0

Một số vấn đề về pháp nhân thương mại trong pháp luật hình sự Việt Nam

5 29 0
  • Một số vấn đề về pháp nhân thương mại trong pháp luật hình sự Việt Nam

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 08:42

Bài viết này tác giả tập trung phân tích những điểm mới của quy định này trong Bộ luật Hình sự và đề xuất một số nội dung nhằm góp phần quán triệt và nâng cao hiệu quả việc thực hiện Bộ luật Hình sự trong thực tiễn. DTU Journal of Science and Technology 07(38) (2020) TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Một số vấn đề pháp nhân thương mại pháp luật hình Việt Nam Some Issues about Commercial Legal Entities in the Criminal Law of Vietnam Nguyễn Thị Thu Hồng*, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thị Thiên Trinh Thu Hong Nguyen Thi, Phuc Nguyen Van, Thien Trinh Nguyen Thi Khoa Luật, Trường Đại học Duy Tân, 03 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam Faculty of Law, Duy Tan University, 03 Quang Trung, Da Nang, Vietnam (Ngày nhận bài: 03/01/2020, ngày phản biện xong: 07/02/2020, ngày chấp nhận đăng: 20/02/2020) Tóm tắt Qui định pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình vấn đề đặt pháp luật hình nước ta Bài viết tác giả tập trung phân tích điểm qui định Bộ luật Hình đề xuất số nội dung nhằm góp phần quán triệt nâng cao hiệu việc thực Bộ luật Hình thực tiễn Từ khóa: Trách nhiệm hình sự, pháp nhân thương mại Abstract Commercial legal entities bearing criminal responsibility is a new issue in our country’s criminal law In this article, the author focuses on analyzing the new perspectives of this provision in the Criminal Code and proposes some suggestions to contribute and improve the efficiency of the implementation of the Criminal Code in practice Keywords: Criminal responsibilities, commercial legal entities Một số quy định tội phạm pháp nhân Theo quan niệm truyền thống khoa học luật hình sự, tội phạm kết hợp hành vi nguy hiểm người thái độ lỗi bên người đó, nên trước ban hành Bộ Luật hình năm 2015 (BLHS năm 2015), pháp luật hình Việt Nam coi chủ thể tội phạm cá nhân người phạm tội đặt vấn đề truy cứu trách nhiệm hình cá nhân Nhằm thể chế hoá chủ trương cải cách tư pháp Đảng, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm Email: hongntt1974@gmail.com 2013, đặc biệt tạo chế hữu hiệu để bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền người, quyền cơng dân, bảo vệ lợi ích Nhà nước tổ chức, góp phần bảo vệ trật tự, an tồn xã hội, bảo vệ thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm tăng cường hội nhập quốc tế, Quốc hội ban hành BLHS năm 2015 Một điểm quan trọng BLHS năm 2005 lần lịch sử lập pháp nước ta quy định pháp nhân chủ thể tội phạm Đây 118 điểm đổi bật, mang tính đột phá sách hình tư lập pháp hình nước ta; làm thay đổi nhận thức truyền thống vấn đề tội phạm hình phạt Việc qui định pháp nhân chủ thể tội phạm góp phần khắc phục bất cập, hạn chế việc xử lý vi phạm pháp luật pháp nhân thời gian qua, vi phạm lĩnh vực kinh tế môi trường, đồng thời tạo điều kiện bảo vệ tốt quyền lợi người bị thiệt hại hành vi vi phạm pháp nhân gây Việc qui định trách nhiệm hình pháp nhân vấn đề nhiều quốc gia giới kinh tế vận hành theo chế thị trường Theo thống kê, có 116 quốc gia, có nước ASEAN, có quy định trách nhiệm hình pháp nhân Các cơng ước có liên quan đến xử lý pháp nhân qui định số văn công pháp quốc tế, như: Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; Công ước ASEAN chống khủng bố; công ước chống khủng bố khác mà Việt Nam tham gia Luật phòng, chống khủng bố; Luật phòng, chống rửa tiền quy định hành vi khủng bố, hành vi rửa tiền cá nhân pháp nhân [1] Những quy định BLHS 2015 chủ thể, nguyên tắc xử lý hình phạt pháp nhân thương mại Để pháp luật thực thi nghiêm chỉnh hiệu thực tiễn, cần thiết phải nhận thức rõ vấn đề pháp nhân thương mại (PNTM) luật hình Theo pháp luật hình số nước pháp nhân chủ thể tội phạm qui định rộng, áp dụng tổ chức có tư cách pháp nhân Ở nước ta, Bộ luật Dân năm 2015 quy định pháp nhân tổ chức có đủ điều kiện: Được thành lập theo quy định Bộ luật Dân luật khác có liên quan; Có cấu tổ chức theo quy định Điều 83 Bộ luật Dân sự; Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác tự chịu trách nhiệm tài sản mình; Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập [2] BLHS năm 2015 quy định áp dụng PNTM chủ thể tội phạm mà pháp nhân Theo quy định Điều 75 Bộ luật Dân năm 2015, pháp nhân có mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận lợi nhuận chia cho thành viên Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp tổ chức kinh tế khác Như vậy, việc quy định có pháp nhân thương mại chủ thể tội phạm có hạn chế định chế định này, có phân biệt đối xử pháp nhân, làm hạn chế phần chủ trương khuyến khích thành phần kinh tế phát triển, tạo e dè doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trình đầu tư, kinh doanh Tuy nhiên, nước ta, việc qui định PNTM chủ thể tội phạm vấn đề nên cách tiếp cận cần thận trọng phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam Vì vậy, giới hạn áp dụng chế định trách nhiệm hình pháp nhân theo qui định BLHS năm 2015 thiết kế theo hướng thu hẹp chủ thể lẫn loại tội mà pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình Theo đó, sở trách nhiệm hình (Điều 2) xác định rõ đối tượng PNTM phạm tội quy định Điều 76 Bộ luật phải chịu trách nhiệm hình Điều BLHS bổ sung nguyên tắc xử lý pháp nhân phạm tội: (a) Mọi hành vi phạm tội PNTM thực phải phát kịp thời, xử lý nhanh chóng, cơng minh theo pháp luật; (b) Mọi PNTM phạm tội bình đẳng trước pháp luật, khơng phân biệt hình thức sở hữu thành phần kinh tế; (c) Nghiêm trị PNTM phạm tội dùng thủ đoạn tinh vi, có tính chất chuyên nghiệp, cố ý gây hậu đặc biệt nghiêm trọng; (d) Khoan hồng PNTM tích cực hợp tác với quan có trách nhiệm việc phát tội phạm trình giải vụ án, tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại gây ra, chủ động ngăn chặn khắc phục hậu xảy 119 BLHS năm 2015 quy định PNTM nước phạm tội lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị truy cứu trách nhiệm hình trường hợp hành vi phạm tội xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp công dân Việt Nam theo qui định điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên (Điều 6) BLHS năm 2015 mở rộng khái niệm tội phạm bao gồm PNTM phạm tội (Điều 8) Bộ luật qui định chế tài áp dụng PNTM phạm tội (Điều 33 Điều 46 BLHS) bao gồm 03 hình phạt (phạt tiền; đình hoạt động có thời hạn; đình hoạt động vĩnh viễn) 03 hình phạt bổ sung (cấm kinh doanh, cấm hoạt động số lĩnh vực định; cấm huy động vốn; phạt tiền không áp dụng hình phạt chính) 04 biện pháp tư pháp (tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; trả lại tài sản, sửa chữa bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc thực hiện số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu tiếp tục xảy ra) Bổ sung chương (Chương XI Những quy định pháp nhân thương mại phạm tội gồm điều từ Điều 74 đến Điều 89) quy định điều kiện, phạm vi chịu trách nhiệm hình sự; hình phạt biện pháp tư pháp cụ thể áp dụng PNTM phạm tội; tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự; việc định hình phạt, tổng hợp hình phạt, miễn hình phạt xóa án tích PNTM bị kết án Về phạm vi chịu trách nhiệm hình PNTM việc truy cứu trách nhiệm hình PNTM vấn đề đặt ra, Việt Nam chưa có kinh nghiệm thực tiễn chế định này, việc xác định tội danh mà PNTM phải chịu trách nhiệm hình cần thận trọng, có bước phù hợp, sở đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm phổ biến hành vi vi phạm xảy thực tiễn để quy định BLHS nhằm xử lý hành vi phạm tội Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, trước mắt xác định phạm vi tội danh mà PNTM phạm tội phải chịu trách nhiệm hình thuộc nhóm tội phạm kinh tế tội phạm mơi trường Trên tinh thần đó, BLHS năm 2015 quy định PNTM phải chịu trách nhiệm hình 31 tội danh liệt kê cụ thể Điều 76 Đây tội danh mang tính chất túy kinh tế môi trường (22 tội thuộc Chương XVIII Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 09 tội thuộc Chương XIX Các tội phạm môi trường) Mặc dù qui định việc PNTM chịu trách nhiệm hình BLHS năm 2015 khơng loại trừ trách nhiệm hình cá nhân (khoản 2, Điều 75 Điều kiện chịu trách nhiệm hình PNTM) Do vậy, trình áp dụng, giải vụ án hình tội có quy định trách nhiệm hình PNTM, trước hết, cần làm rõ tình tiết, hành vi phạm tội trách nhiệm cá nhân pháp nhân (nếu có); trường hợp pháp nhân định đạo cá nhân thực hành vi phạm tội phải xử lý hình đồng thời cá nhân pháp nhân tội phạm mà họ thực Trường hợp phát tội phạm xảy ra, mà ban đầu xác định trách nhiệm PNTM, khởi tố vụ án, khởi tố pháp nhân phạm tội, sau tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý hình cá nhân liên quan - người trực tiếp thực hành vi phạm tội, bảo đảm việc xử lý trách nhiệm hình cá nhân, pháp nhân toàn diện, triệt để, tránh bỏ lọt tội phạm cá nhân, pháp nhân phạm tội Về điều kiện PNTM phải chịu trách nhiệm hình sự, Điều 75 BLHS quy định rõ 04 điều kiện để PNTM phải chịu trách nhiệm hình sự, bao gồm: Hành vi phạm tội thực nhân danh pháp nhân; Hành vi phạm tội thực lợi ích pháp nhân; Hành vi phạm tội thực có đạo, điều hành chấp thuận pháp nhân; Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình 120 Các quy định PNTM không bảo đảm thống chung hệ thống pháp luật mà nhằm thực thi cam kết Việt Nam điều ước quốc tế mà nước ta thành viên, bảo đảm công PNTM Việt Nam nước PNTM nước Việt Nam Một số kiến nghị cho việc thực thi quy định pháp luật hình pháp nhân thương mại Như đề cập, việc qui định PNTM chủ thể tội phạm nội dung Luật Hình sự; nhiên, thực tế việc xử lý PNTM phạm tội thời gian qua nước ta nhiều khó khăn, lúng túng vướng mắc Mặc dù, BLHS thu hẹp chủ thể loại tội việc phát hiện, đấu tranh, xử lý PNTM phạm tội hạn chế Thực tế, năm qua hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, hành vi phạm tội lĩnh vực chứng khốn, bảo hiểm xã hội, bn lậu, làm hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn phức tạp nằm qui định Điều 76 BLHS chưa có vụ bị điều tra, xử lý với chủ thể PNTM Việc xử lý cịn nặng hành xử lý thiên hướng xử lý cá nhân pháp nhân dẫn đến hiệu phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hiệu lực pháp luật chưa cao Để góp phần khắc phục hạn chế, vướng mắc trên, theo cần thực số vấn đề sau đây: Một là, quan chức Tư pháp, Cơng an, Tịa án, Viện kiểm sát cần nghiên cứu làm rõ qui định PNTM thực tội phạm để làm phát hiện, điều tra, xử lý Đến chưa có văn giải thích rõ pháp luật hình PNTM nên việc hiểu áp dụng chưa thống Vì vậy, quan chức cần phối hợp xây dựng ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý PNTM phạm tội, qua giúp cho quan bảo vệ pháp luật thống nhận thức có tiến hành giải vụ án hình với chủ thể tội phạm PNTM Hai là, cần tăng cường cơng tác tun truyền, hướng dẫn pháp luật hình PNTM chủ thể tội phạm; loại tội xác định phạm vi trách nhiệm hình PNTM (31 tội qui định Điều 76 BLHS năm 2015) Điều cần thiết để pháp nhân thương mại hiểu rõ qui định Luật Hình trách nhiệm hình mà PNTM phạm tội, qua có ý thức tơn trọng chấp hành pháp luật Hiện nhiều PNTM cho hành vi vi phạm pháp luật pháp nhân bị xử lý vi phạm hành nên tính răn đe, phòng ngừa hạn chế Ba là, cần tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức lực cho đội ngũ quan bảo vệ pháp luật (cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án) PNTM qui định PNTM phạm tội Thực tế cho thấy, nhiều cán quan bảo vệ pháp luật chưa thực quan tâm tìm hiểu, nắm rõ qui định pháp luật hình PNTM phạm tội, dẫn đến cịn khó khăn, lúng túng điều tra, xử lý PNTM phạm tội hạn chế lực pháp hiện, điều tra, truy tố, xét xử PNTM phạm tội Điều làm hạn chế hiệu lực pháp luật đấu tranh phòng, chống tội phạm Bốn là, tập trung, điều tra, truy tố, xét xử số vụ án nghiêm trọng PNTM gây Thực tế, năm qua xảy nhiều vụ pháp nhân vi phạm pháp luật gây hậu nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng xả thải gây nhiễm mơi trường; trốn đóng bảo hiểm xã hội hàng chục tỷ đồng; buôn lậu, sản xuất hàng giả; thăm dò, khai thác tài nguyên dừng lại mức xử lý hành chính, gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội gây xúc dư luận Vì vậy, để nâng cao hiệu lực pháp luật xử lý tội phạm PNTM phạm tội, quan tiến hành tố tụng cần tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh trường hợp này, qua góp phần đấu tranh, răn đe, phịng ngừa tội phạm PNTM 121 Kết luận Tuy hạn chế định quy định PNTM tội phạm, BLHS 2015 thể quan điểm hội nhập quốc tế công tác lập pháp nước ta, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm đấu tranh, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật PNTM gây Mặc dù BLHS có hiệu lực từ hai năm đến chưa có văn hướng dẫn áp dụng quy định cách thống nhất, đầy đủ chưa khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử PNTM nên nhiều vấn đề nảy sinh trình áp dụng Vì vậy, việc nghiên cứu, rút kinh nghiệm phải tiếp tục để chế định thật vào sống Tài liệu tham khảo [1] Chuyên mục pháp luật (2015) “Làm rõ mối quan hệ trách nhiệm hình cá nhân với pháp nhân”, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế https://tinhuytthue.vn/tin-tuctrong-nuoc/pl/lam-ro-moi-quan-he-giua-trach-nhiemhinh-su-cua-ca-nhan-voi-phap-nhan.htm [2] Quốc hội, Bộ luật Dân năm 2015 (bổ sung, sửa đổi năm 2017) Điều 74 ... phạt pháp nhân thương mại Để pháp luật thực thi nghiêm chỉnh hiệu thực tiễn, cần thiết phải nhận thức rõ vấn đề pháp nhân thương mại (PNTM) luật hình Theo pháp luật hình số nước pháp nhân chủ thể... thống pháp luật mà nhằm thực thi cam kết Việt Nam điều ước quốc tế mà nước ta thành viên, bảo đảm công PNTM Việt Nam nước PNTM nước Việt Nam Một số kiến nghị cho việc thực thi quy định pháp luật hình. .. tiết, hành vi phạm tội trách nhiệm cá nhân pháp nhân (nếu có); trường hợp pháp nhân định đạo cá nhân thực hành vi phạm tội phải xử lý hình đồng thời cá nhân pháp nhân tội phạm mà họ thực Trường hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về pháp nhân thương mại trong pháp luật hình sự Việt Nam,

Từ khóa liên quan