0

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn TX circa việt nam

114 31 0
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn TX   circa việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 22:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HỒNG CẨM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN PHỤ LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TX-CIRCA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – 2020 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HỒNG CẨM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN PHỤ LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TX-CIRCA VIỆT NAM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH (HỆ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TỪ VĂN BÌNH TP HỒ CHÍ MINH – 2020 LỜI CAM ĐOAN Kính thưa Q Thầy/Cơ, tơi tên Lê Thị Hồng Cẩm, học viên chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hệ điều hành cao cấp, trường Đại học Kinh tế TP.HCM, công tác Công ty TNHH TX - Circa Việt Nam Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sỹ “Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu Công ty trách nhiệm hữu hạn TX - Circa Việt Nam” thân tự nghiên cứu thực theo hướng dẫn PGS TS Từ Văn Bình Những thơng tin, số liệu, kết công bố nghiên cứu trung thực có trích dẫn rõ ràng TP.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2020 Tác giả LÊ THỊ HỒNG CẨM MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG BIỂU TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ABSTRACT CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.2 Lý chọn đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu chung 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 1.6.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 1.7 Ý nghĩa đóng góp nghiên cứu 1.8 Bố cục đề tài Kết luận chương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Cơ sở lý thuyết khách hàng tổ chức 2.1.2 Cơ sở lý thuyết hành vi mua khách hàng tổ chức 10 2.1.3 Cơ sở lý thuyết nhà cung cấp phương pháp lựa chọn nhà cung cấp 18 2.1.4 Cơ sở lý thuyết nguyên phụ liệu 21 2.2 Tổng quan các nghiên cứu liên quan 21 2.2.1 S Hossein Cheraghi cộng (2001) 21 2.2.2 Shin Chan Ting & Danny I Cho (2008) 23 2.2.3 Trần Hữu Ái (2014) 23 2.2.4 Željko Stević (2017) 24 2.2.5 Dickson (2017) 25 2.2.6 Hamed Taherdoost, Aurélie Brard (2019) 26 2.3 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 29 Kết luận chương 30 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Quy trình nghiên cứu 32 3.2 Phương pháp nghiên cứu 32 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 33 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 38 3.3 Phương pháp chọn mẫu cách thu thập mẫu nghiên cứu 39 Kết luận chương 40 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 4.1 Tổng quan công ty TNHH TX-Circa Việt Nam 41 4.2 Thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh công ty TXC 41 4.3 Những khó khăn, hạn chế nguyên nhân hạn chế việc lựa chọn NCC NPL công ty TXC 44 4.4 Kết nghiên cứu 48 4.4.1 Kết đánh giá lực NCC NPL công ty TXC 48 4.4.2 Kết mức độ tác động yếu tố đến định lựa chọn NCC NPL công ty TXC 49 4.4.3 Kiểm định khác biệt định lựa chọn NCC NPL khảo sát có đặc điểm nhân học khác 58 4.4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 61 Kết luận chương 65 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 66 5.1 Kết luận 66 5.2 Hàm ý quản trị 67 5.2.1 Đối với yếu tố chi phí mua NPL 67 5.2.2 Đối với yếu tố chất lượng NPL 68 5.2.3 Đối với yếu tố phân phối 69 5.2.4 Đối với yếu tố tin cậy 70 5.2.5 Đối với yếu tố độ linh hoạt 71 5.2.6 Đối với yếu tố hợp tác liên kết 72 5.2.7 Các hàm ý quản trị chung 72 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VIẾT TẮT Bộ NN&PTNT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT Bộ nông nghiệp phát triển nông thơn CL Chất lượng NPL CP Chi phí mua NPL DN Doanh nghiệp DNSX Doanh nghiệp sản xuất EFA Phân tích nhân tố khám phá HT Hợp tác liên kết KMO Hệ số KMO LH Độ linh hoạt NCC Nhà cung cấp NPL Nguyên phụ liệu NTD Người tiêu dùng PP Sự phân phối QD Quyết định SX Sản xuất TC Sự tin cậy TNHH Trách nhiệm hữu hạn TLSX Tư liệu sản xuất TXC Công ty TNHH TX–Circa Việt Nam DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Mơ hình hành vi mua khách hàng tổ chức 16 Hình 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua khách hàng tổ chức 16 Hình 2.3 Mơ hình định lựa chọn nhà cung cấp định mua hàng 23 Hình 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn NCC 26 Hình 2.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 30 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 32 Hình 4.1 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh với hệ số chưa chuẩn hoá 55 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Mơ hình định mua Robinson, 2017 12 Bảng 2.2 So sánh xếp hạng yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn NCC giai đoạn 1966 – 1990 1990 – 2001 21 Bảng 2.3 Tầm quan trọng tiêu chí ảnh hưởng đến định lựa chọn NCC.24 Bảng 2.4 So sánh nghiên cứu liên quan 27 Bảng 3.1 Kết thảo luận nhóm các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn NCC NPL 34 Bảng 3.2 Kết thảo luận chuyên gia các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn NCC NPL 34 Bảng 3.3 Kết thảo luận nhóm các thang đo 35 Bảng 3.4 Kết đánh giá sơ thang đo Cronbach’s Alpha 37 Bảng 4.1 Kết kinh doanh công ty TXC giai đoạn 2017 – 2019 42 Bảng 4.2 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty TXC từ năm 2017 - 2019 43 Bảng 4.3 Kết đánh giá lực NCC NPL công ty TXC 48 Bảng 4.4 Thống kê mô tả mẫu khảo sát 49 Bảng 4.5 Kết đánh giá các thang đo Cronbach’s Alpha 50 Bảng 4.6 Các số phân tích nhân tố khám phá cho biến độc lập 51 Bảng 4.7 Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy 53 Bảng 4.8 Mơ hình đầy đủ 53 Bảng 4.9 Hệ số hồi quy 54 Bảng 4.10 Kiểm định giả định thống kê 55 Bảng 4.11 Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết 56 Bảng 4.12 Thảo luận nghiên cứu liên quan 56 Bảng 4.13 Tổng hợp phân tích khác biệt định lựa chọn NCC NPL các khảo sát có đặc điểm nhân học khác 59 Bảng 4.14 Kiểm định khác biệt nhóm có phương sai phòng chuyên trách khác kiểm định Bonferroni 59 Bảng 4.15 Kiểm định khác biệt nhóm có phương sai trình độ học vấn khác kiểm định Bonferroni 60 Bảng 4.16 Giá trị trung bình các thang đo chi phí mua NPL 61 Bảng 4.17 Giá trị trung bình các thang đo chất lượng NPL 62 Bảng 4.18 Giá trị trung bình các thang đo phân phối 62 Bảng 4.19 Giá trị trung bình các thang đo tin cậy 63 Bảng 4.20 Giá trị trung bình các thang đo độ linh hoạt 64 Bảng 4.21 Giá trị trung bình thang đo hợp tác liên kết 65 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN PHỤ LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TXCIRCA VIỆT NAM Tại Ngày … tháng … năm …… Bảng câu hỏi số: ……… Tôi tên LÊ THỊ HỒNG CẨM, học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế TPHCM Tôi thực luận văn với đề tài “Các yếu tố tác động đến việc định lựa chọn NCC NPL công ty TNHH TX-Circa Việt Nam” Xin Quý Anh/chị vui lòng điền vào phiếu khảo sát sau xin lưu ý khơng có câu trả lời ĐÚNG SAI Mọi ý kiến Anh/chị có giá trị cho nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! A PHẦN NỘI DUNG KHẢO SÁT Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý anh /chị yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn NCC NPL theo thang điểm từ → với quy ước: Hồn tồn Khơng Trung không đồng ý đồng ý dung Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Mức độ đồng ý NPL liên quan Gỗ Các loại ván MDF, thùng carton Các loại cam, đinh ốc vít, sắt, inox Các loại hóa chất nghành gỗ Các loại băng keo, giấy nhám Khác Chi phí Chất mua lượng NPL NPL Sự phân Độ linh Sự tin phối hoạt cậy Hợp tác liên kết Xin Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với phát biểu sau yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn NCC NPL theo thang điểm từ → với quy ước: Hồn tồn Khơng Trung khơng đồng ý đồng ý dung Đồng ý Hoàn toàn đồng ý (Lưu ý: Anh/chị đồng ý mức độ KHOANH TRỊN vào mức độ đó, trường hợp chọn nhầm, xin vui lòng gạch chéo chọn lại mức độ mà Anh/chị đồng ý) Yếu tố Phát biểu Mức độ đồng ý Giá NPL cạnh tranh Chi phí vận chuyển phù hợp Chi phí đặt hàng phù hợp Giảm giá cho đơn hàng lớn Giảm giá cho toán sớm Hàng hóa đáp ứng quy cách kỹ thuật yêu cầu Chất Tỷ lệ NPL hao hụt dung sai cho phép lượng NCC nâng cao chất lượng NPL NCC có hệ thống đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn quy định NCC có chứng ISO/ các tiêu chuẩn chất lượng chuyên môn Giao hàng thời hạn Giao hàng đủ số lượng Phương thức giao hàng tin cậy Có sẵn hàng tồn kho Có sách hậu tốt NCC đáp ứng nhu cầu đặt hàng NCC chấp nhận thay đổi số lượng đơn hàng đặt NCC chấp nhận thay đổi chi tiết đơn hàng NCC hỗ trợ sản xuất trường hợp đơn hàng gấp NCC xử lý khiếu nại khách hàng thời gian sớm NCC có uy tín thương hiệu Sự tin NCC có lực sản xuất tốt cậy NCC có lực tài tốt NCC có chứng tiêu chuẩn chất lượng, trách nhiệm xã hội Chi phí mua NPL Sự phân phối Độ linh hoạt NCC cung cấp NPL với cam kết hợp đồng NCC thiết kế sản phẩm theo yêu cầu người mua NCC cung cấp sản phẩm theo yêu cầu người mua Hợp tác NCC cam kết giữ nguyên giá dài hạn liên kết NCC sẵn sàng chia sẻ thông tin ngành nhiều cho NCC bảo mật thông tin cho khách hàng Tơi hài lịng với NCC NPL A Tôi chọn NCC NPL A để tiếp tục hoạt động sản xuất 5 khách hàng Quyết định lựa chọn Tôi lựa chọn NCC NPL A để thực hoạt động sản xuất NCC tương lai NPL Tôi giới thiệu NCC NPL A cho đối tác B YẾU TỐ CÁ NHÂN B1 Giới tính Giới tính Nam Nữ Mã hóa 1 2 B2 Anh/chị vui lịng cho biết số năm cơng tác công ty ? Năm công tác < năm 2- 10 năm Mã hóa 1 2 3 4 B3 Anh/chị vui lòng cho biết phận công tác anh/ chị ? Bộ phận Phịng thu mua Mã hóa 1 Phịng kỹ thuật Phịng kinh doanh/Kế tốn Bộ phận quản lý 3 2 4 B4 Anh/chị vui lịng cho biết trình độ học vấn anh/ chị ? Học vấn THPT Đại học Cao đẳng Sau đại học Mã hóa 1 2 3 4 B5 Anh/chị vui lịng cho biết vị trí cơng tác anh/ chị ? Vị trí Giám đốc Trưởng phịng Quản đốc Khác Mã hóa 1 2 3 4 Nếu Anh/ chị quan tâm đến kết khảo sát, xin Anh/ chị vui òng cho biết Số điện thoại : Email PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ CHÍNH THỨC Thớng kê mơ tả biến quan sát Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation TC1 147 1.00 5.00 3.6259 77822 TC2 147 2.00 5.00 3.7959 91366 TC3 147 1.00 5.00 3.7347 87057 TC4 147 1.00 5.00 3.5646 81986 TC5 147 1.00 5.00 3.7007 87909 CL1 147 2.00 5.00 3.7143 80239 CL2 147 2.00 5.00 3.6395 77588 CL3 147 2.00 5.00 3.6735 73245 CL4 147 2.00 5.00 3.4286 74023 CL5 147 2.00 5.00 3.6735 73245 HT1 147 1.00 5.00 3.6667 83857 HT2 147 1.00 5.00 3.6054 78999 HT3 147 1.00 5.00 3.5782 74874 HT4 147 2.00 5.00 3.5306 66524 HT5 147 1.00 5.00 3.6190 79668 PP1 147 2.00 5.00 3.8095 78804 PP2 147 2.00 5.00 3.7279 81558 PP3 147 1.00 5.00 3.8163 79399 PP4 147 2.00 5.00 3.6871 71003 PP5 147 1.00 5.00 3.7415 74105 CP1 147 1.00 5.00 2.6259 84571 CP2 147 1.00 5.00 2.5986 82479 CP3 147 1.00 5.00 2.6327 80309 CP4 147 1.00 5.00 2.5238 85475 CP5 147 1.00 5.00 2.6122 80622 LH1 147 1.00 5.00 3.0204 1.39210 LH2 147 1.00 5.00 3.1769 1.33294 LH3 147 1.00 5.00 3.2177 1.19655 LH4 147 1.00 5.00 3.2993 1.12515 LH5 147 1.00 5.00 3.1565 1.24802 QD1 147 1.00 5.00 3.7415 87655 QD2 147 1.00 5.00 3.7619 1.00228 QD3 147 1.00 5.00 3.6667 89392 QD4 147 1.00 5.00 3.7551 87266 Valid N (listwise) 147 GTINH Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nam 78 53.1 53.1 53.1 Nu 69 46.9 46.9 100.0 147 100.0 100.0 Total NAM Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent < nam 18 12.2 12.2 12.2 Tu den < nam 70 47.6 47.6 59.9 Tu den 10 nam 56 38.1 38.1 98.0 2.0 2.0 100.0 147 100.0 100.0 Tren 10 nam Total PHONG Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Phong thu mua 71 48.3 48.3 48.3 Phong ky thuat 10 6.8 6.8 55.1 Phong kinh doanh 30 20.4 20.4 75.5 Bo phan quan ly 36 24.5 24.5 100.0 147 100.0 100.0 Total EDU Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Cao dang 34 23.1 23.1 23.1 Dai hoc 96 65.3 65.3 88.4 Sau dai hoc 17 11.6 11.6 100.0 147 100.0 100.0 Valid Total VITRI Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Ban giam doc 52 35.4 35.4 35.4 Truong phong 76 51.7 51.7 87.1 Quan doc 17 11.6 11.6 98.6 Khac 1.3 1.3 100.0 Total 147 100.0 100.0 Kiểm định Sự tin cậy thang đo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 918 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted TC1 14.7959 9.287 808 897 TC2 14.6259 8.743 768 905 TC3 14.6871 8.956 770 904 TC4 14.8571 9.247 763 905 TC5 14.7211 8.586 847 888 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 894 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted CL1 14.4150 6.450 727 874 CL2 14.4898 6.553 731 873 CL3 14.4558 6.620 770 864 CL4 14.7007 6.896 672 885 CL5 14.4558 6.524 801 857 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 915 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted HT1 14.3333 6.909 784 897 HT2 14.3946 7.117 789 895 HT3 14.4218 7.492 736 905 HT4 14.4694 7.854 744 905 HT5 14.3810 6.799 875 876 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 896 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted PP1 14.9728 6.643 790 862 PP2 15.0544 6.929 671 890 PP3 14.9660 6.650 780 864 PP4 15.0952 7.361 677 887 PP5 15.0408 6.807 806 859 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 982 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted LH1 12.8503 22.635 952 978 LH2 12.6939 23.282 942 979 LH3 12.6531 24.488 951 977 LH4 12.5714 25.219 947 979 LH5 12.7143 23.890 962 975 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 968 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted CP1 10.3673 9.590 929 957 CP2 10.3946 9.706 931 957 CP3 10.3605 10.054 878 965 CP4 10.4694 9.812 864 968 CP5 10.3810 9.772 942 955 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 922 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted QD1 11.1837 6.302 847 889 QD2 11.1633 5.795 828 897 QD3 11.2585 6.371 803 903 QD4 11.1701 6.457 807 903 Phân tích nhân tớ khám phá (EFA) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .866 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 5481.159 df 561 Sig .000 Total Variance Explained Compo Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings nent Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulati Variance ve % Total % of Cumulativ Variance e% 12.996 38.224 38.224 12.996 38.224 38.224 4.868 14.319 14.319 4.958 14.581 52.805 4.958 14.581 52.805 4.619 13.586 27.905 2.828 8.317 61.122 2.828 8.317 61.122 3.777 11.110 39.015 2.305 6.780 67.901 2.305 6.780 67.901 3.769 11.085 50.100 1.831 5.387 73.288 1.831 5.387 73.288 3.664 10.776 60.875 1.344 3.954 77.242 1.344 3.954 77.242 3.621 10.649 71.524 1.187 3.492 80.734 1.187 3.492 80.734 3.131 9.209 80.734 711 2.092 82.826 600 1.764 84.589 10 555 1.632 86.221 11 476 1.400 87.621 12 437 1.285 88.907 13 394 1.158 90.064 14 380 1.117 91.181 15 320 942 92.124 16 295 867 92.991 17 281 827 93.818 18 265 780 94.599 19 239 704 95.303 20 232 683 95.986 21 217 639 96.625 22 197 578 97.203 23 172 507 97.710 24 147 433 98.143 25 101 298 98.441 26 093 272 98.713 27 084 248 98.962 28 074 216 99.178 29 069 202 99.380 30 064 189 99.569 31 045 133 99.701 32 042 122 99.823 33 034 100 99.923 34 026 077 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component LH1 959 LH3 952 LH5 941 LH2 939 LH4 928 CP5 915 CP1 893 CP2 889 CP4 840 CP3 828 CL5 829 CL2 813 CL3 810 CL1 732 CL4 726 PP5 841 PP3 840 PP1 836 PP4 740 PP2 729 TC5 807 TC1 766 TC4 733 TC2 721 TC3 700 HT5 836 HT1 731 HT3 710 HT2 672 HT4 671 QD1 801 QD4 791 QD3 727 QD2 726 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kiểm định yếu tố tác động đến việc định lựa chọn NCC NPL công ty TXC ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 75.452 12.575 Residual 17.457 140 125 Total 92.909 146 F 100.853 a Dependent Variable: QD b Predictors: (Constant), LH, PP, CL, CP, TC, HT Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 446 381 TC 211 058 CL 301 HT t Sig Beta 1.171 244 196 3.650 000 055 239 5.501 000 193 066 161 2.939 004 PP 217 056 178 3.842 000 CP -.308 056 -.268 -5.515 000 LH 204 037 219 5.494 000 a Dependent Variable: QD Sig .000b Kiểm định vi phạm thớng kê mơ hình nghiên cứu 5.1 Kiểm định độ phù hợp mơ hình Model R R Square 901a Adjusted R Square 812 804 a Predictors: (Constant), LH, PP, CL, CP, TC, HT b Dependent Variable: QD 5.2 Kiểm định đa cộng tuyến Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) TC 466 2.146 CL 710 1.409 HT 446 2.244 PP 626 1.597 CP 568 1.761 LH 847 1.181 5.3 Kiểm định tự tương quan Model Durbin-Watson 2.175 a Predictors: (Constant), LH, PP, CL, CP, TC, HT b Dependent Variable: QD 5.4 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư Std Error of the Estimate 35312 5.5 Kiểm định liên hệ tuyến tính phần dư Kiểm định khác biệt việc định lựa chọn NCC NPL nhóm khảo sát có đặc điểm nhân học khác 6.1 Giới tính Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances F Sig t df Sig (2- Mean Std 95% Confidence tailed) Differe Error Interval of the nce Differenc Difference e Equal variances 162 assumed 688 Lower Upper 1.355 145 178 17809 13146 -.08174 43792 1.359 144.299 176 17809 13103 -.08089 43707 F Sig QD Equal variances not assumed 6.2 Số năm công tác Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic df1 584 df2 Sig 143 626 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.414 471 Within Groups 91.495 143 640 Total 92.909 146 6.3 .737 532 Bộ phận công tác Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic 2.167 df1 df2 Sig 143 095 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 8.035 2.678 Within Groups 84.874 143 594 Total 92.909 146 F 4.513 Sig .005 Multiple Comparisons Dependent Variable: QD Bonferroni (I) PHONG (J) PHONG Mean Std Error Sig 95% Confidence Interval Difference Lower (I-J) Bound Phong ky thuat Upper Bound 48275 26021 394 -.2134 1.1789 Phong kinh doanh 42302* 15763 049 0013 8447 Bo phan quan ly 50775* 16776 018 0589 9566 Phong thu mua -.48275 26021 394 -1.1789 2134 Phong kinh doanh -.05972 27539 1.000 -.7965 6771 02500 28131 1.000 -.7276 7776 Phong thu mua -.42302* 15763 049 -.8447 -.0013 Phong kinh doanh Phong ky thuat 05972 27539 1.000 -.6771 7965 08472 19045 1.000 -.4248 5943 Phong thu mua -.50775* 16776 018 -.9566 -.0589 Phong ky thuat -.02500 28131 1.000 -.7776 7276 Phong kinh doanh -.08472 19045 1.000 -.5943 4248 Phong thu mua Phong ky thuat Bo phan quan ly Bo phan quan ly Bo phan quan ly * The mean difference is significant at the 0.05 level 6.4 Học vấn Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic df1 061 df2 Sig 144 941 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 7.016 3.508 Within Groups 85.893 144 596 Total 92.909 146 Sig 5.881 004 Multiple Comparisons Dependent Variable: QD Bonferroni (I) EDU (J) EDU Mean Difference Std Error Sig (I-J) Dai hoc Lower Bound Upper Bound 25919 15413 284 -.1142 6325 Sau dai hoc 78676* 22941 002 2311 1.3425 Cao dang -.25919 15413 284 -.6325 1142 Sau dai hoc 52757* 20323 031 0353 1.0198 -.78676* 22941 002 -1.3425 -.2311 Cao dang Dai hoc Sau dai hoc 95% Confidence Interval Cao dang -.52757* Dai hoc 20323 031 -1.0198 * The mean difference is significant at the 0.05 level 6.5 Vị trí cơng tác Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic 260 df1 df2 Sig 143 854 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 154 051 Within Groups 92.755 143 649 Total 92.909 146 F Sig .079 971 -.0353 ... nghiên cứu ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu Công ty trách nhiệm hữu hạn TX - Circa Việt Nam? ?? từ đề xuất hàm ý quản trị để lựa chọn nhà cung cấp có lực, đáp... HỒNG CẨM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN PHỤ LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TX- CIRCA VIỆT NAM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH (HỆ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP) Mã... cấp, trường Đại học Kinh tế TP.HCM, công tác Công ty TNHH TX - Circa Việt Nam Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sỹ ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu Công ty trách
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn TX circa việt nam ,

Từ khóa liên quan