Giáo án Tin học 11 theo hướng phát triển năng lực của học sinh (chương trình mới theo chủ đề)

115 604 32

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2020, 21:20

Giáo án Tin học 11 theo hướng phát triển năng lực của học sinh (chương trình mới theo chủ đề). Giáo án Tin học 11 theo phương pháp mới, Giáo án Tin học 11 theo chủ đề; Giáo án Tin học 11 theo hướng phát triển năng lực. Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học Tuần: 20 Tiết: 20 Ngày soạn: 18/12/2018 Ngày dạy: 01/01/2019 đến 07/01/2019 BÀI 11 KIỂU MẢNG I MỤC TIÊU Về kiến thức - Hiểu khái niệm mảng chiều - Hiểu cách khai báo truy cập đến phần tử mảng Về kĩ - Cài đặt thuật toán giải số toán đơn giản với kiểu dữa liệu mảng chiều - Thực khai báo mảng, truy cập, tính tốn, đếm phần tử mảng Về thái độ - Thái độ nghiêm túc học tập - Chủ động tìm hiểu kiến thức Năng lực hướng tới: - Khai báo biến liệu hợp lý Hiểu nguyên lý lưu liệu cách có cấu trúc II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên, máy tính, máy chiếu, phơng chiếu, bút lơng, bảng,… Chuẩn bị học sinh: Sách giáo khoa, tập, viết,… III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Kiểm tra cũ (khơng) Tiến trình học  HOẠT ĐỘNG 1: Hoạt động khởi động (1) Mục tiêu: Tạo động để học sinh hiểu cách sử dụng khai báo biến mảng (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Cá nhân, thảo luận nhóm (3) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (4) Học sinh có nhu cầu mong muốn học cách khai báo biến mảng Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Trong thực tế, kiểu liệu chuẩn không - Nghe giảng thể đáp ứng đủ biểu diễn tốn lớn Vì thế, dựa kiểu liệu người lập trình tạo kiểu liệu phức tạp để giải toán thực tế (?) Các em tham khảo toán sách giáo - Tham khảo sách giáo khoa trả lời: khoa trang 53 cho biết cần nhập thông tin Input: Nhập vào nhiệt độ trung bình gì? Và liệu đưa gì? ngày t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7; Output: Nhiệt độ trung bình tuần tb, số ngày vượt mức trung bình dem; GV: Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học - Nhận xét, muốn tính nhiệt độ - Trả lời: phải khai báo từ t1 t365 trung bình n ngày (365 ngày) gặp phải khó khăn gì? Để giải vấn đề đó, ta sử dụng kiểu mảng chiều để mơ tả liệu - Hơm tìm hiểu khái niệm mảng chiều  HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết khái niệm mảng chiều, cách khai báo mảng chiều, hiểu cách nhập in mảng chiều (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Vấn đáp, thuyết trình, đặt vấn đề, phân tích (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh nắm khái niệm bảng, cách khai báo biến mảng chiều, hiểu cách nhập in mảng chiều, hiểu số ví dụ giải tốn mảng chiều Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên (?) Các em tham khảo sách giáo cho biết làm việc với mảng chiều cần xác định gì? - Nhận xét Hoạt động học sinh Nội dung trình bày - Tham khảo sách Kiểu mảng giáo khoa trả lời chiều Mảng chiều dãy hữu hạn phần tử có - Nghe giảng ghi kiểu liệu * Khi làm việc với mảng chiều ta cần xác định được: + Tên mảng; + Số lượng phần tử; + Kiểu liệu; + Cách khai báo; + Cách tham chiếu đến - Cho ví dụ để học sinh hiểu - Ghi ví dụ phần tử mảng rõ mảng chiều Ví du: A (?) Với mảng chiều vừa - Suy nghĩ trả lời Chỉ số cho ta xác định gì? + Tên mảng: A - Nhận xét - Ghi + Số lượng phần tử: + Kiểu liệu: Số nguyên + Tham chiếu đến PT thứ 3, ta viết A[3] - Đối với biến NNLT - Ghi mục sử dụng bắt buộc phải khai báo, biến mảng chiều phải khai báo Cách khai GV: 2 Khai báo Cách Khai báo trực tiếp VAR : array[] of ; Ví dụ: Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học báo thầy lớp VAR A: array[1 10] of real; tìm hiều phần Khai - Nghe giảng ghi Cách Khai báo gián tiếp báo mảng chiều TYPE = - Đối với mảng chiều ta có array[ ] of ; VAR : ; - Bên cạnh ta có cách khai - Nghe giảng ghi Ví dụ: báo thứ hai TYPE nhietdo = array[1 365] of real; VAR a : nhietdo; - Giải thích ví dụ rõ để học - Nghe giảng sinh phân biệt tên kiểu mảng, tên biến mảng - Yêu cầu học sinh cho ví dụ - Thực theo yêu cách khai báo cầu giáo viên - Nhận xét, chỉnh sửa có sai sót (?) Khi ta khai báo - Suy nghĩ trả lời: xác Các thao tác mảng mảng chiều, lúc ta định tên mảng, chiều xác định số lượng phần tử tối mảng đó? đa mảng, kiểu liệu mảng - Nhận xét (?) Giá trị phần tử - Suy nghĩ trả lời mảng xác định chưa, làm để có giá trị đó? - Nhận xét, để có giá trị - Nghe giảng ghi a/ Nhập mảng chiều phần tử phải mục nhập thủ tục nhập Trước tiên, cần xác định có bao thầy lớp tìm nhiêu phần tử cần dùng: hiểu phần a Nhập mảng Write(‘nhap so phan tu: ‘); chiều Readln(n); - Để làm điều ta cần - Ghi Dùng vòng lặp For - để xác định thao tác sau: nhập giá trị cho phần tử + Trước tiên, cần xác định có A[i]: phần tử cần dùng; For i:=1 to n + Dùng vòng lặp For - để Begin nhập giá trị cho phần tử Write(‘Nhap phan tu thu: A[i] ’, i); - Hướng dẫn học sinh cách in - Nghe giảng ghi Readln(A[i]); phần tử mảng chiều End; b/ In mảng chiều Dùng vòng lặp For - để in phần tử mảng: For i:= to n Write(A[i]:4); GV: Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học  HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh thực thao tác tạo khai báo, nhập in mảng chiều (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Vấn đáp, thuyết trình, đặt vấn đề, phân tích, so sánh, (3) Hình thức tổ chức hoạt động: giải tập bảng (4) Phương tiện dạy học:SGK, bảng (5) Học sinh biết vận dụng kiến thức học vào giải tình thực tiễn cụ thể Nội dung hoạt động GV yêu cầu HS: Với cách khai báo biến mảng sau đây: Var A:array[1 100] of integer; Em cho biết? - Mảng tên gì? Được nhập tối đa phần tử cho mảng? Các giá trị phần tử có kiểu liệu gì? Cách khai báo trực tiếp hay gián tiếp? GV hướng dẫn cho em thảo luận GV gọi nhóm trả lời GV nhận xét, giải đáp thắc mắc học sinh, đưa nhận xét cuối  HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động tìm tịi mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: làm việc cá nhân, nhóm (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học (4) Phương tiện dạy học:SGK, Projector, máy tính (5) Học sinh biết cách mở rộng kiến thức thơng qua tập cụ thể Nội dung hoạt động - GV: cho tập: Viết chương trình nhập dãy N số nguyên (N N đưa Max, kết thúc; B4: - Nếu > Max Max  ai; - i  i + quay lại B3 Program Tim_max; - Sau hiểu thuật tốn - Chú ý quan sát cách Const Nmax = 250; giải thích bước viết chương viết chương trình Type ArrInt = Array[1 Nmax] trình hồn chỉnh viết chương trình of integer; vào tập Var N, i, Max, csmax: integer; A: ArrInt; Begin Write(‘Nhap so phan tu cua day so, N=’); Readln(N); For i:=1 to N Begin Write(‘Phan tu thu ‘, i, ‘ =’); Readln(A[i]); End; Max:=A[1]; csmax:=1; For i:=2 to N If A[i] > Max then GV: Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học Begin Max := A[i]; csMax := i; End; writeln(‘Gia tri cua p.tu max la:’, max); writeln(‘Chi so cua p.tu max la:’, csmax); Readln; End - Yêu cầu học sinh đọc ví dụ sách giáo khoa  HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập, vận dụng: (1) Mục tiêu: Giúp học sinh thực thao tác tạo khai báo, nhập in mảng chiều (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Vấn đáp, thuyết trình, đặt vấn đề, phân tích, so sánh, (3) Hình thức tổ chức hoạt động: giải tập bảng (4) Phương tiện dạy học:SGK, bảng (5) Học sinh biết vận dụng kiến thức học vào giải tình thực tiễn cụ thể Nội dung hoạt động GV yêu cầu HS: Viết chương trình nhập dãy N số nguyên (N

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan