0

Phát triển năng lực tự chủ cho học sinh thông qua dạy học một số chủ đề môn Hóa học lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở tỉnh Đăk Lăk

11 90 1
  • Phát triển năng lực tự chủ cho học sinh thông qua dạy học một số chủ đề môn Hóa học lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở tỉnh Đăk Lăk

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 10:19

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực tự chủ cho học sinh thông qua dạy học một số chủ đề Hóa học lớp 12 theo chương trình THPT 2018; thực nghiệm sư phạm đánh giá năng lực tự chủ của học sinh dựa vào thang đo năng lực tự chủ đã xây dựng ở một số trường THPT tỉnh Đăk Lăk. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ CHỦ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ MƠN HĨA HỌC LỚP 12 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG NĂM 2018 Ở TỈNH ĐĂK LĂK NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO1 PHAN THỊ THANH HƯƠNG1, ĐẶNG THỊ THUẬN AN2 Học viên Cao học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Khoa Hoá học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Email: dangthithuanan@dhsphue.edu.vn Tóm tắt: Tự chủ lực chung thuộc mục tiêu chương trình giáo dục phổ thơng năm 2018, vấn đề cần quan tâm trước yêu cầu đổi giáo dục Trong viết này, tập trung vào nội dung chính: (1) Đề xuất số biện pháp phát triển lực tự chủ cho học sinh thơng qua dạy học số chủ đề Hóa học lớp 12 theo chương trình THPT 2018 (2) Thực nghiệm sư phạm đánh giá lực tự chủ học sinh dựa vào thang đo lực tự chủ xây dựng số trường THPT tỉnh Đăk Lăk Từ khóa: Năng lực, lực tự chủ, hố học, học sinh MỞ ĐẦU Ngày nay, giới có chuyển biến quan trọng, đặt yêu cầu cho giáo dục việc đào tạo đội ngũ lao động có đủ phẩm chất, lực để thích ứng phát triển cách bền vững trước chuyển biến không ngừng xã hội Định hướng đổi toàn diện giáo dục nước ta giai đoạn “chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học” [2] Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể [3] chương trình giáo dục phổ thơng mơn Hố học [4] xác định phẩm chất 10 lực cốt lõi cần phát triển cho học sinh Các phẩm chất lực quan trọng, lực tự chủ lực cần hình thành phát triển cho học sinh Trong năm gần đây, việc bồi dưỡng lực tự chủ cho HS GV quan tâm Bồi dưỡng lực tự chủ học tập cho HS thực quán triệt nguyên tắc dạy học “lấy HS làm trung tâm”, “hợp tác học tập”, phù hợp với yêu cầu mục tiêu đào tạo thời đại Đã có số đề tài nghiên cứu như: luận văn thạc sĩ tác giả Đào Thị Mai [8] phát triển lực tư duy, nhận thức cho học sinh Tác giả Ngô Phương Anh đề xuất áp dụng phương pháp nâng cao lực tự chủ cho người học ngoại ngữ [1] Tác giả Trần Thị Thu Huệ phát triển số lực học sinh THPT thông qua phương pháp thiết bị dạy học Hóa học vơ [6] Các tác giả Nguyễn Thực Huy, Bùi Văn Huấn, Trần Thị Bích Hợp tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết đào tạo sau đại học theo hướng phát triển lực tự chủ trách nhiệm trường Đại học Nông lâm - Bắc Giang [7] Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế ISSN 1859-1612, Số 04(56)A/2020: tr.21-31 Ngày nhận bài: 17/10/2020; Hoàn thành phản biện: 02/12/2020; Ngày nhận đăng: 03/12/2020 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO cs 22 Chúng đề xuất số biện pháp phát triển lực tự chủ cho học sinh thông qua dạy học số chủ đề Hóa học lớp 12 theo chương trình THPT 2018 đánh giá lực tự chủ học sinh dựa vào thang đo lực tự chủ xây dựng số trường THPT tỉnh Đăk Lăk NỘI DUNG 2.1 Khái niệm lực Khái niệm lực theo Benrd Meier, Nguyễn Văn Cường [5]: “Năng lực khả thực có hiệu có trách nhiệm hành động, giải nhiệm vụ, vấn đề thuộc lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân tình khác sở vận dụng hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo kinh nghiệm sẵn sàng hành động” Theo Chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể [3]: “Năng lực thuộc tính cá nhân hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có trình học tập, rèn luyện cho phép người huy động tổng hợp kiến thức, kĩ thuộc tính cá nhân khác hứng thú, niềm tin, ý chí, Thực thành cơng loại hoạt động định, đạt kết mong muốn điều kiện cụ thể” Các tác giả Benson Voller (1997) [4], tổng kết lại bốn nghĩa khác khái niệm này, cụ thể tự chủ học tập hồn cảnh người học hồn tồn tự học mình; kỹ học ứng dụng để học tự định hướng; thực thi trách nhiệm người học việc học mình; hay quyền người học định việc học 2.2 Các lực thành phần tiêu chí lực tự chủ Theo tài liệu [3], xác định cấu trúc lực tự chủ học sinh dạy học hóa học gồm lực thành phần: Tự lực; Tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi mình; Thích ứng với sống; Định hướng nghề nghiệp; Tự hoàn thiện Bảng Các lực thành phần tiêu chí lực tự chủ NĂNG LỰC THÀNH PHẦN TIÊU CHÍ Thực công việc thân học tập Tự lực sống Đánh giá tình cảm, cảm xúc thân Biết tự điều chỉnh Tự điều chỉnh tình cảm, thái tình cảm, thái độ, hành vi thân Sẵn sàng đón nhận độ, hành vi tâm vượt qua thử thách học tập đời sống Điều chỉnh hiểu biết, kĩ năng, kinh nghiệm cá nhân cần Thích ứng với sống cho hoạt động Lập kế hoạch lựa chọn học môn học phù hợp với định Định hướng nghề nghiệp hướng nghề nghiệp thân - Xác định nhiệm vụ học tập dựa kết đạt được; đặt mục tiêu học tập chi tiết, cụ thể, khắc phục hạn chế - Đánh giá điều chỉnh kế hoạch học tập Tự hoàn thiện - Nhận điều chỉnh sai sót, rút kinh nghiệm Tự điều chỉnh cách học PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ CHỦ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC 23 Để việc đánh giá lực tự chủ xác khách quan ngồi việc sử dụng kiểm tra kiến thức, kĩ học sinh cần phải kết hợp với việc quan sát biểu học sinh ứng với tiêu chí cụ thể việc tự đánh giá học sinh lực tự chủ 2.3 Một số biện pháp phát triển lực tự chủ cho học sinh thơng qua dạy học số chủ đề mơn Hóa học lớp 12 theo chương trình THPT 2018 BIỆN PHÁP 1: Trao cho học sinh phần quyền lựa chọn nội dung hình thức học tập Biện pháp phát triển cho HS NL thành phần NL tự lực Khi triển khai học tùy tình hình cụ thể giáo viên trao cho học sinh quyền lựa chọn nội dung hình thức học tập Các vấn đề thảo luận xoay quanh nội dung học triển khai theo phương pháp giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị nội dung, tự chọn hình thức học tập, tìm kiếm thơng tin hay cách trình bày nội dung Ví dụ: Bài: PEPTIDE –Hóa học hữu lớp 12 ■ Trình bày khái niệm, phân loại tính chất đặc trưng peptide MỤC TIÊU ■ Trình bày ứng dụng peptide I - KHÁI NIỆM Các phân tử amino acid phản ứng với nhau: nhóm COOH phân tử phản ứng với nhóm NH2 phân tử khác Khi α−amino acid phản ứng với nhau, thu sản phẩm dipeptide Tripeptide chứa gốc α−amino acid Tetrapeptit chứa gốc α−amino acid Liên kết nhóm CO với nhóm NH hai đơn vị α−amino acid gọi liên kết peptit Ví dụ: II- PHÂN LOẠI - Oligopeptide: Những phân tử peptide chứa 2, 3, 4,…10 gốc α−amino acid gọi tương ứng đi, tri, tetrapeptide,… đecanpeptide NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO cs 24 - Polipeptide: Những phân tử peptide chứa 11 đến 50 gốc α−amino acid Peptide hợp chất chứa từ đến 50 gốc α−amino acid liên kết với liên kết peptide Thí dụ: H2N CH2CO NH CH COOH CH3 đầu N đầu C Đipeptide: glyxylalanin hay Gly-Ala III – TÍNH CHẤT * Thí nghiệm: Cho mL dung dịch peptide vào ống nghiệm đựng Cu(OH)2 (tạo từ phản ứng dung dịch NaOH với dung dịch CuSO4) Quan sát tượng nhận xét * Phản ứng màu biuret với Cu(OH)2: Trong môi trường kiềm, Cu(OH)2 phản ứng với hai nhóm peptit (CO−NH) cho sản phẩm có màu tím (màu hợp chất phức copper với peptide có từ liên kết peptide trở lên) Đipeptide có liên kết peptitde nên khơng có phản ứng * Phản ứng thuỷ phân: Khi đun nóng dung dịch peptide với acid kiềm, peptide bị thủy phân thành hỗn hợp α−amino acid thành peptide ngắn IV – ỨNG DỤNG Peptide dùng mĩ phẩm để củng cố protein độ ẩm tự nhiên da, phục hồi giúp da khỏe Peptide dùng y tế: Thuốc peptide trị liệu dùng cho bệnh nhân có vấn đề sức khỏe Các peptide hoạt tính sinh học tác động tích cực đến chức sinh học Chúng hoạt động chất chống oxi hóa, tác nhân kháng khuẩn, Từ nội dung xây dựng theo yêu cầu cần đạt chương trình, giáo viên cho học sinh tìm hiểu khái niệm tính chất hóa học peptide nhiều hình thức học tập khác Giáo viên đưa nội dung thảo luận, giao nhiệm vụ cho người học: Tìm hiểu dipeptide, tripeptide liên kết peptide Khái niệm peptide cách phân loại peptide thơng qua hình ảnh, qua tài liệu nguồn internet PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ CHỦ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC 25 BIỆN PHÁP 2: Bồi dưỡng cho học sinh lực tự chủ khai thác chiếm lĩnh tri thức, tìm kiếm xử lý thơng tin Biện pháp phát triển cho HS NL thành phần NL tự hoàn thiện Học sinh chủ động, sáng tạo khai thác sâu kiến thức học lớp, hoàn thành nhiệm vụ học tập, mở rộng kiến thức, liên hệ với vấn đề liên quan Giáo viên có vai trị định hướng, hướng dẫn học sinh, học sinh người chủ động thu thập tri thức Giáo viên cần lựa chọn trang web thống, giới hạn mức độ thơng tin để học sinh tìm kiếm thơng tin thơng tin đem lại có ích cho nội dung học, tránh rời rạc, xa rời học kiến thức cần nắm Ví dụ: Nội dung “TÁI CHẾ KIM LOẠI” Mục tiêu: Trình bày ý nghĩa trình tái chế kim loại; Quy trình tái chế kim loại (nhơm, sắt, đồng, ) nước tiên tiến Việt Nam; Tác động mơi trường quy trình tái chế thủ cơng Hoạt động: Tìm hiểu lợi ích việc tái chế kim loại Kể tên vài kim loại cho biết tầm quan trọng chúng? Tái chế kim loại gì? So sánh phân biệt trình điều chế kim loại với tái chế kim loại? Ý nghĩa tái chế kim loại mơi trường kinh tế? Tìm hiểu chương trình khuyến khích tái chế kim loại? Học sinh tự chủ khai thác chiếm lĩnh tri thức, tìm kiếm xử lý thơng tin GV sử dụng dạy học theo phương pháp dạy học webquest, cung cấp link số trang có nội dung liên qua đến tái chế kim loại: 1.https://thumuaphelieucongdinh.com/tai-che-kim-loai-phe-lieu-la-mot-lua-chon-ben-vung https://phelieu247.com/quy-trinh-tai-che-phe-lieu-kim-loai/ Hoàn thành nội dung, báo cáo hình thức tự chọn học sinh Từ giáo viên bồi dưỡng cho học sinh lực tự chủ khai thác chiếm lĩnh tri thức BIỆN PHÁP 3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu, liên hệ với thực tiễn đời sống Tổ chức số dự án học tập gắn với thực tiễn dạy, hướng dẫn đòi hỏi học sinh thực nhiệm vụ, từ thực tiễn sống liên quan đến nội dung học tập: Có liên hệ với kiến thức học sinh biết; Có chứa đựng kiến thức gắn với thực tiễn, thu thập nhiều ý tưởng sáng tạo, nhiều kinh nghiệm hiểu biết Ví dụ: Trong chủ đề “MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHỨC CHẤT” để tìm hiểu ứng dụng số phức chất thông qua tập giúp học sinh tìm hiểu, liên hệ với thực tiễn đời sống Vitamin thể chất xúc tác giúp đồng hóa biến đổi thức ăn, tạo lượng cung cấp cho hoạt động thể Để bảo đảm đủ chất dinh dưỡng ngày, cần sử dụng nhiều loại vitamin, số vitamin B12 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO cs 26 Vitamin B12 có nguyên tử trung tâm nguyên tố nào? Khối lượng nguyên tử Vitamin B12 bao nhiêu? Vitamin B12 quan trọng với thể nào? Nhu cầu vitamin B12 người bình thường bao nhiêu? Các thực phẩm cung cấp nhiều vitamin B12 sử dụng? Hình Cấu tạo Vitamin B12 (C63H90O14PCo) BIỆN PHÁP Bồi dưỡng cho học sinh kỹ tự đánh giá Căn theo yêu cầu mục tiêu hướng dẫn học sinh viết nhật ký, phiếu đánh giá học tập để theo dõi mức độ tiến thân Trong nhật ký, phiếu đánh giá học tập, học sinh ghi lại kết đạt được, xác định vướng mắc đưa kế hoạch khắc phục Tiến phiếu đánh giá học tập giúp học sinh tìm động lực phương pháp học tập hiệu Ví dụ: Phiếu đánh giá học tập theo dõi tiến độ Nhiệm vụ Thời hạn Yêu cầu Đã hoàn thành Chất lượng Kế hoạch Vướng mắc sản phẩm (ngày) hoàn thành khắc phục 2.4 Xây dựng công cụ đánh giá lực tự chủ Từ bảng lực thành phần tiêu chí biểu lực tự chủ, chúng tơi đưa bảng tiêu chí mức độ đánh giá lực tự chủ học sinh, tiêu chí mơ tả với mức độ/chỉ báo cụ thể mô tả đây: Bảng Các tiêu chí mức độ đánh giá lực tự chủ học sinh Tiêu chí đánh giá Thực công việc thân học tập sống (TC1) Mức Chưa chủ động, tích cực thực cơng việc thân học tập sống Mức độ Mức Mức Có chủ động Có chủ động, tích thực cực thực công việc công việc thân thân học tập học tập sống sống chưa tích cực hiêu chưa cao Mức Chủ động, tích cực thực cơng việc thân học tập sống đạt hiệu PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ CHỦ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC Đánh giá tình cảm, cảm xúc thân Biết tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi thân Sẵn sàng đón nhận tâm vượt qua thử thách học tập đời sống (TC2) Chưa đánh giá tự điều chỉnh tình cảm, cảm xúc thân; chưa có cách cư xử Đón nhận thử thách học tập đời sống thụ động; chưa vượt qua Điều chỉnh hiểu biết, kĩ năng, kinh nghiệm cá nhân cần cho hoạt động (TC3) Lập kế hoạch lựa chọn học môn học phù hợp với định hướng nghề nghiệp thân (TC4) Xác định nhiệm vụ học tập dựa kết đạt được; đặt mục tiêu học tập chi tiết, cụ thể, khắc phục hạn chế (TC5) Đánh giá điều chỉnh kế hoạch học tập (TC6) Nhận điều chỉnh sai sót, rút kinh nghiệm Tự điều chỉnh cách học (TC7) Chưa điều chỉnh hiểu biết, kĩ năng, kinh nghiệm cá nhân cần cho hoạt động Chưa biết chọn môn học phù hợp với định hướng nghề nghiệp thân Chưa xác định nhiệm vụ học tập; chưa đặt mục tiêu học tập cụ thể, khắc phục hạn chế Chưa đánh giá điều chỉnh kế hoạch học tập Chưa nhận điều chỉnh sai sót, rút kinh nghiệm Chưa tự điều chỉnh cách học Đánh giá tình cảm, cảm xúc thân chưa biết tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi thân Đón nhận thử thách học tập đời sống thụ động; chưa vượt qua Điều chỉnh hiểu biết chưa có kĩ năng, kinh nghiệm cá nhân cần cho hoạt động Cịn mơ hồ chọn mơn học định hướng nghề nghiệp thân Xác định nhiệm vụ học tập dựa kết đạt được; chưa đặt mục tiêu học tập chi tiết, cụ thể, khắc phục hạn chế Đánh giá điều chỉnh kế hoạch học tập Chưa nhận điều chỉnh sai sót, rút kinh nghiệm Đánh giá tự điều chỉnh tình cảm, cảm xúc thân; tự tin, lạc quan chưa có cách cư xử Đón nhận thử thách học tập đời sống với thái độ thụ động; vượt qua Điều chỉnh hiểu biết, kĩ năng, kinh nghiệm cá nhân cần cho hoạt động mới, hiệu chưa cao Biết chọn học môn học phù hợp với định hướng nghề nghiệp thân chưa đầy đủ Xác định nhiệm vụ học tập dựa kết đạt được; đặt mục tiêu học tập cụ thể, khắc phục hạn chế 27 Đánh giá tự điều chỉnh tình cảm, cảm xúc thân; tự tin, lạc quan Đón nhận thử thách học tập đời sống với thái độ chủ động để vượt qua Điều chỉnh hiệu hiểu biết, kĩ năng, kinh nghiệm cá nhân cần cho hoạt động Biết chọn môn học phù hợp với định hướng nghề nghiệp thân Xác định nhiệm vụ học tập dựa kết đạt được; đặt mục tiêu học tập chi tiết, cụ thể, khắc phục hạn chế Đánh giá điều Đánh giá điều chỉnh kế chỉnh kế hoạch học tập hoạch học tập Chưa nhận điều chỉnh sai sót, rút kinh nghiệm tự điều chỉnh cách học Nhận điều chỉnh sai sót, rút kinh nghiệm Tự điều chỉnh cách học NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO cs 28 Từ bảng tiêu chí mức độ biểu lực tự chủ thiết kế phiếu đánh giá, giúp giáo viên quan sát có chủ đích tiêu chí lực tự chủ thơng qua hoạt động học tập học sinh Từ đánh giá kiến thức, kĩ lực tự chủ theo mục tiêu trình dạy học đề Bảng Phiếu đánh giá lực tự chủ học sinh (dành cho giáo viên) Trường THPT Ngày tháng năm 2020 Đối tượng quan sát lớp nhóm Tên học Giáo viên đánh giá Đánh giá lực tự chủ Nhận Tiêu chí lực tự chủ xét Mức Mức Mức Mức TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ KẾT LUẬN Dựa vào thang đo lực tự chủ xây dựng trên, tiến hành thực nghiệm đánh giá lực tự chủ học sinh trước sau tác động trường THPT Lý Tự Trọng, THPT Phan Bội Châu, tỉnh Đăk Lăk Học kì I năm học 2019-2020 Bảng Các mẫu thực nghiệm sư phạm chọn Tên trường THPT Lý Tự Trọng THPT Phan Bội Châu Tổng số học sinh Lớp 12A1 12A2 12A3 12A1 12A3 12A5 Sĩ số 29 30 32 38 38 39 206 3.1 Kết đánh giá lực tự chủ học sinh Từ kết thu cho thấy giá trị MeanTTĐ < MeanSTĐ kết luận hiệu tác động mang lại Các giá trị phương sai độ lệch chuẩn TTĐ > STĐ, điều có nghĩa số liệu STĐ tập trung quanh giá trị trung bình tốt TTĐ, chứng tỏ hiệu tác động Hệ số ảnh hưởng ES tất tiêu chí lớn 0,75 cho thấy tác động mang lại hiệu lớn Kiểm định t-test đồng giá trị trung bình < 0,05 (có ý nghĩa) tức chênh lệch kết TTĐ STĐ khơng xảy ngẫu nhiên mà có tác động (sử dụng biện pháp phù hợp) PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ CHỦ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC TT TT 29 Bảng Kết đánh giá lực tự chủ trước tác động (TTĐ) sau tác động (STĐ) Mức 1: điểm, Mức 2: điểm, Mức 3: điểm, Mức 4: điểm Số học sinh đạt mức độ tương ứng Tiêu chí Mức Mức Mức Mức TTĐ STĐ TTĐ STĐ TTĐ STĐ TTĐ STĐ TC1 66 85 61 33 82 22 56 TC2 63 75 56 42 70 26 74 TC3 71 11 71 63 38 67 26 65 TC4 57 68 42 49 78 32 79 TC5 73 56 58 57 75 20 64 TC6 66 85 61 33 82 22 56 TC7 57 68 42 49 78 32 79 Bảng Kết thống kê Độ lệch chuẩn (S) Hệ số ảnh hưởng (ES) TBC ( X ) TTĐ STĐ TTĐ STĐ TTĐ STĐ 2,05 2,91 0,95 0,84 0,91 1,03 2,15 3,03 1,00 0,87 0,88 1,02 2,09 2,9 1,02 0,91 0,79 0,89 2,27 3,11 1,03 0,85 0,81 0,99 2,12 2,94 1,01 0,88 0,81 0,94 2,05 2,91 0,95 0,84 0,91 1,03 2,27 3,11 1,03 0,85 0,81 0,99 Phép kiểm chứng với điểm TBC t-test độc lập p = 0,000016 Phương sai (S2) TTĐ STĐ 0,91 0,70 1,00 0,75 1,03 0,83 1,07 0,71 1,03 0,77 0,91 0,70 1,07 0,71 TTĐ STĐ Hình Đồ thị so sánh giá trị Mean lực tự chủ học sinh THPT TTĐ STĐ 3.2 Kết tự đánh giá lực tự chủ học sinh thông qua thang đo Kết bảng cho thấy: đa số học sinh có ý thức tự chủ học tập: có 90% học sinh thường xuyên chủ động, tích cực thực cơng việc thân học tập thực công việc theo kế hoạch xác định Học sinh biết ý, tập trung vào công việc đồng thời điều chỉnh hành vi cảm xúc thân đón nhận ý kiến khác nhau, cịn số khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực tự chủ cho học sinh thông qua dạy học một số chủ đề môn Hóa học lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở tỉnh Đăk Lăk, Phát triển năng lực tự chủ cho học sinh thông qua dạy học một số chủ đề môn Hóa học lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở tỉnh Đăk Lăk

Hình ảnh liên quan

bảo phù hợp với tình hình thực tế. 3,84 0,57 3,73 0,54 3,76 0,55 Ghi chú: ĐTB – Điểm trung bình; ĐLC – Độ lệch chuẩn; 1 ≤ ĐTB ≤ 5 - Phát triển năng lực tự chủ cho học sinh thông qua dạy học một số chủ đề môn Hóa học lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở tỉnh Đăk Lăk

b.

ảo phù hợp với tình hình thực tế. 3,84 0,57 3,73 0,54 3,76 0,55 Ghi chú: ĐTB – Điểm trung bình; ĐLC – Độ lệch chuẩn; 1 ≤ ĐTB ≤ 5 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 1. Kết quả khảo sát về mức độ thực hiện quản lý xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình GDTTCT  - Phát triển năng lực tự chủ cho học sinh thông qua dạy học một số chủ đề môn Hóa học lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở tỉnh Đăk Lăk

Bảng 1..

Kết quả khảo sát về mức độ thực hiện quản lý xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình GDTTCT Xem tại trang 4 của tài liệu.
GDTTCT được thể hiện trong bảng số liệu dưới đây - Phát triển năng lực tự chủ cho học sinh thông qua dạy học một số chủ đề môn Hóa học lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở tỉnh Đăk Lăk

c.

thể hiện trong bảng số liệu dưới đây Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 5. Kết quả khảo sát về mức độ thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động GDTTCT - Phát triển năng lực tự chủ cho học sinh thông qua dạy học một số chủ đề môn Hóa học lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở tỉnh Đăk Lăk

Bảng 5..

Kết quả khảo sát về mức độ thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động GDTTCT Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 4. Kết quả khảo sát về mức độ thực hiện quản lý sự phối hợp các lực lượng tham gia GDTTCT  - Phát triển năng lực tự chủ cho học sinh thông qua dạy học một số chủ đề môn Hóa học lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở tỉnh Đăk Lăk

Bảng 4..

Kết quả khảo sát về mức độ thực hiện quản lý sự phối hợp các lực lượng tham gia GDTTCT Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan