0

Giáo án TNXH lớp 1_ Tiết 1 đến 10_Cánh Diều_Tâm

24 1,640 5
  • Giáo án TNXH lớp 1_ Tiết 1 đến 10_Cánh Diều_Tâm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2020, 20:41

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT 1+2+3 MÔN TN&XH LỚP SÁCH CÁNH DIỀU TÂM Bài GIA ĐÌNH EM (3 tíểt) I MỤC TIÊU Sau học HS đạt được: Về nhận thức khoa học: - Giới thiệu thân thành víên gia đình - Nêu ví dụ cảc thành viên gia đình dành thời gian nghỉ ngơi vui chơi - Kể cơng víệc nhà thành viên gia đình Về tìm hiếu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Đặt câu hỏi đơn giản cảc thành viên gia đình cơng việc nhà họ - Biêt cảch quan sảt, trình bày ý kiên vê cảc thành viên gia đình cơng vỉệc nhà họ Về vận dụng kiến thức, kĩ nãng học: - Tham gỉa víệc nhà phù hợp với lứa tuổi II ĐỒ DÙNG, THIÊT BỊ DẠY HỌC GV: - Các hình SGK - Video/nhạc hảt gỉa đình (ví dụ bài: Cả nhà thương nhau) - Phiếu tự đảnh giá HS: - VBT Tự nhiên Xã hội 1 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tranh vẽ, ảnh gia đình HS - Bảng phụ/giấy A2 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾT A KHỞI ĐỘNG ( ph): Hoạt động chung lởp: - HS nghe nhạc hát theo lời hát gỉa đình (ví dụ bài: Cả nhà thương ) - HS trả lời câu hỏi GV để khai thác nôi dung hát như: + Bài hát nhắc đến gia đình ? + Em thấy Mọi người gia đình hát có vui vẻ yêu thương không? GV dẫn dẳt vào học Bài hát nói đến ba thành víên gia dình: ba, mẹ, tình cảm cùa thành viên gia đình Hơm nay, tìm híểu gia đình bạn Hà bạn An chia sẻ gia đình B KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI (10ph) Nội dung Thành viên tình cảm thành viên gia đình Hoạt động 1: Tìm hiểu gia đình bạn Hà gia đình bạn An * Mục tiêu - Nêu thành viên có gia đình bạn Hà gia đình bạn An - Nhận xét tình cảm thành viên gia đình bạn Hà gia đình bạn An - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến cảc thành viên gia đình * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp Vì mơn Tự nhiên xã hội, em chưa biết đọc nên GV chủ động đọc yêu cầu rõ tranh giới thiệu : Đây gia đình bạn Hà, gia đình bạn An Sau u cầu HS quạn sát hình trang (SGK) để trả lời câu hịi: + Gia đình bạn Hà, bạn An có ai? + Họ làm đâu? ' Bưởc 2: Làm việc lớp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Đại diện số cặp trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời GV gợi ý để HS nói được: + Gia đình bạn Hà có bố, mẹ, anh trai bạn Hà Gia đình bạn Hà chơi cơng viên + Gia đình bạn An có ơng bà, bố, mẹ, bạn An em gáỉ Gia đình bạn An nhà - HS trả lời số câu hỏi GV để khai thác thể tình cám thành viên gia đình + Theo em, thành viên gia đình bạn Hà, gia đình bạn An có vui vẻ, u thương khơng? + Hành động hỉện thành viên yêu thương quan tâm nhau? + Ngoài hành động này, em biết hành động khác thể yêu thương quan tâm người? (ôm, xoa đầu, ẵm, …) C LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (12ph) Hoạt động Giới thiệu gia đình * Mục tiêu - Giới thìệu thân thành viên gia đình - Nêu ví dụ thành viên gia đình dành thời gian nghỉ ngơi vui chơi Đặt câu hỏi đơn gỉan thành viên gia đình * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo căp - Từng cặp HS giới thiệu cho nghe thân: tên, tuổi, sở thích, khiếu (nếu có) … - Một HS đặt câu bỏỉ HS trả lời (tuỳ trình độ HS, GV hướng dẫn HS đặt câu hỏí), gợi ý sau: + Gia đình bạn có người? Đó ai? + Trong nhũng lủc nghỉ ngơi Gia đình bạn thường làm gì? Những lúc đó, bạn cảm thấy nào?… - HS làm câu Bài l (VBT) Bước 2: Làm việc lóp - Một số HS giới thiệu vể thân https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Một số HS khác giởi thiệu gỉa đình - Các HS lại đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn Buớc Làm việc nhóm - HS làm câu Bài (VBT) - Mỗi HS chia sẻ với bạn nhóm tranh vẽ ảnh gia đình lúc nghỉ ngơi vui chơi để thấy gắn kết yêu thương thành viên gia đình - HS dán tranh ảnh vào bảng phụ , giấy A2 nhóm - Các nhóm HS treo sản phẩm bảng chia sẻ trước lớp - GVNX, tun dương nhóm hồn thành tốt nhiệm vụ D CỦNG CỐ, DẶN DÒ (3 ph): - Về nhà, em hỏi tuổi sở thích thành viên gia đình em Tiết học sau chia sẻ lớp TIẾT I MỤC TIÊU Sau học HS đạt được: Về nhận thức khoa học: - Nêu ví dụ cảc thành viên gia đình dành thời gian nghỉ ngơi vui chơi Về tìm hiếu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Biêt cảch quan sảt, trình bày ý kiên vê cảc thành viên gia đình cơng vỉệc nhà họ Về vận dụng kiên thức, kĩ nãng học: - Tham gỉa víệc nhà phù hợp với lứa tuổi II ĐỒ DÙNG, THIÊT BỊ DẠY HỌC GV: - Các hình SGK HS: - VBT Tự nhiên Xã hội - Tranh vẽ, ảnh gia đình HS https://www.thuvientailieu.edu.vn/ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Công việc nhà chia sẻ công việc nhà B KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI (15ph) Hoạt động 3: Tìm hiểu cơng việc nhà thành viên gia đình bạn Hà * Mục tiêu - Kể công việc nhà thành viên gia đình bạn Hà - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến cơng việc nhà thành viên gia đình * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo cặp HS quan sát hình trang 10 ( SGK ) để trả lời câu hỏi : + Hinh vẽ thành viên gia đình bạn Hà ? + Từng thành viên làm ? Bước : Làm việc ca lớp - Đại diện số cặp trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét , bổ sung câu trả lời GV gợi ý để HS nói : + Hinh bố , mẹ , Hà anh trai + Bố cắm cơm , mẹ chợ , Hà lau bàn , anh trai lau nhà - HS trả lời số câu hỏi GV để khai thác cảm nhận thành viên tham gia làm việc nhà Vi dụ : Em thấy bạn Hà có vui vẻ tham gia làm việc nhà khơng ? Tại em lại cho ? C LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (15ph) Hoạt động : Giới thiệu công việc nhà thành viên gia đình em * Mục tiêu - Kể cơng việc nhà thành viên gia đình - Đặt câu hỏi đơn giản cơng việc nhà thành viên gia đình * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo cặp Phương án - HS làm câu , Bài ( VBT ) - HS trao đổi với bạn bên cạnh kết Phương án https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Một HS đặt câu hỏi , HS trả lời ( tuỷ trình độ HS , GV hướng dẫn HS đặt câu hỏi ) , gợi ý sau : + Trong gia đình bạn , thường tham gia làm việc nhà ? + Hãy kể công việc nhà thành viên ( bố / mẹ / anh / chị ) Bước : Làm việc lớp - Một số cặp HS hỏi trả lời câu hỏi trước lớp - Các HS cịn lại nhận xét phần trình bày bạn - HS trả lời câu hỏi GV : Vì thành viên gia đình cần chia sẻ việc nhà ? GV hướng HS đến thông điệp : “ Cùng chia sẻ việc nhà thể quan tâm thành viên gia đình ” D CỦNG CỐ, DẶN DỊ (5 ph): - Về nhà, em quan sát ghi lại công việc nhà thành viên gia đình em Tiết học sau chia sẻ lớp TIẾT I MỤC TIÊU Sau học HS đạt được: Về nhận thức khoa học: - Kể cơng víệc nhà thành viên gia đình Về tìm hiếu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Biêt cảch quan sảt, trình bày ý kiên vê cảc thành viên gia đình cơng vỉệc nhà họ Về vận dụng kiến thức, kĩ nãng học: - Tham gỉa víệc nhà phù hợp với lứa tuổi II ĐỒ DÙNG, THIÊT BỊ DẠY HỌC GV: - Các hình SGK - Video/nhạc hảt gỉa đình (ví dụ bài: Cả nhà thương nhau) - Phiếu tự đảnh giá HS: - VBT Tự nhiên Xã hội - Tranh vẽ, ảnh gia đình HS - Bảng phụ/giấy A2 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC B KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI (15ph) Nội dung Em tham gia làm công việc nhà Hoạt động : Tìm hiểu cơng việc nhà bạn An * Mục tiêu - Nêu số công việc bạn An tham gia làm nhà - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến cơng việc nhà bạn An * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo cặp - HS quan sát hình trang 11 SGK để trả lời câu hỏi : + Khi nhà , bạn An làm cơng việc ? + Bạn An có vui vẻ tham gia làm việc nhà không ? Bước 2: Làm việc nhóm - Đại diện số cặp trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét , bổ sung câu trả lời GV gợi ý để HS nói : + Khi nhà , bạn An làm việc : lau bàn , tưới , gấp quần áo , chơi với em , đun nước cho bố + Nhìn nét mặt cho thấy bạn An vui vẻ tham gia việc nhà C LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (15ph) Hoạt động : Giới thiệu công việc nhà em * Mục tiêu : - Nêu số cơng việc em tham gia làm nhà - Đạt câu hỏi đơn giản công việc nhà phù hợp với lứa tuổi em * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo cặp HS làm câu Bài ( VBT ) - Một HS đặt câu hỏi , HS trả lời ( tuỷ trình độ HS , GV hướng dẫn HS đặt câu hỏi ) + Ở nhà , bạn làm cơng việc ? + Bạn cảm thấy làm việc nhà ? Bước : Làm việc lớp - Một số cặp HS hỏi trả lời câu hỏi trước lớp - Các HS lại nhận xét phần trình bày bạn - HS trả lời câu hỏi GV : Vì em cần tham gia làm việc nhà ? GV hưởng HS đến thông điệp: “ Chúng ta làm việc nhà ngày nhé! " Bước : Làm việc cá nhân https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS làm câu Bài ( VBT ) - Trao đổi kết với bạn bên cạnh lớp D CỦNG CỐ, DẶN DÒ (5ph) - GV tuyên dương HS tích cực học * GV sử dụng kết làm câu 1,3,5 , Bài ( VBT ) để đánh kết học tập HS * Tự đánh giá tham gia làm công việc nhà em : - Mỗi HS phát phiếu theo dõi tham gia làm việc nhà - Hằng ngày , HS tự đánh giá tham gia làm cơng việc nhà - HS báo cáo kết nhóm vào buổi học tuần sau MẪU PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ EM THAM GIA LÀM VIỆC NHÀ …………………………………………………………………………………… TIẾT 4+5+6 MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP SÁCH CÁNH DIỀU Bài NGÔI NHÀ CỦA EM ( tiết ) Tiết I MỤC TIÊU: Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Nói địa nhà https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Nêu số đặc điểm nhà quang cảnh xung quanh nhà , - Liệt kê số đồ dùng gia đình , - Nêu cần thiết phải xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng , ngăn nắp Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Đặt câu hỏi để tìm hiểu số đồ dùng gia đình - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến nhà đồ dùng gia đình Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Làm số việc phù hợp để giữ nhà gọn gàng , ngăn nắp II ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC GV - Các hình SGK - Video / nhạc hát ngơi nhà ( ví dụ : Nhà ) - Phiếu tự đánh giá , HS: - VBT Tự nhiên Xã hội lớp - Giấy bút màu - Tranh ảnh đồ dùng nhà III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A KHỞI ĐỘNG: ( 5ph) * Mục tiêu Nói địa nhà Hoạt động chung lớp : - HS nghe nhạc hát theo lời hát nhà ( ví dụ : Nhà tơi) - HS nói cho nghe địa nhà GV dẫn dắt vào học : Cũng lời hát , lớp có ngơi nhà gần gũi , u thương Hơm , tìm hiểu nhà xung quanh nhà ; chia sẻ ngơi nhà cần phải làm để giữ nhà gọn gàng , ngăn nắp *Nội dung Giới thiệu nhà em B KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI ( 15 ph) Hoạt động : Tìm hiểu số dạng nhà https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Mục tiêu - Nêu số đặc điểm nhà quang cảnh xung quanh nhà - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến số dạng nhà * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo cặp - HS quan sát hình trang 12 , 13 ( SGK ) để trả lời câu hỏi : + Nói số đặc điểm nhà quang cảnh xung quanh nhà hình + Nhà bạn gần giống nhà hình ? Bước : Làm việc ca lớp - Đại diện số cặp trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét , bổ sung câu trả lời GV bình luận , hồn thiện câu trả lời Gợi ý : Lần lượt hình trang 12 , 13 nhà tầng , nhà hai , ba tầng liền kề nhà , nhà sàn ; nhà chung cư Với hình trang 12 , HS nêu : Nhà tầng , mái ngói đỏ , bếp gây riêng , có sân vườn , Trong sân có cối , Lưu ý : Tuỳ trình độ HS , GV khuyến khích em nói nhiều đặc điểm loại nhà tốt C LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (12ph) Hoạt động : Giới thiệu nhà quang cảnh xung quanh nhà * Mục tiêu - Nêu nhà quang cảnh xung quanh nhà - Đặt câu hỏi đơn giản nhà quang cảnh xung quanh nhà * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo cặp - Một HS đặt câu hỏi , gợi ý sau : HS trả lời ( tuỳ trình độ HS , GV hướng dẫn HS đạt câu hỏi) + Nhà bạn nhà tầng hay nhiều tầng hay hộ khu tập thể , 20 chung cư ? + Xung quanh nhà bạn có ? Bước : Làm việc cá nhân Mỗi HS vẽ giấy tơ màu ngơi nhà HS làm câu Bài (VBT) Bước : Làm việc lớp 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS dán tranh vẽ ngơi nhà lên bảng chỗ GV chuẩn bị trước - Một số HS giới thiệu trước lớp nhà cảnh vật xung quanh nhà kết hợp tranh vẽ - Những HS lại đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn ( Nếu có thời gian , GV cho HS quan sát tranh vẽ bạn chọn tranh vẽ thích nhất) Tiết MỤC TIÊU: Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Nêu cần thiết phải xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng , ngăn nắp Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Đặt câu hỏi để tìm hiểu số đồ dùng gia đình - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến nhà đồ dùng gia đình Về vận dụng kiến thức , kĩ học : Làm số việc phù hợp để giữ nhà gọn gàng , ngăn nắp II ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC GV - Các hình SGK - Video / nhạc hát nhà ( ví dụ : Nhà tơi ) - Phiếu tự đánh giá , HS: - VBT Tự nhiên Xã hội lớp - Giấy bút màu - Tranh ảnh đồ dùng nhà III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI (15ph) Hoạt động : Tìm hiểu đồ dùng nhà * Mục tiêu - Liệt kê số đồ dùng gia đình 11 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến đồ dùng gia đình * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo nhóm - HS quan sát hình trang 14 - 17 ( SGK ) để trả lời câu hỏi : + Các hình thể phịng nhà ? + Kể tên số đồ dùng có hình Chúng dùng để làm ? Bước : Làm việc lớp - Đại diện số nhóm trình bày kết làm việc trước lớp ( nhóm trình bày hình ) - HS khác nhận xét , bổ sung câu lả lời , GV bình luận hồn thiện câu trả lời Gợi ý:Hình trang 17 không gian sinh hoạt chung bếp người dân tộc Thái Hình trang14: phịng khách có ghế tủ , bàn thờ Trên có ấm chén , bình nước tủ có nhiều lọ hoa LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (15ph) Hoạt động : Tìm hiểu đồ dùng nhà em • Mục tiêu - Liệt kê số đồ dùng gia đình em - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến đồ dùng gia đình * Cách tiến hành - Bước : Làm việc cá nhân HS làm câu Bài ( VBT ) Bước : Làm việc lớp - Một số HS lên giới thiệu phịng ( có ) đồ dùng gia đình - HS khác đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn Hoạt động : Chơi trị chơi : Đó đồ dùng ? * Mục tiêu Đặt câu hỏi để tìm hiểu số đồ dùng gia đình * Cách tiến hành Bước : Hướng dẫn cách chơi Một HS lên bảng , GV dán tranh vẽ đồ dùng gia đình sau lưng HS HS đứng quay lưng xuống lớp để bạn nhìn thấy tranh 12 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS đặt tối đa ba câu hỏi đồ dùng tranh cho bạn lớp để đoán đồ dùng - Dựa vào câu trả lời bạn để đoán đồ dùng vẽ tranh đồ dùng Bước : Tổ chức chơi trò chơi - GV gọi số HS lên chơi ( em phải đoán đồ dùng khác ) - Yêu cầu HS lớp lắng nghe trả lời xác câu hỏi Bước : Nhận xét đánh giá HS đốn khen thưởng - GV nhận xét cách đặt câu hỏi HS Tiết I MỤC TIÊU: Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Liệt kê số đồ dùng gia đình , - Nêu cần thiết phải xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng , ngăn nắp Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Đặt câu hỏi để tìm hiểu số đồ dùng gia đình - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến nhà đồ dùng gia đình Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Làm số việc phù hợp để giữ nhà gọn gàng , ngăn nắp II ĐỒ DÙNG, THIẾT BỊ DẠY HỌC GV - Các hình SGK - Video / nhạc hát nhà ( ví dụ : Nhà tơi ) - Phiếu tự đánh giá , HS: - VBT Tự nhiên Xã hội lớp - Giấy bút màu - Tranh ảnh đồ dùng nhà III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Nội dung Giữ nhà gọn gàng , ngăn nắp B KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI (15 ph) Hoạt động : Tìm hiểu tình phịng bạn Hà * Mục tiêu - Nêu cần thiết phải xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng , ngăn nắp - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến tình cụ thể phịng bạn Hà * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo cặp HS quan sát hình trang 18 , 19 ( SGK ) để trả lời câu hỏi : + Em có nhận xét phịng bạn Hà hình hình ? + Nêu việc bạn Hà anh bạn Hà làm để phòng gọn gàng , ngăn nắp - Vì em cần phải xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng , ngăn nắp ? Bước : Làm việc lớp - Đại diện số cặp trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét , bổ sung câu trả lời GV gợi ý để HS nói : + Phịng bạn Hà lộn xộn , bừa bộn , + Bạn Hà anh gấp xếp chăn, gối; xếp sách vở, giấy bút; đặt đồ chơi tủ: lau bàn, tủ , + Sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng , ngăn nắp làm phòng thoáng mát, thuận lợi cho việc tìm sách vở, đồ dùng học tập, + HS làm cầu Bài (VBT ) C LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (15ph) Hoạt động : Tìm hiểu việc làm để giữ nhà gọn gàng, ngăn nắp Mục tiêu - Nêu thực số việc làm phù hợp để giữ nhà gọn gàng , ngăn nắp - Có ý thức giữ nhà gọn gàng , ngăn nắp ngày * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo nhóm Thảo luận nhóm để liệt kê việc làm để giữ nhà gọn gàng , ngăn nắp 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bước : Làm việc lớp - Đại diện số nhóm báo cáo kết thảo luận trước lớp -Các nhóm cịn lại bổ sung nhận xét phần trình bày bạn Gợi ý : Gấp chăn , , cất , đặt đồ dùng chỗ ; xếp sách gọn gàng , - HS liên hệ xem thực việc để giữ nhà gọn gàng , ngăn nắp - GV hướng HS đến thông điệp: “ Chúng ta nhớ giữ nhà gọn gàng, ngăn nắp ngày nhé! " D CỦNG CỐ, DẶN DÒ (5ph) - GV tuyên dương HS tích cực học * Đánh giá kết học tập học : GV sử dụng kết làm câu 2, 3, Bài (VBT ) để đánh giá kết học tập HS * Tự đánh giá việc giữ nhà gọn gàng , ngăn nắp : - HS làm câu Bài ( VBT ) ………………………………………………………………………………………… TIẾT 7+8 MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP SÁCH CÁNH DIỀU Bài AN TOÀN KHI Ở NHÀ ( tiết ) I MỤC TIÊU Sau học, HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Xác định số nguyên nhân dẫn đến bị thương nhà - Chỉ tên đồ dùng nhà sử dụng không cẩn thận , khơng cách làm thân người khác gặp nguy hiểm - Nêu lưu ý sử dụng số đồ dùng nhà để đảm bảo an toàn Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Đặt câu hỏi để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bị thương nhà - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến nguyên nhân , cách xử lý số tình dẫn đến bị thương nhà Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Lựa chọn cách xử lý tình thân người nhà có nguy bị thương bị thương sử dụng số đồ dùng không cẩn thận II ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GV: - Các hình SGK - Bộ tranh ảnh đồ dùng nhà ( ) - Phiếu tìm hiểu đồ dùng nhà HS: - VBT Tự nhiên Xã hội , III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾT A KHỞI ĐỘNG (5ph) Hoạt động chung lớp : ( Sử dụng kĩ thuật động não ) - Lần lượt HS nói tên đồ dùng nhà sử dụng không cần thận , khơng cách gây nguy hiểm cho thân người khác - GV ghi nhanh tất ý kiến HS lên bảng gạch chân đồ dùng dẫn đến bị thương , nguy hiểm - GV dẫn dắt vào học : Một số đồ dùng gia đình em liệt kế sử dụng không cẩn thận , khơng cách gây đứt tay , chân ; bỏng điện giật Bài học hơm tìm hiểu thêm điều để đảm bảo an tồn nhà *Nội dung Một số nguyên nhân dẫn đến bị thương nhà B KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI (15ph) Hoạt động : Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bị thương nhà * Mục tiêu - Xác định số nguyên nhân dẫn đến bị thương nhà - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến nguyên nhân , cách xử lí số tình dẫn đến bị thương nhà * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo nhóm - HS quan sát hình trang 20 – 22 ( SGK ) để trả lời câu hỏi : + Mọi người hình làm ? + Việc làm gây đứt tay , chân ; bỏng , điện giật ? + Nếu bạn Hà , bạn An , em nói làm ? 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Lưu ý : Tuỳ trình độ HS , GV cho nhóm thảo luận tình hoặc tình lớp thảo luận đủ tình Bước : Làm việc lớp - Đại diện số nhóm trình bày kết làm việc trước lớp Ví dụ : Với hình | trang 20 ( SGK ) ; Mẹ anh trai Hà xem ti vi phấn khích với chương trình ; bổ vừa gọt táo vừa xem chương trình ; Hà nhìn bố lo lắng , sợ bổ bị đứt tay khơng tập trung gọt tảo , Hà nói : “ Bố , dạo sắc đẩy , cẩn thận kẻo đứt tay bố ! " Với hình trang 21 ( SGK ) : Anh Hà chơi máy bay gần ổ điện tay cầm dây điện bị điện giật ; Mẹ Hà quần , nhin anh Hà nên làm cháy quần bị bỏng tay Hà nói : “ Anh khơng chơi gần ổ điện cầm dây điện nguy hiểm ; Mẹ nên cài dây vào ổ điện bên góc tường cần tập trung quần áo ” - HS khác nhận xét , bổ sung câu trả lời GV bình luận , hoàn thiện câu trả lời Gợi ý : Một số nguyên nhân dẫn đến bị thương , nguy hiểm : Bị đứt tay sử dụng dao không cẩn thận , đứt tay , chân mảnh cốc vỡ không thu dọn cách ; bị bỏng bàn nóng ; bị điện giật chơi gần ổ điện cầm dây điện , nên dép sử dụng đồ điện nhà , bị bỏng nước sôi chơi diêm , - HS làm câu Bài ( VBT ) C LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (15ph) Hoạt động : Xử lí tình thân người khác bị thương * Mục tiêu - Lựa chọn cách xử lí tình thân người nhà bị thương - Đặt câu hỏi để tìm hiểu ngun nhân gây đứt tay , chân ; bỏng , điện giật * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo cặp - HS làm cầu Bài ( VBT ) - Một HS đặt câu hỏi , HS trả lời ( tuỳ trình độ HS , GV hướng dẫn HS đặt câu hỏi ) , gợi ý sau : + Bạn người thân gia đình bị thương ( đứt tay , chân ; bỏng , điện giật ) chưa ? ( câu hỏi hỏi ý ) + Theo bạn , lại xảy ? Bước : Làm việc nhóm 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ -Thảo luận nhóm để đưa cách xử lý em người nhà bị thương ( đứt tay, chân; bóng, điện giật ) (Khuyến khích HS nhóm đưa cách xử lí nhóm lựa chọn cách xử lý nhóm) Bước : Làm việc lớp - Đại diện nhóm lên trình bày cách xử lí nhóm - HS khác , GV nhận xét , hoàn thiện cách xử lí nhóm Hướng HS đến lời ong : “ Nếu bạn người khác bị thương , báo cho người lớn gọi điện thoại tới số 115 thật cần thiết ” - Nếu có thời gian , GV cho HS đóng vai xử lý tình TIẾT I MỤC TIÊU Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Nêu lưu ý sử dụng số đồ dùng nhà để đảm bảo an tồn Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Đặt câu hỏi để tìm hiểu ngun nhân dẫn đến bị thương nhà - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến nguyên nhân , cách xử lý số tình dẫn đến bị thương nhà Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Lựa chọn cách xử lý tình thân người nhà có nguy bị thương bị thương sử dụng số đồ dùng không cẩn thận II ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC GV: - Các hình SGK - Bộ tranh ảnh đồ dùng nhà ( ) - Phiếu tìm hiểu đồ dùng nhà HS: - VBT Tự nhiên Xã hội , III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Nội dung 2.Những lưu ý sử dụng số đồ dùng nhà để đảm bảo an toàn B KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI (15ph) Hoạt động : Xác định cách sử dụng an toàn số đồ dùng nhà * Mục tiêu Biết quan sát nêu cách sử dụng an toàn số đồ dùng nhà * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo cặp Phương án : HS quan sát hình trang 23 ( SGK ) để trả lời : + Chỉ vào hình thể cách sử dụng an toàn số đồ dùng nhà + Giải thích em lại chọn Phương án : + HS làm câu Bài ( VBT ) + Giải thích em lại chọn Bước : Làm việc lớp - Đại diện số cặp trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét , bổ sung câu trả lời - GV gợi ý để HS nói : Hình thể cách sử dụng an tồn số đồ dùng nhà hình ( cầm cán dao ) ; hình ( cầm vào đĩa khơn bị nóng tay ) ; hình ( tay khô tiếp xúc với dụng cụ điện ) C LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (15ph) Hoạt động : Thảo luận nhóm lưu ý sử dụng số độ nhà để đảm bảo an toàn an toàn * Mục tiêu -Nêu lưu ý sử dụng số đồ dùng nhà để đảm bảo -Cách sử dụng an toàn số đồ dùng gia đình * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo nhóm ( chia lớp thành nhóm ) - Nhóm , : Quan sát tranh đồ dùng nhà + Chọn 2-3 đồ dùng nhà gây đứt tay giải thích trường hợp sử dụng chúng bị đứt tay 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Nêu số lưu ý sử dụng đồ dùng để đảm bảo an tồn - Nhóm , : Quan sát tranh đồ dùng nhà + Chọn 2-3 đồ dùng nhà gây bỏng giải thích trường hợp não sử dụng chúng bị bỏng + Nêu số lưu ý sử dụng đồ dùng để đảm bảo an tồn - Nhóm , : Quan sát tranh đồ dùng nhà + Tìm -3 đồ dùng nhà gây điện giật giải thích trường hợp sử dụng chúng bị điện giật + Nêu số lưu ý sử dụng đồ dùng để đảm bảo an toàn , Bước : Làm việc lớp Đại diện nhóm trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét , bổ sung câu trả lời GV bình luận hoàn thiện câu trả lời Gợi ý : Cẩn thận sử dụng đồ dùng sắc nhọn dao , kéo , com - pa , ; tay ướt không cắm điện , Hoạt động : Tìm đồ dùng gia đình dẫn đến bị thương , nguy hiểm ( đứt tay , chân ; bổng ; điện giật ) * Mục tiêu Chỉ đồ dùng nhà gây đứt tay, chân; bỏng; điện giật * Cách tiến hành - HS làm cầu Bài ( VBT ) - Mỗi HS phát phiếu tìm hiểu đồ dùng gia đình (Phụ lục ) - HS quan sát nhà hồn thành phiếu ( với giúp đỡ người thân ) - HS báo cáo kết tìm tịi nhóm vào buổi học sau * Liên hệ: Gv cho HS xem video cách xửa lí vài tình thân người khác bị thương để HS dễ dàng vận dụng sống D DẶN DÒ: (3 ph) - Về nhà em quan sát chia đồ dùng thành nhóm sau: + Đồ dùng sắc nhọn gây đứt tay, chân + Đồ dùng gây bỏng + Đồ dùng gây điện giật Tiết học sau , em chia sẻ lớp 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ………………………………………………………………………………………… TIẾT 9+10 MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP SÁCH CÁNH DIỀU Bài 4: ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH ( tiết ) I MỤC TIÊU: Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Hệ thống nội dung học chủ đề gia đình : thành viên gia đình cơng việc nhà ; nhà an toàn nhà Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Củng cố kĩ quan sát , đặt câu hỏi , trình bày bảo vệ ý kiến , Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Thể quan tâm , chia sẻ cơng việc nhà thành viên gia đình II ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC 1.GV: - Các hình SGK - Phiếu tự đánh giá cá nhân bút chì màu HS: - VBT Tự nhiên Xã hội lớp , III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾT A.KHỞI ĐỘNG: (5ph) - Trị chơi: Tớ làm gì? - GV nêu tên trò chơi cách chơi sau: - hs lên khơng nói mà dùng động tác để mơ việc làm - Ví dụ: mơ việc qt nhà Sau đố bạn khác: Tớ làm gì? - Gv khen ngợi, tuyên dương HS có câu trả lời - GVNX, kết thúc trò chơi 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ B THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP Nội dung 1: Em học chủ đề Gia đình? (25 ph) Hoạt động 1: Giới thiệu gia đình nhà em * Mục tiêu - Hệ thống nội dung học thành viên gia đình nhà - Trình bày ý kiến nhóm trước lớp * Cách tiến hành : Bước : Làm việc cá nhân HS làm câu Bài Ôn tập đánh giá chủ đề Gia đình ( VBT ) Bước 2: Làm việc nhóm - Từng HS giới thiệu với bạn nhóm gia đình theo sơ đồ trang 24 ( SGK ) - Các HS khác lắng nghe bổ sung Bước : Làm việc lớp - Mỗi nhóm cử HS giới thiệu gia đình trước lớp - HS khác nhận xét bình chọn bạn giới thiệu ấn tượng gia đình ( Gợi ý tiêu chí nhận xét : chia sẻ nhiều thông tin gia đình , nói rõ ràng , lưu lốt truyền cảm , ) Hoạt động : Xác định đồ dùng phịng đồ dùng gây nguy hiểm nhà * Mục tiêu - Liệt kế đồ dùng thưởng có phòng nhà - Chỉ đồ dùng gây đứt tay , chân , bỏng , điện giật * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo cặp Quan sát hình trang 25 ( SGK ), trả lời câu hỏi : + Những đồ dùng hình nên để phịng cho phù hợp ? Vì ? + Trong đồ dùng đó, đồ dùng gây đứt tay, chân; bỏng; điện giật? + HS làm câu Bài Ôn tập đánh giá chủ đề Gia đình ( VBT ) Bước : Làm việc lớp - Đại diện số cặp lên trình bày kết làm việc 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS khác nhận xét , bổ sung GV hỏi thêm : + Kể thêm tên đồ dùng phòng ( phòng khách , phòng ngủ bếp ) + Kể thêm tên đồ dùng nhà gây đứt tay , chân , bỏng , điện giật - GV hồn thiện kết trình bày HS C CỦNG CỐ, DẶN DÒ: (5ph) - Về nhà, em vẽ tranh thành viên gia đình em, tiết học sau em chia sẻ với lớp TIẾT I MỤC TIÊU: Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Hệ thống nội dung học chủ đề gia đình : thành viên gia đình cơng việc nhà ; nhà an toàn nhà Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Củng cố kĩ quan sát , đặt câu hỏi , trình bày bảo vệ ý kiến , Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Thể quan tâm , chia sẻ công việc nhà thành viên gia đình II ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC GV: - Các hình SGK - Phiếu tự đánh giá cá nhân bút chì màu HS: - VBT Tự nhiên Xã hội lớp , III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A KHỞI ĐỘNG: ( 5ph) - HS lên chia sẻ tranh gia đình - GV + HS bình chọn tranh đẹp khen thưởng B THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP ( 25ph) 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Nội dung 2: Em thể quan tâm , chia sẻ công việc nhà ? Hoạt động : Xử lí tình * Mục tiêu Thể quan tâm , chia sẻ công việc nhà thành viên gia đình * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo nhóm Nhóm lẻ : - Từng cá nhân quan sát tình trang 25 ( SGK ) , nhóm thảo luận tìm cách xử lý tình đóng vai thể cách xử lí nhóm Nhóm chẵn : - Từng cá nhân quan sát tình trang 25 ( SGK ) , nhóm thảo luận tìm cách xử lý tình đóng vai thể cách xử lí nhóm Bước : Làm việc lớp - Đại diện nhóm lẻ nhóm chẵn lên bảng đóng vai thể cách xử lý tình - HS khác , GV nhận xét , hoàn thiện cách xử lý tình nhóm (Tạo hội để nhiều nhóm đóng vai thể cách xử lý tình trước lớp) C CỦNG CỐ, DẶN DÒ (5ph) - GV tuyên dương em học tập vận dụng tốt nội dung hoc từ chủ đề gia đình - Tự đánh giá việc học tập vận dụng chủ đề Gia đình - HS làm câu Bài Ôn tập 24 ... điện giật Tiết học sau , em chia sẻ lớp 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ………………………………………………………………………………………… TIẾT 9 +10 MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP SÁCH CÁNH DIỀU Bài 4: ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ... (VBT ) để đánh giá kết học tập HS * Tự đánh giá việc giữ nhà gọn gàng , ngăn nắp : - HS làm câu Bài ( VBT ) ………………………………………………………………………………………… TIẾT 7+8 MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP SÁCH CÁNH DIỀU... lên chơi ( em phải đoán đồ dùng khác ) - Yêu cầu HS lớp lắng nghe trả lời xác câu hỏi Bước : Nhận xét đánh giá HS đoán khen thưởng - GV nhận xét cách đặt câu hỏi HS Tiết I MỤC TIÊU: Sau học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án TNXH lớp 1_ Tiết 1 đến 10_Cánh Diều_Tâm, Giáo án TNXH lớp 1_ Tiết 1 đến 10_Cánh Diều_Tâm