slide bài giảng liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

17 291 0
slide bài giảng liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Kiểm tra cũ Câu 1: Nêu điều kiện để A có nghĩa? Áp dụng: Với giá trị x để 2x −6 có nghĩa? Định lí: ?1 Tính so sánh 16.25 16 25 Giải 16.25 = (4.5)2 = 20 16 25 = 52 = 4.5 = 20 Vậy: 16.25 = 16 25 Định lí: * Định lí: Với hai số a b khơng âm, ta có: a.b = a b * Chứng minh: Vì a ≥ b ≥ nên Ta có: Vậy: ( a b xác định không âm ) ( a ) ( b ) a b = 2 = a.b a b bậc hai số học a.b => Chú ý: a.b = a b a.b n = a b n (với a, b, n không âm) Chú ý: mở rộng cho nhiều số a.b.c = a b c Chú ý: a.b n = a b n (với a, b, n không âm) Áp dụng: a) Qui tắc khai phương tích: Muốn khai phương tích số khơng âm, ta khai phương thừa số, nhân kết lại với Ví dụ 1: a) Thực phép tính: 49.25.4 Giải: 49.25.4 = 49 25 = 7.5.2 = 70 b) Thực phép tính: Giải: 160.8,1 160.8,1 = 16.81 = 16 81 = 4.9 =36 Luyện tập(HĐ nhóm ) Tính giá trị biểu thức: Giải: 250.40 250.40 = 25.100.4 = 25 100 = 5.10.2 =100 b)Qui tắc nhân bậc hai: Muốn nhân bậc hai số khơng âm, ta nhân số dấu với nhau, khai phương kết Slide 10 Ví dụ a) Tính: 24 Giải: 24 = 6.24 = 144 = 122 =12 b) Tính: 1,6 490 Giải: 1,6 490 = 1,6.49.10 = 16.49 = 42.72 = 4.7=28 Luyện tập 1: a) Tính: 75 Giải: 75 = 3.3.25 = 32.52 =3.5=15 2,5 30 48 b) Tính: Giải: 2,5 30 48 = 2,5.30.48 = 2,5.10.3.3.16 = 25.9.16 = 52.32.42 =5.3.4 = 60 Chú ý: Tổng quát: Với A ≥ B ≥ Ta có: A.B = A B Đặc biệt: Với biểu thức A không âm, A2 = ( A)2 = A Ta có: Luyện tập2 Rút gọn biểu thức: 3a3 12a Giải: 3a3 12a = 3a3.12a Slide 14 (a ≥ 0) = 62 (a2)2 = 6a2 Luyện tập 3: Kết biểu thức: 14,4 10 14,4 12 10 144 Slide 15 là: Luyện tập 1) Phát biểu qui tắc: a) Khai phương tích nhân CBH b) Tính 121.36 ; 250 8,1 c) Rút gọn biểu thức: Slide 16 3a3 162 27a Dặn dò +) Học thuộc qui tắc khai phương tích nhân thức bậc hai +) làm tập 17;18; 19 ;20/SGK +) Ôn tập HĐT: A2 = A Slide 17 hướng dẫn học nhà Bài 20c) 27.48(1− a)2 Với a > 1-a số âm , nên khai phương ta 1− a = a −1 Bài 20d) a4(a −b)2 Với a > b a –b a −b số dương , nên khai phương ta có a −b = a −b Slide 18 ... Qui tắc khai phương tích: Muốn khai phương tích số khơng âm, ta khai phương thừa số, nhân kết lại với Ví dụ 1: a) Thực phép tính: 49.25.4 Giải: 49.25.4 = 49 25 = 7.5.2 = 70 b) Thực phép tính:... 250.40 250.40 = 25.100.4 = 25 100 = 5.10.2 =100 b)Qui tắc nhân bậc hai: Muốn nhân bậc hai số khơng âm, ta nhân số dấu với nhau, khai phương kết Slide 10 Ví dụ a) Tính: 24 Giải: 24 = 6.24 = 144 = 122... gọn biểu thức: Slide 16 3a3 162 27a Dặn dò +) Học thuộc qui tắc khai phương tích nhân thức bậc hai +) làm tập 17;18; 19 ;20/SGK +) Ôn tập HĐT: A2 = A Slide 17 hướng dẫn học nhà Bài 20c) 27.48(1−

Ngày đăng: 05/06/2020, 06:41

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Kiểm tra bài cũ

 • PowerPoint Presentation

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Chú ý: mở rộng cho nhiều số

 • 3. Áp dụng:

 • Ví dụ 1:

 • Luyện tập(HĐ nhóm )

 • b)Qui tắc nhân các căn bậc hai:

 • Ví dụ 2

 • Luyện tập 1:

 • Chú ý:

 • Luyện tập2

 • Luyện tập 3:

 • Luyện tập 4

 • Dặn dò

 • hướng dẫn học ở nhà

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan