0

Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

11 62 0
  • Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 11:10

Nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu điều tra 190 sinh viên của Khoa bằng phương pháp Cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy. Vietnam J Agri Sci 2021, Vol 19, No.1: 129-139 Tạp chí Khoa học Nơng nghiệp Việt Nam 2021, 19(1): 129-139 www.vnua.edu.vn PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH, HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Trần Thị Thanh Huyền*, Hoàng Thị Mai Anh, Nguyễn Ngọc Mai Khoa Kế toán Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam * Tác giả liên hệ: tranhuyen@vnua.edu.vn Ngày nhận bài: 09.07.2020 Ngày chấp nhận đăng: 09.09.2020 TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động học tập sinh viên khoa Kế toán Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nghiên cứu điều tra 190 sinh viên Khoa phương pháp Cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá phân tích hồi quy Kết yếu tố ảnh hưởng tới động học tập sinh viên gồm yếu tố thuộc thân sinh viên, yếu tố thuộc nhóm bạn bè xã hội yếu tố khác Từ nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy động học tập sinh viên Từ khóa: Động cơ, học tập, sinh viên Analysis of Factors Affecting the Students’s Learning Motivation of the Faculty of Accounting and Bussiness Management, Vietnam National University of Agriculture ABTRACT The purpose of this research was analysing the factors affecting the students’s learning motivation of the Faculty of Accounting and Bussiness Management, Vietnam National University of Agriculture This study surveyed 190 students with Cronbach's alpha method, Exploratory Factor Analysis, regression analysis Results showed that the factors affecting the students's learning motivation were students theselves, friends and societies, and others Then this research proposed some solutions to promote student’s learning motivation Keywords: Motivation, learning, students ĐẶT VẤN ĐỀ Động cĄ học tờp l khao khỏt, mong mun, ho hng, cõm thỗy có trách nhiệm đỉy nhiệt huyết q trình học têp (Bomia & cs., 1997), să nỗ lăc cố gíng để hồn thành có kết q cơng việc đị (Dubrin, 2008) Động cĄ học têp gín bó chặt chẽ khơng thể tách rąi vĆi việc học (O’Rorke & Ortony, 1994) Động cĄ học têp õnh hỵng n thỏi hc tờp, t ũ õnh hỵng n kt quõ hc tờp cỷa sinh viờn Nguyn Thäc (2009) khỵng đðnh hột động học têp ć đäi hc l mt loọi hoọt ng tồm lý ỵc t chĀc cách độc đáo cûa sinh viên nhìm mýc ớch cũ ý thc l chuốn b tr thnh ngỵi chun gia phát triển tồn diện, sáng täo có trình độ nghiệp vý cao Học têp chỵ thăc să mang lọi hiu quõ i vi ngỵi hc v chợ ngỵi ũ chỷ ng, tớch cc tờp trung vào hành vi thao tác học Nghiên cĀu động cĄ học têp cûa sinh viên đäi học vỗn ỵc quan tõm Nguyn Bỡnh Giang & Dỵng Thng Nhỗt (2014) nghiờn cu v ng c hc tờp cỷa sinh viờn ọi hc Bỡnh Dỵng Hong M Nga & Nguyn Tuỗt Kit (2016) ó phồn tớch cỏc yu t õnh hỵng n ng c hc tờp cỷa sinh viờn kinh t Trỵng ọi hc Cổn Th Nguyn Th TĀ (2017) nghiên cĀu biện pháp kích thích động cĄ học têp cho sinh viên học hệ vởn bỡng tọi Trỵng ọi hc Kinh t Thnh phố Hồ Chí Minh Nguyễn Bá Châu (2018) nghiên cĀu thăc träng yếu tố ânh 129 Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động học tập sinh viên Khoa Kế toán Quản trị kinh doanh, Hc vin Nụng nghip Vit Nam hỵng n ng c học têp cûa sinh viên Đäi học Hồng ĐĀc Khoa Kế toán Quân trð kinh doanh nhĂng khoa lĆn cûa Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nëm 2019, số sinh viên nhêp học cûa khoa chiếm 23,7% số sinh viên toàn học viện (Ban Quân lý đào täo, 2019) Khoa có bề dày kinh nghiệm hĄn 50 nëm thăc nhiệm vý đào täo phỏt trin ngun nhõn lc chỗt lỵng cao lùnh văc quân trð kinh doanh, kinh doanh nông nghiệp kế toán doanh nghiệp (Khoa Kế toán Quân trð kinh doanh, 2020) Täo động lăc học têp, tÿ đò nång cao kết quâ học têp cûa sinh viên ỵc khoa rỗt quan tồm Tuy nhiờn, chỵa cũ mt nghiờn cu chi tit v vỗn ny Bi vit nhìm mýc đích phån tích động cĄ học têp v cỏc yu t õnh hỵng n ng c hc têp cûa sinh viên khoa Kế toán Quân trð kinh doanh, t ũ ỵa giõi phỏp giỳp thỳc đèy động cĄ học têp cûa sinh viên khoa PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp thu thập số liệu Bên cänh việc tìm kiếm tài liệu, thu thờp thụng tin th cỗp qua cỏc bỏo cỏo cỷa Khoa, báo khoa học động cĄ học têp cûa sinh viên, nhóm tác giâ tiến hành điều tra online đối vĆi sinh viên Khoa Kế toán Quân tr kinh doanh Kớch thỵc mộu tựy thuc vo cỏc phỵng phỏp ỵc lỵng nghiờn cu v cú nhiu quan điểm khác Theo Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), quy tíc xác đðnh cĈ méu cho phõn tớch nhõn t l s quan sỏt (kớch thỵc méu) phâi bìng hay lỉn số biến phân tích nhân tố Green (1991) cho rìng cĈ méu ti thiu cổn cú hi quy ỵc tớnh bỡng công thĀc 50 + 8m (m số biến độc lêp) Trong nghiên cĀu, nhóm tác giâ xây dăng mơ hình hồi quy vĆi biến độc lêp, tĀc kớch thỵc mộu ti thiu l 82 Bờn cọnh ũ, nghiên cĀu cịn tiến hành phân tích nhân tố khám phỏ vi 19 bin nờn kớch thỵc mộu cổn ọt 76 Nhóm gāi phiếu online ngéu nhiên cho sinh viên cûa Khoa thu 190 phiếu hĉp lệ 130 2.2 Phương pháp phân tích - Sā dýng h s tỵng quan Cronbach alpha loọi cỏc bin khụng phự hp tng nhúm cho trỵc Cỏc bin cú h s tỵng quan Cronbach alpha gia bin nhõn t õnh hỵng Xij n bin tng Xi (bỡnh quõn cûa nhóm) có giá trð nhó hĄn 0,3 bð loọi (Nunaly & Burstein, 1994) Cỏc bin ỵc la chn cú h s tỵng quan cú tr s t 0,6 trć lên (Hair & cs., 2006) - Sau la chn xong cỏc bin Xij thuc mi nhũm, phỵng phỏp EFA ỵc s dýng la chn cỏc bin Xij õnh hỵng ti ng c hc tờp cỷa sinh viên khoa Kế toán Quân trð kinh doanh (biến Y) Nghiên cĀu sā dýng kiểm đðnh KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) Barlett’s Test để kiểm tra mĀc độ phù hĉp cûa dĂ liệu Nếu KMO 0,3 Cỏc bin chợ ỵc chỗp nhờn trọng số > 0,5 trọng số tâi cûa ć nhân tố khác < 0,3 (Igbaria & cs, 1995) không cách giĂa hai trọng số tỵa biến ć hai nhân tố khác lĆn hn 0,3 Thang o chợ ỵc chỗp nhờn vi tng phỵng sai trớch (Cumulative) ln hn 50% (Anderson & Gerbing 1998) - Sau phân tích nhân tố khám phá, nhúm yu t õnh hỵng ỵc sớp xp lọi, nhúm tin hnh kim tra mi quan h tỵng quan gia 7 NT5 0,743 SV6 0,734 GD2 0,728 NT4 0,725 NT2 0,700 SV3 0,688 GD4 0,605 Đặt tên nhân tố Khác BBXH1 0,747 BBXH2 0,741 BBXH3 0,643 BBXH4 0,565 Bạn bè, xã hội SV1 0,809 SV2 0,776 Sinh viên Bảng Kết đánh giá độ tin cậy thang đo Nhân tố tác động Sinh viên Bạn bè xã hội Khác 136 Cronbach’s alpha 0,669 0,656 0,920 Biến quan sát Hệ số tương quan tổng biến Cronbach’s alpha loại biến SV1 0,505 SV2 0,505 BBXH1 0,343 0,652 BBXH2 0,594 0,480 BBXH3 0,449 0,580 BBXH4 0,378 0,627 SV3 0,618 0,916 SV4 0,727 0,910 SV5 0,806 0,906 SV6 0,725 0,910 GD1 0,727 0,910 GD2 0,701 0,912 GD4 0,572 0,918 NT2 0,588 0,917 NT3 0,720 0,911 NT4 0,636 0,915 NT5 0,703 0,912 Trần Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Mai Anh, Nguyễn Ngọc Mai Bảng Ma trận hệ số điểm nhân tố Biến quan sát Nhân tố Nhân tố khác Bạn bè, xã hội BBXH1 0,465 BBXH2 0,350 BBXH3 0,319 BBXH4 0,271 NT2 0,151 NT3 0,145 NT4 0,151 NT5 0,136 Sinh viên SV1 0,578 SV2 0,535 SV3 0,136 SV4 0,120 SV5 0,136 SV6 0,104 GD1 0,130 GD2 0,107 GD4 0,100 Bảng Hệ số ảnh hưởng biến yếu tố ảnh hưởng đến động học tập sinh viên khoa Kế toán Quản trị kinh doanh Nhóm yếu tố Biến quan sát Hệ số (β) Hệ số tự 2,338 *** 1,330 * 1,216 *** 1,169 Sinh viên X1 0,142 Bạn bè, xã hội X2 0,088 Khác X3 0,761 R 0,639 F 112,305 Sig(F) VIF *** 0,000 Ghi ***, **, * tương ứng với mức ý nghĩa 1%, 5% 10% Trong nhóm yu t khỏc, cỏc yu t thuc v nh trỵng cú õnh hỵng nhiu hn ti ng c hc tờp cûa sinh viên, đặc biệt uy tín cûa khoa, ngnh, trỵng o tọo (NT2), trỡnh nởng lc cỷa giâng viên (NT4) phong trào nghiên cĀu khoa học, hỗ trĉ việc làm, tổ chĀc Đoàn - Hội Sinh viên (NT3) Tiếp đò yếu tố thuộc sinh viờn nhỵ nim tin vo ngnh ang hc (SV3) khâ nëng học têp cûa bân thân (SV5) Ngoài ra, yếu tố thuộc gia đình, đặc biệt să quan tåm chëm sòc cûa cha mẹ (GD1) cỹng õnh hỵng tớch cc ti ng c hc tờp cỷa sinh viờn iu ny cỹng ó ỵc khợng nh nghiên cĀu cûa Hoàng Mỹ Nga & cs (2018) Uy tớn cỷa ngnh, khoa, trỵng o tọo; trỡnh , nëng lăc, đäo đĀc, uy tín, tác phong cûa giâng viờn; s quan tõm cỷa cha m õnh hỵng tớch căc tĆi động cĄ học têp cûa sinh viên Bên cänh đò, sinh viên cò niềm tin vào ngành học, có ý thĀc tă khỵng đðnh 137 Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động học tập sinh viên Khoa Kế toán Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nëng lăc học têp, có hĀng thú q trình học têp thúc đèy động cĄ học têp cûa họ Nghiên cĀu cûa Nguyễn Minh Chåu (2018) cüng quan điểm khỵng đðnh yếu tố thuộc giâng viên, să quan tâm cỷa cha m õnh hỵng nhiu ti ng c hc têp cûa sinh viên Nhóm yếu tố thuộc sinh viờn gm tiờu thc vi phỵng trỡnh l: SV = 0,578 SV1 + 0,535 SV2 Phỵng trỡnh cho thỗy, tính cách bân thân (SV1) ý thĀc tă giác hc tờp (SV2) cú vai trũ gổn nhỵ ngang vic õnh hỵng ti ng c hc tờp cỷa sinh viờn Kt quõ ny tỵng ng vi nguyờn cu cûa Nguyễn Minh Châu (2018) Nguyễn Minh Châu (2018) khỵng đðnh ý thĀc tă giác học têp yếu tố bờn õnh hỵng nhiu nhỗt ti ng c hc têp cûa sinh viên Nhóm yếu tố bän bè xó hi gm tiờu thc vi phỵng trỡnh l: BBXH = 0,465 BBXH1 + 0,350 BBXH2 + 0,319 BBXH3 + 0,271 BBXH4 Trong nhóm yếu tố này, să động viờn giỳp cỷa bọn bố (BBXH1) cú õnh hỵng nhiu nhỗt ti ng c hc tờp cỷa sinh viờn, tiếp đò să cänh tranh cûa cá nhân lĆp (BBXH2), nhu cæu ngành nghề thăc tế (BBXH3) cuối nhĂng đđi hói cûa xã hội trình độ, nëng lăc, đáp Āng cơng việc (BBXH4) 3.5 Đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy động học tập sinh viên Khoa Kế toán Quản trị kinh doanh Động cĄ học tờp cỷa sinh viờn b õnh hỵng bi nhiu yu t xuỗt phỏt t sinh viờn, gia ỡnh, nh trỵng, bän bè xã hội Kết q mơ hình chỵ để thúc đèy động cĄ học têp cho sinh viên cæn nhĂng giâi pháp đa däng tÿ bên liên quan Về phía sinh viên, cỉn chû động, tă giỏc quỏ trỡnh hc tờp; tin tỵng vo ngnh học Về phía gia đình, cha mẹ cỉn dành nhiều thąi gian quan tåm chëm sịc cái, có s nh hỵng cho cỏi la chn ngh nghip V phớa Nh trỵng, cổn nõng cao chỗt lỵng o tọo khợng nh uy tớn cỷa Nh trỵng, cûa khoa tÿng ngành đào täo; cæn täo điều kiện nång cao nëng lăc, trình độ cûa giâng viên; cæn đèy mänh phong trào 138 nghiên cĀu khoa học sinh viên; tổ chĀc đa däng có hiệu q hột động Đồn - Hội; tổ chĀc hội chĉ hỗ trĉ việc làm cho sinh viên Về phía bän bè xã hội; cỉn thành lêp nhóm bän học têp để động viên, giúp đĈ trình học têp; täo să cänh tranh giĂa nhịm cá nhån Thêm vào đị, cỉn có nhĂng thống kê nhu cỉu nhân lăc cûa cỏc ngnh ngh thc t cỹng nhỵ yờu cổu nëng lăc cho tÿng ngành nghề KẾT LUẬN ng c hc tờp cỷa sinh viờn chu õnh hỵng bći nhiều yếu tố chû quan khách quan Động cĄ học têp cûa sinh viên Khoa Kế toán Quân trð kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam rỗt a dọng, phong phỳ Nhúm yu t khỏc gm 11 tiờu õnh hỵng nhiu nhỗt ti ng c học têp cûa sinh viên, tiếp đò nhòm “yếu tố thuộc bân thån sinh viên” vĆi tiêu chí cuối yếu tố thuộc “bän bè xã hội” vĆi tiêu chí Để thúc đèy động cĄ học têp cho sinh viên, bên cänh să cố gíng cûa sinh viên, să quan tâm cỷa gia ỡnh, Nh trỵng cổn c bit quan tõm ti nõng cao chỗt lỵng o tọo khợng nh uy tớn, tọo s tin tỵng cho sinh viờn trình học têp TÀI LIỆU THAM KHẢO Anderson J.C & Gerbing D.W (1998) Structural equations modeling in practice: A review and recommended two-step approach Psychological Bulletin 103: 411-423 Bomia Lisa, Beluzo Lynne, Demeester Debra, Elander Keli, Johnson Mary & Sheldon Betty (1997) The Impact of Teaching Strategies on Intrinsic Motivation Champaign, IL: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education DuBrin A (2008) Relaciones Humanas México: Pearson Educación de México, S.A de C.V Đoàn Huy Oánh (2004) Tâm lý sư phạm Nhà xuất Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Green D.A (1991) Statistical quality control in retail banking International Journal of bank Marketing ISSN 026-2323 9(2): 12-16 Hair J., Black W., Babin B., Anderson R & Tatham R (2006) Multivariate Data Analysis, 6th ed., PrenticeHall International, Upper Saddle River, NJ Trần Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Mai Anh, Nguyễn Ngọc Mai Nguyễn Bá Châu (2018) Nghiên cứu thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến động học tập sinh viên Trường Đại học Hồng Đức Tạp chí Giáo dục 6: 147-150 Nguyễn Thị Bình Giang & Dư Thống Nhất (2014) Động học tập sinh viên trường Đại học Bình Dương Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ 34: 46-55 Hoàng Thị Mỹ Nga & Nguyễn Tuấn Kiệt (2016) Phân tích nhân tố tác động đến động lực học tập sinh viên kinh tế Trường Đại học Cần Thơ Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ 46: 107-115 Hồ Ngọc Đại (2010) Tâm lý học dạy học Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Nhà xuất Lao động xã hội ISBN/ISSN 2012201000064 Lưu Hớn Vũ (2018) Động học tập tiếng Hoa sinh viên dân tộc Hoa thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Khoa học 11: 123-130 Lêônchiép A.N (1989) Hoạt hộng - giao tiếp - nhân cách Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Magid Igbaria & Jack J Baroudi (1995) The Impact of Job Performance Evaluations on Career Advancement Prospects: An Examination of Gender Differences in the IS Workplace Management Information Systems Research Center University of Minnesota 1: 107-123 Nguyễn Thị Tứ (2017) Các biện pháp kích thích động học tập cho sinh viên đại học hệ văn trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Khoa học 4: 162-170 Nguyễn Thạc & Phạm Thành Nghị (2009) Tâm lý học sư phạm đại học Nhà xuất Đại học Sư phạm, Hà Nội Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy & Đinh Văn Vang (2003) Giáo trình tâm lý học đại cương Nhà xuất Đại học Sư phạm, Hà Nội Paul O’Rorke & Andrew Ortony (1994) Explaining Emotions Cognivive science 18: 283-323 Phan Trọng Ngọ (2005) Dạy học phương pháp học nhà trường Nhà xuất Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Pintrich P.R (2003) A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts Journal of Educational Psychology Bomia Trần Thị Thu Trang (2010) Động học tập yếu tố ảnh hưởng đến việc học ngoại ngữ Truy cập từ: https://pdfs.semanticscholar.org/6b65/ ac680eec392acc734711e92580593552df53.pdf1, ngày 04/06/2020 139 .. .Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động học tập sinh viên Khoa Kế toán Quản trị kinh doanh, Hc vin Nụng nghip Vit Nam hỵng n động cĄ học têp cûa sinh viên Đäi học Hồng ĐĀc Khoa Kế toán Quân trð kinh. . .sinh viên Bên cänh đò, sinh viên cò niềm tin vào ngành học, có ý thĀc tă khỵng đðnh 137 Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động học tập sinh viên Khoa Kế toán Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp ...Hệ số ảnh hưởng biến yếu tố ảnh hưởng đến động học tập sinh viên khoa Kế toán Quản trị kinh doanh Nhóm yếu tố Biến quan sát Hệ số (β) Hệ số tự 2,338 *** 1,330 * 1,216 *** 1,169 Sinh viên X1 0,142
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Mơ hình nghiên cứu đề xuất Bảng 1. Diễn giải các biến trong mơ hình  - Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Hình 1..

Mơ hình nghiên cứu đề xuất Bảng 1. Diễn giải các biến trong mơ hình Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 2. Trích dẫn kết quả kiểm định Chi bình phương về động cơ học tập của sinh viên theo khĩa và theo ngành  - Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bảng 2..

Trích dẫn kết quả kiểm định Chi bình phương về động cơ học tập của sinh viên theo khĩa và theo ngành Xem tại trang 5 của tài liệu.
Ghi chú: a- số ơ trong bảng chéo cĩ tần suất mong đợi nhỏ hơn 5 chiếm dưới 20%. - Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

hi.

chú: a- số ơ trong bảng chéo cĩ tần suất mong đợi nhỏ hơn 5 chiếm dưới 20% Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 3. Động cơ học tập của sinh viên - Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bảng 3..

Động cơ học tập của sinh viên Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 4. Đánh giá độ tin cậy của thang đo - Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bảng 4..

Đánh giá độ tin cậy của thang đo Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng 5. Kết quả kiểm định KMO và Barlett - Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bảng 5..

Kết quả kiểm định KMO và Barlett Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng 7. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo mới - Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bảng 7..

Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo mới Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 6. Nhân tố khám phá EFA của các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên khoa Kế tốn và quản trị kinh doanh  - Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bảng 6..

Nhân tố khám phá EFA của các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên khoa Kế tốn và quản trị kinh doanh Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 9. Hệ số ảnh hưởng của các biến yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên khoa Kế tốn và Quản trị kinh doanh  - Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bảng 9..

Hệ số ảnh hưởng của các biến yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên khoa Kế tốn và Quản trị kinh doanh Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 8. Ma trận hệ số điểm nhân tố - Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bảng 8..

Ma trận hệ số điểm nhân tố Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan