0

BangDiem DH 10 QLTNR 2

1 8 0
  • BangDiem DH 10 QLTNR  2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:44

[r] (1)Mơn: Anh văn (AN14) Số tín chỉ: 3 STT Mã sinh viên Lớp Lần học Cấm thi QT CC TL Thi HP 1 155620211002 Lê Hoàng Anh K60A_QLTNR 2.3 2.6 2 155620211005 Phan Lê Kim Bảo K60A_QLTNR 2.1 4.8 3 155620211070 Rơ Ông Rô Bi K60B_QLTNR 2.0 8.6 1.3 4.8 4 155620211071 Trần Khắc Biên K60B_QLTNR 3.5 9.6 9.3 5 155620211011 Hồ Văn Chủ K60A_QLTNR 2.2 9.2 3.6 4.8 6 155620211014 Mo Lom Doãn K60A_QLTNR 2.1 9.6 1.7 7 155620211015 Rơ Ơng Ha Dơn K60A_QLTNR 2.3 9.5 5.5 8 155620211017 Hà Ngọc Dũng K60A_QLTNR 2.2 10 2.7 4.8 9 155620211074 Nguyễn Văn Duy K60B_QLTNR 3.3 10 8.3 7.5 10 155620211018 Mo Lom Dzuyn K60A_QLTNR 2.0 9.6 3.1 3.5 11 155620211141 Mông Thị Đào K60B_QLTNR 3.3 10 9.1 12 155620211076 Hoàng Văn Định K60B_QLTNR 3.1 9.2 8.4 6.8 13 155620211024 Bùi Duy Hải K60A_QLTNR 0.5 0.7 14 155620211023 Cao Hồng Hải K60A_QLTNR 2.7 5.8 7.5 15 155620211142 Bùi Ngọc Hân K60B_QLTNR 16 155620211026 Nguyễn Minh Hậu K60A_QLTNR 2.4 8.4 4.3 5.8 17 155620211084 Đỗ Mạnh Hùng K60B_QLTNR 3.0 10 6.4 18 155620211035 K Joan K60A_QLTNR 2.9 8.3 4.2 19 155620211087 Hồ Nguyên Khang K60B_QLTNR 3.4 10 8 20 155620211038 Mai Trọng Khánh K60A_QLTNR 3.3 10 9.5 6.5 21 155620211039 Nguyễn Văn Khánh K60A_QLTNR 3.5 10 11 22 155620211090 Liêng Jrang Ha Lan K60B_QLTNR 3.3 10 8.2 7.5 23 155620211043 Lã Thuận Lợi K60A_QLTNR 2.6 6.4 6.5 6.5 24 155620211093 Trần Hữu Đô Lương K60B_QLTNR 2.7 9.6 6.1 5.5 25 155620211044 Lơ Mu Ha Ra Ly K60A_QLTNR 3.1 10 7.3 26 155620211046 Trần Đình Nghĩa K60A_QLTNR 3.3 9.2 9.3 7.3 27 155620211140 Nguyễn Đức Nhân K60B_QLTNR 2.3 5.5 4.7 6.5 28 155620211047 Nguyễn Trọng Nhân K60A_QLTNR 0.4 2.1 2.2 29 155620211049 Hồ Thanh Phong K60A_QLTNR 3.0 10 7.1 6.5 30 155850103054 Lê Nam Phong K60A_QLTNR 31 155620211051 Trần Thị Mỹ Phụng K60A_QLTNR 2.7 9.6 4.2 6.8 32 155620211053 Đặng Trần Quang K60A_QLTNR 3.1 9.6 7.9 6.5 33 155620211100 Nguyễn Ngọc Hoàng Quân K60B_QLTNR 2.6 8.8 3.2 34 155620211055 Nguyễn Anh Quý K60A_QLTNR 2.8 9.6 4.4 35 155620211102 Nguyễn Xuân Quý K60B_QLTNR 2.8 10 8.2 36 155620211103 Cil Ha Rus K60B_QLTNR 2.2 9.6 2.5 4.8 37 155620211058 Nguyễn Thanh Sang K60A_QLTNR 0.0 38 155620211057 Võ Ngọc Sang K60A_QLTNR 3.4 9.6 8.7 7.8 39 155620211059 Phi Srỗn Ha Sanh K60A_QLTNR 2.4 9.6 3.5 5.3 40 155620211061 K Sim K60A_QLTNR 2.8 9.6 3.5 7.5 41 155620211067 Ngô Hồng Thái K60A_QLTNR 3.0 10 6.2 42 155620211069 Đặng Văn Thảo K60A_QLTNR 2.9 9.6 5.9 6.8 43 155620211111 Nguyễn Hoàng Thiện K60B_QLTNR 2.9 9.6 4.7 7.3 44 155620211112 Nguyễn Văn Thuận K60B_QLTNR 3.1 9.2 8.7 6.3 45 155620211116 Nguyễn Minh Trí K60B_QLTNR 3.3 10 8.4 7.3 46 155340301062 Trần Minh Tuấn K60B_QLTNR 2.9 9.8 5.7 6.8 47 155620211130 Vũ Thị Tú Uyên K60B_QLTNR 2.9 7.3 4.7 8.3 48 155620211133 Dơng Gur Ha Vis K60B_QLTNR 2.2 8.8 2.2 5.5 49 155620211135 Trương Quang Vũ K60B_QLTNR 2.7 10 8.4 4.5 50 155620211137 Đinh Thị Bảo Xuân K60B_QLTNR 3.3 10 8.2 7.5 BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT CƠ SỞ - ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Tên BẢNG ĐIỂM LỚP HỌC PHẦN ANH VĂN 1-1-15 (DH10)(K60A+B_QLTNR) Học kỳ Năm học 2015_2016
- Xem thêm -

Xem thêm: BangDiem DH 10 QLTNR 2, BangDiem DH 10 QLTNR 2

Hình ảnh liên quan

BẢNG ĐIỂM LỚP HỌC PHẦN ANH VĂN 1-1-15 (DH10)(K60A+B_QLTNR) Học kỳ 1 Năm học 2015_2016 - BangDiem DH 10 QLTNR  2

1.

1-15 (DH10)(K60A+B_QLTNR) Học kỳ 1 Năm học 2015_2016 Xem tại trang 1 của tài liệu.