0

(Luận văn thạc sĩ) phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học sư phạm thể dục thể thao hà nội theo hướng chuẩn hóa luận văn ths quản lý giáo dục 60 14 01 14

117 19 0
  • (Luận văn thạc sĩ) phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học sư phạm thể dục thể thao hà nội theo hướng chuẩn hóa  luận văn ths  quản lý giáo dục 60 14 01 14

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2020, 10:08

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN NGỌC TRANG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI THEO HƢỚNG CHUẨN HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN NGỌC TRANG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI THEO HƢỚNG CHUẨN HÓA Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN XUÂN THỨC HÀ NỘI - 2016 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản lý ĐGGV : Đội ngũ giảng viên GDTC : Giáo dục thể chất GV : Giảng viên HS : Học sinh SV : Sinh viên TDTT : Thể dục thể thao THPT : Trung học phổ thông i MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt i Mục lục ii Danh mục bảng vi Danh mục sơ đồ, biểu đồ viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phương pháp nghiên cứu 10 Cấu trúc luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THEO HƢỚNG CHUẨN HÓA 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Đội ngũ giảng viên trường đại học 1.2.1 Giảng viên 1.2.2 Đội ngũ giảng viên 1.3 Chuẩn, chuẩn hóa phát triển đội ngũ theo hướng chuẩn hóa 10 1.3.1 Chuẩn 10 1.3.2 Chuẩn hóa 11 1.4 Phát triển đội ngũ giảng viên theo tiế p câ ̣n quản lý ng̀ n nhân lực theo hướng chuẩn hóa 12 ii 1.4.1 Phát triển nguồn nhân lực mô hình quản lý nguồn nhân lực theo Leonard Nadle 12 1.4.2 Phát triển đội ngũ giảng viên theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực theo hướng chuẩn hóa 14 Kết luận chương 25 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 26 2.1 Tổ chức khảo sát thực trạng 26 2.1.1 Mục đích khảo sát 26 2.1.2 Nội dung khảo sát 26 2.1.3 Phương pháp khảo sát 26 2.1.4 Tiêu chí thang đánh giá 27 2.1.5 Mẫu khảo sát địa bàn khảo sát (trình bày vài nét Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội) 27 2.2 Thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 28 2.2.1 Số lượng đội ngũ giảng viên 28 2.2.2 Cơ cấu đội ngũ giảng viên 28 2.2.3 Chất lượng đội ngũ giảng viên 29 2.3 Thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 36 2.3.1 Quy hoạch đội ngũ giảng viên 36 2.3.2 Tuyển chọn đội ngũ giảng viên 37 2.3.3 Tổ chức sử dụng đội ngũ giảng viên 38 2.3.4 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 39 2.3.5 Kiểm tra đánh giá đội ngũ giảng viên 40 2.3.6 Thực chế độ sách tạo động lực làm việc cho đội ngũ giảng viên 41 iii 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giảng viên Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 44 2.4.1 Các yếu tố chủ quan (về nhà trường lãnh đạo nhà trường) 44 2.4.2 Các yếu tố khách quan (cơ chế sách, yếu tố xã hội ) 46 2.5 Đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 48 2.5.1 Thành công nguyên nhân 48 2.5.2 Hạn chế nguyên nhân 49 Kết luận chƣơng 51 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI THEO HƢỚNG CHUẨN HÓA 52 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 52 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa, phát triển bền vững, ổn định 52 3.1.2 Ngun tắc đảm bảo tính tồn diện 52 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 53 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu khả thi 53 3.2 Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội theo hướng chuẩn hóa 54 3.2.1 Biện pháp 1: Lập kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên đến năm 2020 54 3.2.2 Biện pháp 2: Quy trình hóa cơng tác tuyển dụng đội ngũ giảng viên theo chuẩn 62 3.2.3 Biện pháp 3: Tổ chức đào tạo bồi dưỡng giảng viên theo hướng chuẩn hóa 66 3.2.4 Biện pháp 4: Đánh giá đội ngũ giảng viên theo hướng chuẩn hóa 72 3.2.5 Biện pháp 5: Thực sách đãi ngộ, tạo động lực cho việc nâng cao lực đội ngũ giảng viên 77 iv 3.3 Mối quan hệ biện pháp 80 3.4 Khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội 80 3.4.1 Quy trình khảo nghiệm 80 3.4.2 Kết khảo nghiệm 82 Kết luận chƣơng 87 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 88 Kết luận 88 Khuyến nghị 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 96 v DANH MỤC BẢNG SỐ Bảng 2.1 Mẫu khảo sát công tác phát triển đội ngũ giảng viên 28 Bảng 2.2: Cơ cấu đội ngũ giảng viên 28 Bảng 2.3.Thực trạng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp giảng viên 29 Bảng 2.4 Đánh giá kiến thức chuyên môn kiến thức bổ trợ đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy nhà trường 30 Bảng 2.5 Đánh giá lực giảng dạy ĐNGV nhà trường 31 Bảng 2.6 Năng lực nghiên cứu khoa học giảng viên nhà trường 33 Bảng 2.7 Đánh giá lực phát triển nghề nghiệp giảng viên giảng viên nhà trường 34 Bảng 2.8 Thực trạng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp lực chuyên môn đội ngũ giảng viên trường ĐHSP Thể dục thể thao Hà Nội 35 Bảng 2.9 Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên 36 Bảng 2.10 Tuyển chọn đội ngũ giảng viên 37 Bảng 2.11 Tổ chức sử dụng đội ngũ giảng viên 38 Bảng 2.12 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 39 Bảng 2.13 Kiểm tra đánh giá đội ngũ giảng viên 40 Bảng 2.14 Thực chế độ sách tạo động lực phát triển giảng viên 41 Bảng 2.15 Bảng tổng hợp phát triển đội ngũ giảng viên Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 42 Bảng 2.16 Đánh giá ảnh hưởng yếu tố chủ quan ảnh hưởng tới phát triển đội ngũ giảng viên 44 Bảng 2.17 Đánh giá ảnh hưởng yếu tố khách quan đến phát triển đội ngũ giảng viên 46 Bảng 3.1 Nhu cầu số lượng giảng viên 56 Bảng 3.2 Dự kiến ĐNGV trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đến năm 2020……… 57 vi Bảng 3.3 Quy hoạch trình độ đội ngũ giảng viên trường ĐHSP TDTT Hà nội đến năm 2020 58 Bảng 3.4 Mẫu khảo sát đánh giá tính cần thiết khả thi 81 Bảng 3.5 Mức độ nhận thức tính cần thiết biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên 82 Bảng 3.6 Mức độ khả thi biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên 84 Bảng 3.7 Mối quan hệ mức độ cần thiết khả thi biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên 85 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 Mơ hình quản lý nguồn nhân lực theo Leonard Nadle 14 Sơ đồ 1.2 Khung lý thuyết luận văn 24 Biểu đồ 2.1 Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp lực chuyên môn người giảng viên trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 36 Biểu đồ 2.2 Mức độ thực biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 43 Biểu đồ 2.3 Ảnh hưởng yếu tố chủ quan đến công tác công tác phát triển đội ngũ giảng viên trường trung cấp Hà Nội 45 Biểu đồ 2.4 Mức độ ảnh hưởng yếu tố khách quan đến phát triển đội ngũ giảng viên 47 Biểu đồ 3.1 Mức độ nhận thức tính cần thiết biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên 83 Biểu đồ 3.2 Mức độ nhận thức tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên 85 Biểu đồ 3.3 Mối quan hệ tính cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên 86 viii kỷ XXI Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 14.Trầ n Khánh Đức (2013), “Một số vấ n đề phát triển đội ngũ giảng viên Đại học xã hội đại”, Hà Nội 15.Nguyễn Văn Đê ̣ (2013), “Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Đại học vùng Đồng bằ ng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầ u đổ i mới giáo dục đại học”, Hà Nội 16.Phan Minh Giảng (2013), “Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các trường Đồ ng bằ ng sông Cửu Long theo tiêu chuẩn hóa”, Hà Nội 17.Trầ n Bá Hoà nh (2008), “Vấ n đề giáo viên những nghiên cứu lý luận và thực tiễn”, Hà Nội 18.Đặng Thành Hưng (2005), Chuẩn chuẩn giáo dục, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Viện Chiến lược chương trình giáo dục, Hà Nội 19.Đặng Thành Hưng (2005), Khái niệm chuẩn thuật ngữ liên quan, Hà Nội 20.Hội thảo (2005), “Chuẩn chuẩn hóa giáo dục - Những vấn đề lý luận thực tiễn”, Kỷ yếu hội thảo, Hà Nội 21.Đặng Thành Hưng (2011), Mơ hình đào tạo giảng viên dựa vào chuẩn trường khoa sư phạm, Tạp chí Quản lý giáo dục số 21/2/2011 22.Nguyễn Thị Minh Hương (2005), Chuẩn giáo dục Việt Nam, Tham luận Hội thảo “Chuẩn chuẩn hóa giáo dục - Những vấn đề lý luận thực tiễn”, Hà Nội 23.Phan Văn Kha (2011), “Phát triển đội ngũ giảng viên toàn tương quan giữa quy mô và chấ t lượng giáo dục đại học”, Hà Nội 24.Trần Kiểm - Nguyễn Xuân Thức (2012), Giáo trình đại cương khoa học quản lý quản lý giáo dục, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội 25.Nguyễn Văn Lâm (2014), “Phát triển đội ngũ giảng viên trường cao 93 đẳ ng giao thông vận tải thời kỳ công nghiê ̣p hóa, hiê ̣n đại hóa và hội nhập quố c tế ”,luận án Tiến sĩ Hà Nội 26.Luật Giáo dục (2005) , Nxb Giáo dục, Hà Nội 27.Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Đặng Quốc Bảo - Nguyễn Trọng Hậu - Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Sỹ Thư (2012), giáo trình « Quản lý giáo dục : Một số vấn đề lý luận thực tiễn » Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 28.Trầ n Thi ̣Ba ̣ch Mai (2013), “Xây dựng mô hình quản lý công tác phát triển - bồ i dưỡng cán bộ giảng dạy phục vụ yêu cầu đổi giáo dục Đại học Viê ̣t Nam”, Hà Nội 29.Phạm Thành Nghị (2012), “Nghiên cứu bồ i dưỡng cán bộ giảng dạy Đại học giáo viên dạy nghề”, Hà Nội 30.Trầ n Thi Tuyế t Oanh (2008), “Đánh giá hoạt động giảng viên chất ̣ lượng dạy học ở Đại học”, Hà Nội 31.Paul Her Sey, Kenblane (1995), Quản lý nguồn nhân lực, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 32.Bùi Văn Quân (2006), Chuẩn hóa tổ chức , Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm, Hà Nội 33.Bùi Văn Quân , Nguyễn Ngo ̣c Cầ u (2008), “Một số cách tiế p cận nghiên cứu phát triển đội ngũ giảng viên”, Hà Nội 34.Nguyễn Bá Thái (2005), Bàn hệ thống chuẩn chuẩn hóa giáo dục, Tham luận Hội thảo “Chuẩn chuẩn hóa giáo dục - Những vấn đề lý luận thực tiễn”, Hà Nội 35.Ngô Tứ Thành (2010), “Cơ sở lý luận xây dựng tiêu chí giảng viên giỏi xu thế hội nhập”, Hà Nội 36.Phạm Văn Thuần (2008), “Quản lý đội ngũ giảng viên trường Đại học đa ngành đa lĩnh vực ở Viê ̣t Nam theo quan điểm tự chủ và trách nhiê ̣m xã hội”, luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Hà Nội 94 37.Đoàn Thi ̣Thanh Thủy (2010), “Tăng cường chấ t lượng đội ngũ giảng viên Đại học, đáp ứng yêu cầ u nâng cao chấ t lượng đào tạo”, Hà Nội 38.Nguyễn Thi Thu Thủy (2009), “Quản lý đào tạo giảng viên lý luận ̣ trị đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi nay”, Hà Nội 39.Nguyễn Sỹ Thư (2011), “Những biê ̣n pháp nâng cao chấ t lượng đội ngũ giáo viên trung học sở ở các tỉnh Tây Nguyên đáp ứng yêu cầ u phổ cập giáo dục trung học sở”, Hà Nội 40.Đinh Thi ̣Minh Tuyế t (2009), “Cơ sở hình thành tiêu chí đánh giá chấ t lượng nguồ n nhân lực giảng viên Đại học”, Hà Nội 41.Từ điển tiếng Việt (2001), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 42.Nguyễn Đức Trí (2004), “Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề sở tiêu chuẩn nghề nghiê ̣p nhà giáo”, Hà Nội 43.Phan Văn Toàn (2009), “Xây dựng đội ngũ giảng viên các trường Đại học thuộc ngành Giao thông vận tải đáp ứng yêu cầ u thời kỳ mới”, Hà Nội 44.Nguyễn Đức Vũ (2011), “Xây dựng tiêu chí đánh giá lực nghiê ̣p vụ sư phạm và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường sư phạm ”, Hà Nội 45.Phạm Quang Xung , Trầ n Xuân Bách (2002), “Một số suy nghi ̃ về vấ n đề quản lý đội ngũ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trường Đại học”, Hà Nội 46.Phạm Thị Yến (2008), “Một số biê ̣n pháp nâng cao chấ t lượng đội ngũ giảng viên trường cao đẳ ng kinh tế - kỹ thuật thương mại”, Hà Nội 95 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giảng viên) Để khảo sát đội ngũ giảng viên nhà trường, từ đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội Xin thầy, vui lịng dành thời gian trả lời số câu hỏi sau cách đánh dấu (X) vào ý thầy, cô cho phù hợp với ý kiến Câu Đánh giá phẩm chất đạo đức đội ngũ giảng viên nhà trường Phẩm chất trị đạo đức TT Có phẩm chất trị, đạo đức tốt Đánh giá công lực người học Tôn trọng nhân cách, bảo vệ quyền, lợi ích đáng người học đồng nghiệp Thực điều lệ, quy chế, nội quy nhà trường ngành Tinh thần hợp tác với đồng nghiệp thực nhiệm vụ giảng dạy Tinh thần hợp tác với đồng nghiệp nghiên cứu khoa học Thực điều giảng viên không làm: (theo Luật Giáo dục 2012, Chương VIII, Điều 58) 96 Mức độ đánh giá Tốt Khá TB Yếu Câu Đánh giá kiến thức chuyên môn kiến thức bổ trợ đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy nhà trường Kiến thức TT Mức độ đánh giá Tốt Khá TB Yếu Kiến thức chun sâu mơn học chun ngành giảng dạy Kiến thức môn học có liên quan khác chuyên ngành đào tạo Kiến thức mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình mơn học thuộc chun ngành đào tạo Kiến thức ngoại ngữ Kiến thức tin học Kiến thức chủ trương, đường lối sách Nhà nước, quy định ngành công tác giáo dục Kiến thức hội nhập quốc tế tình hình Câu Đánh giá kỹ giảng dạy đội ngũ GV nhà trường Mức độ đánh giá TT Kĩ giảng dạy Kĩ quan sát người học hành vi học tập Kĩ nắm bắt đặc điểm tâm-sinh lí Tốt sinh viên Kĩ tiến hành thực nghiệm sư phạm (nghiên cứu khoa học sư phạm) Kĩ sử dụng giáo trình, khai thác học liệu Kĩ thiết kế hoạt động, phương pháp kĩ thuật dạy học 97 Khá TB Yếu Kĩ thiết kế chương trình, học liệu phương tiện e-learning Kĩ tạo môi trường học tập (hoặc môi trường hoạt động) cho sinh viên lớp Kĩ giao tiếp ứng xử lớp Kĩ hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh hành vi học tập sinh viên 10 Kĩ sử dụng phương tiện công nghệ dạy học 11 Kĩ thực biện pháp kĩ thuật dạy học cụ thể 12 Kĩ giám sát, kiểm tra, đánh giá trình kết học tập Câu Đánh giá lực giảng dạy giảng viên nhà trường Mức độ đánh giá Năng lực giảng dạy TT Tốt Năng lực xây dựng chương trình đào tạo ngành, chuyên ngành Năng lực viết giáo trình Năng lực thiết kế giảng lập kế hoạch giảng dạy Năng lực sử dụng phương pháp giảng dạy, đánh giá Năng lực sử dụng công nghệ thông tin giảng dạy Năng lực nắm bắt yêu cầu thực tiễn chuyên ngành 98 Khá TB Yếu Câu Đánh giá lực nghiên cứu khoa học GV nhà trường Năng lực nghiên cứu khoa học TT Thiết kế vấn đề nghiên cứu Xây dựng đề cương nghiên cứu Lựa chọn sử dụng phương pháp nghiên Mức độ đánh giá Tốt Khá Yếu TB cứu Thu thập liệu xử lý thông tin Viết báo cáo, sáng kiến khoa học Viết báo có số khoa học ISSN/bài tham gia hội thảo khoa học chuyên ngành Tổ chức hoạt động NCKH cho sinh viên/hướng dẫn sinh viên NCKH Hướng dẫn học viên cao học Chủ biên giáo trình đồng chủ biên 10 Biên soạn giáo trình Câu Đánh giá lực quản lý phục vụ cộng đồng giảng viên nhà trường TT Năng lực quản lý phục vụ cộng đồng Năng lực tham gia quản lý khoa/tổ môn Năng lực quản lý sinh viên, cố vấn học tập Năng lực triển khai áp dụng kết nghiên cứu vào thực tiễn giảng dạy Năng lực phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cho cộng đồng 99 Mức độ đánh giá Tốt Khá TB Yếu THÔNG TIN VỀ NGƢỜI TRẢ LỜI Họ tên : Độ tuổi :  Dưới 30  Từ 30 - 44 Giới tính :  Nữ Nam Từ 45 - 59 Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học Trình độ trị Trình độ đào tạo Địa thường trú: Xin chân thành cảm ơn hợp tác thầy, cô! 100 Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giảng viên) Thưa quý thầy, cô giáo! Công tác phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội công việc quan trọng, cấp thiết Để giúp khảo sát thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên nhà trường Xin thầy, vui lịng dành thời gian trả lời số câu hỏi sau cách đánh dấu () vào ý mà thầy, cô cho phù hợp với ý kiến Câu Đánh giá biện pháp xây dựng qui hoạch phát triển đội ngũ giảng viên STT Mức độ Biện pháp Đánh giá thực trạng số lượng cấu chất lượng giảng viên Dự báo nhu cầ u phát triể n đội ngũ GV + Số lươ ̣ng + Cơ cấ u + Chấ t lươ ̣ng Xây dựng quy hoa ̣ch và công bố quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên Tổ chức quản lý và thực hiê ̣n quy hoạch Tốt Khá Trung bình Yếu Khá Trung bình Yếu Câu Đánh giá thực biện pháp tuyển chọn giảng viên STT Mức độ Biện pháp Tạo nguồn tuyển dụng thông qua sở đào tạo có sách thu hút giảng viên giỏi Tổ chức tuyể n du ̣ng , thu hút và quản lý công tác tuyể n chọn Đánh giá công tác tuyể n du ̣ng cải tiế n, nâng cao hiê ̣u quả tuyể n chọn Xây dựng và công khai kế hoa ̣ch , quy trình, quy chế tuyể n chọn 101 Tốt Câu Đánh giá thực biện pháp quản lý sử dụng giảng viên Mức độ STT Biện pháp Tốt Khá Trung bình Yếu Xây dựng ban hành quy đinh ̣ về quản lý sử du ̣ng giảng viên Quản lý việc thực phân công giảng viên Nâng bậc, bổ nhiệm đội ngũ giảng viên Thực chế kiểm tra giám sát đảm bảo giảng viên thực chức nhiệm vụ Câu Đánh giá thực biện pháp đào tạo - bồi dưỡng giảng viên STT Mức độ Biện pháp Xây dựng và công khai kế hoa ̣ch , nội dung chương trình đào tạo - bồi dưỡng Quản lý, đánh giá , điề u chin ̉ h kế hoạch , nội dung, chương trình đào tạo - bồi dưỡng Thực hiê ̣n chế độ , sách đào tạo - bồi dưỡng kế hoạch Liên kết với sở đào tạo để nâng cao trình độ lực cho đội ngũ giảng viên 102 Tốt Khá Trung bình Yếu Câu Đánh giá thực biện pháp đánh giá giảng viên STT Mức độ Biện pháp Tốt Khá Trung bình Yếu - Xây dựng tiêu chí đánh giá nhiệm vụ đội ngũ giảng viên - Đánh giá kế t quả thực hiê ̣n nhiê ̣m vu ̣ đố i với đội ngũ giảng viên - Xử lý điề u chin̉ h việc thực hiê ̣n nhiệm vụ đội ngũ giảng viên Đánh giá giảng viên theo nguyên tắc công mở theo nhiệm vụ giảng viên Câu Đánh giá thực biện pháp thực chế độ sách, tạo mơi trường làm việc cho giảng viên STT Mức độ Biện pháp - Kiế n ta ̣o môi trường làm viê ̣c tić h cực phát triển đội ngũ giảng viên - Tăng cường điều kiện đảm bảo phát triển đội ngũ giảng viên - Xây dựng quy định thực chế độ sách tạo động lực phát triển đội ngũ giảng viên Có sách khuyến khích giảng viên nâng cao trình độ (thời gian, kinh phí, mơi trường tâm lý ) 103 Tốt Khá Trung bình Yếu Câu Đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ giảng viên a) Các yếu tố thuộc Lãnh đạo nhà trƣờng (Ban giám hiệu lãnh đạo phòng ban) Mức độ ảnh hƣởng TT Các yếu tố thuộc lãnh đạo nhà trƣờng Ảnh hưởng nhiều Ít ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Nhận thức lãnh đạo tầm quan trọng đội ngũ giảng viên Sự quan tâm chất lượng đội ngũ Việc tổ chức bồi dưỡng đội ngũ Tơn trọng khả tính sáng tạo cá nhân Cơ chế sách khuyến khích bồi dưỡng Đảm bảo quyền lợi vật chất, tinh thần Tạo điều kiện sở vật chất & trang thiết bị Về quản lý nhà trường đội ngũ GV Sự ủng hộ nhà trường đội ngũ GV b) Các yếu tố thuộc thân người giảng viên Mức độ ảnh hƣởng TT Các yếu tố thuộc thân ngƣời giảng viên Mức độ thành thạo nghề nghiệp Lịng u nghề Trình độ nhận thức, lực vận dụng Năng động, thích nghi, đổi sáng tạo Nhu cầu học tập bồi dưỡng Tinh thần thái độ tự học, tự bồi dưỡng Về tuổi đời, sức khỏe và giới tính Về kinh tế gia đình giảng viên 104 Ảnh hưởng nhiều Ít ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng c) Các yếu tố thuô ̣c môi trƣờng quản lý đội ngũ giảng viên Mức độ ảnh hƣởng TT Các yếu tố thuô ̣c môi trƣờng quản lý Ảnh đội ngũ giảng viên hưởng nhiều Ít ảnh hưởng Không ảnh hưởng Yêu cầu cao nhà nước tiêu chuẩn, phẩm chất lực giảng viên Nhận thức cấp lãnh đạo đối vai trị, vị trí trường phát triển Sự quan tâm lãnh đạo công tác phát triển đội ngũ giảng viên Chính sách thu hút, đãi ngộ nhà trường Chính sách vật chất Chính sách động viên tinh thần Điều kiện, môi trường làm việc ĐNGV Tác động kinh tế thị trường Vai trị đồn thể: đồn niên, cơng đồn, Đảng THƠNG TIN VỀ NGƢỜI TRẢ LỜI Họ tên : Độ tuổi :  Dưới 30  Từ 30 - 44 Giới tính :  Nữ Nam Từ 45 - 59 Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học Trình độ trị Trình độ đào tạo Địa thường trú: Xin chân thành cảm ơn hợp tác thầy, cô! 105 Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho chuyên gia) Để thực đề tài nghiên cứu “Phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội”, cần khảo sát ý kiến cấp thiết tính khả thi biện pháp nhà trường Xin thầy, vui lịng cho biết ý kiến nhận xét, đánh giá nội dung vấn đề khảo sát Thầy, cô đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến theo nội dung bảng Mức độ cấp thiết Rất TT Tên biện pháp Lập kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên theo định hướng phát triển nhà trường Quy trình hóa cơng tác tuyển dụng đội ngũ GV theo chuẩn Tổ chức đào tạo bồi dưỡng giảng cấp thiết Cấp thiết Mức độ khả thi Khơng Rất cấp thiết khả thi Ít Khả khả thi thi viên theo hướng chuẩn hóa Đánh giá đội ngũ giảng viên theo hướng chuẩn hóa Tạo động lực làm việc cho đội ngũ giảng viên THÔNG TIN VỀ NGƢỜI TRẢ LỜI Họ tên : Độ tuổi :  Dưới 30  Từ 30 - 44 Giới tính :  Nữ Nam Từ 45 - 59 Trình độ ngoại ngữ: Trình độ tin học: Trình độ trị: Trình độ đào tạo: Địa thường trú: Xin chân thành cảm ơn hợp tác thầy, cô! 106 Phụ lục CƠNG THỨC TỐN THỐNG KÊ Hệ số tương quan thứ bậc Spiecman r = Trong đó: 6 𝐷 𝑁 (𝑁 −1) r - hệ số tương quan D - hiệu số thứ bậc hai đại lượng so sánh N - số đơn vị nghiên cứu Kết luận: r mang dấu dương (+) tương quan thuận r mang dấu âm (-) tương quan nghịch r = 0,7  (rất chặt chẽ) r = 0,5  0,69 (tương đối chặt chẽ) r < 0,5 (tương quan lỏng) Mối quan hệ tính cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển ĐNGV TT Mức độ cần thiết Biện pháp quản lý Mức độ khả thi D D2 Thứ bậc 𝑿 Thứ bậc Lập kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên theo định hướng phát triển nhà 2.9 trường 2.7 -1 Quy trình hóa cơng tác tuyển dụng đội ngũ giảng viên theo chuẩn 2.5 2.2 0 Tổ chức đào tạo bồi dưỡng giảng viên 2.8 2.8 1 𝑿 theo hướng chuẩn hóa Đánh giá đội ngũ giảng viên theo hướng chuẩn hóa 2.7 2.4 -1 Tạo động lực làm việc cho đội ngũ 2.6 giảng viên 2.6 1 r  + 0,80 Kết luận: Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên thuận chặt chẽ 107 ... pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội cần thiết [12] 1.2 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đơn vị đào tạo giáo viên thể dục thể thao cho trường. .. triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 4.3 Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội theo hướng chuẩn hóa Khảo... cứu quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học Sư phạm thể dục thể thao cịn nghiên cứu Vì vậy, đề tài ? ?Phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học Sư phạm thể dục thể thao theo hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học sư phạm thể dục thể thao hà nội theo hướng chuẩn hóa luận văn ths quản lý giáo dục 60 14 01 14 ,

Từ khóa liên quan