0

Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án phần hóa học hữu cơ lớp 9

168 24 0
  • Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án phần hóa học hữu cơ lớp 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:45

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THU DỊU VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP LUẬN VĂN THẠC SỸ SƯ PHẠM HÓA HỌC HÀ NỘI – 2014 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THU DỊU VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP LUẬN VĂN THẠC SỸ SƯ PHẠM HÓA HỌC Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MƠN HĨA HỌC) Mã số: 60 14 01 11 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Xuân Trường HÀ NỘI – 2014 ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài: “Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án phần Hóa học hữu lớp 9”, nhận động viên, giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, gia đình, bạn bè Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: - Ban giám hiệu, cán quản lý trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tồn thể thầy giáo tham gia giảng dạy, giúp đỡ tơi trưởng thành q trình học tập trường, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi hồn thành luận văn - PGS.TS Nguyễn Xuân Trường hướng dẫn nhiệt tình, sửa thảo, bổ sung, góp ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành đề tài - Ban Giám Hiệu, thầy cô giáo em học sinh trường THCS Lý Tự Trọng THCS Nam Toàn tỉnh Nam Định tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực nghiệm sư phạm trường - Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình làm đề tài Hà Nội, tháng 11 năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Thu Dịu i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNTT&TT Công nghệ thông tin truyền thông DHTDA Dạy học theo dự án ĐC Đối chứng GD–ĐT Giáo dục – Đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh LĐTD Lược đồ tư PPDH Phương pháp dạy học PTHH Phương trình hóa học SGK Sách giáo khoa THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TN Thực nghiệm TNSP Thực nghiệm sư phạm ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO DỰ ÁN 1.1 Đổi phương pháp dạy học trường THCS 1.1.1 Sự cần thiết phải đổi PPDH 1.1.2 Đổi phương pháp dạy học Việt Nam 1.1.3 Đổi phương pháp dạy học hóa học trường trung học 1.2 Dạy – Học tích cực 1.2.1 Tính tích cực học tập 1.2.2 Phương pháp dạy học tích cực dạy học Hóa học 1.2.2.1 Khái niệm phương pháp dạy học tích cực 1.2.2.2 Nét đặc trưng PPDH tích cực 1.3 Dạy học theo dự án – Một phương pháp dạy học tích cực 1.3.1 Khái niệm dạy học theo dự án 1.3.2 Đặc điểm dạy học theo dự án 1.3.3 Các hình thức dạy học dự án 10 1.3.3.1 Phân loại theo nội dung 10 1.3.3.2 Phân loại theo tham gia người học 11 1.3.3.3 Phân loại theo quỹ thời gian 11 1.3.4 Quy trình dạy học theo dự án 11 1.3.4.1 Bước 1: Lập kế hoạch 12 iii 1.3.4.2 Bước 2: Thực dự án 13 1.3.4.3 Bước 3: Tổng hợp kết 13 1.3.4.4 Đánh giá kết học tập theo dự án 14 1.3.4.5 Một số lưu ý hướng dẫn học sinh học theo dự án 15 1.3.5 Ưu điểm hạn chế dạy học theo dự án 16 1.3.5.1 Ưu điểm 16 1.3.5.2 Hạn chế 17 1.3.6 Điều kiện để dạy học theo dự án mơn Hóa học đạt hiệu 17 1.4 Một số kĩ thuật dạy học tích cực hỗ trợ dạy học theo dự án 17 1.4.1 Khái niệm kĩ thuật dạy học 17 1.4.2 Kĩ thuật khăn phủ bàn 18 1.4.3 Kĩ thuật đặt câu hỏi 5W1H 19 1.4.4 Kĩ thuật “KWL” 20 1.4.5 Lập lược đồ tư 22 1.4.5.1 Khái niệm lược đồ tư 22 1.4.5.2 Cơ sở khoa học 22 1.4.5.3 Sử dụng lược đồ tư dạy học 23 1.4.5.4 Cách thiết lập LĐTD 23 1.4.5.5 Một số lưu ý tổ chức dạy học sử dụng LĐTD 24 1.5 Thực trạng việc sử dụng kĩ thuật dạy học phương pháp DHTDA dạy học Hóa học lớp tỉnh Nam Định 25 1.5.1 Thực trạng dạy học trường THCS 25 1.5.2 Thực trạng việc sử dụng kĩ thuật dạy học phương pháp DHTDA dạy học Hóa học lớp tỉnh Nam Định 26 CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 29 iv 2.1 Phân tích nội dung, cấu trúc chương trình phần Hóa học hữu lớp 29 2.1.1 Mục tiêu chương 29 2.1.1.1 Mục tiêu chương “Hiđrocacbon Nhiên liệu” 29 2.1.1.2 Mục tiêu chương “Dẫn xuất Hiđrocacbon Polime” 30 2.1.2 Nội dung kiến thức chương 31 2.2 Xây dựng dự án học tập chương “Hiđrocacbon Nhiên liệu” chương “Dẫn xuất Hiđrocacbon Polime” 32 2.2.1 Nguyên tắc lựa chọn nội dung kiến thức để xây dựng dự án học tập phần hữu Hóa học lớp 32 2.2.2 Quy trình thiết kế dạy theo phương pháp DHTDA 33 2.2.3 Đề xuất số dự án thực hai chương: “Hiđrocacbon Nhiên liệu” “Dẫn xuất Hiđrocacbon Polime” 34 2.2.3.1 Dự án nhỏ 34 2.2.3.2 Dự án trung bình 39 2.2.4 Hướng dẫn thực số dự án trung bình 43 2.3 Thiết kế kế hoạch dạy vận dụng phương pháp dạy học theo dự án 59 2.3.1 Giáo án số dạy 59 2.3.1.1 Giáo án 59 2.3.1.2 Giáo án 65 2.3.2 Thiết kế công cụ đánh giá dùng dạy học theo dự án 71 2.3.2.1 Phiếu đánh giá sản phẩm dự án 71 2.3.2.2 Phiếu đánh giá trình thực dự án 77 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 80 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 80 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 80 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 80 v 3.2 Kế hoạch thực nghiệm sư phạm 80 3.2.1 Lựa chọn đối tượng thực nghiệm 80 3.2.1.1 Phân tích đặc điểm HS hai trường thực nghiệm 80 3.2.2 Thời gian thực nghiệm 82 3.2.3 Chuẩn bị cho thực nghiệm sư phạm 82 3.2.4 Tiến hành thực nghiệm 83 3.2.4.1 Tiến hành dạy 83 3.2.4.2 Phương tiện trực quan 83 3.2.4.3 Kiểm tra kiến thức sau thực nghiệm 83 3.3 Kết thực nghiệm sư phạm 83 3.3.1 Phân tích kết thực nghiệm sư phạm 83 3.3.1.1 Các tham số đặc trưng 83 3.3.1.2 Kết thực nghiệm sư phạm 84 3.3.1.3 Phân tích kết hai kiểm tra 90 3.3.2 Đánh giá kết dạy học theo dự án 92 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 102 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Bảng phân phối tần số, tần suất, tần suất lũy tích kiểm tra số (Trường THCS Lý Tự Trọng) 84 Bảng 3.2 Bảng phân phối tần số, tần suất, tần suất lũy tích kiểm tra số (Trường THCS Nam Toàn) 85 Bảng 3.3 Tổng hợp phân loại HS theo kết điểm 86 Bảng 3.4 Tổng hợp tham số đặc trưng 87 Bảng 3.5 Bảng phân phối tần số, tần suất, tần suất lũy tích kiểm tra số (Trường THCS Lý Tự Trọng) 87 Bảng 3.6 Bảng phân phối tần số, tần suất, tần suất lũy tích kiểm tra số (Trường THCS Nam Toàn) 88 Bảng 3.7 Tổng hợp phân loại HS theo kết điểm 89 Bảng 3.8 Tổng hợp tham số đặc trưng 90 vii DANH MỤC HÌNH Hình 1 Sơ đồ quy trình DHTDA 12 Hình Sơ đồ kĩ thuật “khăn phủ bàn” 19 Hình Sơ đồ câu hỏi 5W1H 19 Hình 1.4 LĐTD tổng kết kiến thức nhóm “Chng gió”, lớp 9A1- trường THCS Lý Tự Trọng 25 Hình 3.1 Đồ thị biểu diễn đường lũy tích kết kiểm tra số (Trường THCS Lý Tự Trọng) 85 Hình 3.2 Đồ thị biểu diễn đường lũy tích kết kiểm tra số (Trường THCS Nam Toàn) 86 Hình 3.3 Biểu đồ phân loại HS theo kết 86 Hình 3.4 Đồ thị biểu diễn đường lũy tích kiểm tra số (Trường THCS Lý Tự Trọng) 88 Hình 3.5 Đồ thị biểu diễn đường lũy tích kiểm tra số (Trường THCS Nam Tồn) 89 Hình 3.6 Biểu đồ phân loại HS theo kết 89 viii Đội Song Lan với thuyết trình nhóm Dự án 2: Ngày hội tái chế Một số sản phẩm hình ảnh thực nghiệm trường THCS Lý Tự Trọng (có video kèm theo) Đội “Tranh Cúc”đang phân tích thành phần polime có sản phẩm nhóm Đội “Hoa Sữa” thuyết trình tác hại số mẫu thìa sữa chua có chất độc 109 GV nhận xét sản phẩm nhóm chốt kiến thức Một số sản phẩm hình ảnh thực nghiệm trường THCS Nam Tồn (có video kèm theo) Đội Kem Ly nêu ý tưởng xuất phát làm sản phẩm nhóm Đội “ Trà sữa vỉa hè” sản phẩm nhóm 110 Phụ lục 3: Sổ theo dõi dự án TÊN TRƯỜNG SỔ THEO DÕI DỰ ÁN Tên dự án: Tên nhóm: Danh sách nhóm: Các ý tưởng ban đầu Các nhóm dùng lược đồ tư để ghi lại ý tưởng ban đầu Kế hoạch dự án Tên dự án Mơn học Lí chọn đề tài dự án Mục tiêu học tập Hình thức trình bày kết dự án (đánh dấu vào ô tương ứng) Phân công nhiệm vụ nhóm: STT Tên thành viên … … Việc tự đánh giá đánh giá nhóm vào bảng đánh giá sau: BẢNG ĐÁNH GIÁ CỦA HS STT Tên viên … … Tranh ảnh báo Biên thảo luận Ngày Nhìn lại q trình thực dự án Tơi học kiến thức gì? ……………………………………………………………………………………… Tơi phát triển kĩ năng, lực nào? ……………………………………………………………………………………… Tôi xây dựng thái độ tích cực nào? ……………………………………………………………………………………… Tơi có hài lịng với kết nghiên cứu dự án khơng? Vì sao? ……………………………………………………………………………………… Tơi gặp phải khó khăn thực dự án? ……………………………………………………………………………………… Tôi giải khó khăn nào? ……………………………………………………………………………………… Quan hệ tơi với thành viên nhóm nào? ……………………………………………………………………………………… Những vấn đề quan trọng khác dự án bao gồm ……………………………………………………………………………………… 112 Nhìn chung tơi thích/ khơng thích dự án ……………………………………………………………………………………… 10 sao? Tơi có muốn tiếp tục học theo phương pháp học theo dự án khơng? Vì ……………………………………………………………………………………… Phản hồi giáo viên ……………………………………………………………………………………… Sổ theo dõi dự án Đội Kem Ly – Trường THCS Lý Tự Trọng 113 Phụ lục 4: Bài kiểm tra ĐỀ BÀI KIỂM TRA SAU BÀI 40: DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN (Thời gian: 45 phút) Chọn ý câu sau: Câu 1: Dầu mỏ là: A Một đơn chất B Một hỗn hợp nhiều chất C Một hỗn hợp tự nhiên nhiều loại hiđrocacbon D Một hiđrocacbon phức tạp Câu 2: Khí thiên nhiên có thành phần là: A Metan B Benzen C Etilen 114 D Axetilen Câu 3: Dầu mỏ khí thiên nhiên Việt Nam tập trung chủ yếu ở: A Thềm lục địa phía Bắc B Thềm lục địa phía Nam C Thềm lục địa phía Đơng D Thềm lục địa phía Tây A Dầu điezen, dầu mazut, than bùn, khí đốt, xăng, dầu thắp B Dầu mazut, than mỏ, nhựa đường, xăng, dầu lửa, dầu điezen C Hắc ín, khí đốt, xăng, lớp nước mặn, dầu hỏa, dầu mazut D Nhựa đường, dầu mazut, dầu điezen, khí đốt, xăng, dầu thắp Câu 5: Khi đốt 3,36 lít khí thiên nhiên chứa CH 4, N2, CO2 cần 6,384 lít Oxi Các thể tích khí đo điều kiện Phần trăm thể tích CH4 khí thiên nhiên là: A 93% B 94% C 95% D 96% D Thành phần metan khí thiên nhiên cao khí mỏ dầu Câu 7: Đốt cháy 100 dm khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2, 2% CO2 (về số mol) a, Thể tích khí CO2 A 96 (Biết thể tích khí đo đktc) b, Sản phẩm đốt cháy thải ngồi gây nhiễm môi trường Để khắc phục điều người ta cho toàn sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch nước vôi dư thấy tạo a g kết tủa Giá trị a là: A 446,4 B 437,5 C 428,6 D 892,8 Câu 8: Để dập tắt đám cháy xăng dầu người ta làm nào? Hãy khoanh tròn “Đúng” (Đ) “Sai” (S) ứng với trường hợp sau: 115 Cách dập tắt đám cháy A Dùng chăn ướt trùm lê B Phun nước vào l C Phủ cát vào lửa D Dùng bình đựng khí C Câu 9: Mục đích việc crăckinh dầu nặng là: A Tăng lượng xăng thu từ dầu mỏ B Tăng chất lượng xăng C Điều chế khí etilen D Điều chế khí metan Câu 10: Sự cố tràn dầu đắm tàu chở dầu mỏ thảm họa môi trường vì: A Dầu mỏ khơng tan nước B Dầu mỏ nhẹ nước C Dầu mỏ loang rộng mặt nước, bị sóng, gió xa khó xử lí D Tất lí Câu 11: Trật tự lớp mỏ dầu (trên, giữa, đáy) từ xuống là: A Lớp nước mặn, lớp dầu lỏng, khí mỏ dầu B Lớp nước mặn, khí mỏ dầu, lớp dầu lỏng C Khí mỏ dầu, lớp dầu lỏng, lớp nước mặn D Lớp dầu lỏng, khí mỏ dầu, lớp nước mặn Câu 12: Mỏ dầu có trữ lượng lớn Việt Nam nay? A Mỏ Đại Hùng B Mỏ Bạch Hổ C Mỏ Rạng Đông D Mỏ Rồng Câu 13: Đặc điểm dầu mỏ nước ta là: A Hàm lượng hợp chất chứa lưu huỳnh cao, chứa nhiều parafin nên dầu mỏ dễ bị đông đặc B Hàm lượng hợp chất chứa lưu huỳnh thấp, chứa nhiều parafin nên dầu mỏ dễ bị đông đặc C Hàm lượng hợp chất chứa lưu huỳnh thấp, chứa parafin nên dầu mỏ khó bị đơng đặc D Hàm lượng hợp chất chứa lưu huỳnh cao, chứa parafin nên dầu mỏ khó bị đơng đặc 116 Câu 14: Dựa vào hình (hình 4.17 trang 127 SGK Hóa học lớp 9) Hãy cho biết: a, Các sản phẩm từ dầu mỏ sau theo thứ tự giảm dần khối lượng phân tử trung bình: A Dầu nặng, nhựa đường, dầu hỏa, dầu điezen, khí đốt, xăng B Dầu hỏa, nhựa đường, dầu nặng, dầu điezen, xăng, khí đốt C Dầu điezen, dầu nặng, nhựa đường, xăng, khí đốt, dầu hỏa D Nhựa đường, dầu nặng, dầu điezen, dầu hỏa, xăng, khí đốt b, Các sản phẩm từ dầu mỏ sau theo thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi: A Dầu nhờn, dầu hỏa, xăng C Xăng, dầu hỏa, dầu nhờn c, Các sản phẩm từ dầu mỏ sau theo thứ tự giảm dần khả bay hơi: A Dầu nhờn, dầu hỏa, xăng C Xăng, dầu hỏa, dầu nhờn Thiết lập ma trận đề kiểm tra: Nội dung thức Dầu mỏ kiến Số câu hỏi Số điểm Khí thiên nhiên Số câu hỏi Số điểm Tổng số câu Tổng số điểm Đáp án Câu Đáp án C Câu Đáp án A.Đ C.Đ Biểu điểm: 0,5 điểm/ ý x 20 ý 14 câu = 10 điểm 118 ĐỀ BÀI KIỂM TRA 15’ SAU BÀI 54: POLIME Chọn ý câu sau: Câu 1: Polime là: A Những chất có phân tử khối lớn B Những chất có phân tử khối nhỏ C Những chất có phân tử khối lớn nhiều loại nguyên tử liên kết với tạo nên D Những chất có phân tử khối lớn nhiều mắt xích liên kết với tạo nên Câu 2: Polietilen trùng hợp từ etilen Hỏi 420g polietilen trùng hợp từ phân tử etilen? A 4,5.10 24 B 9.10 24 C 13,5.10 24 D Khơng xác định Câu 3: Tính chất KHƠNG phải tính chất cao su tự nhiên? A Không tan xăng benzen B Không dẫn điện nhiệt C Không thấm khí nước D Tính đàn hồi Câu 4: Thành phần chủ yếu sợi bông, tre, gỗ, nứa, đay, sọ dừa… là: A Tinh bột B Xenlulozơ C Protein D Saccarozơ Câu 5: Câu sau đúng? A Chất dẻo polime có khối lượng phân tử lớn B Chất dẻo polime có tính đàn hồi C Chất dẻo vật liệu polime có tính dẻo D Những vật liệu có tính dẻo chất dẻo Câu 6: Hãy khoanh tròn “Đúng” (Đ) “Sai” (S) ứng với trường hợp sau: A Tơ tằm polime nhân B Tơ nhân tạo tơ vis học từ polime tự nhiên C Vải cotton vải D Tơ polime tự mạch thẳng k Câu 7: Kể tên đồ vật làm từ nhựa Polyethylene cao phân tử (HDPE) mà em biết? 119 Câu 8: Kể tên đồ vật làm từ nhựa PVC : poli(vinyl clorua) mà em biết? Câu 9: Kể tên đồ vật làm từ nhựa PET(Polyethylene terephthalate) mà em biết? Đáp án Câu Đáp án D Câu đến 5: điểm/ câu x 5câu= điểm Câu 6: Mỗi ý : 0,5 điểm x ý = điểm Câu 7: 0,2 điểm/ đồ vật Trả lời: Các bình đựng sữa cho trẻ em, chai đựng sữa, nước trái cây, bình chứa loại nước tẩy rửa, dầu gội đầu, nước rửa chén, sữa tắm… Câu 8: 0,2 điểm/ đồ vật Trả lời: Nhãn màng co loại chai, bình nhựa màng co bao bọc loại thực phẩm bảo quản, bao bọc dây cáp điện, làm ống thoát nước, áo mưa, màng nhựa gia dụng… Câu 9: 0,2 điểm/ đồ vật Chai, bình đựng nước tinh khiết, nước giải khát có gas: Lavie, cocacola, 7up,… Các câu tự luận chia nhỏ biểu điểm Điểm cuối làm tròn đến số nguyên 120 ... dụng kĩ thuật dạy học PPDH theo dự án trình dạy học hóa học qua 26 GV hóa học 498 HS trường THCS tỉnh Nam Định 28 CHƯƠNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 2.1 Phân... thiết kế dạy theo phương pháp DHTDA lớp - Vận dụng thiết kế số kế hoạch dạy có sử dụng PPDH theo dự án phần Hóa học hữu lớp CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO DỰ ÁN 1.1... VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 29 iv 2.1 Phân tích nội dung, cấu trúc chương trình phần Hóa học hữu lớp 29 2.1.1 Mục tiêu chương 29
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án phần hóa học hữu cơ lớp 9 ,

Từ khóa liên quan