0

(Luận văn thạc sĩ) dạy học mô hình hóa toán học trong chương trình đại số lớp 7

116 15 0
  • (Luận văn thạc sĩ) dạy học mô hình hóa toán học trong chương trình đại số lớp 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2020, 09:51

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THÙY LINH DẠY HỌC MƠ HÌNH HĨA TỐN HỌC TRONG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ LỚP LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM TOÁN HÀ NỘI – 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THÙY LINH DẠY HỌC MƠ HÌNH HỐ TỐN HỌC TRONG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ LỚP LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM TOÁN Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học mơn Tốn Mã số: 8.14.01.11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Chí Thành HÀ NỘI – 2020 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành biết ơn sâu sắc, tác giả xin đƣợc trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo, Hội đồng khoa học, Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt trình học và, nghiên cứu hồn thành khóa học Đặc biệt, tác giả xin đƣợc bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Chí Thành chu đáo, hƣớng dẫn tận tình, giúp đỡ bảo tác giả suốt q trình hồn thành luận văn Tác giả xin cảm ơn quan tâm, tạo điều kiện thầy, cô giáo Ban giám hiệu, thầy, giáo tổ Tốn THCS trƣờng THCS & THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt trình học tập thực đề tài Tác giả xin đƣợc dành lời cảm ơn chân thành đến ngƣời thân bạn bè, đặc biệt học viên lớp cao học QH-2017-S đợt quan tâm, cổ vũ, chia sẻ, động viên, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn cách tốt Tuy có nhiều cố gắng nhƣng luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót cần đƣợc góp ý, sửa chữa Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy, đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2020 Tác giả Nguyễn Thùy Linh i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viết tắt GV Giáo viên HS Học sinh MHH Mơ hình hóa SGK Sách giáo khoa THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Mơ hình hóa dạy học toán 1.1.1 Các khái niệm mơ hình hóa 1.1.1.1 Khái niệm mơ hình 1.1.1.2 Khái niệm mơ hình hóa tốn học 1.1.2 Quy trình mơ hình hóa tốn học 1.1.3 Một số tiếp cận mơ hình hóa giáo dục tốn 13 1.1.4 Dạy học mơ hình hóa dạy học mơ hình hóa 15 1.2 Một số phƣơng pháp dạy học thƣờng sử dụng dạy học mơ hình hóa 16 1.2.1 Dạy học phát giải vấn đề 16 1.2.2 Dạy học dự án 18 1.2.3 Dạy học khám phá 20 1.3 Một số phƣơng tiện dạy học mơn Tốn 22 iii Kết luận chƣơng 23 CHƢƠNG 25 MỘT PHẦN THỰC TRẠNG DẠY HỌC MƠ HÌNH HĨA 25 2.1 Phân tích chƣơng trình, sách giáo khoa Toán lớp Việt Nam 25 2.1.1 Phân tích chƣơng trình Đại số lớp hành 25 2.1.1.1 Mục tiêu 25 2.1.1.2 Nội dung cụ thể yêu cầu cần đạt 26 2.1.2 Phân tích chƣơng trình Tốn lớp 27 2.1.2.1 Mục tiêu 27 2.1.2.2 Nội dung cụ thể yêu cầu cần đạt chƣơng trình Đại số lớp 28 2.1.2.3 Yêu cầu mơ hình hóa tốn học tốn thực tiễn chƣơng trình tốn lớp Việt Nam 30 2.2 Phân tích sách giáo khoa Tốn lớp Việt Nam 31 2.2.1 Phân tích sách giáo khoa lớp đại trà 31 2.2.2 Phân tích sách giáo khoa lớp thử nghiệm (VNEN) 36 2.3 Thực trạng việc rèn luyện lực mô hình hóa học sinh 42 2.3.1 Mục tiêu 42 2.3.2 Hình thức điều tra 42 2.3.3 Nội dung điều tra 43 2.3.4 Kết điều tra thực trạng việc rèn luyện lực MHH cho HS chƣơng trình Đại số lớp 43 2.3.5 Nguyên nhân thực trạng 52 Kết luận chƣơng 52 CHƢƠNG 54 MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC MƠ HÌNH HĨA CHO HỌC SINH TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 54 3.1 Định hƣớng biện pháp 54 3.2 Biện pháp dạy học mơ hình hóa cho học sinh trƣờng trung học sở 55 iv 3.2.1 Biện pháp Kết hợp với phƣơng pháp dạy học tích cực quy trình dạy học mơ hình hóa 55 3.2.1.1 Mục đích biện pháp 55 3.2.1.2 Nội dung cách thực 55 3.2.1.3 Ví dụ 55 3.2.2 Biện pháp Kết hợp phƣơng tiện dạy học dạy học mơ hình hóa 60 3.2.2.1 Mục đích biện pháp 60 3.2.2.2 Nội dung cách thực 61 3.2.2.3 Ví dụ minh họa 61 3.2.3 Biện pháp Thiết kế số nội dung hoạt động theo chủ đề dạy học mô hình hóa 64 3.2.3.1 Mục đích biện pháp 64 3.2.3.2 Nội dung cách thực 64 3.2.3.3 Thiết kế hoạt động MHH số chủ đề chƣơng trình Đại số Toán 65 3.2.3.4 Thiết kế giáo án dạy học thực nghiệm 69 Kết luận chƣơng 79 CHƢƠNG 81 THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 81 4.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 81 4.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 81 4.3 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 82 4.4 Kế hoạch nội dung thực nghiệm sƣ phạm 82 4.4.1 Kế hoạch lớp thực nghiệm 82 4.4.1.1 Kế hoạch lớp thực nghiệm sƣ phạm 82 4.4.1.2 Thời gian thực thực nghiệm sƣ phạm 82 4.4.2 Nội dung thực nghiệm 83 4.4.3 Tiến hành thực nghiệm 83 v 4.5 Đánh giá kết thực nghiệm sƣ phạm 83 4.5.1 Cơ sở đánh giá kết thực nghiệm 83 4.5.2 Kết thực nghiệm sƣ phạm 84 4.5.2.1 Đánh giá định tính 85 4.5.2.2 Đánh giá định lƣợng 84 4.5.2.3 Đánh giá chung qua thực nghiệm 89 Kết luận chƣơng 89 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH Biểu đồ 1.1 Quy trình MHH theo Swetz Hartzler Biểu đồ 1.2 Quy trình MHH (theo Coulange 1998) Biểu đồ 1.3 Chu trình MHH giai đoạn Blum Biểu đồ 1.4 Quy trình MHH theo PISA 10 Biểu đồ 1.5 Quy trình MHH mô theo Stillman Galbraith 11 Biểu đồ 1.6 Phân loại tình tốn học 12 Biểu đồ 1.7 Cách để giải vấn đề 17 Bảng 2.1 Thống kê số lƣợng tập chƣơng I (SGK1) 31 Bảng 2.2 Thống kê số lƣợng tập chƣơng II (SGK1) 33 Bảng 2.3 Thống kê số lƣợng tập chƣơng III (SGK1) 34 Bảng 2.4 Thống kê số lƣợng tập chƣơng IV (SGK1) 35 Bảng 2.5 Thống kê số lƣợng tập chƣơng I (SGK2) 37 Bảng 2.6 Thống kê số lƣợng tập chƣơng II (SGK2) 38 Bảng 2.7 Thống kê số lƣợng tập chƣơng III (SGK2) 39 Bảng 2.8 Thống kê số lƣợng tập chƣơng IV (SGK2) 41 Biểu đồ 2.1 Mong muốn biết thêm ứng dụng thực tế kiến thức Toán học HS 43 Biểu đồ 2.2 Mức độ thƣờng xuyên tự tìm hiểu ứng dụng thực tiễn Toán học HS 44 Biểu đồ 2.3 Mức độ thƣờng xuyên giảng giải mối liên hệ toán học với thực tiễn GV 44 Biểu đồ 2.4 Đánh giá HS mối liên hệ Toán học môn học khác 45 Biểu đồ 2.5 Ý kiến HS tầm quan trọng mơn Tốn việc học trƣờng 45 Biểu đồ 2.6 Ý kiến HS tầm quan trọng môn Toán sống hàng ngày 45 vii Biểu đồ 2.7 Ý kiến HS mức độ khô khan mơn Tốn 46 Bảng 2.8 Kết khảo sát GV 47 Bảng 3.1 Mẫu phiếu thống kê 57 Bảng 3.2 Phân bố tần số số BMI theo giới tính 57 Biểu đồ 3.1 Mức độ tăng trƣởng dành cho trẻ từ đến 20 tuổi 58 Bảng 3.3 Thống kê tình trạng dinh dƣỡng HS lớp 58 Biểu đồ 3.2 Thống kê lƣợng mƣa theo tháng Bangkok, Thái Lan 61 Bảng 3.4 Chỉ số BMI nhận xét tƣơng ứng 63 Bảng 4.1 Kết học tập mơn Tốn năm học 2018 – 2019 83 Hình 4.1 Phiếu khảo sát HS 87 Hình 4.2 Sản phẩm học tập nhóm HS 88 Bảng 4.2 Kết thực nghiệm 84 viii giải toán thực tiễn, thiếu hụt hệ thống tập, ví dụ vấn đề thực tiễn SGK tiền đề để tác giả đề xuất biện pháp dạy học MHH cho HS + Thông qua khảo sát GV HS trƣờng THCS&THPT Nguyễn Siêu, tác giả thấy đƣợc nhu cầu tìm hiểu mối liên hệ thực tế Toán học HS cấp thiết GV quan tâm đến vấn đề Tuy nhiên GV chƣa có định hƣớng, phƣơng pháp cụ thể HS cần đến hƣớng dẫn GV - Luận văn đề xuất hình thức biện pháp dạy học MHH cho HS trƣờng THCS cụ thể HS lớp nhƣ sau: + Biện pháp 1: Kết hợp với phƣơng pháp dạy học tích cực quy trình dạy học MHH (cụ thể số phƣơng pháp nhƣ dạy học dự án, dạy học khám phá, dạy học giải vấn đề) + Biện pháp 2: Kết hợp phƣơng tiện dạy học dạy học MHH (các phƣơng tiện nghe, nhìn, cơng nghệ thơng tin) + Biện pháp 3: Thiết kế số nội dung hoạt động theo chủ đề dạy học MHH - Xây dựng đƣợc số giáo án minh họa dạy học MHH chủ đề chƣơng trình Đại số lớp - Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm với giáo án thực nghiệm trƣờng THCS & THPT Nguyễn Siêu - Kết thực nghiệm sƣ phạm kiểm chứng đƣợc hiệu khả áp dụng vào thực tế dạy học mơn Tốn, cụ thể chƣơng trình Đại số lớp Khuyến nghị Dạy học mơ hình hóa tốn học chƣơng trình Đại số lớp hồn tồn khả thi nên nhà trƣờng, tổ chuyên môn cần tập huấn, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV, thành viên tổ quy trình MHH, dạy học MHH, phƣơng pháp dạy học tích cực khác nhƣ dạy học dự án, dạy học 92 khám phá, dạy học phát giải vấn đề cách sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy Toán Xây dựng giáo án, tổ chức hoạt động dạy học MHH cho HS nhiều thời gian, cần số thiết bị dạy học nên nhà trƣờng cần tạo điều kiện, nâng cấp sở vật chất, động viên, khích lệ kịp thời GV Hơn để giảng dạy tiết học nhƣ cách hiệu cần đòi hỏi HS có thái độ ý thức cao học tập HS có nhu cầu tìm hiểu ứng dụng Tốn học mơn khác thực tiễn nên cần tăng cƣờng ví dụ, vấn đề thực tiễn tập có nội dung thực tế SGK Do thời gian, không gian thực nghiệm hạn chế nên kết nghiên cứu luận văn chƣa đƣợc đầy đủ, sâu sắc không tránh khỏi nhiều thiếu sót Vì vậy, tác giả mong muốn đề tài đƣợc nghiên cứu sâu hơn, áp dụng rộng rãi để kiểm chứng tính khả thi đề tài cách khách quan nâng cao giá trị thực tiễn đề tài 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt Nguyễn Thị Tân An (2012), “Sự cần thiết mơ hình hóa dạy học tốn”, Tạp chí Khoa học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh, (37), tr 115-120 Nguyễn Thị Tân An (2013), “Xây dựng tình dạy học hỗ trợ q trình tốn học hóa”, Tạp chí Khoa học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh, (48), tr 6-7 Nguyễn Văn Bảo (2005), Góp phần rèn luyện cho HS lực vận dụng kiến thức toán học để giải số tốn có nội dung thực tiễn, Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục, Trƣờng Đại học Vinh Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Chương trình giáo dục phổ thông Bộ Giáo dục Đào tạo (2018), Chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể Bộ Giáo dục Đào tạo (2018), Hướng dẫn học Toán tập (Sách thử nghiệm), Nhà xuất giáo dục Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo (2018), Hướng dẫn học Toán tập hai (Sách thử nghiệm), Nhà xuất giáo dục Việt Nam Lê Thị Hoài Châu (2011), “Dạy học thống kê trƣờng phổ thông vấn đề nâng cao lực hiểu biết tốn cho học sinh”, Tạp chí Khoa học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh, (25), tr 72-73 Lê Thị Hồi Châu (2014), “Mơ hình hóa dạy học đạo hàm”, Tạp chí Khoa học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh, (65), tr 6-7 10 Phan Đức Chính (Tổng chủ Biên), Tơn Thân, Vũ Hữu Bình, Phạm Gia Đức, Trần Luận (2016), Toán tập một, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 11 Phan Đức Chính (Tổng chủ Biên), Tơn Thân, Vũ Hữu Bình, Phạm Gia Đức, Trần Luận (2016), Toán tập hai, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 12 Nguyễn Văn Cƣờng, Bernd Meier (2015), Lí luận dạy học đại (Cơ sở đổi 94 mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học), Nhà xuất Đại học Sƣ phạm 13 Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Hợp, Phạm Đức Quang (2018), Hướng dẫn học Toán tập một, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 14 Đỗ Tiến Đạt (Chủ Biên), Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Hợp, Phạm Đức Quang (2018), Hướng dẫn học Toán tập hai, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 15 Phan Thị Thu Hiền (2015), Vận dụng phương pháp mơ hình hóa dạy học Đại số lớp 10 trường trung học phổ thông, Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục, Trƣờng Đại học Sƣ phạm – Đại học Thái Nguyên 16 Nguyễn Bá Kim (2015), Phương pháp dạy học Toán, Nhà xuất Đại học Sƣ phạm 17 Nguyễn Danh Nam (2013), “Phƣơng pháp mơ hình hóa dạy học mơn tốn trƣờng phổ thơng”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Cán trẻ trường đại học sư phạm toàn quốc năm 2013”, Nhà xuất Đà Nẵng, tr 512-516 18 Nguyễn Thị Nga (2011), “Mơ hình hóa tốn học tƣợng biến thiên dạy học nhờ hình học động dự án nghiên cứu Mira”, Tạp chí Khoa học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh, (28), tr 55-56 19 Bùi Văn Nghị (Chủ biên), Trần Quang Vinh, Lƣu Bá Thắng, Chu Cẩm Thơ, Nguyễn Tiến Trung (2016), Bồi dưỡng lực mơn Tốn theo chủ đề, Nhà xuất Đại học Sƣ phạm 20 Bùi Văn Nghị (2017), Vận dụng lí luận vào thực tiễn dạy học mơn Tốn trường phổ thơng, Nhà xuất Đại học Sƣ phạm 21 Lê Văn Tiến (2005), Phương pháp dạy học mơn Tốn trường phổ thơng (Các tình dạy học điển hình), Nhà xuất Đại học Sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh 22 Nguyễn Thị Kim Tiến (2013), Rèn luyện khả mơ hình hóa tốn học tốn thực tiễn, Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục, Trƣờng Đại học Hùng 95 Vƣơng 23 Trần Trung (2011), “Vận dụng mơ hình hóa vào dạy học mơn Tốn trƣờng phổ thơng”, Tạp chí Khoa học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội, (6), tr 104108 Danh mục tài liệu tiếng Anh 24 Blum, Niss (1991) Applied mathematical problem solving, modeling, applications and links to other subjects, Educational Studies in Mathematics, 22 (1), pp 36-38 25 Blum, Galbraith, Henn & Niss (2007) Modelling and applications in mathematics education, The 14th ICMI Study, Springer 26 Kai Velten (2009), Mathematical modelling and simulation, WILEYVCH Verlag, Weinheim 27 Greg Byrd, Lynn Byrd and Chris Pearce (2012), Cambridge Checkpoint Mathematics Coursebook 8, Cambridge University Press 28 Greg Byrd, Lynn Byrd and Chris Pearce (2012), Cambridge Checkpoint Mathematics Workbook 8, Cambridge University Press 29 Greg Byrd, Lynn Byrd and Chris Pearce (2012), Cambridge Checkpoint Mathematics Practice book 8, Cambridge University Press 30 Greg Byrd, Lynn Byrd and Chris Pearce (2012), Cambridge Checkpoint Mathematics Skills Builder 8, Cambridge University Press 31 Myint Swe Khine & Issa M Saleh (2011), Models and modeling: Cognitive tools for scientific enquiry, Springer-Verlag, London 32 Peter Lancaster (1976) Mathematics: Models of the real world, Englewood Cliffs, New Jersey, USA 96 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO GV Quý thầy cô thân mến! Để phục vụ cho đề tài khoa học liên quan đến dạy học MHH chương trình đại số lớp 7, kính mong q thầy cô nghiên cứu kỹ nội dung cho biết ý kiến vấn đề sau (các thầy đồng ý với ý kiến đánh dấu/khoanh trịn vào tương ứng): Câu hỏi Các thầy (cô) đánh giá mức độ cần thiết việc tăng cƣờng liên hệ toán học với thực tiễn dạy học mơn Tốn A Khơng cần thiết B Cần thiết C Rất cần thiết Câu hỏi 2: Các thầy (cô) đánh giá mức độ thƣờng xuyên việc tự tìm hiểu ứng dụng kiến thức Tốn học trƣờng phổ thơng với thực tiễn sống A Chƣa B Thỉnh thoảng C Thƣờng xuyên Câu hỏi 3: Các thầy (cô) đánh giá mức độ thƣờng xuyên việc thiết kế hoạt động giúp HS hiểu ứng dụng Tốn học việc giải tình nảy sinh từ thực tiễn A Chƣa B Thỉnh thoảng C Thƣờng xuyên Câu hỏi 4: Các thầy (cô) đánh giá mức độ thƣờng xuyên việc sử dụng công nghệ thông tin giúp HS hiểu mơ hình tốn học thực tiễn A Chƣa B Thỉnh thoảng C Thƣờng xuyên Câu hỏi 5: Các thầy (cô) đánh giá mức độ thƣờng xuyên việc thiết kế tập, kiểm tra theo hƣớng vận dụng mơ hình tốn học để giải toán nảy sinh từ thực tiễn A Chƣa B Thỉnh thoảng C Thƣờng xuyên Câu hỏi 6: Các thầy (cô) đánh giá tầm quan trọng MHH toán học dạy học Tốn trƣờng phổ thơng? A Khơng quan trọng B Quan trọng C Rất quan trọng Câu hỏi 7: Theo thầy (cô), hoạt động MHH giúp phát triển HS kĩ sau đây? A Giải vấn đề B Làm việc theo nhóm C Vận dụng toán học thực tiễn D Sử dụng ngơn ngữ tốn học E Vận dụng cơng nghệ thơng tin F Các kĩ khác: Câu hỏi 8: Theo thầy (cô), chủ đề tốn học chƣơng trình đại số lớp dƣới sử dụng phƣơng pháp MHH thiết kế hoạt động dạy học? A Các phép toán tập hợp số thực B Hàm số đồ thị C Thống kê D Biểu thức đại số E Các chủ đề khác: Câu hỏi 9: Theo thầy (cô), ngƣời GV cần có hiểu biết để vận dụng phƣơng pháp MHH dạy học Toán? A Kiến thức khoa học toán học B Kiến thức vấn đề thực tiễn C Kiến thức tốn học phổ thơng D Kiến thức vận dụng toán học thực tiễn E Các phƣơng pháp dạy học tích cực F Cơng nghệ thơng tin G Thiết kế mơ hình tốn học H Tổ chức hoạt động ngoại khóa K Kiến thức khác: Câu hỏi 10: Theo thầy (cơ), lực MHH gồm có thành tố dƣới đây? A Phân tích tình thực tiễn B Đơn giản hóa giả thuyết C Xác định biến, tham số toán D Xây dựng tốn E Lựa chọn mơ hình tốn học F Thiết lập mơ hình G Liên hệ mơ hình với thực tiễn H Cải tiến mơ hình K Những thành tố khác: Câu hỏi 11: Theo thầy (cơ), có cần thiết tổ chức bồi dƣỡng cho GV lực vận dụng phƣơng pháp MHH dạy học Tốn? A Khơng cần thiết B Cần thiết C Rất cần thiết Câu hỏi 12: Các thầy (cô) cho biết khó khăn thách thức gặp phải trình tổ chức hoạt động MHH trƣờng phổ thông? Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy (cô) Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO HS Các em HS thân mến! Để phục vụ cho đề tài khoa học liên quan đến dạy học MHH chương trình đại số lớp 7, mong em nghiên cứu kỹ nội dung cho biết ý kiến vấn đề sau (các em đồng ý với ý kiến đánh dấu/khoanh trịn vào tương ứng): Câu hỏi Các em có muốn biết thêm ứng dụng thực tế kiến thức Tốn học hay khơng? A Khơng muốn B Bình thƣờng C Rất muốn Câu hỏi Các em đánh giá mức độ thƣờng xuyên tự tìm hiểu ứng dụng thực tiễn toán học A Không B Thỉnh thoảng C Thƣờng xuyên Câu hỏi Các em đánh giá mức độ thƣờng xuyên giảng giải mối liên hệ toán học với thực tiễn GV A Không B Thỉnh thoảng C Thƣờng xuyên Câu hỏi Các em cho biết ý kiến mối liên hệ tốn học mơn học khác A Khơng liên quan B Có chút liên quan C Có liên quan chặt chẽ Câu hỏi Các em cho biết ý kiến tầm quan trọng mơn Tốn việc học trƣờng A Không quan trọng B Cần thiết C Quan trọng D Rất quan trọng Câu hỏi Các em cho biết ý kiến tầm quan trọng mơn Tốn sống hàng ngày A Khơng quan trọng B Cần thiết C Quan trọng D Rất quan trọng Câu hỏi Các em cho biết ý kiến mức độ khơ khan mơn Tốn A Khơng khơ khan B Bình thƣờng C Khô khan D Rất khô khan Câu hỏi Các em đánh giá câu sau khó khăn gặp phải q trình học mơn Tốn (1 = Rất không đồng ý; = Không đồng ý; = Phân vân; = Đồng ý; = Hoàn toàn đồng ý) Nội dung TT Kiến thức khó hiểu, nhiều cơng thức phải ghi nhớ Dễ nản lịng tốn khó Mức độ đánh giá Khó kiềm chế thua bạn bè Mơn hình học khó tƣởng tƣợng, nhƣng lại mơ hình trực quan Khơng thấy có ứng dụng thực tế, khơng áp dụng đƣợc cho sống hàng ngày Chƣơng trình học nặng GV đổi phƣơng pháp, thiên vê dạy lý thuyết giải tập Học nhiều kiến thức khó mà áp dụng vào sống Ít hoạt động ngoại khóa Xin chân thành cảm ơn! Phụ lục PHIẾU CÁ NHÂN TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH VIÊN ĐÓNG GÓP TRONG NHÓM Mức độ Đóng góp Có Có đóng Có đóng Khơng có Gây cản đóng góp góp có ý góp nhỏ đóng góp trở hoạt quan trọng nghĩa cho cho nhóm cho nhóm động cho nhóm nhóm nhóm PHIẾU CÁC THÀNH VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM Mức độ A B C D - Các thành - Các thành - Phần lớn thời - Khơng có viên làm việc viên làm việc gian làm việc hợp tác với với tốt với tốt thành viên Tinh tốt - Mọi thành - Nhiều lúc nhóm thần - Mọi thành viên có tinh thành viên - Các thành làm viên làm thần hợp tác không tập viên thiếu tơn việc việc tích cực - Mọi thành trung trọng nhóm - Tinh thần học viên tham - Tinh thần làm - Tinh thần làm tập nghiêm túc, gia làm việc việc hiệu hiệu quả không cao công việc việc hiệu không cao Hiệu - Cả nhóm - Có lúc tìm - Có cố gắng - Nhóm khơng nhanh chóng đƣợc giải pháp tìm giải có ý thức tìm làm tìm đƣợc giải hiệu quả, có pháp hiệu giải pháp việc pháp cho cơng lúc gặp bí tắc chƣa làm việc hiệu nhóm việc chung - Các thành đƣợc - Các thành viên đƣa - Các thành - Các thành viên đƣa đƣợc số viên có cố gắng viên khơng có đƣợc nhiều phƣơng pháp, đƣa ý thức đƣa phƣơng pháp, phƣơng án làm phƣơng pháp, phƣơng phƣơng án làm việc khác phƣơng án làm pháp, phƣơng việc độc đáo, có giá trị việc hiệu án làm việc nhƣng chƣa hiệu hiệu đạt - Các thành - Các thành - Các thành - Các thành viên ln đặt viên đặt nhiều viên có cố gắng viên câu hỏi cho câu hỏi cho trao đổi ý kiến nhóm làm việc nhau với theo kiểu cá - Các thành - Các thành - Ít ý kiến nhân, không Trao viên ý viên có thảo phản biện với trao đổi với đổi, lắng nghe luận với nhau thảo thảo luận cởi hiệu - Thảo luận đơi - Khơng có luận mở, dân chủ, - Có ý kiến khơng có lắng nghe hiệu phản biện hiệu phản biện ý nhóm - Các thành lắng nghe kiến viên biết trình cách đƣa làm việc ý kiến phản biện lẫn hiệu Phụ lục ĐỀ KHẢO SÁT SAU THỰC NGHIỆM Thời gian: 45 phút Bài Hai đại lƣợng x y tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch hay khơng? Nếu có viết chữ TLT TLN vào ô trống a) x -1 y -5 15 25 x -5 -2 y -2 -5 x -4 -2 10 20 y -15 -30 b) c) d) y  7 x e) y  x f) x y  9 g) Một thợ sơn dùng trung bình hết thùng sơn 5kg để sơn 60m2 tƣờng Gọi y số mét vuông tƣờng đƣợc sơn x (kg) sơn Bài Ghép câu cột I kết cột II để đƣợc câu đúng: CỘT I CỘT II 1) Nếu x y  a  a   a Hệ số tỉ lệ y x 60 2) Cho biết x y tỉ lệ nghịch theo b) Thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ hệ số tỉ lệ a x = y = 30 số tỉ lệ k  2 3) x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k 1 4) y  c) Hệ số tỉ lệ y x 60 d) Thì x y tỉ lệ thuận x 20 e) Thì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a Bài Ba đội công nhân làm ba khối lƣợng công việc nhƣ Đội thứ hồn thành cơng việc ngày, đội thứ hai hồn thành cơng việc 12 ngày đội thứ ba hồn thành cơng việc 18 ngày Hỏi đội có máy biết máy có suốt nhƣ đội thứ ba có đội thứ hai máy Bài Để làm bánh chƣng cần nguyên liệu sau: - Gạo nếp: 650g - Đậu xanh không vỏ: 400g - Thịt ba chỉ: 300g - Lá chuối, dong, gia vị a) Tính lƣợng gạo, đậu xanh, thịt lợn cần để làm 15 bánh b) Có 5,2kg gạo nếp, cần thịt đậu xanh để gói bánh? c) Một cửa hàng mua nguyên liệu vừa đủ để làm số bánh Tổng khối lƣợng gạo, đậu xanh, thịt 54kg Hỏi cửa hàng làm đƣợc bánh? ... 13 1.1.4 Dạy học mơ hình hóa dạy học mơ hình hóa 15 1.2 Một số phƣơng pháp dạy học thƣờng sử dụng dạy học mơ hình hóa 16 1.2.1 Dạy học phát giải vấn đề 16 1.2.2 Dạy học dự án ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THÙY LINH DẠY HỌC MƠ HÌNH HỐ TỐN HỌC TRONG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ LỚP LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM TOÁN Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học. .. nhƣợc điểm số phƣơng pháp dạy học tích cực thƣờng đƣợc sử dụng dạy học MHH (dạy học phát giải vấn đề, dạy học dự án, dạy học khám phá); số phƣơng tiện dạy học mơn tốn áp dụng cho dạy học MHH Cũng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) dạy học mô hình hóa toán học trong chương trình đại số lớp 7 ,

Từ khóa liên quan