ngay soan: 12 thang nm 2010 Ngay day: 24 thang nm 2010 Lp day: 10A3 Tit 1,2: TNG QUAN VN HC VIT NAM A Mc tiờu bi hc: Giỳp hc sinh: Vờ kiờn thc - Hiu c nhng kin thc chung nht, tng quỏt nht v hai b phn ca hc Vit Nam cựng quỏ trỡnh phỏt trin ca hc vit Vit Nam; - Nm vng h thng hai v th loi ca hc Vit Nam v ngi hc Vit Nam; Vờ ki nng - Ren ki nng oc hiờu mụt bai hoc s - Tich hp kiờn thc cua nhiờu nganh hoc kiờn thc hoc s Vờ thai ụ - Cú nim t ho v truyn thng hoỏ ca dõn tc qua di sn hc dan tc T ú cú lũng say mờ vi hc Vit Nam B Thiờt kờ bai hoc I Chuõn bi cua GV va HS Giao viờn - SGk, SGV - Tai liờu tham khao, giao an, cac phng tiờn liờn quan 2, Hoc sinh - Bai soan, tai liờu tham khao II Tụ chc hoat ụng day hoc Hot ng ca GV v HS Ni dung cn t Hà Cao Giáo án ngữ văn 10 Giao Thuỷ B Hot ng 1:ễn inh lp va dõn dt vao bai mi Hoat ụng 2: Tim hiờu cỏc b phn hp thnh ca hc Vit Nam GV: Theo kin thc em ó hc THCS, hc vit Vit Nam gm nhng b phn no? HS: Suy ngh v tr li Phn VHDG s cú mt bi khỏi quỏt riờng nờn ni dung ny HS t c SGK Giỏo viờn i sõu vo ni dung v hc vit Vit Nam GV: Cho hc sinh t c v túm tt vo v Sau ú tng kt li di hỡnh thc phỏt nhanh vi cỏc : - Tỏc gi - Phng thc sỏng tỏc v lu truyn - Th loi HS: Lm theo yờu cu ca giỏo viờn Trờng THPT I Cỏc b phn hp thnh ca hc Vit Nam Vn hc dõn gian (SGK) Vn hc vit - Tỏc gi: Cỏ nhõn tri thc - c trng: + Tớnh cỏ nhõn + Mang m du n sỏng to ca tỏc gi - Phng thc sỏng tỏc v lu truyn: + Cỏ nhõn + Vn bn vit Ch Hỏn Ch Nụm Ch quc ng - Th loi: + T th k X n ht th k XIX: Ch Hỏn: Vn xuụi (truyn, kớ) Th (ng lut, t khỳc) Vn bin ngu (phỳ, cỏo) Ch Nụm: Th (ngõm khỳc, hỏt núi) Vn bin ngu + T th k XX n nay: T s (Tiu thuyt, truyn ngn, kớ.) Tr tỡnh (Th, trng ca.) Hot ng 3: Hng dn HS tỡm hiu quỏ trỡnh phỏt trin ca II Quỏ trỡnh phỏt trin ca hc vit Vit Nam hc vit Vit Nam Vn hc trung i a Vn hc ch Hỏn GV: Da vo SGK v phn chun - Vn t: b bi nh, em hóy phỏt biu + Thi gian du nhp: u cụng nguyờn cỏch phõn kỡ hc vit Vit Nam + Vai trũ: theo thi gian v quan h ? L cu ni nhõn dõn ta tip nhn cỏc hc thuyt HS: Suy ngh v tr li Nho, Pht, Lóo nhõn dõn ta hỡnh thnh nờn cỏc quan nim v chớnh tr, t tng v o c GV: Chia lp lm bn nhúm, yờu Tip nhn h thng th loi v thi phỏp hc c cu tho lun v hc ch Hỏn Trung Quc, sỏng to nờn cỏc th loi hc ca v hc ch Nụm (Vn t v mỡnh thnh tu)? - Thnh tu: Hà Cao Giáo án ngữ văn 10 Giao Thuỷ B HS: Tho lun nhúm GV: Tng kt GV: Em hóy trỡnh by ni dung ch o v nhng thnh tu tiờu biu ca tng thỡ kỡ hc vit hin i Vit Nam? HS suy ngh v tr li GV cht li v dn sang phn s khỏc gia hc trung i v hc hin i Trờng THPT + Th: Th Lớ Trn, Th Nguyn Trói + Vn xuụi: Vn xuụi truyn kỡ (Nguyn D) Kớ s (Lờ Hu Trỏc) Tiu thuyt chng hi (Ngụ Gia phỏi) b Vn hc ch nụm - Vn t: sỏng to trờn c s ch Hỏn (XII) - Vn hc Nụm: + Bt u phỏt trin vo th k XV + t n nh cao vo cui XVIII, u XIX - í ngha: + Bng chng hựng hn cho ý xõy dng mt nn hc c lp ca dõn tc ta + Cú vai trũ quan trng vic phỏt trin cỏc th loi th dõn tc + Phỏt huy cỏc u th ca hc dõn gian, gn lin vi s trng thnh ca truyn thng yờu nc v truyn thng nhõn o hc + Phn ỏnh quỏ trỡnh dõn tc hoỏ v dõn ch hoỏ ca hc trung i - Thnh tu: + Th (H Xuõn Hng, B Huyn Thanh Quan) + Truyn Nụm: Nguyn Du Vn hc hin i: a Vn hc t u th k n 1930 ( hc giao thi) - Vn hc Vit Nam tip xỳc vi hoỏ phng Tõy (Phỏp) - Ch quc ng phỏt trin mnh Vn hc Vit Nam k tha truyn thng ng thi tip thu tinh hoa cỏi mi bt quỏ trỡnh hin i hoỏ nn hc nc nh - Thnh tu: Tn , H Biu Chỏnh b Vn hc 1930 - 1945 - Tip tc hin i hoỏ nn hc nc nh : - Thnh tu: + Vn hc lóng mn: khỏm phỏ, cao cỏi tụi, u tranh cho hnh phỳc v quyn sng ca ngi Hà Cao Giáo án ngữ văn 10 Giao Thuỷ B Trờng THPT (Xuõn Diu, Hn Mc T, Th L) + Vn hc hin thc: ghi li hin thc en ti ca xó hi ng thi (Nam Cao, Ngụ Tt T) Hot ng 4: Hng dn HS tỡm hiu phn III: Con ngi Vit Nam hc GV: Trong quan h vi th gii t nhiờn, chỳng ta thy iu gỡ ngui Vit Nam? HS suy ngh v tr li c Vn hc 1945 - 1975 (vn hc cỏch mng) - i sõu phn ỏnh s nghip u tranh cỏch mng v xõy dng cuc sng mi - Thnh tu: T Hu, H Chớ Minh, Nguyn Trung Thnh d Vn hc t 1975 n (Vn hc i mi) - Phn ỏnh sõu sc cụng cuc xõy dng ch ngha xó hi, s nghip CNH - HH ca t nc cựng tõm t, tỡnh cm ca ngi hin i - Thnh tu: Nguyn Minh Chõu, Nguyn Khi, Lờ Lu, Nguyn Huy Thip, Vừ Th Ho * Nhng khỏc bit cn bn ca hc hin i so vi hc trung i: + Tỏc gi: i ng nh chuyờn nghip + i sng hc sụi n, mnh m + Th loi: xut hin nhiu th loi hc mi (tu bỳt) + Thi phỏp: cao cỏ tớnh sỏng to III Con ngi Vit Nam qua hc Vn hc l nhõn hc i tng trung tõm ca hc l ngi Nhng ú khụng phi l ngi tru tng m l ngi nhng mi quan h c bn Cỏc mi quan h ny chi phi ni dung chớnh ca hc, nh hng n vic xõy dng cỏc hỡnh tng hc Con ngi Vit Nam quan h vi th gii t nhiờn - Qua hc, ngi Vit Nam th hin tỡnh yờu thiờn nhiờn sõu sc xõy dng cỏc hỡnh tng ngh thut liờn quan n thiờn nhiờn (Mn, o ca dao, tựng, cỳc hc trung i) Thiờn nhiờn l i tng ci to chinh phc v Hà Cao Giáo án ngữ văn 10 Giao Thuỷ B GV: Lch s hc Vit Nam cú iu gỡ c bit? iu ny cú nh hng nh th no n hc? HS: Suy ngh v tr li GV: Lớ tng xó hi ca ngi Vit Nam l gỡ? Lớ tng ny nh hng nh th no n vic xõy dng nhng hỡnh tng hc? HS: Suy ngh v tr li õy l phn kin thc khú Giỏo viờn s dng phng phỏp thuyt ging din gii kin thc Trờng THPT ng thi cng l ngi bn tri õm tri k, gn lin vi nhng quan nim o c ca ngi (nh nho) Con ngi Vit Nam quan h vi quc gia, dõn tc - Lch s dõn tc ta l lch s u tranh dng nc v gi nc yờu nc l phm cht tiờu biu ca ngi Vit Nam Hỡnh thnh mt dũng hc ring mang m du n ca ch ngha yờu nc - Biu hin ca ch ngha yờu nc hc: + Tỡnh yờu quờ hng + T ho v truyn thng dõm tc + í trc quõn thự - Thnh tu: Nguyn Trói, Nguyn ỡnh Chiu Con ngi Vit Nam quan h xó hi - Lớ tng xó hi ca nhõn dõn ta: xõy dng mt xó hi cụng bng tt p Hỡnh tng cỏc nhõn vt cú kh nng em n mt xó hi nh vy (tiờn, bt, bc thnh quõn, ngi i din cho lớ tng xó hụi ch ngha) - Cm hng xó hi (phờ phỏn v ci to) l tin cho s hỡnh thnh ch ngha hin thc hc dõn tc Con ngi Vit Nam v ý thc v bn thõn - í thc v bn thõn ca ngi Vit Nam ó hỡnh thnh nờn mụ hỡnh ng x v mu ngi lớ tng liờn quan n ngi cng ng v ngi xó hi - Trong hc: + Hỡnh tng ngi cng ng vi lớ tng hi sinh, cng hin (nhõn vt tr tỡnh th yờu nc Lớ Trn, hỡnh tng cỏc chin s cỏch mng hc 1945 - 1975) + Hỡnh tng ngi cỏ nhõn vi ý thc v quyn sng, v hnh phỳc v tỡnh yờu (nhõn vt cỏc khỳc ngõm, th H Xuõn Hng, th lóng mn v hc i mi) Hà Cao Giáo án ngữ văn 10 Giao Thuỷ B Trờng THPT Mi hỡnh tng hc trờn thay i theo tng thi kỡ nhng u nm mt xu hng chung l xõy dng mt o lớ lm ngi vi nhng phm cht tt p III Hng dõn luyờn tõp, cung cụ, anh gia - Cỏc b phn ca hc Vit Nam - Ni dung c bn ca hc Vit Nam qua tng giai on - Con ngi Vit Nam qua hc IV Hng dõn t hoc - Hc v son bi: Khỏi quỏt hc dõn gian Vit Nam V Tai liờu tham khao - Thiờt kờ giao an - Tiờn trinh lich s hoc Viờt Nam VI Rỳt kinh nghim: Tit 3,5: HOT NG GIAO TIP BNG NGễN NG A Mc tiờu bi hc Giỳp hc sinh: Vờ kiờn thc - Nm c kin thc c bn v hot ng giao tip bng ngụn ng, v cỏc nhõn t giao tip (nhõn vt, hon cnh, ni dung, mc ớch, phng tin, cỏch thc giao tip), v hai quỏ trỡnh hot ng giao tip Vờ ki nng - Bit xỏc nh cỏc nhõn t giao tip mt hot ng giao tip, nõng cao nng lc giao tip núi, vit v nng lc phõn tớch, lnh hi giao tip Vờ thai ụ - Cú thỏi v hnh vi phự hp hot ng giao tip bng ngụn ng B.Thiờt kờ bai hoc I Chuõn bi cua GV va HS Giao viờn Hà Cao Giáo án ngữ văn 10 Giao Thuỷ B - Sgk, sgv - Giỏo ỏn, ti liu tham kho Trờng THPT Hoc sinh - Bai soan, tai liờu tham khao II Tụ chc hoat ụng day hoc Hot ng ca GV v HS Hot ng 1:ễn inh lp, kiờm tra bai, dõn dt bai mi n nh t chc lp v kim tra bi c Ni dung cn t a n nh t chc lp b Kim tra bi c ? Nờu nhng kin thc liờn quan n ni dung Hot ng giao tip bng ngụn ng m em ó c hc bc THCS 2.Bi mi Trong cuc sng, ngi mun tn ti phi giao tip giao tip chỳng ta cú th s dng nhiu phng tin khỏc nhau: iu b, c ch, kớ hiuTrong ú ngụn ng c coi l phng tin giao tip quan trng nht Nú l mt nhng hot ng c bn ca ngi, nú th hin c trng bn cht ca ngi Vy th no l hot ng giao tip bng ngụn ng Chỳng ta cựng i tỡm hiu Hoat ụng 2: Tỡm hiu ng liu GV yờu cu HS c bn sgk v tr li: ? Hot ng giao tip c ghi li bn trờn gia cỏc nhõn vt no? Hai bờn cú cng v ntn ? Cỏc nhõn vt giao tip ln lt i vai cho ? Hot ng giao tip din hon cnh no ? Hot ng giao tip hng vo ni dung gỡ? Mc ớch ca giao tip l gỡ HS tho lun nhúm, tr li cõu hi, b sung cho Gv nhn xột, ỏnh giỏ I Phõn tớch ng liu Ng liu - HGT din gia vua Trn vi cỏc bụ lóo.Vua l ngi lónh o ti cao ca t nc Cỏc bụ lóo i din cho tng lp nhõn dõn - Cỏc bờn giao tip cú v th khỏc th hin qua: T ng xng hụ, t ng ch thỏi (xin , tha), cỏc cõu tnh lc - Trong HGT, cỏc nhõn vt giao tip cú si vai, uụn phiờn lt li vi - HGT din hon cnh: a im: in Diờn Hng Hon cnh rng: xó hi Vit Nam vi nhng l giỏo phong kin (phõn bit vua tụi, tụn kớnh vua, trng ngi gi) Hà Cao Giáo án ngữ văn 10 Giao Thuỷ B Trờng THPT Hon cnh giao tip hp: t nc cú gic ngoi xõm hón, quõn dõn nh Trn cựng tỡm sỏch lc i phú C th quõn Nguyờn xõm lc nc ta ln 2: 1285 - Ni dung: tho lun tỡnh hỡnh t nc ang b ngoi xõm e v bn k sỏch i phú Nh vua nờu tỡnh hỡnh t nc v hi ý kin cỏc bụ lóo v cỏch i phú Cỏc bụ lóo th hin quyt tõm ỏnh gic, ng nht trớ rng ỏnh l sỏch lc nht - Mc ớch: Vua v cỏc bụ lóo bn bc thng nht sỏch lc chng ngoi xõm: thng nht ý v hnh ng Mc ớch ú ó thnh cụng vỡ muụn ming mt li u hụ vang ỏnh Ng liu - Nhõn vt giao tip: Gv yờu cu Hs dng kt qu ó hc phn phõn tớch ng liu v nh li kin thc hc phõn tớch ng liu i vi bn ny HS cú th tr li ln lt cỏc cõu hi v b sung cho ? Trong bi Tng quan hc VN HGT din gia cỏc nhõn vt no ? Hon cnh giao tip õy cú t chc, cú k hoch ca GD, nh trng hay t phỏt, ngu nhiờn Tỏc gi sgk (ngi vit) v HS lp 10 (ngi c) ngi vit la tui cao hn, cú ngh nghip l nghiờn cu v ging dy hc, cú trỡnh hiu bit cng nh sng sõu rng Ngi c l Hs sinh lp 10 thuc la tui thp hn, sng v trỡnh húa thp hn Ngi vit v th truyn t v hỡnh thnh ngi c nhng kin thc v k nng v VHVN iu ny ó cho phi cỏch la chn bn v cỏch trỡnh by kin thc - Hon cnh giao tip din hon cnh ca nn giỏo dc Vit Nam ú l hon cnh giao tip cú tớnh quy phm, cú k hoch, t chc, theo ni dung chng trỡnh o to nh trng - Ni dung giao tip thuc lnh vc hc v ?Ni dung giao tip thuc lnh vc gỡ? ti Tng quan hc Vit Nam Ni dung giao V ti gỡ? Bao gm nhng tip gm cỏc c bn sau: c bn no Cỏc b phn hp thnh ca hc VN Quỏ trỡnh phỏt trin ca hc vit Hà Cao Giáo án ngữ văn 10 Giao Thuỷ B Trờng THPT ? Hot ng giao tip thụng qua Con ngi Vit Nam qua hc bn ú nhm mc ớch gỡ - Mc ớch giao tip: Ngi vit trỡnh by mt cỏch tng quan mt s c bn v hc cho HS lp 10 Ngi c thụng qua vic c v hc bn lnh hi nhng kin thc c bn v hc Vn tin trỡnh lch s ng thi cú th rốn luyn v nõng cao cỏc k nng nhn thc, ỏnh giỏ cỏc hin tng hc, k nng xõy dng v to lp bn hc ? Phng tin ngụn ng v cỏch thc - Phng tin ngụn ng v cỏch thc t chc t chc bn cú c im gỡ ni bn cú mt s c im: bt Dựng mt s thut ng hc Cõu mang c im ca bn khoa hc: cu to phc tp, nhiu thnh phn, nhiu v nhng logic, mch lc Kt cu bn rừ rng, mch lc; h thng lun im, lun c tng ng vi cỏc mc ln nh cht ch, khoa hc Hot ng 2: H thng hoỏ kin thc II H thng kin thc ? Qua ng liu va phõn tớch, hóy HGT l hot ng trao i thụng tin ca cho bit HGT l gỡ ngi xó hi, c tin hnh ch yu bng HS tr li cỏ nhõn phng tin ngụn ng (dng núi v dng vit) Gv: HGT bng ngụn ng l hot nhm thc hin nhng mc ớch v tỡnh cm, ng liờn hnh vi nhm trao i nhn thc, hot ng thụng tin; trao i t tng, tỡnh cm; to lp quan h xó hi ? HGT din theo my quỏ trỡnh HGT din hai quỏ trỡnh: GV cht: Quỏ trỡnh to lp bn l - To lp bn: quỏ trỡnh ny ngi núi, quỏ trỡnh mó hoỏ ni dung giao ngi vit thc hin tip Ngi núi (ngi vit) chuyn - Lnh hi bn: quỏ trỡnh ny ngi c, t tng tỡnh cm tru tng ngi nghe thc hin thnh h thng tớn hiu vt cht cú th tri giỏc c (nghe bng thớnh giỏc v c bng th giỏc) Quỏ trỡnh lnh hi bn l quỏ trỡnh gii mó ni dung giao tip Hà Cao Giáo án ngữ văn 10 Giao Thuỷ B Ngi c (ngi nghe) dựng sng, hiu bit ca mỡnh hiu thụng tin ngi núi, ngi vit c truyn qua h thng tớn hiu ngụn ng ? Hot ng giao