0

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến kết quả học tập của sinh viên năm thứ nhất tại đại học nông – lâm bắc giang

98 22 0
  • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến kết quả học tập của sinh viên năm thứ nhất tại đại học nông – lâm bắc giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:39

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - - PHẠM THỊ HỒNG THẮM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - - PHẠM THỊ HỒNG THẮM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MÃ SỐ 60140120 Người hướng dẫn khoa học: TS Sái Công Hồng LỜI CAM ĐOAN HÀ NỘI – 2017 Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực Toàn liệu, kết kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa công bố nghiên cứu khác Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu HỌC VIÊN PHẠM THỊ HỒNG THẮM LỜI CẢM ƠN Nghiên cứu thực với niềm say mê với chuyên ngành Đo lường đánh giá giáo dục, với làm việc nghiêm túc tác giả với khoa học Bên cạnh nỗ lực thân, nhận hướng dẫn khoa học giảng viên; tạo điều kiện sở đào tạo, quan công tác cổ vũ tinh thần từ gia đình bạn bè đồng nghiệp TS Sái Công Hồng, Thầy người hướng dẫn khoa học, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm khoa học Đo lường đánh giá giáo dục cho tôi; Thầy theo sát bước tiến nghiên cứu tiến nghiên cứu khoa học đo lường đánh giá Tôi xin tỏ lịng biết ơn sâu sắc dành tình cảm cao quý đến thầy! Tôi xin gửi lời cảm ơn Ban Giám hiệu, Bộ môn Đo lường Đánh giá trường ĐH Giáo dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội; Ban Giám hiệu, Phòng KT&ĐBCLĐT, phòng CT&QLSV em SV khóa ĐH Nơng – Lâm Bắc Giang tạo điều kiện mặt, giúp tơi hồn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, q Thầy/Cơ trực tiếp giảng dạy lớp QH-2014-S, đồng nghiệp bạn bè cổ vũ, giúp đỡ tơi q trình học tập thực nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn! ACT CSVC CT&QLSV ĐH NLBG FYGPA GPA GV KQHT KT&ĐBCLĐT PASEC PISA QĐ-TTg SAT SPSS SV THPT TS DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Bảng 2.1 Kết Cronbach Alpha thang đo Bảng 2.2 Bảng số liệu MNSQ biến Bảng 2.3: Bảng thống kê hệ số tin cậy tiểu thang đo, toàn thang đo item bị loại điều tra thử nghiệm Bảng 2.4: Kết kiểm định KMO Bartlett KMO and Bartlett's Test Bảng 2.5: Bảng tóm tắt hệ số sử dụng phân tích yếu tố Bảng 2.6: Các yếu tố lại sau phân tích EFA Bảng 2.7: Bảng phương sai trích phân tích yếu tố Bảng 2.8: Bảng phân nhóm đặt tên cho nhóm yếu tố sử dụng khảo sát thức Bảng 3.1: Bảng kết học tập mẫu theo giới tính Bảng 3.2: Bảng kết học tập mẫu theo khoa Bảng 3.3: Bảng liệu học lực lớp 12 mẫu SV Bảng 3.4: Bảng kết khảo sát nhóm yếu tố phương pháp học tập Bảng 3.5: Bảng kết khảo sát nhóm yếu tố hỗ trợ học tập Bảng 3.6: Bảng kết khảo sát đáp ứng sở vật chất nhà trường Bảng 3.7: Bảng biến đổi nhóm biến thành nhân tố đại diện Bảng 3.8: Kết phân tích tương quan Pearson Bảng 3.9: Kết phân tích hồi quy đa biến Bảng 3.10: Kết luận phương trình hồi quy đa biến Bảng 3.11: Kiểm định Levene Statistic Bảng 3.12: Kiểm định Independent Samples Test DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Biều đồ 3.1: Biểu diễn KQHT sinh viên năm theo giới tính Biểu đồ 3.2: Mơ tả KQHT mẫu theo khoa Biểu đồ 3.3: Biễu diễn học lực lớp 12 mẫu sinh viên MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC BIỂU ĐỒ v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi, thời gian khảo sát Cấu trúc luận văn CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Tìm hiểu đánh giá 1.1.2 Định nghĩa đánh giá 1.1.3 Phương pháp học tập 1.1.4 Phương pháp giảng dạy 12 1.1.5 Quan hệ dạy, học đánh giá 12 1.1.6 Điều kiện sở vật chất nhà trường 13 1.1.7 Mục đích học tập 14 1.1.8 Kết học tập 14 1.1.9 Một số quan niệm đánh giá kết học tập 17 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 18 1.2.1 Một số nghiên cứu nước 18 1.2.2 Một số nghiên cứu Việt Nam 21 1.3 Mơ hình xác định yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập 25 1.4 Tiểu kết chương 26 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 28 2.1 Phương pháp nghiên cứu 28 2.1.1 Phân tích tổng hợp lý thuyết 28 2.1.2 Phương pháp mơ hình hóa 29 2.1.3 Phương pháp điều tra 31 2.1.4 Phương pháp chuyên gia 33 2.1.5 Phương pháp toán học 37 2.2 Tổ chức nghiên cứu 38 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 38 2.2.2 Giả thuyết nghiên cứu 39 2.2.3 Xây dựng công cụ đo (bảng hỏi) 40 2.3.4 Thử nghiệm bảng hỏi 42 2.3.5 Đánh giá bảng hỏi (thang đo) 43 2.4 Thang đo cho nghiên cứu thức 53 2.5 Tiểu kết chương 54 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA .55 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP 55 3.1 Giới thiệu trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang 55 3.2 Giới thiệu nghiên cứu 56 3.2.1 Chọn mẫu 56 3.2.2 Bảng hỏi 56 3.3 Làm phiếu liệu 58 3.4 Kết học tập sinh viên năm thứ 59 3.4.1 Kết học tập sinh viên năm thứ theo giới tính 59 3.4.2 Kết học tập sinh viên năm thứ theo khoa 60 3.4.3 Học lực lớp 12 sinh viên năm 61 3.4.4 Kết khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập 62 Bảng 3.10: Kết luận phương trình hồi quy đa biến Nhân tố X1 X2 X3 X4 - Tên nhân tố Hằng số Học lực lớp 12 Phương pháp học tập Hỗ trợ học tập Cơ sở vật chất Mối quan hệ biến phụ thuộc biến độc lập thể phương trình hồi quy chuẩn hóa sau: Y = 0,425X1 + 0,297X2 + 0,292X3 + 0,39X4 - Theo phương trình hồi quy, KQHT SV năm thứ trường ĐH NLBG có quan hệ tuyến tính với nhân tố theo thứ tự tương quan mạnh tới yếu gồm: X3 – Hỗ trợ học tập (Beta = 0,551) X2 – Phương pháp học tập (Beta = 0,542) X1 – Học lực lớp 12 (Beta = 0,451) X4 – Cơ sở vật chất (Beta = 0,039) 3.5.3 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu Trong nghiên cứu này, tác giả đưa giả thuyết nghiên cứu H1, H2, H3, H4 Tác giả tiến hành kiểm định giả thuyết nghiên cứu: Kiểm định giả thuyết nghiên cứu H1: Nhân tố học lực lớp 12 có ảnh hưởng đến KQHT SV Kết thống kê Bảng 3.2 kết phân tích tương quan Pearson (Mục 3.2) cho thấy giá trị sig tương quan Y X1 có giá trị 0,000 < 0,05 Như vậy, với độ tin cậy 95%, biến độc lập X1 – Học lực lớp 12 có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y – KQHT SV năm thứ Nghiên cứu chấp nhận giả thuyết H1 67 Kiểm định giả thuyết H2: Phương pháp học tập SV có ảnh hưởng đến KQHT SV Yếu tố phương pháp học tập SV có ảnh hưởng đến KQHT SV Kết thống kê Bảng 3.2 kết phân tích tương quan Pearson (Mục 3.2) cho thấy giá trị sig tương quan Y X2 có giá trị 0,000 < 0,05 Như vậy, với độ tin cậy 95%, biến độc lập X2 – Phương pháp học tập SV có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y – KQHT SV năm thứ Nghiên cứu chấp nhận giả thuyết H2 Kiểm định giả thuyết H3: Yếu tố hỗ trợ học tập (Giảng viên, dịch vụ hành chính) cuẩ trườngcó ảnh hưởng đến KQHT SV Kết thống kê Bảng 3.2 kết phân tích tương quan Pearson (Mục 3.2) cho thấy giá trị sig tương quan Y X3 có giá trị 0,000 < ) 0,05 Như vậy, với độ tin cậy 95%, biến độc lập X3 – Hỗ trợ học tập (Giảng viên, dịch vụ hành chính) có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y – KQHT SV năm thứ Nghiên cứu chấp nhận giả thuyết H3 Kiểm định giả thuyết H4: Cơ sở vật chất Nhà trường ảnh hưởng đến KQHT SV Kết thống kê Bảng 3.2 kết phân tích tương quan Pearson (Mục 3.2) cho thấy giá trị sig tương quan Y X4 có giá trị 0,000 < 0,05 Như vậy, với độ tin cậy 95%, biến độc lập X4 – Cơ sở vật chất Nhà trường có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y – KQHT SV năm thứ Nghiên cứu chấp nhận giả thuyết H4 Các giả thuyết đưa mơ hình nghiên cứu chấp nhận 3.5.4 Phân tích phương sai ANOVA Thực phân tích phương sai ANOVA biến phụ thuộc biến định tính Khoa Giả thuyết G1: Khơng có khác biệt KQHT SV khoa khác 68 Bảng 3.11: Kiểm định Levene Statistic Test of Homogeneity of Variances Kiểm định Levene Statistic có sig = 0,070 > 0,05, điều có nghĩa phương sai KQHT khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê nhóm SV khoa khác độ tin cậy 95% Bác bỏ giả thuyết G1 3.5.5 Kiểm định Independent Sample T-test Giả thuyết G2: Có khác biệt có ý nghĩa thống kê KQHT nam nữ Để kiểm định giả thuyết Tác giả thấy biến giới tính có giá trị, tác giả dùng Independent T-test Dựa vào kết Independent T-test, ta thấy sig Levene's Test lớn 0,05 phương sai giới tính khơng khác nhau, sử dụng giá trị sig T-Test màu xanh hàng Equal variances not assumed Bảng 3.12: Kiểm định Independent Samples Test KQH T Equal variances assumed Equal variances not assumed Giá trị Sig = 0,94 >0,05 Tác giả kết luận khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê KQHT SV Nam SV Nữ 69 Bác bỏ giả thuyết G2 3.6 Tóm tắt chương Trong Chương tác giả trình bày cụ thể kết việc nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng số yếu tố đến KQHT SV năm thứ ĐH NLBG Kết đánh giá, phân tích cho thấy mức độ ảnh hưởng yếu tố đến KQHT SV là: (X1) Học lực lớp 12; (X2) Phương pháp học tập; (X3) Hỗ trợ học tập (giảng viên, dịch vụ hành chính; (X4) Điều kiện sở vật chất Trường; kết học tập sinh viên nam sinh viên nữ sinh viên khoa khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê Từ kết phân tích, tác giả tiến hành đề xuất giải pháp nhằm giúp SV, giảng viên nhà trường trì nâng cao KQHT cho SV năm thứ ĐH NLBG 70 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Qua nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng số yếu tố đến KQHT SV năm đại học NLBG cho phép đưa số kết luận: Một là, ảnh hưởng lớn đến KQHT học sinh phương pháp dạy học giảng viên điều kiện học tập trường ĐH NLBG Giảng viên cung cấp đầy đủ tài liệu môn học, có phương pháp dạy dễ hiểu, giải đáp thắc mắc đến môn học, khách quan kiểm tra đánh giá; yếu tố thiết bị thực hành sử dụng tốt, thủ tục hành thuận lợi hỗ trợ cố vấn học tập yếu tố mang đến KQHT tích cực cho SV Hai là, tổng hợp yếu tố phương pháp học tập SV có ảnh hưởng đáng kể đến KQHT SV thường tìm tài liệu tham khảo cho mơn học, giành nhiều thời gian để tự học, thường xuyên phát biểu ý kiến lớp, hệ thống lại kiến thức cho môn học cảm thấy phương pháp thân phù hợp nhóm yếu tố tác động tích cực thuận chiều với KQHT SV Yếu tố thứ 3, yếu tố tảng SV đo biến học lực lớp 12 Nghiên cứu yếu tố học lực tảng bước vào trường đại học có ảnh hưởng thuận chiều với KQHT tới KQHT năm thứ Yếu tố thứ sở vật chất nhà trường thiết bị thực hành, dịch vụ thư viện, phòng học đáp ứng tốt, điện nước sinh mơi trường tốt có ảnh hưởng đến KQHT SV Sự hài lòng SV điều kiện sở vật chất đánh giá có ảnh hưởng thuận yếu yếu tố đưa vào mơ hình nghiên cứu thức 71 Mơ hình nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố hỗ trợ học tập, phương pháp học tập, học lực lớp 12 điều kiện sở vật chất đến KQHT SV năm thứ với hệ số tương ứng X3 – Hỗ trợ học tập (Beta = 0,551) X2 – Phương pháp học tập (Beta = 0,542) X1 – Học lực lớp 12 (Beta = 0,451) X4 – Cơ sở vật chất (Beta = 0,039) Khuyến nghị KQHT SV năm thứ đóng vai trị quan trọng Tuy khơng mang yếu tố định cho giai đoạn học tập trường đại học, bước đầu để em làm quen với cách học, cách dạy, cách tiếp cận tri thức khác với bậc học phổ thơng Vì vậy, nâng cao KQHT SV năm thứ có ý nghĩa to lớn, tảng để em vững vàng năm học thời gian tới học tập trường Tác giả dựa vào kết luận nghiên cứu, đưa số kiến nghị để nâng cao KQHT SV Trước hết cách thức kiến nghị, yếu tố có tầm ảnh hưởng lớn ưu tiên làm trước, làm mạnh hơn, triệt để - Tuyên truyền, định hướng cho SV có tư tưởng học tập tiến Tư tưởng học tập tiến đây, học tập để làm việc, khơng háo danh, có tự trọng làm chủ tương lai Tạo động lực cho SV có chí tiến thủ cần mẫn, cẩn thận cách có phương pháp Tạo mơi trường học tập tốt điều kiện sở vật chất, điều kiện học tập thực từ công việc thực tế, hội gặp gỡ chuyên gia học hỏi kinh nghiệm hội thảo kỹ nghề nghiệp hội nghề nghiệp Đồng thời tổ chức hoạt động chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy giảng viên đánh giá cao - Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cách tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên có hội học tập, nghiên cứu chun mơn 72 ngồi nước Khuyến khích hỗ trợ giảng viên tham dự hội thảo khoa học chun mơn ngành với tư cách người trình bày người tham gia để giảng viên tiếp xúc trao đổi kiến thức - Giảng viên nên tạo điều kiện tốt cho việc tiếp thu kiến thức cách thuận lợi hình thành, phát triển khả tự học, tự nghiên cứu cho người học vấn đề quan trọng Để đạt mục tiêu giảng viên phải thay đổi phương pháp giảng dạy cho thích hợp với tính chất mục tiêu học phần, đối tượng SV Thay sử dụng phương pháp thuyết trình nhàm chán để truyền đạt kiến thức cho SV giảng viên sử dụng phương pháp đàm thoại để hướng dẫn, gợi mở dẫn dắt người học đến với kiến thức Trong trường hợp giảng viên người truyền thụ mà người hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu để lý giải vấn đề Khi kiến thức tự hình thành SV cách tự nhiên, khơng gượng ép, không nhồi nhét giúp SV nhớ lâu Bên cạnh giảng viên kết hợp phương pháp làm việc nhóm với việc cho SV tự thực hiện, trình tự thảo luận, chuyên đề khoa học để tăng cường khả tự học, tự nghiên cứu Bằng phương pháp kiến thức kỹ cần thiết cho SV hình thành phát triển toàn diện như: khả tự học, tự nghiên cứu; kỹ làm việc nhóm, kỹ giao tiếp, kỹ thuyết trình; lực giải vấn đề, lực tư hệ thống, tư sáng tạo… - Đổi phương pháp kiểm tra đánh giá: phương pháp dạy học truyền thống tập trung vào việc đánh giá tổng kết mà không trọng vào việc đánh giá tiến trình Phương pháp dẫn đến hạn chế không kịp thời phát lỗ hổng kiến thức SV để kịp thời bổ sung (bồi dưỡng) thay đổi phương pháp giảng dạy việc tiếp thu kiến thức SV thuận lợi Từ đó, giảng viên nên đánh giá KQHT SV suốt trình học tập nhiều hình thức kiểm tra đánh giá khác để đánh giá xác lực thực SV Ngồi 73 ra, từ bắt đầu học phần giảng viên phải cung cấp đầy đủ đề cương môn học tiêu chí đánh giá cho SV nhận thấy việc đánh giá công xác - Ngồi kiến thức chun mơn sâu rộng, phương pháp sư phạm hiệu người giảng viên cần phát huy thân thiện gần gũi, nhiệt tình, tâm huyết, sẵn sàng chia sẻ giải đáp vấn đề kiến thức chuyên môn - Các chế độ đãi ngộ hiền tài nên trọng để chiêu mộ giữ lại giảng viên tài có nguy đầu quân cho đơn vị có chế độ đãi ngộ tốt - Đặt tiêu hỗ trợ hành chính, tài cho giảng viên có nhiều cải tiến việc giảng dạy, học tập nghiên cứu - Thiết lập chương trình để phát triển đánh giá giảng viên làm công tác giảng dạy, tăng mức lương theo thành tích Tốt sử dụng tiêu chuẩn liên quan đến KQHT SV, đánh giá hoạt động giảng dạy học phần thông qua phản hồi SV, số lượng ấn phẩm phát hành, tham luận hội nghị, sáng kiến phát triển mơn học, cơng trình nghiên cứu khoa học, kết nối hiệu với đơn vị, cá nhân, tổ chức khác mục tiêu phát triển trường mang lại lợi ích thiết thực cho Trường - Nâng cao mức độ đáp ứng nhà trường: Ban lãnh đạo nhà trường/Ban Chủ nhiệm khoa cần có hành động thiết thực để nâng cao chất lượng đào tạo chương trình nói riêng chất lượng đào tạo trường nói chung Thiết kế khung chương trình đào tạo thích hợp, kiến thức đại phù hợp với nhu cầu xã hội yếu tố quan trọng để đáp ứng kỳ vọng SV - Các công tác quản lý đào tạo cần phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ phịng ban Thơng tin liên quan đến việc đăng ký học, kiểm tra đánh giá, vụ liên quan đến SV…cần giải nhanh chóng 74 tạo điều kiện để SV thuận lợi học tập tạo nên phong cách làm việc chuyên nghiệp cho hệ thống phịng ban - Việc thơng báo kết thi kiểm tra, điểm thi lại, đăng ký học lại cần coi trọng giải - Nhà trường nên thường xuyên/định kỳ chương trình hội thảo, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, buổi nói chuyện kinh tế - trị - xã hội nước cho SV Hướng cộng đồng SV ĐH NLBG thành khối đại đoàn kết, tự tin, động, sáng tạo - Nhà trường nâng cấp mở rộng sở vật chất (nhà học lý thuyết) trang thiết bị: phịng học rộng rãi, thống mát, đảm bảo cho nhu cầu học tập số lượng SV; Cần đầu tư cho phòng thực hành phải đầy đủ dụng cụ cần thiết, phịng thí nghiệm trang thiết bị đại đáp ứng nhu cầu nghiên cứu - Cần có kế hoạch rà sốt, kiểm tra định kỳ giáo trình, tài liệu, sách tham khảo, sách chuyên khảo học phần, ngành Từ có kế hoạch bổ sung để đảm bảo đáp ứng đủ số lượng chất lượng, đa dạng lĩnh vực để phục vụ học tập nghiên cứu SV, giảng viên trường Đặc biệt trọng đến tài liệu chuyên ngành chuyên sâu, tài liệu nước ngồi, q có số lượng cứng không đủ đáp ứng cho nhu cầu học tập nghiên cứu nên chuyển thành điện tử lưu trữ, upload lên website trung tâm thư viện tạo điều kiện thuận lợi để SV thuận tiện việc tra cứu tham khảo trình học tập nghiên cứu Trên kiến nghị tác giả để có KQHT tốt cho SV năm thứ nói riêng SV tồn trường nói chung Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu Mặc dù đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến KQHT SV năm trường ĐH NLBG Tuy nhiên, nghiên cứu chưa 75 thể nghiên cứu hết yếu tố khác Nghiên cứu xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố cho SV năm trường ĐH NLBG Hướng nghiên cứu tác giả mở rộng phạm vi, đối tượng nghiên cứu để kết có tính khái quát hóa 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Thông tư quy định Đánh giá định kỳ quốc gia KQHT HS sở giáo dục phổ thông, số 51/2011/TT-BGDĐT ngày tháng 11 năm 2011 Nguyễn Đức Chính (2009), Đo lường đánh giá kết học tập học sinh - Tài liệu giảng dạy – Khoa Sư phạm, Đại học Quốc Gia Hà Nội Đoàn Văn Điều (2011), Khảo sát kinh nghiệm học tập học sinh giỏi tốn số trường trung học phổ thơng TP.HCM, Tạp chí khoa học - ĐHSP TP.Hồ Chí Minh, số 28 Tháng 7.2011 Trang 63-70, Trần Bá Hoành (1996), Đánh giá giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội Đặng Vũ Hoạt – Hà Thị Đức (2009), Lý luận dạy học đại học, Nbx Đại học Sư phạm Phạm Minh Hạc – Phạm Hoàng Gia – Trần Trọng Thủy (1989), Tâm lý học (Tập 1, 2), Nbx Giáo dục, Hà Nội Trần Kiều (2005), Nghiên cứu xây dựng phương thức số công cụ đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, Mã số B 2003 – 49 – 45 TD, Viện Chiến lược Chương trình giáo dục Đặng Bá Lãm (2003), Kiểm ra, đánh giá dạy – học đại học, Nxb Giáo dục, Hà Nội Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học phương pháp dạy học nhà trường, Nbx Đại học Sư phạm 10 Hoàng Đức Nhuận, Lê Đức Phúc (1995), Cơ sở lý luận việc đánh giá chất lượng học tập học sinh phổ thơng, Chương trình khoa học cấp nhà nước KX-07-08, Hà Nội 77 11 Võ Thị Tâm (2011), Các yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên quy Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc Gia Hà Nội 12 13 Tạp chí tâm lý học (số 10), tháng 10/2010, Lâm Quang Thiệp (2012), Đo lường đánh giá hoạt động học tập nhà trường, Nbx Đại học Sư phạm Hà Nội 14 15 Từ điển giáo dục học 2001, Nbx Từ điển Bách khoa Dương Thiệu Tống (2005), Suy nghĩ vấn đề giáo dục truyền thống đại, NXB Trẻ 16 Cao Hoàng Yến (2011), Phát huy động lực học tập nâng cao hiệu quản dạy học Tiếng Anh 17 Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Báo cáo khảo sát kết học tập mơn Tốn Tiếng Việt học sinh lớp 5, năm học 20062007, Bộ GD&ĐT 18 http://www.kynang.edu.vn/ /47-phuong-phap-power B Tài liệu tham khảo Tiếng Anh 19 Aavo Luuk, Kersti Luuk, redicting students’ academic performance in Aviation College from their admission test results, University of Tartu 20 Ant hony J Nitko (2004), Educational Assessment of Students, 4th Edition, by Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 07458 21 Biggs, J., Moore, P.J (1993), The process of learning, Prentice Hall, London 22 Bratti, M and Staffolani, S 2002, ‘Student Time Allocation and Educational Production Functions’, University of Ancona Department of Economics Working Paper No 170, 78 23 Chih - Lun Hung (2007), Central Taiwan university of Science and Technology, Taiwan, Family, schools and Taiwanese children's outcomes, Educational Research, Vol.49, No 24 Dickie, M (1999), Family Inputs, chool Quality and EducationalAchievement, working paper 25 Didem Kilic, Necdet Saglam (2010), Investigating the effects of gender and school type on students'learning orientation 26 Hale J (2001), Learning while black creating educational excellence for African American children, The John Hopkins University Press 27 Her bert J Walberg, Geneva D Haertel (1990), The InternationalEncyclopedia of Educational Evaluation, Pergamon Press, USA 28 Karagiannopoulou, E, & Christodoulides, P (2005) The impact of Greek university student's perceptions of their learning environment on approaches to studying and academic outcomes International Journal of Educational research 29 Keeling & Assiciates, Inc (2003), Developing Learning Outcomes That Work Atlanta, GA 30 Kruse, (2002), Evaluating E-learning: Introduction to the Kirkpa trick model 31 Marcus T Allen and Charle C.Carter (2007) Academic success determinants for undergraduate real estate students, Florida Atlantic 32 Marton, F & Saljo, R (1997), Approaches to learning, in F.Marton 33 Md Aminul Islam (February 2011), Effect of demographic factors on E learning effectiveness in a higher learning institution in Malaysia, Vol No.1 79 34 Parveen Azam Ali (2008), Admission criteria and subsequent academic performance of general nursing diploma students, School of Nursing, Aga Khan University Hospital, Karachi 35 Touron, J (1987), High school ranks and admission tests as predictors of first year medical students’ performance Higher Education 36 Xavier Poegiers (1996), Khoa Sư phạm tích hợp hay Làm để phát triển lực nhà trường, người dịch: Đào Trọng Quang, Nguyễn Ngọc Nhị, Nxb Giáo dục, Hà Nội 37 Y hedjazi M Omidi (2005), Factor affecting the Academic Success of Agricultural Students at University of Tehran, Iran J Agric Sci.Technol 38 Rick Morgan (1989), Analysis of the Predictive Validity of the SAT and High School Grades from 1976 to 1985 (College Board Research Report No 89-7) New York: The College Board 80 Phụ lục 1: Câu lệnh phần mềm Conquest (Chạy thử nghiệm) Data thunghiem.dat; format responses 1-24; codes 1,2,3,4,5,9; recode (1,2,3,4,5,9) (0,1,2,3,4,0) !item(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24); model item + step; estimate; Show >> thunghiem.shw; Itanal >> thunghiem.itn; plot icc! legend=yes; plot expected! legend=yes; plot mcc! legend=yes; plot tcc! legend=yes; plot iinfo! legend=yes; plot tinfo! legend=yes; 81 ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - - PHẠM THỊ HỒNG THẮM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG. .. viên năm 61 3.4.4 Kết khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập 62 3.5 Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến kết học tập sinh viên năm trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang 64 3.5.1 Phân... việc đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến kết học tập sinh viên chưa nhìn nhận cách xác thực khoa học đo lường đánh giá Với lý trên, em chọn đề tài ? ?Đánh giá mức độ ảnh hưởng số yếu tố đến kết học
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến kết quả học tập của sinh viên năm thứ nhất tại đại học nông – lâm bắc giang ,

Từ khóa liên quan