0

C2 Table

42 10 0
  • C2 Table

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:09

 Thiết lập mối quan hệ giữa các table  Cài đặt các ràng buộc dữ liệu trên table.[r] (1)(2)NỘI DUNG  Giới thiệu table  Các kiểu liệu  Khóa chính, khóa ngoại  Tạo, hiệu chỉnh xóa table (3)Giới thiệu Table  Table bảng chiều dùng để chứa liệu cần quản lý hồ sơ khách hàng, hóa đơn, …  Các cột table gọi field (vùng tin, trường liệu) Mỗi field có tên phân biệt (field name) chứa liệu thuộc kiểu (data type)Các hàng table gọi record (mẩu tin) Dữ liệu cùng record dùng để chứa liệu đối tượng giới thực  Mỗi table có khóa (primary key) dùng để xác định record table  Dữ liệu đưa vào table kiểm tra tính hợp lệ (4)(5)Giới thiệu Table Để lưu trữ liệu cần quản lý vào table ta cần thực B1: Tạo table  Bằng cách định nghĩa cấu trúc table đặt tên field, chọn kiểu liệu, chọn khóa chính, cài đặt ràng buộc liệu B2: Nhập liệu vào table  Có thể nhập trực tiếp thơng qua chương trình (6)Tạo table Việc tạo table trải qua bước sau: 1.Thêm table 2.Khai báo field: nhập tên field, chọn kiểu liệu thích hợp hiệu chỉnh thuộc tính ràng buộc field (7)Thêm table mới Cách 1: Chọn tab Create  Click vào nút Table: xuất table (8)Thêm table mới Cách 2: Chọn tab Create  click vào nút Table Design: xuất cửa (9)Khai báo field  Nếu tạo table theo cách 1: bấm vào Click to Add để chọn kiểu liệu, sau nhập vào tên field  Để xóa field: click phải tên field  chọn Delete (10)Khai báo field  Nếu tạo table theo cách 2: Nhập vào tên field cột Field (11)Quy tắc đặt tên field  Tên field từ đến 64 ký tự  Có thể chứa ký tự chữ, ký số  Không chứa ký tự đặc biệt dấu chấm (.), chấm than (!), dấu ngoặc ([ ]), dấu nháy (‘) …  Được phép có khoảng trắng tên field, không được bắt đầu khoảng trắng (12)Kiểu liệu (data type)  …  …  … Kiểu Mơ tả Kích thước Text Kiểu chuỗi Tối đa 255 ký tự Memo Kiểu văn Tối đa 65535 ký tự Number Số (dùng Field size để chọn kiểu con) 1,2,4 byte Date/Time Ngày (từ năm 100  9999) byte Currency Kiểu tiền tệ (một dạng kiểu số, tối đa 15 ký số bên trái, dấu chấm thập phân, ký số bên trái) (13)Kiểu liệu (data type)  …  …  … Kiểu Mơ tả Kích thước Auto number Access tự động tạo số để lưu (mặc định tăng 1) byte Yes/No Kiểu luận lý (chỉ nhận trong giá trị Yes / No) bit OLE Object Lưu đối tượng khác như hình ảnh, … Tối đa Gigabyte Lookup Wizard Nhận giá trị người dùng chọn từ bảng khác hoặc danh sách giá trị định trước (14)Kiểu chi tiết kiểu số  Chỉnh Field Size (phần cửa sổ thiết kế) để chọn kiểu số thích hợp FieldSize Range DecimalPlaces Storage Size Byte to 255 None byte Integer –32,768 to 32,767 None bytes Long Integer –2,147,483,648 to 2,147,483,647 None bytes Double –1.797 × 10308 to 1.797 × 10308 15 bytes Single –3.4 × 1038 to 3.4 × 1038 (15)Hiệu chỉnh thuộc tính field  Việc điều chỉnh thuộc tính field phần cửa sổ thiết kế (field properties) cho phép ta quản lý liệu table tốt hơn, cho phép ta kiểm tra liệu nhập vào, định dạng khuôn mẫu cho liệu nhập, định dạng cách hiển thị liệu, …  Mỗi kiểu liệu có tập thuộc tính tương ứng với kiểu liệu  Tuy nhiên, có nhiều thuộc tính chung cho kiểu (16)(17)Các thuộc tính thơng dụng field  Field Size: Đối với kiểu Text dùng để giới hạn số ký tự (1-255) chuỗi Đối với kiểu Number dùng để định kiểu kiểu số  New Values: Dùng cho kiểu AutoNumber, định giá trị được tăng lên (increment) hay lấy ngẫu nhiên (random).Format: Thay đổi cách hiển thị liệuInput Mask: Chỉnh định dạng nhập liệuDecimal Places: Chỉ định số lượng ký số sau dấu chấm thập phân Áp dụng kiểu số thực  Caption: Tiêu đề cột, để trống mặc định lấy tên field (18)Thuộc tính Format  Ứng với kiểu liệu có định dạng cài đặt sẵn chuỗi tự định dạng khác  Định dạng kiểu số có sẵn: Kiểu Số nhập vào Số hiển thị General 987654.321 987654.3 Currency 987654.321 $987,654.32 Euro 987654.321 €987,654.32 Fixed 987654.321 987654.32 Standard 987654.321 987,654.32 (19)Tự định dạng kiểu số Các ký hiệu sử dụng chuỗi định dạng:  : Dấu chấm thập phân., : dấu phân cách phần ngàn.0: vị trí số, khơng có thêm vào số 0.#: vị trí số, khơng có để trống$ : dấu $Displays the dollar sign character.%: nhân giá trị với 100 thêm vào dấu %.E+, E-, e+, e-: kiểu số khoa học[color], với color màu black, blue, green, (20)Tự định dạng kiểu số  Chuỗi tự định dạng gồm phần phân cách dấu chấm phẩy Mỗi phần có ý nghĩa riêng  Phần 1: định dạng cho số dươngPhần 2: định dạng cho số âmPhần 3: định dạng cho số khôngPhần 4: định dạng cho giá trị rỗng  Ví dụ: (21)Định dạng kiểu chuỗi  Các ký tự dùng chuỗi tự định dạng cho kiểu chuỗi Ký tự Giải thích @ Chuỗi ký tự (bắt buộc) & Chuỗi ký tự (không bắt buộc) > Đổi tất ký tự nhập vào thành in hoa < Đổi tất ký tự nhập vào thành in thường “Chuỗi ký tự “ Chuỗi ký tự dấu nháy (22)Định dạng kiểu chuỗi  Chuỗi tự định dạng gồm phần cách dấu chấm phẩy:  Phần 1: Chuỗi định dạng cho chuỗi có văn bản.Phần 2: Chuỗi định dạng cho chuỗi rỗng (“”).  Phần 3: Chuỗi định dạng cho giá trị rỗng (null)  Vi dụ: (23)Định dạng kiểu ngày giờ  Các định dạng có sẵn: Dạng Hiển thị General date 10/30/99 5:10:30PM Long date Friday, may 30 , 1999 Medium date 30-jul-1999 Short date 01/08/99 Long time 6:20:00 PM Medium time 6:20 PM (24)Ký tự định dạng kiểu ngày giờ Ký tự Tác dụng Ký tự Tác dụng : Dấu phân cách q Quý năm (1-4) / Dấu phân cách ngày y Ngày năm (1-366) d Ngày tháng (1-31) yy Năm số (vd: 99) dd Ngày tháng 01-31) yyyy Năm số (vd: 1999) ddd Ngày tuần (Sun – Sat) h Giờ (0-23) w Ngày tuần (1-7) hh Giờ (00-23) ww Tuần năm (1-54) n Phút (0-59) m Tháng năm (1-12) nn Phút (00-59) mm Tháng năm (01-12) s Giây (0-59) (25)Định dạng kiểu Yes / No  Có định dạng có sẵn:  Yes / No  True / False  On / Off  Chuỗi tự định dạng gồm phần cách dấu ;  Phần 1: để trống  Phần 2: Chuỗi hiển trị giá trị Yes  Phần 3: Chuỗi hiển trị giá trị No  Ví dụ: (26)Input Mask  Giúp ta dễ dàng nhập liệu theo định dạng VD: số CMND phải nhập đủ ký số  Input mask field áp dụng cho việc hiển thị kết quả query, form report  Các ký hiệu dùng cho chuỗi định dạng Input Mask  0: Một ký số (bắt buộc)9: Một ký số (không bắt buộc)  #: Ký số, khoảng trắng, dấu +, dấu – (không bắt buộc)  L: Một ký tự từ A đến Z (bắt buộc) (27)Input Mask  Các ký hiệu dùng cho chuỗi định dạng Input Mask  A: Một ký tự ký số (bắt buộc).a: Một ký tự ký số (không bắt buộc)  &: Ký tự khoảng trắng (bắt buộc)  C: Ký tự khoảng trắng (không bắt buộc)  Các dấu phân cách dấu chấm (.), phẩy (,), hai chấm (:), chấm phẩy (;), gạch ngang (-), …  <: ký tự theo sau chuyển thành chữ thường  >: ký tự theo sau chuyển thành chữ hoa  !: chuỗi định dạng nhập từ phải sang trái (28)Indexed  Index tạo mục xếp cho cột Điều giúp cho việc truy vấn, xếp, tìm kiếm cột diễn nhanh  Các giá trị chọn cho thuộc tính Indexed:  No: cột không lập mục (mặc định)Yes (Duplicates OK): lập mục cho cột này, chấp nhận có giá trị trùng cột  Yes (No Duplicates): lập mục cho cột không cho các giá trị trùng cột  Access cho phép lập tối đa 32 index cho table (29)Multiple-field indexes  Multiple-field indexes (còn gọi composite indexes) loại index cài đặt kết hợp nhiều field  Ở chế độ thiết kế, bấm vào nút Indexes tab Design, cửa (30)Khóa (Primary key)  Mỗi table cần có khóa  Khóa bao gồm nhiều field kết hợp  Khóa có giá trị (tức không trùng nhau) giữa mẩu tin  Dữ liệu field (hoặc field) thuộc khóa (31)Cài đặt khóa chính  Khóa cài đặt cách sau Khi table chế độ thiết kế (Design view):  Chọn cột (hoặc cột) dùng làm khóa chính, sau bấm vào nút Primary Key (có biểu tượng hình chìa khóa) tab Design  Bấm nút phải chuột field làm khóa chính, chọn Primary Key shortcut menu  Lưu table mà khơng định khóa chính, sau chấp nhận cho Access tự tạo cột kiểu AutoNumber làm khóa  Sau tạo xong, bên trái tên field dùng làm khóa (32)(33)Các thao tác khác table  Chỉnh sửa cấu trúc table  Bấm nút phải chuột tên table  Design view  Sửa tên table  Bấm nút phải chuột tên table  Rename  Xóa table  Bấm nút phải chuột tên table  Delete  Thêm, xóa, sửa liệu table  Bấm nút phải chuột tên table  Open (34)Khóa ngoại (Foreign Key)  Giữa table có mối quan hệ một–một (one-one) một-nhiều (one-many) nhiều-nhiều (many-many)  Khóa ngoại bao gồm (hoặc nhiều cột) mà giá trị cột (các cột) tham chiếu đến khóa table khác  Điều có nghĩa liệu table phía nhiều (many) (35)Tạo mối quan hệ table  Chọn tab Database Tools  Relationships  cửa sổ thiết lập mối quan hệ  Chọn tab Relationship Tools  Show Table  cửa sổ (36)Tạo mối quan hệ table  Chọn field table, kéo rê thả vào field cần thiết lập quan (37)Tạo mối quan hệ table  Đánh dấu hộp Enforce Referential Integrity: xác định việc kiểm tra ràng buộc liệu  Hộp Cascade Update Related Fields:  Nếu không đánh dấu không cho phép sửa liệu table phía bên một, cịn mẩu tin table phía bên nhiều tham chiếu  Nếu có đánh dấu, sửa liệu table phía bên một, tất các liệu tương ứng table phía bên nhiều tự động sửa theo  Cascade Delete Related Records  Nếu không đánh dấu khơng cho phép xóa liệu table phía bên một, cịn mẩu tin table phía bên nhiều tham chiếu  Nếu có đánh dấu, xóa mẩu tin table phía bên một, (38)Cài đặt ràng buộc liệu khác field  Default Value: Giá trị mặc định gán cho cột ta thêm vào mẫu tin (có thể sửa)  Validation Rule: Quy tắc ràng buộc liệu nhập vào cột này (VD: điểm phải khoảng từ đến 10)  Validation Text: Câu thông báo lỗi giá trị nhập vào vi phạm validation rule.Required: Chỉ định có bắt buộc nhập liệu vào cột hay không  Allow Zero Length: Cho phép nhận chuỗi rỗng (““) vào cột (39)(40)(41)Cài đặt ràng buộc liệu cấp table  Chọn tab Design  Property Sheet  cửa sổ property Sheet  Các ràng buộc các field khai báo dòng Validation Rule (42)TÓM TẮT  Giới thiệu table  Các kiểu liệu  Khóa chính, khóa ngoại  Tạo, hiệu chỉnh xóa table
- Xem thêm -

Xem thêm: C2 Table, C2 Table

Hình ảnh liên quan

như hình ảnh, … Tối đa 1 Gigabyte Lookup  - C2 Table

nh.

ư hình ảnh, … Tối đa 1 Gigabyte Lookup Xem tại trang 13 của tài liệu.