tip bng ngụn ng cú s chi phi ca cỏc nhõn t no Hot ng 3: Luyn GV phõn cho mi t lm bi i din trỡnh by kt qu Cỏc t khỏc nhn xột, b sung Gv ỏnh giỏ kt qu Gv yờu cu Hs c ni dung bi Sgk.20 HS c v tr li ? Nhõn vt giao tip? Hon cnh giao tip din thi im no, nú thớch hp cho nhng cõu chuyn ntn ? Nhõn vt anh núi iu gỡ v nhm mc ớch gỡ ? Cỏch núi ca chng trai cú phự hp vi ni dung v mc ớch giao tip khụng HS c yờu cu sgk i din nhúm ng lờn trỡnh by kt qu ? Cỏc nhõn vt giao tip ó thc hin bng ngụn ng nhng hnh ng núi c th no? Nhm mc ớch gỡ ? C ba cõu núi ca ụng u cú hỡnh thc cõu hi, nhng cú phi dựng Trờng THPT HGT bng ngụn ng cú s chi phi ca cỏc nhõn t: - Nhõn vt giao tip - Hon cnh giao tip - Ni dung giao tip - Mc ớch giao tip - Phng tin v cỏch thc giao tip III Luyn Bi - Nhõn vt giao tip: chng trai, cụ gỏi u tui xuõn, tui p nht ca cuc i - Hon cnh giao tip: ờm trng thanh: khụng gian v thi gian th mng Thi gian ú thớch hp cho nhng cõu chuyn tõm tỡnh la ụi ca niờn, n bc l tỡnh yờu - Nhõn vt anh núi v vic tre non lỏ v t nờn chng an sang Cõu chuyn c núi mt ờm trng p gia ụi trai gỏi tỳ nờn mc ớch chớnh õy hm ý: hc u n tui trng thnh, kt duyờn - Chng trai mn hỡnh nh ca tre non lỏ v mn chuyn an sang phự hp vi ni dung v mc ớch giao tip õy l cỏch núi t nh, giu mu sc chng, va giu hỡnh nh va m sc thỏi tỡnh cm d i vo lũng ngi Trong ca dao cú nhiu cõu núi: n õy Mn Bi õy l cuc giao tip mang tớnh cht i thng, din cuc sng hng ngy - Trong cuc giao tip cỏc nhõn vt giao tip thc hin cỏc hnh ng c th: A C thc hin hnh ng cho, ỏp li Ngi ụng thc hin hnh ng cho ỏp, khen, hi - C ba cõu ca ụng l cõu hi nhng mi cõu Hà Cao 10 ... kờ giao an - Vn ban va liờn kờt tiờng Viờt VI Rỳt kinh nghim Hà Cao 21 Giáo án ngữ văn 10 Giao Thuỷ B Trờng THPT Tuõn Ngay soan: 25 thang nm 2 010 Ngay day: thang nm 2 010 Tit 7: Lp day: 10A3... Thiờt kờ giao an - Dõn luõn ngụn ng hoc VI Rut kinh nghim Giao Thuy, .thang nm 2 010 Tụ trng ki duyờt Hà Cao 12 Giáo án ngữ văn 10 Giao Thuỷ B Trờng THPT Tuõn Ngay soan: 18 thang nm 2 010 Ngay... bn ca hc dõn gian Vit Nam - Nột c bn ca tng th loi - So sỏnh i chiu vi hc dõn gian cỏc nc lõn cn - c trng c bn ca hc dõn gian Vit Nam - Nột c bn ca tng th loi - So sỏnh i chiu vi hc dõn gian
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an ngu van lop 10 ca nam, giao an ngu van lop 10 ca nam,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN