Giáo án tin học 11 theo hướng định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học (Học kỳ 1)

54 207 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2020, 21:57

Giáo án Tin học 11 theo hướng phát triển năng lực của học sinh (chương trình mới theo chủ đề) Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học Tuần: Tiết: Ngày soạn: 05/08/2019 Ngày dạy: 12/08 –17/08/2019 CHỦ ĐỀ I MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH I MỤC TIÊU Về kiến thức - Biết khái niệm lập trình ngơn ngữ lập trình - Biết phân biệt ngơn ngữ bậc cao với ngôn ngữ máy hợp ngữ - Biết vai trị chương trình dịch - Biết ý nghĩa phân biệt biên dịch thông dịch Về kĩ Về thái độ - Chủ động tìm hiểu khái niệm Năng lực hướng tới - Nhận thức trình phát triển ngơn ngữ lập trình gắn liền với q trình phát triển Tin học nhằm giải toán thực tiễn ngày phức tạp II TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Khơng Tiến trình học 3.1 Hoạt động khởi động (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức Tin học 10 đồng thời tạo động để HS có nhu cầu tìm hiểu chi tiết lập trình ngơn ngữ lập trình (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh trả lời câu hỏi GV Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Yêu cầu học sinh cho biết nội dung học Tin học 10 - Học sinh nhắc lại nội dung học lớp 10 - Một số khái niệm Tin học - Hệ điều hành GV: Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học - Nhận xét minh họa - Lắng nghe quan sát sơ đồ tư - Nhắc lại nội dung - Lắng nghe, quan sát (Tin học 10) ghi nhớ sơ đồ logic dẫn dắt vào chủ đề 3.2 Hình thành kiến thức - Soạn thảo văn - Mạng máy tính Internet 3.2.1 Ngơn ngữ lập trình (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết khái niệm ngơn ngữ lập trình, loại ngơn ngữ lập trình (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết khái niệm ngơn ngữ lập trình, loại ngơn ngữ lập trình Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên (?) Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm ngơn ngữ lập trình học (Tin học 10)? - Gọi Hs khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét, chốt nội dung (?) Chương trình mà nói đến khái niệm gì? - Nhận xét, chốt nội dung - Chiếu lại sơ đồ logic (?) Có loại ngơn ngữ lập trình? - Nhận xét, chốt nội dung (?) Các nhóm tham khảo SGK kiến thức học cho biết khái niệm, ưu nhược điểm ba loại ngơn ngữ lập trình? - Gọi hai nhóm treo kết lên bảng nhóm khác nhận xét - Nhận xét, chốt nội dung - Chiếu số hình ảnh minh họa cho ngơn ngữ máy, hợp ngữ đặc biệt ngơn ngữ bậc cao - Tóm tắt nội dung phần dẫn dắt vào phần GV: Hoạt động cuả học sinh Nội dung - Gợi nhớ trả lời Ngơn ngữ lập trình - Ngôn ngữ dùng - Nhận xét bổ sung để viết chương - Lắng nghe, ghi trình gọi ngôn - Gợi nhớ trả lời ngữ lập trình - Lắng nghe, ghi nhớ - Quan sát sơ đồ trả lời - Lắng nghe, ghi - Các nhóm thảo luận ghi đáp án vào bảng phụ - Có ba loại ngơn ngữ lập trình: - Nhận xét + Ngôn ngữ máy; + Hợp ngữ; - Lắng nghe, ghi nhớ + Ngôn ngữ bậc - Quan sát cao - Lắng nghe, ghi nhớ Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học 3.2.2 Khái niệm lập trình (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết khái niệm lập trình (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết khái niệm lập trình Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Yêu cầu HS cho biết - Tham khảo SGK lập trình gì? trả lời - Nhận xét, chốt nội dung - Lắng nghe, ghi khái niệm lập trình - Chiếu lại thuật tốn - Quan sát toán đơn giản (Tin học 10) sử dụng Pascal để lập trình minh họa - Lắng nghe, ghi nhớ - Tóm tắt nội dung phần dẫn dắt vào phần 3.2.3 Chương trình dịch Nội dung Khái niệm lập trình Lập trình sử dụng cấu trúc liệu câu lệnh ngơn ngữ lập trình cụ thể để mô tả liệu diễn đạt thao tác thuật toán (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết chức chương trình dịch hai loại chương trình dịch (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết chức chương trình dịch hai loại chương trình dịch Nội dung hoạt động Hoạt động học Hoạt động giáo viên Nội dung trình bày sinh (?) Chương trình viết - Tham khảo SGK Chương trình dịch ngơn ngữ bậc cao muốn máy trả lời: Dùng Chương trình có chức tính hiểu thực chương trình dịch chuyển đổi chương trình viết phải làm sao? ngơn ngữ bậc cao thành - Nhận xét, chốt nội dung - Lắng nghe, ghi chương trình thực máy tính gọi chương trình dịch GV: Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học (?) Chức chương - Suy nghĩ trả trình dịch? lời: Chuyển đổi chương trình bậc cao sang ngơn ngữ máy - Nhận xét, chốt nội dung - Lắng nghe, ghi - Qua sơ đồ sách giáo khoa - Quan sát sơ đồ em hiểu chương trình trả lời nguồn, chương trình đích gì? - Nhận xét - Lắng nghe ghi nhớ - Cho em xem hai đoạn - Quan sát hai đoạn video việc bạn An giới phim thiệu lịch sử ông Võ Duy Dương cho số người nước ngoài: Đoạn thứ bạn An nói câu người phiên dịch dịch sang tiếng Anh câu, đoạn thứ hai bạn An soạn nội dung giới thiệu giấy người phiên dịch dịch toàn nội dung sang tiếng Anh trao đổi lại với người nước (?) Cho biết khác - Quan sát trả hai đoạn phim vừa lời xem? - Nhận xét (?) Đoạn phim thứ gọi gì? Đoạn phim - Lắng nghe trả thứ gọi gì? lời: Thơng dịch - Dẫn dắt vào hai loại biên dịch chương trình dịch - Lắng nghe (?) Thông dịch thực nào? - Tham khảo SGK - Nhận xét, chốt nội dung trả lời - Lắng nghe, ghi (?) Biên dịch thực nào? - Tham khảo SGK - Nhận xét, chốt nội dung trả lời - Lắng nghe, ghi GV: Chương trình dịch gồm có: a) Thơng dịch (interpreter) thực cách lặp lại dãy bước: + Kiểm tra tính đắn câu lệnh chương trình nguồn; + Chuyển đổi câu lệnh thành hay nhiều câu lệnh tương ứng ngôn ngữ máy; + Thực câu lệnh vừa chuyển đổi b) Biên dịch (compliler) thực qua hai bước: + Duyệt, phát lỗi, kiểm tra tính đắn câu lệnh chương trình nguồn; + Dịch tồn chương trình nguồn thành chương trình đích thực Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học - Tóm tắt nội dung phần - Lắng nghe ghi khác hai loại nhớ chương trình dịch 3.3 Hoạt động luyện tập, vận dụng máy sử dụng lại cần thiết (1) Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết ngơn ngữ lập trình, lập trình, chương trình dịch, phân biệt thơng dịch biên dịch (2) Phương pháp/kĩ thuật: Vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi trắc nghiệm Nội dung hoạt động 3.3.1 Hoạt động luyện tập - Biết khái niệm lập trình ngơn ngữ lập trình - Biết phân biệt ngơn ngữ bậc cao với ngôn ngữ máy hợp ngữ - Biết vai trị chương trình dịch - Biết ý nghĩa phân biệt biên dịch thông dịch 3.3.2 Hoạt động vận dụng Câu 1: Lập trình A sử dụng cấu trúc liệu lệnh ngôn ngữ lập trình cụ thể để mơ tả liệu diễn đạt thao tác thuật toán B sử dụng cấu trúc liệu lệnh ngơn ngữ lập trình cụ thể để mơ tả liệu C sử dụng lệnh ngôn ngữ lập trình cụ thể để mơ tả liệu diễn đạt thao tác thuật toán D sử dụng cấu trúc liệu để mô tả liệu diễn đạt thao tác thuật toán Câu 2: Ngơn ngữ lập trình A ngơn ngữ dùng để diễn tả thuật tốn B ngơn ngữ dùng để diễn tả thuật tốn cho máy tính hiểu thực C ngôn ngữ dùng để xây dựng thuật tốn D ngơn ngữ dùng để diễn tả câu lệnh Câu 3: Chức chương trình dịch A Nối kết chương trình nguồn với chương trình đích cho máy thực hiện; B Chuyển đổi chương trình đích sang chương trình nguồn;A C Chuyển đổi chương trình viết ngôn ngữ khác sang ngôn ngữ máy; D Dịch chương trình đích sang ngơn ngữ máy cho máy hiểu thực hiện; Câu 4: Thông dịch thực cách A Kiểm tra tính đắn câu lệnh chương trình nguồn (1) GV: Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học B Chuyển đổi câu lệnh thành hay nhiều câu lệnh tương ứng ngôn ngữ máy (2) C Thực lệnh vừa chuyển đổi (3) D Lặp lại bước (1) (2) (3) Câu 5: Biên dịch thực cách A Duyệt, phát lỗi Dịch tồn chương trình nguồn thành chương trình khác B Kiểm tra tính đắn lệnh chương trình nguồn Dịch tồn chương trình nguồn thành chương trình đích thực máy lưu trữ để sử dụng sau C Kiểm tra tính đắn câu lệnh chương trình nguồn Thực lệnh vừa chuyển đổi D Duyệt, phát lỗi, kiểm tra tính đắn lệnh chương trình nguồn Dịch tồn chương trình nguồn thành chương trình đích thực máy lưu trữ để sử dụng sau Câu 6: Các loại chương trình dịch A Hợp dịch biên dịch B Thông dịch biên dịch C Biên dịch diễn dịch D Thông dịch hợp dịch 3.4 Hoạt động tìm tịi, mở rộng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức (2) Phương pháp/kĩ thuật: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học (4) Phương tiện: SGK, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết mở rộng kiến thức thơng qua dự án thực tế Nội dung hoạt động HS nhà học bài, đọc đọc thêm để biêt thêm ngơn ngữ lập trình xây dựng sơ đồ tư cho nội dung SGK trang 9, 10, 11, 12, 13 III RÚT KINH NGHIỆM GV: Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học Ngày soạn: 06/08/2019 Ngày dạy: 19/08–24/08/2019 Tuần: Tiết: CHỦ ĐỀ I MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH (tiếp theo) I MỤC TIÊU Về kiến thức - Biết ngơn ngữ lập trình có ba thành phần - Biết số khái niệm: tên, tên chuẩn, tên dành riêng (từ khóa), biến Về kĩ - Phân biệt tên, hằng, biến - Biết đặt tên Về thái độ - Chủ động tìm hiểu khái niệm Năng lực hướng tới - Ham muốn học ngơn ngữ lập trình cụ thể để có khả giải tốn máy tính điện tử II TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Có Tiến trình học 3.1 Hoạt động khởi động (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức phần 1, 2, có nhu cầu tìm hiểu nội dung sơ đồ tư mà nhóm chuẩn bị trước nhà (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh trả lời câu hỏi GV mong muốn tìm hiểu nội dung sơ đồ tư mà nhóm chuẩn bị trước nhà Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động cuả học sinh (?) Ngơn ngữ lập trình gì? - Gợi nhớ trả lời có loại? kê tên? Khái niệm lập trình? GV: Nội dung - Ngơn ngữ lập trình - Lập trình - Chương trình dịch Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học - Gọi HS khác nhận xét, bổ - Nhận xét, bổ sung sung - Nhận xét, đánh giá, cho -Lắng nghe, quan sát điểm ghi nhớ (?) Chương trình dịch gì? Phân biệt thơng dịch biên - Gợi nhớ trả lời dịch? Cho biết tên chủ đề? - Gọi HS khác nhận xét, bổ - Nhận xét, bổ sung sung - Nhận xét, đánh giá, cho -Lắng nghe, quan sát điểm ghi nhớ (?) Các nhóm treo sơ đồ tư - Treo kết chuẩn bị? - Nhận xét, cộng điểm cho - Lắng nghe, ghi nhớ nhóm làm tốt dẫn dắt vào 3.2 Hình thành kiến thức - Thông dịch - Biên dịch 3.2.1 Các thành phần ngơn ngữ lập trình (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết thành phần ngơn ngữ lập trình (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết thành phần ngơn ngữ lập trình Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động cuả học sinh - Lấy sơ đồ treo lên (?) NNLT có thành phần bản? kể tên? - Gọi Hs khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét, chốt nội dung (?) Bảng chữ gì? - Quan sát trả lời - Nhận xét, chốt nội dung (?) Bảng chữ Pascal bao gồm kí tự nào? - Nhận xét, chốt nội dung GV: - Nhận xét bổ sung - Lắng nghe, ghi - Tham khảo SGK trả lời - Lắng nghe, ghi - Tham khảo SGK trả lời - Lắng nghe, ghi Nội dung Các thành phần ngơn ngữ lập trình Có thành phần: + Bảng chữ + Cú pháp + Ngữ nghĩa a) Bảng chữ - Là tập kí tự dùng để viết chương trình - Bảng chữ Pascal gồm chữ tiếng Anh hoa thường a, b, c, d,….Các chữ số: 0, 1, Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học 2, … Các kí tự đặc biệt: + -*/= []… - Lưu ý: Các NNLT khác có khác bảng chữ lập trình khơng sử dụng kí tự ngồi kí tự quy định minh họa cụ thể - Dựa vào sơ đồ giới thiệu chi tiết cú pháp NNLT - Lắng nghe, quan sát ghi nhớ - Quan sát, lắng nghe ghi - Tham khảo SGK trả lời - Lắng nghe, ghi (?) Tham khảo SGK cho biết ngữ nghĩa gì? - Nhận xét, chốt nội dung - Chiếu ví dụ minh họa (?) Cho ví dụ tương tự? - Gọi HS trả lời - Nhận xét, tóm tắt nội dung phần dẫn dắt vào phần 3.2.2 Một số khái niệm b) Cú pháp Là quy tắc để viết chương trình c) Ngữ nghĩa Xác định ý nghĩa thao tác cần thực hiện, ứng với tổ hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh - Quan sát, ghi - Suy nghĩ cho ví dụ tương tự - Trả lời - Lắng nghe ghi nhớ a) Tên (1) Mục tiêu: Giúp học sinh biết khái niệm tên, tên chuẩn, tên dành riêng (từ khóa), tên người lập trình đặt (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Học sinh biết khái niệm tên, tên chuẩn, tên dành riêng (từ khóa), tên người lập trình đặt Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động cuả học sinh - Treo sơ đồ giới thiệu tên - Quan sát, lắng nghe, ghi (?) Tên Turbo - Tham khảo SGK GV: Nội dung Một số khái niệm a) Tên: Dùng để xác định đối tượng có chương trình * Quy tắc Pascal Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học Pascal? trả lời - Nhận xét, chốt nội dung - Lắng nghe, ghi - Tên dãy liên tiếp kí tự gồm: chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới; - Độ dài then For i:=n downto Write (i); End -Tóm tắt nội dung phần 3.3 Hoạt động luyện tập, vận dụng (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu cấu trú lặp for-do GV: 49 Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học (2) Phương pháp/kĩ thuật: Nêu giải vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính (5) Kết quả: Biết vận dụng cấu trúc học vào thực tế viết chương trình Nội dung hoạt động 3.3.1 Hoạt động luyện tập - Hiểu nhu cầu cấu trúc lặp biểu diễn thuật toán - Hiểu cấu trúc lặp với số lần biết trước for – - Mô tả thuật tốn số tốn đơn giản có sử dụng cấu trúc lặp - Viết cấu trúc lặp với số lần biết trước - Viết thuật toán số toán đơn giản 3.3.2 Hoạt động vận dụng VD3 Viết chương trình tính tổng số từ m đến n (với m, n nguyên dương m0) GV: 53 Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học GV: 54 ... nhập vào tháng năm Cho biết tháng thuộc mùa (4 mùa: xuân, hạ, thu, đông) Thông báo tháng nhập vào không hợp lệ GV: 40 Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học. .. 21/10/2018 Tiết: 13 Ngày dạy: 5 /11? ?? 11/ 11/2018 CHỦ ĐỀ CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP §10 CẤU TRÚC LẶP GV: 44 Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học I MỤC TIÊU Về kiến thức... khố 42 Giáo án Tin học 11 theo hướng định hướng phát triển lực phẩm chất người học (?) Chức năng? - Suy nghĩ, trả lời - Nhận xét, chốt nội dung - Lắng nghe, ghi (?) Xác định toán - Xác định input,

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan