0

Một vài kinh nghiệm dạy học lồng ghép chuyên đề kĩ năng sống trong môn khoa học lớp 5

16 48 2
  • Một vài kinh nghiệm dạy học lồng ghép chuyên đề kĩ năng sống trong môn khoa học lớp 5

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 15:29

PHẦN 1: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Hiện giáo dục kĩ sống khơng cịn q mẻ với giáo dục phổ thông Nhưng áp dụng lâu mà chuyên đề tất giáo viên giáo dục phổ thông thấm nhuần dạy lồng ghép có hiệu cao chuyên đề giáo dục kĩ sống cho học sinh Tiểu học Trong chương trình Tiểu học, kĩ sống lồng ghép nhiều môn học Tiếng việt, Đạo đức, Kĩ thuật, Khoa học… mơn Khoa học mơn có nhiều dạy lồng ghép kĩ sống Việc hình thành kĩ sống xã hội yêu cầu quan trọng nhân cách người đại đáp ứng nhu cầu xã hội Chính giáo dục kĩ sống điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục nói chung chất lượng dạy học mơn Khoa học nói riêng Tất lí làm trăn trở suy nghĩ chọn đề tài “Một vài kinh nghiệm dạy học lồng ghép chuyên đề Kĩ sống môn Khoa học lớp 5” Mục đích đề tài Đề tài nhằm tìm hiểu việc giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp thông qua việc tổ chức dạy học môn Khoa học Từ đó, đề xuất số biện pháp dạy học để giáo dục kĩ sống cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy học môn Khoa học lớp Nhiệm vụ đề tài Nghiên cứu sở lí luận sở thực tiễn việc giáo dục kĩ sống cho học sinh Tiểu học Phân loại Khoa học theo mức độ giáo dục kĩ sống Thiết kế số học Khoa học có lồng ghép kĩ sống tiến hành thực nghiệm sư phạm để làm rõ việc áp dụng phương pháp hình thức tổ chức dạy học nhằm giáo dục kĩ sống cho học sinh Đề xuất số biện pháp giúp cho việc dạy học môn Khoa học lớp đạt hiệu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp lí luận: Thu nhập tài liệu, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái qt hóa nguồn thơng tin có liên quan đến mơn Khoa học lớp với việc lồng ghép kĩ sống 4.2 Phương pháp thực tiễn 4.2.1 Phương pháp quan sát 4.2.2 Phương pháp trò chuyện 4.2.3 Phương pháp điều tra 4.2.4 Phương pháp thực nghiệm Phạm vi, đối tượng nghiên cứu Môn Khoa học lớp nói chung phần lồng ghép giáo dục kĩ sống nói riêng Thực hành áp dụng đề tài lớp 5.1 trường Tiểu học An Bình B PHẦN 2: NỘI DUNG A CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN Cơ sở lí luận 1.1 Tổng quan kĩ sống 1.1.1 Quan niệm kĩ sống Thuật ngữ kĩ sống bắt đầu xuất nhà trường phổ thông Việt Nam từ năm 1995 - 1996 Từ đến nay, nhiều quan, tổ chức nước quốc tế tiến hành giáo dục kĩ sống gắn với giáo dục vấn đề xã hội khác Vậy kĩ sống gì? Có nhiều quan niệm khác kĩ sống: Theo tổ chức Y tế giới (WHO), kĩ sống khả để có hành vi thích ứng tích cực, giúp cá nhân ứng xử hiệu trước nhu cầu thách thức sống hàng ngày Theo UNICEF, kĩ sống cách tiếp cận giúp thay đổi hình thành hành vi Cách tiếp cận lưu ý đến cân tiếp thu kiến thức, hình thành thái độ kĩ Theo tổ chức Giáo dục, Khoa học văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), kĩ sống gồm có trụ cột giáo dục, là: Học để biết, học làm người, học để sống với người khác học để làm 1.1.2 Phân loại kĩ sống Có nhiều cách phân loại kĩ sống, tùy theo quan niệm kĩ sống mà có cách phân loại khác 1.1.3 Vai trò việc giáo dục kĩ sống thời đại ngày Kĩ sống sở để người thành công sống, trở thành phần khơng thể thiếu nhân cách người đại Kĩ sống góp phần thúc đẩy phát triển cá nhân xã hội, ngăn ngừa vấn đề xã hội, sức khỏe bảo vệ quyền người Thực trạng 2.1 Giáo viên: Dạy học lồng ghép kĩ sống nhiều giáo viên trọng trình dạy học việc làm để đạt hiệu cao khơng phải làm điều 2.2 Học sinh: Khơng phủ nhận học sinh ngày thông minh hơn, tự tin kĩ sống cần phải học tập, rèn luyện nhiều Cụ thể với học sinh lớp 5.1 làm công tác chủ nhiệm không nằm ngoại lệ Các em thông minh thật, tự tin thật kỹ ứng xử, ứng phó, kĩ giao tiếp hợp tác phải rèn luyện nhiều Chương trình mơn Khoa học lớp 3.1 Chương trình * Mơn Khoa học lớp có bốn chủ đề: - Chủ đề Con ngưới sức khoẻ - Chủ đề Vật chất lượng - Chủ đề Thực vật động vật - Chủ đề Môi trường tài nguyên 3.2 Nội dung lồng ghép kĩ sống môn Khoa học lớp * Kĩ tự nhận thức * Kĩ giao tiếp hợp tác * Kĩ tư bình luận * Kĩ định giải vấn đề * Kĩ làm chủ thân B CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG Phương pháp giáo dục kĩ tự nhận thức môn Khoa học lớp 1.1 Kĩ tự nhận thức gì? Tự nhận thức tự nhìn nhận, tự đánh giá thân Kĩ tự nhận thức khả người hiểu thân mình, thể, tư tưởng, mối quan hệ thân… Tự nhận thức kĩ sống người tảng để người giao tiếp, ứng xử phù hợp hiệu với người khác để cảm thông với người khác 1.2 Các học có lồng ghép kĩ này: Bài 2-3: Nam hay nữ Bài 7:Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già Bài 8: Vệ sinh tuổi dậy Bài 17: Thái độ với người nhiễn HIV/ AIDS Bài 64:Vai trò môi trường Bài 65: Tác động người đến môi trường rừng Bài 68: Một số biện pháp bảo vệ môi trường 1.3 Một số phương pháp giáo dục kĩ tự nhận thức Bám sát nguyên tắc giáo dục kĩ sống phổ thông sử dụng kết hợp đơn lẻ ( tùy học) số phương pháp sau: * Phương pháp trải nghiệm thực tế Để nhận thức thân học sinh cần phải trải nghiệm qua thực tế VD: Với 2-3: Nam hay nữ Trước học giáo viên phát cho học sinh yêu cầu em nhà quan sát thực tế thân, gia đình, lớp người xung quanh để hoàn thành phiếu tập sau: Khảo sát ngoại hình Nam Nữ Cả nam nữ Khảo sát tính tình Nam Nữ Cả nam nữ Khảo sát khả học tập Nam Nữ Cả nam nữ Khảo sát khả làm việc Nam Nữ Cả nam nữ Qua việc học sinh quan sát thực tế trải nghiệm thân em nhận giá trị mình, em xác định ai? Mình có tính cách gì? Mình có khả làm việc gì? * Phương pháp trải nghiệm qua kinh nghiệm thân Phương pháp giúp học sinh lắng đọng lại để rút học cho Từ học học sinh lấy làm kim nam hành động cho VD: Bài Vệ sinh tuổi dậy Sau giới thiệu xong, giáo viên cho học sinh thực hành bước sau: - Bước 1: Cho học sinh từ 3-5 phút ngồi nhắm mắt im lặng suy nghĩ việc làm để giữ gìn vệ sinh thể - Bước 2: Học sinh ghi lại suy nghĩ giấy - Bước 3: Học sinh trao đổi suy nghĩ với bạn nhóm (nhóm 4) - Bước 4: Cả nhóm rút việc làm tốt để giữ vệ sinh thể tuổi dậy Những giây phút lắng đọng lịng * Phương pháp trải nghiệm qua đóng vai Phương pháp giúp học sinh trải nghiệm qua việc hồ nhập vào nhân vật từ cảm nhận nhân vật nhận thức hành động sai trái, hành động nên làm từ học sinh rút hành động nên làm VD: Bài 17: Thái độ với người nhiễm HIV/AIDS Để hoàn thành mục tiêu: Học sinh hiểu trẻ em bị nhiễm HIV có quyền học tập, vui chơi sống chung cộng đồng Giáo viên tổ chức cho học sinh đóng vai sau: Học sinh 1: Đóng vai người nhiễm HIV nhìn thấy bạn vui đùa thèm chơi với bạn Học sinh 2,3: Vai người chơi nhóm xua đuổi người bị nhiễm HIV Học sinh 4: Vai người nhìn thấy bạn ngại nửa thương bạn khơng dám lại gần Học sinh 5: Nhóm chơi khác kéo bạn bị nhiễm HIV chơi chung với nhóm giải thích cho nhóm chơi biết lại hành động khơng giống nhóm chơi bên (Giáo viên phải đầu tư viết kịch để học sinh nghĩ lời thoại diễn tự nhiên) Qua việc đóng vai em trải nghiệm qua nhân vật em lại trải nghiệm qua câu chuyện, từ em hiểu người nhiễm HIV có quyền học tập vui chơi sống chung cộng đồng Phương pháp giáo dục kĩ giao tiếp hợp tác 2.1 Giao tiếp hợp tác gì? Kĩ giao tiếp khả bày tỏ ý kiến thân theo hình thức nói, viết sử dụng ngơn ngữ phù hợp Đồng thời biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác.Kĩ giúp có mối quan hệ tích cực với người khác, biết cách xây dựng mối quan hệ.Kĩ giao tiếp yếu tố cần thiết cho nhiều kĩ khác bày tỏ cảm thơng, thương lượng, hợp tác, tìm kiếm giúp đỡ… Người có kĩ giao tiếp tốt biết dung hoà mong đợi người khác 2.2 Các học Khoa học có lồng ghép kĩ Bài 9-10: Thực hành nói khơng với chất gây nghiện Bài 16: Phòng tránh HIV/AIDS Bài 17: Thái độ với người nhiễn HIV/AIDS Bài 66: Tác động người đến môi trường đất 2.3 Các phương pháp hình thành kĩ giao tiếp hợp tác môn Khoa học * Phương pháp thảo luận nhóm Thảo luận nhóm phương pháp tối ưu trình hình thành kĩ giao tiếp hợp tác Qua q trình hoạt động nhóm học sinh giao tiếp với bạn Học sinh biết lắng nghe ý kiến bạn Học sinh biết trình bày ý kiến Học sinh biết bảo vệ ý kiến đặc biệt học sinh biết thái độ giao tiếp tranh luận vấn đề Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm với nhiều đối tượng khác để học sinh có hội giao tiếp với nhiều đối tượng Ví dụ: - Thảo luận theo nhóm u thích - Thảo luận theo nhóm vị trí - Thảo luận theo nhóm màu (Giáo viên phát thẻ màu, học sinh liên kết nhóm màu với mình) - Thảo luận theo nhóm tháng sinh… Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm theo số lượng khác nhóm 2, nhóm 4, nhóm 6…Việc lựa chọn số lượng thành viên nhóm phụ thuộc vào nội dung vấn đề cần thảo luận VD: Bài 9-10: Thực hành nói khơng với chất gây nghiện Trong tiết giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm (nhóm vị trí) để thực nhiệm vụ: thiết kế đóng vai đoạn kịch ngắn chủ đề từ chối sử dụng rượu bia, từ chối sử dụng ma tuý, từ chối sử dụng thuốc Học sinh nêu ý tưởng đoạn kịch Học sinh xây dựng lời thoại tập cho diễn xuất Qua trình thảo luận tìm ý tưởng, lời thoại đoạn kịch, học sinh rèn luyện khả trình bày ý tưởng mình, khả bảo vệ ý tưởng, khả lắng nghe ý tưởng bạn khả hợp tác tìm giải pháp tốt cho đoạn kịch nhóm Qua việc tập lời thoại, tập diễn xuất học sinh rèn luyện kĩ lắng nghe hợp tác với bạn nhóm để thực nhiệm vụ nhóm * Phương pháp điều tra Quá trình giao tiếp học sinh khơng giao tiếp với bạn mà học sinh phải rèn kĩ giao tiếp với người xã hội giao tiếp với thầy cô, giao tiếp với thành viên gia đình, giao tiếp với người xung quanh… Để học sinh có hội rèn luyện kĩ giao tiếp giáo viên cho học sinh hoàn thành mẫu điều tra VD: Bài 9-10: Thực hành nói khơng với chất gây nghiện Trước học giáo viên cho học sinh tra hoàn thành bảng sau: Người tra Nghiện rượu Nghiện thuốc Nghiện ma tuý Nghiện kết hợp Không nghiện Tổng cộng Trước điều tra giáo viên phải cung cấp cho học sinh số kĩ giao tiếp: - Kĩ giao tiếp với người lớn tuổi gia đình - Kĩ giao tiếp với người lớn tuổi ngồi gia đình - Kĩ giao tiếp với bạn lớp học Phương pháp giáo dục kĩ tư bình luận 3.1 Kĩ tư bình luận gì? Kĩ tư bình luận khả phân tích cách khách quan tồn diện vấn đề, vật, tượng…xảy Trong môn Khoa học lớp 5, nội dung kĩ tư bình luận sau: Học sinh có khả phản ánh trình bày ý kiến thân tác động tự nhiên, xã hội có hại cho sức khoẻ; vận dụng kiến thức khoa học người, tự nhiên để so sánh phân tích nhận diện dấu hiệu chung riêng số vật tượng đơn giản tự nhiên; phân tích phán đốn tình có nguy với thân tự nhiên 3.2 Các học có lồng ghép kĩ tư bình luận: Kĩ lồng ghép hầu hết có nội dung lồng ghép kĩ sống môn Khoa học 3.3 Phương pháp dạy lồng ghép kĩ tư bình luận * Phương pháp quan sát so sánh Qua phương pháp hình thành cho học kĩ phân tích nhận diện điểm chung điểm riêng người, thiên nhiên, vật chất Phương pháp sử dụng số sau: Bài 1: Sự sinh sản Bài 2-3 : Nam hay nữ Bài 9-10: Thực hành nói khơng với chất gây nghiện Bài 15: Phòng bệnh viêm gan A Bước 1: Giáo viên cho học quan sát thực tế so sánh điểm giống theo mục tiêu Bước 2: Giáo viên cho học sinh ngồi theo nhóm thống với điểm chung riêng theo mục tiêu Bước 3: Giáo viên cho học sinh trình bày kết quan sát so sánh * Xem kịch với kết chuyện bỏ ngỏ Phương pháp giúp học sinh rèn kĩ phán đoán nguy với thân tự nhiên Tùy mục tiêu học mà giáo viên tìm mạng đoạn phim hay kịch phù hợp sau cắt bỏ đoạn kết để học sinh phán đốn tìm kết chuyện cho Nếu khơng có giáo viên viết kịch cho học sinh đóng vai để kết luận ngỏ VD: Bài18: Phòng tránh bị xâm hại - Bước 1: Giáo viên cho học sinh xem đoạn phim có nội dung trẻ em đứng trước hồn cảnh bị xâm hại Như vào nơi vắng vẻ, phịng trọ mà cửa phịng khơng đóng hay mở cửa cho người lạ vào nhà… - Bước 2: Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm phán đốn xem đoạn kết đoạn phim nào? Từ rút học cho Phương pháp rèn Kĩ định giải vấn đề 4.1 Kĩ định giải vấn đề gì? Kĩ định khả cá nhân biết định lựa chọn phương án tối ưu để giải vấn đề tình gặp phải sống cách kịp thời Kĩ giải vấn đề khả cá nhân biết định lựa chọn phương án tối ưu hành động theo phương án chọn để giải vấn đề giải tình gặp phải sống Kĩ giải vấn đề có liên quan mật thíêt với kĩ định số kĩ khác kĩ giao tiếp, kĩ xác định giá trị, kĩ tư phê phán… Nội dung kĩ định giải vấn đề lồng ghép môn Khoa học lồng ghép sau: Học sinh biết quan sát, tìm kiếm thơng tin, phân tích đánh giá lựa chọn, từ phán đoán nguy cơ, tư sáng tạo để ứng xử thích hợp số tình có liên quan đến sức khoẻ thân, gia đình mơi trường xung quanh 4.2 Một số học lồng ghép kĩ định giải vấn đề Bài 9-10: Thực hành nói khơng với chất gây nghiện Bài18: Phòng tránh bị xâm hại Bài 31: Chất dẻo Bài 32: Tơ sợi Bài 36: Hỗn hợp Bài 48: An tồn tránh lãng phí sử dụng diện … 4.3 Phương pháp rèn kĩ định giải vấn đề Để rèn tốt kĩ này, giáo viên cần phải đảm bảo học sinh phải nắm đầy đủ sâu sắc thông tin, kiến thức liên quan đến việc định giải vấn đề học sinh.Chỉ có nắm đầy đủ thơng tin học sinh đưa định giải vấn đề xác Để rèn luyện kĩ định giải vấn đề tốt có lẽ phải thơng qua tình Việc lựa chọn giải tình giáo viên lựa chọn phụ thuộc vào mục tiêu học, thời lượng tiết dạy… * Phương pháp giải tình tức thời qua đóng vai Khi dạy học có lồng ghép kĩ giáo viên cần thiết kế số tình nhỏ mà đặt học sinh dùng kiến thức học kinh nghiệm mà định giải tình tức thời cách nhập vai nhân vật tình VD: Bài 9-10: Thực hành nói khơng với chất gây nghiện Sau học xong học giáo viên gọi mốt số học sinh lên bảng giải nhanh số tình sau cách đóng vai Tình 1: Giáo đóng vai người bạn cũ gặp lại người bạn quán nhậu (học sinh) Giáo viên mời người bạn uống ly bia đầy cách nhiệt tình Học sinh phải nhập vai định từ chối ly bia cách khéo léo Tình 2: Giáo viên đóng vai người nghiện ma tuý rủ rê em bé (học sinh) thử sử dụng ma tuý Học sinh nhập vai có cách từ chối riêng trường hợp Chú ý: Giáo viên cho học sinh khác thay em có định khác để từ chối sử dụng chất gây nghiện trên.Giáo viên học sinh định cách giải hợp lý tình giáo viên đưa * Phương pháp giải tình có vấn đề theo nhóm: Với phương pháp giáo viên thiết kế tình rộng Bước1: Giáo viên thiết kế tình Bước 2: Học sinh thảo luận tìm hướng giải tình Bước 3: Học sinh đóng vai thể cách giải nhóm VD: Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại Bước1: Giáo viên đưa tình huống: học sinh bị ép sử dụng ma tuý Bước 2: Học sinh thảo luận tìm hướng giải tình Bước 3: Học sinh đóng vai thể cách giải nhóm hình sau: Phương pháp rèn Kĩ làm chủ thân 5.1 Nội dung kĩ làm chủ thân Theo sách “Giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 5” Kĩ làm chủ thân có nội dung sau: Khả tự phục vụ; Đặt mục tiêu; Lập kế hoạch cho thân; Đảm nhận trách nhiệm, tự giác thực quy tắc vệ sinh, an toàn cho thân, gia đình cộng đồng, tích cực tham gia bảo vệ mơi trường xung quanh; Kiểm sốt cảm xúc; Ứng phó phù hợp; Tự bảo vệ thân trước tác nhân từ môi trường, tự nhiên Kĩ làm chủ thân kĩ giáo viên ngày trọng rèn luyện cho học sinh thực tế quan sát, qua điều tra cho thấy kĩ học sinh yếu chí khơng có Kĩ Tự phục vụ Đặt mục tiêu Lập kế hoạch cho thân Đảm nhận trách nhiệm Kiểm xốt cảm xúc Ứng phó phù hợp Tự bảo vệ thân Quản lí thời gian Số lượng học sinh 18/38 0/38 0/38 3/38 10/38 12/38 12/38 5/38 5.2 Mốt số học lồng ghép kĩ Tự phục vụ Bài 5: Cần làm để mẹ em bé khoẻ mạnh? Bài 8: Vệ sinh tuổi dậy Bài 9-10: Thực hành nói khơng với chất gây nghiện Bài 12: Phịng bệnh sốt rét Bài 13: Phòng bệnh sốt xuyết huyết Bài 15: Phòng bệnh viêm gan A Bài18: Phòng tránh bị xâm hại Bài 19: Phịng tránh tai nạn giao thơng đường Bài 32: Tơ sợi … 5.3 Phương pháp rèn luyện kĩ làm chủ thân Để rèn luyện kĩ này, người giáo viên không rèn luyện học sinh thông qua môn Khoa học mà phải luôn rèn luyện học sinh môn học khác lên lớp Trong phạm vi nghiên cứu đề tài tơi xin trình bày số phương pháp dành cho môn Khoa học * Phương pháp khơi gợi tự ý thức Phương pháp khơi gợi tự ý thức sử dụng việc rèn kĩ tự đảm nhận trách nhiệm, kĩ tự bảo vệ thân kĩ tự phục vụ Phương pháp tách rời nội dung học Giáo viên muốn hình thành kĩ học trước mắt giáo viên phải cho học sinh hiểu cặn kẽ, sâu sắc nội dung học từ học sinh tự hiểu phải thay đổi hành vi cho phù hợp VD: Để hình thành kĩ tự đảm nhận trách nhiệm chăm sóc phụ nữ mang thai gia đình có hành vi phù hợp với phụ nữ mang thai gặp đường Giáo viên cần phải làm cho học sinh thấy người phụ nữ mang thai vất vả Họ cần gì? Tại lại phải dành cho họ tốt nhất? Từ việc học sinh hiểu rõ vấn đề, học sinh tự nhận thấy phải có trách nhiệm với mẹ em đồng thời học sinh có hành vi phù hợp với người phụ nữ mang thai gặp đường VD: Để hình thành kĩ tự đảm nhận trách nhiệm bảo vệ môi trường 65, 66, 67, 68 giáo viên cần cho học sinh hiểu thật rõ, thật kĩ môi trường quan trọng với đời sống người Học sinh hiểu mơi trường bị huỷ hoại đời sống người nơi sao? Từ việc hiểu rõ tác động đến tự ý thức thân Học sinh tự đảm nhận trách nhiệm phải bảo vệ môi trường với khả làm vệ sinh trường lớp, chăm sóc xanh gia đình, lớp học, nhắc nhở người chung tay bảo vệ môi trường… * Phương pháp ba phút công việc “ Ba phút cơng việc” cách nói khái qt việc qui định thời gian hồn thành cơng việc học sinh Đây phương pháp rèn luyện cho học sinh phong cách nhanh nhẹn, rèn cho học sinh kĩ quản lí thời gian để hồn thành cơng việc Phương pháp giúp học sinh hình thành kĩ lập kế hoạch cho cơng việc nhỏ từ có kĩ lập kế hoạch cho thân thời gian dài Phương pháp áp dụng tất mơn học chương trình lớp Giáo viên giao cho học sinh công việc cụ thể u cầu học sinh hồn thành cơng việc khoảng thời gian định Hết khoảng thời gian giáo viên bắt buộc học sinh phải hồn thành công việc giáo viên giao cho Điều cần lưu ý phương pháp giáo viên phải tự trải nghiệm cơng việc, từ tính tốn khả hồn thành cơng việc cho học sinh Có việc giao thời gian cho em phù hợp sát thực VD: Bài 32: Tơ sợi Trong học sinh phải tiến hành thí nghiệm để tìm khác giống tính chất tơ sợi tự nhiên tơ sợi nhân tạo Giáo viên qui định cho học sinh hoàn thành thí nghiệm phiếu tập thời gian phút Nếu bạn hoàn thành thời gian 10 điểm phần thực hành Trước tiến hành thí nghiệm giáo viên cho học sinh xem đoạn phim thực thí nghiệm để học sinh hình dung cơng việc, từ em biết lập kế hoạch cơng việc thí nghiệm cho nhanh nhất, hồn thành thí nghiệm thời gian Phần 3: KẾT LUẬN Kết đạt Sau áp dụng số phương pháp nêu thấy em học sinh lớp 5.1 có nhiều tiến kĩ sống.Nếu trước nhiều em chưa biết trình bày ý kiến mình, chưa biết cách lắng nghe ý kiến bạn kĩ hầu hết lớp nắm bắt Nếu trước nhiều học sinh chưa biết đảm nhận việc chăm sóc cây, dọn dẹp vệ sinh lớp học em biết tự hồn thành công việc mà không cần giám sát giáo viên Nếu trước em rụt rè việc đưa cách giải vấn đề em tự tin giải vấn đề có liên quan đến thân cách đốn hợp lí… Bằng quan sát tơi nhận thấy từ đầu học kì hai thời đểm hồn thành sáng kiến tơi nhận thấy học sinh lớp 5.1 khơng cịn tượng xả rác bừa bãi, học sinh tự làm vệ sinh lớp học, tự chăm sóc Khơng cịn tượng đánh Học sinh biết cách tự chăm sóc thân Học sinh có thói quen vệ sinh tay trước ăn sau vệ sinh Học sinh biết hợp tác theo nhóm cách nhuần nhuyễn để hồn thành công việc giáo viên giao cho Những kết thông qua quan sát thống kê: Kĩ đạt Kĩ nhận thức Kĩ giao tiếp hợp tác Kĩ tư bình luận Kĩ định giải vấn đề Kĩ làm chủ thân Số lượng học sinh lớp 38/38 30/38 28/38 30/38 35/38 Ý nghĩa đề tài Khoa học lớp môn học cung cấp cho học sinh kiến thức sơ giản ban đầu người, tự nhiên, vật chất môi trường Từ học cụ thể, việc cung cấp cho học sinh kiến thức cần thiết mà thơng qua hình thành cho học sinh kĩ sống cần thiết cho em Đề tài mong muốn góp phần nâng cao hiệu hình thành kĩ sống mục tiêu môn học Một số đề xuất Dạy kĩ sống cho học sinh trình lâu dài kiên trì nhà trường, gia đình xã hội Trong mắt xích vơ quan trọng nhà trường - cụ thể giáo viên chủ nhiệm Giáo viên chủ nhiệm người cầm lái, người hướng dẫn thuyền kĩ sống theo đường vốn có Gia đình xã hội nơi em thực hành kĩ nhà trường hình thành Trong trình hình thành kĩ người giáo viên nhớ một cụm từ “ trải nghiệm” Chỉ có trải nghiệm hình thành kĩ năng, có trải nghiệm kĩ có hội phát triển có trải nghiệm giáo viên nghĩ phương pháp phù hợp để giúp học sinh hình thành kĩ sống theo mục tiêu học cách hiệu Để hình thành kĩ sống tốt qua mơn Khoa học giáo viên phải người nắm nội dung chương trình Khoa học lớp 5, nắm kĩ sống cần đạt mơn học Ngồi giáo viên phải tìm hiểu thêm kiến thức có liên quan đến mơn học thông qua tài liệu Giáo viên phải người chăm quan sát hành động, ngôn ngữ, cử chỉ, thái độ học sinh Giáo viên phải liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh để tìm hiểu thêm hoạt động em gia đình Từ việc quan sát chăm giáo viên nhận thấy kĩ sống em mức nào? Đang thiếu gì? Cần bổ sung nào? Từ giáo viên đưa phương pháp giáo dục kĩ sống cho em đạt hiệu Trên giáo viên áp dụng năm học nhận số thành cơng nhỏ Phần trình bày sáng kiến giáo viên cịn nhiều sai sót, mong đóng góp lãnh đạo để giáo viên hồn thiện cơng tác Người viết Đặng Thị Thúy Mai ... Mơn Khoa học lớp có bốn chủ đề: - Chủ đề Con ngưới sức khoẻ - Chủ đề Vật chất lượng - Chủ đề Thực vật động vật - Chủ đề Môi trường tài nguyên 3.2 Nội dung lồng ghép kĩ sống môn Khoa học lớp * Kĩ. .. bình luận: Kĩ lồng ghép hầu hết có nội dung lồng ghép kĩ sống môn Khoa học 3.3 Phương pháp dạy lồng ghép kĩ tư bình luận * Phương pháp quan sát so sánh Qua phương pháp hình thành cho học kĩ phân... đạt Kĩ nhận thức Kĩ giao tiếp hợp tác Kĩ tư bình luận Kĩ định giải vấn đề Kĩ làm chủ thân Số lượng học sinh lớp 38/38 30/38 28/38 30/38 35/ 38 Ý nghĩa đề tài Khoa học lớp môn học cung cấp cho học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một vài kinh nghiệm dạy học lồng ghép chuyên đề kĩ năng sống trong môn khoa học lớp 5 ,

Từ khóa liên quan