0

Giáo án Mỹ thuật lớp 1_Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong Giáo dục_TRỌN BỘ

73 151 0
  • Giáo án Mỹ thuật lớp 1_Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong Giáo dục_TRỌN BỘ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2020, 16:01

Giáo án Mỹ thuật lớp 1_Vì bình đẳng dân chủ giáo dục _Cả năm TUẦN CHỦ ĐỀ: MĨ THUẬT TRONG CUỘC SỐNG *Mục tiêu chung chủ đề: HS cần đạt sau chủ đề: - Quan sát, nhận thức: HS nhận biết mĩ thuật có quanh ta, biết sử dụng vật liệu dụng cụ môn học - Sáng tạo ứng dụng: HS tạo sản phẩm chấm, nét, hình, màu, khối - Phân tích đánh giá: HS nêu cảm nhận chấm, nét, hình, màu, khối sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật BÀI: MĨ THUẬT QUANH TA I MỤC TIÊU: *HS cần đạt sau học: - Quan sát, nhận thức: HS nhận biết Mĩ thuật có nơi sống - Sáng tạo ứng dụng: HS vẽ hình theo ý thích - Phân tích đánh giá: HS nét đẹp hình thức Mĩ thuật có xung quanh - Năng lực: HS hình thành phát triển lực cảm nhận hiểu biết Mĩ thuật, lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực tìm tòi khám phá kiến thức II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: * Giáo viên: - Sách học MT lớp - Hình ảnh MT có thực tế sống, hình ảnh sản phẩm, tác phẩm MT * Học sinh: - Sách học MT lớp - Màu, chì, tẩy, giấy vẽ Phương pháp: - GV sử dụng PP thuyết trình, phân tích, vấn đáp, trực quan, thảo luận, thực hành, đánh giá Hình thức tổ chức: - Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS * HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV tổ chức cho HS chơi trị chơi tìm màu sắc - Chơi trò chơi theo hướng dẫn GV hộp màu em - Khen ngợi HS thắng - GV giới thiệu chủ đề, yêu cầu HS nhắc lại - Mở học HOẠT ĐỘNG 1: KHÁM PHÁ - Kể tên đồ dùng MT em biết * Mục tiêu: + HS nhận biết kể tên số đồ dùng - Nhận biết, kể tên đồ dùng vật liệu dùng để vật liệu để học MT học môn MT + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Quan sát - Yêu cầu HS quan sát hình trang 8+9 sách học MT - GV đặt câu hỏi gợi mở: - 1, HS + Tên đồ dùng, vật liệu trang 8-9 SGK MT ? - HS + Đồ dùng vật liệu dùng để làm ? - 1, HS + Em có đồ dùng để học mơn MT ? - GV nhận xét, khen ngợi HS - GV tóm tắt: + Học mĩ thuật đồ dùng học tập vật liệu bút chì, tẩy, màu vẽ, giấy vẽ + Mỗi đồ dùng lại có cơng dụng riêng HOẠT ĐỘNG 2: KIẾN TẠO KIẾN THỨCKĨ NĂNG -Nhận biết MT sống * Mục tiêu: + HS biết quan sát hình ảnh tự nhiên sản phẩm tác phẩm MT + HS nhận vẻ đẹp hình thức MT sống xung quanh + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - GV hướng dẫn HS: + Quan sát hình ảnh GV chuẩn bị hình + Chỉ hình ảnh đẹp tự nhiên hình ảnh sản phẩm, tác phẩm MT tạo nên Em thích hình ảnh nào? Hình ảnh thể vẻ đẹp tự nhiên? Hình ảnh MT tạo nên? - GV khen ngợi HS, chốt lại KT - GV yêu cầu HS làm Bài tập BT trang HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP-SÁNG TẠO - Vẽ hình theo ý thích * Mục tiêu: + HS hiểu nắm công việc phải làm + HS sử dụng bút, màu vẽ hình theo ý thích + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Khuyến khích HS lựa chọn bút màu để vẽ hình yêu thích Chia sẻ hình vẽ - u cầu HS sử dụng bút màu chọn để vẽ hình vào giấy - Hướng dẫn HS chọn màu để vẽ vào hình theo ý thích - u cầu HS làm BT2 VBT trang - GV quan sát, giúp đỡ HS làm HOẠT ĐỘNG 4: PHÂN TÍCH-ĐÁNH GIÁ - Trưng bày chia sẻ * Mục tiêu: + HS biết cách trưng bày, chia sẻ vẽ bạn + HS bước đầu làm quen với việc giới thiệu nêu cảm nhận vẽ + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Lắng nghe, ghi nhớ - Tiếp thu - Ghi nhớ - Biết quan sát - Nhận - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động - Quan sát - Nhận biết, theo yêu cầu học - 1, HS nêu - HS nêu - HS - Lắng nghe, ghi nhớ - Thực - Hiểu công việc phải làm - Hồn thành tập lớp - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động - Thực hành vẽ cá nhân - Thực - Thực theo ý thích - Thực hành làm - Hoàn thành lớp - Trưng bày, chia sẻ vẽ - GV hướng dẫn HS trưng bày vẽ theo nhóm bảng - Khuyến khích HS trình bày cảm nhận vẽ mình, bạn - Hướng dẫn HS tự đánh giá - GV đánh giá sản phẩm, vẽ HS HOẠT ĐỘNG 5: VẬN DỤNG-PHÁT TRIỂN * Khám phá thêm hình ảnh MT quanh ta - Khuyến khích HS quan sát, hình ảnh sản phẩm, tác phẩm MT có xung quanh - GV tóm tắt: MT có nơi làm đẹp cho sống người * ĐÁNH GIÁ: - Khen ngợi HS có vẽ đẹp - Liên hệ thực tế, đánh giá chung tiết học - Làm quen - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động - Trưng bày - Trình bày cảm nhận vẽ bạn - Đánh giá theo cảm nhận - Rút kinh nghiệm - Quan sát, theo yêu cầu - Ghi nhớ - Rút kinh nghiệm - Phát huy * Dặn dò: - Về nhà xem trước bài: NHỮNG CHẤM TRÒN THÚ VỊ - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập: Giấy vẽ, bút chì, tẩy màu vẽ TUẦN Thứ ngày tháng năm 20 MĨ THUẬT BÀI: NHỮNG CHẤM TRÒN THÚ VỊ (Tiết 1) I MỤC TIÊU: *HS cần đạt sau học: - Quan sát, nhận thức: HS nhận chấm lặp lại nối tạo thành nét - Năng lực: HS hình thành phát triển lực sáng tạo ứng dụng Mĩ thuật, lực thể Mĩ thuật, lực thẩm mĩ, lực giải vấn đề sáng tạo, lực ghi nhớ, lực phát triển thân II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: * Giáo viên: - Sách học MT lớp - Tranh vẽ cách chấm * Học sinh: - Sách học MT lớp - Màu vẽ, chì, tẩy, giấy vẽ, tăm Phương pháp: - GV sử dụng PP thuyết trình, phân tích, vấn đáp, trực quan, thảo luận, thực hành, đánh giá Hình thức tổ chức: - Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS * HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi thi chấm - Chơi trò chơi theo hướng dẫn GV kín hình trịn - Khen ngợi HS thắng - GV giới thiệu chủ đề, yêu cầu HS nhắc lại - Mở học HOẠT ĐỘNG 1: KHÁM PHÁ *Xem hình SGK trang 10 * Mục tiêu: + HS quan sát, nhận biết hình ảnh chấm có tự nhiên hình vẽ - Quan sát, nhận biết cách chấm + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động * Tiến trình hoạt động: - GV trưng bày tranh vẽ chuẩn bị - Quan sát cách chấm để tất HS quan sát rõ (Hoặc yêu cầu HS quan sát hình SGK trang 10) - Gợi ý để HS nói hình chấm có - Lắng nghe, trả lời hình vẽ: + Đây vật gì? - 1, HS + Hình vật vẽ cách nào? - HS nêu + Các chấm hình giống hay khác nhau? - HS - GV nhận xét, khen ngợi HS - GV tóm tắt: Chấm có tự nhiên - Phát huy sản phẩm, tác phẩm MT - Lắng nghe, ghi nhớ HOẠT ĐỘNG 2: KIẾN TẠO KIẾN THỨC-KĨ NĂNG * Cách vẽ chấm * Mục tiêu: + HS nhận biết cách vẽ hình chấm + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần - Nhận biết đạt hoạt động - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Yêu cầu HS quan sát hình SGK trang 11 để - Quan sát nhận biết cách vẽ chấm: + Bước 1: Vẽ hình nét mờ - Tiếp thu + Bước 2: Chọn màu chấm vào nét vẽ - Tiếp thu Em dùng để chấm tiếp? - 1, HS nêu Em dùng chấm màu nào? - HS nêu Em thấy vẽ cách chấm có thú vị - HS khơng? Vì sao? Các chấm tạo thành nét hình gì? - 1, HS - GV nhận xét, khen ngợi HS - GV tóm tắt: Chấm nối tạo - Lắng nghe, ghi nhớ thành nét - Yêu cầu HS làm tập VBT trang - Thực - Quan sát giúp đỡ HS hoàn thành tập - Hoàn thành tập * Lưu ý: Có thể cho HS dùng tăm bơng, đầu bút, que tròn chấm màu bột, màu nước để chấm theo nét chì * Dặn dị: - Xem trước hoạt động Tiết - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng: Màu, giấy vẽ, bút chì, tẩy, tăm bông, sản phẩm Tiết 1… TUẦN Thứ ngày tháng năm 20 MĨ THUẬT BÀI: NHỮNG CHẤM TRÒN THÚ VỊ (Tiết 2) I MỤC TIÊU: *HS cần đạt sau học: - Sáng tạo ứng dụng: HS tạo hình cách chấm - Phân tích đánh giá: HS nêu cảm nhận vẽ chấm, hình thức chấm hài hòa chấm tranh - Năng lực: HS hình thành phát triển lực cảm nhận hiểu biết Mĩ thuật, lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực tìm tịi khám phá kiến thức II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: * Giáo viên: - Sách học MT lớp - Tranh vẽ cách chấm * Học sinh: - Sách học MT lớp - Màu, giấy vẽ, chì, tẩy, tăm bơng, sản phẩm Tiết Phương pháp: - GV sử dụng PP thuyết trình, phân tích, vấn đáp, trực quan, thảo luận, thực hành, đánh giá Hình thức tổ chức: - Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Hoạt động GV * HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV cho HS thi nhắc lại bước vẽ chấm - GV khen ngợi HS, giới thiệu chủ đề HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP-SÁNG TẠO *Chấm màu cho hình vẽ * Mục tiêu: + HS hiểu nắm công việc phải làm + HS vẽ vật hình yêu thích chấm màu vào hình theo khả + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Yêu cầu HS làm BT2 VBT trang - Gợi mở trí tưởng tượng HS hình chấm để chọn màu chấm vào bên bên ngồi hình tùy theo khả ý thích - Hỗ trợ HS cách chấm để vẽ thêm sinh động + Em chấm hình gì? + Em chấm màu vào hình? + Hình em chấm nhiều hay màu? Vì sao? + Em thích chấm hình thưa hay mau? To hay nhỏ? - GV nhận xét, khen ngợi HS -GV khuyến khích HS: + Kết hợp chấm màu hình + Thay đổi độ to-nhỏ, thưa-mau chấm + Chấm bên ngồi hình tạo thành tranh - GV tóm tắt: Kết hợp chấm tạo thành tranh HOẠT ĐỘNG 4: PHÂN TÍCH-ĐÁNH GIÁ *Trưng bày vẽ chia sẻ * Mục tiêu: + HS biết cách trưng bày, chia sẻ vẽ bạn + HS bước đầu làm quen với việc giới thiệu nêu cảm nhận vẽ + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - GV hướng dẫn HS trưng bày vẽ theo nhóm Hoạt động HS - HS nhắc lại nhanh, - Mở học - Hiểu cơng việc phải làm - Hoàn thành tập lớp - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động - Thực hành vẽ cá nhân - Lắng nghe, tiếp thu - Quan sát, tiếp thu - HS nêu - 1, HS - HS - HS - Theo ý thích - Thực - Thực theo ý thích - Thực hành làm - Hoàn thành lớp - Trưng bày, chia sẻ vẽ bảng - Khuyến khích HS trình bày cảm nhận vẽ mình, bạn + Em nhìn thấy hình vẽ? + Em thích phần vẽ cách chấm? + Các chấm vẽ nào? + Cách vẽ chấm tạo cho em cảm giác nào? + Hình chấm có nhiều cách chấm? + Hình có nhiều màu chấm? - GV nhận xét, khen ngợi HS - Hướng dẫn HS tự đánh giá - GV đánh giá sản phẩm, vẽ HS HOẠT ĐỘNG 5: VẬN DỤNG-PHÁT TRIỂN *Xem tranh để tìm hiểu cách chấm - Khuyến khích HS quan sát tranh minh họa trang 13 SGK nêu cảm nhận về: + Hình vẽ tranh + Cách chấm màu để tạo mảng, tạo hình tranh - GV hướng dẫn HS thu dọn dụng cụ học tập, vệ sinh lớp học * ĐÁNH GIÁ: - Khen ngợi HS có vẽ đẹp - Liên hệ thực tế, đánh giá chung tiết học - Làm quen giới thiệu, nêu cảm nhận vẽ - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động - Trưng bày - Trình bày cảm nhận vẽ bạn - HS - HS nêu - HS nêu - 1, HS - HS nêu - HS - Đánh giá theo cảm nhận - Rút kinh nghiệm - Quan sát, nêu cảm nhận - Theo ý hiểu - Quan sát, nêu - Thu dọn đồ dùng, vệ sinh lớp học - Rút kinh nghiệm - Ghi nhớ * Dặn dò: - Về nhà xem trước bài: SỰ KÌ DIỆU CỦA ĐƯỜNG NÉT - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập: Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ TUẦN Thứ ngày tháng năm 20 MĨ THUẬT BÀI: SỰ KÌ DIỆU CỦA ĐƯỜNG NÉT (Tiết 1) I MỤC TIÊU: *HS cần đạt sau học: - Quan sát, nhận thức: HS nhận biết nêu tên số loại nét thường gặp tạo hình - Năng lực: HS hình thành phát triển lực sáng tạo ứng dụng Mĩ thuật, lực thể Mĩ thuật, lực thẩm mĩ, lực giải vấn đề sáng tạo, lực ghi nhớ, lực phát triển thân II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: * Giáo viên: - Sách học MT lớp 1, hình ảnh số kẹo que thật - Hình ảnh đường nét có thực tế sống, số HS vẽ nét * Học sinh: - Sách học MT lớp - Màu, giấy vẽ, chì, tẩy Phương pháp: - GV sử dụng PP thuyết trình, phân tích, vấn đáp, trực quan, thảo luận, thực hành, đánh giá Hình thức tổ chức: - Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS * HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Thi vẽ - Chơi trò chơi theo hướng dẫn GV nét - Khen ngợi HS thắng - GV giới thiệu chủ đề, yêu cầu HS nhắc lại - Mở học HOẠT ĐỘNG 1: KHÁM PHÁ *Tập vẽ nét * Mục tiêu: + HS quan sát, làm quen trải nghiệm vẽ loại nét - Quan sát, nhận biết + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động * Tiến trình hoạt động: - GV làm mẫu cách vẽ số nét - Quan sát nét thẳng, cong, gấp khúc, xoắn ốc, lò xo - Khuyến khích HS tự vẽ nét SGK trang 14 vào giấy bảng - Thực - Yêu cầu HS làm BT1 VBT trang 10 - GV nêu số câu hỏi gợi mở: + Em vừa vẽ nét gì? + Em cịn biết nét khác nữa? - GV nhận xét, khen ngợi HS - GV tóm tắt: + Chúng ta thấy nhiều loại nét xung quanh nét thẳng, nét cong, nét gấp khúc, nét xoắn, nét lò xo HOẠT ĐỘNG 2: KIẾN TẠO KIẾN THỨC-KĨ NĂNG * Nhận biết nét tạo hình * Mục tiêu: + HS quan sát, nhận biết loại nét có tự nhiên, vật, tượng xung quanh + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Cho HS quan sát giới thiệu nét: Nét thẳng, gấp khúc, cong, xoắn, lò xo - Yêu cầu HS quan sát lại hình tìm nét thẳng, cong, gấp khúc, xoắn, lị xo - Gợi mở cho HS quan sát xung quanh lớp học, sân trường, mơi trường xung quanh để tìm nét - GV đặt số câu hỏi gợi mở : + Các nét mà em biết có hình ? + Nét thẳng, con, gấp khúc, xoắn ốc, lị xo có cối, đồ vật xung quanh em ? - GV nhận xét, khen ngợi HS - GV tóm tắt: Nét tạo hình - Cho HS quan sát hình ảnh số kẹo que - Làm BT - Lắng nghe, trả lời - 1, HS - HS - Lắng nghe, ghi nhớ - Nhận biết - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động - Quan sát - Quan sát - Quan sát, tìm nét - 1, HS nêu - HS nêu - Lắng nghe, ghi nhớ - Quan sát * Dặn dò: - Xem trước hoạt động Tiết - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng: Màu, giấy vẽ, bút chì, tẩy, sản phẩm Tiết 1… TUẦN Thứ ngày tháng năm 20 MĨ THUẬT BÀI: SỰ KÌ DIỆU CỦA ĐƯỜNG NÉT (Tiết 2) I MỤC TIÊU: *HS cần đạt sau học: - Sáng tạo ứng dụng: HS vẽ trang trí hình loại nét - Phân tích đánh giá: HS lặp lại tương phản nét vẽ, nêu cảm nhận cá nhân vẽ bạn - Năng lực: HS hình thành phát triển lực cảm nhận hiểu biết Mĩ thuật, lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực tìm tịi khám phá kiến thức II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: * Giáo viên: - Sách học MT lớp 1, hình ảnh số kẹo que thật - Hình ảnh đường nét có thực tế sống, số HS vẽ nét * Học sinh: - Sách học MT lớp - Màu, giấy vẽ, chì, tẩy, sản phẩm Tiết Phương pháp: - GV sử dụng PP thuyết trình, phân tích, vấn đáp, trực quan, thảo luận, thực hành, đánh giá Hình thức tổ chức: - Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS * HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV cho HS thi tìm kẹo que nhanh - HS tìm kẹo que - GV khen ngợi HS, giới thiệu chủ đề - Mở học HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP-SÁNG TẠO *Vẽ trang trí kẹo que em thích nét * Mục tiêu: + HS hiểu nắm công việc phải làm + HS sử dụng nét vừa học để vẽ trang trí - Hiểu cơng việc phải làm kẹo que theo ý thích - Hồn thành tập lớp + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt * Tiến trình hoạt động: động - Cho HS quan sát hình ảnh số kẹo que để nhận biết kẹo que gồm có phần kẹo - Quan sát, nhận biết phần que Phần kẹo có nhiều hình dáng khác Phần que thường thẳng - Gợi ý HS quan sát hình SGK trang 16 để tham khảo cách tạo hình trang trí kẹo que - Quan sát, tham khảo - Khuyến khích HS lựa chọn màu sắc, đường nét phù hợp để tạo hình trang trí kẹo theo ý thích - Theo ý thích - Gợi ý cho HS thay đổi độ to, nhỏ nét, lặp lại số nét để trang trí hình kẹo - GV nêu câu hỏi gợi mở : - Tiếp thu + Kẹo que gồm phần nào? * Dặn dò: - Xem trước hoạt động Tiết - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng: Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ, sản phẩm Tiết 1… TUẦN 29 Thứ ngày tháng năm 20 MĨ THUẬT BÀI: GIỜ RA CHƠI (Tiết 2) I MỤC TIÊU: *HS cần đạt sau học: - Phân tích đánh giá: HS biết hợp tác bạn học tập hình, màu tạo nên khơng gian tranh - Năng lực: HS hình thành phát triển lực cảm nhận hiểu biết Mĩ thuật, lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực tìm tịi khám phá kiến thức II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: * Giáo viên: - Sách học MT lớp - Tranh, ảnh liên quan trò chơi sân trường - Tranh dân gian Đông Hồ * Học sinh: - Sách học MT lớp - Bút chì, tẩy, giấy vẽ, màu vẽ, sản phẩm Tiết Phương pháp: - GV sử dụng PP thuyết trình, phân tích, vấn đáp, trực quan, thảo luận, thực hành, đánh giá Hình thức tổ chức: - Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS * HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV cho HS chơi TC Tạo dáng đoán tên hoạt động - GV khen ngợi HS, giới thiệu học HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP-SÁNG TẠO *Vẽ tranh hoạt động yêu thích chơi * Mục tiêu: + HS biết cách vẽ tranh hoạt động, trị chơi u thích - HS chơi theo gợi ý GV - Mở học - Hiểu cơng việc phải làm + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Yêu cầu HS làm BT2 trang 35 VBT - u cầu HS nhớ lại hình ảnh trị chơi u thích để vẽ hình dáng người hoạt động tranh - Gợi ý để HS vẽ thêm cảnh vật liên quan đến trò chơi trước vẽ màu - Khuyến khích HS chủ động lựa chọn màu sắc để vẽ màu cho tranh - Nêu câu hỏi gợi mở: + Em vẽ trò chơi nào? + Trò chơi có người tham gia? + Có vật dụng trị chơi? + Trị chơi diễn đâu? - GV nhận xét, khen ngợi HS - Quan sát, giúp đỡ HS hoàn thành tập *Lưu ý: Khơng nên vẽ hình nhân vật q nhỏ HOẠT ĐỘNG 4: PHÂN TÍCH-ĐÁNH GIÁ *Trưng bày vẽ chia sẻ * Mục tiêu: + HS biết cách trưng bày chia sẻ hình dáng, màu sắc tạo nên nội dung tranh + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Tổ chức khuyến khích HS trưng bày, chia sẻ cảm nhận vẽ - Nêu câu hỏi gợi mở để HS nêu cảm nhận vẽ mình, bạn: + Em thích tranh nào? Vì sao? + Hình dáng nhân vật tranh làm gì? + Hoạt động nhân vật diễn đâu? + Màu sắc tranh nào? + Em hay chơi trị chơi chơi? - GV nhận xét, khen ngợi HS - Hướng dẫn HS tự đánh giá - GV đánh giá sản phẩm, vẽ HS HOẠT ĐỘNG 5: VẬN DỤNG-PHÁT TRIỂN *Khám phá hình, nét, màu tranh dân gian - Giới thiệu cho HS biết tranh dân gian Đông Hồ “Đấu vật” - Khuyến khích HS bạn tạo dáng theo nhân vật tranh dân gian - GV tóm tắt: Hình dáng hoạt động người diễn tả nội dung tranh * ĐÁNH GIÁ: - Khen ngợi HS, nhóm có sản phẩm đẹp - Liên hệ thực tế, đánh giá chung tiết học - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động - Thực - Nhớ lại - Tiếp thu - Thực - Lắng nghe, trả lời - HS nêu - 1, HS - HS - HS nêu - Phát huy - Hoàn thành tập - Ghi nhớ - Trưng bày, chia sẻ - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động - Trưng bày, thảo luận, chia sẻ - Lắng nghe, trả lời - HS - HS nêu - HS nêu - HS - HS nêu - Phát huy - Đánh giá theo cảm nhận - Rút kinh nghiệm - Quan sát, tìm hiểu tranh - Thực - Ghi nhớ - Phát huy - Mở rộng * Dặn dò: - Về nhà xem trước chủ đề: ĐỒ CHƠI - ĐỒ DÙNG HỌC TẬP, bài: CHIẾC BÁT XINH XẮN - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập: Đất nặn, tăm bông, que nhỏ TUẦN 30 Thứ ngày tháng năm 20 MĨ THUẬT CHỦ ĐỀ: ĐỒ CHƠI - ĐỒ DÙNG HỌC TẬP *Mục tiêu chung chủ đề: HS cần đạt sau chủ đề: - Quan sát, nhận thức: HS nhận biết cách tạo hình đồ chơi, đồ dùng học tập - Sáng tạo ứng dụng: HS tạo sản phẩm cá nhân cách nặn xé, cắt dán giấy màu - Phân tích đánh giá: HS chia sẻ cảm nhận hình, khối, màu sắc, ý tưởng sử dụng sản phẩm BÀI: CHIẾC BÁT XINH XẮN (Tiết 1) I MỤC TIÊU: *HS cần đạt sau học: - Quan sát, nhận thức: HS nhận biết cách tạo bát từ khối tròn tương phản khối - Sáng tạo ứng dụng: HS nặn trang trí bát - Năng lực: HS hình thành phát triển lực cảm nhận hiểu biết Mĩ thuật, lực thể Mĩ thuật, lực giải vấn đề sáng tạo, lực giao tiếp hợp tác II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: * Giáo viên: - Sách học MT lớp - Một số bát có hình dáng, trang trí khác * Học sinh: - Sách học MT lớp - Đất nặn, tăm bông, que nhỏ Phương pháp: - GV sử dụng PP thuyết trình, phân tích, vấn đáp, trực quan, thảo luận, thực hành, đánh giá Hình thức tổ chức: - Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Hoạt động GV * HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV cho HS chơi TC giải câu đố qua hình ảnh mở dần - Khen ngợi HS - GV giới thiệu học, yêu cầu HS nhắc lại HOẠT ĐỘNG 1: KHÁM PHÁ *Quan sát hình dáng bát * Mục tiêu: + HS tìm hiểu bát quen thuộc nhận biết hình khối bát + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Yêu cầu HS quan sát số bát GV chuẩn bị hình SGK trang 66 để tìm hiểu : + Hình dáng, phận bát + Độ nông, sâu, bề dầy bát + Hình trang trí bát - Nêu câu hỏi gợi mở : + Bát dùng để làm ? + Hình bát gần giống khối ? + Bát có phận ? + Trên thân bát trang trí ? - GV nhận xét, khen ngợi HS - GV tóm tắt: Bát có phận gồm miệng bát, thân bát, đáy bát - Yêu cầu HS làm BT1 VBT trang 36 - Quan sát, giúp đỡ HS hoàn thành BT HOẠT ĐỘNG 2: KIẾN TẠO KIẾN THỨC-KĨ NĂNG *Cách nặn bát * Mục tiêu: + HS quan sát biết cách nặn bát từ khối tròn + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Khuyến khích HS nhắc lại cách nặn khối học (tròn, dẹt, trụ) - Yêu cầu HS quan sát hình SGK trang 67 để nhận biết bước nặn bát - Thao tác mẫu hướng dẫn HS làm theo: + Bước 1: Tạo khối đất tròn + Bước 2: Ấn lõm khối đất tròn + Bước 3: Nắn khối đất lõm thành bát - GV tóm tắt: Ấn lõm khối trịn tạo hình bát Hoạt động HS - Chơi TC theo gợi ý GV - Mở học - Quan sát, nhận biết - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động - Quan sát, nhận biết - Thảo luận, báo cáo - Nhận biết - Nhận biết - Lắng nghe, trả lời - 1, HS - HS - HS nêu - HS nêu - Phát huy - Lắng nghe, ghi nhớ - Thực - Hoàn thành BT - Nắm cách thực - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động - HS nhắc lại cách thực - Quan sát, nhận biết bước nặn bát - Quan sát, tiếp thu cách thực - Quan sát, tiếp thu - Tiếp thu - Quan sát, tiếp thu - Ghi nhớ * Dặn dò: - Xem trước hoạt động Tiết - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng: Đất nặn, tăm bông, que nhỏ, sản phẩm Tiết 1… TUẦN 31 Thứ ngày tháng năm 20 MĨ THUẬT BÀI: CHIẾC BÁT XINH XẮN (Tiết 2) I MỤC TIÊU: *HS cần đạt sau học: - Phân tích đánh giá: HS biết quý trọng đồ dùng gia đình, khối lõm đồ dùng sản phẩm mĩ thuật - Năng lực: HS hình thành phát triển lực sáng tạo ứng dụng Mĩ thuật, lực thể Mĩ thuật, lực thẩm mĩ, lực giải vấn đề sáng tạo, lực ghi nhớ, lực phát triển thân II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: * Giáo viên: - Sách học MT lớp - Một số bát có hình dáng, trang trí khác * Học sinh: - Sách học MT lớp - Đất nặn, tăm bông, que nhỏ, sản phẩm Tiết Phương pháp: - GV sử dụng PP thuyết trình, phân tích, vấn đáp, trực quan, thảo luận, thực hành, đánh giá Hình thức tổ chức: - Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS * HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV cho HS chơi TC thi kể tên, màu sắc - HS chơi theo gợi ý GV bát - GV khen ngợi HS, giới thiệu học - Mở học HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP-SÁNG TẠO *Nặn trang trí bát * Mục tiêu: + HS biết cách nặn bát yêu thích sử - Hiểu cơng việc phải làm dụng chấm, nét, khối để trang trí bát + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Yêu cầu HS làm BT2 trang 37 VBT - Khuyến khích HS tạo hình bát theo ý thích - Gợi ý để HS lựa chọn cách trang trí thân bát: + Khắc nét que + Ấn lõm đầu bút, tăm + Đắp khối học - Nêu câu hỏi gợi mở : + Hình dáng bát em nặn ? + Em trang trí bát theo cách ? + Em dùng dụng cụ để trang trí bát ? - GV nhận xét, khen ngợi HS - Quan sát, giúp đỡ HS hoàn thành tập HOẠT ĐỘNG 4: PHÂN TÍCH-ĐÁNH GIÁ *Trưng bày sản phẩm chia sẻ * Mục tiêu: + HS biết cách trưng bày sản phẩm chia sẻ hình khối, cách trang trí bát + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm - Khuyến khích HS nêu cảm nhận : + Chiếc bát u thích + Hình dáng, cách trang trí bát - Chỉ cho HS bước đầu nhận biết tương phản khối lồi với khối lõm tạo hình - Đặt câu hỏi gợi mở để HS nêu cảm nhận : + Em thích hình dáng bát ? + Cách trang trí bát em thích ? + Bát em có giống khác với bát bạn ? + Khối lõm bát ? Có giống khơng ? - GV nhận xét, khen ngợi HS - Hướng dẫn HS tự đánh giá - GV đánh giá sản phẩm HS HOẠT ĐỘNG 5: VẬN DỤNG-PHÁT TRIỂN *Khám phá khối lõm đồ dùng xung quanh - Khuyến khích HS kể đồ vật có khối lõm mà em biết - GV tóm tắt: Các đồ vật dùng để đựng thường có dạng lõm, rỗng * ĐÁNH GIÁ: - Khen ngợi HS, nhóm có sản phẩm đẹp - Thực - Thực - Tiếp thu - Tiếp thu - Ghi nhớ - Tiếp thu - Lắng nghe, trả lời - HS nêu - 1, HS - HS - Phát huy - Hoàn thành tập - Trưng bày, chia sẻ - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động - Trưng bày, thảo luận, chia sẻ - Nêu cảm nhận - Theo cảm nhận riêng - Theo ý thích - Lắng nghe, nhận biết - Lắng nghe, trả lời - HS - HS nêu - HS nêu - HS - Phát huy - Đánh giá theo cảm nhận - Rút kinh nghiệm - HS kể - Ghi nhớ - Liên hệ thực tế, đánh giá chung tiết học - Phát huy - Mở rộng * Dặn dò: - Về nhà xem trước bài: CON GÀ NGỘ NGHĨNH - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập: Bút chì, tẩy, giấy màu, bìa màu, hồ dán, bút màu TUẦN 32 Thứ ngày tháng năm 20 MĨ THUẬT BÀI: CON GÀ NGỘ NGHĨNH (Tiết 1) I MỤC TIÊU: *HS cần đạt sau học: - Quan sát, nhận thức: HS nhận biết cách tạo hình 3D hình thức gấp cắt, dán giấy - Sáng tạo ứng dụng: HS tạo hình trang trí gà từ giấy, bìa màu - Năng lực: HS hình thành phát triển lực cảm nhận hiểu biết Mĩ thuật, lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực tìm tịi khám phá kiến thức II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: * Giáo viên: - Sách học MT lớp - Sản phẩm tạo hình gà 3D, tranh ảnh gà thực tế * Học sinh: - Sách học MT lớp - Bút chì, tẩy, giấy, bìa màu, hồ dán, bút màu Phương pháp: - GV sử dụng PP thuyết trình, phân tích, vấn đáp, trực quan, thảo luận, thực hành, đánh giá Hình thức tổ chức: - Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS * HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV bắt nhịp cho HS hát Chú gà - Khen ngợi HS - GV giới thiệu học, yêu cầu HS nhắc lại HOẠT ĐỘNG 1: KHÁM PHÁ *Quan sát hình - Hát tập thể - Mở học * Mục tiêu: + HS quan sát nhận biết hình dáng, phận gà hình thức tạo gà 3D - Quan sát, nhận biết + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt - Cho HS quan sát hình gà GV chuẩn bị động hình SGK trang 70 để nhận biết phận bên gà - Quan sát, nhận biết - Chỉ cho HS nhận biết hình thức tạo nên gà 3D từ giấy, bìa màu - Nêu câu hỏi gợi mở : - Nhận biết + Con gà có phận ? + Gà 3D làm vật liệu ? - Lắng nghe, trả lời + Gà tạo từ hình ? - 1, HS - GV nhận xét, khen ngợi HS - HS - GV tóm tắt: Gà có phận thân, - HS nêu cánh, cổ, đầu, đuôi - Phát huy HOẠT ĐỘNG 2: KIẾN TẠO KIẾN - Lắng nghe, ghi nhớ THỨC-KĨ NĂNG *Cách tạo hình gà * Mục tiêu: + HS biết cách tạo hình gà 3D giấy, bìa màu + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt - Nắm cách thực hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt - Yêu cầu HS quan sát hình SGK trang 71 động để nhận biết bước tạo hình gà 3D - Thao tác mẫu hướng dẫn HS làm theo - Quan sát, tiếp thu cách thực bước: + Bước 1: Gấp đôi giấy, vẽ cắt theo nét tạo - Quan sát, tiếp thu thân gà + Bước 2: Cắt hình tạo phận bên - Tiếp thu gà + Bước 3: Dán phận lên thân tạo hình gà - Quan sát, tiếp thu - GV tóm tắt: Có thể tạo hình gà cách gấp cắt, dán giấy - Ghi nhớ - Yêu cầu HS làm BT1 VBT trang 38 - Quan sát, giúp đỡ HS hoàn thành BT - Lắng nghe, ghi nhớ *Lưu ý: Khuyến khích HS tự chọn hình, màu phù hợp làm cánh, đầu, cổ phận khác - Thực gà - Hồn thành BT * Dặn dị: - Xem trước hoạt động Tiết - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng: Bút chì, tẩy, giấy, bìa màu, hồ dán, bút màu, sản phẩm Tiết 1… TUẦN 33 Thứ ngày tháng năm 20 MĨ THUẬT BÀI: CON GÀ NGỘ NGHĨNH (Tiết 2) I MỤC TIÊU: *HS cần đạt sau học: - Phân tích đánh giá: HS nhận vẻ đẹp gà biết cách sử dụng sản phẩm mĩ thuật làm đồ chơi, đồ dùng học tập - Năng lực: HS hình thành phát triển lực cảm nhận hiểu biết Mĩ thuật, lực thể Mĩ thuật, lực giải vấn đề sáng tạo, lực giao tiếp hợp tác II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: * Giáo viên: - Sách học MT lớp - Sản phẩm tạo hình gà 3D, tranh ảnh gà thực tế * Học sinh: - Sách học MT lớp - Bút chì, tẩy, giấy, bìa màu, hồ dán, bút màu, sản phẩm Tiết Hình thức tổ chức: - Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS * HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV cho HS chơi TC thi kể nhanh tên, - HS chơi theo gợi ý GV phận gà - GV khen ngợi HS, giới thiệu học - Mở học HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP-SÁNG TẠO *Trang trí gà * Mục tiêu: + HS biết cách trang trí gà theo ý thích - Hiểu cơng việc phải làm + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Tạo hội cho HS xem số hình gà - Xem, nhận biết đặc điểm, hình dáng, màu thật sắc gà - Yêu cầu HS làm BT2 trang 39 VBT - Thực - Gợi mở giúp HS tưởng tượng gà - Nhớ lại yêu thích - Khuyến khích HS cắt dán vẽ trang trí gà - Nêu câu hỏi gợi mở: + Con gà em gà mái, gà trống hay gà con? + Con gà có màu gì? + Em lựa chọn giấy màu để trang trí thân gà? + Giấy, màu trang trí đầu, cổ cánh gà? + Cần thêm cho đi, đầu hay cánh gà? - GV nhận xét, khen ngợi HS - Quan sát, giúp đỡ HS hoàn thành tập *Lưu ý: Có thể trang trí thêm cho gà cách vẽ nét hay cắt dán giấy màu HOẠT ĐỘNG 4: PHÂN TÍCH-ĐÁNH GIÁ *Trưng bày sản phẩm chia sẻ * Mục tiêu: + HS biết cách trưng bày sản phẩm chia sẻ cảm nhận về: Con gà u thích, màu sắc, hình thức trang trí gà, điểm giống khác gà + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Hướng dẫn HS trưng bày đàn gà theo nhóm để chia sẻ - Nêu câu hỏi gợi ý để HS chia sẻ gà nhóm mình, nhóm bạn: + Đàn gà em thích? + Đâu gà em có ấn tượng? + Hình dáng, màu sắc gà đặc biệt? + Điểm giống khác gà? + Em sử dụng sản phẩm gà vào việc gì? - GV nhận xét, khen ngợi HS - Hướng dẫn HS tự đánh giá - GV đánh giá sản phẩm, vẽ HS HOẠT ĐỘNG 5: VẬN DỤNG-PHÁT TRIỂN *Sử dụng gà làm đồ chơi, đồ dùng học tập - Khuyến khích HS: + Sử dụng gà 3D để kể chuyện + Làm đồ dùng học tập cho mơn học có liên quan + Nhắc HS giữ sản phẩm cẩn thận cho học - GV tóm tắt: Sản phẩm gấp, cắt giấy dùng làm đồ chơi, đồ dùng học tập - Tiếp thu - Lắng nghe, trả lời - HS nêu - 1, HS - HS - HS nêu - HS nêu - Phát huy - Hoàn thành tập - Ghi nhớ - Trưng bày, chia sẻ - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động - Trưng bày, thảo luận, chia sẻ - Lắng nghe, chia sẻ - HS - HS nêu - HS nêu - HS - HS nêu - Phát huy - Đánh giá theo cảm nhận - Rút kinh nghiệm - Thực - Thực - Ghi nhớ - Ghi nhớ * ĐÁNH GIÁ: - Phát huy - Khen ngợi HS, nhóm có sản phẩm đẹp - Mở rộng - Liên hệ thực tế, đánh giá chung tiết học * Dặn dò: - Về nhà xem trước bài: TRANG TRẠI MƠ ƯỚC - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập: Bút chì, tấy, giấy vẽ, giấy màu, kéo, hồ dán, màu vẽ TUẦN 34 Thứ ngày tháng năm 20 MĨ THUẬT BÀI: TRANG TRẠI MƠ ƯỚC (Tiết 1) I MỤC TIÊU: *HS cần đạt sau học: - Quan sát, nhận thức: HS nhận biết cách kết hợp sản phẩm mĩ thuật để tạo hình chung - Sáng tạo ứng dụng: HS tạo trang trại từ sản phẩm mĩ thuật bạn - Năng lực: HS hình thành phát triển lực thể Mĩ thuật, lực giao tiếp hợp tác, lực tìm tịi khám phá kiến thức Mĩ thuật, lực giải vấn đề sáng tạo, lực phát triển thân II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: * Giáo viên: - Sách học MT lớp - Hình ảnh, sản phẩm học năm học * Học sinh: - Sách học MT lớp - Bút chì, tẩy, giấy vẽ, giấy màu, kéo, hồ dán, màu vẽ Phương pháp: - GV sử dụng PP thuyết trình, phân tích, vấn đáp, trực quan, thảo luận, thực hành, đánh giá Hình thức tổ chức: - Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS * HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV cho HS chơi TC xếp hình ảnh - Chơi TC theo gợi ý GV thành tranh - Khen ngợi HS - GV giới thiệu học, yêu cầu HS nhắc lại - Mở học HOẠT ĐỘNG 1: KHÁM PHÁ *Bức tranh trang trại có gì? * Mục tiêu: + HS quan sát tranh trang trại SGK nhận hình ảnh đặc trưng trang trại + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Giới thiệu hướng dẫn HS quan sát tranh, ảnh trang trại hình SGK trang 74-75 để em tìm hiểu hình ảnh có trang trại - Nêu câu hỏi gợi mở để HS hình ảnh có liên quan đến mĩ thuật học: + Bức tranh trang trại có vật nào? + Ngồi vật, trang trại cịn có gì? + Trong tranh, màu có hình nào? - GV nhận xét, khen ngợi HS - GV tóm tắt: Trang trại nơi có nhiều loài vật cối phong phú, đa dạng HOẠT ĐỘNG 2: KIẾN TẠO KIẾN THỨC-KĨ NĂNG *Cùng xem lại học * Mục tiêu: + HS nhắc lại tên học môn mĩ thuật lớp để em lựa chọn hình thức làm sản phẩm tạo trang trại + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Gợi ý để HS nêu tên học mơn Mĩ thuật lớp - Khuyến khích HS lựa chọn tập học để tạo sản phẩm cho trang trại - Nêu câu hỏi gợi mở: + Em học mĩ thuật lớp 1? + Em thích học nào? + Em chọn làm sản phẩm cho trang trại? - GV nhận xét, khen ngợi động viên HS - GV tóm tắt: Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian yếu tố mĩ thuật - Yêu cầu HS làm BT1 VBT trang 40 - Quan sát, giúp đỡ HS hoàn thành BT - Quan sát, nhận biết - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động - Quan sát, nhận biết - Lắng nghe, trả lời - 1, HS - HS - HS nêu - Phát huy - Lắng nghe, ghi nhớ - Nắm cách thực - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động - HS nêu - Chọn theo ý thích - Lắng nghe, trả lời - HS nêu - HS nêu - HS nêu - Phát huy - Ghi nhớ - Thực - Hoàn thành BT * Dặn dò: - Xem trước hoạt động Tiết - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng: Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ, giấy màu, kéo, hồ dán, sản phẩm Tiết 1… TUẦN 35 Thứ ngày tháng năm 20 MĨ THUẬT BÀI: TRANG TRẠI MƠ ƯỚC (Tiết 2) I MỤC TIÊU: *HS cần đạt sau học: - Phân tích đánh giá: HS biết hợp tác để học tập nêu kiến thức học sản phẩm mĩ thuật chung - Năng lực: HS hình thành phát triển lực sáng tạo ứng dụng Mĩ thuật, lực thể Mĩ thuật, lực thẩm mĩ, lực giải vấn đề sáng tạo, lực ghi nhớ, lực phát triển thân II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: * Giáo viên: - Sách học MT lớp - Hình ảnh, sản phẩm học năm học * Học sinh: - Sách học MT lớp - Bút chì, tẩy, giấy vẽ, giấy màu, kéo, hồ dán, màu vẽ, sản phẩm Tiết Phương pháp: - GV sử dụng PP thuyết trình, phân tích, vấn đáp, trực quan, thảo luận, thực hành, đánh giá Hình thức tổ chức: - Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS * HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV bắt nhịp cho HS hát Lớp chúng - HS hát tập thể vui - GV khen ngợi HS, giới thiệu học - Mở học HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP-SÁNG TẠO *Cũng bạn tạo trang trại mơ ước * Mục tiêu: + HS biết cách tạo sản phẩm hợp tác - Hiểu công việc phải làm bạn để xếp sản phẩm riêng lẻ tạo tranh trang trại chung + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - Thực - Khuyến khích HS tạo sản phẩm theo chọn thảo luận ý tưởng trang trại chung - Hướng dẫn HS xếp sản phẩm thành trang trại theo ý tưởng nhóm - Khuyến khích HS vẽ, cắt dán thêm hình cho trang trại sinh động, hấp dẫn - Nêu câu hỏi gợi mở: + Nhóm em có sản phẩm gì? + Sắp xếp sản phẩm để tạo trang trại? + Cần làm thêm trang trại sinh động hơn? - GV nhận xét, khen ngợi HS - Yêu cầu HS làm BT2 VBT trang 42 - Quan sát, giúp đỡ HS hồn thành tập HOẠT ĐỘNG 4: PHÂN TÍCH-ĐÁNH GIÁ *Trưng bày sản phẩm chia sẻ * Mục tiêu: + HS trưng bày sản phẩm nhóm chia sẻ để nhận biết hoạt động mĩ thuật năm học + HS tập trung, nắm bắt kiến thức cần đạt hoạt động * Tiến trình hoạt động: - GV hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm để chia sẻ cảm nhận : + Trang trại yêu thích + Cách xếp hình, màu trang trại + Những sản phẩm học có trang trại - Nêu câu hỏi gợi mở: + Em thích trang trại nào? Vì sao? + Trang trại có nhiều chi tiết đặc biệt? + Em học từ trang trại bạn? + Em sử dụng sản phẩm trang trại môn học nào? - GV nhận xét, khen ngợi HS - Hướng dẫn HS tự đánh giá - GV đánh giá sản phẩm HS HOẠT ĐỘNG 5: VẬN DỤNG-PHÁT TRIỂN *Kể học có trang trại - Khuyến khích HS kể tên học có trang trại nhóm nhóm bạn - GV tóm tắt: Sản phẩm mĩ thuật dùng làm đồ chơi, đồ dùng học tập * ĐÁNH GIÁ: - Khen ngợi HS, nhóm có sản phẩm đẹp - Liên hệ thực tế, đánh giá chung tiết học - Tiếp thu - Thực - Lắng nghe, trả lời - HS nêu - 1, HS - HS - Phát huy - Thực - Hoàn thành tập - Trưng bày, chia sẻ - Tập trung, ghi nhớ kiến thức hoạt động - Trưng bày, thảo luận, chia sẻ - Theo cảm nhận riêng - Theo cảm nhận - Chia sẻ - Lắng nghe, trả lời - HS - HS nêu - HS nêu - HS - Phát huy - Đánh giá theo cảm nhận - Rút kinh nghiệm - HS kể - Ghi nhớ - Phát huy - Mở rộng * Dặn dò: - Về nhà sưu tầm sản phẩm năm học để chuẩn bị cho trưng bày sản phẩm, triển lãm nghệ thuật cuối năm học ... Thứ ngày tháng năm 20 MĨ THUẬT CHỦ ĐỀ: CON NGƯỜI *Mục tiêu chung chủ đề: HS cần đạt sau chủ đề: - Quan sát, nhận thức: HS nhận biết hình dáng người cảnh vật tạo nên không gian tranh - Sáng tạo ứng... diễn tả ánh sáng tranh - Sáng tạo ứng dụng: HS vẽ tranh Đêm pháo hoa - Năng lực: HS hình thành phát triển lực sáng tạo ứng dụng Mĩ thuật, lực thể Mĩ thuật, lực thẩm mĩ, lực giải vấn đề sáng tạo,... triển lực sáng tạo ứng dụng Mĩ thuật, lực thể Mĩ thuật, lực thẩm mĩ, lực giải vấn đề sáng tạo, lực ghi nhớ, lực phát triển thân II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: * Giáo viên: - Sách học MT lớp - Một số bình hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mỹ thuật lớp 1_Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong Giáo dục_TRỌN BỘ, Giáo án Mỹ thuật lớp 1_Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong Giáo dục_TRỌN BỘ