0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRèNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRấN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CễNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

26 472 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:20

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRèNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRấN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CễNG TY DỊCH VỤ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN. 3.1. NHẬN XẫT, ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRèNH KIỂM TOÁN TẠI AASC Nhỡn chung, chất lượng kiểm toỏn ở AASC được khỏch hàng đỏnh giỏ khỏ cao. Do bộ mỏy tổ chức cú sự phõn cụng phõn nhiệm rừ ràng, mỗi phũng banmột chức năng riờng, chuyờn trỏch từng lĩnh vực kiểm toỏn cụ thể. Cỏc Bỏo cỏo kiểm toỏn trước khi phỏt hành đều được soỏt xột cẩn thận bởi những người cú chuyờn mụn, đảm bảo cung cấp một quy trỡnh kiểm toỏn khoa học. Chớnh nhờ những ưu điểm này mà cụng tỏc kiểm toỏn núi chung kiểm toỏn khoản mục DTBH&CCDV núi riờng ở AASC luụn đạt chất lượng cao. 3.1.1. Ưu điểm.  Trước khi tiến hành kiểm toỏn, cụng ty đều tiến hành thu thập những thụng tin cần thiết để đỏnh giỏ khả năng chấp nhận kiểm toỏn đối với khỏch hàng, nhằm đảm bảo khi kớ kết hợp đồng, cụng ty cú khả năng thực hiện cỏc điều khoản trong hợp đồng thời cung cấp được cho khỏch hàng một dịch vụ kiểm toỏn chất lượng cao nhất. Đõy cũng là cơ sở để cụng ty thực hiện tốt cỏc bước cụng việc tiếp theo trong quy trỡnh kiểm toỏn.  Sau khi thu thập được thụng tin về khỏch hàng, cụng ty sẽ lờn kế hoạch chi tiết thiết kế chương trỡnh kiểm toỏn riờng với từng khỏch hàng trờn cơ sở quy trỡnh chung được AASC xõy dựng. Trong quỏ trỡnh thực hiện, nếu cú những biến đổi bất thường, KTV sẽ cú những thay đổi cho phự hợp.  Hồ kiểm toỏn của cụng ty được xõy dựng một cỏch khoa học, hệ thống tham chiếu rừ ràng lụgic, cỏc giấy làm việc xắp xếp theo trật tự. Đảm bảo việc tra cứu được dễ dàng.  Hệ thống kiểm soỏt chất lượng chặt chẽ, với sự phõn cụng trỏch nhiệm ở 3 cấp rừ ràng, đảm bảo chất lượng của chương trỡnh kiểm toỏn đó thực hiện. Đầu tiờn, KTV chớnh thực hiện cuộc kiểm toỏn sẽ đưa ra ra ý kiến của mỡnh đối với từng khoản mục cụ thể. Sau đú, Phú phũng hoặc trưởng phũng kiểm toỏn chuyờn trỏch sẽ đưa ra ý kiến cú chấp nhận hay khụng. Cuối cựng, Phú giỏm đốc phụ trỏch sẽ đưa ra ý kiến kết luận cuối cựng.  Đội ngũ nhõn viờn thực hiện kiểm toỏn cú trỡnh độ tay nghề cao, cú chuyờn mụn về lĩnh vực kiểm toỏn, cú đạo đức nghề nghiệp. Khi tiến hành kiểm toỏn với khỏch hàng nào, Cụng ty sẽ lựa chọn KTV am hiểu về lĩnh vực kinh doanh, mụi trường phỏp lớ … của khỏch hàng đú. 3.1.2. Một số hạn chế trong cụng tỏc kiểm toỏn tại AASC Khi tiến hành kiểm toỏn, KTV tuõn thủ theo một quy trỡnh kiểm toỏn chung bao gồm 3 giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn, khi thực hiện cụng ty đều cú những hạn chế riờng. 3.1.2.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toỏn: Đõy là giai đoạn đầu tiờn trong quy trỡnh kiểm toỏn khoản mục DTBH&CCDV. Mỗi bước cụng việc trong giai đoạn này là cơ sở đảm bảo cho hiệu quả cuộc kiểm toỏn. 3.1.2.1.1. Thu thập thụng tin cơ sở về khỏch hàngsở đưa ra kiến nghị: Việc thu thập thụng tin cơ sở về khỏch hàng bao gồm: thu thập thụng tin về hoạt động kinh doanh của khỏch hàng, xem xột hồ chung hồ kiểm toỏn năm trước, tiến hành quan sỏt trực tiếp sở vật chất nhận diện cỏc bờn liờn quan. Đõy là bước cụng việc quan trọng ảnh hưởng khụng nhỏ đến chất lượng của cuộc kiểm toỏn, là cơ sở để KTV nhận dạng những rủi ro xỏc định thời gian cũng như phạm vi cần tiến hành kiểm toỏn. Thực tế tại AASC: Việc tỡm hiểu thụng tin về khỏch hàng được cụng ty thực hiện chủ yếu qua phỏng vấn Ban giỏm đốc nhõn viờn Cụng ty khỏch hàng theo bảng mẫu cõu hỏi cú nội dung về: +Thụng tin cơ bản về khỏch hàng. +Sơ đồ tổ chức. +Ban lónh đạo +Quỏ trỡnh phỏt triển. +Cỏc đối tỏc thường xuyờn. +Cỏc khoản đầu ra bờn ngoài. Do giới hạn về thời gian kiểm toỏn, nờn KTV ớt tiếp cận với cỏc thụng tin từ sỏch, bỏo, internet,… KTV thường khụng tiến hành quan sỏt trực tiếp hoạt động SXKD của khỏch hàng nờn tớnh khỏch quan cho cỏc thụng tin thu thập được khụng cao. 3.1.2.1.2. Tỡm hiểu HTKSNB đỏnh giỏ rủi ro kiểm soỏt. Cơ sở đưa ra kiến nghị: Do việc kiểm tra bị giới hạn bởi phạm vi thời gian kiểm toỏn nờn mỗi cuộc kiểm toỏn luụn chứa đựng những rủi ro. Theo VSA 400- Đỏnh giỏ rủi ro kiểm soỏt nội bộ: “ Kiểm toỏn viờn phải cú đủ hiểu biết về hệ thống kế toỏn HTKSNB của khỏch hàng để lập kế hoạch kiểm toỏn tổng thể chương trỡnh kiểm toỏn thớch hợp, cú hiệu quả”. Việc đỏnh giỏ HTKSNB thể hiện sự tuõn thủ chuẩn mực trong hoạt động kiểm toỏn của KTV trợ lớ kiểm toỏn. Qua đú, KTV sẽ cú những phương hướng về phạm vi cần thực hiện kiểm tra, cỏc thủ tục kiểm toỏn cần thực hiện, thời gian nhõn lực tham gia kiểm toỏn. Do việc kiểm tra chỉ được thực hiện trờn cỏc mẫu chọn nờn khụng thể phỏt hiện hết cỏc sai phạm xảy ra, nhưng KTV phải bảo đảm nếu sai phạm cũn tồn tại thỡ khụng ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC. Muốn đạt được mục đớch này, yờu cầu đầu tiờn là KTV phải cú những hiểu biết nhất định về HTKSNB của đơn vị. Thực tế tại AASC: Việc đỏnh giỏ HTKSNB mới chỉ dừng ở việc ỏp dụng Bảng cõu hỏi cho tất cả cỏc khỏch hàng, tuy cú ưu điểm là tiết kiệm thời gian, đơn giản, dễ thực hiện nhưng chỉ mang tớnh định tớnh, chất lượng khụng cao, đặc biệt khụng phải lỳc nào cũng phự hợp với cỏc khỏch hàng. Cũn việc đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn được thực hiện theo Bảng ước lượng mức trọng yếu đó được AASC xõy dựng sẵn. Thụng thường, cụng việc này được KTV thực hiện dựa vào xột đoỏn nghề nghiệp của mỡnh. Khi phỏt hiện ra sai sút trờn BCTC, KTV dựa vào kinh nghiệm của mỡnh để ước lượng xem sai sút đú cú điều chỉnh hay khụng. Nếu ước lượng theo mức trọng yếu được quy định trước cỏ thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc kiểm toỏn, làm tăng thời gian chi phớ kiểm toỏn. Mặt khỏc, với những khỏch hàngdoanh thu lớn, KTV khụng thể căn cứ vào mức trọng yếu này để thực hiện kiểm toỏn. Đối với cỏc khỏch hàng truyền thống, khi bị hạn chế về thời gian kiểm toỏn, KTV ớt khi hành phỏng vấn lại BGĐ nhằm tỡm hiểu thụng tin về hệ thống kế toỏn HTKSNB mà sử dụng trực tiếp kết quả đỏnh giỏ từ năm trước. Do vậy thụng tin thu thập được cú thể khụng cập nhật trong trường hợp này, KTV đó vi phạm nguyờn tắc thận trọng. 3.1.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toỏn. 3.1.2.2.1. Chọn mẫu kiểm toỏn. Cơ sở đưa ra kiến nghị: Do giới hạn về thời gian phạm vi kiểm toỏn, nờn KTV phải tiến hành chọn mẫu kiểm toỏn. Theo VSA 530: “Lấy mẫu kiểm toỏn là ỏp dụng cỏc thủ tục kiểm toỏn trờn số phần tử ớt hơn 100% tổng số phần tử của một sốtài khoản hay một loại nghiệp vụ, sao cho mọi phần tử đều cú cơ hội để được chọn. Lấy mẫu sẽ giỳp KTV thu thập đỏnh giỏ bằng chứng kiểm toỏn về cỏc đặc trưng của cỏc phần tử được chọn, nhằm hỡnh thành hay củng cố kết luận về tổng thể. Lấy mẫu cú thể tiến hành theo phương phỏp thống kờ hoặc phi thống kờ”. Việc chọn mẫu kiểm toỏn là cần thiết do vậy phải đợc thực hiện một cỏch khoa học hợp lớ. Thực tế tại AASC: Việc chọn mẫu kiểm toỏn tại AASC chủ yếu dựa vào xột đoỏn nghề nghiệp kinh nghiệm của KTV. KTV sẽ tiến hành kiểm tra cỏc nghiệp vụ bất thường hoặc phỏt sinh với số tiền lớn. Do vậy mẫu được chọn khụng đại diện được cho tổng thể mang tớnh chất của tổng thể. 3.1.2.2.2. Thực hiện cỏc thử nghiệm kiểm soỏt. Cơ sở đưa ra kiến nghị: Thực hiện cỏc thử nghiệm kiểm soỏt là bước cụng việc quan trọng nhằm thu thập bằng chứng về thiết kế vận hành của HTKSNB. Sau khi thực hiện cỏc biện phỏp kĩ thuật cần thiết, KTV sẽ so sỏnh cỏc phỏt hiện qua kiểm tra với những ước lượng ban đầu ở giai đoạn lập kế hoạch. Nếu phỏt hiện cú sự chờnh lệch, KTV sẽ thực hiện cỏc biện phỏp bổ sung như: thảo luận cựng khỏch hàng để xỏc định cỏc hoạt động khỏc tương ứng nhằm cung cấp sự đảm bảo cho chờnh lệch, hoặc thực hiện kiểm toỏn chi tiết cỏc số liệu để thu thập bằng chứng đảm bảo tớnh hợp lớ cho chờnh lệch trờn. Sau khi kiểm tra bổ sung, nếu đảm bảo này khụng cú cơ sở thỡ KTV cần thay đổi lại việc đỏnh giỏ HTKSNB trong lập kế hoạch, đồng thời mở rộng phạm vi của thủ tục phõn tớch thủ tục kiểm tra chi tiết. Thực tế tại AASC: Tại AASC, việc tiếp cận với HTKSNB của đơn vị chỉ dừng ở việc đỏnh giỏ mức trọng yếu rủi ro kiểm soỏt, cỏc thử nghiệm kiểm soỏt hầu như khụng được thực hiện. Do vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc kiểm toỏn khụng vỡ cú cơ sở đảm bảo rằng cỏc ước lượng về mức trọng yếu rủi ro, cũng như ước tớnh ban đầu về phạm vi của cỏc thủ tục kiểm toỏn mà KTV sẽ ỏp dụng là hợp lớ. 3.1.2.2.3. Thực hiện thủ tục phõn tớch. Cơ sở đưa ra kiến nghị: Đõy là thủ tục kiểm toỏn cú hiệu quả cao, chi phớ thấp, dễ thực hiện cung cấp cho KTV bằng chứng đầy đủ hiệu quả về số liệu kiểm toỏn. Thực tế tại AASC: Khi ỏp dụng cỏc thủ tục phõn tớch, KTV mới chỉ dừng lại phõn tớch cỏc chỉ tiờu trong nội bộ đơn vị, chưa chỳ trọng liờn hệ với cỏc chỉ tiờu nghành, nghề nhằm đỏnh giỏ mức độ cũng như hiệu quả SXKD của đơn vị so với mặt bằng chung. 3.1.2.2.4. Thủ tục gửi thư xỏc nhận ớt được thực hiện. Cơ sở đưa ra kiến nghị: Gửi thư xỏc nhận đem lại cho KTV bằng chứng kiểm toỏn cú tớnh khỏch quan cao nhất. Gửi thư xỏc nhận kết hợp với cỏc thủ tục kiểm tra khỏc sẽ đỏp ứng được cỏc mục tiờu hiệu lực, định giỏ kịp thời, xỏc minh được cỏc sai phạm liờn quan đến tớnh hiện hữu của cỏc nghiệp vụ phỏt sinh. Thực tế tại AASC: Do giới hạn về thời gian chi phớ kiểm toỏn, thủ tục này rất ớt được KTV ỏp dụng. Chủ yếu KTV thu thập thư xỏc nhận do khỏch hàng tự thực hiện. Đặc biệt khi kiểm toỏn khoản mục DTBH&CCDV, KTV rất ớt khi xỏc nhận địa chỉ của người mua trờn húa đơn bỏn hàng của đơn vị. 3.1.2.3. Giai đoạn kết thỳc kiểm toỏn. 3.1.2.3.1. Quy định về việc rà soỏt lại hồ kiểm toỏn. Cơ sở đưa ra kiến nghị: Đõy là bước cụng việc quan trọng nhằm phỏt hiện rủi ro kiểm soỏt ở từng khoản mục trờn BCTC, đặc biệt với những khoản mục phức tạp như DTBH&CCDV. Thụng qua việc rà soỏt này, BGĐ sẽ kiểm tra được cỏc KTV trợ lớ kiểm toỏn cú thực hiện theo đỳng cỏc chuẩn mực kiểm toỏn hay khụng, đồng thời phỏt hiện khắc phục kịp thời những sai lệch trong xột đoỏn của KTV. Thực tế tại AASC: Do giới hạn về thời gian phạm vi kiểm toỏn, KTV cỏc trợ lớ kiểm toỏn nhiều khi khụng tuõn thủ theo đỳng chương trỡnh kiểm toỏn đó được xõy dựng. Việc đỏnh tham chiếu trờn giấy làm việc cỏc tài liệu thu thập được nhiều khi khụng thống nhất, khụng theo mẫu mà cụng ty đó xõy dựng. Dẫn đến cụng tỏc soỏt xột gặp nhiều khú khăn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc kiểm toỏn. 3.1.2.3.2. Xem xột cỏc sự kiện phỏt sinh sau niờn độ kế toỏn. Cơ sở đưa ra kiến nghị: Theo VSA 560: “ Sự kiện phỏt sinh sau ngày khúa sổ kế toỏn lập BCTC là những sự kiện cú ảnh hưởng đến BCTC đó phỏt sinh trong khoản thời gian từ sau ngày khúa sổ kế toỏn lập BCTC để kiểm toỏn đến ngày kớ Bỏo cỏo kiểm toỏn những sự kiện sau ngày kớ Bỏo cỏo kiểm toỏn.” “ Kiểm toỏn viờn phải xem xột ảnh hưởng của những sự kiện phỏt sinh sau ngày khúa sổ kế túan lập BCTC đối với BCTC Bỏo cỏo kiểm toỏn.” Như vậy, cỏc sự kiện phỏt sinh sau ngày khúa sổ kế toỏn lập BCTC được chia thành 2 nhúm: + Nhúm cỏc sự kiện cung cấp dấu hiệu về cỏc sự việc đó phỏt sinh tiếp sau ngày khúa sổ kế toỏn lập BCTC. + Nhúm cỏc sự kiện cung cấp thờm bằng chứng về cỏc sự việc đó tồn tại vào ngày khúa sổ kế toỏn lập BCTC. Thực tế tại AASC: Chưa chỳ trọng rà soỏt lại hồ kiểm toỏn sau khi kết thỳc kiểm toỏn. Do giới hạn về thời gian kiểm toỏn, nờn KTV cú thể bỏ qua một số thủ tục đó được xõy dựng trong chương trỡnh kiểm toỏn 3.1.2.3.3.Thực hiện cỏc bỳt toỏn điều chỉnh. Cơ sở đưa ra kiến nghị: Mục tiờu của kiểm toỏn là xỏc định tớnh trung thực hợp lớ của cỏc thụng tin được trỡnh bày trờn BCTC. Do vậy cỏc bỳt toỏn điều chỉnh được nờu ra trong giai đọan kết thỳc kiểm toỏn phải điều chỉnh được cỏc sai sút trong hạch toỏn kế toỏn của đơn vị, cung cấp được thụng tin chớnh xỏc tin cậy cho những người sử dụng BCTC của đơn vị. Thực tế tại AASC: Đối với khoản thuế GTGT đầu ra phản ỏnh sai thuế suất, KTV đó khụng tiến hành điều chỉnh theo yờu cầu của khỏch hàng. Đõy là chỉ tiờu phản ỏnh tỡnh hỡnh thực hiện nghĩa vụ với ngõn sỏch Nhà nước, do vậy cơ quan thuế sẽ tiến hành búc tỏch khoản thuế này khi kiểm tra. Riờng đối với quy trỡnh kiểm toỏn khoản mục DTBH&CCDV, trong quỏ trỡnh hoạt động của mỡnh, AASC chưa quan tõm phỏt triển đến lĩnh vực Kiểm toỏn Doanh nhiệp cú vốn đầu nước ngoài. Đõy là loại hỡnh doanh nghiệp cú khoản mục Doanh thu rất phức tạp, KTV cần cú những hiểu biết sõu rộng khi tiến hành kiểm toỏn khoản mục DTBH&CCDV của khỏch hàng này. 3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CễNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CễNG TY AASC 3.2.1. Cỏc giải phỏp về cụng tỏc kiểm toỏn núi chung tại AASC  Chỳ trọng đầu trang thiết bị, cơ sở vật chất, ứng dụng cụng nghệ thụng tin nhằm hiện đại húa hoạt động kiểm toỏn: Tại AASC, cụng tỏc kiểm toỏn vẫn phải thực hiện thủ cụng trờn giấy làm việc do trang thiết bị trang bị cho cụng tỏc kiểm toỏn vẫn hạn chế. Trợ lớ kiểm toỏn chưa được trang bị mỏy tớnh xỏch tay USB, cụng cụ quan trọng để thực hiện kiểm toỏn. Do vậy, khụng tiết kiệm được chi phớ thời gian kiểm toỏn.  Nõng cao hiệu quả hoạt động của chi nhỏnh, tăng cường mối liờn hệ giữa chi nhỏnh với cụng ty giữa cỏc chi nhỏnh với nhau. Tại AASC, cú một đặc điểm là nhiều khỏch hàng cú trụ sở tại cỏc chi nhỏnh, nhưng khỏch hàng vẫn yờu cầu được văn phũng cụng ty thực hiện kiểm toỏn, làm tăng chi phớ kiểm toỏn, khụng tận dụng được nguồn nhõn lực ở cỏc chi nhỏnh. Dẫn đến hiệu quả hoạt động của cỏc chi nhỏnh khụng cao. Do vậy Cụng ty phải tăng cường đào tạo đội ngũ KTV, trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật cho cỏc chi nhỏnh.  Tăng cường đào tạo đội ngũ kiểm toỏn đủ về số lượng, giỏi chuyờn mụn nghề nghiệp, cú đạo đức nghề nghiệp. KTV trợ lớ kiểm toỏn là nhõn tố quyết định đến chất lượng của cuộc kiểm toỏn, nõng cao chất lượng đội ngũ kiểm toỏn là nõng cao chất lượng hoạt động danh tiếng của cụng ty. Do vậy cụng ty cần tăng cường tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiểm toỏn cả về chất lượng số lượng, nõng cao đạo đức nghề nghiệp.  Chỳ trọng nõng cao chất lượng cỏc dịch vụ, xõy dựng một thương hiệu AASC uy tớn trong thị trường kiểm toỏn. Đõy là nhiệm vụ cũng là yờu cầu của của AASC trong suốt quỏ trỡnh tồn tại phỏt triển. Hiện nay, AASC cú đến hơn 150 đối thủ trong lĩnh vực cung cấp cỏc dịch vụ kế toỏn kiểm toỏn. Tuy lĩnh vực hoạt động của AASC khỏ rộng, nhưng chỉ cú hoạt động kiểm toỏn BCTC là cú thế mạnh riờng với nhiều khỏch hàng truyền thống lớn. Do vậy AASC phải khụng ngừng nõng cao hiệu quả của cỏc loại hỡnh dịch vụ, vừa mang lại doanh thu, vừa gúp phần khẳng định thương hiệu của cụng ty trờn thị trường. 3.2.2 Cỏc giải phỏp nhằm cải thiện quy trỡnh kiểm toỏn khoản mục DTBH&CCDV tại AASC 3.2.2.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toỏn. 3.2.2.1.1 Chỳ trọng thu thập thụng tin cơ sở về khỏch hàng: Cần cú những quy định chặt chẽ trong việc thu thập thụng tin về khỏch hàng, yờu cầu kiểm toỏn viờn phải thực hiện đầy đủ. Cú thể thu thập thụng tin về khỏch hàng từ cỏc bờn hữu quan nhằm tăng tớnh khỏch quan trong đỏnh giỏ khỏch hàng. 3.2.2.1.2 Về Đỏnh giỏ HTKSNB rủi ro kiểm soỏt: Đõy là cơ sở quan trọng để xỏc định phương hướng, thời gian, phạm vi tiến hành kiểm toỏn, thiết kế cỏc thủ tục kiểm toỏn cần ỏp dụng… Đối với khỏch hàng truyền thống, trước khi thực hiện kiểm toỏn, KTV nờn trực tiếp thu thậo đỏnh giỏ thụng tin. Hạn chế sử dụng kết quả đỏnh giỏ rtf cuộc kiểm toỏn năm trước. Ngoài việc ỏp dụng bảng cõu hỏi chung đối với tất cả cỏc khỏch hàng, Cụng ty nờn xõy dựng thờm hệ thống lưa đồ để đỏnh giỏ HTKSNB. Cỏc đồ lưu chuyển cung cấp cho KTV bản túm tắt bằng đồ cỏc tài liệu sự luõn chuyển của dữ liệu nhằm giỳp KTV nhận biết rừ ràng hơn những phức tạp của hệ thống kế toỏn HTKSNB của đơn vị. [...]... tỡm hiểu được nhiều về quy trỡnh kiểm toỏn chung tại cụng ty, về chương trỡnh kiểm toỏn xõy dựng với từng khoản mục, cỏch thức lưu trữ hồ sơ… Đặc biệt là về quy trỡnh khoản mục Doanh thu bỏn hàng cung cấp dịch vụ trờn BCTC Đõy là Doanh thu từ hoạt động chớnh- là một trong những khoản mục trọng yếu trờn BCTC đối với bất cứ một DN nào, khoản mục này luụn chứa đựng những rủi ro kiểm toỏn với KTV, do... thực hiện bởi những KTV giàu kinh nghiệm phải được tiến hành một cỏch thận trọng khoa học Do giới hạn về thời gian cũng như phạm vi tiếp cận, bài viết của em chỉ phỏn ỏnh được những nột tổng quỏt nhất về Quy trỡnh kiểm toỏn khoản mục Doanh thu bỏn hàng cung cấp dịch vụ trong kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh tại Cụng ty Dịch vụ vấn Tài chớnh Kế toỏn Kiểm toỏn (AASC) nờn sẽ khụng trỏnh khỏi... hiện đại (Đỏnh giỏ cỏc hoạt động hệ thống kiểm soỏt) Hệ thống chuẩn mực kế toỏn Việt Nam Hệ thống chuẩn mực kiểm toỏn Việt Nam Hồ kiểm toỏn năm 2006 của Cụng ty Cổ phần 14-9 Cụng ty Xuất nhập khẩu HL Cỏc tài liệu nội bộ Bộ Tài Chớnh Bộ Tài Chớnh PHỤ LỤC O1: MỤC TIấU KIỂM SOÁT NỘI BỘ THỦ TỤC KIỂM SOÁT DOANH THU BÁN HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ Hiệu lực Mục tiờu kiểm soỏt nội bộ DTBH&CCDV ghi sổ... húa đơn theo từng loại hàng húa việc lập húa đơn tại thời điểm bỏn ghi chộp vào sổ kế toỏn Kiểm tra việc xõy dựng sử dụng đồ TK ỏp dụng đối với khoản mục DTBH&CCDV Xem xột việc ghi chộp vào cỏc tài khoản cỏc nghiệp vụ làm giảm doanh thu bỏn hàng Chớnh xỏc số học DTBH&CCDV được phản ỏnh đỳng đắn vào sổ kế toỏn tổng hợp chi tiết Kiểm tra việc lập cõn đối số doanh thu thực hiện cho cỏc... bộ cỏc khoản doanh thu của cỏc khỏch hàng Xem xột việc cỏch li trỏch nhiệm đối chiếu thường xuyờn ghi sổ doanh thu bỏn hàng cỏc khoản phải thu khỏch hàng Phờ chuẩn DTBH&CCDV bỏn hàng được phờ chuẩn đỳng đắn Kịp thời DTBH&CCDV được ghi chộp theo đỳng thời gian quy định Kiểm tra việc phờ chuẩn đối với cỏc khoản thu bỏn chịu của khỏch hàng, với việc vận chuyển hàng húa, với giỏ bỏn cỏc khoản giảm... nhật bổ sung thờm cỏc thụng tin mới để hiểu biết đầy đủ hơn về hoạt động của đơn vị Tờn giao dịch tiếng Việt tiếng Anh Loại hỡnh doanh nghiệp Cụng ty nhà nước  Tổng cụng ty nhà nước Doanh nghiệp nhừn Cụng ty liờn doanh Cụng ty cổ phần  Cụng ty TNHH Cụng ty 100% vốn nước ngoài Khỏc      Ngày thành lập QĐ/GP thành lập Số ngày cấp tại QĐ bổ sung Số ngày cấp tại GP điều chỉnh Số ngày cấp tại. .. đạng bằng cỏch đỏnh số cho cỏc nghiệp vụ phỏt sinh B2: Thiết lập mối quan hệ giữa cỏc Bảng số ngẫu nhiờn với đối ng kiểm toỏn đó định lượng -Với cỏc con số định lượng của đối ng kiểm toỏn gồm 5 chữ số như cỏc con số trờn bảng số ngẫu nhiờn, KTV sẽ lựa chọn để kiểm toỏn cỏc đối ng kiểm toỏn này -Với cỏc con số định lượng của đối ng kiểm toỏn ớt hơn 5 chữ số Vớ dụ là 4 chữ số, KTV cú thể xỏc... chuyờn mụn đũi hỏi kiểm toỏn viờn/ cụng ty kiểm toỏn phải cỳ được những hiểu biết cần thiết đầy đủ về tỡnh hỡnh kinh doanh nhằm đỏnh giỏ phừn tớch được cỏc sự kiện, nghiệp vụ thực tiễn hoạt động của đơn vị được kiểm toỏn mà theo kiểm toỏn viờn cỳ ảnh hưởng trọng yếu đến bỏo cỏo tài chớnh, đến việc kiểm tra của kiểm toỏn viờn hoặc đến bỏo cỏo kiểm toỏn Kiểm toỏn viờn cỏc trợ lý kiểm toỏn phải... cao tay nghề đạo đức của đội ngũ cỏn bộ thực hiện kiểm toỏn Chớnh vỡ vậy, chất lượng của cỏc dịch vụ kiểm toỏn mà Cụng ty cung cấp ngày càng cao, đỏp ứng được những tiờu chuẩn của kiểm toỏn quốc tế Đến nay, AASC đó trở thành thành viờn của tổ chức kiểm toỏn INPACT danh tiếng, một trong những Cụng ty kiểm toỏn hàng đầu của ngành kiểm toỏn Việt Nam Sau một thời gian thực tập ở Cụng ty, em đó tỡm... gúp ý kiến của cỏc thầy, cụ để bài viết hạn chế được cỏc thiếu sút đú Một lần nữa, em xin cảm ơn cụ giỏo- Th.S Bựi Thị Minh Hải cỏc anh chị trong phũng Kiểm toỏn nghành sản xuất vật chất – Cụng ty Dịch vụ vấn Tài chớnh Kế toỏn kiểm toỏn đó giỳp em hoàn thành Khúa luận tốt nghiệp này DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tỏc giả Tỏc phẩm Nhà xuất bản Nơi xuất bản Chủ biờn GS.TS.NGƯT Nguyễn Quang Quynh . MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRèNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRấN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CễNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN. trỡnh kiểm toỏn khoản mục Doanh thu bỏn hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh tại Cụng ty Dịch vụ Tư vấn Tài chớnh Kế toỏn Và Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRèNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRấN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CễNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN, MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRèNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRấN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CễNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN,

Hình ảnh liên quan

1. DTBH&CCDV cú được ghi chộp đầy đủ. - MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRèNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRấN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CễNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

1..

DTBH&CCDV cú được ghi chộp đầy đủ Xem tại trang 22 của tài liệu.
PHỤ LỤC 02: BẢNG CÂU HỎI TèM HIỂU HTKSNB KHOẢN MỤC DTBH&CCDV - MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRèNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRấN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CễNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

02.

BẢNG CÂU HỎI TèM HIỂU HTKSNB KHOẢN MỤC DTBH&CCDV Xem tại trang 22 của tài liệu.

Từ khóa liên quan